Anúncio
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Anúncio
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Anúncio
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Anúncio
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Anúncio
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Próximos SlideShares
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
Carregando em ... 3
1 de 24
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

Anúncio

ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf

 1. TOXIC PEOPLE DR.TIM CANTOPHER Toxic People.indd 1 Toxic People.indd 1 20/3/2565 20:07:30 20/3/2565 20:07:30
 2. สารบัญ บทนํ า 4 PART 1 คนพ่นพิษกันอย่างไร? บทที่ 1 ผู้คน 10 บทที่ 2 กลุ่มและครอบครัว 30 บทที่ 3 บุคคลที่มีอิทธิพล 52 PART 2 คนและสถานที่ที่เป็ นพิษ บทที่ 4 คนเป็นพิษ 64 บทที่ 5 สถานที่ที่เป็นพิษ 104 บทที่ 6 สถานการณ์ ที่เป็นพิษ 132 PART 3 วิธีรับมือคนเป็ นพิษ บทที่ 8 เทคนิคที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์ 144 บทที่ 9 วิธีรับมือคนเป็นพิษแบบเจาะลึก 164 บทที่ 10 ทักษะสํ าคัญ 3 อย่างสํ าหรับรับมือพิษร้าย 194 บทที่ 11 วิธีจัดการคนเป็นพิษแต่ละชนิด 208 บทที่ 12 ทํ าอย่างไร ถ้าฉันเป็นพิษเสียเอง? 232 บทส่งท้าย 238 Toxic People.indd 3 Toxic People.indd 3 20/3/2565 20:07:31 20/3/2565 20:07:31
 3. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 4 “ไมี่ไดุ้เลี่ย ฉัันัไมี่มีีเวลี่าจริงๆ ฉัันัต้องพาแมี่ไปิโรงพยาบาลี่ ต้องทำาธุระ ให้สามีี แลี่้วยังต้องทำาอาหารเย็นัอีก” ขณิะที�เฮเลี่นัยังสับสนัทั�งห่วงหนั้าแลี่ะพะวงหลี่ังแอนันัิต้าเพื�อนั ของเธอก็มีาขอร้องให้ช์่วยดุูแลี่ลีู่กช์ายวัย5ขวบแทนัเพราะแอนันัิต้ามีี นััดุไปิเที�ยวกับสามีีตอนักลี่างคิืนั “นัี�ไงเฮเลี่นั ฉัันันัึกแลี่้วว่าเธอต้องเห็นัแมี่แลี่ะสามีีสำาคิัญกว่า เพื�อนั ฉัันัก็นัึกว่าเธอจะมีีนัำ�าใจให้ฉัันับ้าง ถ้าเทียบกับหลี่ายอย่างที�ฉัันั เคิยทำาเพื�อเธอเธอช์่วยฉัันัหนั่อยไมี่ไดุ้เหรอเลี่ิกทำาตัวเปิ็นัอีแจ๋วให้สามีี ไดุ้แลี่้วนั่า” เฮเลี่นัเคิยคิิดุจะเรียกรถแท็กซุี�มีารับ-ส่งแมี่ไปิโรงพยาบาลี่ แต่ แผนันัี�ไมี่สำาเร็จ “ถ้าแมี่พึ�งพาลีู่กตอนัที�ไมี่สบายไมี่ไดุ้ แมี่คิงต้องทำาใจแลี่้วลี่่ะ อีกหนั่อยแมี่ก็ตายแลี่้ว ลีู่กจะไดุ้ไมี่ต้องเดุือดุร้อนัเพราะแมี่อีก จำาคิำา ของแมี่ไว้นัะ ลีู่กจะเสียใจเมีื�อแมี่จากไปิแลี่ะไดุ้แต่เสียดุายที�ไมี่ยอมี ทำาให้ดุีกว่านัี�” จบบทสนัทนัา เฮเลี่นัไมี่เคิยคิิดุจะคิุยเรื�องการขอเวลี่าพักจากเอ็ดุเวิร์ดุสามีีของ เธอเลี่ย เขาไมี่ใช์่คินัที�จะเข้าอกเข้าใจเรื�องพวกนัี� ในัฐานัะคินัหาเลี่ี�ยง บทนํ า Toxic People.indd 4 Toxic People.indd 4 20/3/2565 20:07:31 20/3/2565 20:07:31
 4. 5 คิรอบคิรัว เอ็ดุเวิร์ดุอยากให้ทุกอย่างในับ้านัเตรียมีพร้อมีเสมีอสำาหรับ เขา อีกเรื�องคิือ เขาเกลี่ียดุแมี่ยายแลี่ะไมี่ช์อบแอนันัิต้าเลี่ยดุ้วย ตอนัเฮเลี่นัยังเดุ็กแมี่ของเธอไมี่คิ่อยให้คิวามีสนัใจกับเธอมีากนััก เพราะมีัวแต่ยุ่งกับการเปิ็นั “คินัสำาคิัญ” คินัที�ทำาทุกเรื�องไดุ้ดุีแลี่ะคินัที� อยู่ท่ามีกลี่างคิวามีสนัใจของช์ุมีช์นัหนั้าที�หลี่ักที�แมี่มีอบหมีายให้เฮเลี่นั ก็คิือ เฮเลี่นัต้องทำาตัวดุีๆ ไมี่ทำาให้แมี่เคิรียดุ กับแอนันัิต้าเองก็ไมี่ต่างกันั จริงๆ แลี่้วแอนันัิต้าไมี่ไดุ้ทำาอะไร เพื�อเฮเลี่นันัอกจากคิิดุเอาเองว่าเฮเลี่นัคิวรจะขอบคิุณิเธอดุ้วยซุำ�าที�เธอ ยอมีให้เฮเลี่นัไดุ้อยู่ในัสังคิมีเดุียวกับเธอ เฮเลี่นัไมี่ไดุ้ติดุคิ้างอะไร แอนันัิต้าถึงขั�นัต้องทำาตามีคิำาขอของแอนันัิต้าตลี่อดุเวลี่า ถ้าเฮเลี่นั คิืออีแจ๋ว แอนันัิต้านัั�นัแหลี่ะคิือคินัที�จิกหัวใช์้เธอยิ�งกว่าใคิร พอคิิดุให้ดุีเอ็ดุเวิร์ดุเองก็ไมี่ต่างกันัเขาเปิ็นัแคิ่ผู้จัดุการในัระดุับ กลี่างๆ เวลี่าส่วนัใหญ่ที�อยู่บ้านั เขาจะดุื�มีเหลี่้า นัอนั แลี่ะดุูกีฬา เขา รู้สึกว่าตัวเองไดุ้มีอบช์ีวิตที�สะดุวกสบายให้กับเฮเลี่นัแลี่้ว เขาจึงคิาดุหวัง ว่าเธอจะตอบแทนักลี่ับดุ้วยการทำาตามีทุกสิ�งที�เขาบอก คิอยดุูแลี่บ้านั ให้เนัี�ยบไร้ที�ติ แลี่ะต้อง “ว่างตลี่อดุ” ไมี่ใช์่มีีเวลี่าไปิทำาธุระให้คินัอื�นั สุดุท้ายเรื�องราวก็จบเหมีือนัอย่างเคิย เฮเลี่นัต้องทำาทุกอย่างให้ ทุกคินัอีกจนัไดุ้ เธอซุื�อของจนัคิรบ ทำาธุระแลี่ะงานับ้านัเสร็จแต่เช์้า อดุ กินัมีื�อเที�ยง พาแมี่ไปิตามีนััดุที�โรงพยาบาลี่ตรงเวลี่า จัดุเรียงบิลี่แลี่ะ เอกสารต่างๆ ไปิพลี่างขณิะนัั�งรอ พาแมี่กลี่ับบ้านั ช์งช์าให้แมี่ แลี่ะ เตรียมีอาหารเย็นั นัี�ยังไมี่รวมีว่าเธอต้องคิอยพูดุให้แมี่สบายใจเรื�อง สุขภาพให้มีากที�สุดุดุ้วย Toxic People.indd 5 Toxic People.indd 5 20/3/2565 20:07:31 20/3/2565 20:07:31
 5. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 6 จากนัั�นัเฮเลี่นัก็เอาเวลี่าที�เหลี่ือไปิรับเอเทลี่ลีู่กสาวจากโรงเรียนั ไปิบ้านัแอนันัิต้าเพื�อรับลีู่กช์ายของเพื�อนัมีาที�บ้านั แลี่ะทำาอาหารให้ เขากับเอเทลี่เฮเลี่นัต้องทำาถึง2อย่างเพราะทั�งคิู่ไมี่ยอมีกินัเหมีือนักันั เสร็จแลี่้วเฮเลี่นัก็พาเดุ็กนั้อยเข้านัอนัแต่พอแปิลี่กที�เธอจึงต้องใช์้เวลี่า พักใหญ่กว่าเขาจะหลี่ับ จากนัั�นัเธอก็ไปิเตรียมีมีื�อคิำ�าสำาหรับเอ็ดุเวิร์ดุ โดุยที�เธอเองก็กินัไดุ้ไมี่เยอะนัักเพราะไมี่คิ่อยมีีเวลี่า จู่ๆ เอ็ดุเวิร์ดุก็โทรมีาบอกเฮเลี่นัว่าจะกลี่ับดุึก นัั�นัแปิลี่ว่าเอเทลี่ ต้องนัอนัดุึกขึ�นั เพราะต้องนัั�งรถไปิกับเธอเพื�อพาลีู่กช์ายของแอนันัิต้า ที�หลี่ับปิุ�ยไปิส่งคิืนัที�บ้านัพอไปิถึงแอนันัิต้าก็บ่นัเฮเลี่นัที�ลี่ืมีเอาของเลี่่นั ช์ิ�นัโปิรดุของลีู่กช์ายกลี่ับมีาดุ้วย แถมีตอนัเอ็ดุเวิร์ดุกลี่ับถึงบ้านัก็โมีโห เฮเลี่นัที�เปิ็นัต้นัเหตุให้เอเทลี่ต้องนัอนัดุึกดุ้วย เฮเลี่นัหมีดุแรงแลี่ะไมี่สบายใจไมี่มีีใคิรมีอบคิวามีเห็นัอกเห็นัใจ ให้เธอ มีีแคิ่เพียงคิวามีฮึดุฮัดุไมี่ไดุ้ดุั�งใจจากทุกคินัที�เคิยช์ินักับการมีี เฮเลี่นัไว้คิอยรองมีือรองเท้า เฮเลี่นัคิือนัักโทษ์ ผู้คินัรอบตัวเธอนัั�นัเปิ็นัพิษ์ (Toxic) หนัังสือเลี่่มีนัี�เขียนัขึ�นัเพื�อเฮเลี่นัแลี่ะคินัอีกมีากที�เปิ็นัเช์่นัเดุียว กับเธอคิุกของเฮเลี่นัเกิดุจากตัวเธอเองลีู่กกรงทุกซุี�ที�ขังเธอไมี่ไดุ้เกิดุจาก นัำ�ามีือของเพื�อนั แมี่ หรือว่าสามีี แต่เปิ็นัตัวเฮเลี่นัเองที�สร้างมีันัขึ�นัมีา ปิระตูห้องขังนัี�ไมี่ไดุ้ลี่็อคิเธอแคิ่ต้องรู้วิธีที�จะออกมีาจากห้องขังนัี�ให้ไดุ้ ถ้าเฮเลี่นัมีองคินัเปิ็นัพิษ์ออกแลี่ะรู้จักหลี่ีกเลี่ี�ยงในัตอนัที�ทำาไดุ้ หรือถ้าเลี่ี�ยงไมี่ไดุ้จริงๆ แต่เธอมีีวิธีรับมีือกับคินัพวกนัี� เธอก็จะเปิ็นั อิสระ คินัแบบเฮเลี่นัมีีอยู่เต็มีไปิหมีดุแลี่ะตัวลี่ะคิรที�รายลี่้อมีนัั�นั Toxic People.indd 6 Toxic People.indd 6 20/3/2565 20:07:31 20/3/2565 20:07:31
 6. 7 ก็มีีมีากหนั้าหลี่ายตาบางคินัทำาเรื�องที�แย่กว่าตัวอย่างในับทนัำานัี�เสียอีก แต่ผลี่ลี่ัพธ์ลี่้วนัไมี่ต่างกันั ผมีมีีหลี่ายวิธีที�ดุีกว่าเพื�อใช์้รับมีือกับคินัพวกนัี� โดุยที�คิุณิไมี่จำาเปิ็นัต้องเลี่ิกกับสามีี เลี่ิกเปิ็นัคิริสเตียนั แลี่ะเลี่ิกห่วงใย คินัอื�นัไปิเลี่ย ผมีจะพูดุถึงเรื�องเหลี่่านัี�ในัหนั้าถัดุๆ ไปิ ผมีหวังว่าหนัังสือเลี่่มีนัี� จะช์่วยให้คิุณิปิรับโคิรงสร้างช์ีวิตให้ดุีขึ�นัแลี่ะอยู่ดุีมีีสุขมีากกว่าเดุิมี คิุณิต้องใช์้วิจารณิญาณิในัการอ่านัหนัังสือเลี่่มีนัี� เพราะไมี่มีีหนัังสือ เลี่่มีไหนัที�จะจัดุการกับทุกปิัญหาหรือทุกรายลี่ะเอียดุเลี่็กๆ นั้อยๆ ที�คิุณิเจอไดุ้ ผมีหวังว่าหนัังสือเลี่่มีนัี�จะมีีคิำาแนัะนัำาที�เปิ็นัปิระโยช์นั์ ต่อคิุณิบ้างไมี่มีากก็นั้อยถ้ามีีข้อสงสัยคิุณิคิวรปิรึกษ์าผู้เช์ี�ยวช์าญเพิ�มีเติมี แทนัที�จะทำาตามีตัวหนัังสือของผมีหรือของใคิรก็ตามีแบบเปิ๊ะๆ แมี้คิำาอธิบายของผมีเรื�องพฤติกรรมีของคินัจะดุูเหมีือนัการ วิพากษ์์วิจารณิ์ แต่ผมีไมี่ไดุ้ทำาดุ้วยเจตนัานัั�นัเลี่ย ที�มีาของแต่ลี่ะคินั ลี่้วนัมีีสาเหตุ ซุึ�งส่วนัใหญ่ก็ขึ�นัอยู่กับวิธีการเลี่ี�ยงดุู เราจึงไมี่อาจโทษ์ ใคิรไดุ้สำาหรับตัวตนัที�เขาเปิ็นัเราต่างหากที�ต้องหาวิธีอยู่ร่วมีกันัอย่างมีี สุขทั�งกายแลี่ะใจแทนัที�จะหวังพึ�งพาให้คินัอื�นัมีาคิอยปิกปิ้องคิุ้มีคิรอง เช์ื�อผมีเถอะว่า ช์ีวิตนัอกกรงขังนัั�นัดุีกว่ากันัเยอะเลี่ย หมายเหตุุ:รายละเอีียดขอีงเหตุุการณ์์ในหนังสืือีเล่มนี�และรายชื่ื�อีขอีงผู้้�ที่ี�เกี�ยวข�อีง ได�ถู้กดัดแปลงเพื่ื�อีรักษาความเป็นสื่วนตุัว Toxic People.indd 7 Toxic People.indd 7 20/3/2565 20:07:32 20/3/2565 20:07:32
 7. PART คนพ่นพิษกัน อย่างไร? 1 Toxic People.indd 8 Toxic People.indd 8 20/3/2565 20:07:32 20/3/2565 20:07:32
 8. Toxic People.indd 9 Toxic People.indd 9 20/3/2565 20:07:32 20/3/2565 20:07:32
 9. บทที่ ผู้คน 1 Toxic People.indd 10 Toxic People.indd 10 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 10. บทที่ 1 ผู้คน 11 ตื�นัสักทีสิ! หยาบคิายไปิหนั่อยเหรอคิรับ? ขอโทษ์ที งั�นัเอาเปิ็นั “ตื�นัเถอะ คิรับ!” ก็แลี่้วกันั คินัส่วนัใหญ่ใช์้ช์ีวิตเหมีือนัเดุินัลี่ะเมีอ เราไมี่คิ่อยมีีสติเวลี่า ตัดุสินัใจว่าอะไรคิือสิ�งที�เราต้องการ อะไรคิือทางเลี่ือกในัการใช์้ช์ีวิต เราไหลี่ไปิตามีสถานัการณิ์แลี่ะคิวามีคิาดุหวังที�คินัอื�นัมีีต่อเรา มีันัคิง เปิ็นัเรื�องดุี ถ้าเราเจอคินัดุี มีีเมีตตา มีีคิวามีคิิดุ แลี่ะมีีคิวามีปิรองดุอง ต่อกันั แต่มีันัคิงไมี่ดุีนััก ถ้าเราเจอคินัในัแบบตรงข้ามี ปิัญหาคิือคนที่่�เห็นแกั่คนอื�นมักัถู้กัรืายล�อมด�วยคนที่่�เห็นแกั่ตัว คินัส่วนัใหญ่พยายามีทำาตัวให้ดุีแลี่ะมีีเมีตตา แต่บางคินัก็ใจร้ายไดุ้ ตลี่อดุเวลี่า คินัพวกนัี�ยอมีเสียเวลี่าเพื�อสแกนัหาคินัที�จิกหัวใช์้งานัไดุ้ คินัที�ใช์้ช์ีวิตดุ้วยการพยายามีเอาใจคินัอื�นัจึงมีักถูกรายลี่้อมีดุ้วยคินั ใจร้ายพวกนัี� หลี่ายคินัเช์ื�อว่าคินัส่วนัใหญ่ไมี่ช์อบเรา หรือรู้สึกไปิเองว่าเรา ไมี่ดุีพอ คินัอื�นัเลี่ยรังเกียจ เราจึงต้องพยายามีให้มีากขึ�นัเพื�อให้ทุกคินั พอใจ ผิดุแลี่้วคิรับ!สิ�งที�เราต้องทำาคิือมีองข้ามีคินัเห็นัแก่ตัวเหลี่่านัั�นัสิ แต่ก่อนัจะทำาแบบนัั�นัไดุ้เราต้องหาให้เจอก่อนัว่าจริงๆแลี่้วเราต้องการ Toxic People.indd 11 Toxic People.indd 11 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 11. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 12 อะไรในัช์ีวิตเราต้องเข้าใจก่อนัว่าทำาไมีคินัถึงมีีพฤติกรรมีแบบนัั�นัแลี่้ว จากนัั�นัเราคิ่อยพัฒนัากลี่ยุทธ์เพื�อรับมีือ 3 บทจากนัี� คิุณิจะไดุ้ทำาคิวามีเข้าใจวิธีที�คินัพิษ์ใส่กันั ซุึ�งนัี�คิือ สิ�งสำาคิัญมีากสำาหรับการมีองหาวิธีรับมีือกับคินัเหลี่่านัั�นัให้ดุีขึ�นัทฤษ์ฎี แลี่ะข้อเท็จจริงในั 3 บทแรกนัี�จะเปิ็นัพื�นัฐานัที�จำาเปิ็นัต่อเนัื�อหาที�เหลี่ือ ทั�งหมีดุของหนัังสือเลี่่มีนัี�ผมีคิิดุว่าทฤษ์ฎีเหลี่่านัี�จะช์่วยให้คิุณิเรียนัรู้วิธี รับมีือกับผู้คินัแลี่ะสถานัการณิ์ต่างๆ ไดุ้ดุีขึ�นัมีาก บุคลิกภาพคืออะไร? มันถูกสร้างขึ้ นมาได้อย่างไร? กุญแจสำาคิัญของการรับมีือกับคินัมีีพิษ์ (Toxic People) ก็คิือ การทำา คิวามีเข้าใจบุคิลี่ิกภาพของพวกเขา เช์่นั ถ้าเราบอกว่าคินันัี�ดุูเปิิดุเผย เรากำาลี่ังหมีายคิวามีว่าคินัคินันัั�นัเข้าสังคิมีเก่ง คิุณิลี่ักษ์ณิะของ บุคิลี่ิกภาพมีีมีิติในัตัว เช์่นั คิวามีรู้สึกผิดุช์อบช์ั�วดุี คิวามีเมีตตา แลี่ะ คิวามีมีีนัำ�าใจ เหลี่่านัี�เปิ็นัคิุณิลี่ักษ์ณิะที�คินัส่วนัใหญ่มีี แต่ไมี่มีีใคิรที�จะ มีีนัำ�าใจแลี่ะเอื�อเฟ้�อกับทุกคินัไดุ้ตลี่อดุเวลี่า บุคิลี่ิกภาพของเราสามีารถทำานัายไดุ้ว่า เราจะตอบสนัองต่อ สถานัการณิ์หรือผู้คินัอย่างไร แคิ่ยังไมี่ใช์่การทำานัายที�ถูกต้องสมีบูรณิ์ อิสระในัการตัดุสินัใจเพื�อตอบสนัองต่อสถานัการณิ์หรือผู้คินัจะขึ�นัอยู่ กับผลี่ที�จะเกิดุขึ�นั สภาพจิตใจของเรา แลี่ะภาวะสั�นัพ้องที�เราเคิยเจอ Toxic People.indd 12 Toxic People.indd 12 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 12. บทที่ 1 ผู้คน 13 เราทำาอะไรไดุ้มีากกว่าแรงกระตุ้นัที�คิอยกำาหนัดุเราแต่เราจะทำา เช์่นันัั�นัไดุ้ก็ต่อเมีื�อเราเลี่ือกอย่างมีั�นัใจ ถ้าเราไมี่ไดุ้เลี่ือกที�จะ เปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง เราก็ยังจะตอบสนัองกับคินัที�คิอยทำาร้ายหรือเหตุการณิ์ ที�เช์ื�อมีโยงกับเราในัอดุีตในัทิศิทางที�คิาดุเดุาไดุ้เสมีอ การตกเปิ็นัเหยื�อ ของคินัมีีพิษ์นัั�นัติดุเปิ็นันัิสัยไดุ้คิุณิจำาเฮเลี่นัที�ผมีเลี่่าตอนับทนัำาไดุ้ไหมี คิรับ ถ้าเธออยากเปิลี่ี�ยนัเส้นัทางช์ีวิตให้ดุีขึ�นั เธอต้องเปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง บุคิลี่ิกภาพสร้างขึ�นัจากปิระสบการณิ์ โดุยเฉัพาะปิระสบการณิ์ ในัวัยเดุ็ก วิธีที�คินัคินัหนัึ�ง คิิดุ รู้สึก แลี่ะแสดุงออก ถูกกำาหนัดุไว้กว้างๆ จากพันัธุกรรมี แต่ปิัจจัยที�ส่งผลี่ยิ�งกว่านัั�นัคิือ ปิระสบการณิ์ โลี่กแห่ง ปิระสบการณิ์จึงเปิ็นัเบ้าหลี่อมีทางธรรมีช์าติของมีนัุษ์ย์ นัี�คิือที�มีาของ ทฤษ์ฎีจิตวิเคิราะห์ของซุิกมีันัดุ์ ฟรอยดุ์ นัักจิตวิทยาช์าวเยอรมีันั ซุึ�งใช์้ อธิบายพฤติกรรมีของมีนัุษ์ย์โดุยอ้างอิงจากปิระสบการณิ์ที�เกิดุขึ�นัในั วัยเดุ็กแลี่ะปิฏิิสัมีพันัธ์ระหว่างเดุ็กกับพ่อแมี่ ส่วนันัักพฤติกรรมีศิาสตร์จะบอกว่ารากฐานัของพฤติกรรมีมีนัุษ์ย์ เกิดุจากสิ�งที�เรียกว่า “การวางเงื�อนัไข” ซุึ�งมีีอยู่ดุ้วยกันั 2 รูปิแบบคิือ แบบคิลี่าสสิก แบบการกระทำา สำาหรับการวางเงื�อนัไขแบบคิลี่าสสิกนัั�นั สิ�งเร้าต้องถูกจับคิู่ กับการตอบสนัองนัานัพอที�จะส่งผลี่ให้สิ�งหนัึ�งไปิกระตุ้นัอีกสิ�งหนัึ�ง ยกตัวอย่างเช์่นั การทดุลี่องกับสุนััขของอีวานั พาฟลี่อฟ นัักจิตวิทยา ช์าวโซุเวียต Toxic People.indd 13 Toxic People.indd 13 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 13. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 14 ทุกคิรั�งที�เขาเอาเนัื�อมีาให้สุนััขกระดุิ�งจะต้องสั�นัดุังนัั�นัในัช์่วงแรก ของการทดุลี่อง พอสุนััขเห็นัเนัื�อแลี่ะไดุ้กลี่ิ�นัเนัื�อ มีันัก็จะนัำ�าลี่ายไหลี่ แต่ในัท้ายที�สุดุ แคิ่ไดุ้ยินัเสียงกระดุิ�ง สุนััขก็นัำ�าลี่ายไหลี่แลี่้วไมี่ว่าจะมีี เนัื�ออยู่หรือไมี่ก็ตามี เงื�อนัไขที�วางไว้คิือเมีื�อไดุ้ยินัเสียงกระดุิ�ง สุนััขจะ นัำ�าลี่ายไหลี่ คินัที�เคิยอยู่ท่ามีกลี่างเหตุยิงปิ้นัมีาก่อนั แลี่้วต่อมีาต้อง สะดุุ้งทุกคิรั�งที�ไดุ้ยินัเสียงดุัง ก็เปิ็นัการแสดุงออกในัรูปิแบบเดุียวกันันัี� ส่วนัการวางเงื�อนัไขแบบการกระทำานัั�นัการจับคิู่ของการให้หรือ ไมี่ให้รางวัลี่จะเพิ�มีคิวามีถี�ของการกระทำา เดุ็กที�ไดุ้รับดุาวเปิ็นัรางวัลี่ ทุกคิรั�งที�ทำาตัวดุีแลี่ะไมี่ไดุ้ดุาวเมีื�อทำาตัวแย่ จะมีีพฤติกรรมีที�ดุีขึ�นั เมีื�อเวลี่าลี่่วงเลี่ยไปิ การวางเงื�อนัไขทั�ง 2 รูปิแบบนัี�มีีผลี่ต่อการลี่ดุพฤติกรรมีดุ้วย นัั�นัคิือเมีื�อสิ�งเร้าหรือรางวัลี่ไมี่ถูกจับคิู่กับพฤติกรรมีพฤติกรรมีนัั�นัๆก็จะ คิ่อยๆ ลี่ดุลี่ง เมีื�อเราหยุดุให้เนัื�อกับสุนััขตอนัสั�นักระดุิ�ง มีันัจะเริ�มีหยุดุ อาการนัำ�าลี่ายไหลี่ เดุ็กที�ไมี่ไดุ้รางวัลี่เมีื�อทำาตัวดุีหรือไดุ้รางวัลี่บ้าง ตอนัทำาตัวแย่ก็จะคิ่อยๆ เลี่ิกทำาตัวดุีในัที�สุดุ แต่เมีื�อเรากลี่ับมีาจับคิู่ พฤติกรรมีกับรางวัลี่อย่างต่อเนัื�องอีกคิรั�งพฤติกรรมีก็จะกลี่ับมีาเพิ�มีขึ�นั ดุ้วย ปิัจจุบันั นัักจิตวิทยาส่วนัใหญ่พบว่าคิวามีคิิดุสำาคิัญพอๆ กับ พฤติกรรมีในัการกำาหนัดุว่าคินัคินัหนัึ�งจะรู้สึกหรือลี่งมีือทำาอะไรอย่างไร คินัคินัหนัึ�งสามีารถไดุ้รับรางวัลี่แลี่ะเปิลี่ี�ยนัพฤติกรรมีไดุ้แคิ่เพียงเปิลี่ี�ยนั วิธีคิิดุของตัวเองถ้าทุกคิรั�งที�คิุณิคิุยกับคินัอื�นัแลี่้วตำาหนัิตัวเองเสมีอว่า “ฉัันัฉัลี่าดุไมี่เท่าเขา” คิุณิจะไมี่มีีวันัเข้าสังคิมีเก่งเลี่ย แต่ถ้าคิุณิเลี่ิก Toxic People.indd 14 Toxic People.indd 14 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 14. บทที่ 1 ผู้คน 15 ตัดุสินัตัวเองแลี่้วหันัไปิสนัใจเรื�องดุีๆ ที�คินัอื�นัคิุยกันัแลี่ะสนัุกสนัานัไปิ กับบทสนัทนัาเหลี่่านัั�นัรางวัลี่ทางใจที�คิุณิไดุ้รับทางปิระสบการณิ์นัี�จะ ช์่วยให้คิุณิมีีโอกาสปิระสบคิวามีสำาเร็จมีากขึ�นัในัการเข้าสังคิมีคิรั�ง ถัดุไปิ สิ�งที�เราคิิดุนัั�นัสำาคิัญมีาก นัี�คิือพื�นัฐานัของวิธีบำาบัดุพฤติกรรมี ซุึ�งถูกพิสูจนั์แลี่้วว่าเปิ็นัวิธีบำาบัดุที�มีีปิระสิทธิภาพสูงมีาก บุคิลี่ิกภาพไมี่ใช์่สิ�งตายตัว มีันัเปิลี่ี�ยนัแปิลี่งไดุ้ โดุยขึ�นัอยู่กับ คิวามีต้องการที�แตกต่างในัสภาพแวดุลี่้อมีแลี่ะปิระสบการณิ์ที�เกิดุขึ�นั ในัแต่ลี่ะช์่วงช์ีวิต อย่างผมีเองก็เปิ็นัคินัที�มีีบุคิลี่ิกตอนัทำางานัต่างกับ ตอนัอยู่ที�บ้านัมีาก ส่วนับางคินัที�เคิยไดุ้รับบาดุเจ็บที�สมีองก็มีีการ เปิลี่ี�ยนัแปิลี่งทางบุคิลี่ิกภาพไปิมีากเช์่นักันั ไมี่ว่ากรณิีใดุบุคิลี่ิกภาพก็คิือสิ�งที�ปิรากฏิแก่สายตาของผู้คินัซุึ�ง ต้องอาศิัยการตัดุสินัคิุณิคิ่าเปิ็นัตัวกำาหนัดุขึ�นัมีา คินัที�คิุณิกำาลี่ังรับมีือ อยู่นัั�นัเปิ็นัคินักลี่้าหาญหรือเกเร? ซุื�อหรือบื�อ? ตรงไปิตรงมีาหรือขวานั ผ่าซุาก? ปิัญหาคิือ คินัที�ไมี่จำาเปิ็นัต้องตัดุสินัมีักจะตัดุสินั ส่วนัคินั ใจอ่อนัที�คิวรต้องตัดุสินัเพื�อแก้ไขสถานัการณิ์ของตัวเองกลี่ับไมี่ยอมี ตัดุสินั เพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองไมี่คิู่คิวรกับสิทธิพิเศิษ์นัี�แต่อย่างใดุ จริงๆ แลี่้วการใช์้เวลี่าทำาคิวามีเข้าใจตัวเองแทนัที�จะไปิตัดุสินั คินัอื�นันัั�นัเปิ็นัคิวามีคิิดุที�ดุีคินัที�ปิระสบคิวามีสำาเร็จมีักรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร สิ�งใดุจำาเปิ็นั แลี่ะอยากไดุ้อะไร แลี่้วคิ่อยผสมีสิ�งเหลี่่านัี�ให้กับเข้าช์ีวิต ส่วนัตัวผมีเองเปิ็นัคินัรักพื�นัที�โลี่่งกว้าง ผืนันัำ�า อากาศิบริสุทธิ� แลี่ะไดุ้มีี คิวามีสุขท่ามีกลี่างเพื�อนัฝููง ช์ีวิตเกษ์ียณิของผมีจึงผสมีคิวามีต้องการ เหลี่่านัั�นัให้เข้ากันัอย่างลี่งตัว ณิ ช์านัเมีืองที�สามีารถมีองเห็นัไดุ้ทั�ง Toxic People.indd 15 Toxic People.indd 15 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 15. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 16 แมี่นัำ�าแลี่ะฝูั�งช์ายเลี่นั แต่คิวามีสมีดุุลี่ก็เปิ็นัสิ�งจำาเปิ็นัเช์่นักันั ต่อให้ ผมีจะสบายใจกับช์ีวิตสันัโดุษ์ ผมีก็ยังต้องมีีปิฏิิสัมีพันัธ์ทางสังคิมีอยู่ บ้าง ถ้าผมีต้องรับมีือกับพิษ์ร้าย ผมีก็แคิ่ต้องรู้ว่าจะใช์้อะไรเพื�อรับมีือ แลี่ะตัดุสินัใจให้ไดุ้ว่าจะสร้างสมีดุุลี่ระหว่างคิวามีจำาเปิ็นักับข้อเสนัอ นัั�นัอย่างไร ในัการตัดุสินัใจว่าจะดุำาเนัินัช์ีวิตอย่างไร เราต้องตรวจสอบ เปิ้าหมีายของเราโดุยอ้างอิงจากคินัที�มีีเหตุผลี่ ในัขณิะเดุียวกันั เรา ก็ต้องหลี่ีกเลี่ี�ยงการตกเปิ็นัทาสทางคิวามีคิิดุของพวกเขาเหลี่่านัั�นั ผมีตระหนัักมีาทั�งช์ีวิตว่า คิวามีคิิดุเห็นัของคินัเรามีักจะขึ�นัอยู่กับ สติปิัญญาของพวกเขา การแยกแยะตัวตน เรามีักรู้สึกเคิืองหรือโกรธแคิ้นั เมีื�อมีีคินัสร้างคิวามีเจ็บปิวดุให้คินัอื�นั ในัขณิะเดุียวกันัเราก็จะรู้สึกซุาบซุึ�งแลี่ะช์ื�นัช์มีคินัที�ทำาเรื�องดุีๆแมี้ว่าเรา จะไมี่ใช์่คินัที�ไดุ้รับผลี่จากการกระทำานัั�นัโดุยตรงก็ตามี นัั�นัเปิ็นัเพราะ ว่าเราระบุตัวตนัของคินัจากการกระทำา เราตัดุสินัไปิแลี่้วว่า มีนัุษ์ย์ ไมี่คิวรทำาเรื�องไมี่ดุี ทำาไมีลี่่ะ? ทำาไมีคินัอื�นัต้องคิิดุแบบคิุณิดุ้วยลี่่ะ? คิำาตอบคิือเราเอาตัวเองไปิกำาหนัดุตัวตนัของคินัอื�นัๆโดุยเฉัพาะ อย่างยิ�งกับคินัที�คิลี่้ายคิลี่ึงกับเรา ดุังนัั�นัสิ�งที�ส่งผลี่กับพวกเขาย่อมีส่ง ผลี่กับเราดุ้วยเช์่นักันั Toxic People.indd 16 Toxic People.indd 16 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 16. บทที่ 1 ผู้คน 17 ที�จริงแลี่้ว คินัส่วนัใหญ่มีักจะทำาก่อนั คิิดุทีหลี่ัง เราทำาเรื�อง ต่างๆ แลี่้วคิ่อยหาเหตุผลี่มีารองรับเมีื�อเหตุการณิ์นัั�นัจบลี่ง แลี่้วเราก็ หลี่ับหูหลี่ับตาเช์ื�อในัเหตุผลี่ผิดุๆ ของตัวเอง การทดุลี่องหนัึ�งให้ผู้เข้า ร่วมีทดุลี่องกระดุิกนัิ�วเปิ็นัจังหวะแบบสุ่มี พอนัักวิจัยวัดุคิลี่ื�นัสมีองของ ผู้เข้าร่วมีทดุลี่องก็พบว่า การโคิจรของคิลี่ื�นัสมีองพวกเขาตอนักระดุิก นัิ�วแบบสุ่มีออกมีาดุีกว่าตอนัให้ตั�งใจกระดุิกนัิ�ว นัี�แสดุงว่าการกระทำา ที�เราตั�งใจทำานัั�นัอาจไมี่ดุีอย่างที�คิิดุ เพราะเราไดุ้ตัดุสินัใจเลี่ือกทำาไปิ ก่อนัที�เราจะรู้ตัวเสียอีก ปิระเดุ็นัที�ผมีอยากสื�อก็คิือ การตัดุสินัใจคิวามีถูกผิดุของคินัอื�นั เปิ็นัเรื�องที�ไมี่มีีปิระโยช์นั์ แต่เราก็จำาเปิ็นัต้องเข้าใจคินั แรงจูงใจ แลี่ะ แนัวโนั้มีพฤติกรรมีของพวกเขา โดุยเฉัพาะกับกลีุ่่มีคินัที�ไมี่แยแสกับ คิวามีสุขของเราเราจะไดุ้กำาหนัดุกลี่ยุทธ์เพื�อหลี่ีกเลี่ี�ยงคิวามีเดุือดุร้อนั จากคินัเหลี่่านัั�นัไดุ้ ถ้าคิุณิต้องว่ายนัำ�าในัสระพิษ์จงใส่ช์ุดุกันันัำ�าอย่างดุีแลี่ะอย่าดุื�มีนัำ�า นัั�นัเดุ็ดุขาดุ การสั่นพ้อง เจตนารมณ์ อํ านาจ และการลงโทษ การทำาเลี่วส่วนัมีากมีักมีีสาเหตุจากคิวามีอ่อนัแอ ส่วนัใหญ่แลี่้ว คินั คินัหนัึ�งทำาให้อีกคินัต้องเปิ็นัทุกข์ ก็เพราะเขารู้สึกไร้อำานัาจเวลี่าต้อง เจอกับคินัที�มีีอำานัาจมีากกว่า ฝู่ายที�ตกเปิ็นัรองจะรู้สึกเหมีือนัไดุ้ Toxic People.indd 17 Toxic People.indd 17 20/3/2565 20:07:33 20/3/2565 20:07:33
 17. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 18 เปิ่าแตรแห่งเสรีภาพส่วนัเหยื�อก็ไดุ้แต่งุนังงว่า“ผมียังไมี่ไดุ้ทำาร้ายคิุณิ เลี่ย ทำาไมีคิุณิถึงทำากับผมีแบบนัี�” แต่เขาลี่ืมีนัึกถึงคิวามีจริงข้อหนัึ�ง นัั�นัคิือ เราทุกคินัลี่้วนัเปิ็นัสัญลี่ักษ์ณิ์บางสิ�งของกันัแลี่ะกันัผ่านัปิรากฎ การณิ์ที�เรียกว่า การสั�นัพ้อง การสั�นัพ้องคิือ วิธีที�เราเผช์ิญกับสิ�งต่างๆ แลี่ะทุกคินัในัปิัจจุบันั โดุยหวนันัึกไปิถึงปิระสบการณิ์ก่อนัหนั้าในัช์ีวิต หญิงสาวอาจไมี่ไดุ้ ตั�งใจทำาร้ายช์ายหนัุ่มีโดุยตรงแต่ช์ายหนัุ่มีอาจเปิ็นัตัวแทนัของพ่อแย่ๆ ที�เสียช์ีวิตไปินัานัแลี่้วของเธอหรืออาจเปิ็นัแนัวคิิดุที�เธอถูกสั�งสอนัมีา ตั�งแต่เดุ็กก็เปิ็นัไดุ้ ผมีคิิดุว่าถ้าเราเข้าใจแรงจูงใจแลี่ะปิระสบการณิ์ที� แตกต่างของแต่ลี่ะคินัเราจะรู้สึกสบายใจขึ�นับ้างเวลี่าที�ถูกคินัอื�นัทำาร้าย คิวามีเข้าใจในัที�มีาที�ไปินัี�จะช์่วยให้เรารับมีือกับคินัเหลี่่านัั�นัไดุ้ดุีขึ�นัดุ้วย ผมีคิิดุว่า “ดุี” แลี่ะ “เลี่ว” แยกกันัไดุ้ยากมีาก ยิ�งอายุมีากขึ�นั ผมียิ�งพบว่าสิ�งต่างๆ ลี่้วนัมีีสองดุ้านั ผมีเลี่ยลี่ดุการแสดุงคิวามีคิิดุเห็นั อย่างปิักใจเช์ื�อต่อสิ�งใดุๆลี่งไปิตามีอายุที�เพิ�มีขึ�นัดุ้วยเจตนัากับผลี่ลี่ัพธ์ มีักแตกต่างกันั ถ้าเราตัดุสินัคินัจากการกระทำา เราอาจพลี่าดุใจคิวามี สำาคิัญจริงๆ ไปิก็ไดุ้ คินัโรคิจิตที�ไลี่่ฆ่่าผู้ก่อการร้ายนัับร้อยเปิ็นัคินัที�ดุี กว่าฆ่าตกรที�สังหารโหดุแมี่ลีู่กอ่อนัจริงหรือ?สำาหรับฆ่าตกรแลี่้วไมี่ต่าง กันัเลี่ย สุดุท้ายมีันัก็แคิ่การฆ่่าคินัที�อยู่ตรงหนั้าเหมีือนักันั แลี่้วถ้าผลี่ลี่ัพธ์ของการกระทำาแตกต่างจากคิวามีตั�งใจลี่่ะ? เรามีักเช์ื�อว่าเรื�องไมี่ดุีลี่้วนัมีีสาเหตุดุังนัั�นัต้องมีีคินัที�ถูกกลี่่าวหา แลี่ะอาจถูกลี่งโทษ์นัักการเมีืองที�อยากให้เราเช์ื�อว่าพวกเขาทำาเพื�อบ้านั เมีืองก็มีักจะกระตุ้นัเราดุ้วยคิวามีเช์ื�อเช์่นันัั�นัแต่จริงๆแลี่้วเรื�องเลี่วร้าย Toxic People.indd 18 Toxic People.indd 18 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 18. บทที่ 1 ผู้คน 19 นัั�นัเกิดุขึ�นัตลี่อดุเวลี่า แมี้ว่าเราจะพยายามีหลี่ีกเลี่ี�ยงมีันัแคิ่ไหนัก็ตามี เราสร้างบทลี่งโทษ์ขึ�นัเพื�อยับยั�งไมี่ให้เกิดุเรื�องเลี่วร้าย แต่อีกมีุมีก็คิือ การมีัดุมีือมีัดุเท้าคินัดุีๆ ที�เพียรพยายามีให้ตกอยู่ในัคิวามีหวาดุกลี่ัว การลี่งโทษ์จึงไมี่มีีปิระโยช์นั์ไมี่ว่ากับคินัที�ไมี่แยแสหรือคินัที�ใส่ใจมีาก เกินัไปิก็ตามี แต่จะไดุ้ผลี่เฉัพาะกับคินัทั�วไปิที�อยู่กลี่างๆ เท่านัั�นั แลี่้วเปิ้าหมีายจริงๆ ของการลี่งโทษ์คิืออะไร? สำาหรับผมีแลี่้ว คินัที�มีีเหตุผลี่เยอะแยะให้คิวรรู้สึกผิดุไมี่เคิย รู้สึกผิดุ กลี่ับกันัคินัที�ไมี่คิวรต้องรู้สึกผิดุกลี่ับช์อบรู้สึกผิดุ เมีื�อมีีเรื�องผิดุ พลี่าดุเกิดุขึ�นั บางคิรั�งการลี่งโทษ์ใคิรสักคินัก็ทำาให้คินัที�เหลี่ือรู้สึกดุีขึ�นั ประสืิที่ธิิภาพื่ขอีงการลงโที่ษที่ี�มีตุ่อีความอี่อีนไหว ปิระสิ ท ธิ ภ าพของการลี่งโทษ์ ระดุับของคิวามีอ่อนัไหว Toxic People.indd 19 Toxic People.indd 19 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 19. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 20 คิำานัิยามีที�ดุีที�สุดุของคิำาว่า“ช์ั�ว”สำาหรับผมีคิือ“คิวามีมีุ่งมีั�นัที�จะ ใช์้อำานัาจที�มีีไปิทำาร้ายคินัอื�นั”แต่นัั�นัคิือนัิยามีตามีคิวามีคิิดุของผมีผมี ทราบดุีว่าในัหลี่ายศิาสนัาแลี่ะวัฒนัธรรมี ไมี่ไดุ้มีองว่าการลี่งโทษ์ดุ้วย คิวามีเจ็บปิวดุนัั�นัเปิ็นัเรื�องช์ั�วร้าย ถ้าคิุณิอยากจะลี่งโทษ์ใคิรสักคินั โดุยอิงจากอัตราคิวามีช์ั�วเรานั่าจะจับนัักการเมีืองราว90%ของที�มีีอยู่ มีาลี่งโทษ์ไดุ้เลี่ย ถ้าการลี่งโทษ์คินัที�ทำาผิดุพลี่าดุเปิ็นัเรื�องที�ไมี่มีีปิระโยช์นั์แลี่้วการ ทำาผิดุโดุยเจตนัาสมีคิวรถูกลี่งโทษ์ดุ้วยหรือไมี่?ถ้าไมี่คิวามียุติธรรมีจะ อยู่ตรงไหนั? อะไรคิือคิวามียุติธรรมี? อะไรคิือเส้นัแบ่งระหว่างคิวามี ยุติธรรมีกับการแก้แคิ้นั? คิำาถามีเหลี่่านัี�หาคิำาตอบยาก เพราะมีันัขึ�นัอยู่กับมีุมีมีองของ แต่ลี่ะคินั ช์ายหนัุ่มีที�ทำาร้ายอดุีตแฟนัสาว ย่อมีคิิดุว่าเขากำาลี่ังทวงคิืนั คิวามียุติธรรมีจากการถูกแฟนัสาวทิ�งอย่างไมี่ใยดุีเรามีักรู้สึกดุีเวลี่าเห็นั คินัร้ายไดุ้รับคิวามีเจ็บปิวดุที�สาสมีกลี่ับคิืนั แต่ปิัญหาคิือการแก้แคิ้นั เปิ็นัเรื�องที�ทั�งสองฝู่ายก็ทำาไดุ้ ถ้าเราคิิดุว่าแก้แคิ้นัไดุ้ไมี่เปิ็นัไร อีกฝู่าย ก็คิิดุว่าไมี่เปิ็นัไรไดุ้เหมีือนักันั Toxic People.indd 20 Toxic People.indd 20 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 20. บทที่ 1 ผู้คน 21 ความหลากหลาย บางคินัก็ดุูปิระหลี่าดุ อย่างนั้อยก็ตามีมีุมีมีองส่วนัตัวของเรา พวกเขา ดุูไมี่ปิกติ เพราะต่างจากเราหรือไมี่เปิ็นัอย่างที�เราคิาดุหวังไว้ โรนััลี่ดุ์ เดุอ ซุูซุา แลี่ะดุักลี่าส ไฮนั์ริช์ส์ นัักปิระสาทวิทยา เขียนับทคิวามีไว้ เมีื�อปิี2010ว่า“วิช์าปิระสาทวิทยาจะสามีารถขจัดุคิวามีช์ั�วไดุ้จริงหรือ?” ถ้าบรรพบุรุษ์ของเราอยู่กันัมีาแบบปิกติธรรมีดุาไมี่มีีคิวามีแตกต่าง อะไรเลี่ย เราก็คิงไมี่ต่างอะไรจากแบคิทีเรีย ปิระเดุ็นัก็คิือยิ�งคิุณิให้คิุณิคิ่ากับการตัดุสินัมีากเท่าไหร่ช์ีวิตคิุณิก็ ยิ�งเต็มีไปิดุ้วยคิวามีผิดุหวังแลี่ะซุับซุ้อนัมีากเท่านัั�นัเมีื�อต้องปิระเมีินัใคิร สักคินั ผมีรู้สึกไมี่คิุ้มีคิ่าเลี่ยถ้าจะวัดุจากแง่มีุมีทางศิีลี่ธรรมี ถ้าเรารู้สึก ว่านัี�คิือศิีลี่ธรรมีที�ดุี เราก็จงใช์้ช์ีวิตให้ดุีไปิตามีนัั�นั แลี่ะถ้าหลี่ีกเลี่ี�ยงไดุ้ ก็จงอย่าไปิตัดุสินัว่าคินัอื�นั “คิวร” ใช์้ช์ีวิตอย่างไร เรื�องนัี�ซุับซุ้อนั เกินัไปิแลี่ะยังยากเกินักว่าที�มีุมีมีองของคิุณิเพียงคินัเดุียวจะบอกไดุ้ ผู้ก่อการร้ายที�มีีแรงจูงใจจากศิาสนัาเช์ื�อว่าสิ�งที�ทำานัั�นัถูกต้อง แลี่้ว แต่ผลี่ของการกระทำานัั�นัไมี่ต่างอะไรจากคิวามีโหดุร้ายของคินั โรคิจิตที�ไมี่สนัว่าอะไรถูกผิดุเลี่ยสักนัิดุ บางคินัรู้สึกว่าคิวรแสดุงคิวามี ร้ายกาจออกมีาบ้าง ในัขณิะที�อีกคินัไมี่เข้าใจเรื�องนัี�เลี่ยดุ้วยซุำ�า การ ทำาคิวามีเข้าใจพฤติกรรมีของคินัที�มีีผลี่กระทบต่อคิุณินัั�นัมีีปิระโยช์นั์ กว่าการมีานัั�งตัดุสินัเขา เพราะคิุณิสามีารถตัดุสินัใจไดุ้ดุีที�สุดุว่าจะทำา อย่างไรกับเขาดุี Toxic People.indd 21 Toxic People.indd 21 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 21. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 22 คิวามีเปิ็นัเจ้ากลี่ยุทธ์ของคิุณิ จำานัวนัคิรั�งที�คิุณิตัดุสินัคิ่าของผู้คินั กัารืตัดสินใจำว่าจำะรืับมือกัับพิฤติกัรืรืมต่างๆ อย่างไรื ม่ปรืะโยชน์ แต่กัารืตัดสินคนนั�นไม่ม่เลย ปิระสิทธิภาพในัช์ีวิตของ คิุณิจะเพิ�มีขึ�นัไดุ้ดุ้วยคิวามีคิิดุเช์ิงกลี่ยุทธ์ แต่จะลี่ดุลี่งตามีเวลี่าที�เสีย ไปิกับการโกรธแลี่ะสบปิระมีาทคินั พึงระลี่ึกไว้เสมีอว่าทุกคินันัั�นัแตกต่างกันั การใช์้ช์ีวิตคิือการ กำาหนัดุเส้นัทางของคิวามีแตกต่างทางบุคิลี่ิกที�เราพบเจอ โดุยไมี่ คิาดุหวังให้ใคิรเปิ็นัเหมีือนัเราหรือคิิดุแบบเดุียวกับเรา ทัศนคติ ทัศินัคิติส่วนัใหญ่เปิ็นัสิ�งที�เราสั�งสมีมีาตั�งแต่เดุ็กแลี่ะมีักจะอยู่กับเราไปิ ตลี่อดุช์ีวิต แมี้ว่าบางทีถ้าเราเปิิดุใจมีากพอ ช์ีวิตก็อาจเปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง ตัวเราไดุ้ ทัศินัคิติปิระกอบไปิดุ้วย 3 ส่วนัคิือ คิวามีรู้สึก คิวามีเช์ื�อ พฤติกรรมีเฉัพาะตัว ประสืิที่ธิิภาพื่ขอีงคุณ์ ปิระสิทธิภาพของคิุณิ = Toxic People.indd 22 Toxic People.indd 22 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 22. บทที่ 1 ผู้คน 23 โดุยทั�วไปิเราเช์ื�อว่าตัวเองมีักเปิ็นักบฏิต่อพ่อแมี่แลี่ะทัศินัคิติของ พวกเขา แต่คิวามีจริงแลี่้วตรงกันัข้ามีเลี่ย ลีู่กมีักจะเลี่ียนัแบบพ่อแมี่ เมีื�อโตขึ�นั เราจะรู้สึกกับสิ�งต่างๆ ไปิในัทิศิทางเดุียวกับพ่อแมี่ รวมีถึง มีีคิวามีเช์ื�อเกี�ยวกับโลี่กแลี่ะผู้คินัแบบเดุียวกับที�พ่อแมี่เช์ื�อ แมี้ว่า คิวามีเช์ื�อทางสังคิมีจะเปิลี่ี�ยนัแปิลี่งคิวามีรู้สึกแลี่ะคิวามีเช์ื�อเหลี่่านัี�ไดุ้ ในัระดุับหนัึ�งเช์่นัยุคิสมีัยนัี�การเลี่ือกปิฏิิบัตินัั�นัมีีนั้อยลี่งกว่าสมีัยพ่อแมี่ เราก็อาจจะยังมีีพฤติกรรมีที�คิลี่้ายกับพ่อแมี่อยู่ดุี คิดเข้าข้างตัวเอง ไมี่ว่าเราจะเข้าใจสักแคิ่ไหนัหรือพยายามีมีากเท่าไหร่เพื�อหลี่ีกเลี่ี�ยงการ ตัดุสินัคิุณิคิ่าของคินัเราต่างก็รู้สึกต่อตัวเองแลี่ะคินัรอบตัวตามีทัศินัคิติ ของเรา ซุึ�งส่วนัใหญ่ถูกปิลีู่กฝูังมีาตั�งแต่วัยเดุ็ก คิงเปิ็นัเรื�องดุีถ้าทุกการตัดุสินัใจแลี่ะทัศินัคิติของเรานัั�นัมีีเหตุผลี่ แต่คิวามีจริงแลี่้วคินัส่วนัใหญ่ไมี่คิ่อยจะมีี เรามีักจะคิิดุเข้าข้างตัวเอง ผมีขออธิบายแบบนัี� คินัส่วนัใหญ่มีักคิิดุเข้าข้างตัวเองว่าเรื�องไมี่ดุีที�เกิดุกับคินัอื�นันัั�นั เกิดุจากคิวามีคิิดุ พฤติกรรมี หรือเจตนัาของคินัเหลี่่านัั�นัเอง แทนัที�จะ มีองว่าเกิดุจากปิัจจัยภายนัอก ซุึ�งตรงข้ามีกับเรื�องที�เกิดุกับตัวเอง เช์่นั “ผมีสอบตกเพราะข้อสอบยากเกินัไปิ” แต่พอเปิ็นัคินัอื�นัจะกลี่ายเปิ็นั “เธอสอบตกเพราะไมี่ตั�งใจเรียนั” คิวามีสำาเร็จของฉัันัเกิดุจากคิวามีดุี Toxic People.indd 23 Toxic People.indd 23 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 23. เธอหรือฉัน ใครกันที่ TOXIC 24 ของฉัันัแต่คิวามีลี่้มีเหลี่วของฉัันัเกิดุจากปิัจจัยบ้าบอภายนัอกซุึ�งจริงๆ แลี่้วตรงกันัข้ามีกันัเลี่ย ในัทางกลี่ับกันัผู้ที�มีีแนัวโนั้มีจะเปิ็นัโรคิซุึมีเศิร้ามีักจะดุ้อยคิ่าทั�ง ตัวเองแลี่ะคิวามีสำาเร็จของตัวเองในัขณิะที�เอาแต่ยกย่องคินัอื�นัลี่ินัดุา คิุณิแมี่เลี่ี�ยงเดุี�ยวลีู่กสามี มีองแมี่ของเดุ็กคินัอื�นัแคิ่ในัแง่มีุมีของหนั้าที� การงานั บทบาทในังานัการกุศิลี่ คิวามีสวยงามี แลี่ะการแต่งตัว โดุย มีองไมี่เห็นัคิวามีจริงที�ว่าคิุณิแมี่คินันัั�นัมีีกองหนัุนัคิอยช์่วยเหลี่ือทั�งที�บ้านั แลี่ะที�ทำางานั จึงทำาให้เธอดุูนั่าทึ�ง ลี่ินัดุามีองว่าตัวเองเปิ็นัคินัพื�นัๆ ไร้ พรสวรรคิ์แถมียังอ่อนัแอ ทั�งที�คิวามีจริงแลี่้วเธอรับผิดุช์อบเรื�องยากๆ ทั�งหลี่ายไดุ้ดุีมีาก โดุยอาศิัยเพียงกำาลี่ังของตัวเองคินัเดุียว คินัส่วนัใหญ่มีักเข้าข้างตัวเอง แต่อย่างนั้อยคินัที�ทำาเช์่นันัั�นัไดุ้ โดุยไมี่ดุูหมีิ�นัตนัเอง มีองตัวเองแลี่ะคินัอื�นัตามีคิวามีเปิ็นัจริง มีักจะ ปิระสบคิวามีสำาเร็จ ส่วนัคินัที�เข้าข้างตัวเองแบบผิดุๆ ส่วนัใหญ่จะ ลี่งเอยดุ้วยการกลี่ายร่างเปิ็นัคินัมีีพิษ์ อํ านาจควบคุมภายใน อำานัาจในัที�นัี�รวมีถึงคิุณิเปิ็นัฝู่ายคิวบคิุมีสภาพแวดุลี่้อมีแลี่ะสภาพ แวดุลี่้อมีเปิ็นัฝู่ายคิวบคิุมีคิุณิ คินัติดุยาแลี่ะคินัติดุเหลี่้าจะเช์ื�อเรื�องอำานัาจคิวบคิุมีภายนัอก เว้นัเสียแต่ว่าพวกเขาจะไดุ้รับการบำาบัดุให้กลี่ับมีาดุังเดุิมี ดุังนัั�นัถ้ามีี Toxic People.indd 24 Toxic People.indd 24 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
 24. บทที่ 1 ผู้คน 25 คินัติดุเหลี่้าสักคินัที�งดุเหลี่้าไดุ้เกินัสัปิดุาห์หรือมีากกว่านัั�นัโดุยที�ไมี่ไดุ้ เข้ารับการบำาบัดุ ผมีอาจถามีเขาว่า “คิุณิกะจะเลี่ิกเหลี่้าเลี่ยใช์่ไหมี?” ปิกติแลี่้วเขาจะตอบปิระมีาณิว่า “ผมีก็พยายามีอยู่นัะ แต่มีันัก็ขึ�นัอยู่ กับเมีียผมีดุ้วย ถ้ามีันัเอาแต่จับผิดุผมีอยู่แบบนัี� ผมีคิงต้องดุื�มีแก้เซุ็ง บ้างลี่่ะ” อนัาคิตของเขาถูกคิวบคิุมีโดุยภรรยา อย่างนั้อยก็ตัวเขาเองที� คิิดุเช์่นันัั�นัไมี่ช์้าก็เร็วอาการของเขาก็จะกลี่ับมีากำาเริบอีกเพราะอำานัาจ คิวบคิุมีของเขาไปิขึ�นัอยู่กับสภาพแวดุลี่้อมีภายนัอก ส่วนับางคินัที�ตั�งใจจะเลี่ิกให้ไดุ้จริงๆไมี่ว่าจะดุ้วยการเข้าบำาบัดุ หรือเข้ากลีุ่่มีผู้ติดุเหลี่้า อาจจะตอบผมีว่า “อืมี…มีันัคิงยากสักหนั่อย ผมีกับเมีียไมี่คิ่อยยุ่งกันัเท่าไหร่ ผมีเลี่ยต้องไปิขอเข้าร่วมีกับกลีุ่่มี ผู้ติดุเหลี่้าสัปิดุาห์ลี่ะ 3 กลีุ่่มีแลี่ะเข้าบำาบัดุอย่างต่อเนัื�อง ผมีอยากหา คินัที�ผมีสามีารถโทรไปิคิุยเพื�อขอคิำาปิรึกษ์าไดุ้ทุกเมีื�อ ถ้าผมีรู้สึกว่า ตัวเองจะย้อนักลี่ับไปิดุื�มีอีก” เขาใช์้วิธีคิวบคิุมีสภาพแวดุลี่้อมีเพื�อหา โอกาสที�ดุีที�สุดุในัการฟ้�นัฟูตัวเองให้กลี่ับมีาดุีดุังเดุิมีเขาเช์ื�อเรื�องอำานัาจ คิวบคิุมีภายในั อำานัาจคิวบคิุมีภายในัเปิ็นัปิัจจัยสำาคิัญในัการกำาหนัดุว่าคิวามี สัมีพันัธ์นัั�นัจะสำาเร็จหรือลี่้มีเหลี่ว เช์ื�อผมีเถอะว่าคิุณิต้องให้ทุกสิ�งรอบตัว สามีารถคิวบคิุมีไดุ้จากภายในัไมี่อย่างนัั�นัคิุณิจะเจอแต่คินัที�จะเข้ามีา เปิ็นัภาระแลี่ะคิอยตำาหนัิเมีื�อคิุณิลี่้มีเหลี่วหรือผิดุพลี่าดุอยู่รำ�าไปิ คิุณิต้องเช์ื�อในัอำานัาจคิวบคิุมีภายในั โดุยเฉัพาะอย่างยิ�งเวลี่า ที�ตัวคิุณิรายลี่้อมีไปิดุ้วยคินัเปิ็นัพิษ์ ไมี่เช์่นันัั�นัคิุณิจะกลี่ายเปิ็นัเพียง เคิรื�องมีืออำานัวยคิวามีสะดุวกให้คินัเหลี่่านัั�นั Toxic People.indd 25 Toxic People.indd 25 20/3/2565 20:07:34 20/3/2565 20:07:34
Anúncio