O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ภูมิปัญญาในชุมชนหรือท้องถิน
คือความรู้ ความคิด และการกระทํา
ของบรรพบุรุษของคนในชุมชน...
ภูมิปัญญาในท้องถิน ที
น่าภาคภูมิใจ
และ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
น่าภาคภูมิใจ
และ
ควรแก่การอนุรักษ์
สมุนไพรรักษาโรค ใน
อดีตการแพท...
ใบมะกรูด มีกลินหอม ใช้แต่ง
กลินในอาหารเพือดับกลินคาว
คนในอดีตนิยมสระผมด้วย
ครูรัตนา จุรุพันธ์
คนในอดีตนิยมสระผมด้วย
นํ2ามั...
กระเทียม ช่วย
ป้ องกันโรคหวัดรักษา
โรคเกียวกับกระเพาะ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
โรคเกียวกับกระเพาะ
รวมทังรักษาโรค
กลากเกลือน
ครูร...
ว่านหางจระเข้
ขูดเอาวุ้นใสปิดพอกรักษา
แผลสด แผลเรื2อรัง แผลไฟไหม้
นํ2าร้อนลวกแผลไหม้เกรียมจาก
ครูรัตนา จุรุพันธ์
แผลสด แผล...
การห่อข้าวด้วยใบบัว
การนําการห่อผักสดและ
ปลาสดด้วยใบตอง
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ปลาสดด้วยใบตอง
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุ...
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ใช้ผลตําลึงสุกคั2นทํา สีชมพู
นอกจากนี2ยังนํากลินหอม
ของดอกมะลิและใบเตยมาใช้
เพือให้ขนมมีกลินหอมน่า
ครูร...
คนในอดีตนําไม้ไผ่มาใช้
ประโยชน์ เช่น สร้างทีอยู่อาศัย
นํามาจักสานเป็นเครืองมือ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
นํามาจักสานเป็นเครืองมือ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

121+hisp2+dltv54+550210+b+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (4 หน้า)

121+hisp2+dltv54+550210+b+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (4 หน้า)

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

121+hisp2+dltv54+550210+b+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (4 หน้า)

  1. 1. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ภูมิปัญญาในชุมชนหรือท้องถิน คือความรู้ ความคิด และการกระทํา ของบรรพบุรุษของคนในชุมชน ที ครูรัตนา จุรุพันธ์ ของบรรพบุรุษของคนในชุมชน ที ใช้แก้ปัญหา เพือให้การดํารงชีวิต เป็นไปอย่างมีความสุข ภูมิปัญญาในชุมชนหรือท้องถิน เป็นสิงทีทําให้ทราบว่า คนในแต่ ละท้องถินมีความฉลาด สามารถ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ละท้องถินมีความฉลาด สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ และ สามารถดํารงชีวิตได้ดี
  2. 2. ภูมิปัญญาในท้องถิน ที น่าภาคภูมิใจ และ ครูรัตนา จุรุพันธ์ น่าภาคภูมิใจ และ ควรแก่การอนุรักษ์ สมุนไพรรักษาโรค ใน อดีตการแพทย์ยังไม่ เจริญก้าวหน้า คนส่วนใหญ่จึงนํา สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค ครูรัตนา จุรุพันธ์ เจริญก้าวหน้า คนส่วนใหญ่จึงนํา สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค และนํามาเป็นเครืองปรุงในการ ประกอบอาหาร เช่น ครูรัตนา จุรุพันธ์ ตะไคร้ ช่วยขับลมในลําไส้ ช่วย ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง และ ตะไคร้หอมยังสามารถนํามาใช้ไล่ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง และ ตะไคร้หอมยังสามารถนํามาใช้ไล่ แมลงได้ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ตะไคร้ ครูรัตนา จุรุพันธ์
  3. 3. ใบมะกรูด มีกลินหอม ใช้แต่ง กลินในอาหารเพือดับกลินคาว คนในอดีตนิยมสระผมด้วย ครูรัตนา จุรุพันธ์ คนในอดีตนิยมสระผมด้วย นํ2ามันมะกรูด เพือช่วยให้ผมดํา เงางาม ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ใบมะกรูด ครูรัตนา จุรุพันธ์ กระชายช่วยรักษา โรคในช่องปาก ช่วย ขับปัสสาวะ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ขับปัสสาวะ รักษาโรคบิดและช่วย ลดอาการปวดท้อง ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ กระชาย ครูรัตนา จุรุพันธ์
  4. 4. กระเทียม ช่วย ป้ องกันโรคหวัดรักษา โรคเกียวกับกระเพาะ ครูรัตนา จุรุพันธ์ โรคเกียวกับกระเพาะ รวมทังรักษาโรค กลากเกลือน ครูรัตนา จุรุพันธ์ กระเทียม ครูรัตนา จุรุพันธ์ กระเทียม ดอกอัญชัน รากมีรสเย็นจืดใช้เป็นยาขับ ปัสสาวะ เป็นยาระบาย ช่วยบํารุง ครูรัตนา จุรุพันธ์ ปัสสาวะ เป็นยาระบาย ช่วยบํารุง ดวงตา ส่วนดอกสดนํามาทา ศีรษะเพือใช้เป็นยาปลูกผม ครูรัตนา จุรุพันธ์ ดอกอัญชัน
  5. 5. ว่านหางจระเข้ ขูดเอาวุ้นใสปิดพอกรักษา แผลสด แผลเรื2อรัง แผลไฟไหม้ นํ2าร้อนลวกแผลไหม้เกรียมจาก ครูรัตนา จุรุพันธ์ แผลสด แผลเรื2อรัง แผลไฟไหม้ นํ2าร้อนลวกแผลไหม้เกรียมจาก แสงแดด ทาผิวรักษาสิวฝ้ า ครูรัตนา จุรุพันธ์ ว่านหางจระเข้ ครูรัตนา จุรุพันธ์ บรรจุภัณฑ์ของไทย คนไทยในอดีตนําวัสดุทีหาได้ จากธรรมชาติมาใช้ในการ ประกอบอาหารหรือขนม เช่น ครูรัตนา จุรุพันธ์ จากธรรมชาติมาใช้ในการ ประกอบอาหารหรือขนม เช่น การห่อขนมด้วยใบตอง ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ การห่อขนมด้วย ใบตอง ครูรัตนา จุรุพันธ์
  6. 6. การห่อข้าวด้วยใบบัว การนําการห่อผักสดและ ปลาสดด้วยใบตอง ครูรัตนา จุรุพันธ์ ปลาสดด้วยใบตอง ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ข้าวห่อใบบัว การนํากระบอกไม้ ไผ่มาใส่นํ2า ครูรัตนา จุรุพันธ์ สีผสมอาหารจากพืชผักและผลไม้ คนไทยนิยมย้อมสีขนมให้น่า รับประทาน เช่น ใช้ใบเตยคั2นทํา ครูรัตนา จุรุพันธ์ รับประทาน เช่น ใช้ใบเตยคั2นทํา เป็นสีเขียว ใช้ผลตําลึงสุกคั2นทํา สี ชมพู ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ใช้ใบเตยคั2นทําเป็นสีเขียว
  7. 7. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ใช้ผลตําลึงสุกคั2นทํา สีชมพู นอกจากนี2ยังนํากลินหอม ของดอกมะลิและใบเตยมาใช้ เพือให้ขนมมีกลินหอมน่า ครูรัตนา จุรุพันธ์ เพือให้ขนมมีกลินหอมน่า รับประทานอีกด้วย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ดอกมะลิ ไม้ไผ่ ไม้ไผ่เป็นพืชทีขึ2น ได้ทัวทุกภูมิภาคของ ประเทศไทยคุณสมบัติ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ประเทศไทยคุณสมบัติ คือ มีความทนทาน ไม่แตกหักง่าย
  8. 8. คนในอดีตนําไม้ไผ่มาใช้ ประโยชน์ เช่น สร้างทีอยู่อาศัย นํามาจักสานเป็นเครืองมือ ครูรัตนา จุรุพันธ์ นํามาจักสานเป็นเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆ เป็นต้น ครูรัตนา จุรุพันธ์ นําไม้ไผ่มาสร้างทีอยู่อาศัย ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ นําไม้ไผ่มาสร้างทีอยู่อาศัย ครูรัตนา จุรุพันธ์ เราทุกคนจึงควรภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาท้องถินและ ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้ คงอยู่สืบไป

×