O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentation av tredje kvartalet 2016

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Semelhante a Presentation av tredje kvartalet 2016 (20)

Anúncio

Mais de PostNord (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Presentation av tredje kvartalet 2016

 1. 1. Tredje kvartalet 2016 2016-10-28
 2. 2. 2 Översikt resultat PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 MSEK Q3 2016 Q3 2015  Jan-sep 2016 Jan-sep 2015  FY 2015 Nettoomsättning 8 895 9 218 -4% 28 123 28 917 -3% 39 351 EBITDAI 262 461 1 180 2 158 2 436 Justerad EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT -101 33 -71 848 564 Periodens resultat -145 22 -208 615 278 Kassaflöde från den löpande verksamheten -634 -264 -36 749 1 670 Nettoskuld 2 783 1 308 2 783 1 308 -171 1) Justerad för jämförelsestörande poster. För mer info se delårsrapporten januari- september 2016.
 3. 3. Tredje kvartalet 2016 3  Marknadstrenderna: − Fortsatt minskningar av brevvolymerna − Fortsatt tillväxt inom e-handeln − Hård konkurrens på logistikmarknaden − Svag konjunktur i Norge och Finland  Ny postlag i Danmark - nya posttjänster från 1 juli  Svensk postlagsutredning pågående  PostNord Strålfors har avyttrat utomnordisk verksamhet PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 4. 4. Marknadsutveckling 4  Brevvolymerna minskade totalt med 8% jämfört med Q3’15 • -17% i Danmark • -6% i Sverige  Paketvolymerna ökade totalt med 8% jämfört med Q3’15 • E-handelsrelaterade B2C-paket ökade cirka 20% BREV, MILJONER ENHETER PAKET, MILJONER ENHETER PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post och C-post 0 10 20 30 40 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16
 5. 5. PostNord, koncern FORTSATT STORA UTMANINGAR MÖTS MED ÖKAD LYHÖRDHET SAMT YTTERLIGARE OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER 5 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättning 8 895 (9 218) MSEK – Nettoomsättningen minskade 4% exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar – Fallande brevvolymer, tillväxt inom e-handelsrelaterade tjänster samt fortsatt hård konkurrens inom logistikmarknaden  Justerad EBIT -41 (81) MSEK, EBIT -101 (33) MSEK – Jämförelsestörande poster netto -60 (-48) MSEK, avser i huvudsak poster relaterade till försäljning av Strålfors utomnordiska verksamheter – Löpande omställning för att möta minskande brevvolymer PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, %
 6. 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 2% – Brevvolymerna minskade totalt med 6% – Ökad omsättning inom eCommerce & Logistics främst till följd av fortsatt tillväxt inom e-handeln men även inom TPL och fulfilment.  Justerad EBIT 47 (186) MSEK, EBIT 47 (167) MSEK – Kostnadsnivån har ännu inte fullt ut anpassats till lägre volymer – Negativ påverkan av höjda sociala avgifter för ungdomar PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 7. 7. PostNord Danmark 7 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 7% (exklusive förvärv och valuta) – Brevvolymerna minskade med 17% – Ökade B2C paketvolymer – Positiv utveckling för tyngre logistik  Justerad EBIT -209 (-149) MSEK, EBIT -209 (148) MSEK – Lägre brevintäkter har ännu inte fullt ut kompenserats av kostnadsanpassningar – Omfattande åtgärdsprogram pågår PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 8. 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 5% exklusive valuta och förvärv – Svag efterfrågan till följd av svag utveckling i norska ekonomin – Prispress på logistikmarknaden  EBIT -21 (-31) MSEK – Omfattande program för att minska kostnaderna genomförs för att balansera nedgången i intäkterna. PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 9. 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen ökade med 22% och med 3% exklusive valuta och förvärv – Tillväxt inom paketvolymer  EBIT 0 (4) MSEK – Högre transportkostnader och kostnader för integrering av UPK PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 10. 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 4% och ökade med 5% exklusive valuta, förvärv och avyttringar – Ökad omsättning från nya kundavtal i Finland och digitala kommunikationserbjudanden  Justerad EBIT 28 (23) MSEK, EBIT -21 (23) MSEK – Resultatet påverkat av poster relaterade till genomförd försäljningen av utomnordiska verksamheter – Förbättringen i det justerade rörelseresultatet förklaras av genomförda besparingsprogram och lägre bemanning PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 * Justerad EBIT-marginal **
 11. 11. 9 244 MSEK 11 Kostnadsutveckling * Exklusive omstruktureringskostnader KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEKKONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Omstruktureringskostnader Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Transportkostnader Personalkostnader* * Inklusive kostnadsinflation -3% +0% +0%+0% 9 066 MSEK
 12. 12. 2 -636 -384 -14 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 FFO Förändring i rörelsekapitalet Investeringar Finansiering 12 Utveckling kassaflöde PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 KASSAFLÖDE FÖR TREDJE KVARTALET 2016, MSEK  Kassaflöde från löpande verksamhet -634 (-264) MSEK  Kassaflöde från investeringsverksamheten -384 (252) MSEK − Likvida medel om 50 MSEK placerades i företagscertifikat − Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar avser främst infrastruktur för den integrerade produktionsmodellen  Periodens kassaflöde -1 032 (-2) MSEK
 13. 13. 13 Nettoskuld MSEK 30 sep 2016 30 jun 2016 31 mar 2016 Räntebärande skulder 3 863 3 854 3 849 Pensioner och sjukpensionsplaner 158 -620 -1 051 Lång- och kortfristiga placeringar -613 -560 -254 Likvida medel -625 -1 654 -1 905 Nettoskuld 2 783 1 020 639 Nettoskuld/EBITDAI, ggr 1,9 0,6 0,3 Nettoskuldsättningsgrad, % 39 13 7 Finansiell beredskap 3 975 3 955 3 905 PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016  Nettoskulden ökade med 1 763 MSEK till 2 783 MSEK – Påverkad av omvärdering av pensionsåtagande samt ett negativt kassafldöe  Finansiell beredskap om 3 975 MSEK, varav likvida medel 625 MSEK
 14. 14. 14 Kreditprofil Kredit Totalt värde Mdr SEK Nyttjat värde Mdr SEK Revolverande kreditfacilitet, med förfall 2019, SEK 2,0 0,0 Bryggfacilitet med förfall 2018, SEK 1,0 0,0 Företagscertifikat, SEK 3,0 0,0 Kreditinstitut 1,5 0,7 MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9 Totalt nyttjat, 30 sep 2016 3,6 Varav krediter med kort förfallotid 2,1 FÖRFALLOSTRUKTUR 30 SEPTEMBER 2016, MSEKÖVERSIKT KREDITER 30 SEPTEMBER 2016 PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Checkkredit Kreditinstitut MTN-obligationer En icke dragen rullande kredit (RCF) om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2019 En icke dragen bryggfacilitet om 1,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2018
 15. 15. Område Nyckeltal Utfall 30 sep 2016 Mål Lönsamhet Avkastning på operativt kapital -3,8% 10,5% Kapitalstruktur Nettoskuld- sättningsgrad 39% 10-50% Utdelningspolicy Utdelning 2016: Ingen utdelning 2015: Ingen utdelning 40-60% av årets resultat (normvärde 50%) Finansiella mål 15  Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år  De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014 PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 16. 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016
 17. 17. 17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com PostNord AB (publ), tredje kvartalet 2016

×