O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

125+hisp2+dltv54+550217+b+สไลด์ ความภูมิใจในความเป็นไทยป.2 (4 หน้า)

125+hisp2+dltv54+550217+b+สไลด์ ความภูมิใจในความเป็นไทยป.2 (4 หน้า)

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

125+hisp2+dltv54+550217+b+สไลด์ ความภูมิใจในความเป็นไทยป.2 (4 หน้า)

  1. 1. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย คือ สิงทีบ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างดี ทีสุด เพราะประเทศไทยนั%นได้ชือว่า ครูรัตนา จุรุพันธ์ ทีสุด เพราะประเทศไทยนั%นได้ชือว่า เป็นประเทศทีมีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเอง ชาติหนึงในโลก ครูรัตนา จุรุพันธ์ เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ครูรัตนา จุรุพันธ์
  2. 2. เรามี อักษรไทย ทีบรรพชนได้ สร้างสรรค์ให้เป็นมรดกแก่ ลูกหลานและเป็นภาษาทีไพเราะ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ลูกหลานและเป็นภาษาทีไพเราะ มากทีสุดภาษาหนึงในโลก ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามี การไหว้ ทีเป็นเอกลักษณ์ ชาติเดียวในโลกทีไม่มีใครเหมือน เป็นการไหว้ทีอ่อนช้อยสวยงาม ครูรัตนา จุรุพันธ์ เป็นการไหว้ทีอ่อนช้อยสวยงาม และยังมีรอยยิ%มทีน่าประทับใจจน กลายเป็น ยิ%มสยาม ครูรัตนา จุรุพันธ์ การไหว้
  3. 3. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ยิ%มสยาม ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามีชุดประจําชาติทีสวยงาม อ่อนช้อย อาทิเช่น การนุ่งจง กระเบน ผ้าซิน ผ้าสมปัก ผ้า ครูรัตนา จุรุพันธ์ กระเบน ผ้าซิน ผ้าสมปัก ผ้า สมพรต ผ้าม่วง เสื%อราชประ แตน ฯลฯ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามีวัด วิหาร โบสถ์ เรือ พระทีนัง พระมหาพิชัยราชรถ ปราสาทราชมณเฑียร ครูรัตนา จุรุพันธ์ ปราสาทราชมณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ครูรัตนา จุรุพันธ์
  4. 4. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามีอาหารไทย ซึงมีการ ประดิดประดอยอย่างสวยงาม น่ารับประทานมีรสชาติอร่อย ครูรัตนา จุรุพันธ์ น่ารับประทานมีรสชาติอร่อย กลมกล่อม ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามีประเพณีสงกรานต์ ลอย กระทง ตกบาตรเทโว ทอดกฐิน ซึงเป็นประเพณีทีทัวโลกต่างก็ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ซึงเป็นประเพณีทีทัวโลกต่างก็ รู้จักและให้ความสนใจเป็นอย่าง ดี ครูรัตนา จุรุพันธ์
  5. 5. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เรามีเครืองดนตรีไทย ทีเป็นที รู้จักมากมาย เช่น สะล้อ ซอ ซึง จะเข้ ระนาด ปีพาท ฯลฯ ล้วน ครูรัตนา จุรุพันธ์ จะเข้ ระนาด ปีพาท ฯลฯ ล้วน แล้วแต่เป็นเครืองดนตรีทีไพเราะ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
  6. 6. เรามีศิลปะการป้ องกันตัวที สร้างชือเสียงไปทัวโลก นันคือ “มวยไทย” ทั%งนี%ฝรังยังจัดให้มวย ครูรัตนา จุรุพันธ์ “มวยไทย” ทั%งนี%ฝรังยังจัดให้มวย ไทย สุดยอดกว่า ยูโด เท ควันโด นินจิดสึ อีกด้วย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ เอกลักษณ์ไทยเหล่านี% คือสิงที ทําให้เราคนไทย ต่างก็ภาคภูมิใจใน ความเป็นไทยของเรา ดังนั%น เราทุก คนจึงควรช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ความเป็นไทยของเรา ดังนั%น เราทุก คนจึงควรช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ ของชาติไทย เพือคงไว้ซึงความเป็น ไทยตลอดไป ครูรัตนา จุรุพันธ์
  7. 7. ใบกิจกรรม ให้นักเรียน เขียนผังความคิด สิง ทีเป็นเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ทีเป็นเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจ ของคนไทย มีอะไรบ้างลงในสมุด

×