O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bokslutskommuniké 2017

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Bokslutskommuniké 2017 (20)

Anúncio

Mais de PostNord (20)

Bokslutskommuniké 2017

 1. 1. Fjärde kvartalet 2017 2018-02-09
 2. 2. 2 Översikt resultat 1) Justerad för jämförelsestörande poster. För mer info se bokslutskommunikén för januari-december 2017. 2) Exklusive förvärv/avyttringar och valuta PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017 MSEK Q4 2017 Q4 2016 2) Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 2) Nettoomsättning 10 083 10 355 -2% 37 079 38 478 -4% Justerad EBIT 1) 272 242 338 500 EBIT 272 -1 012 -124 -1 083 Periodens resultat 207 -1 375 -337 -1 583 Kassaflöde från den löpande verksamheten -181 1 424 1 361 1 321 Nettoskuld 238 354 238 354
 3. 3. Fjärde kvartalet 2017 3  Marknadstrender: − Tilltagande digitalisering, fortsatta minskningar av brevvolymerna − Stark tillväxt inom e-handeln − Hård konkurrens på logistikmarknaden  Säsongsmässigt ett starkt kvartal sett till volymer  Ny svensk postreglering innebär bland annat att övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran från 1 januari 2018  Omställning till finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 4. 4. Marknadsutveckling 4 Brevvolymerna minskade totalt med 8% jämfört med Q4’16 • -12% i Danmark • -7% i Sverige Paketvolymerna ökade totalt med 10% jämfört med Q4’16 • E-handelsrelaterade B2C-paket ökade med 19% BREV, MILJONER ENHETER PAKET, MILJONER ENHETER PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017 0 50 100 150 200 250 300 350 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 Sverige,A-post Sverige,B-post Danmark, A-post/ Quickbrev Danmark, B-post och C-post/ Brevet 20 25 30 35 40 45 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17
 5. 5. PostNord, koncern POSTNORD MÖTER DEN STARKA E-HANDELSTILLVÄXTEN MED ÖKAD KAPACITET OCH FLEXIBILITET 5 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättning 10 083 (10 355) MSEK •Nettoomsättningen minskade 2% exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar •Tilltagande digitalisering, fallande brevvolymer, tillväxt inom e- handelsrelaterade tjänster och övrig logistikverksamhet Justerad EBIT 272 (242) MSEK, EBIT 272 (-1 012) MSEK •Jämförelsestörande poster - (-1 254) MSEK. Förra årets jämförelsestörande poster bestod främst av nedskrivningar i den danska verksamheten samt avyttring av PostNord Strålfors utomnordiska verksamheter •Lägre resultat förklaras av den kraftiga intäktsminskningen i brevaffären •Omställning till en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark pågår -12 -7 -2 3 8 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 6. 6. PostNord Sverige 6 -2 0 2 4 6 8 10 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen uppgick till 6 245 (6 283) MSEK •Brevvolymerna minskade totalt med 7% •Ökad omsättning inom eCommerce & Logistics främst till följd av att fortsatt tillväxt inom e-handeln där ”Black Friday”, ”Cyber Monday” och julhandeln genererat rekordhöga B2C-volymer Justerad EBIT 289 (510) MSEK, EBIT 289 (502) MSEK •Minskade brevintäkter har inte kompenserats genom ökade logistikintäkter och tillräckliga kostnadsanpassningar PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 7. 7. PostNord Danmark 7 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 5%, exklusive förvärv och valuta •Brevvolymerna minskade med 12% (16% rensat för kommunvalet 2017) Justerad EBIT -53 (-144) MSEK, EBIT -53 (-1 397) MSEK •Kvartalets resultat förbättrade till följd av kostnadsanpassningar och reavinster vid fastighetsförsäljningar •Arbetet med att införa en ny finansiellt hållbar produktionsmodell pågår PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 8. 8. PostNord Norge 8 -3 -2 -1 0 1 2 3 0 200 400 600 800 1,000 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen ökade med 12%, exklusive förvärv och valuta •Stark volymtillväxt på paket Justerad EBIT 30 (-6) MSEK EBIT 30 (-11) MSEK •Förbättringen är främst hänförlig till kostnadsanpassningar, uppsagda kundavtal inom Thermo och tillväxten för paket PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 9. 9. PostNord Finland 9 NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen ökade med 4% exklusive valuta och förvärv • Volymtillväxt för B2B- och B2C-paket EBIT 5 (-1) MSEK • Förbättring förklaras av intäktsökning, god kostnadskontroll, lägre hyreskostnader samt att föregående år påverkades av kostnader för integrering av UPK PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 100 200 300 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, %
 10. 10. PostNord Strålfors 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100 200 300 400 500 600 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Nettoomsättning, MSEK EBIT-marginal, % NETTOOMSÄTTNING OCH EBIT-MARGINAL Nettoomsättningen minskade med 4% exklusive valuta, förvärv och avyttringar •Ökad efterfrågan inom digitala tjänster kompenserar inte för minskad efterfrågan på fysiska printvolymer Justerad EBIT 37 (29) MSEK, EBIT 37 (26) MSEK •Förbättringen förklaras av kostnadsanpassningar och tillväxt av digitala tjänster * Justerad EBIT-marginal * * PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 11. 11. 11 430 MSEK 11 Kostnadsutveckling * Exklusive omstruktureringskostnader KONCERNENS RÖRELSEKOSTNADER, MSEKKONCERNENS KOSTNADSUTVECKLING 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Omstruktureringskostnader Övriga kostnader samt av- och nedskrivningar* Transportkostnader Personalkostnader* * Inklusive kostnadsinflation -1% - 12% - 0%- 0% 9 927 MSEK PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 12. 12. -148 -33 -552 -241 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 FFO Förändring i rörelsekapitalet Investeringar Finansiering 12 Utveckling kassaflöde KASSAFLÖDE FÖR FJÄRDE KVARTALET 2017, MSEKKassaflöde från löpande verksamhet -181 (1 424) MSEK Kassaflöde från investeringsverksamheten -552 (-356) MSEK •Investeringar avser främst integrerad produktionsmodell och T-utveckling Kassaflöde från finansieringsverksamheten -241 (-118) MSEK Periodens kassaflöde -974 (950) MSEK PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 13. 13. 13 Nettoskuld MSEK 31 dec 2017 30 sep 2017 30 jun 2017 Räntebärande skulder 3 778 4 019 4 029 Pensioner och sjukpensionsplaner -1 145 201 -88 Lång- och kortfristiga placeringar -494 -422 -823 Likvida medel -1 901 -2 872 -3 086 Nettoskuld 238 926 32 Nettoskuld/EBITDAI, ggr 0,2 0,8 0,0 Nettoskuldsättningsgrad (12 mån), % 3 14 0,4 Finansiell beredskap 4 196 5 013 7 627 Nettoskulden minskade med 688 MSEK till 238 MSEK •Påverkad av omvärdering av pensionsåtagande Finansiell beredskap om 4 196 MSEK, varav likvida medel 1 901 MSEK PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 14. 14. 14 Kreditprofil Kredit Totalt värde Mdr SEK Nyttjat värde Mdr SEK Bekräftad revolverande kreditfacilitet, med förfall 2020 2,0 0,0 Företagscertifikat 3,0 0,075 Kreditinstitut 2,6 2,6 MTN-obligationer 6,0 0,95 Totalt nyttjat, 31 december 2017 3,9 Varav krediter med kort förfallotid 0,2 FÖRFALLOSTRUKTUR 31 DECEMBER 2017, MSEKÖVERSIKT KREDITER 31 DECEMBER 2017 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2018 2019 2020- Företagscertifikat Checkkredit Kreditinstitut MTN-obligationer Vid sidan om utbetalda krediter finns en outnyttjad revolverande kreditfacilitet (RCF) om 2,0 miljarder SEK tillgänglig (med förfall 2020). PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 15. 15. Område Nyckeltal Utfall Q42017 Mål Lönsamhet Avkastning på operativt kapital -1,6% 10,5% Kapitalstruktur Nettoskuld- sättningsgrad 3% 10-50% Utdelningspolicy Utdelning 2017: Ingen utdelning 2018: Förslag ingen utdelning 40-60% av årets resultat Finansiella mål 15 Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014 PostNord AB (publ), fjärde kvartalet 2017
 16. 16. 16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward- looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. postnord.com Gunilla Berg, CFO, +46 10 436 00 00 Thomas Backteman, Kommunikationsdirektör, +46 10 436 00 00 ir@postnord.com

×