Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio
Anúncio

Último(20)

Presentation av första kvartalet 2016

 1. Första kvartalet 2016 2016-04-29
 2. 2 Översikt resultat PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 MSEK Q1 2016 Q1 2015  FY 2015 FY 2014  Nettoomsättning 9 638 10 033 -4% 39 351 39 950 -1% EBITDA 705 763 -8% 2 436 2 198 11% EBIT 300 312 -4% 564 351 61% Periodens resultat 219 203 278 176 Kassaflöde från den löpande verksamheten 211 1 140 1 670 670 Nettoskuld 639 3 113 -171 3 672
 3. Första kvartalet 2016 3  Marknadstrenderna: − E-handel, B2C paketvolymerna ökade 12% − Hård konkurrens på logistikmarknaden − Fortsatt minskningar av brevvolymerna − Svag konjunktur i Norge och Finland  Svensk och dansk postlagsutredning pågående  Höjt porto för danska expressbrev från årsskiftet  Justerad organisation fr o m 1 januari 2016: − Affärsområdet Communication Services har bildats baserat på affärsområdet Mail & Communications och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet − Affärsområdet eCommerce & Logistics är en sammanslagning av affärsområdet Logistics och koncernenheten eCommerce PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 4. PostNord, koncern Fortsatt på rätt väg med fokus på heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen 4 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättning 9 638 (10 033) MSEK – Nettoomsättningen minskade 4% exklusive valuta och förvärv – Fallande brevvolymer och fortsatt hård konkurrens inom logistikmarknaden – Kalendereffekt av tidig påskhelg  EBIT 300 (312) MSEK, 3,1 (3,1) % – Genomförda besparingsprogram minskade rörelsekostnaderna – Löpande anpassningar och effektiviseringar genomförs i takt med minskande brevvolymer PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, %
 5. Marknadsutveckling 5  Brevvolymerna minskade totalt med 8% jämfört med Q1’15 – 18% i Danmark – 6% i Sverige  Paketvolymerna ökade totalt med 3% jämfört med Q1’15 – E-handelsrelaterade B2C-paket ökade 12% BREV, MILJONER ENHETER PAKET, MILJONER ENHETER PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 0 50 100 150 200 250 300 350 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post Danmark, B-post och C-post 0 10 20 30 40 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 Paket, total
 6. PostNord Sverige 6 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 2% – Brevvolymerna minskade totalt med 6% – Oförändrad omsättning inom eCommerce & Logistics – Påskeffekt  EBIT 198 (228) MSEK, 3,6 (3,9)% – Kostnadsnivån har anpassats till lägre volymer – Negativ påverkan av höjda sociala avgifter för ungdomar PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 7. PostNord Danmark 7 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 5% – Brevvolymerna minskade med 18% – Prisjustering A-brev motverkade till del volymminskningen – Ökade B2C paketvolymer – Nya kontrakt inom servicelogistik  EBIT -51 (-47) MSEK, -2,1 (-1,8) % – Lägre brevintäkter har ännu inte fullt ut kompenserats av kostnadsanpassningar – Omfattande åtgärdsprogram pågår PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 8. PostNord Norge 8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 500 1,000 1,500 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 15% och med 10% exklusive valuta och förvärv – Logistikmarknaden påverkades negativt av inbromsning av konjunkturen relaterad till den kraftiga nedgången av oljepris – Marknaden präglas av fortsatt hård konkurrens  EBIT -1 (11) MSEK, -0,1 (1,0) % – Omfattande program för att minska kostnaderna genomförs men har inte fullt ut kunnat kompensera för minskade intäkter PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 9. PostNord Finland 9 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 100 200 300 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen ökade med 32% och med 1% exklusive valuta och förvärv – Fortsatt utmanande ekonomisk situation i Finland och hård konkurrens  EBIT -12 (1) MSEK, -5,2 (0,6) % – Integrationskostnader relaterat till förvärvet av Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) belastade resultatet – Fusion genomförd av UPK och PostNord OY PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 10. PostNord Strålfors 10 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 200 400 600 800 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL  Nettoomsättningen minskade med 4% och med 1% exklusive valuta och förvärv – Minskad marknad för fysiska kommunikationslösningar – Ökad omsättning från nya kundavtal och digitala kommunikationserbjudanden  EBIT 34 (26) MSEK, 5,5 (4,1) % – Förbättringen förklaras av genomförda besparingsprogram PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 11. 9 796 MSEK 11 Kostnadsutveckling * Exklusive omstruktureringskostnader KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEKKONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Omstruktureringskostnader Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Transportkostnader Personalkostnader* * Inklusive kostnadsinflation -4% +0% -1%+1% 9 393 MSEK
 12. 12 Utveckling kassaflöde PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 244 -33 -188 -13 0 50 100 150 200 250 300 FFO Förändring i rörelsekapitalet Investeringar Finansiering KASSAFLÖDE FÖR FÖRSTA KVARTALET 2016, MSEK  Förändring i rörelsekapitalet − Lägre leverantörsskulder, förskjutning av betalningar över månadsskiftet mars/april 2015 samt återbetalning av skatt om cirka 300 MSEK  Kassaflöde från löpande verksamhet 211 MSEK  Investeringar -188 MSEK − Investeringar avser främst fordon och transport- och sorteringsutrustning inom produktionen  Periodens kassaflöde 10 MSEK
 13. 13 Nettoskuld MSEK 31 mar 2016 31 dec 2015 30 sep 2015 Räntebärande skulder 3 849 3 840 3 849 Pensioner* 0 0 57 Summa 3 849 3 840 3 906 Finansiella fordringar -1 305 -2 117 -1 155 Likvida medel -1 905 -1 894 -1 443 Nettoskuld 639 -171 1 308 Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,3 -0,1 0,5 Nettoskuldsättningsgrad, % 7 -2 15 Finansiell beredskap 3 905 3 894 3 443 * Inklusive förvaltningstillgångar. PostNord AB (publ), första kvartalet 2016  Nettoskulden ökade med 810 MSEK till 639 MSEK – Påverkad av omvärdering av pensionsskulden till följd av lägre diskonteringsränta vid värdering av åtagandet  Finansiell beredskap om 3 905 MSEK, varav likvida medel 1 905 MSEK
 14. 14 Kreditprofil Kredit Totalt värde Mdr SEK Nyttjat värde Mdr SEK Revolverande kreditfacilitet, med förfall 2017, SEK 2,0 0,0 Företagscertifikat, SEK 3,0 0,0 Kreditinstitut 1,5 0,6 MTN-obligationer, SEK 6,0 2,9 Totalt nyttjat, 31 mar 2016 3,6 Krediter med kort förfallotid 0,1 FÖRFALLOSTRUKTUR 31 MARS 2016, MSEKÖVERSIKT KREDITER 31 MARS 2016 PostNord AB (publ), första kvartalet 2016 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2016 2017 2018 2019 2020- Företagscertifikat Checkkredit Kreditinstitut MTN-obligationer En icke dragen rullande kredit (RCF) om 2,0 miljarder SEK finns tillgänglig med förfall 2017
 15. Område Nyckeltal Utfall 31 mar 2016 Mål Lönsamhet Avkastning på operativt kapital 5,6% 10,5% Kapitalstruktur Nettoskuld- sättningsgrad 7% 10-50% Utdelningspolicy Utdelning 2015: Förslag ingen utdelning 2014: Ingen utdelning 40-60% av årets resultat (normvärde 50%) Finansiella mål 15  Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år  De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014 PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
 17. 17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 28 10 Per Mossberg, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 39 15 ir@postnord.com PostNord AB (publ), första kvartalet 2016
Anúncio