111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)

Prachoom Rangkasikorn
Prachoom RangkasikornPhetchaburi Primary Educational service area office 2
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
โบราณวัตถุ หมายถึง
สิงของโบราณทีเคลือนที
ได้ เช่น พระพุทธรูป
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ได้ เช่น พระพุทธรูป
เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุ
เก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ,นไป
เป็นของโบราณไม่ว่า
จะเป็นสิงประดิษฐ์
หรือเป็นสิงทีเกิดขึ,น
ครูรัตนา จุรุพันธ์
หรือเป็นสิงทีเกิดขึ,น
ตามธรรมชาติ
หรือทีเป็นส่วนหนึงส่วน
ใดของโบราณสถาน
ซากมนุษย์ หรือ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ซากมนุษย์ หรือ
ซากสัตว์
เช่น เครืองรางของขลัง
ศิลปวัตถุ ตลอดจนชิ,นส่วน
ของโบราณสถานทีแยกออก
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ของโบราณสถานทีแยกออก
จากตัวโบราณสถาน
รวมไปถึงซากมนุษย์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๑. แสดงความเป็นมา
ของประเทศ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๒. เป็นเกียรติและ
ความภาคภูมิใจของ
คนในชาติ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
คนในชาติ
๓. เป็นสิงทีโยงเหตุการณ์
ในอดีตและปัจจุบันเข้า
ด้วยกัน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ด้วยกัน
๔. เป็นสิงทีใช้อบรม
จิตใจของคนในชาติได้
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
กําไรสร้อยลูกปัดและเครืองประดับต่างๆ
ภาชนะดินเผา และซากโครงกระดูก
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ภาชนะดินเผาลายเขียนสีแบบต่างๆ
ลวดลายบน
เครืองปั,นดินเผา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ภาชนะดินเผา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ภาชนะ จานชามต่างๆ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
สิงของเครืองใช้จําพวก
ขวานหิน มีดหิน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เทวรูปโบราณ
เศียรเทวดา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
กระเบื,องเชิง
ชายรูปเทพนม
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 100 ปี
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระธรรมจักรศิลาขนาดใหญ่
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เครืองประดับโบราณ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
กลองมโหระทึกเก่าแก่
1 de 25

Mais conteúdo relacionado

Similar a 111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)(15)

โบราณสถาน ป.1  +517+55t2his p01 f01-1pageโบราณสถาน ป.1  +517+55t2his p01 f01-1page
โบราณสถาน ป.1 +517+55t2his p01 f01-1page
Prachoom Rangkasikorn350 visualizações
โบราณสถาน ป.1  +517+55t2his p01 f01-4pageโบราณสถาน ป.1  +517+55t2his p01 f01-4page
โบราณสถาน ป.1 +517+55t2his p01 f01-4page
Prachoom Rangkasikorn194 visualizações
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
ศิลปะตะวันออก (ของวันนี้)
Heritagecivil Kasetsart13.7K visualizações

Mais de Prachoom Rangkasikorn(20)

111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)