083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)

Prachoom Rangkasikorn
Prachoom RangkasikornPhetchaburi Primary Educational service area office 2
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระสุนทรโวหาร(ภู่)
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทร
ภู่ เดิมชือ ภู่ เกิดเมือวันที ๒๖
มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ สุนทรภู่มี
ครูรัตนา จุรุพันธ์
มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ สุนทรภู่มี
ความชํานาญด้านแต่งกลอน
สุนทรภู่มีผลงานหลาย
ประเภท เช่น นิราศ บทเห่ เสภา
เพลงยาว กลอนนิทาน เฉพาะ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เพลงยาว กลอนนิทาน เฉพาะ
กลอนนิทานแต่งไว้ ๔ เรือง
คือ
โคบุตร
ลักษณวงศ์
สิงหไตรภพ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
สิงหไตรภพ
พระอภัยมณี
สุนทรภู่รับตําแหน่งเป็น ขุน
สุนทรโวหาร ในสมัยรัชกาลที# ๒ แต่
ในสมัยรัชการที# ๓ ได้ออกบวช เมื#อ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ในสมัยรัชการที# ๓ ได้ออกบวช เมื#อ
ถึงรัชการที# ๔ ได้เป็น พระ
สุนทรโวหารตําแหน่งอาลักษณ์หน้า
วัง
สุนทรภู่ถึงแก่กรรมเมื#อ พ.ศ.
๒๓๙๘ รวมอายุได้ ๖๙ ปี ใน
พ.ศ.๒๕๒๙ สุนทรภู่ ได้รับการยก
ย่องจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็น
ครูรัตนา จุรุพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๙ สุนทรภู่ ก
ย่องจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็น
บุคคลสําคัญของโลกด้าน
วรรณกรรม
วันที ๒๖ มิถุนายนของ
ทุกปีซึงเป็นวันคล้ายวัน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทุกปีซึงเป็นวันคล้ายวัน
เกิดของสุนทรภู่ถือเป็น
วัน สุนทรภู่
ครูรัตนา จุรุพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ใบกิจกรรม
ให้นักเรียนเขียนบอกประวัติย่อ
ของพระสุนทรโวหาร(ภู่) ติดรูป
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ของพระสุนทรโวหาร(ภู่) ติดรูป
และบอกผลงานสําคัญของท่าน
1 de 12

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ดนตรี ม.3ดนตรี ม.3
ดนตรี ม.3Kruanchalee
22.8K visualizações11 slides
Music dramaMusic drama
Music dramamanasakpoto
1.3K visualizações21 slides
ดนตรีสากลดนตรีสากล
ดนตรีสากลmanoprd
5.1K visualizações37 slides

Mais procurados(12)

ดนตรี ม.3ดนตรี ม.3
ดนตรี ม.3
Kruanchalee22.8K visualizações
วงดนตรีสากลวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล
Pasit Suwanichkul28.9K visualizações
Music dramaMusic drama
Music drama
manasakpoto1.3K visualizações
ดนตรีสากลดนตรีสากล
ดนตรีสากล
manoprd5.1K visualizações
วงดนตรีไทย ม.2 56วงดนตรีไทย ม.2 56
วงดนตรีไทย ม.2 56
อำนาจ ศรีทิม7.3K visualizações
วงดนตรีสากลวงดนตรีสากล
วงดนตรีสากล
อำนาจ ศรีทิม11.8K visualizações
ดนตรี ม.3ดนตรี ม.3
ดนตรี ม.3
Kruanchalee26.8K visualizações
เครื่องดนตรีไทย ม.2ปี 56เครื่องดนตรีไทย ม.2ปี 56
เครื่องดนตรีไทย ม.2ปี 56
อำนาจ ศรีทิม5.5K visualizações
พลงลูกกรุงFinishพลงลูกกรุงFinish
พลงลูกกรุงFinish
limitedbuff643 visualizações
เพลงลูกกรุง (1)เพลงลูกกรุง (1)
เพลงลูกกรุง (1)
limitedbuff1.2K visualizações
ดนตรีสากลดนตรีสากล
ดนตรีสากล
Tua Acoustic6.9K visualizações
GoalGoal
Goal
Chukeiat La-oongkaew9 visualizações

Similar a 083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)(20)

กุหลาบ สายประดิษฐ์กุหลาบ สายประดิษฐ์
กุหลาบ สายประดิษฐ์
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL593 visualizações
ManawakachanManawakachan
Manawakachan
Piyarerk Bunkoson143.3K visualizações
นายเอื้อ สุนทรสนานนายเอื้อ สุนทรสนาน
นายเอื้อ สุนทรสนาน
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL969 visualizações
ปอ ปยุตฺโตปอ ปยุตฺโต
ปอ ปยุตฺโต
krumayurachat555476 visualizações
พระเจนดุริยางค์พระเจนดุริยางค์
พระเจนดุริยางค์
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL452 visualizações
ArtArt
Art
nasaporn1.2K visualizações
ArtArt
Art
nasaporn1.9K visualizações

Mais de Prachoom Rangkasikorn(20)

083+hisp2+dltv54+541125+a+สไลด์ บุคคลสำคัญของไทยป.2 (1 หน้า)