Uvod u upravljanje projektima

Pogled kroz prozor
Pogled kroz prozorDigital magazine em Pogled kroz prozor
Uvod u upravljanje projektima
     Darko Jurekovid, PMP
 Suradnici u učenju - Microsoft Hrvatska
        14. 2. 2011.
Uvodne misli
• Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju
 projektima a koje zapravo nisu projekti!
• Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju
 projektima a mogu se organizirati i voditi kao
 projekti.
• Potrebno je poznavati, prepoznavati i razlikovati
 barem osnovne pojmove i koncepte upravljanja
 projektima
Osnovni pojmovi u upravljanju
     projektima
O čemu govorimo ...

•  Po čemu se projekti razlikuju od ostalih
  poslovnih aktivnosti
•  Definicija projekta – što projekt jest, što nije
•  Osnovni pojmovi upravljanja projektima:
  projekt, program, portfelj,
  sudionici u projektu, voditelj projekta,
  projektni tim, sponzor projekta, ulagači,
  naručitelj, korisnici, resursi, vrijeme i kvaliteta
•  Što je proizvod projekta, odnosno projektna
  isporučevina
•  Što je „Trokut prilagodbe“
Što je PROJEKT?

• Projekt = aktivnost s unaprijed utvrđenim:
 – jasnim i ostvarivim ciljem
 – konačnim trajanjem
 – raspoloživim resursima (ljudi, vrijeme, financijska
  sredstva)
 – željenom razinom kakvoće konačnog proizvoda
Definicija projekta
   (PMBOK pojmovnik)

• Projekt – Vremenski ograničen
 pothvat poduzet radi stvaranja
 jedinstvenog proizvoda, usluge
 ili rezultata!
Razlika projekata i ostalih aktivnosti

• Rutinski poslovi koji se ponavljaju i odvijaju po
 unaprijed zadanom predlošku NISU projekti.
• Primjeri rutinskih poslova: pisanje mjesečnog
 izvješda, rješavanje predmeta upravnog
 postupka, računovodstveni obračun, pladanje
 računa
• Primjeri projekata: organizacija dana škole,
 organizacija državnog natjecanja, organizacija
 maturalnog izleta, upisi ...
Definicija PROGRAMA (PMBOK)


• Program je skup meĎusobno
 povezanih projekata kojima se
 koordinirano upravlja kako bi se
 postigle prednosti koje ne bi bile
 dostupne kad bi se njima pojedinačno
 upravljalo.
Što su PROGRAMI?

• Program = skup povezanih projekata
 – usklađeno upravljanje pojedinim projektima
 – koristi vede od zbroja koristi odvojenih projekata
 – primjer: program “Suradnici u učenju” traje nekoliko
  godina i obuhvada projekte suradnje obrazovne
  zajednice i Microsofta koji se odvijaju u okviru
  pojedinih nastavnih godina
Definicija PORTFELJA (PMBOK)


• Portfelj je skupina projekata i/ili programa
 i drugih poslova grupiranih zajedno s
 ciljem poboljšanja upravljanja tim poslom,
 a kako bi se postigli strateški poslovni
 ciljevi organizacije.
• Projekti ili programi jednog portfelja ne
 moraju biti u meĎuzavisnosti ili direktno
 vezani jedni uz druge
Što je CILJ projekta?

• Cilj projekta je NEŠTO
 – čega prije realizacije projekta NIJE BILO,
 – čega bez projekta NE BI bilo,
 – vrijedno ulaganja u projekt.
• Dobro postavljeni ciljevi su:
 – Jasno određeni (opisani)
 – Mjerljivi
 – Dostižni
 – Ostvarivi
 – Vremenski uokvireni
Što su to RESURSI projekta?
• Sve što koristimo u projektu da bismo ostvarili željeni
 cilj ...
  – Ljudi
  – Sredstva (materijalna, nematerijalna, novčana, ...)
  – Vrijeme
• Projekt se ne može uspješno završiti ako resursi nisu
 osigurani ili raspoloživi kad su potrebni!
Sudionici projekta
•  Naručitelj(i) projekta
•  Sponzor(i) projekta
•  Ulagač(i) u projekt
•  Voditelj(i) projekta/projekata/programa
•  PROJEKTNI TIM - članovi tima
  – Osobe zadužene za realizaciju pojedinih
   aktivnosti u okviru projekta.
Naručitelji projekta
• Ustanove ili pojedinci koji imaju potrebu za
 proizvodom/uslugom koja se projektom ostvaruje
• Određuju cilj projekta.
• Fizička ili pravna osoba (pojedinci ili ustanove) koja:
–  postavlja zahtjeve za provedbom projekta
–  odobrava rezultate projekta
–  pokriva troškove projekta
–  koristi se rezultatima projekta
• razlikujemo “internog” i “eksternog” naručitelja:
– interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta
Voditelj projekta
• zadužen za komunikaciju sa sponzorima i ulagačima te
• odgovoran za koordinaciju projektnih aktivnosti kako
 bi se projekt uspješno završio, odnosno – kako bi se
 ciljevi projekta ostvarili u željenom vremenu i u okviru
 unaprijed utvrđenog proračuna projekta.
• Za vođenje projekta potrebno je imati:
  – Komunikacijske vještine
  – Stručnost u predmetnom području projekta
  – Znanje o poslovnim procesima i tehnologiji
Sponzor projekta
• osoba koja svojim autoritetom i mogudnostima
 osiguranja potrebnih resursa podupire projekt i
 pomaže voditelju projekta u uspješnoj provedbi
 projekta
• “najvažniji saveznik voditelja projekta”
• razlikujemo “internog” i “eksternog” sponzora:
  – interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta
  – eksterni radi u drugoj ustanovi za koju se projekt izvodi
Ulagači
• “stakeholders”
• svi oni koji u projekt ulažu potrebne resurse: ljude,
 sredstva, novac …
• osobe (pojedinci ili ustanove)
  – kojima je u interesu uspješna realizacija projekta
  – koji aktivno sudjeluju u provedbi projekta
  – koji ulažu resurse s kojima raspolažu u projekt s ciljem
   njegove uspješne provedbe
• ulagače (i njihove uloge i interese u projektu) je
 potrebno identificirati tijekom pripreme projekta
Nadzor projekta
• uspostavlja se zbog:
 – pradenja provedbe projekta
 – davanja suglasnosti na rezultate pojedinih faza
  projekta
 – izdavanja konačne potvrde kako su rezultati
  projekta (isporučevine) u skladu sa početnim
  zahtjevom naručitelja
• nije odvojen nego integralan dio aktivnosti na
 projektu i traje tijekom čitavog projekta
Vremenski okvir projekta

• Projekt mora imati unaprijed određen (zadan)
 početak i kraj!
• Vremenski kraj projekta određen je željama
 naručitelja projekta.
• Poštivanje vremenskih rokova pri realizaciji
 projekta jedna je od ključnih mjera njegove
 uspješnosti.
• Nakon što je utvrđen može se mijenjati samo uz
 suglasnost naručitelja i svih ulagača u projekt!
Podsjetimo se ...
•  Projekti su vremenski ograničene aktivnosti s jasno
  postavljenim ciljem i utvrđenim raspoloživim
  resursima
•  Aktivnosti koje se ponavljaju NISU projekti.
•  Sudionici u projektu mogu biti: ulagači, naručitelj,
  voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta,
  korisnici.
•  Upravljati projektom znači raspolagati resursima
  projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom
  vremenu sa željenom razinom kakvode.
•  Mijenjanje uvjeta u kojima se projekt odvija povlači
  za sobom redefiniranje raspoloživih resursa (“Trokut
  cjenjkanja”)
Ciljevi projekta trebaju biti …


S    SPECIFIC     SPECIFIČNI


M   MEASURABLE     MJERLJIVI

             DOSTIŢNI I
A   ACHIVEABLE &
   AGREED UPON    USUGLAŠENI

R    REALISTIC    REALISTIČNI


T   TIME-ORIENTED
             VREMENSKI
             ODREĐENI
Školski primjer: JFK i Mjesec

• Govor pred Kongresom SAD, 25. 5. 1961
• “Cilj ove nacije je da do kraja ovog desetljeda
 spusti čovjeka na Mjesec i sigurno ga vrati na
 Zemlju”
• Koje od “SMART” karakteristika dobro
 definiranog cilja možemo prepoznati?
Podsjetimo se ...
• što je cilj projekta utvrđuje se na samom
 početku projekta. Dobro opisan cilj je
 specifičan, mjerljiv, dogovoren, realističan i
 vremenski uokviren
• za neuspjeh projekta uvijek postoje konkretni
 uzroci
• Za uspjeh projekta ključna je otvorena
 komunikacija između ulagača u projekt
Upravljanje projektima može:

•  olakšati ono što radimo.
•  unaprijediti način rada.
•  ubrzati postizanje ciljeva/rezultata.
•  sniziti troškove rada.
•  potaknuti promjenu.

Izazovno, inovativno, kreativno, stresno ...
Projektni ciklus - procesni model
                 Završetak implementacije
       Projektni
      proizvod se                   Osmišljanje
     uvodi u uporabu

Potvrda o otklonjenim                        Prihvadena Vizija /
   neispravnostima                        Opseg projekta

                    MSF
 Provjera (kontrola) i
   utvrđivanje                         Planiranje
   eventualnih
   pogrješaka

           Dovršetak               Prihvadeni
           proizvoda     Realizacija     projektni planovi
Zašto projekti ne uspijevaju?


Kako najboljim namjerama popločati
   put do pakla sebi i drugima
Što je uspješan projekt?

Samo onaj koji:
• Završi u planiranom roku
• Ne prekorači planirani proračun
 (budžet)
• Ima kao rezultat ono što je naručitelj
 tražio, s očekivanom (unaprijed
 utvrđenom) razinom kakvode
Mjerila uspješnosti projekta
• rok                     KAKVODA / KVALITETA
• troškovi
• kakvoda
Upravljanje projektima podrazumijeva
umješno balansiranje resursima (kako bi se
željeni cilj ostvario u zadanom vremenu i
                        Trokut
bez prekoračenja dozvoljenih troškova) i   prilagodbe
prilagođavanje promjenama u stvarnom
okruženju.


                TROŠKOVI             VRIJEME
“Trgovanje” mjerilima uspješnosti
• Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a zadržati
 nepromijenjenu kakvodu proizvoda (cilja projekta),
 troškovi rastu.
• Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a ne
 uvedavati ukupne troškove projekta, kvaliteta konačnog
 proizvoda (cilja projekta) bit de niža od unaprijed
 dogovorene.
• Želite li sniziti troškove, a ostvariti cilj projekta u
 nepromijenjenom vremenu, kvaliteta konačnog
 proizvoda (cilja projekta) bit de niža od unaprijed
 dogovorene.
Zašto projekti ne uspijevaju?

• Nejasni ili neusklađeni ciljevi
• Komunikacijski problemi unutar tima ili između
 ulagača
• Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se
 uopde ne završe)
• Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora
• Loša procjena rizika
Upravljanje projektima povećava vjerojatnost
 uspješnog završetka projekta – zato je to skup znanja
 i vještina koja je potrebno steći!
Vedina projekata NIJE uspješna!

      Propali          Problematični            Uspješni

2000     23%              49%                 28%


1998      28%               46%               26%


1995         40%               33%            27%


1994      31%                 53%              16%

    Graf prikazuje ishode oko 30,000 projekata u velikim, malim i srednjim
    tvrtaka u SAD-u prema The Standish Group od 1994.

    Izvor: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group
    International, Inc., 2000
Jason Hiner, TechRepublic1


5 glavnih razloga za neuspjeh projekata:
• Neuspjeh promjene kulture poslovanja
• Nedostatak posvedenosti projektu
• Neuspjesi s prošlih projekata
• Neodgovarajude planiranje
• Alati koriste, ali nisu rješenje po sebi

       http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894
Mitch Betts, ComputerWorld Online
       Why IT projects fail 2
      (Zašto ne uspijevaju IT projekti)
  • Ljudi rješavaju probleme
  • Ljudi stvaraju probleme.
  • Stupanj našeg preuzimanja odgovornosti za
   rješavanje problema određuje hode li oni biti riješeni
   ili ne!
  • Jedan od mitova o IT je kako je ovdje riječ o
   računalima i tehnologiji. Ne, riječ je o ljudima.

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1
Michael Krigsman, IT Project Failures
   (Neuspjesi IT projekata) 3
• Složenost projekata
• Politički problemi
  – osobni planovi i namjere članova tima mogu biti u
   suprotnosti sa ciljevima projekata
• Organizacijski problemi
• Zatvaranje očiju pred problemima


                http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036
 http://community.mycrmcareer.com/showcase/podcast/view/77ae5a0b-3a66-4d54-8411-fb63baa00086?scroll=171
John McCormick, Baseline 4

NISU PROJEKTI TI KOJI NE
    USPIJEVAJU,
   NEGO LJUDI!

http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/
David Garrett: (8) razloga zbog kojih
     projekti ne uspijevaju 5

•  Opseg, opseg, opseg
•  Taštine
•  Loša komunikacija
•  Nedostatni proračuni
•  Zaboravljeni korisnici
•  Sponzor koji nestaje
•  Manjak planiranja
•  Dobra stara “viša sila”

          http://www.certmag.com/print.php?in=1394
Judi Harris, “Zašto telekolaborativni
   projekti ponekad ne uspijevaju” 6

•  Nedostatak potrebne podrške
•  Izvanjski poticaj za projekt
•  Usmjerenost tehnologiji, a ne sadržaju
•  Previše složena ili opdenita vizija projekta
•  Nedovoljno razrađen vremenski plan
•  Nedostatak vremena potrebnog za realizaciju


      http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf
Zašto projekti ne uspijevaju?                       7• Nejasni ili neusklađeni ciljevi
• Komunikacijski problemi unutar tima ili između
 ulagača
• Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se
 uopde ne završe)
• Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora
• Loša procjena rizika      Preuzeto iz sluţbenog MS predavanja o MSF projektnoj metodologiji
“12 zlatnih pravila” 8
   za uspješnije projekte, 1. dio
1. ostvariti konsenzus ulagača oko ciljeva
  projekta (prije početka rada na projektu)
2. izabrati najbolji mogudi tim
3. održavanje jednostavne i razumljive projektne
  dokumentacije
4. realistična procjena potrebnih resursa
5. realističan vremenski plan aktivnosti na
  projektu
    Preuzeto iz knjige “The Complete Idiot's Guide to Project Management”, 3. izdanje,
   Ph.D., Sunny Baker, PMP, G. Michael Campbell, and Kim Baker (izdanje prosinac 2003)
“12 zlatnih pravila”
   za uspješnije projekte, 2. dio
6. ne izlaziti izvan opsega projekta
7. voditi računa o ljudima
8. stalna podrška sponzora
9. spremnost na promjene i inovacije
10. dobra međusobna komunikacija
11. stalno pradenje i procjenjivanje opasnosti
  (rizika)
12. potencijal za - vođenje
Geek & Poke
       Je li vaš
       projekt u
       dobrom                    Počeli smo pred
       stanju?                   pet godina i još
             Očito jest            nas nitko nije
                               zaustavio
http://geekandpoke.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/day019.jpg
Komunikacija na projektu?
        "Projekt
              je kasnio, a         "Stvoreno je ono
              proračun je             što
   "Ne udovoljava    prekoračen"          nam ne treba"
 našim očekivanjima –
  nismo zadovoljni"      "Nismo u potpunosti
                   razumjeli
                     što
      "Nismo dobili      trebamo raditi"
      informacije                  "Nismo znali
       potrebne                    koliko rad
    za obavljanje posla"             ostalih članova tima
             "Ne funkcionira       utječe na naš rad"
             pravilno u našem
"Prekomplicirano je     okruženju"
  za korištenje"                 "Potpuno je
                       nepredvidivo – stalno
                         nailazimo na
                        nove probleme"
Projekti u školstvu
• Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju
 projektima a koje zapravo nisu projekti!
• Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju
 projektima a mogu se organizirati i voditi kao
 projekti.
• Potrebno je prije svakog projekta dobro
 promisliti o tome koji nastavnik/zaposlenik
 škole odgovara pojedinoj ulozi u projektu.
Zapažanja o nastavnicima na
      projektima, 1.
• Snažne osobnosti, individualci naviknuti na samostalan
 rad.

• Ne snalaze se često dovoljno dobro pri timskom radu na
 projektu – komunikacijski i organizacijski problemi.

• Skupina iznimnih pojedinaca ne znači uspješan tim!
Zapažanja o nastavnicima na
      projektima, 2.
• Nedostatak iskustva u upravljanju projektima često
 dovodi do pogrešaka u
  • postavljanju rokova i

  • procjenjivanju potrebnih resursa za realizaciju projekta/projekata te

  • u predviđanju i procjeni rizika!
Zapažanja o nastavnicima na
      projektima, 3
• Pretjerana optimističnost u početku (pogrešne
 procjene vremena i troškova)

• Sklonost odustajanju pri prvim poteškodama!

• Ne zaboravite: NEMA PROJEKTA BEZ PROBLEMA!
Pogreške nastavnika kao
      voditelja projekata
• Pogreške u komunikaciji:
  – Ne komuniciraju dovoljno niti redovito
   • sa članovima projektnog tima te
   • sa ulagačima u projekt
  – Ne razrješuju sukobe u projektnom timu u začetku i interno,
   nego tek kada eskaliraju
• Pogreške u planiranju:
  – Krive (preoptimistične) procjene vremena
  – Loša ili nikakva procjena rizika
  – Loša procjena potrebnih troškova
   (inicijalno traženo daleko ispod stvarnih troškova na kraju
   projekta)
Česte pogreške sponzora

• Uključivanje u rješavanje sukoba unutar projektnog
 tima
 (Savjet: “Ne arbitrirajte! Završit dete optuženi za
 favoriziranje ovog ili onog člana projektnog tima i za
 razbijanje tima kao cjeline”)
Česte pogreške sponzora

• Davanje preporuka voditelju kod odabira članova
 projektnog tima
 (Savjet: “Izbjegavati! Može rezultirati paralelizmom
 komunikacije voditelja i članova projektnog tima sa
 sponzorom!”)
Česte pogreške sponzora

• Izostanak očekivane potpore voditelju projekta
 (“Ne pretpostavljajte da se to podrazumijeva. Ako
 voditelj projekta to treba ili očekuje, dajte mu/joj
 potrebne punomodi javno i pred svima!”)
Gdje griješe članovi projektnog tima

• Olako prihvadaju i preuzimaju obveze bez prethodnog
 promišljanja o tome mogu li ih zaista i izvršiti u
 zadanom (predviđenom) roku
• Ne smatraju potrebnim izvijestiti voditelja i ostale
 članove projektnog tima o kašnjenju sa realizacijom
 vlastitih zadataka
• Školske i druge obveze su redoviti izgovor i opravdanje
 kod kašnjenja s realizacijom – ovo govori o niskom
 prioritetu projektnih aktivnosti na ljestvici poslova i
 zadataka
Dodatni uočeni problemi, 1.

• Međusobno nepovjerenje i sukobi članova projektnog
 tima – sukobi taština i “osobnih agendi”
• Nadmetanje u projektnom timu, umjesto suradnje
• Drugačije mišljenje doživljava se kao kritika
• Kritika se doživljava apriorno negativno
• Neslaganje se doživljava kao neprijateljstvo
Dodatni uočeni problemi, 2.

• Ne vidi se zajednička odgovornost za uspjeh projekta

• Umjesto rješenja poteškoda traži se krivca/krivce
 (rezultat je naravno - konflikt)

• Zajednička odgovornost za uspjeh povlači i pravo svih
 da prime (podijele) priznanje za taj uspjeh
Savjeti o ulasku u projekte
• Život je naš najdragocjeniji resurs
• Ulažite ga promišljeno u sve, pa tako i u projekte
• Ulazite u projekte ako je to opravdano i svrhovito:
  – Osobni i stručni izazov
  – Predstavlja korist za učenike, školu, zajednicu
  – Prilika za učenje i stjecanje novih znanja i vještina
  – Ciljeve projekta prepoznajete kao “svoje”
  – Postoje temeljni preduvjeti potrebni za uspješnost projekta
   (konsenzus o ciljevima, rokovima, resursima i kakvodi
   konačnog rezultata projekta)
Savjeti o pokretanju projekta, 1

• Vodite računa da ciljevi budu na samom
 početku projekta jasno definirani, mjerljivi,
 ostvarivi i realistični, vremenski uokvireni te da
 su svi sudionici na projektu ved na samom
 početku projekta suglasni oko ciljeva koji se
 projektom žele postidi.
Savjeti o pokretanju projekta, 2

• Na početku – “Glave na hrpu!” 

• Neka službeni početak projekta bude organiziran
 kao prvi sastanak svih sudionika (u živo, čak i ako
 su članovi projektnog tima iz različitih škola i
 dijelova Hrvatske).

• Kasnija komunikacija je moguda i “on line”.
Savjeti o planiranju projekta, 1

• Posvetite dovoljno vremena osmišljanju i
 planiranju prije nego što pristupite samoj
 realizaciji projekta!

• Vrijeme uloženo u planiranje vrada se kroz
 uštedu vremena u samoj realizaciji i kasnijem
 ispravljanju pogrešaka
Savjeti o planiranju projekta, 2

• U planiranju vremena za realizaciju projekta
 vodite računa o zbivanjima tijekom školske
 godine tijekom kojih je otežana realizacija
 projekta zbog pojačanog angažmana članova tima
 na ispunjavanju svojih nastavnih obveza
 (zaključivanje ocjena, upisi, natjecanja …)
Savjeti o planiranju projekta, 3

• Ako nije dio projektnog učenja,
 projekt je izvannastavna aktivnost.

• Zbog svakodnevnih poslova u školi i cikličke naravi
 nastavne godine (promjenjivog opteredenja tijekom
 nastave) nastavnici ne mogu raditi na projektu stalnim
 opteredenjem /intenzitetom.
Savjeti o planiranju projekta, 4

• Kada napravite vremenski plan, dodajte na kraju
 “rezervno vrijeme”

• Kako de realizacija nekih aktivnosti na projektu
 sigurno kasniti, “rezervnim vremenom” štitite
 svoj tim i projekt od kašnjenja projekta u cjelini!
Savjeti o planiranju projekta, 5

• Kada napravite svoj projektni proračun, povedajte
 prije razgovora s naručiteljem iznos za 10%-20%

• Kako ste zbog manjka iskustva vjerojatno ispustili
 neki od stvarnih troškova, ovim povedanjem
 omogudavate njihovo pokrivanje
Savjeti o formiranju tima, 1.

• Prvo definirajte potrebne uloge u timu i
 kompetencije potrebne za svaku ulogu, a tek
 tada razmišljajte o tome tko bi od kolega
 odgovarao pojedinoj ulozi.
Savjeti o formiranju tima, 2.

• Za članove tima birajte zainteresirane i
 motivirane kolege. Ne namedite i ne
 postavljajte ljude u uloge u kojima se sami ne
 vide ili ne osjedaju ugodno.
Savjeti vezani uz timski rad, 1

• Pokušajte izbjedi krute hijerarhijske strukture

 projektnih timova

 (jedan šef odlučuje o svemu, ostali slušaju i

 rade)
Savjeti vezani uz timski rad, 2

• Uspjeh (ili neuspjeh) zajednička je zasluga i
 odgovornost svih članova tima.

• U konačnici ne postoji “djelomični” uspjeh
 pojedinog člana, ved samo ukupni uspjeh ili
 neuspjeh čitavog projektnog tima!
Savjeti vezani uz timski rad, 3

• Zajednička odgovornost ne znači da uloge ne
 trebaju biti jasno podijeljene (i odijeljene).

• Svatko treba znati što radi, zašto i do kada to
 treba napraviti da bi se ostvario uspjeh u cjelini.
Savjeti kod procjene rizika

• Uvijek se može dogoditi da netko od kolega
 zbog nepredviđenih događanja (bolovanje, npr)
 ne može više sudjelovati na projektu.

• Pokušajte za svaku ulogu pronadi / osigurati
 barem još jednog (“zamjenskog”) kandidata ili
 člana tima.
O projektnoj dokumentaciji

• Izdvojite potrebno vrijeme i održavajte ju
 urednom i točnom.

• Početno ulaganje vremena u ovaj posao vrada se
 kroz:

 – Olakšanu komunikaciju s ulagačima

 – Korištenje dokumentacije na sljededim projektima
Kako se nositi s dodatnim
       zahtjevima
• Naučite redi NE!

• Ne izbjegavajte pregovore s naručiteljem!

• Ako naručitelj tijekom projekta počne mijenjati
 uvjete pod kojima se on odvija to se neizbježno
 odražava na njegov uspjeh i traži promjene u
 početnim planovima
Kako se nositi s dodatnim
       zahtjevima
• Ako naručitelj nije spreman uz svoje zahtjeve za
 promjenom opsega ili rokova osigurati i dodatne
 resurse (ili produljenje vremena ili suglasnost s
 nižom kvalitetom konačnog proizvoda), projekt
 ne može završiti uspješno!
Na što ne zaboraviti kod
   zaključivanja/zatvaranja projekta?

• Ako je odgovornost za uspjeh i neuspjeh
 zajednička, onda i uspjeh pripada svima.

• Ako je projekt bio uspješan, nemojte zaboraviti
 pohvaliti i istaknuti sve koji su sudjelovali na
 njemu.
Na što ne zaboraviti kod
   zaključivanja/zatvaranja projekta?

• Održite zaključni sastanak na kojem dete
 projekt proglasiti formalno zaključenim!
• Održite ga mjesec dana nakon što su radovi na
 projektu završili. Do tada de se strasti i
 eventualni konflikti unutar tima stišati.
• Formalno zatvaranje projekta potrebno je i
 zbog članova projektnog tima i zbog vanjskih
 ulagača u projekt te korisnika
Što ako se projekt prekine prije
        završetka?

• Ne skrivajte istinu od članova projektnog tima.

• Objasnite im što se dogodilo i što je još potrebno
 napraviti do formalnog zatvaranja, a što se od
 planiranog nede realizirati.

• Izbjegnite raspravu o krivnji i krivcima.
Što ako se projekt prekine prije
        završetka?

• Pripremite i predajte sponzoru i naručitelju
 dokumentaciju o stanju realizacije u trenutku
 prekida (potrebno i korisno za mogudi novi
 projekt a ujedno je i potvrda o učinjenom)

• Procijenite gdje i kako bi se ved ostvareno na
 projektu ipak moglo iskoristiti.
Jedan drugačiji i zanimljiv pogled na
    uspješnost projekata

  • Definicija projektnog neuspjeha,
   (Definition of Project Failure,
       Kris Johnson):
uspjeh projekta i uspješnost njegovih
     rezultata nisu isto
Dodatni sadržaji i literatura
Na hrvatskom jeziku
• Udruga za projekt menadžment PMI Hrvatska
 – http://www.pmi-croatia.hr
• PMBOK rječnik (prijevod na hrvatski jezik):
 – http://www.pmi-croatia.hr/fgs.axd?id=164
• Hrvatska udruga za upravljanje projektima
 – http://www.capm.hr
• http://www.projektura.org, by Ratko Mutavdžid
• MSF dokumentacija na hrvatskom jeziku:
 – http://pil.mscommunity.net/msf
Na hrvatskom jeziku
• Članci o upravljanju projektima na portalu:
 www.ucitelji.hr i u digitalnom časopisu Pogled
 kroz prozor:
• http://www.ucitelji.hr/Obrazovnisadržaji/Zbirka
 obrazovnihsadržaja/Upravljanjeprojektima/tabi
 d/320/language/hr-HR/Default.aspx
• Članci Daliborke Pašid:
 – Upustiti se u projekt
 – Upustiti se u projekt – svrha i ciljevi
 – Upustiti se u projekt – funkcije na projektu
Na engleskom jeziku
• Project Management Institute (PMI):
  – http://www.pmi.org
• International Institute for Learning (IIL):
  – http://www.iil.com/pm/
• MSF stranice na Microsoft.com:
  – http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default.
   mspx
Dodatni resursi, 2.
• Standish Group, http://www.standishgroup.com/, preuzeto
 20.1.2009 (ključni pojam za pretraživanje: Extreme Chaos)
• TechRepublic Webcasts, Jason Hiner, Top Five Reasons why Project
 Management fails
 http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894
 preuzeto 20.1.2009
• Mitch Betts, ComputerWorld Online, Why IT projects fail
 http://www.computerworld.com/action/article.do?command=vie
 wArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1
 preuzeto 20.1.2009
• Michael Krigsman, ZDNET; IT Project Failures
 http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036
 preuzeto 20.1.2009
Dodatni resursi, 3.
• John McCormick, Baseline, Projects Don’t Fail, People Do
 http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-
 Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/
 preuzeto 20.1.2009
• David Garrett, Certification Magazine, 10 Reasons That Projects
 Fail (And How to Avoid Them);
 http://www.certmag.com/print.php?in=1394 , preuzeto 20.1.2009
• Harris, J. (2000). Taboo topic no longer: Why telecollaborative
 projects sometimes fail. Learning and Leading With Technology,
 27(5), 58-61. http://virtual-
 architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf , preuzeto
 20.1.2009
• Kris Johnson, Definition of Project Failure,
 http://c2.com/cgi/wiki?DefinitionOfProjectFailure
 prezeto 20.1.2009
Upravljanje projektima iz manje
       stresnog kuta
•  Dilbert, ili, duhovito o ozbiljnom i svakodnevnom i u projektima i
  u tvrtkama: http://www.dilbert.com (materijal zaštićen i korištenje
  bez naknade ograničeno na osobnu uporabu)

•  Geek & Poke, One Year in a IT Project,
  http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/one_year_in_a_it
  _project/ (korištenje moguće u skladu s licencijom Creative
  Commons)

•  Grantland, Project Cartoons to improve Project Management 1,
  http://www.grantland.net/project1.htm (korištenje ilustracija u
  prezentacijama se naplaćuje)
Complete Idiot’s Guide to Project
    Management
PMBOK, četvrto izdanje
Microsoft Solutions Framework
      Essentials
Practical Project Initiation
Obratite pozornost na ...


• Najave bududih webinara, forum te
 informacije i članke o upravljanju projektima i
 o natječajima za projekte na koje se škole i
 nastavnici mogu prijavljivati u 2011, na
 portalu:

    http://www.ucitelji.hr
Umjesto ZAKLJUČKA
• Velik je broj nastavnika koji su do sada u školama
 uložili trud i vrijeme u niz projekata.
• Postoje znanja koja im mogu pomodi da budude
 projekte rade i vode lakše i uspješnije.
• Znanje se ne stječe samo na tečajevima nego i
 praksom, kroz niz uspješnih i neuspješnih projekata. I
 na greškama se uči.
• Znanje i iskustvo u organizaciji projekta potrebni su i
 za iznalaženje resursa potrebnih za njegovu uspješnu
 realizaciju, primjerice, kod prijava na natječaje za
 potporu projektima.
1 de 88

Recomendados

појам 1 por
појам 1појам 1
појам 1filozofskaazbuka
2.5K visualizações22 slides
Inkluzija ppt por
Inkluzija pptInkluzija ppt
Inkluzija pptsaculatac
6.9K visualizações40 slides
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic por
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicMoja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicIvica Zupanjac
6K visualizações27 slides
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...) por
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Dragan Djukic
81.5K visualizações3 slides
односи међу појмовима por
односи међу појмовимаодноси међу појмовима
односи међу појмовимаfilozofskaazbuka
2.1K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Primer sveske deo por
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deoAkademija Filipovic
26K visualizações10 slides
методе дефинисања por
методе дефинисањаметоде дефинисања
методе дефинисањаfilozofskaazbuka
5.4K visualizações10 slides
Ucenje psihologija por
Ucenje  psihologijaUcenje  psihologija
Ucenje psihologijaA. D.
6.9K visualizações2 slides
Komunikacija por
KomunikacijaKomunikacija
KomunikacijaObrazovno kreativni centar
15.1K visualizações10 slides
врсте појмова por
врсте појмоваврсте појмова
врсте појмоваfilozofskaazbuka
6.2K visualizações14 slides
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike por
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeBiljana Radović
37.7K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

методе дефинисања por filozofskaazbuka
методе дефинисањаметоде дефинисања
методе дефинисања
filozofskaazbuka5.4K visualizações
Ucenje psihologija por A. D.
Ucenje  psihologijaUcenje  psihologija
Ucenje psihologija
A. D.6.9K visualizações
врсте појмова por filozofskaazbuka
врсте појмоваврсте појмова
врсте појмова
filozofskaazbuka6.2K visualizações
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike por Biljana Radović
Testovi znanja - podsetnik za nastavnikeTestovi znanja - podsetnik za nastavnike
Testovi znanja - podsetnik za nastavnike
Biljana Radović37.7K visualizações
Projektna nastava por Andreja Marcetić
Projektna nastavaProjektna nastava
Projektna nastava
Andreja Marcetić1.2K visualizações
шта је појам por filozofskaazbuka
шта је појамшта је појам
шта је појам
filozofskaazbuka11K visualizações
Zbirka primera inkluzivne prakse por Zorana Galic
Zbirka primera inkluzivne prakseZbirka primera inkluzivne prakse
Zbirka primera inkluzivne prakse
Zorana Galic56.9K visualizações
Elektronski portfolio por Akademija Filipovic
Elektronski portfolioElektronski portfolio
Elektronski portfolio
Akademija Filipovic2.3K visualizações
Sociologija sa pravima gradjana por angelinabrankovic51
Sociologija sa pravima gradjanaSociologija sa pravima gradjana
Sociologija sa pravima gradjana
angelinabrankovic5124.7K visualizações
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp por Suzana64
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppPrirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Suzana648.5K visualizações
Neverbalna komunikacija.pptx por petraognjenovic
Neverbalna komunikacija.pptxNeverbalna komunikacija.pptx
Neverbalna komunikacija.pptx
petraognjenovic228 visualizações
PROJEKTNA NASTAVA por Silvija Tot
PROJEKTNA NASTAVAPROJEKTNA NASTAVA
PROJEKTNA NASTAVA
Silvija Tot12K visualizações
Briga za mentalno zdravlje por Sanja Hrvojević
Briga za mentalno zdravljeBriga za mentalno zdravlje
Briga za mentalno zdravlje
Sanja Hrvojević7.6K visualizações
друштвена покретљивост por angelinabrankovic51
друштвена покретљивостдруштвена покретљивост
друштвена покретљивост
angelinabrankovic513.8K visualizações
Diplomski prezentacija por diplomski5
Diplomski prezentacijaDiplomski prezentacija
Diplomski prezentacija
diplomski59.7K visualizações

Similar a Uvod u upravljanje projektima

Osnivanje Projektnog ureda PMO por
Osnivanje Projektnog ureda PMOOsnivanje Projektnog ureda PMO
Osnivanje Projektnog ureda PMOAlan Mirko Poldrugac, MSc, PMP
652 visualizações15 slides
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio por
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i diodoxikus
2.3K visualizações59 slides
Upravljanje projektima uz Kendo Manager por
Upravljanje projektima uz Kendo ManagerUpravljanje projektima uz Kendo Manager
Upravljanje projektima uz Kendo ManagerMSc. Ljubisa Vukovic
61 visualizações37 slides
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdf por
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdfKendo Manager softver za upravljanje projektima.pdf
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdfLjubo2
3 visualizações41 slides

Similar a Uvod u upravljanje projektima(20)

2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio por doxikus
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12.  i dio
2. projekti i upravljanje projektnim ciklusom 27.06.12. i dio
doxikus2.3K visualizações
Upravljanje projektima uz Kendo Manager por MSc. Ljubisa Vukovic
Upravljanje projektima uz Kendo ManagerUpravljanje projektima uz Kendo Manager
Upravljanje projektima uz Kendo Manager
MSc. Ljubisa Vukovic61 visualizações
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdf por Ljubo2
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdfKendo Manager softver za upravljanje projektima.pdf
Kendo Manager softver za upravljanje projektima.pdf
Ljubo23 visualizações
3. priprema projektnog prijedloga teorijski dio 2 dio 28.06.2012. por doxikus
3. priprema projektnog prijedloga  teorijski dio 2 dio 28.06.2012.3. priprema projektnog prijedloga  teorijski dio 2 dio 28.06.2012.
3. priprema projektnog prijedloga teorijski dio 2 dio 28.06.2012.
doxikus947 visualizações
Strateski ciljevi ppt por edinna
Strateski ciljevi pptStrateski ciljevi ppt
Strateski ciljevi ppt
edinna12K visualizações
Product Owner Kodokan by Kemal Bajramović por Bosnia Agile
Product Owner Kodokan by Kemal BajramovićProduct Owner Kodokan by Kemal Bajramović
Product Owner Kodokan by Kemal Bajramović
Bosnia Agile1K visualizações
Stručni članak Upravljanje projektnim rizicima por gabrijelavarga
Stručni članak Upravljanje projektnim rizicimaStručni članak Upravljanje projektnim rizicima
Stručni članak Upravljanje projektnim rizicima
gabrijelavarga983 visualizações
Projektna nastava por Tijana988
Projektna nastavaProjektna nastava
Projektna nastava
Tijana988126 visualizações
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja por Libra3
Budžetiranje kapitala  od III do VI poglavljaBudžetiranje kapitala  od III do VI poglavlja
Budžetiranje kapitala od III do VI poglavlja
Libra35.2K visualizações
Model Poslovnog Savjetovanja por LejlaSoftic
Model Poslovnog SavjetovanjaModel Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog Savjetovanja
LejlaSoftic711 visualizações
Planiranje por Karlo asdasdasd
PlaniranjePlaniranje
Planiranje
Karlo asdasdasd4K visualizações
Menadzment ii parcijala por mandarinica
Menadzment ii parcijalaMenadzment ii parcijala
Menadzment ii parcijala
mandarinica2.9K visualizações
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova... por E-misija
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
Natječaj "Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagova...
E-misija3.1K visualizações
Ankica Mamić - Izrada komunikacijske strategije (odnosi s javnošću) por Ankica Mamić
Ankica Mamić - Izrada komunikacijske strategije (odnosi s javnošću)Ankica Mamić - Izrada komunikacijske strategije (odnosi s javnošću)
Ankica Mamić - Izrada komunikacijske strategije (odnosi s javnošću)
Ankica Mamić4.6K visualizações

Mais de Pogled kroz prozor

Internet u nižim razredima, anketa por
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketaPogled kroz prozor
35 visualizações4 slides
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa por
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaPogled kroz prozor
16 visualizações5 slides
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu por
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuPogled kroz prozor
17 visualizações2 slides
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx por
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxPogled kroz prozor
51 visualizações37 slides
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana por
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPogled kroz prozor
70 visualizações2 slides
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell por
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPogled kroz prozor
40 visualizações2 slides

Mais de Pogled kroz prozor(20)

Internet u nižim razredima, anketa por Pogled kroz prozor
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketa
Pogled kroz prozor35 visualizações
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa por Pogled kroz prozor
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Pogled kroz prozor16 visualizações
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu por Pogled kroz prozor
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Pogled kroz prozor17 visualizações
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx por Pogled kroz prozor
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Pogled kroz prozor51 visualizações
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana por Pogled kroz prozor
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Pogled kroz prozor70 visualizações
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell por Pogled kroz prozor
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Pogled kroz prozor40 visualizações
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley por Pogled kroz prozor
Prilog 5, Projektni zadaci HuxleyPrilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Pogled kroz prozor52 visualizações
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx por Pogled kroz prozor
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docxPrilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Pogled kroz prozor112 visualizações
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete) por Pogled kroz prozor
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Pogled kroz prozor4 visualizações
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj por Pogled kroz prozor
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u HrvatskojPredstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Pogled kroz prozor437 visualizações
Prilog 1. Upute za učenike por Pogled kroz prozor
Prilog 1. Upute za učenikePrilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenike
Pogled kroz prozor358 visualizações
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća? por Pogled kroz prozor
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Pogled kroz prozor325 visualizações
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija) por Pogled kroz prozor
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Pogled kroz prozor611 visualizações
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije por Pogled kroz prozor
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacijeKomentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Pogled kroz prozor175 visualizações
Izazov digitalne detoksikacije - radni list por Pogled kroz prozor
Izazov digitalne detoksikacije - radni listIzazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Pogled kroz prozor281 visualizações
Rezultati ankete ovisnosti o internetu por Pogled kroz prozor
Rezultati ankete ovisnosti o internetuRezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Pogled kroz prozor168 visualizações
Dabroučitelj - knjižica por Pogled kroz prozor
Dabroučitelj - knjižicaDabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižica
Pogled kroz prozor204 visualizações
Dabar 2020 - knjižica zadataka por Pogled kroz prozor
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor303 visualizações
Dabar 2020 - knjižica zadataka por Pogled kroz prozor
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor612 visualizações
Evualacijski listić por Pogled kroz prozor
Evualacijski listićEvualacijski listić
Evualacijski listić
Pogled kroz prozor2K visualizações

Uvod u upravljanje projektima

 • 1. Uvod u upravljanje projektima Darko Jurekovid, PMP Suradnici u učenju - Microsoft Hrvatska 14. 2. 2011.
 • 2. Uvodne misli • Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju projektima a koje zapravo nisu projekti! • Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju projektima a mogu se organizirati i voditi kao projekti. • Potrebno je poznavati, prepoznavati i razlikovati barem osnovne pojmove i koncepte upravljanja projektima
 • 3. Osnovni pojmovi u upravljanju projektima
 • 4. O čemu govorimo ... • Po čemu se projekti razlikuju od ostalih poslovnih aktivnosti • Definicija projekta – što projekt jest, što nije • Osnovni pojmovi upravljanja projektima: projekt, program, portfelj, sudionici u projektu, voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta, ulagači, naručitelj, korisnici, resursi, vrijeme i kvaliteta • Što je proizvod projekta, odnosno projektna isporučevina • Što je „Trokut prilagodbe“
 • 5. Što je PROJEKT? • Projekt = aktivnost s unaprijed utvrđenim: – jasnim i ostvarivim ciljem – konačnim trajanjem – raspoloživim resursima (ljudi, vrijeme, financijska sredstva) – željenom razinom kakvoće konačnog proizvoda
 • 6. Definicija projekta (PMBOK pojmovnik) • Projekt – Vremenski ograničen pothvat poduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata!
 • 7. Razlika projekata i ostalih aktivnosti • Rutinski poslovi koji se ponavljaju i odvijaju po unaprijed zadanom predlošku NISU projekti. • Primjeri rutinskih poslova: pisanje mjesečnog izvješda, rješavanje predmeta upravnog postupka, računovodstveni obračun, pladanje računa • Primjeri projekata: organizacija dana škole, organizacija državnog natjecanja, organizacija maturalnog izleta, upisi ...
 • 8. Definicija PROGRAMA (PMBOK) • Program je skup meĎusobno povezanih projekata kojima se koordinirano upravlja kako bi se postigle prednosti koje ne bi bile dostupne kad bi se njima pojedinačno upravljalo.
 • 9. Što su PROGRAMI? • Program = skup povezanih projekata – usklađeno upravljanje pojedinim projektima – koristi vede od zbroja koristi odvojenih projekata – primjer: program “Suradnici u učenju” traje nekoliko godina i obuhvada projekte suradnje obrazovne zajednice i Microsofta koji se odvijaju u okviru pojedinih nastavnih godina
 • 10. Definicija PORTFELJA (PMBOK) • Portfelj je skupina projekata i/ili programa i drugih poslova grupiranih zajedno s ciljem poboljšanja upravljanja tim poslom, a kako bi se postigli strateški poslovni ciljevi organizacije. • Projekti ili programi jednog portfelja ne moraju biti u meĎuzavisnosti ili direktno vezani jedni uz druge
 • 11. Što je CILJ projekta? • Cilj projekta je NEŠTO – čega prije realizacije projekta NIJE BILO, – čega bez projekta NE BI bilo, – vrijedno ulaganja u projekt. • Dobro postavljeni ciljevi su: – Jasno određeni (opisani) – Mjerljivi – Dostižni – Ostvarivi – Vremenski uokvireni
 • 12. Što su to RESURSI projekta? • Sve što koristimo u projektu da bismo ostvarili željeni cilj ... – Ljudi – Sredstva (materijalna, nematerijalna, novčana, ...) – Vrijeme • Projekt se ne može uspješno završiti ako resursi nisu osigurani ili raspoloživi kad su potrebni!
 • 13. Sudionici projekta • Naručitelj(i) projekta • Sponzor(i) projekta • Ulagač(i) u projekt • Voditelj(i) projekta/projekata/programa • PROJEKTNI TIM - članovi tima – Osobe zadužene za realizaciju pojedinih aktivnosti u okviru projekta.
 • 14. Naručitelji projekta • Ustanove ili pojedinci koji imaju potrebu za proizvodom/uslugom koja se projektom ostvaruje • Određuju cilj projekta. • Fizička ili pravna osoba (pojedinci ili ustanove) koja: – postavlja zahtjeve za provedbom projekta – odobrava rezultate projekta – pokriva troškove projekta – koristi se rezultatima projekta • razlikujemo “internog” i “eksternog” naručitelja: – interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta
 • 15. Voditelj projekta • zadužen za komunikaciju sa sponzorima i ulagačima te • odgovoran za koordinaciju projektnih aktivnosti kako bi se projekt uspješno završio, odnosno – kako bi se ciljevi projekta ostvarili u željenom vremenu i u okviru unaprijed utvrđenog proračuna projekta. • Za vođenje projekta potrebno je imati: – Komunikacijske vještine – Stručnost u predmetnom području projekta – Znanje o poslovnim procesima i tehnologiji
 • 16. Sponzor projekta • osoba koja svojim autoritetom i mogudnostima osiguranja potrebnih resursa podupire projekt i pomaže voditelju projekta u uspješnoj provedbi projekta • “najvažniji saveznik voditelja projekta” • razlikujemo “internog” i “eksternog” sponzora: – interni radi u istoj ustanovi kao i voditelj projekta – eksterni radi u drugoj ustanovi za koju se projekt izvodi
 • 17. Ulagači • “stakeholders” • svi oni koji u projekt ulažu potrebne resurse: ljude, sredstva, novac … • osobe (pojedinci ili ustanove) – kojima je u interesu uspješna realizacija projekta – koji aktivno sudjeluju u provedbi projekta – koji ulažu resurse s kojima raspolažu u projekt s ciljem njegove uspješne provedbe • ulagače (i njihove uloge i interese u projektu) je potrebno identificirati tijekom pripreme projekta
 • 18. Nadzor projekta • uspostavlja se zbog: – pradenja provedbe projekta – davanja suglasnosti na rezultate pojedinih faza projekta – izdavanja konačne potvrde kako su rezultati projekta (isporučevine) u skladu sa početnim zahtjevom naručitelja • nije odvojen nego integralan dio aktivnosti na projektu i traje tijekom čitavog projekta
 • 19. Vremenski okvir projekta • Projekt mora imati unaprijed određen (zadan) početak i kraj! • Vremenski kraj projekta određen je željama naručitelja projekta. • Poštivanje vremenskih rokova pri realizaciji projekta jedna je od ključnih mjera njegove uspješnosti. • Nakon što je utvrđen može se mijenjati samo uz suglasnost naručitelja i svih ulagača u projekt!
 • 20. Podsjetimo se ... • Projekti su vremenski ograničene aktivnosti s jasno postavljenim ciljem i utvrđenim raspoloživim resursima • Aktivnosti koje se ponavljaju NISU projekti. • Sudionici u projektu mogu biti: ulagači, naručitelj, voditelj projekta, projektni tim, sponzor projekta, korisnici. • Upravljati projektom znači raspolagati resursima projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom vremenu sa željenom razinom kakvode. • Mijenjanje uvjeta u kojima se projekt odvija povlači za sobom redefiniranje raspoloživih resursa (“Trokut cjenjkanja”)
 • 21. Ciljevi projekta trebaju biti … S SPECIFIC SPECIFIČNI M MEASURABLE MJERLJIVI DOSTIŢNI I A ACHIVEABLE & AGREED UPON USUGLAŠENI R REALISTIC REALISTIČNI T TIME-ORIENTED VREMENSKI ODREĐENI
 • 22. Školski primjer: JFK i Mjesec • Govor pred Kongresom SAD, 25. 5. 1961 • “Cilj ove nacije je da do kraja ovog desetljeda spusti čovjeka na Mjesec i sigurno ga vrati na Zemlju” • Koje od “SMART” karakteristika dobro definiranog cilja možemo prepoznati?
 • 23. Podsjetimo se ... • što je cilj projekta utvrđuje se na samom početku projekta. Dobro opisan cilj je specifičan, mjerljiv, dogovoren, realističan i vremenski uokviren • za neuspjeh projekta uvijek postoje konkretni uzroci • Za uspjeh projekta ključna je otvorena komunikacija između ulagača u projekt
 • 24. Upravljanje projektima može: • olakšati ono što radimo. • unaprijediti način rada. • ubrzati postizanje ciljeva/rezultata. • sniziti troškove rada. • potaknuti promjenu. Izazovno, inovativno, kreativno, stresno ...
 • 25. Projektni ciklus - procesni model Završetak implementacije Projektni proizvod se Osmišljanje uvodi u uporabu Potvrda o otklonjenim Prihvadena Vizija / neispravnostima Opseg projekta MSF Provjera (kontrola) i utvrđivanje Planiranje eventualnih pogrješaka Dovršetak Prihvadeni proizvoda Realizacija projektni planovi
 • 26. Zašto projekti ne uspijevaju? Kako najboljim namjerama popločati put do pakla sebi i drugima
 • 27. Što je uspješan projekt? Samo onaj koji: • Završi u planiranom roku • Ne prekorači planirani proračun (budžet) • Ima kao rezultat ono što je naručitelj tražio, s očekivanom (unaprijed utvrđenom) razinom kakvode
 • 28. Mjerila uspješnosti projekta • rok KAKVODA / KVALITETA • troškovi • kakvoda Upravljanje projektima podrazumijeva umješno balansiranje resursima (kako bi se željeni cilj ostvario u zadanom vremenu i Trokut bez prekoračenja dozvoljenih troškova) i prilagodbe prilagođavanje promjenama u stvarnom okruženju. TROŠKOVI VRIJEME
 • 29. “Trgovanje” mjerilima uspješnosti • Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a zadržati nepromijenjenu kakvodu proizvoda (cilja projekta), troškovi rastu. • Želite li skratiti vrijeme realizacije projekta a ne uvedavati ukupne troškove projekta, kvaliteta konačnog proizvoda (cilja projekta) bit de niža od unaprijed dogovorene. • Želite li sniziti troškove, a ostvariti cilj projekta u nepromijenjenom vremenu, kvaliteta konačnog proizvoda (cilja projekta) bit de niža od unaprijed dogovorene.
 • 30. Zašto projekti ne uspijevaju? • Nejasni ili neusklađeni ciljevi • Komunikacijski problemi unutar tima ili između ulagača • Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se uopde ne završe) • Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora • Loša procjena rizika Upravljanje projektima povećava vjerojatnost uspješnog završetka projekta – zato je to skup znanja i vještina koja je potrebno steći!
 • 31. Vedina projekata NIJE uspješna! Propali Problematični Uspješni 2000 23% 49% 28% 1998 28% 46% 26% 1995 40% 33% 27% 1994 31% 53% 16% Graf prikazuje ishode oko 30,000 projekata u velikim, malim i srednjim tvrtaka u SAD-u prema The Standish Group od 1994. Izvor: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000
 • 32. Jason Hiner, TechRepublic1 5 glavnih razloga za neuspjeh projekata: • Neuspjeh promjene kulture poslovanja • Nedostatak posvedenosti projektu • Neuspjesi s prošlih projekata • Neodgovarajude planiranje • Alati koriste, ali nisu rješenje po sebi http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894
 • 33. Mitch Betts, ComputerWorld Online Why IT projects fail 2 (Zašto ne uspijevaju IT projekti) • Ljudi rješavaju probleme • Ljudi stvaraju probleme. • Stupanj našeg preuzimanja odgovornosti za rješavanje problema određuje hode li oni biti riješeni ili ne! • Jedan od mitova o IT je kako je ovdje riječ o računalima i tehnologiji. Ne, riječ je o ljudima. http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1
 • 34. Michael Krigsman, IT Project Failures (Neuspjesi IT projekata) 3 • Složenost projekata • Politički problemi – osobni planovi i namjere članova tima mogu biti u suprotnosti sa ciljevima projekata • Organizacijski problemi • Zatvaranje očiju pred problemima http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036 http://community.mycrmcareer.com/showcase/podcast/view/77ae5a0b-3a66-4d54-8411-fb63baa00086?scroll=171
 • 35. John McCormick, Baseline 4 NISU PROJEKTI TI KOJI NE USPIJEVAJU, NEGO LJUDI! http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/
 • 36. David Garrett: (8) razloga zbog kojih projekti ne uspijevaju 5 • Opseg, opseg, opseg • Taštine • Loša komunikacija • Nedostatni proračuni • Zaboravljeni korisnici • Sponzor koji nestaje • Manjak planiranja • Dobra stara “viša sila” http://www.certmag.com/print.php?in=1394
 • 37. Judi Harris, “Zašto telekolaborativni projekti ponekad ne uspijevaju” 6 • Nedostatak potrebne podrške • Izvanjski poticaj za projekt • Usmjerenost tehnologiji, a ne sadržaju • Previše složena ili opdenita vizija projekta • Nedovoljno razrađen vremenski plan • Nedostatak vremena potrebnog za realizaciju http://virtual-architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf
 • 38. Zašto projekti ne uspijevaju? 7 • Nejasni ili neusklađeni ciljevi • Komunikacijski problemi unutar tima ili između ulagača • Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se uopde ne završe) • Nedostatni resursi i nedostatna podrška sponzora • Loša procjena rizika Preuzeto iz sluţbenog MS predavanja o MSF projektnoj metodologiji
 • 39. “12 zlatnih pravila” 8 za uspješnije projekte, 1. dio 1. ostvariti konsenzus ulagača oko ciljeva projekta (prije početka rada na projektu) 2. izabrati najbolji mogudi tim 3. održavanje jednostavne i razumljive projektne dokumentacije 4. realistična procjena potrebnih resursa 5. realističan vremenski plan aktivnosti na projektu Preuzeto iz knjige “The Complete Idiot's Guide to Project Management”, 3. izdanje, Ph.D., Sunny Baker, PMP, G. Michael Campbell, and Kim Baker (izdanje prosinac 2003)
 • 40. “12 zlatnih pravila” za uspješnije projekte, 2. dio 6. ne izlaziti izvan opsega projekta 7. voditi računa o ljudima 8. stalna podrška sponzora 9. spremnost na promjene i inovacije 10. dobra međusobna komunikacija 11. stalno pradenje i procjenjivanje opasnosti (rizika) 12. potencijal za - vođenje
 • 41. Geek & Poke Je li vaš projekt u dobrom Počeli smo pred stanju? pet godina i još Očito jest nas nitko nije zaustavio http://geekandpoke.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/22/day019.jpg
 • 42. Komunikacija na projektu? "Projekt je kasnio, a "Stvoreno je ono proračun je što "Ne udovoljava prekoračen" nam ne treba" našim očekivanjima – nismo zadovoljni" "Nismo u potpunosti razumjeli što "Nismo dobili trebamo raditi" informacije "Nismo znali potrebne koliko rad za obavljanje posla" ostalih članova tima "Ne funkcionira utječe na naš rad" pravilno u našem "Prekomplicirano je okruženju" za korištenje" "Potpuno je nepredvidivo – stalno nailazimo na nove probleme"
 • 43. Projekti u školstvu • Ima aktivnosti koje se u školama nazivaju projektima a koje zapravo nisu projekti! • Postoje aktivnosti koje se ne doživljavaju projektima a mogu se organizirati i voditi kao projekti. • Potrebno je prije svakog projekta dobro promisliti o tome koji nastavnik/zaposlenik škole odgovara pojedinoj ulozi u projektu.
 • 44. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 1. • Snažne osobnosti, individualci naviknuti na samostalan rad. • Ne snalaze se često dovoljno dobro pri timskom radu na projektu – komunikacijski i organizacijski problemi. • Skupina iznimnih pojedinaca ne znači uspješan tim!
 • 45. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 2. • Nedostatak iskustva u upravljanju projektima često dovodi do pogrešaka u • postavljanju rokova i • procjenjivanju potrebnih resursa za realizaciju projekta/projekata te • u predviđanju i procjeni rizika!
 • 46. Zapažanja o nastavnicima na projektima, 3 • Pretjerana optimističnost u početku (pogrešne procjene vremena i troškova) • Sklonost odustajanju pri prvim poteškodama! • Ne zaboravite: NEMA PROJEKTA BEZ PROBLEMA!
 • 47. Pogreške nastavnika kao voditelja projekata • Pogreške u komunikaciji: – Ne komuniciraju dovoljno niti redovito • sa članovima projektnog tima te • sa ulagačima u projekt – Ne razrješuju sukobe u projektnom timu u začetku i interno, nego tek kada eskaliraju • Pogreške u planiranju: – Krive (preoptimistične) procjene vremena – Loša ili nikakva procjena rizika – Loša procjena potrebnih troškova (inicijalno traženo daleko ispod stvarnih troškova na kraju projekta)
 • 48. Česte pogreške sponzora • Uključivanje u rješavanje sukoba unutar projektnog tima (Savjet: “Ne arbitrirajte! Završit dete optuženi za favoriziranje ovog ili onog člana projektnog tima i za razbijanje tima kao cjeline”)
 • 49. Česte pogreške sponzora • Davanje preporuka voditelju kod odabira članova projektnog tima (Savjet: “Izbjegavati! Može rezultirati paralelizmom komunikacije voditelja i članova projektnog tima sa sponzorom!”)
 • 50. Česte pogreške sponzora • Izostanak očekivane potpore voditelju projekta (“Ne pretpostavljajte da se to podrazumijeva. Ako voditelj projekta to treba ili očekuje, dajte mu/joj potrebne punomodi javno i pred svima!”)
 • 51. Gdje griješe članovi projektnog tima • Olako prihvadaju i preuzimaju obveze bez prethodnog promišljanja o tome mogu li ih zaista i izvršiti u zadanom (predviđenom) roku • Ne smatraju potrebnim izvijestiti voditelja i ostale članove projektnog tima o kašnjenju sa realizacijom vlastitih zadataka • Školske i druge obveze su redoviti izgovor i opravdanje kod kašnjenja s realizacijom – ovo govori o niskom prioritetu projektnih aktivnosti na ljestvici poslova i zadataka
 • 52. Dodatni uočeni problemi, 1. • Međusobno nepovjerenje i sukobi članova projektnog tima – sukobi taština i “osobnih agendi” • Nadmetanje u projektnom timu, umjesto suradnje • Drugačije mišljenje doživljava se kao kritika • Kritika se doživljava apriorno negativno • Neslaganje se doživljava kao neprijateljstvo
 • 53. Dodatni uočeni problemi, 2. • Ne vidi se zajednička odgovornost za uspjeh projekta • Umjesto rješenja poteškoda traži se krivca/krivce (rezultat je naravno - konflikt) • Zajednička odgovornost za uspjeh povlači i pravo svih da prime (podijele) priznanje za taj uspjeh
 • 54. Savjeti o ulasku u projekte • Život je naš najdragocjeniji resurs • Ulažite ga promišljeno u sve, pa tako i u projekte • Ulazite u projekte ako je to opravdano i svrhovito: – Osobni i stručni izazov – Predstavlja korist za učenike, školu, zajednicu – Prilika za učenje i stjecanje novih znanja i vještina – Ciljeve projekta prepoznajete kao “svoje” – Postoje temeljni preduvjeti potrebni za uspješnost projekta (konsenzus o ciljevima, rokovima, resursima i kakvodi konačnog rezultata projekta)
 • 55. Savjeti o pokretanju projekta, 1 • Vodite računa da ciljevi budu na samom početku projekta jasno definirani, mjerljivi, ostvarivi i realistični, vremenski uokvireni te da su svi sudionici na projektu ved na samom početku projekta suglasni oko ciljeva koji se projektom žele postidi.
 • 56. Savjeti o pokretanju projekta, 2 • Na početku – “Glave na hrpu!”  • Neka službeni početak projekta bude organiziran kao prvi sastanak svih sudionika (u živo, čak i ako su članovi projektnog tima iz različitih škola i dijelova Hrvatske). • Kasnija komunikacija je moguda i “on line”.
 • 57. Savjeti o planiranju projekta, 1 • Posvetite dovoljno vremena osmišljanju i planiranju prije nego što pristupite samoj realizaciji projekta! • Vrijeme uloženo u planiranje vrada se kroz uštedu vremena u samoj realizaciji i kasnijem ispravljanju pogrešaka
 • 58. Savjeti o planiranju projekta, 2 • U planiranju vremena za realizaciju projekta vodite računa o zbivanjima tijekom školske godine tijekom kojih je otežana realizacija projekta zbog pojačanog angažmana članova tima na ispunjavanju svojih nastavnih obveza (zaključivanje ocjena, upisi, natjecanja …)
 • 59. Savjeti o planiranju projekta, 3 • Ako nije dio projektnog učenja, projekt je izvannastavna aktivnost. • Zbog svakodnevnih poslova u školi i cikličke naravi nastavne godine (promjenjivog opteredenja tijekom nastave) nastavnici ne mogu raditi na projektu stalnim opteredenjem /intenzitetom.
 • 60. Savjeti o planiranju projekta, 4 • Kada napravite vremenski plan, dodajte na kraju “rezervno vrijeme” • Kako de realizacija nekih aktivnosti na projektu sigurno kasniti, “rezervnim vremenom” štitite svoj tim i projekt od kašnjenja projekta u cjelini!
 • 61. Savjeti o planiranju projekta, 5 • Kada napravite svoj projektni proračun, povedajte prije razgovora s naručiteljem iznos za 10%-20% • Kako ste zbog manjka iskustva vjerojatno ispustili neki od stvarnih troškova, ovim povedanjem omogudavate njihovo pokrivanje
 • 62. Savjeti o formiranju tima, 1. • Prvo definirajte potrebne uloge u timu i kompetencije potrebne za svaku ulogu, a tek tada razmišljajte o tome tko bi od kolega odgovarao pojedinoj ulozi.
 • 63. Savjeti o formiranju tima, 2. • Za članove tima birajte zainteresirane i motivirane kolege. Ne namedite i ne postavljajte ljude u uloge u kojima se sami ne vide ili ne osjedaju ugodno.
 • 64. Savjeti vezani uz timski rad, 1 • Pokušajte izbjedi krute hijerarhijske strukture projektnih timova (jedan šef odlučuje o svemu, ostali slušaju i rade)
 • 65. Savjeti vezani uz timski rad, 2 • Uspjeh (ili neuspjeh) zajednička je zasluga i odgovornost svih članova tima. • U konačnici ne postoji “djelomični” uspjeh pojedinog člana, ved samo ukupni uspjeh ili neuspjeh čitavog projektnog tima!
 • 66. Savjeti vezani uz timski rad, 3 • Zajednička odgovornost ne znači da uloge ne trebaju biti jasno podijeljene (i odijeljene). • Svatko treba znati što radi, zašto i do kada to treba napraviti da bi se ostvario uspjeh u cjelini.
 • 67. Savjeti kod procjene rizika • Uvijek se može dogoditi da netko od kolega zbog nepredviđenih događanja (bolovanje, npr) ne može više sudjelovati na projektu. • Pokušajte za svaku ulogu pronadi / osigurati barem još jednog (“zamjenskog”) kandidata ili člana tima.
 • 68. O projektnoj dokumentaciji • Izdvojite potrebno vrijeme i održavajte ju urednom i točnom. • Početno ulaganje vremena u ovaj posao vrada se kroz: – Olakšanu komunikaciju s ulagačima – Korištenje dokumentacije na sljededim projektima
 • 69. Kako se nositi s dodatnim zahtjevima • Naučite redi NE! • Ne izbjegavajte pregovore s naručiteljem! • Ako naručitelj tijekom projekta počne mijenjati uvjete pod kojima se on odvija to se neizbježno odražava na njegov uspjeh i traži promjene u početnim planovima
 • 70. Kako se nositi s dodatnim zahtjevima • Ako naručitelj nije spreman uz svoje zahtjeve za promjenom opsega ili rokova osigurati i dodatne resurse (ili produljenje vremena ili suglasnost s nižom kvalitetom konačnog proizvoda), projekt ne može završiti uspješno!
 • 71. Na što ne zaboraviti kod zaključivanja/zatvaranja projekta? • Ako je odgovornost za uspjeh i neuspjeh zajednička, onda i uspjeh pripada svima. • Ako je projekt bio uspješan, nemojte zaboraviti pohvaliti i istaknuti sve koji su sudjelovali na njemu.
 • 72. Na što ne zaboraviti kod zaključivanja/zatvaranja projekta? • Održite zaključni sastanak na kojem dete projekt proglasiti formalno zaključenim! • Održite ga mjesec dana nakon što su radovi na projektu završili. Do tada de se strasti i eventualni konflikti unutar tima stišati. • Formalno zatvaranje projekta potrebno je i zbog članova projektnog tima i zbog vanjskih ulagača u projekt te korisnika
 • 73. Što ako se projekt prekine prije završetka? • Ne skrivajte istinu od članova projektnog tima. • Objasnite im što se dogodilo i što je još potrebno napraviti do formalnog zatvaranja, a što se od planiranog nede realizirati. • Izbjegnite raspravu o krivnji i krivcima.
 • 74. Što ako se projekt prekine prije završetka? • Pripremite i predajte sponzoru i naručitelju dokumentaciju o stanju realizacije u trenutku prekida (potrebno i korisno za mogudi novi projekt a ujedno je i potvrda o učinjenom) • Procijenite gdje i kako bi se ved ostvareno na projektu ipak moglo iskoristiti.
 • 75. Jedan drugačiji i zanimljiv pogled na uspješnost projekata • Definicija projektnog neuspjeha, (Definition of Project Failure, Kris Johnson): uspjeh projekta i uspješnost njegovih rezultata nisu isto
 • 76. Dodatni sadržaji i literatura
 • 77. Na hrvatskom jeziku • Udruga za projekt menadžment PMI Hrvatska – http://www.pmi-croatia.hr • PMBOK rječnik (prijevod na hrvatski jezik): – http://www.pmi-croatia.hr/fgs.axd?id=164 • Hrvatska udruga za upravljanje projektima – http://www.capm.hr • http://www.projektura.org, by Ratko Mutavdžid • MSF dokumentacija na hrvatskom jeziku: – http://pil.mscommunity.net/msf
 • 78. Na hrvatskom jeziku • Članci o upravljanju projektima na portalu: www.ucitelji.hr i u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor: • http://www.ucitelji.hr/Obrazovnisadržaji/Zbirka obrazovnihsadržaja/Upravljanjeprojektima/tabi d/320/language/hr-HR/Default.aspx • Članci Daliborke Pašid: – Upustiti se u projekt – Upustiti se u projekt – svrha i ciljevi – Upustiti se u projekt – funkcije na projektu
 • 79. Na engleskom jeziku • Project Management Institute (PMI): – http://www.pmi.org • International Institute for Learning (IIL): – http://www.iil.com/pm/ • MSF stranice na Microsoft.com: – http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default. mspx
 • 80. Dodatni resursi, 2. • Standish Group, http://www.standishgroup.com/, preuzeto 20.1.2009 (ključni pojam za pretraživanje: Extreme Chaos) • TechRepublic Webcasts, Jason Hiner, Top Five Reasons why Project Management fails http://blogs.techrepublic.com.com/hiner/?p=894 preuzeto 20.1.2009 • Mitch Betts, ComputerWorld Online, Why IT projects fail http://www.computerworld.com/action/article.do?command=vie wArticleBasic&articleId=84266&pageNumber=1 preuzeto 20.1.2009 • Michael Krigsman, ZDNET; IT Project Failures http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=1036 preuzeto 20.1.2009
 • 81. Dodatni resursi, 3. • John McCormick, Baseline, Projects Don’t Fail, People Do http://www.baselinemag.com/c/a/Projects- Management/Projects-Dont-Fail-People-Do/ preuzeto 20.1.2009 • David Garrett, Certification Magazine, 10 Reasons That Projects Fail (And How to Avoid Them); http://www.certmag.com/print.php?in=1394 , preuzeto 20.1.2009 • Harris, J. (2000). Taboo topic no longer: Why telecollaborative projects sometimes fail. Learning and Leading With Technology, 27(5), 58-61. http://virtual- architecture.wm.edu/Foundation/Articles/Failures.pdf , preuzeto 20.1.2009 • Kris Johnson, Definition of Project Failure, http://c2.com/cgi/wiki?DefinitionOfProjectFailure prezeto 20.1.2009
 • 82. Upravljanje projektima iz manje stresnog kuta • Dilbert, ili, duhovito o ozbiljnom i svakodnevnom i u projektima i u tvrtkama: http://www.dilbert.com (materijal zaštićen i korištenje bez naknade ograničeno na osobnu uporabu) • Geek & Poke, One Year in a IT Project, http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/one_year_in_a_it _project/ (korištenje moguće u skladu s licencijom Creative Commons) • Grantland, Project Cartoons to improve Project Management 1, http://www.grantland.net/project1.htm (korištenje ilustracija u prezentacijama se naplaćuje)
 • 83. Complete Idiot’s Guide to Project Management
 • 87. Obratite pozornost na ... • Najave bududih webinara, forum te informacije i članke o upravljanju projektima i o natječajima za projekte na koje se škole i nastavnici mogu prijavljivati u 2011, na portalu: http://www.ucitelji.hr
 • 88. Umjesto ZAKLJUČKA • Velik je broj nastavnika koji su do sada u školama uložili trud i vrijeme u niz projekata. • Postoje znanja koja im mogu pomodi da budude projekte rade i vode lakše i uspješnije. • Znanje se ne stječe samo na tečajevima nego i praksom, kroz niz uspješnih i neuspješnih projekata. I na greškama se uči. • Znanje i iskustvo u organizaciji projekta potrebni su i za iznalaženje resursa potrebnih za njegovu uspješnu realizaciju, primjerice, kod prijava na natječaje za potporu projektima.