107+hisp1+dltv54+550117+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.1 (1 หน้า)

Prachoom Rangkasikorn
Prachoom RangkasikornPhetchaburi Primary Educational service area office 2
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
“โบราณสถาน” หมายถึง อาคาร
หรือสิงก่อสร้างทีมนุษย์สร้างขึน ที
มีความเก่าแก่ มีประวัติ
ความเป็นมาทีเป็นประโยชน์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
มีความเก่าแก่ มีประวัติ
ความเป็นมาทีเป็นประโยชน์
ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี
นอกจากนียังรวมถึงสถานที
หรือเนินดินทีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ หรือมี
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทางประวัติศาสตร์ หรือมี
ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์
ปรากฏอยู่ เช่น
ครูรัตนา จุรุพันธ์
วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณค่าและความสําคัญ
ของ
โบราณสถาน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ของ
โบราณสถาน
๑. ด้านเอกลักษณ์ แสดงการรับรู้
หรือความเข้าใจถึงทีมา สถานทีตัง
ชนชาติ ความเชือ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ชนชาติ ความเชือ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของชุมชนใดชุมชนหนึง หรือ
ประเทศใดประเทศหนึงโดยเฉพาะ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๒. ด้านวิชาการ สะท้อนเรืองราว
ในอดีต เป็นข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ซึงเป็นเครืองแสดง
ประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ประวัติศาสตร์ ซึงเป็นเครืองแสดง
ประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของ
ชุมชน ของชาติ รวมทังเป็นแหล่ง
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ครูรัตนา จุรุพันธ์
วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
วัดมหาธาตุ
จ.สุโขทัย
ครูรัตนา จุรุพันธ์
๓. ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
รายได้ของชุมชนและของประเทศ
ทังทางตรงและทางอ้อม จากการที
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทังทางตรงและทางอ้อม จากการที
เป็นสถานทีท่องเทียวพร้อมๆ กับ
การศึกษาหาความรู้
ครูรัตนา จุรุพันธ์
อุทยานปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธ์
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
๔. ด้านการใช้สอย สามารถ
นํามาใช้งานได้ในปัจจุบัน ซึงเป็น
การใช้งานทีไม่ก่อให้เกิดการ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
การใช้งานทีไม่ก่อให้เกิดการ
เสือมสภาพ การเปลียนแปลง หรือ
การรือทําลายโบราณสถานนัน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
๕. ด้านสังคม เป็นคุณค่าของ
โบราณสถานทีเกียวข้องกับ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
เป็นความภาคภูมิใจของคนใน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เป็นความภาคภูมิใจของคนใน
สังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในสังคม
ครูรัตนา จุรุพันธ์
มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
๖. ด้านการเมือง เกียวข้องกับ
เหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์
การกําหนดขอบเขตหรือการรักษา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
การกําหนดขอบเขตหรือการรักษา
อธิปไตย และการสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจของคนทังชาติ
ตัวอย่างเช่น วัดชลธาราสิงเห
หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย จังหวัด
นราธิวาส ซึงเป็นโบราณสถาน
สําคัญในการกําหนดแบ่งเขตแดน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
สําคัญในการกําหนดแบ่งเขตแดน
ระหว่างไทย อังกฤษ ในสมัย
รัชกาลที ๕ เป็นต้น
ครูรัตนา จุรุพันธ์
วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย
๗. ด้านสุนทรียภาพ เป็นคุณค่า
ความงามของศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม เช่น วัดพระบรม
ครูรัตนา จุรุพันธ์
สถาปัตยกรรม เช่น วัดพระบรม
ธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ต้น
ครูรัตนา จุรุพันธ์
วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระบรมธาตุไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ประโยชน์
ของ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ของ
โบราณสถาน
๑. ใช้เป็นแหล่งให้ความรู้
ในเรืองศิลปะ
ประวัติศาสตร์ และ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิมขึน จาก
การทีมีผู้มาเทียวชมศึกษาหา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
การทีมีผู้มาเทียวชมศึกษาหา
ความรู้ ซึงก่อให้เกิด
อาชีพ
๓. เป็นแหล่งท่องเทียวทาง
วัฒนธรรม และยังเป็น
สถานทีพักผ่อน หย่อนใจ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
วัฒนธรรม และยังเป็น
สถานทีพักผ่อน หย่อนใจ
1 de 30

Recomendados

โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-4page por
โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-4pageโบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-4page
โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-4pagePrachoom Rangkasikorn
139 visualizações7 slides
โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-1page por
โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-1pageโบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-1page
โบราณสถาน ป.2+534+55t2his p02 f12-1pagePrachoom Rangkasikorn
179 visualizações26 slides
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-1page por
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-1pageโบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-1page
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-1pagePrachoom Rangkasikorn
329 visualizações50 slides
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-4page por
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-4pageโบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-4page
โบราณวัตถุ ป.2+534+55t2his p02 f18-4pagePrachoom Rangkasikorn
306 visualizações13 slides
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน1 por
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน1ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน1
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน1teacherhistory
3.1K visualizações30 slides
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2 por
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีสาน2teacherhistory
3.8K visualizações106 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015 por
Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015
Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015Silpakorn University
315 visualizações90 slides
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ por
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์Sununtha Sukarayothin
4.7K visualizações36 slides
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย por
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยหัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยchakaew4524
13.1K visualizações10 slides
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง" por
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"Weena Wongwaiwit
995 visualizações87 slides
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4page por
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4pageภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4page
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4pagePrachoom Rangkasikorn
158 visualizações9 slides
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1page por
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1pageภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1page
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1pagePrachoom Rangkasikorn
361 visualizações35 slides

Mais procurados(6)

Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015 por Silpakorn University
Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015
Sustainable tourism planning part iii iv v feb 2015
Silpakorn University315 visualizações
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ por Sununtha Sukarayothin
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
Sununtha Sukarayothin4.7K visualizações
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย por chakaew4524
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยหัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
หัวข้อที่ ๔ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
chakaew452413.1K visualizações
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง" por Weena Wongwaiwit
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"
โครงการภาคสนาม ชั้น ๗ ตอน "ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง"
Weena Wongwaiwit995 visualizações
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4page por Prachoom Rangkasikorn
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4pageภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4page
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-4page
Prachoom Rangkasikorn158 visualizações
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1page por Prachoom Rangkasikorn
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1pageภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1page
ภูมิปํญญาคนไทย ป.1+517+55t2his p01 f07-1page
Prachoom Rangkasikorn361 visualizações

Similar a 107+hisp1+dltv54+550117+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.1 (1 หน้า)

114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า) por
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
214 visualizações26 slides
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4page por
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4pageสไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4page
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4pagePrachoom Rangkasikorn
170 visualizações7 slides
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1page por
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1pageสไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1page
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1pagePrachoom Rangkasikorn
171 visualizações26 slides
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า) por
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
456 visualizações50 slides
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4page por
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4pageสไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4page
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4pagePrachoom Rangkasikorn
140 visualizações13 slides
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1page por
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1pageสไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1page
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1pagePrachoom Rangkasikorn
200 visualizações50 slides

Similar a 107+hisp1+dltv54+550117+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.1 (1 หน้า)(20)

114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
114+hisp2+dltv54+550127+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn214 visualizações
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4pageสไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4page
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-4page
Prachoom Rangkasikorn170 visualizações
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1pageสไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1page
สไลด์ โบราณสถาน+534+dltvhisp2+55t2his p02 f12-1page
Prachoom Rangkasikorn171 visualizações
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
116+hisp2+dltv54+550203+a+สไลด์ โบราณวัตถุป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn456 visualizações
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4pageสไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4page
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-4page
Prachoom Rangkasikorn140 visualizações
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1pageสไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1page
สไลด์ โบราณวัตถุ+534+dltvhisp2+55t2his p02 f18-1page
Prachoom Rangkasikorn200 visualizações
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-1page por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-1pageใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-1page
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-1page
Prachoom Rangkasikorn211 visualizações
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-1page por Prachoom Rangkasikorn
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-1pageโบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-1page
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-1page
Prachoom Rangkasikorn300 visualizações
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-4page por Prachoom Rangkasikorn
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-4pageโบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-4page
โบราณวัตถุ ป.1+517+55t2his p01 f08-4page
Prachoom Rangkasikorn315 visualizações
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-4page por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-4pageใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-4page
ใบความรู้ โบราณวัตถุ+517+dltvhisp1+55t2his p01 f08-4page
Prachoom Rangkasikorn332 visualizações
111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)
111+hisp1+dltv54+550124+a+สไลด์ โบราณวัตถุ ป.1 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn140 visualizações
100+hisp1+dltv54+541220+a+สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนป.1(1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
100+hisp1+dltv54+541220+a+สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนป.1(1 หน้า)100+hisp1+dltv54+541220+a+สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนป.1(1 หน้า)
100+hisp1+dltv54+541220+a+สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนป.1(1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn127 visualizações
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-1page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-1pageสไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-1page
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-1page
Prachoom Rangkasikorn224 visualizações
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-4page por Prachoom Rangkasikorn
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-4pageแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-4page
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-4page
Prachoom Rangkasikorn881 visualizações
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-4page por Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-4pageสไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-4page
สไลด์ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน+517+dltvhisp1+55t2his p01 f11-4page
Prachoom Rangkasikorn159 visualizações
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-1page por Prachoom Rangkasikorn
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-1pageแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-1page
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ป.1+517+55t2his p01 f11-1page
Prachoom Rangkasikorn1.5K visualizações
อารยธรรมจีน por พัน พัน
อารยธรรมจีนอารยธรรมจีน
อารยธรรมจีน
พัน พัน17.7K visualizações
Unit1 e0b980e0b8a7e0b8a5e0b8b2e0b981e0b8a5e0b8b0e0b8a2e0b8b8e0b884e0b8aae0b8a... por krunrita
Unit1 e0b980e0b8a7e0b8a5e0b8b2e0b981e0b8a5e0b8b0e0b8a2e0b8b8e0b884e0b8aae0b8a...Unit1 e0b980e0b8a7e0b8a5e0b8b2e0b981e0b8a5e0b8b0e0b8a2e0b8b8e0b884e0b8aae0b8a...
Unit1 e0b980e0b8a7e0b8a5e0b8b2e0b981e0b8a5e0b8b0e0b8a2e0b8b8e0b884e0b8aae0b8a...
krunrita969 visualizações
ใบความรู้ การศึกษาประวัติศาสาตร์+530+dltvhisp2+54his p02 f14-4page por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การศึกษาประวัติศาสาตร์+530+dltvhisp2+54his p02 f14-4pageใบความรู้ การศึกษาประวัติศาสาตร์+530+dltvhisp2+54his p02 f14-4page
ใบความรู้ การศึกษาประวัติศาสาตร์+530+dltvhisp2+54his p02 f14-4page
Prachoom Rangkasikorn368 visualizações
การศึกษาประวัติศาสตร์ ป.2+530+54his p02 f14-4page por Prachoom Rangkasikorn
การศึกษาประวัติศาสตร์ ป.2+530+54his p02 f14-4pageการศึกษาประวัติศาสตร์ ป.2+530+54his p02 f14-4page
การศึกษาประวัติศาสตร์ ป.2+530+54his p02 f14-4page
Prachoom Rangkasikorn457 visualizações

Mais de Prachoom Rangkasikorn

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า) por
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
5.1K visualizações10 slides
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) por
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
703 visualizações32 slides
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า) por
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
275 visualizações36 slides
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) por
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
326 visualizações31 slides
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า) por
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)Prachoom Rangkasikorn
431 visualizações12 slides
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า) por
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)Prachoom Rangkasikorn
120 visualizações29 slides

Mais de Prachoom Rangkasikorn(20)

129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
129+hisp2+dltv54+550224+b+สไลด์ พระมหากษัตริย์ไทยป.2 (4 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn5.1K visualizações
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
120+hisp2+dltv54+550210+a+สไลด์ ความภูมิใจในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn703 visualizações
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
106+hisp2+dltv54+550106+a+สไลด์ ภูมิปัญญาด้านอาหารป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn275 visualizações
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
091+hisp2+dltv54+541209+a+สไลด์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn326 visualizações
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)
Prachoom Rangkasikorn431 visualizações
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
066+hisp2+dltv54+540923+a+ใบความรู้ วัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn120 visualizações
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
062+hisp2+dltv54+540916+a+ใบความรู้ เหตุการณ์สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn96 visualizações
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
058+hisp2+dltv54+540909+a+ใบความรู้ การสื่อสารจากอดีตถึงปัจจุบันป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn105 visualizações
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
054+hisp2+dltv54+540902+a+ใบความรู้ การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn103 visualizações
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
050+hisp2+dltv54+540826+a+ใบความรู้ การดำเนินชีวิตของคนในอดีตป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn140 visualizações
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
046+hisp2+dltv54+540819+a+ใบความรู้ โรงเรียนของเรากับการเปลี่ยนแปลงป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn88 visualizações
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
042+hisp2+dltv54+540805+a+ใบความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn90 visualizações
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป.... por Prachoom Rangkasikorn
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
039+hisp2+dltv54+540729+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และโรงเรียนป....
Prachoom Rangkasikorn93 visualizações
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป.... por Prachoom Rangkasikorn
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
035+hisp2+dltv54+540722+a+ใบความรู้ ความสัมพันธ์ของเวลากับตนเอง และครอบครัวป....
Prachoom Rangkasikorn110 visualizações
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
028+hisp2+dltv54+540701+a+ใบความรู้ การศึกษาวันสำคัญในปฏิทินป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn118 visualizações
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
024+hisp2+dltv54+540624+a+ใบความรู้ การใช้ปฏิทินป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn105 visualizações
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
016+hisp2+dltv54+540610+a+ใบความรู้ ความสำคัญของเวลาป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn180 visualizações
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
013+hisp2+dltv54+540603+b+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (4หน้า)
Prachoom Rangkasikorn365 visualizações
012+hisp2+dltv54+540603+a+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
012+hisp2+dltv54+540603+a+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (1หน้า)012+hisp2+dltv54+540603+a+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (1หน้า)
012+hisp2+dltv54+540603+a+ใบความรู้ ฉันเป็นใครป.2 (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn149 visualizações
001+hisp2+dltv54+540520+a+ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน+เนื้อหา (1หน้า) por Prachoom Rangkasikorn
001+hisp2+dltv54+540520+a+ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน+เนื้อหา (1หน้า)001+hisp2+dltv54+540520+a+ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน+เนื้อหา (1หน้า)
001+hisp2+dltv54+540520+a+ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน+เนื้อหา (1หน้า)
Prachoom Rangkasikorn90 visualizações

107+hisp1+dltv54+550117+a+สไลด์ โบราณสถาน ป.1 (1 หน้า)