Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης,
Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

“Δράσεις Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Κλεισθένης”
1

22/11/2013
Σύγχρονοι Μέθοδοι Διοίκησης με
Μεταφορά Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών
Ο όρος μεταφορά τεχνογνωσίας χαρακτηρίζει τη
μεταβίβαση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για
την εφαρμογή μιας τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου
της.
Σήμερα ευρύτατη χρήση έχει η αγγλική έκφραση
know-how = μάθε πως, ή γνώση πως, που
καθιερώθηκε ως διεθνής όρος ταυτόσημος της
τεχνογνωσίας.
Μια Καλή Πρακτική είναι η διαδικασία της εύρεσης,
αξιοποίησης και υλοποίησης ιδεών, στρατηγικών και
αποφάσεων μιας Δημόσιας ή Αυτοδιοικητικής Αρχής
ή οργανισμού, που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Η προσαρμογή και αντίστοιχα η εφαρμογή τους,
μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών
σε οποιοδήποτε τομέα δράσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1) Χρηστάκης Μιχάλης,
Γενικός Γραμματέας
Δήμου Αμαρουσίου
.....................

2) Γρηγοράκος Παναγιώτης,
Γενικός Γραμματέας
Δήμου Χαϊδαρίου
.....................

3) Τσουκαλά Χρυσούλα,
Γενική Γραμματέας
Δήμου Βύρωνα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
1) Ιδρυτική Συνάντηση
Σάββατο 25 Ιουνίου 2011
............................

2) 62 Γενικοί Γραμματείς
ανταποκρίθηκαν στο πρώτο
κάλεσμα της Ένωσης
...........................

3) Ανάδειξη
Διοικούσας Επιτροπής
.........................

4) Παραχώρηση Έδρας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

3
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Παρέχει Τεχνογνωσία σε
Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς
2. Διοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Περιφέρεια
3. Υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης για
Γενικούς Γραμματείς Δήμων

4. Αναδεικνύει καλές πρακτικές που υλοποιούνται
από Δήμους & Περιφέρειες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

4
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

5. Μεταφέρει καλές πρακτικές σε Δήμους
για διευκόλυνση δημοτικών αρχών
6. Ενημερώνει ηλεκτρονικά Δημάρχους &
Γενικούς Γραμματείς, σε αντικείμενα που
απασχολούν την αυτοδιοίκηση
7. Επικοινωνεί συστηματικά με αντίστοιχους
επιστημονικούς φορείς & δίκτυα σε Ελλάδα
και εξωτερικό
8. Διασυνδέει ηλεκτρονικά Γενικούς
Γραμματείς Δήμων με Εκτελεστικούς
Γραμματείς Περιφερειών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

5
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Ένωση έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση επικοινωνίας από τον Ιούλιο του
2011, μέσω της οποίας κοινοποιούνται:
Κείμενα νομοθεσίας, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Προεδρικά Διατάγματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, προκηρύξεις, κ.ά., τα οποία
κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και στους 325 Δημάρχους της χώρας, όπως και σε
όλους τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν αποσταλεί περισσότερα από
800 ηλεκτρονικά αρχεία έως σήμερα.

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία, επίκειται
να αναρτηθούν στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα του «Κλεισθένη» και να
αποτελέσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη του φορέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

 Βασική Νομoθεσία
 Γενικά Θέματα Προσωπικού
 Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο
 Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας
 Υπερωριακή Εργασία
 Προσλήψεις Προσωπικού
 Εκτέλεση Έργων & Προμηθειών ΟΤΑ
 Τεχνικά Έργα ΟΤΑ
 Νομοθεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
 Ζητήματα Σχολικών Επιτροπών
 Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
 Διαχείριση Ποιότητας ISO, κ.ά.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία
ενημερώνει τους Δημάρχους &
Γενικούς Γραμματείς Δήμων σε
αρκετά αντικείμενα, όπως:

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

7
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς δέκα Επιστημονικές Ημερίδες
σε συνεργασία με Δήμους με διακριτά επιστημονικά θεματικά αντικείμενα
που απασχολούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Δήμος Πειραιά 21/10/2011 – Ημερίδα με θέμα:
«Στερεά Απόβλητα – Ενέργεια – Περιβάλλον».
 Δήμος Θεσσαλονίκης 03/12/2011 – Ημερίδα με θέμα:
«Καλές Πρακτικές Οργάνωσης & Λειτουργίας Δημοτικών Υπηρεσιών με την
Εφαρμογή του Καλλικράτη».
 Δήμος Καρπενησίου 31/03/2012 – Ημερίδα με θέμα:
«Απασχόληση & Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση».
 Δήμος Κέρκυρας 06/10/2012 – Ημερίδα με θέμα:
«Διοίκηση μέσω Στόχων & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

8
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 Δήμος Μαραθώνα 23/01/2013 – Ημερίδα με θέμα:
«Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας & της Κοινωφελούς Εργασίας
στην Αυτοδιοίκηση».
 Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 21ΟΤΑ – Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 27/02/2013
– Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες Προτάσεις για την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση & την Ελληνική Αστυνομία».
 Δήμος Χαϊδαρίου 29/03/2013 – Ημερίδα με θέμα:
«Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ η απάντηση των Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης
στις Προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης».
 Δήμος Βόλβης 13/04/2013 – Ημερίδα με θέμα:
«Καινοτόμες Προτάσεις για την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση & την Ελληνική Αστυνομία».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

9
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 Δήμος Ανδραβίδας Κυλήνης 13/07/2013 – Ημερίδα με θέμα:
«Kαλές Πρακτικές & Μεταφορά Τεχνογνωσίας για τη Βέλτιστη Εξυπηρέτηση
του Δημότη»
 Δήμος Κεφαλλονιάς 26/10/2013 – Ημερίδα με θέμα:
«Οργάνωση & Διαχείριση Διοικητικών Θεμάτων στους Δήμους»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

10
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τέσσερα
επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης, τόσο για τα μέλη της, όσο και
για τα στελέχη των Δήμων & των Περιφερειών,
όπου συμμετείχαν συνολικά περισσότερα
από διακόσια άτομα (200).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

11
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

1. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο:
«Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα», στην Αθήνα

2. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο:
«Διοίκηση Μέσω Στόχων & Μέτρηση της Αποδοτικότητας», στην Πάτρα,
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα
3. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο:
«Εργαστήριο Διαπραγμάτευσης για τα Στελέχη της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης»,
στην Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

12
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

4. Πενθήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο:
«Σύστημα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στην Αθήνα

Επισήμανση:
Έχουν περιληφθεί 2 ακόμα πενθήμερα προγράμματα στον Προγραμματισμό του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
για Πάτρα & Θεσσαλονίκη για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

13
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η Ένωση έθεσε σε λειτουργία, το Μάιο του 2012, μια νέα
βάση δεδομένων, αυτής της μεταφοράς Καλών
Πρακτικών. Οι καλές πρακτικές Δήμων προωθούνται σε
όλους τους Δημάρχους και Γενικούς Γραμματείς Δήμων.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτών και η υλοποίησή τους
από άλλους Δήμους, προκειμένου να αναδειχτούν
περισσότερο οι τομείς της υγείας, της βιώσιμης
ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής και της αξιοποίησης
των ψηφιακών μέσων. Μέχρι τώρα έχουν αναδειχτεί και
κοινοποιηθεί πάνω από 50 Καλές Πρακτικές Δήμων και
Περιφερειών.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

14
ΤΟΜΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικών:
1.
2.
3.
4.
5.

Πρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση
Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
Τοπική Υγεία & Πρόνοια
Πολιτισμός, Αθλητισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη
Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

15
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ &
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

16
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

17
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

18
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ –
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
WI-FI ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

19
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Ένωση έχει εντάξει μέσα στην ηλεκτρονική της βάση την ενημέρωση Δημάρχων &
Γενικών Γραμματέων για ημερίδες, συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, κ.ά.

Ενδεικτικά:
Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου:
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης», του π. Δημάρχου Ηλιούπολης,
κ. Θεόδωρου Γεωργάκη

Πρόσκληση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α & Β βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ»,
με θέμα: «Γυναίκες από την Εποχή
της Πραξαγόρας στον Καιρό του Μνημονίου»
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

20
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση από το Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ με
θέμα: «Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής,
Προβλήματα & Προοπτικές»

Πρόσκληση στο 1ο Φεστιβάλ
Τέχνης & Πολιτισμού
Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Πρόσκληση στο 3ο Φόρουμ
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Πόρο

Πρόσκληση στην Ημερίδα της
Ένωσης Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
με θέμα: «Ανασχεδιάζοντας την
Δημόσια Διοίκηση»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

21
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 συναντήσεις με Δημόσιους Φορείς,
με αντίστοιχους Προέδρους Ενώσεων, Εκπαιδευτικούς Φορείς (Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.), κ.ά.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ:
Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (19 Σεπτεμβρίου 2012)
Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αθανάσιο Ξηρό
(4 Αυγούστου 2011)
Συνάντηση με Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), κ. Νικόλαο Σαράντη
(19 Μαρτίου 2012)
Συνάντηση με Δήμαρχο Θερμαϊκού,
κ. Ιωάννης Αλεξανδρής, (05 Ιουλίου 2013)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

22
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Συνάντηση με Δήμαρχο Σουλίου,
κα Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση
(12 Ιουλίου 2012)
Συνάντηση με Δήμαρχο Βριλησσίων,
κ. Κωνσταντίνο Ιωαννίδη
(30 Νοεμβρίου 2012)
Συνάντηση με Δήμαρχο Μεταμόρφωσης,
κ. Μιλτιάδη Καρπέτα
(29 Νοεμβρίου 2012)

Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα &
τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 07/02/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

23
ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ
ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Επικοινωνία με Εκτελεστικούς Γραμματείς
1.

Δημιουργία Καταλόγου

2.

Προετοιμασία Συνάντησης Γενικών Γραμματέων
Δήμων με Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών
(13 Ιουλίου 2012)

3.

Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα
Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευάγγελου Ψαθά – Ημερίδα
Δήμου Καρπενησίου (31 Μαρτίου 2012)

4.

Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα
Δυτικής Ελλάδας, κας Διονυσίας Μαράτου –
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πάτρας
(28-30 Ιουνίου 2012)

Αττική,
Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος,
Κεντρική
Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Ήπειρος,
Δυτική Μακεδονία,
Δυτική Ελλάδα,
Ανατολική
Μακεδονία &
Θράκη,
Βόρειο Αιγαίο.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

24
ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ
ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Αττική,
Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος,
Κεντρική
Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Ήπειρος,
Δυτική Μακεδονία,
Δυτική Ελλάδα,
Ανατολική
Μακεδονία &
Θράκη,
Βόρειο Αιγαίο.

5. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα
Πελοποννήσου, κ. Ιωάννη Σταματάκου – Σεμινάριο
Επιμόρφωσης Αθήνας (12-14 Ιουλίου 2012)
6. Συνάντηση Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών
με Γενικούς Γραμματείς Δήμων
(13 Ιουλίου 2012)
7. Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Γραμματέα
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Κωνσταντίνο
Κατσιμίγα (22 Αυγούστου 2012)
8. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα
Ιόνιων Νήσων, κ. Τηλέμαχου Μωραΐτη – Ημερίδα
Δήμου Κέρκυρας (6 Οκτωβρίου 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

25
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
09/02/2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ
21 & 22/06/2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
13/07/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

26
Ήδη είμαστε σε προγραμματισμό 4μήνου για τις
επόμενες Ημερίδες – Καλές Πρακτικές – Σεμινάρια.
Στην κατεύθυνση αυτή οργανώνει και τη συνάντηση του
Σαββάτου 23 Νοεμβρίου 2013,
προκειμένου να προχωρήσει σε συμπράξεις με φορείς
όπως είναι η OTS, η Core Solutions, η I-Reporter και άλλες.

Σας καλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας
για το όφελος της Αυτοδιοίκησης και του Πολίτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

27
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛ: 213-2038305/312
ΦΑΞ: 213-2038534
E-MAIL: christakismichalis2@gmail.com

ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’

28
1 de 28

Recomendados

Αγγελική Καλλία - Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις έξυπνες πράσινες πόλεις όπ... por
Αγγελική Καλλία - Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις έξυπνες πράσινες πόλεις όπ...Αγγελική Καλλία - Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις έξυπνες πράσινες πόλεις όπ...
Αγγελική Καλλία - Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις έξυπνες πράσινες πόλεις όπ...PolisConference
350 visualizações23 slides
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί... por
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...
Γαβριήλ Κουρής - Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περί...PolisConference
583 visualizações24 slides
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010 por
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010synephl
257 visualizações18 slides
160402_Η ευελιξία ως παράγων ανταγωνιστικότητας στην τουριστική ανάπτυξη @ Πα... por
160402_Η ευελιξία ως παράγων ανταγωνιστικότητας στην τουριστική ανάπτυξη @ Πα...160402_Η ευελιξία ως παράγων ανταγωνιστικότητας στην τουριστική ανάπτυξη @ Πα...
160402_Η ευελιξία ως παράγων ανταγωνιστικότητας στην τουριστική ανάπτυξη @ Πα...tourism generis
78 visualizações26 slides
Grid computing por
Grid computingGrid computing
Grid computingΡεβέκα Θεοδωροπούλου
445 visualizações3 slides
Hiteeksha NMIMS Mumbai por
Hiteeksha NMIMS MumbaiHiteeksha NMIMS Mumbai
Hiteeksha NMIMS MumbaiING Vysya Bank
14.6K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη

Ι.Καλογήρου por
Ι.ΚαλογήρουΙ.Καλογήρου
Ι.ΚαλογήρουLeonidion
254 visualizações39 slides
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης) por
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)Periklis Georgiadis
392 visualizações37 slides
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ... por
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...Gavriil Kouris
322 visualizações14 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ... por
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...PolisConference
1.1K visualizações50 slides
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκη por
παρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκηπαρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκη
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκηKonstantinos Karagiannis
377 visualizações18 slides

Similar a Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη(20)

Ι.Καλογήρου por Leonidion
Ι.ΚαλογήρουΙ.Καλογήρου
Ι.Καλογήρου
Leonidion254 visualizações
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης) por Periklis Georgiadis
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)
Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα:Το παράδειγμα του Ηρακλείου (Κωστής Μοχιανάκης)
Periklis Georgiadis392 visualizações
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ... por Gavriil Kouris
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...
Καινοτόμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του Δήμου Χ...
Gavriil Kouris322 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ... por PolisConference
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
Γεώργιος Τέντης - Πληροφοριακό σύστημα ελέγχου και ανάλυσης οικονομικών στοιχ...
PolisConference1.1K visualizações
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκη por Konstantinos Karagiannis
παρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκηπαρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκη
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκη
Konstantinos Karagiannis377 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος por PolisConference
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντοςΑντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος
Αντώνης Παρασκευόπουλος - Open city: σχεδιάζοντας την έξυπνη πόλη του μέλλοντος
PolisConference695 visualizações
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ... por PolisConference
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...
Γιώργος Καραμανώλης - Ανοικτή καινοτομία - Ανοικτές τεχνολογίες - Ανθρώπινα δ...
PolisConference422 visualizações
Κ. Μοχιανάκης Δήμος Ηρακλείου por OTS SA
Κ. Μοχιανάκης Δήμος ΗρακλείουΚ. Μοχιανάκης Δήμος Ηρακλείου
Κ. Μοχιανάκης Δήμος Ηρακλείου
OTS SA907 visualizações
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα por Yannis Charalabidis
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ΔιαλειτουργικότηταΨηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα
Yannis Charalabidis912 visualizações
Rebranding Athens: The ABC and Agora Project. por SmartCitiesTeam
Rebranding Athens: The ABC and Agora Project. Rebranding Athens: The ABC and Agora Project.
Rebranding Athens: The ABC and Agora Project.
SmartCitiesTeam1.2K visualizações
Social media και δημόσια διοίκηση por Georgios Karamanolis
Social media και δημόσια διοίκησηSocial media και δημόσια διοίκηση
Social media και δημόσια διοίκηση
Georgios Karamanolis4.7K visualizações
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS por OTS SA
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
OTS SA302 visualizações
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο... por odc ensemble
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...
Ο πολιτιστικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμο...
odc ensemble965 visualizações
Caloghirou por knowhowgr
CaloghirouCaloghirou
Caloghirou
knowhowgr316 visualizações
Management & branding τόπου , από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα por Κωστής Μοχιανάκης
Management & branding τόπου , από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματαManagement & branding τόπου , από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα
Management & branding τόπου , από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα
Κωστής Μοχιανάκης2.9K visualizações
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ... por OTS SA
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...
OTS SA110 visualizações
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά por Gavriil Kouris
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά
Gavriil Kouris104 visualizações

Mais de PolisConference

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών... por
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...PolisConference
483 visualizações22 slides
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού por
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούΕλευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούPolisConference
480 visualizações4 slides
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης por
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςΔημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςPolisConference
347 visualizações5 slides
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας por
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςΙωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςPolisConference
393 visualizações8 slides
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ... por
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...PolisConference
392 visualizações11 slides
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...PolisConference
958 visualizações33 slides

Mais de PolisConference(20)

Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών... por PolisConference
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης - Οργάνωση και λειτουργία γεωγραφικών πληροφοριακών...
PolisConference483 visualizações
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού por PolisConference
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου ΘερμαϊκούΕλευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
Ελευθέριος Κεραμιδάκης - Οδηγός πολιτικής προστασίας Δήμου Θερμαϊκού
PolisConference480 visualizações
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης por PolisConference
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου ΒόλβηςΔημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
Δημήτριος Γαλαμάτης - Δημοτικός ανταποκριτής Δήμου Βόλβης
PolisConference347 visualizações
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας por PolisConference
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου ΔράμαςΙωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
Ιωακείμ Μουρατίδης - Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Δράμας
PolisConference393 visualizações
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ... por PolisConference
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
ΑνδρέαςΤόσκας - Πρότυπος τρόπος διαχείρισης βιολογικών προϊόντων - Δήμος Γρεβ...
PolisConference392 visualizações
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por PolisConference
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
PolisConference958 visualizações
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς por PolisConference
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου ΚεφαλλονιάςΚυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς
Κυριακή Νικολαίδου - Χαρτογράφηση προβλημάτων Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς
PolisConference810 visualizações
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ... por PolisConference
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...
Σπύρος Νικολόπουλος & Παναγιώτης Τσαρχόπουλος - Βελτιώνω την πόλη μου – ολοκλ...
PolisConference2K visualizações
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά por PolisConference
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνάΑμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά
Αμαλία Ζέπου - Πλατφόρμα Συνεργατικότητας συνΑθηνά
PolisConference551 visualizações
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον... por PolisConference
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...
Αθανάσιος Τζάκρης - Θεσμοί και εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικον...
PolisConference517 visualizações
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ... por PolisConference
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...
Λουκάς Πέτρου - P.A.N.D.O.R.A robot: ανάπτυξη ρομποτ για την ανεύρεση επιζώντ...
PolisConference413 visualizações
Rappel - Thessaloniki by bus por PolisConference
Rappel - Thessaloniki by busRappel - Thessaloniki by bus
Rappel - Thessaloniki by bus
PolisConference431 visualizações
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για... por PolisConference
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
PolisConference615 visualizações
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ... por PolisConference
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, διασυνοριακή – διακ...
PolisConference342 visualizações
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica por PolisConference
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & JessicaΣτάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica
Στάθης Ραγκούσης - Χρηματοδοτικά προγράμματα Elena & Jessica
PolisConference1K visualizações
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ por PolisConference
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑΙωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
Ιωάννης Ζηρίνης - Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: Στόχευση, Χρηματοδότηση και ΟΤΑ
PolisConference8.7K visualizações
Στέλιος Μπονάτος - Incredible Crete por PolisConference
Στέλιος Μπονάτος - Incredible CreteΣτέλιος Μπονάτος - Incredible Crete
Στέλιος Μπονάτος - Incredible Crete
PolisConference489 visualizações
Μιχάλης Γεράνης - Σύνδεσμος ΟΤΑ por PolisConference
Μιχάλης Γεράνης - Σύνδεσμος ΟΤΑΜιχάλης Γεράνης - Σύνδεσμος ΟΤΑ
Μιχάλης Γεράνης - Σύνδεσμος ΟΤΑ
PolisConference322 visualizações
Δημήτρης Δημητριάδης - Bike sharing - συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χ... por PolisConference
Δημήτρης Δημητριάδης - Bike sharing - συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χ...Δημήτρης Δημητριάδης - Bike sharing - συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χ...
Δημήτρης Δημητριάδης - Bike sharing - συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χ...
PolisConference492 visualizações

Μιχάλης Χρηστάκης - Δράσεις Κλεισθένη

 • 1. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» “Δράσεις Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης” 1 22/11/2013
 • 2. Σύγχρονοι Μέθοδοι Διοίκησης με Μεταφορά Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών Ο όρος μεταφορά τεχνογνωσίας χαρακτηρίζει τη μεταβίβαση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου της. Σήμερα ευρύτατη χρήση έχει η αγγλική έκφραση know-how = μάθε πως, ή γνώση πως, που καθιερώθηκε ως διεθνής όρος ταυτόσημος της τεχνογνωσίας. Μια Καλή Πρακτική είναι η διαδικασία της εύρεσης, αξιοποίησης και υλοποίησης ιδεών, στρατηγικών και αποφάσεων μιας Δημόσιας ή Αυτοδιοικητικής Αρχής ή οργανισμού, που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Η προσαρμογή και αντίστοιχα η εφαρμογή τους, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών σε οποιοδήποτε τομέα δράσης. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 2
 • 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 1) Χρηστάκης Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου ..................... 2) Γρηγοράκος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Χαϊδαρίου ..................... 3) Τσουκαλά Χρυσούλα, Γενική Γραμματέας Δήμου Βύρωνα ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1) Ιδρυτική Συνάντηση Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 ............................ 2) 62 Γενικοί Γραμματείς ανταποκρίθηκαν στο πρώτο κάλεσμα της Ένωσης ........................... 3) Ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής ......................... 4) Παραχώρηση Έδρας ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 3
 • 4. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Παρέχει Τεχνογνωσία σε Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς 2. Διοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Περιφέρεια 3. Υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης για Γενικούς Γραμματείς Δήμων 4. Αναδεικνύει καλές πρακτικές που υλοποιούνται από Δήμους & Περιφέρειες ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 4
 • 5. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5. Μεταφέρει καλές πρακτικές σε Δήμους για διευκόλυνση δημοτικών αρχών 6. Ενημερώνει ηλεκτρονικά Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς, σε αντικείμενα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση 7. Επικοινωνεί συστηματικά με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς & δίκτυα σε Ελλάδα και εξωτερικό 8. Διασυνδέει ηλεκτρονικά Γενικούς Γραμματείς Δήμων με Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 5
 • 6. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Η Ένωση έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση επικοινωνίας από τον Ιούλιο του 2011, μέσω της οποίας κοινοποιούνται: Κείμενα νομοθεσίας, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προεδρικά Διατάγματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, προκηρύξεις, κ.ά., τα οποία κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και στους 325 Δημάρχους της χώρας, όπως και σε όλους τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν αποσταλεί περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά αρχεία έως σήμερα. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία, επίκειται να αναρτηθούν στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα του «Κλεισθένη» και να αποτελέσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη του φορέα. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 6
 • 7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ  Βασική Νομoθεσία  Γενικά Θέματα Προσωπικού  Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο  Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας  Υπερωριακή Εργασία  Προσλήψεις Προσωπικού  Εκτέλεση Έργων & Προμηθειών ΟΤΑ  Τεχνικά Έργα ΟΤΑ  Νομοθεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου  Ζητήματα Σχολικών Επιτροπών  Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης  Διαχείριση Ποιότητας ISO, κ.ά. Η ηλεκτρονική επικοινωνία ενημερώνει τους Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς Δήμων σε αρκετά αντικείμενα, όπως: ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 7
 • 8. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς δέκα Επιστημονικές Ημερίδες σε συνεργασία με Δήμους με διακριτά επιστημονικά θεματικά αντικείμενα που απασχολούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Δήμος Πειραιά 21/10/2011 – Ημερίδα με θέμα: «Στερεά Απόβλητα – Ενέργεια – Περιβάλλον».  Δήμος Θεσσαλονίκης 03/12/2011 – Ημερίδα με θέμα: «Καλές Πρακτικές Οργάνωσης & Λειτουργίας Δημοτικών Υπηρεσιών με την Εφαρμογή του Καλλικράτη».  Δήμος Καρπενησίου 31/03/2012 – Ημερίδα με θέμα: «Απασχόληση & Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση».  Δήμος Κέρκυρας 06/10/2012 – Ημερίδα με θέμα: «Διοίκηση μέσω Στόχων & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση». ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 8
 • 9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Δήμος Μαραθώνα 23/01/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας & της Κοινωφελούς Εργασίας στην Αυτοδιοίκηση».  Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 21ΟΤΑ – Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 27/02/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες Προτάσεις για την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση & την Ελληνική Αστυνομία».  Δήμος Χαϊδαρίου 29/03/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ η απάντηση των Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης στις Προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης».  Δήμος Βόλβης 13/04/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες Προτάσεις για την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση & την Ελληνική Αστυνομία». ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 9
 • 10. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Δήμος Ανδραβίδας Κυλήνης 13/07/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Kαλές Πρακτικές & Μεταφορά Τεχνογνωσίας για τη Βέλτιστη Εξυπηρέτηση του Δημότη»  Δήμος Κεφαλλονιάς 26/10/2013 – Ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση & Διαχείριση Διοικητικών Θεμάτων στους Δήμους» ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 10
 • 11. ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τέσσερα επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, τόσο για τα μέλη της, όσο και για τα στελέχη των Δήμων & των Περιφερειών, όπου συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από διακόσια άτομα (200). ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 11
 • 12. ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ 1. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο: «Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα», στην Αθήνα 2. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο: «Διοίκηση Μέσω Στόχων & Μέτρηση της Αποδοτικότητας», στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα 3. Τριήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο: «Εργαστήριο Διαπραγμάτευσης για τα Στελέχη της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», στην Αθήνα ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 12
 • 13. ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ 4. Πενθήμερο Σεμινάριο Γενικών Γραμματέων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στην Αθήνα Επισήμανση: Έχουν περιληφθεί 2 ακόμα πενθήμερα προγράμματα στον Προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για Πάτρα & Θεσσαλονίκη για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 13
 • 14. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Η Ένωση έθεσε σε λειτουργία, το Μάιο του 2012, μια νέα βάση δεδομένων, αυτής της μεταφοράς Καλών Πρακτικών. Οι καλές πρακτικές Δήμων προωθούνται σε όλους τους Δημάρχους και Γενικούς Γραμματείς Δήμων. Στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτών και η υλοποίησή τους από άλλους Δήμους, προκειμένου να αναδειχτούν περισσότερο οι τομείς της υγείας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής και της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων. Μέχρι τώρα έχουν αναδειχτεί και κοινοποιηθεί πάνω από 50 Καλές Πρακτικές Δήμων και Περιφερειών. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 14
 • 15. ΤΟΜΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Οι Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικών: 1. 2. 3. 4. 5. Πρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Τοπική Υγεία & Πρόνοια Πολιτισμός, Αθλητισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 15
 • 16. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 16
 • 17. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 17
 • 18. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 18
 • 19. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WI-FI ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 19
 • 20. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Ένωση έχει εντάξει μέσα στην ηλεκτρονική της βάση την ενημέρωση Δημάρχων & Γενικών Γραμματέων για ημερίδες, συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, κ.ά. Ενδεικτικά: Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», του π. Δημάρχου Ηλιούπολης, κ. Θεόδωρου Γεωργάκη Πρόσκληση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ», με θέμα: «Γυναίκες από την Εποχή της Πραξαγόρας στον Καιρό του Μνημονίου» ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 20
 • 21. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ & ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Πρόσκληση από το Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ με θέμα: «Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής, Προβλήματα & Προοπτικές» Πρόσκληση στο 1ο Φεστιβάλ Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης Πρόσκληση στο 3ο Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Πόρο Πρόσκληση στην Ημερίδα της Ένωσης Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Ανασχεδιάζοντας την Δημόσια Διοίκηση» ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 21
 • 22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 συναντήσεις με Δημόσιους Φορείς, με αντίστοιχους Προέδρους Ενώσεων, Εκπαιδευτικούς Φορείς (Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι.), κ.ά. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ: Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (19 Σεπτεμβρίου 2012) Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αθανάσιο Ξηρό (4 Αυγούστου 2011) Συνάντηση με Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), κ. Νικόλαο Σαράντη (19 Μαρτίου 2012) Συνάντηση με Δήμαρχο Θερμαϊκού, κ. Ιωάννης Αλεξανδρής, (05 Ιουλίου 2013) ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 22
 • 23. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Συνάντηση με Δήμαρχο Σουλίου, κα Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση (12 Ιουλίου 2012) Συνάντηση με Δήμαρχο Βριλησσίων, κ. Κωνσταντίνο Ιωαννίδη (30 Νοεμβρίου 2012) Συνάντηση με Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, κ. Μιλτιάδη Καρπέτα (29 Νοεμβρίου 2012) Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα & τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 07/02/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 23
 • 24. ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επικοινωνία με Εκτελεστικούς Γραμματείς 1. Δημιουργία Καταλόγου 2. Προετοιμασία Συνάντησης Γενικών Γραμματέων Δήμων με Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών (13 Ιουλίου 2012) 3. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευάγγελου Ψαθά – Ημερίδα Δήμου Καρπενησίου (31 Μαρτίου 2012) 4. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα Δυτικής Ελλάδας, κας Διονυσίας Μαράτου – Σεμινάριο Επιμόρφωσης Πάτρας (28-30 Ιουνίου 2012) Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Βόρειο Αιγαίο. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 24
 • 25. ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Βόρειο Αιγαίο. 5. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα Πελοποννήσου, κ. Ιωάννη Σταματάκου – Σεμινάριο Επιμόρφωσης Αθήνας (12-14 Ιουλίου 2012) 6. Συνάντηση Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών με Γενικούς Γραμματείς Δήμων (13 Ιουλίου 2012) 7. Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. Κωνσταντίνο Κατσιμίγα (22 Αυγούστου 2012) 8. Συνάντηση & Συμμετοχή Εκτελεστικού Γραμματέα Ιόνιων Νήσων, κ. Τηλέμαχου Μωραΐτη – Ημερίδα Δήμου Κέρκυρας (6 Οκτωβρίου 2012) ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 25
 • 26. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 09/02/2013 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ 21 & 22/06/2013 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 13/07/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 26
 • 27. Ήδη είμαστε σε προγραμματισμό 4μήνου για τις επόμενες Ημερίδες – Καλές Πρακτικές – Σεμινάρια. Στην κατεύθυνση αυτή οργανώνει και τη συνάντηση του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να προχωρήσει σε συμπράξεις με φορείς όπως είναι η OTS, η Core Solutions, η I-Reporter και άλλες. Σας καλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας για το όφελος της Αυτοδιοίκησης και του Πολίτη. ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 27
 • 28. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 213-2038305/312 ΦΑΞ: 213-2038534 E-MAIL: christakismichalis2@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ POLIS: ‘Δημιουργικές πόλεις – Creative cities’ 28