ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

“คุยงานจริงจังทีไร สื่อไอเดียให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกันไม่ได้สักที” “พยายามอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไง” "อยากจะโพสต์เล่าเรื่อง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน" หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้คุณ อุเมดะ ซาโตชิ เคยเป็นพนักงานธรรมดาที่พูดและสื่อสารไม่เก่ง ชีวิตจึงติดขัดไปหมด แต่พอเขาพลิกมุมมองใหม่ หันมา "จัดระเบียบความคิดให้ลงล็อคก่อนจะสรรหาคำศัพท์สละสลวย” คราวนี้เขาพูดอะไรก็เข้าใจง่าย นำเสนองานประทับใจ จนก้าวมาเป็น 1 ใน 10 สุดยอดครีเอทีฟของญี่ปุ่นและพิชิตรางวัลระดับโลกจากเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสได้สำเร็จ พบกับเคล็ดลับวิธีคิดที่น่าสนใจ เช่น อุดทุกช่องโหว่ความคิดด้วยวิธีคิดรูปตัว T แค่ใช้คำกริยาเป็น คำพูดก็เฉียบคมขึ้นทันที เทคนิคคิดตรงข้ามจะพาคุณกระโดดไปสู่มุมที่เคยคิดไม่ถึงมาก่อน ถ้าอยากโน้มน้าวใจคน ต้องพูดปฏิเสธปัจจุบันแล้ววาดภาพฝันในอนาคต แค่ปลดล็อคมุมมองความคิด จะพูดจะเขียนอะไรก็น่าติดตามขึ้นเป็นเท่าตัว

อุเมดะ ซาโตชิ
คนเก่งคิดแบบนี้ไง
พูดอะไรก็รู้เรื่อง
คนเก่่งคิิดแบบนี้้�ไง พููดอะไรก็็รู้้�เรื่่�อง
「言葉にできる」は武器になる
KOTOBA NI DEKERU WA BUKI NI NARU
Copyright © 2016 Satoshi Umeda All rights reserved.
Originally published in Japan by Nikkei Business Publication, Inc.
Thai translation rights arranged with Nikkei Business Publication, Inc.
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo and Arika Interrights Agency, Bangkok
Thai language translation copyright © 2021 by Superposition Co., Ltd.
เลขมาตรฐานสากลประจำำ�หนัังสืือ 978-616-8109-31-1
ผู้้�เขีียน: Satoshi Umeda
ผู้้�แปล: บััณฑิิต ประดิิษฐานุุวงษ์์
กองบรรณาธิิการ: ปิิยะพงษ์์ ศิิริิสุุทธานัันท์์,
		 ธีีร์์ มีีนสุุข, ธีีพร บรรจงเปลี่่�ยน
ออกแบบปก: สิิริิกุุล ราษฎร์์ดุุษดีี
จััดรููปเล่่ม: อรณััญช์์ สุุขเกษม
ราคา 230 บาท
จััดพิิมพ์์โดย สำำ�นัักพิิมพ์์บิิงโก
ภายในเครืือ บริิษััท ซุุปเปอร์์โพซิิชั่่�น จำำ�กััด (Superposition Co., Ltd.)
18 ซอยดุุลิิยา ถนนกาญจนาภิิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่่�งชััน กทม. 10170
อีีเมล superposition.books@gmail.com
โทรศััพท์์ 094-810-7272
เว็็บไซต์์ www.bingobook.co เฟซบุ๊๊�ก www.facebook.com/bingobooks
จััดจำำ�หน่่ายโดย
บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) SE-EDUCATION Public Company Limited
เลขที่่� 1858/87-90 ถนนเทพรััตน แขวงบางนาใต้้ เขตบางนา กรุุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8999
เว็็บไซต์์ www.se-ed.com
พิิมพ์์ที่่� P.R. Color Print โทรศััพท์์ 02-806-6344
หากต้้องการสั่่�งซื้้�อเป็็นจำำ�นวนมาก กรุุณาติิดต่่อรัับส่่วนลดได้้ที่่� บริิษััท ซุุปเปอร์์โพซิิชั่่�น จำำ�กััด
อีีเมล superposition.books@gmail.com
บทนำำ�	5
บทที่่� 1 เผชิิญหน้้ากัับความคิิด	 9
บทที่่� 2 วงจรความคิิด	 45
	คิิดเก่่งขึ้้�นด้้วยวงจรเจาะลึึกความคิิด	 54
	 7 ขั้้�นตอนของวงจรเจาะลึึกความคิิด	 61
บทที่่� 3 วิิธีีสื่่�อสารแบบมืืออาชีีพ	 113
	กลยุุทธ์์ที่่� 1 รู้้�จััก 5 รููปแบบของคำำ�พููด	 119
	กลยุุทธ์์ที่่� 2 เตรีียมตััวสร้้างคำำ�พููด	 162
บทส่่งท้้าย	204
ประวััติินัักเขีียน	207
สารบัญ
หากถามว่่า
สิ่่�งมีีค่่าที่่�สุุดของต้้นไม้้คืืออะไร
ใครๆ ก็็คงตอบว่่า “ผล”
แต่่ความจริิงแล้้วคืือ
“เมล็็ดพัันธุ์์�” ต่่างหาก
ฟรีีดริิช นีีทเชอ
นัักปรััชญาชาวเยอรมััน
5
บทนำ�
บทนำ�
ระยะหลัังผมมัักถููกถามเสมอว่่า “คุุณอุุเมดะคิิดคำำ�พููด
ที่่�โดนใจคนแบบนี้้�ได้้อย่่างไร?”
พอผมครุ่่�นคิิดว่่าทำำ�ไมพวกเขาถึึงถามผมแบบนั้้�น
ผมก็็พบว่่าคนส่่วนใหญ่่มีีปััญหาเรื่่�องการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ
ตััวอย่่างเช่่น การเขีียนอีีเมล ถ้้าเขีียนอีีเมลส่่วนตััว
ปััญหาของคนส่่วนใหญ่่คืือตอบอีีเมลไม่่น่่าสนใจพอ ลำำ�พััง
ตััวอัักษรแสดงความรู้้�สึึกอะไรไม่่ได้้ถ้้าเขีียนอีีเมลติิดต่่อธุุรกิิจ
แม้้ทุุกคนจะรู้้�ว่่าควรเขีียนให้้กระชัับ แต่่พอต้้องอธิิบายมาก
ขึ้้�น อีีเมลก็็เริ่่�มยาวจนไม่่รู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�อยากจะเขีียนจริิงๆ คืืออะไร
ส่่วนการสนทนาไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องงานหรืือส่่วนตััว
คนส่่วนใหญ่่มัักสื่่�อสารสิ่่�งที่่�อยากจะพููดไม่่เป็็น คู่่�สนทนาจึึง
ไม่่เข้้าใจความรู้้�สึึก จนพาลคิิดไปว่่าคนพููดคงยัังไม่่เข้้าใจ
ตััวเองและสื่่�อออกมาไม่่เป็็นยิ่่�งพอเขาถููกถามโดยไม่่ทัันคิิดไว้้
ล่่วงหน้้า ก็็ยิ่่�งอ้ำำ��อึ้้�ง คุุยกัันไม่่ไหลลื่่�น
6 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ระยะหลัังมานี้้� ผมเริ่่�มเห็็นว่่ามีีคนกลุ้้�มใจกัับการโพสต์์
ข้้อความทางโซเชีียลมีีเดีียเยอะมาก พอโพสต์์ไปแล้้วมีีคน
กดถููกใจน้้อย พวกเขาก็็อยากจะเขีียนเรื่่�องอื่่�นให้้น่่าสนใจ
และอยากขััดเกลาสำำ�นวนการเขีียนให้้คนอื่่�นอยากตามอ่่าน
มากขึ้้�น
พอผมได้้ฟัังความกัังวลพวกนี้้�แล้้ว ผมมัักถามพวกเขา
กลัับไปว่่า
“คุุณคิิดว่่าคำำ�พููดเป็็นแค่่เครื่่�องมืือในการสื่่�อสารหรืือ
เปล่่าครัับ?”
หลายคนพอได้้ฟัังคำำ�ถามนี้้�มัักแสดงสีีหน้้าที่่�เต็็มไป
ด้้วยคำำ�ถามแต่่ก็็มีีไม่่น้้อยที่่�สะดุ้้�งรู้้�สึึกตััวว่่า“จริิงสิิคำำ�พููดยัังมีี
หน้้าที่่�สำำ�คััญอีีกอย่่างด้้วย”
โดยทั่่�วไปคำำ�พููดเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับถ่่ายทอดความคิิด
ของตััวเองหรืือถามความคิิดของอีีกฝ่่าย เราใช้้คำำ�พููดรัับส่่ง
ความคิิดเหมืือนรัับส่่งลููกบอล มัันจึึงช่่วยให้้เราเข้้าใจกัันและ
กัันได้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
เมื่่�อลองคิิดต่่อไปอีีกขั้้�น ผมก็็เริ่่�มมีีคำำ�ถามขึ้้�นมาว่่า
“ถ้้าคำำ�พููดเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับถ่่ายทอดความคิิด
แสดงว่่าเราต้้องพััฒนาความคิิดก่่อนใช่่ไหม?”
คำำ�ตอบที่่�ผมได้้คืือถ้้าผมอยากพููดอะไรให้้น่่าสนใจและ
7
บทนำ�
คนฟัังแล้้วรู้้�เรื่่�องผมต้้องพััฒนาความคิิดของตััวเองก่่อนจะพููด
อะไรออกไป
ถ้้าเราอยากขััดเกลา “คำำ�พููดภายนอก” เช่่น คำำ�พููด
หรืือข้้อเขีียน เราต้้องรัับรู้้�ถึึง “คำำ�พููดภายใน” หรืือความคิิด
เพื่่�อพััฒนาความคิิดของตััวเองให้้กว้้างและลึึกซึ้้�งขึ้้�นก่่อน
คนส่่วนใหญ่่แม้้จะใช้้ภาษาต่่างกััน แต่่ทุุกคนล้้วนใช้้
คำำ�พููดภายในสำำ�หรัับคิิด สงสััย และหาคำำ�ตอบให้้ตััวเอง
นั่่�นแปลว่่าคำำ�พููดยัังมีีหน้้าที่่�สำำ�หรัับช่่วยเราคิิดให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�นด้้วย
อย่่างตอนนี้้�คุุณก็็อาจจะมีีคำำ�พููดบางอย่่างวนเวีียนอยู่่�ในหััว
เช่่น “จริิงของเขานะ” “มัันจะใช่่จริิงเหรอ” แค่่คุุณยัังไม่่ได้้พููด
ออกมาเท่่านั้้�นเอง
เราจะเอ่่ยปากถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คิิดก็็คงไม่่ได้้หรืือเวลาที่่�เรา
ต้้องพููดโดยไม่่ทัันตั้้�งตััวบางครั้้�งเราก็็หลุุดพููดสิ่่�งที่่�อยู่่�ในใจจริิงๆ
ออกมา จึึงกล่่าวได้้ว่่า ถ้้าเราไม่่คิิดอะไรให้้ดีีก่่อน เราก็็คงไม่่รู้้�
จะสรรหาคำำ�พููดอะไรมาใช้้
ผมเป็็นห่่วงว่่าตอนนี้้�กระแสสัังคมมัักให้้น้ำำ��หนัักกัับ
“คำำ�พููดภายนอก” ในฐานะเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสารมาก
จนเกิินไป
ตามร้้านหนัังสืือ ผมเห็็นหนัังสืือพััฒนาทัักษะการ
สื่่�อสารหรืือวิิธีีพููดให้้เก่่งเยอะมากส่่วนการสััมมนาก็็เต็็มไปด้้วย
8 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
หััวข้้อแบบเดีียวกัันนี้้� ถ้้าใครอยากเพิ่่�มทัักษะการสื่่�อสารหรืือ
วิิธีีพููดคุุยในชีีวิิตประจำำ�วััน สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจเป็็นข้้อมููลที่่�พวกเขา
อยากได้้ แต่่อีีกมุุมหนึ่่�ง ผู้้�ที่่�ฝึึกทัักษะเหล่่านี้้�จะสามารถนำำ�ไป
ใช้้จริิงได้้แค่่ไหน หลายคนคงรู้้�สึึกขััดแย้้งในใจว่่า “ฉัันเข้้าใจ
เนื้้�อหานะ แต่่ก็็ยัังทำำ�ไม่่ได้้สัักทีี” หรืือถ้้ามีีคนทำำ�ได้้ แต่่คำำ�พููด
และความคิิดในหััวดัันไม่่ตรงกััน ก็็ยิ่่�งรู้้�สึึกประหลาดขึ้้�นไปอีีก
หลายคนที่่�หยิิบหนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้้�นมาคงมีีปััญหาเดีียวกััน
นี้้�ไม่่น้้อย ปััญหานี้้�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น เพราะพวกเขาเข้้าใจเนื้้�อหา
ไม่่ดีีพอหรืือมีีทัักษะการเข้้าสัังคมต่ำำ�� แต่่เป็็นเพราะ “คำำ�พููด
อย่่างเดีียวไม่่สามารถเข้้าถึึงใจคนได้้ ถ้้าเรายัังคิิดไม่่เสร็็จ
เรีียบร้้อย”
ในหนัังสืือเล่่มนี้้� ผมจะเล่่าให้้คุุณฟัังว่่า กว่่าผมจะคิิด
อะไรเสร็็จ ผมเจาะลึึกความคิิดและสร้้างคำำ�พููดที่่�เข้้าถึึงใจคน
ได้้อย่่างไร โดยผมจะอธิิบายวงจรความคิิดที่่�ใครๆ ก็็สามารถ
ทำำ�ตามได้้เช่่นกััน
แม้้คุุณจะไม่่ได้้พููดเก่่งขึ้้�นในชั่่�วข้้ามคืืน แต่่ผมขอ
สััญญาไว้้ณที่่�นี้้�ว่่าถ้้าคุุณได้้เรีียนรู้้�ด้้วยแนวคิิดที่่�ว่่า“เจาะลึึก
ความคิิดในหััว แล้้วแปลงเป็็นคำำ�พููดที่่�เข้้าถึึงใจคน”
คุุณจะมีีทัักษะการพููดและเขีียนที่่�ใครอ่่านหรืือฟัังก็็รู้้�เรื่่�องไป
ตลอดชีีวิิต
บทที่
“คนฉลาดพููด เพราะเขามีีบางอย่่างจะพููด
คนโง่่พููด เพราะเขาต้้องพููดบางอย่่าง”
เพลโต
นัักปรััชญาชาวกรีีก
1
เผชิญหน้ากับ
ความคิด
10 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
4 ระดัับของการสื่่�อสาร
คำำ�ว่่า “ถ้้อยคำำ�” สามารถแยกได้้หลายประเภท
ทั้้�งถ้้อยคำำ�ที่่�พููด ถ้้อยคำำ�ที่่�เขีียน และยัังมีีถ้้อยคำำ�ที่่�พิิมพ์์
ผ่่านคอมพิิวเตอร์์หรืือสมาร์์ทโฟน
ถ้้าเราอยากให้้สิ่่�งที่่�คิิดหรืือรู้้�สึึกสื่่�อไปถึึงอีีกฝ่่าย
เราต้้องใช้้ถ้้อยคำำ�แสดงความคิิดหรืือความรู้้�สึึกนั้้�น ระยะหลััง
มานี้้�เราใช้้อีีโมจิิ รููปถ่่าย หรืือสติ๊๊�กเกอร์์ สำำ�หรัับสื่่�อสาร
กัันมากขึ้้�น แต่่สุุดท้้ายถ้้าเราอยากสื่่�อความคิิดออกไปให้้
ถููกต้้อง เราก็็ต้้องพููด เขีียน หรืือพิิมพ์์ อยู่่�ดีี
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาก็็คืือ แม้้เราจะสื่่�อสารโดย
ทุ่่�มเทคิิดถ้้อยคำำ�แค่่ไหน สุุดท้้ายเราก็็ยัังสื่่�อสาร “ไม่่โดนใจ”
“ได้้ไม่่ครบ” หรืือ “ไม่่รู้้�เรื่่�อง”
การสื่่�อสารจะแบ่่งออกเป็็น 2 ฝ่่ายคืือ ฝ่่ายส่่งสารและ
ฝ่่ายรัับสาร การสื่่�อสารจะสำำ�เร็็จก็็ต่่อเมื่่�อผู้้�พููดกัับผู้้�ฟัังหรืือ
ผู้้�เขีียนกัับผู้้�อ่่านต่่างทำำ�งานสอดประสานกััน ดัังนั้้�นเราจะ
หวัังพึ่่�งพาแต่่ฝ่่ายผู้้�รัับสารเพีียงอย่่างเดีียวไม่่ได้้
11
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเป็็นการสื่่�อสารกัันระหว่่างเพื่่�อนสนิิท
เพื่่�อนร่่วมงาน หรืือคนในครอบครััวที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ใกล้้ชิิดกััน เราก็็สามารถคาดหวัังให้้อีีกฝ่่ายพยายามทำำ�ความ
เข้้าใจเราได้้ แต่่ในชีีวิิตปกติิ เรากัับอีีกฝ่่ายที่่�ต้้องสื่่�อสารจะ
มีีความสััมพัันธ์์หลายรููปแบบ บางครั้้�งต่่างฝ่่ายต่่างไม่่มีี
จุุดร่่วมอะไรกัันเลยบางครั้้�งเราต้้องสื่่�อสารกัับคนที่่�เพิ่่�งพบหน้้า
กัันครั้้�งแรก ถ้้าเราอยากสื่่�อสารให้้ได้้ผล ก็็ชััดเจนแล้้วว่่ามีีแต่่
“เรา” ที่่�ต้้องพยายามให้้ดีีขึ้้�น
การสื่่�อสารที่่�มีีทั้้�งสื่่�อได้้ไม่่ครบ พููดรู้้�เรื่่�อง หรืือพููด
ไม่่รู้้�เรื่่�อง จะสามารถสรุุปทั้้�งหมดได้้เป็็น 4 ระดัับดัังนี้้�
 ไม่่เข้้าใจ-เข้้าใจผิิด
เราสื่่�อสารแล้้วอีีกฝ่่ายไม่่เข้้าใจหรืือเข้้าใจเนื้้�อหา
ผิิดพลาด ระดัับนี้้�เกิิดจากการรัับรู้้�ที่่�คลาดเคลื่่�อนระหว่่าง
ผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสาร ปััญหาที่่�มัักเกิิดขึ้้�นในชีีวิิตจริิงคืือ
การถกเถีียงกัันว่่า “ฝ่่ายหนึ่่�งบอกพููดไปแล้้ว อีีกฝ่่ายบอก
ไม่่ได้้ยิิน” “ฝ่่ายหนึ่่�งบอกได้้ยิิน อีีกฝ่่ายบอกไม่่ได้้พููด”
12 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
 พอเข้้าใจ
ผู้้�รัับสารสามารถรัับสิ่่�งที่่�อีีกฝ่่ายสื่่�อได้้อย่่างถููกต้้อง
ไม่่ตกหล่่น แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าผู้้�รัับสารจะคิิดให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น
และอาจตกอยู่่�ในสภาพ“ก็็พอเข้้าใจแต่่ใจจริิงๆไม่่ได้้ยอมรัับ
ด้้วย”
 ยอมรัับ
เราสื่่�อสารแล้้วผู้้�รัับสารไม่่ใช่่แค่่เข้้าใจ แต่่ยัังยอมรัับ
เนื้้�อหานั้้�นด้้วย เขาจึึงสามารถรัับรู้้�ได้้เหมืือนเป็็นเรื่่�องของ
ตััวเอง พููดให้้เห็็นภาพมากขึ้้�น ตอนผู้้�รัับสารได้้ฟัังเรื่่�องมัักเกิิด
ความรู้้�สึึกว่่า “อย่่างนี้้�นี่่�เอง” “จริิงสิิ”
 มีีความรู้้�สึึกร่่วม
นอกจากผู้้�รัับสารจะเข้้าใจเนื้้�อหาแล้้ว ยัังคิิดอะไร
ให้้ลึึกขึ้้�นไปอีีกผู้้�รัับสารเชื่่�อความคิิดของอีีกฝ่่ายแล้้วค่่อยเสริิม
ความคิิดในแบบของตััวเองเข้้าไปจากนั้้�นเขาจะอยากเสนอตััว
ร่่วมมืือด้้วย ถ้้ามีีอะไรที่่�เขาพอทำำ�ได้้
13
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
จากระดัับของการสื่่�อสารทั้้�ง 4 นี้้� ถ้้าเราสื่่�อสารได้้
ในระดัับ“พอเข้้าใจ”ถืือว่่าเราผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ของการสื่่�อสาร
แต่่ทุุกคนล้้วนอยากสื่่�อสารไปให้้ถึึงระดัับ “ยอมรัับ” และ
“มีีความรู้้�สึึกร่่วม” ซึ่่�งผมคงไม่่ต้้องบอกทุุกคนก็็น่่าจะรู้้�ว่่า
การจะไปถึึงระดัับนั้้�นได้้เป็็นเรื่่�องที่่�ยากเพีียงใด
คนอื่่�นตััดสิินเราจากวิิธีีที่่�เราสื่่�อสาร
เวลาเราพููดกัับใครหรืืออ่่านข้้อความที่่�คนอื่่�นเขีียน
ระดัับการสื่่�อสารจะมีีตั้้�งแต่่ระดัับ “ไม่่เข้้าใจ-เข้้าใจผิิด”
ไปจนถึึง “มีีความรู้้�สึึกร่่วม”
ถ้้าเรารู้้�สึึกว่่าเข้้าใจยากหรืือไม่่รู้้�สึึกอะไรกัับคำำ�พููดของ
อีีกฝ่่าย นั่่�นหมายถึึงระดัับการสื่่�อสารหยุุดอยู่่�ที่่� “ไม่่เข้้าใจ-
เข้้าใจผิิด” หรืือ “พอเข้้าใจ” แต่่มัันยัังไปไม่่ถึึงระดัับ “ยอมรัับ”
หรืือ “มีีความรู้้�สึึกร่่วม” ถ้้าเราเจอเหตุุการณ์์แบบนี้้� เราจะ
ตััดสิินอีีกฝ่่ายว่่าอย่่างไร?
4 ระดัับของการสื่่�อสาร
ไม่่เข้้าใจ-
เข้้าใจผิิด
มีีความ
รู้้�สึึกร่่วม
พอ
เข้้าใจ
ยอมรัับ
14 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
คนส่่วนใหญ่่จะไม่่มองอีีกฝ่่ายว่่า “ใช้้คำำ�ไม่่เก่่งเลย”
“น่่าจะพููดได้้ดีีกว่่านี้้�” แต่่จะตััดสิินว่่า “ยัังเรีียบเรีียงสิ่่�งที่่�
อยากพููดไม่่ได้้เลย” “คิิดอะไรตื้้�นๆ” “ยัังไม่่คิิดให้้ดีีก่่อนเลย”
เราจะประเมิินคนคนหนึ่่�งผ่่านความหนัักเบาและตื้้�นลึึก
ที่่�อยู่่�ในคำำ�พููดของคนคนนั้้�นโดยไม่่รู้้�ตััว
ปััญหาของคนส่่วนใหญ่่คืือ“ไม่่ว่่าจะพยายามใช้้คำำ�พููด
ดีีแค่่ไหน ก็็เข้้าไม่่ถึึงใจของอีีกฝ่่าย” “แม้้จะพููดจููงใจคน
รอบข้้างแค่่ไหน ก็็ไม่่มีีใครยอมทำำ�ตาม” หรืือ “แม้้คนฟััง
จะพอเข้้าใจ เขาก็็ยัังไม่่ยอมรัับ” แต่่นั่่�นไม่่ได้้หมายความว่่า
คำำ�พููดที่่�เราใช้้จะมีีปััญหาร้้ายแรง ปััญหาใหญ่่คืือความคิิด
ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�พููดนั้้�นต่่างหาก
ต่่อให้้เรามีีเทคนิิคที่่�ช่่วยให้้สื่่�อสารสิ่่�งที่่�คิิดได้้อย่่างอิิสระ
ถ้้าเนื้้�อหาของสิ่่�งที่่�พููดหรืือเขีียนยัังเหมืือนเดิิม มัันก็็มีีโอกาส
ที่่�ผู้้�รัับสารจะรู้้�สึึกว่่า “ฟัังแล้้วเหมืือนโกหก” “รู้้�สึึกเหมืือน
เก่่งแต่่ปาก”
บางคนต่่อให้้พููดน้้อยและพููดได้้ไม่่ลื่่�นไหล คนอื่่�น
กลัับรู้้�สึึกว่่า “คำำ�พููดของคนนี้้�เชื่่�อถืือได้้” “เหมืือนถููกดึึงดููด
อย่่างน่่าประหลาด” ก็็มีี เราจึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า แค่่มีีเทคนิิค
การพููดอย่่างเดีียวยัังไม่่ช่่วยให้้สื่่�อสารได้้ดีีหรืือเข้้าถึึงใจคนได้้
คำำ�ถามสำำ�คััญคืือ อุุปสรรคที่่�ทำำ�ให้้เราพููดแล้้วคนอื่่�น
15
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
ไม่่ยอมรัับหรืือพููดไม่่รู้้�เรื่่�องคืืออะไร?แล้้วถ้้าเราอยากก้้าวข้้าม
อุุปสรรคนั้้�น เราจะใช้้วิิธีีใดได้้บ้้าง?
กุุญแจสำำ�คััญที่่�หนัังสืือเล่่มนี้้�อยากบอกก็็คืือ ความคิิด
ในหััวของเราสำำ�คััญกว่่าคำำ�พููด ถ้้าเราอยากสื่่�อสารให้้
เข้้าถึึงใจอีีกฝ่่าย เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องพููดหรืือเขีียนให้้ดีีขึ้้�น
แต่่เราต้้องรู้้�ตััวก่่อนว่่าความคิิดของเราดีีพอหรืือยััง
ความคิิดเกิิดขึ้้�นจากการพููดคุุยกัับตััวเอง ถ้้าเรารู้้�
ความจริิงข้้อนี้้�และหัันไปสนใจมัันมากขึ้้�น ความคิิดของเรา
ก็็จะสมบููรณ์์ขึ้้�น พอเรารัับรู้้�แล้้วว่่า “ตอนนี้้�ฉัันกำำ�ลัังคิิดอะไร”
เราก็็จะเลืือกคำำ�พููดได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ ผลก็็คืือคำำ�พููดนั้้�น
จะหนัักแน่่นและลึึกซึ้้�งขึ้้�น แล้้วอีีกฝ่่ายก็็จะรู้้�สึึกยอมรัับหรืือ
มีีความรู้้�สึึกร่่วมได้้
ผมใช้้ชีีวิิตเป็็นครีีเอทีีฟราว 10 ปีี แต่่กว่่าผมจะ
รู้้�ความจริิงข้้อนี้้�ก็็ทำำ�งานไปได้้5ปีีแล้้วช่่วงนั้้�นเองที่่�ผมกล้้าพููด
ได้้อย่่างเต็็มปากว่่าคุุณภาพของถ้้อยคำำ�ที่่�ผมสร้้างขึ้้�นแตกต่่าง
ไปอย่่างสิ้้�นเชิิง นอกจากงานโฆษณาของผมจะดีีขึ้้�นแล้้ว
การสื่่�อสารในทุุกสถานการณ์์ก็็ราบรื่่�นขึ้้�นด้้วย
ทั้้�งหมดนี้้� ไม่่ใช่่เพราะผมเปลี่่�ยนคำำ�พููดที่่�ใช้้หรืือ
ผมเรีียนรู้้�เทคนิิคเล็็กๆ น้้อยๆ ของการสื่่�อสาร แต่่ผมกลัับมา
สนใจ “ความคิิดในหััว” และฝึึกฝนขััดเกลามััน
16 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
สิ่่�งที่่�พููด vs สิ่่�งที่่�คิิด
คนส่่วนใหญ่่คงวาดภาพการสื่่�อสารในอุุดมคติิไว้้ว่่า
“ฉัันอยากพููดอะไรไปคนฟัังก็็รู้้�เรื่่�องหรืือประทัับใจ”
บางครั้้�งพอเราไปเปรีียบเทีียบอุุดมคติิในการสื่่�อสาร
ของตััวเองกัับคนเก่่งรอบตััว ยิ่่�งเรามีีโอกาสฟัังการนำำ�เสนอ
ที่่�น่่าประทัับใจหรืือการพููดที่่�ทำำ�ให้้ใจหวั่่�นไหวจากยููทููปหรืือ
โซเชีียลมีีเดีียมากขึ้้�น เราก็็ยิ่่�งรู้้�สึึกถึึงความไร้้ทัักษะในการ
สื่่�อสารของตััวเอง เราจึึงพยายามหาตััวช่่วยจากหนัังสืือหรืือ
การสััมมนา เช่่น เทคนิิคการพููดหรืือเขีียนให้้โดนใจคน
อัันที่่�จริิงแล้้ว แม้้ผมจะเป็็นครีีเอทีีฟมานาน ผมก็็มีี
ช่่วงที่่�คิิดงานให้้โดนใจคนไม่่ได้้นานๆ เช่่นกััน ผมเรีียนมา
ทางสายวิิทย์์ หนัังสืือก็็ไม่่ค่่อยได้้อ่่านนััก ผมจึึงอ่่านหนัังสืือ
เสริิมทัักษะเยอะมาก เพราะคิิดว่่านี่่�คืือความหวัังสุุดท้้าย
ผมยอมรัับว่่าข้้อมููลจากหนัังสืือเหล่่านั้้�นก็็มีีส่่วนช่่วย
แต่่ต่่อให้้สมองจะเข้้าใจเนื้้�อหาผมก็็แทบหาสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์
ในการเอาไปใช้้จริิงไม่่ได้้เลย
เมื่่�อผมลองคิิดถึึงเหตุุผลอย่่างถี่่�ถ้้วนแล้้ว ก็็สามารถ
แบ่่งได้้เป็็น 3 ข้้อ
17
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
	แม้้ผมจะเข้้าใจเทคนิิคต่่างๆแต่่ผมยัังไม่่รู้้�วิิธีีนำำ�ไป
ใช้้อย่่างละเอีียด ผมจึึงปรัับใช้้กัับปััญหาต่่างๆ
ในชีีวิิตจริิงไม่่ได้้
	ผมเหมืือนถููกเทคนิิคต่่างๆ จำำ�กััดอยู่่�ในกรอบ
บางอย่่าง ทำำ�ให้้รู้้�สึึกไม่่มีีอิิสระ
	เทคนิิคต่่างๆ เกิิดจากประสบการณ์์ส่่วนตััวของ
คนถ่่ายทอดพอผมไม่่มีีประสบการณ์์แบบเดีียวกััน
ผมก็็เข้้าไม่่ถึึงแก่่นแท้้ของมััน
ตั้้�งแต่่ผมรู้้�เหตุุผลทั้้�ง 3 ข้้อนี้้� ผมก็็เลิิกเพ้้อเจ้้อว่่าอยาก
จะสื่่�อสารให้้เก่่งขึ้้�นเร็็วๆ โดยใช้้เทคนิิคต่่างๆ แล้้วผมก็็หัันมา
เผชิิญหน้้ากัับปััญหาแท้้จริิงที่่�ว่่า “จริิงๆ แล้้วคำำ�พููดคืืออะไร
กัันแน่่?”
แล้้วผมก็็ได้้ข้้อสรุุปง่่ายๆ ข้้อหนึ่่�งนั่่�นคืือ “ถ้้าคำำ�พููด
เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสารความคิิด เราก็็ต้้องพััฒนา
ความคิิดก่่อน”
บางคนอาจคิิดว่่า“จะพููดเรื่่�องธรรมดาแบบนี้้�ไปทำำ�ไม”
แต่่สำำ�หรัับผม นี่่�คืือการค้้นพบที่่�ยิ่่�งใหญ่่และช่่วยให้้ผมรอด
มาได้้ พอผมอยากค้้นหาแก่่นแท้้ของคำำ�พููด ผมจึึงเลิิกคิิดไป
เลยว่่า “สุุดท้้ายเทคนิิคการพููดก็็คืือตััวตััดสิิน” “แค่่ใช้้ถ้้อยคำำ�
18 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ดีีๆ ที่่�ฟัังแล้้วรู้้�สึึกดีีก็็พอ” แล้้วมาต่่อสู้้�กัับความคิิดของตััวเอง
ว่่า “คิิดแบบนี้้�ดีีแล้้วจริิงหรืือ”
ตั้้�งแต่่ได้้ข้้อสรุุปนี้้�ผมก็็เข้้าใจได้้ทัันทีีว่่าจริิงๆ แล้้วสิ่่�ง
ที่่�อีีกฝ่่ายอยากฟัังคืือความคิิดไม่่ใช่่คำำ�พููด
คนส่่วนใหญ่่คิิดถึึงแต่่คำำ�ที่่�ใช้้พููด
กว่่าจะพููดอะไรสัักอย่่าง สิ่่�งที่่�เราทำำ�จะมีี 2 ขั้้�นตอนคืือ
	พััฒนาความคิิด
	แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด
เมื่่�อเปรีียบเทีียบทั้้�ง 2 ขั้้�นตอนนี้้� เราอาจรู้้�สึึกว่่าขั้้�นตอน
ที่่�2“แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด”ดููง่่ายกว่่าและน่่าจะให้้ผลลััพธ์์
ที่่�ดีีกว่่า แต่่ถ้้าเราไม่่มีีความคิิดที่่�จะแปลงเป็็นคำำ�พููด แล้้วเรา
จะเอาอะไรมาพููดให้้คนอื่่�นรู้้�เรื่่�องได้้ เราคงทำำ�ได้้แค่่พููดสิ่่�งที่่�
นึึกขึ้้�นได้้ตอนนั้้�นหรืือตอบอะไรไปตามคำำ�พููดของอีีกฝ่่าย
แล้้วเราก็็จะถููกตราหน้้าว่่า “คนคนนี้้�ไม่่ได้้คิิดอะไรไว้้เลย”
จากความไม่่เข้้าใจหรืือเข้้าใจผิิดของเราเอง
ถ้้าเราไม่่อยากตกอยู่่�ในสภาพนี้้�เราต้้องรู้้�จัักแหล่่งที่่�มา
ของความคิิดของตััวเองและคิิดอยู่่�เสมอว่่าจุุดหมายปลายทาง
ก็็คืือ การแปลงความคิิดนั้้�นเป็็นคำำ�พููด
19
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
คำำ�ถามถััดมาคืือ แล้้วเราต้้องทำำ�อย่่างไรถึึงจะพััฒนา
ความคิิดได้้?
ก่่อนอื่่�นเราต้้องเข้้าใจที่่�มาของความคิิดก่่อนเวลาเรามีี
ความคิิดบางอย่่างผุุดขึ้้�นมา เราจะเกิิดข้้อสงสััยและพยายาม
หาคำำ�ตอบ ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเกิิดขึ้้�นในหััวของเรา แต่่เราไม่่เคย
มองเห็็นรููปร่่างของมัันเลย ตััวอย่่างเช่่น
ถ้้าเราจิิบกาแฟที่่�ร้้อนเกิินคาดเราจะคิิดในใจว่่า“ร้้อน!”
ตอนที่่�เราเห็็นแมวแถวบ้้าน แล้้วอยากจะถ่่ายรููปแมว
เราจะคิิดในใจว่่า “น่่ารัักจััง” หรืือ “ถ่่ายรููปดีีกว่่า”
ตอนคุุณอ่่านข้้อความนี้้�แล้้วรู้้�สึึกยอมรัับ คุุณจะคิิด
ในใจว่่า “จริิงด้้วย” แต่่ถ้้ารู้้�สึึกสงสััยหรืือไม่่เห็็นด้้วยกัับ
ความคิิดนี้้� คุุณจะคิิดในใจว่่า “จริิงเหรอ”
ถ้้าถึึงวัันหยุุด แล้้วเรานั่่�งเรื่่�อยเปื่่�อยไม่่ได้้ทำำ�อะไรทั้้�งวััน
คุุณจะคิิดในใจว่่า “วัันนี้้�เสีียเวลาเปล่่าๆ ไปหนึ่่�งวััน”
เมื่่�อเรารัับรู้้�อยู่่�ตลอดว่่า “ความคิิดสำำ�คััญกว่่าคำำ�พููด”
คำำ�พููดของเราก็็จะชััดเจนขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด เพราะเราได้้
ใช้้เวลาเรีียบเรีียงความคิิดอย่่างดีีจนมัันออกมาเป็็นคำำ�พููด
นั่่�นเอง
20 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
พััฒนาความคิิดและแปลงเป็็นคำำ�พููด
เราสามารถให้้คำำ�จำำ�กััดความของขั้้�นตอน (1) พััฒนา
ความคิิด (2) แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด ได้้ดัังนี้้�
 พััฒนาความคิิด
ความคิิดคืือ สิ่่�งที่่�ผุุดขึ้้�นในหััวเวลาเราคิิดหรืือรู้้�สึึกกัับ
เรื่่�องต่่างๆ โดยที่่�เราไม่่รู้้�ตััว สิ่่�งที่่�เราคิิดจะเป็็นหลัักให้้สิ่่�งที่่�เรา
พููดถ้้าเราไม่่ตั้้�งสติิให้้ดีีเราจะไม่่ทัันสัังเกตเห็็นความสััมพัันธ์์นี้้�
การพููดคุุยกัับตััวเองก็็คืือ การคิิดให้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น ยิ่่�งเรา
คิิดได้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�นเท่่าไหร่่ ความคิิดเราก็็จะพััฒนาได้้มากเท่่านั้้�น
 แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด
คำำ�พููดเกิิดจากการเปลี่่�ยนความคิิดให้้กลายเป็็นรููป
เป็็นร่่าง หน้้าที่่�หลัักของคำำ�พููดคืือเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสาร
กัับคนอื่่�น เมื่่�อคำำ�พููดส่่งไปถึึงผู้้�ฟััง เขาจะมีีปฏิิกิิริิยาบางอย่่าง
ซึ่่�งนี่่�คืือสิ่่�งที่่�คนอื่่�นใช้้ประเมิินตััวเรา
คำำ�พููดจะถููกแปลงจากความคิิดให้้คนอื่่�นรัับรู้้�ได้้
เราใช้้คำำ�พููดเพื่่�อให้้คนอื่่�นเข้้าใจเราได้้ง่่าย แต่่ความคิิดเป็็น
สิ่่�งที่่�ไม่่ปรากฏให้้ใครเห็็น คนส่่วนใหญ่่จึึงมองข้้ามความคิิด
แล้้วสนใจแต่่คำำ�พููด
21
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
อููตางาวะ ฮิิโรชิิเงะ คืือจิิตรกรผู้้�มีีชื่่�อเสีียงจากผลงาน
ชื่่�อ “ฝนยามเย็็นที่่�สะพานใหญ่่อาตาเกะ” กล่่าวกัันว่่าผลงาน
นี้้�ถืือเป็็นครั้้�งแรกในโลกที่่�วาดภาพฝนเป็็นเส้้น ที่่�ผ่่านมา
ศิิลปิินจะไม่่วาดภาพฝนโดยตรง แต่่จะใช้้วิิธีีวาดสถานการณ์์
ตอนฝนตกแทน เช่่น วาดภาพคนถืือร่่มหรืือใส่่เสื้้�อกัันฝน
วาดภาพพื้้�นเปีียกมีีน้ำำ��ขัังเป็็นแอ่่ง เป็็นต้้น

คำำ�พููดภายนอก

คำำ�พููดภายใน
หรืือความคิิด
22 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
แต่่หลัังจากผลงานนี้้�ถููกเผยแพร่่ออกไป การวาดภาพ
ฝนเป็็นเส้้นก็็กลายเป็็นเรื่่�องธรรมดา ผลงานของอููตางาวะ
ทำำ�ให้้เรารัับรู้้�และมองเห็็นว่่า “ฝนตกเหมืือนเส้้น” นี่่�จึึงไม่่ใช่่
แค่่เกิิดเทคนิิคการวาดภาพใหม่่ แต่่ยัังนำำ�เสนอมุุมมองใหม่่
ด้้วย สำำ�หรัับเราที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในปััจจุุบััน อาจรู้้�สึึกว่่าฝนคงเป็็น
อย่่างอื่่�นไปไม่่ได้้นอกจากเส้้น แต่่ก่่อนหน้้านั้้�นเรารู้้�คร่่าวๆ
ว่่า “ฝนกำำ�ลัังตกอยู่่�” เท่่านั้้�น
ความคิิดก็็เช่่นเดีียวกััน ถ้้าเรารัับรู้้�การมีีอยู่่�ของมัันแค่่
ครั้้�งเดีียว เราก็็จะมองเห็็นมัันได้้ตลอดไป
คนอื่่�นจะรู้้�สึึกต่่อคำำ�พููดของเราว่่า “หนัักแน่่นหรืือ
บางเบา” “ลึึกซึ้้�งหรืือตื้้�นเขิิน” ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับความคิิดของเราเอง
ต่่อให้้เราจะฝึึกฝนการพููดได้้คล่่องแคล่่วเพีียงใด เราก็็ไม่่
สามารถทำำ�ให้้คำำ�พููดนั้้�นหนัักแน่่นหรืือลึึกซึ้้�งขึ้้�นได้้ พููดอีีก
อย่่างก็็คืือ ถ้้าความคิิดกัับคำำ�พููดไม่่สอดคล้้องกััน คำำ�พููด
กัับการกระทำำ�ของเราก็็ไม่่น่่าจะสอดคล้้องกัันด้้วย
แม้้เราจะได้้รัับเสีียงชื่่�นชมจากคนรอบข้้างว่่าพููดเก่่ง
แค่่ไหน แต่่ถ้้าคำำ�พููดกัับการกระทำำ�ของเรายัังขััดแย้้งกััน
เราก็็จะพบกัับความเสีียหายครั้้�งใหญ่่ นี่่�คืือหลุุมพลางที่่�
ซ่่อนอยู่่�ของการพึ่่�งพาแต่่เทคนิิคการสื่่�อสารเท่่านั้้�น
ถ้้าเราไม่่มีีความคิิด
ที่่�จะแปลงเป็็นคำำ�พููด
แล้้วเราจะเอาอะไรมาพููด
ให้้คนอื่่�นรู้้�เรื่่�องได้้
24 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
พููดคุุยกัับตััวเอง
เมื่่�อเราสนใจความคิิดและมุุมมองของตััวเองที่่�เคยมอง
ข้้ามมาตลอดเราจะพบว่่า“ในเวลาแบบนี้้�ฉัันรู้้�สึึกแบบนี้้�นี่่�เอง”
“ฉัันเป็็นคนแบบนี้้�น่่ะเหรอ”
สิ่่�งสำำ�คััญถััดมาคืือ เราจะเจาะลึึกความคิิดหรืือความ
รู้้�สึึก แล้้วเอามัันออกจากหััวมาเปลี่่�ยนเป็็นคำำ�พููด แต่่พอเรา
ลองพยายามเขีียนหรืือพููดสิ่่�งที่่�คิิด หลายครั้้�งเราจะอ้ำำ��อึ้้�ง
จนแสดงออกไม่่ได้้ดั่่�งใจ ทั้้�งที่่�เราคิิดดีีพอแล้้วว่่าน่่าจะเขีียน
หรืือพููดได้้ไหลลื่่�น
สมมุุติิว่่าเราให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิดในหััวก่่อนแต่่
สิ่่�งที่่�คิิดกัับสิ่่�งที่่�พููดยัังแตกต่่างกัันอยู่่� นั่่�นเป็็นเพราะความคิิด
ที่่�ผุุดในหััวมัักเป็็นคำำ�สั้้�นๆ หรืือวลีี จากนั้้�นเราก็็เติิมแต่่ง
ความหมายหรืือบริิบทโดยพลการ เราจึึงหลงเข้้าใจผิิดคิิดว่่า
ทุุกอย่่างสอดคล้้องกััน ทั้้�งที่่�เราตั้้�งใจคิิดอย่่างมีีเหตุุผลแล้้ว
แต่่ความจริิงทุุกอย่่างยัังไม่่สอดคล้้องกัันเลย
สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีโอกาสเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา ผลก็็คืือ ถึึงเรา
จะคิิดว่่า “นี่่�ใช่่แน่่ๆ” แล้้วเราก็็เริ่่�มพููด เราก็็ยัังพููดตะกุุกตะกััก
อยู่่�ดีี
สุุดท้้ายปฏิิกิิริิยาของคู่่�สนทนาก็็โหดร้้ายเสมอ เขาจะ
มองแค่่ช่่วงที่่�เราพููดอ้ำำ��อึ้้�งแล้้วตััดสิินเราว่่า“อ้้าวไม่่ได้้คิิดอะไร
25
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
เลยนี่่�” “ยัังเรีียบเรีียงความคิิดในหััวไม่่ได้้เลย” แม้้เราจะคิิด
มาดีีแค่่ไหน แต่่ถ้้าถ่่ายทอดออกมาเป็็นคำำ�พููดไม่่ได้้ เราก็็สื่่�อ
ความคิิดให้้อีีกฝ่่ายรู้้�เรื่่�องไม่่ได้้
ผมบอกไปแล้้วว่่ากว่่าจะมาเป็็นคำำ�พููด สิ่่�งที่่�เราทำำ�จะมีี
2 ขั้้�นตอนคืือ (1) พััฒนาความคิิด (2) แปลงความคิิดเป็็น
คำำ�พููด ดัังนั้้�นถ้้าเราอยากพััฒนาคำำ�พููด เราต้้องพััฒนาจาก
ต้้นน้ำำ��ก่่อนนั่่�นคืือ ความคิิด ไม่่ใช่่พััฒนาคำำ�พููด
คุุณอาจมองว่่าวิิธีีนี้้�ดููอ้้อมค้้อมแต่่เมื่่�อเทีียบกัับผลลััพธ์์
ที่่�ได้้แล้้ว วิิธีีนี้้�ก็็เหมืือนเป็็นทางลััด ซึ่่�งผมมีีเหตุุผล 2 ข้้อคืือ
ข้้อแรก ถ้้าลองเปรีียบเทีียบกัับตอนก่่อนเราจะให้้
ความสำำ�คััญกัับความคิิด เมื่่�อเราสนใจพััฒนาความคิิดก่่อน
ความคิิดที่่�จะใช้้เป็็นวััตถุุดิิบสำำ�หรัับสร้้างคำำ�พููดก็็จะเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างก้้าวกระโดด ความคิิดต่่างๆ จึึงช่่วยยกระดัับของ
การสื่่�อสารให้้เราได้้
ข้้อสอง เมื่่�อเราสนใจพััฒนาความคิิดก่่อน เราจะ
หลุุดพ้้นจากสภาพ “เหมืือนกำำ�ลัังคิิด” หรืือ “ตั้้�งใจว่่าจะคิิด”
สิ่่�งที่่�เคยคลุุมเครืืออยู่่�ในหััวก็็จะชััดเจนขึ้้�น จากนั้้�นเราค่่อย
คิิดอะไรให้้ลึึกซึ้้�งต่่อไป
สุุดท้้ายผลลััพธ์์ที่่�เราได้้จะอยู่่�ติิดตััวไปตลอดชีีวิิต
ความคิิดเราจะเติิบโตขึ้้�นตามกาลเวลา
26 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
เมื่่�อเราคิิดมากขึ้้�น คำำ�พููดก็็ย่่อมจะหนัักแน่่นและลึึกซึ้้�ง
ยิ่่�งขึ้้�น เราจะเริ่่�มรู้้�สึึกว่่า “ฉัันอยากบอกความคิิดนี้้�” “ฉัันต้้อง
สื่่�อความรู้้�สึึกนี้้�” จากก้้นบึ้้�งของหััวใจ นี่่�คืือแรงผลัักดัันที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนาความคิิด
เบื้้�องหลัังการกระทำำ�ของคนจะต้้องมีีแรงจููงใจบาง
อย่่างเสมอ ถ้้าเราหาเวลาพููดคุุยกัับตััวเอง ความรู้้�สึึกที่่�ว่่า
“นี่่�คืือความคิิดที่่�อยากจะบอก” “อยากให้้คนอื่่�นเข้้าใจ
ความคิิดของฉััน” จะเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนให้้คำำ�พููดของเรา
หนัักแน่่น ลึึกซึ้้�ง และน่่าทึ่่�งมากขึ้้�น
ผมไม่่ได้้หมายความว่่าเราต้้องคิิดทุุกอย่่างแม้้กระทั่่�ง
เวลาพููดคุุยเรื่่�องสััพเพเหระ แต่่ค่่านิิยมและความคิิดของ
เราจะมีีอิิทธิิพลต่่อคำำ�พููดทุุกรููปแบบที่่�แสดงออกมา ความ
แตกต่่างตรงนี้้�คืือ ต้้นตอที่่�คนอื่่�นจะประเมิินเราว่่า “แม้้จะคุุย
เรื่่�องสััพเพเหระก็็ยัังคุุยสนุุก”
ถ้้าเราพยายามจะพััฒนาแค่่คำำ�พููดเราอาจจะได้้ทัักษะ
การสื่่�อสารที่่�ใช้้ได้้ผลในช่่วงแรกๆ แต่่สุุดท้้ายทัักษะหรืือ
เทคนิิคเล็็กๆ น้้อยๆ นี้้�ก็็อาจเปลี่่�ยนวิิธีีพููดหรืือวิิธีีสื่่�อสาร
แค่่เพีียงเปลืือกนอก ผลที่่�ได้้ก็็คืือ เราจะเป็็นคนที่่�เก่่งแต่่ปาก
พููดแต่่น้ำำ�� และเป็็นคนที่่�มีีความคิิดตื้้�นเขิิน
27
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
รู้้�ให้้ได้้ว่่าตอนไหนเราคิิดอะไร
ถึึงตรงนี้้�คุุณคงอยากรู้้�ว่่า “ฉัันต้้องทำำ�อย่่างไรถึึงจะ
พััฒนาความคิิดได้้?” แต่่ผมจะพููดถึึงเรื่่�องนี้้�โดยละเอีียดใน
บทที่่�2แล้้วขอพููดถึึงเรื่่�องพื้้�นฐานที่่�สุุดนั่่�นคืือเราต้้องพยายาม
หาเวลาอยู่่�คนเดีียวและเผชิิญหน้้ากัับความคิิดด้้วยการพููดคุุย
กัับตััวเอง
เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์บางอย่่างขึ้้�น จงรัับรู้้�ว่่าฉัันคิิดอะไร
อยู่่�บ้้าง ฉัันรัับรู้้�เรื่่�องราวนั้้�นได้้อย่่างไร และความคิิดแล่่นไป
ทางไหน
เวลารู้้�สึึกเศร้้า ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลารู้้�สึึกสนุุก ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาคิิดถึึงอดีีต ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาคิิดถึึงอนาคต ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาเผชิิญหน้้ากัับความลำำ�บาก ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาประสบความสำำ�เร็็จ ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาเพื่่�อนเดืือดร้้อน ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
เวลาเพื่่�อนประสบความสำำ�เร็็จ ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
28 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ความคิิดที่่�ผุุดขึ้้�นมาในสถานการณ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้�
อย่่าปล่่อยให้้ผ่่านไปแบบคลุุมเครืือทำำ�นองว่่า“ผมเสีียใจครัับ”
หรืือ “ฉัันดีีใจนะ” แต่่จงพููดคุุยกัับตััวเองให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น รัับรู้้�
และสำำ�รวจความคิิดต่่างๆ นั้้�นให้้ดีี พอเราทำำ�แบบนี้้�ซ้ำำ��แล้้ว
ซ้ำำ��เล่่า มุุมมองความคิิดของเราจะทั้้�งกว้้างและลึึกซึ้้�งขึ้้�น
แม้้เราจะใช้้คำำ�ศััพท์์ยากๆ หรืือคำำ�พููดไพเราะแค่่ไหน
ถ้้ามัันไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อการสื่่�อความคิิดของเราก็็ไม่่มีี
ความหมาย เราจึึงควรรู้้�จัักความคิิดของตััวเองให้้มากขึ้้�น
เพื่่�อช่่วยให้้เราสื่่�อสารมัันออกไปได้้อย่่างถููกต้้อง
ปััจจุุบััน เราใช้้คำำ� เช่่น “น่่ารััก” หรืือ “ดุุ” สำำ�หรัับสื่่�อ
ความรู้้�สึึกหลายอย่่างแบบง่่ายๆ คำำ�เหล่่านี้้�อาจใช้้สะดวก
ก็็จริิง แต่่ยิ่่�งสะดวกมาก เรายิ่่�งใช้้กัันเยอะจนทำำ�ให้้ความรู้้�สึึก
แท้้จริิงที่่�อยู่่�ในใจของเราไม่่ชััดเจน เราจึึงต้้องระมััดระวัังจุุดนี้้�
ด้้วย
ความจริิงแล้้ว คนส่่วนใหญ่่เมื่่�อถููกถามว่่า คำำ�ว่่า
“น่่ารััก”หรืือ“ดุุ”ใช้้ในความหมายแบบไหนก็็มัักจะตอบไม่่ได้้
ถ้้าปล่่อยให้้เป็็นแบบนี้้�ต่่อไป ต่่อให้้ใช้้เวลานานแค่่ไหน
พวกเขาก็็รัับรู้้�ความรู้้�สึึกของตััวเองไม่่ได้้ สุุดท้้ายก็็ต้้องตก
ในสภาพที่่�ไม่่สามารถสื่่�อความรู้้�สึึกให้้คนอื่่�นรู้้�เรื่่�องต่่อไป
เรื่่�อยๆ
29
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
ดัังนั้้�นเราต้้องหาเวลาอยู่่�คนเดีียวและหวนคิิดถึึง
ความรู้้�สึึกของตััวเอง ลองเริ่่�มจากสำำ�รวจว่่า “ฉัันคิิดอะไรใน
เวลาต่่างๆ” เราจะรู้้�สึึกถึึงความคิิดที่่�แล่่นไปว่่า “อ๋๋อ ในเวลา
แบบนี้้� ฉัันคิิดเรื่่�องนี้้�เองเหรอ” “เดี๋๋�ยวก่่อนนะ ฉัันควรคิิดแบบ
นี้้�ไม่่ดีีกว่่าเหรอ” “ถ้้าเป็็นครั้้�งหน้้า ฉัันลองเปลี่่�ยนวิิธีีคิิดดีีกว่่า”
ความคิิดจะสะท้้อนมุุมมองของเรา
คนเราต่่อให้้ได้้ข้้อมููลชุุดเดีียวกัันแต่่ความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�น
ของแต่่ละคนย่่อมแตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง
ตััวอย่่างเช่่น แม้้เราจะดููละครเรื่่�องเดีียวกััน บางคน
อาจประทัับใจฉากหนึ่่�งแต่่บางคนอาจไม่่รู้้�สึึกอะไรเลยแม้้เรา
จะอ่่านหนัังสืือเล่่มเดีียวกัันก็็จะมีีทั้้�งคนที่่�คิิดว่่ามีีประโยชน์์
และคนที่่�คิิดว่่าไม่่มีีประโยชน์์
เราอาจมองความแตกต่่างของความรู้้�สึึกเช่่นนี้้�ว่่า
มาจากความชอบหรืือความไวต่่อการรัับข้้อมููลก็็ได้้ แต่่
ความแตกต่่างที่่�แท้้จริิงอยู่่�ที่่�มุุมมองที่่�ถููกปลููกฝัังมาในชีีวิิต
ของแต่่ละคนมัันคืือค่่านิิยมของคนคนนั้้�นความรู้้�สึึกที่่�เกิิดต่่อ
สิ่่�งต่่างๆ จึึงเป็็น “มุุมมองต่่อโลก” โดยเฉพาะของแต่่ละคน
การพููดคุุยกัับตััวเองก็็คืือการเผชิิญหน้้ากัับมุุมมอง
ของตััวเองส่่วนการรู้้�มุุมมองของตััวเองก็็จะช่่วยขััดเกลาคำำ�พููด
30 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
เพราะเรารู้้�ตััวแล้้วว่่า “อ๋๋อ เมื่่�อกี้้�ฉัันคิิดแบบนี้้�” แล้้วเราก็็ยัังคิิด
ต่่อไปได้้อีีกว่่า “ฉัันคิิดแบบนี้้�ก็็ได้้ไม่่ใช่่เหรอ”
ผมอยากให้้คุุณเริ่่�มจากหัันไปสนใจความคิิดของตััวเอง
แล้้วจัับความละเอีียดอ่่อนนี้้�ให้้ได้้ จากสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
คุุณคิิดอย่่างไรและรู้้�สึึกกัับมัันแบบไหน เมื่่�อเราพร้้อม
เผชิิญหน้้ากัับมุุมมองของตััวเอง นอกจากเราจะพััฒนา
คำำ�พููดให้้ดีีขึ้้�นแล้้ว ชีีวิิตของเราจะเปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น
หลัังจากนั้้�นด้้วย
ถ้้าเรายัังพููด เขีียน หรืือพิิมพ์์จาก “สิ่่�งที่่�ควรจะเป็็น”
ไม่่ใช่่จากความคิิดหรืือความรู้้�สึึกในใจจริิงๆว่่า“ต้้องทำำ�แบบนี้้�”
เราก็็จะให้้ความสำำ�คััญกัับจุุดยืืนทางสัังคมมากกว่่าจุุดยืืน
ของตััวเอง คำำ�พููดของเราก็็จะไม่่มีีพลัังสำำ�หรัับโน้้มน้้าวใจคน
และกลายเป็็นคำำ�พููดที่่�เหมืือนลอกมาจากที่่�ไหนก็็ไม่่รู้้�
อยู่่�ร่ำ���ไป
แม้้เราจะใช้้คำำ�ศััพท์์ยากๆ
หรืือคำำ�พููดไพเราะแค่่ไหน
ถ้้ามัันไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การสื่่�อความคิิดของเรา
ก็็ไม่่มีีความหมาย
32 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
เมื่่�อคำำ�พููดโดนใจ คนจะมีีอารมณ์์ร่่วมเอง
เรามีีความรู้้�สึึกต่่อคำำ�พููดของคนได้้หลากหลายมากเช่่น
พููดเก่่ง-พููดแย่่ เข้้าใจง่่าย-เข้้าใจยาก ยอมรัับได้้-ยอมรัับไม่่ได้้
หรืือมีีอารมณ์์ร่่วม-ไม่่มีีอารมณ์์ร่่วม ดัังนั้้�นการตััดสิินว่่าใคร
พููดเก่่งหรืือไม่่ ต้้องตััดสิินจากคำำ�พููดนั้้�นว่่าสั่่�นคลอนหััวใจของ
อีีกฝ่่ายได้้หรืือไม่่
แน่่นอนว่่าการสื่่�อสารเก่่ง โดยใช้้คำำ�พููดที่่�มีีน้ำำ��หนััก มีี
พลัังและโดนใจคนก็็คืือการสื่่�อสารในอุุดมคติิแต่่บางครั้้�งคน
ที่่�ดููซื่่�อๆเหมืือนจะเงอะงะกลัับพููดแต่่ละคำำ�ได้้หนัักแน่่นและสั่่�น
คลอนหััวใจคนได้้เหมืือนกััน การใช้้คำำ�พููดเก่่งเพีียงอย่่างเดีียว
จึึงไม่่ใช่่ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คนฟัังมีีอารมณ์์ร่่วมได้้
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือ คำำ�พููดนั้้�นหนัักแน่่นหรืือบางเบา
แค่่ไหนต่่างหาก
เทคนิิคการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น “เว้้นจัังหวะเล็็กน้้อยก่่อน
จะพููดเรื่่�องสำำ�คััญ” “พููดด้้วยน้ำำ��เสีียงเนิิบๆ” “พููดซ้ำำ��ในสิ่่�งที่่�
อยากเน้้นย้ำำ��” เป็็นต้้น ถึึงจะเป็็นเทคนิิคที่่�ใช้้ได้้จริิง แต่่ทั้้�งหมด
นั้้�นเป็็นเพีียงวิิธีีพููด ไม่่ได้้มีีอิิทธิิพลต่่อเนื้้�อหาเลย
คำำ�พููดจะหนัักแน่่นได้้ต้้องมาจากความตั้้�งใจจริิง
คนพููดต้้องพููดอย่่างจริิงใจจากประสบการณ์์ของตััวเองหรืือ
พููดความรู้้�สึึกจากหััวใจเป็็นหลััก ต่่อให้้เป็็นคำำ�พููดที่่�เรีียบง่่าย
33
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
แค่่ไหน ถ้้าสื่่�อความตั้้�งใจจริิงให้้คนฟัังได้้ คนพููดก็็สามารถ
ดึึงดููดใจคนฟัังได้้
ความตั้้�งใจจริิง จริิงจััง และมั่่�นคง ซึ่่�งอััดแน่่นอยู่่�ใน
ความคิิดที่่�ปลููกฝัังมาจากประสบการณ์์จะเป็็นตััวตััดสิินว่่า
คำำ�พููดของคนคนนั้้�นจะโดนใจคนหรืือไม่่
อีีกด้้านหนึ่่�ง แม้้เราจะฝึึกฝนการสื่่�อสารให้้ได้้ราบรื่่�น
มากแค่่ไหนถ้้าเราใช้้คำำ�พููดดููไร้้น้ำำ��หนัักหรืือเป็็นคำำ�พููดที่่�เหมืือน
ลอกมาจากที่่�อื่่�น ต่่อให้้เราจะพููดได้้วิิเศษอย่่างไร คนฟัังก็็ยััง
รู้้�สึึกถึึงความไร้้น้ำำ��หนัักและตื้้�นเขิินในทุุกคำำ�พููดนั้้�นอยู่่�ดีี
เมื่่�อเราสนใจความหนัักแน่่นของคำำ�พููดเป็็นหลัักเราจะ
สามารถแยกแยะประเภทของการสื่่�อสารได้้ดัังหััวข้้อถััดไป
ผมอยากให้้คุุณลองสัังเกตตััวเองว่่า คุุณอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไหน
แล้้วคุุณอยากจะพััฒนาตััวเองไปสู่่�ตำำ�แหน่่งไหน
โน้้มน้้าวใจคนไม่่ได้้
ผมทำำ�งานในตำำ�แหน่่งครีีเอทีีฟที่่�ต้้องใช้้คำำ�พููดเป็็น
หลัักมากว่่า 10 ปีี หน้้าที่่�หลัักของผมคืือ สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับ
สิินค้้าหรืือบริิการด้้วยการสื่่�อสารผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ ทั้้�ง
โฆษณาทางโทรทััศน์์ หนัังสืือสืือพิิมพ์์ และช่่องทางออนไลน์์
เพื่่�อให้้ลููกค้้าซื้้�อ
34 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ถ้้าผมอยากสื่่�อสารเพื่่�อให้้ลููกค้้ายอมซื้้�อสิ่่�งที่่�ผมต้้องทำำ�
ก็็คืือสร้้างโฆษณาเพื่่�อโน้้มน้้าวใจคนแต่่ผมขอยืืนยัันให้้ชััดเจน
ตรงนี้้�ว่่า“เราบัังคัับลููกค้้าไม่่ได้้”เราทำำ�ได้้แค่่โน้้มน้้าวให้้ลููกค้้า
อยากซื้้�อหรืือสนใจสิินค้้านั้้�นด้้วยตััวเอง
คำำ�พููดตื้้�นเขิิน
คนเอาจริิงเอาจััง
คนขี้้�เกรงใจ
คนเก่่ง
คนเหลาะแหละ
คำำ�พููดมีีน้ำำ��หนััก
ใช้้คำำ
�
พูู
ด
ไม่่
เ
ก่่
ง
ใช้้คำำ
�
พูู
ด
เก่่
ง
มาจากใจจริิ
ง
ไม่่
ไ
ด้้มาจากใจจริิ
ง
35
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
คุุณอาจรู้้�สึึกว่่า“การขัับเคลื่่�อนคน”กัับ“การที่่�คนอยาก
ทำำ�อะไรเอง” ฟัังดููคล้้ายกััน แต่่จริิงๆ แล้้วแตกต่่างกััน
ข้้อแรกการขัับเคลื่่�อนคนจะมีีความหมายหนัักไปทาง
“บัังคัับ” ด้้วยการทำำ�ให้้คนอื่่�นทำำ�ตามสิ่่�งที่่�เราคิิด
ข้้อสอง การที่่�คนอยากทำำ�อะไรเองเป็็นการโน้้มน้้าว
ให้้พวกเขาทำำ�โดยสมััครใจและทำำ�อย่่างกระตืือรืือร้้น
อ็็องตวน เดอ แซ็็งแตกซููว์์เปรีี นัักเขีียนผู้้�มีีชื่่�อเสีียง
จากเรื่่�อง เจ้้าชายน้้อย ได้้บรรยายความแตกต่่างของการ
ขัับเคลื่่�อนคนและการที่่�คนอยากทำำ�อะไรเองไว้้ว่่า “ถ้้าคุุณ
อยากต่่อเรืือ แทนที่่�คุุณจะให้้พวกผู้้�ชายไปหาไม้้ แบ่่งหน้้าที่่�
และออกคำำ�สั่่�ง คุุณก็็แค่่สอนให้้พวกเขาใฝ่่ฝัันถึึงการผจญภััย
ในท้้องทะเลอัันกว้้างใหญ่่แทน”
ถ้้าเราป่่าวประกาศจุุดขายของสิินค้้าออกมาดัังๆ และ
เล่่าด้้วยคำำ�พููดน่่าฟััง เราก็็อาจเล่่าเสน่่ห์์ของสิินค้้าได้้ แต่่
การโน้้มน้้าวลููกค้้าให้้ยอมซื้้�อสิินค้้าจริิงๆ เป็็นเรื่่�องที่่�ยากมาก
เพราะถ้้าลููกค้้าไม่่รู้้�สึึกเองว่่า “ฉัันอยากได้้” “ของมัันต้้องมีี”
เขาก็็จะยัังไม่่ยอมซื้้�ออยู่่�ดีี
นอกจากวิิธีีคิิดนี้้�จะใช้้ได้้ผลกัับการโฆษณาแล้้ว
ยัังใช้้ได้้ผลกัับครอบครััว คนรััก หรืือเพื่่�อนฝููงด้้วย
36 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
คำำ�พููดที่่�ดีีนอกจากจะมีีพลัังโน้้มน้้าวใจคนแต่่ยัังมีีพลััง
ที่่�ทำำ�ให้้คนอยากเริ่่�มลงมืือทำำ�อะไรด้้วยตััวเองถ้้าเราไม่่สามารถ
ดึึงความสมััครใจของอีีกฝ่่ายขึ้้�นมาได้้ แม้้จะบัังคัับอีีกฝ่่าย
ให้้ทำำ�อะไรหรืืออยากให้้เขาเคลื่่�อนไหวไปตามใจเราแค่่ไหน
เราก็็อาจจะได้้สิ่่�งที่่�ดีีแค่่กัับตััวเอง แต่่อีีกฝ่่ายคงคิิดว่่า “น่่า
รำ��คาญชะมััด ฉัันยอมทำำ�ก็็ได้้”
ยิ่่�งเราอยากให้้อีีกฝ่่ายทำำ�ตามความคิิดเรามากเท่่าไหร่่
หััวใจของเขาก็็จะยิ่่�งปิิดสนิิท เราจึึงต้้องใช้้พลัังมากขึ้้�นเพื่่�อ
ไม่่มีีใครชอบถููกบัังคัับ เราต้้องพููดให้้เขาอยากลงมืือทำำ�อะไรด้้วยตััวเอง
สร้้างแรงจููงใจ อยากทำำ�
อะไรด้้วยตััวเอง
37
บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด
บัังคัับอีีกฝ่่าย วิิธีีหลุุดพ้้นจากวงจรแย่่ๆ นี้้�มีีอยู่่�ทางเดีียวก็็คืือ
จำำ�ไว้้เสมอว่่าเราจะไปบัังคัับใครไม่่ได้้ เราทำำ�ได้้แค่่สร้้าง
อารมณ์์หรืือบรรยากาศเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้เขาอยากลงมืือ
ทำำ�อะไรด้้วยตััวเอง
สิ่่�งเดีียวที่่�เราทำำ�ได้้คืือ ใช้้คำำ�พููดแทรกซึึมเข้้าไปทำำ�ตััว
ประหนึ่่�งเป็็นความคิิดของเขาเอง จากนั้้�นเขาจะเริ่่�มสนใจ
และอยากจะลงมืือทำำ�อะไรสัักอย่่างขึ้้�นมา ตรงกัับคำำ�พููดของ
แซ็็งแตกซููว์์เปรีีที่่�ว่่า “เราไม่่ควรออกคำำ�สั่่�งในสิ่่�งที่่�เราอยากให้้
เขาทำำ� แต่่เราสามารถทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและใจเต้้นรััวได้้”
คนจะอยากลงมืือทำำ�เมื่่�อมีีแรงบัันดาลใจ
ผมคิิดว่่าสิ่่�งที่่�เชื่่�อมระหว่่าง “การสื่่�อสารที่่�เข้้าถึึงใจคน”
และ “ความรู้้�สึึกอยากลงมืือทำำ�” คืือ แรงบัันดาลใจ
ทุุกคนจะอยากเชื่่�อความคิิดของคนที่่�กล้้าเผชิิญหน้้า
กัับเรื่่�องต่่างๆ แล้้วก็็คงอยากจะเข้้าไปร่่วมมืือด้้วย แต่่อีีกด้้าน
หนึ่่�ง เวลาเราเจอคนที่่�พููดแต่่น้ำำ��หรืือพููดแบบเห็็นแก่่ตััว เราจะ
รู้้�สึึกว่่า “เขากำำ�ลัังพยายามบัังคัับให้้เราร่่วมมืือด้้วย” คนฟััง
จะมีีปฏิิกิิริิยาต่่อเนื้้�อหาจริิงๆ ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�พููดนั้้�นด้้วย
การปิิดกั้้�นไม่่ยอมรัับในทัันทีี
38 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ถ้้าเราอยากสื่่�อความคิิดให้้คนอื่่�นเข้้าใจ เรายิ่่�งต้้องคิิดและ
เชื่่�อมั่่�นอย่่างจริิงจัังเท่่านั้้�นเวลาเราอยากให้้ใครช่่วยเหลืือเราก็็ยิ่่�ง
ต้้องลงมืืออย่่างจริิงจัังและบอกเหตุุผลนั้้�นออกไปให้้ชััดเจน
เราจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องเจาะลึึกความคิิดเพื่่�อช่่วยให้้
เราเชื่่�อมั่่�นในความคิิดของตััวเอง เราต้้องทบทวนสิ่่�งที่่�คิิด ถาม
และตอบตััวเองอย่่างต่่อเนื่่�องว่่า “สิ่่�งที่่�ฉัันอยากทำำ�จริิงๆ คืือ
อะไร”
โลกใบนี้้�มีีเทคนิิคประเภท “พููดแบบนี้้�สิิ คนอื่่�นจะได้้
อยากร่่วมมืือด้้วย” อยู่่�เต็็มไปหมด แต่่เทคนิิคพวกนี้้�เป็็นเพีียง
เครื่่�องมืือเพื่่�อช่่วยให้้การสื่่�อสารราบรื่่�น ไม่่ได้้ช่่วยสร้้างแรง
บัันดาลใจเลย
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นถ้้ามองในมุุมของคนที่่�เราอยากให้้เขามา
ร่่วมมืือด้้วย ยิ่่�งเราใช้้เทคนิิคพููดหว่่านล้้อม ก็็ยิ่่�งดููเหมืือน
ดููถููกผู้้�ฟััง หรืือไม่่เราเองก็็ไร้้ความสามารถในการเข้้าถึึง
ความรู้้�สึึกของอีีกฝ่่าย
บางครั้้�งเนื้้�อหาเพีียงอย่่างเดีียวก็็ไม่่ช่่วยสร้้างแรง
บัันดาลใจให้้ใครได้้ เพราะอีีกฝ่่ายอาจมาช่่วยเหลืือเรา
ทั้้�งที่่�เขายัังไม่่ได้้มีีแรงบัันดาลใจหรืืออารมณ์์ร่่วมด้้วยก็็ได้้
ดัังนั้้�นเราต้้องพููดให้้อีีกฝ่่ายมีีความรู้้�สึึกเดีียวกัับเราและทำำ�ให้้
เขารู้้�สึึกเหมืือนเป็็นเรื่่�องของเขาเอง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง

Recomendados

ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย por
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยPiyapong Sirisutthanant
1.2K visualizações29 slides
มาม่าในชีวิตประจำวัน por
มาม่าในชีวิตประจำวันมาม่าในชีวิตประจำวัน
มาม่าในชีวิตประจำวันTuksin Dumrong
5.7K visualizações14 slides
ใบเสนอราคาพี่แอ้ por
ใบเสนอราคาพี่แอ้ใบเสนอราคาพี่แอ้
ใบเสนอราคาพี่แอ้guest7365298
4.3K visualizações3 slides
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
327 visualizações17 slides
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 por
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ณัฐพล บัวพันธ์
98.9K visualizações172 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue por
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueNattakorn Sunkdon
156.2K visualizações146 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา por
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาpentanino
3K visualizações19 slides
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี por
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวีคำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวีนายจักราวุธ คำทวี
9K visualizações4 slides
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production) por
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)Rachabodin Suwannakanthi
9.3K visualizações111 slides
กระบวนการงบประมาณ por
กระบวนการงบประมาณกระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณAreeluk Ngankoh
10.4K visualizações165 slides
Training plan new 4 por
Training plan new 4Training plan new 4
Training plan new 4สุบิน แพทย์รัตน์
450 visualizações38 slides
คอมพิวเตอร์ por
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์พัน พัน
1.7K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา por pentanino
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
pentanino3K visualizações
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี por นายจักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวีคำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเองสถานศึกษาพอเพียง ปี ๕๗ จักราวุธ คำทวี
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production) por Rachabodin Suwannakanthi
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)
การผลิตสื่อวิดีโอระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Basic Digital Video Production)
Rachabodin Suwannakanthi9.3K visualizações
กระบวนการงบประมาณ por Areeluk Ngankoh
กระบวนการงบประมาณกระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ
Areeluk Ngankoh10.4K visualizações
คอมพิวเตอร์ por พัน พัน
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
พัน พัน1.7K visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด por Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัดตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด
Nattakorn Sunkdon30.5K visualizações
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น อช21003 por Thidarat Termphon
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น อช21003การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น อช21003
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น อช21003
Thidarat Termphon127.8K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
Piyapong Sirisutthanant2K visualizações
แบบทดสอบ Excel por thanakornmaimai
แบบทดสอบ Excelแบบทดสอบ Excel
แบบทดสอบ Excel
thanakornmaimai58.9K visualizações
ใบงานที่ 8 การสร้างแผนภูมิ por Meaw Sukee
ใบงานที่ 8 การสร้างแผนภูมิใบงานที่ 8 การสร้างแผนภูมิ
ใบงานที่ 8 การสร้างแผนภูมิ
Meaw Sukee1.6K visualizações
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas por Worawisut Pinyoyang
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideasคำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas
คำนำและคำนิยม หนังสือ Marketing Ideas
Worawisut Pinyoyang9.1K visualizações

Similar a ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง

ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย por
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยSuriyawaranya Asatthasonthi
224.3K visualizações84 slides
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย por
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทยข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทยbowing3925
5.2K visualizações84 slides
โครงงานหนูชื่ออาเซียน por
โครงงานหนูชื่ออาเซียนโครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียนJar 'zzJuratip
69.1K visualizações38 slides
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0 por
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 01. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0Nattarika Wonkumdang
10.7K visualizações84 slides
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาmelody_fai
1.2K visualizações5 slides
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาJar 'zzJuratip
1.7K visualizações5 slides

Similar a ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง(17)

ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย por Suriyawaranya Asatthasonthi
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
Suriyawaranya Asatthasonthi224.3K visualizações
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย por bowing3925
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทยข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
bowing39255.2K visualizações
โครงงานหนูชื่ออาเซียน por Jar 'zzJuratip
โครงงานหนูชื่ออาเซียนโครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
Jar 'zzJuratip69.1K visualizações
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0 por Nattarika Wonkumdang
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 01. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
1. ข้อสอบ o net - ภาษาไทย (มัธยมปลาย) 0
Nattarika Wonkumdang10.7K visualizações
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por melody_fai
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
melody_fai1.2K visualizações
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por Jar 'zzJuratip
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Jar 'zzJuratip1.7K visualizações
งานอบรมการใช้อินเตอร์เน็ต por rtv1
งานอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตงานอบรมการใช้อินเตอร์เน็ต
งานอบรมการใช้อินเตอร์เน็ต
rtv11.1K visualizações
South thailand conflict por Teeranan
South thailand conflictSouth thailand conflict
South thailand conflict
Teeranan442 visualizações
Concept VS Theme por siriporn pongvinyoo
Concept VS ThemeConcept VS Theme
Concept VS Theme
siriporn pongvinyoo19.5K visualizações
News por Ying Kanya
NewsNews
News
Ying Kanya428 visualizações
3 การใช้ทักษะทางภาษาสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง(74-103) por อัมพร ศรีพิทักษ์
3 การใช้ทักษะทางภาษาสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง(74-103)3 การใช้ทักษะทางภาษาสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง(74-103)
3 การใช้ทักษะทางภาษาสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง(74-103)
9789740335610 por CUPress
97897403356109789740335610
9789740335610
CUPress324 visualizações
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1 por Yota Bhikkhu
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 7.1
Yota Bhikkhu84 visualizações
เน็ตพูด por panneem
เน็ตพูดเน็ตพูด
เน็ตพูด
panneem5K visualizações

Mais de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
409 visualizações26 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
99 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 visualizações28 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
360 visualizações27 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
568 visualizações24 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
134 visualizações23 slides

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
Piyapong Sirisutthanant409 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant99 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
Piyapong Sirisutthanant191 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant360 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Piyapong Sirisutthanant568 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Piyapong Sirisutthanant134 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant328 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
Piyapong Sirisutthanant399 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant314 visualizações
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant733 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant885 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant1.3K visualizações
How to be better at (almost) everything sample por Piyapong Sirisutthanant
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
Piyapong Sirisutthanant3.1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.8K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
Piyapong Sirisutthanant1.7K visualizações

ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง

 • 2. คนเก่่งคิิดแบบนี้้�ไง พููดอะไรก็็รู้้�เรื่่�อง 「言葉にできる」は武器になる KOTOBA NI DEKERU WA BUKI NI NARU Copyright © 2016 Satoshi Umeda All rights reserved. Originally published in Japan by Nikkei Business Publication, Inc. Thai translation rights arranged with Nikkei Business Publication, Inc. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo and Arika Interrights Agency, Bangkok Thai language translation copyright © 2021 by Superposition Co., Ltd. เลขมาตรฐานสากลประจำำ�หนัังสืือ 978-616-8109-31-1 ผู้้�เขีียน: Satoshi Umeda ผู้้�แปล: บััณฑิิต ประดิิษฐานุุวงษ์์ กองบรรณาธิิการ: ปิิยะพงษ์์ ศิิริิสุุทธานัันท์์, ธีีร์์ มีีนสุุข, ธีีพร บรรจงเปลี่่�ยน ออกแบบปก: สิิริิกุุล ราษฎร์์ดุุษดีี จััดรููปเล่่ม: อรณััญช์์ สุุขเกษม ราคา 230 บาท จััดพิิมพ์์โดย สำำ�นัักพิิมพ์์บิิงโก ภายในเครืือ บริิษััท ซุุปเปอร์์โพซิิชั่่�น จำำ�กััด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุุลิิยา ถนนกาญจนาภิิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่่�งชััน กทม. 10170 อีีเมล superposition.books@gmail.com โทรศััพท์์ 094-810-7272 เว็็บไซต์์ www.bingobook.co เฟซบุ๊๊�ก www.facebook.com/bingobooks จััดจำำ�หน่่ายโดย บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่่� 1858/87-90 ถนนเทพรััตน แขวงบางนาใต้้ เขตบางนา กรุุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8999 เว็็บไซต์์ www.se-ed.com พิิมพ์์ที่่� P.R. Color Print โทรศััพท์์ 02-806-6344 หากต้้องการสั่่�งซื้้�อเป็็นจำำ�นวนมาก กรุุณาติิดต่่อรัับส่่วนลดได้้ที่่� บริิษััท ซุุปเปอร์์โพซิิชั่่�น จำำ�กััด อีีเมล superposition.books@gmail.com
 • 3. บทนำำ� 5 บทที่่� 1 เผชิิญหน้้ากัับความคิิด 9 บทที่่� 2 วงจรความคิิด 45 คิิดเก่่งขึ้้�นด้้วยวงจรเจาะลึึกความคิิด 54 7 ขั้้�นตอนของวงจรเจาะลึึกความคิิด 61 บทที่่� 3 วิิธีีสื่่�อสารแบบมืืออาชีีพ 113 กลยุุทธ์์ที่่� 1 รู้้�จััก 5 รููปแบบของคำำ�พููด 119 กลยุุทธ์์ที่่� 2 เตรีียมตััวสร้้างคำำ�พููด 162 บทส่่งท้้าย 204 ประวััติินัักเขีียน 207 สารบัญ
 • 5. 5 บทนำ� บทนำ� ระยะหลัังผมมัักถููกถามเสมอว่่า “คุุณอุุเมดะคิิดคำำ�พููด ที่่�โดนใจคนแบบนี้้�ได้้อย่่างไร?” พอผมครุ่่�นคิิดว่่าทำำ�ไมพวกเขาถึึงถามผมแบบนั้้�น ผมก็็พบว่่าคนส่่วนใหญ่่มีีปััญหาเรื่่�องการสื่่�อสารในสถานการณ์์ ต่่างๆ ตััวอย่่างเช่่น การเขีียนอีีเมล ถ้้าเขีียนอีีเมลส่่วนตััว ปััญหาของคนส่่วนใหญ่่คืือตอบอีีเมลไม่่น่่าสนใจพอ ลำำ�พััง ตััวอัักษรแสดงความรู้้�สึึกอะไรไม่่ได้้ถ้้าเขีียนอีีเมลติิดต่่อธุุรกิิจ แม้้ทุุกคนจะรู้้�ว่่าควรเขีียนให้้กระชัับ แต่่พอต้้องอธิิบายมาก ขึ้้�น อีีเมลก็็เริ่่�มยาวจนไม่่รู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�อยากจะเขีียนจริิงๆ คืืออะไร ส่่วนการสนทนาไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องงานหรืือส่่วนตััว คนส่่วนใหญ่่มัักสื่่�อสารสิ่่�งที่่�อยากจะพููดไม่่เป็็น คู่่�สนทนาจึึง ไม่่เข้้าใจความรู้้�สึึก จนพาลคิิดไปว่่าคนพููดคงยัังไม่่เข้้าใจ ตััวเองและสื่่�อออกมาไม่่เป็็นยิ่่�งพอเขาถููกถามโดยไม่่ทัันคิิดไว้้ ล่่วงหน้้า ก็็ยิ่่�งอ้ำำ��อึ้้�ง คุุยกัันไม่่ไหลลื่่�น
 • 6. 6 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง ระยะหลัังมานี้้� ผมเริ่่�มเห็็นว่่ามีีคนกลุ้้�มใจกัับการโพสต์์ ข้้อความทางโซเชีียลมีีเดีียเยอะมาก พอโพสต์์ไปแล้้วมีีคน กดถููกใจน้้อย พวกเขาก็็อยากจะเขีียนเรื่่�องอื่่�นให้้น่่าสนใจ และอยากขััดเกลาสำำ�นวนการเขีียนให้้คนอื่่�นอยากตามอ่่าน มากขึ้้�น พอผมได้้ฟัังความกัังวลพวกนี้้�แล้้ว ผมมัักถามพวกเขา กลัับไปว่่า “คุุณคิิดว่่าคำำ�พููดเป็็นแค่่เครื่่�องมืือในการสื่่�อสารหรืือ เปล่่าครัับ?” หลายคนพอได้้ฟัังคำำ�ถามนี้้�มัักแสดงสีีหน้้าที่่�เต็็มไป ด้้วยคำำ�ถามแต่่ก็็มีีไม่่น้้อยที่่�สะดุ้้�งรู้้�สึึกตััวว่่า“จริิงสิิคำำ�พููดยัังมีี หน้้าที่่�สำำ�คััญอีีกอย่่างด้้วย” โดยทั่่�วไปคำำ�พููดเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับถ่่ายทอดความคิิด ของตััวเองหรืือถามความคิิดของอีีกฝ่่าย เราใช้้คำำ�พููดรัับส่่ง ความคิิดเหมืือนรัับส่่งลููกบอล มัันจึึงช่่วยให้้เราเข้้าใจกัันและ กัันได้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อลองคิิดต่่อไปอีีกขั้้�น ผมก็็เริ่่�มมีีคำำ�ถามขึ้้�นมาว่่า “ถ้้าคำำ�พููดเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับถ่่ายทอดความคิิด แสดงว่่าเราต้้องพััฒนาความคิิดก่่อนใช่่ไหม?” คำำ�ตอบที่่�ผมได้้คืือถ้้าผมอยากพููดอะไรให้้น่่าสนใจและ
 • 7. 7 บทนำ� คนฟัังแล้้วรู้้�เรื่่�องผมต้้องพััฒนาความคิิดของตััวเองก่่อนจะพููด อะไรออกไป ถ้้าเราอยากขััดเกลา “คำำ�พููดภายนอก” เช่่น คำำ�พููด หรืือข้้อเขีียน เราต้้องรัับรู้้�ถึึง “คำำ�พููดภายใน” หรืือความคิิด เพื่่�อพััฒนาความคิิดของตััวเองให้้กว้้างและลึึกซึ้้�งขึ้้�นก่่อน คนส่่วนใหญ่่แม้้จะใช้้ภาษาต่่างกััน แต่่ทุุกคนล้้วนใช้้ คำำ�พููดภายในสำำ�หรัับคิิด สงสััย และหาคำำ�ตอบให้้ตััวเอง นั่่�นแปลว่่าคำำ�พููดยัังมีีหน้้าที่่�สำำ�หรัับช่่วยเราคิิดให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�นด้้วย อย่่างตอนนี้้�คุุณก็็อาจจะมีีคำำ�พููดบางอย่่างวนเวีียนอยู่่�ในหััว เช่่น “จริิงของเขานะ” “มัันจะใช่่จริิงเหรอ” แค่่คุุณยัังไม่่ได้้พููด ออกมาเท่่านั้้�นเอง เราจะเอ่่ยปากถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คิิดก็็คงไม่่ได้้หรืือเวลาที่่�เรา ต้้องพููดโดยไม่่ทัันตั้้�งตััวบางครั้้�งเราก็็หลุุดพููดสิ่่�งที่่�อยู่่�ในใจจริิงๆ ออกมา จึึงกล่่าวได้้ว่่า ถ้้าเราไม่่คิิดอะไรให้้ดีีก่่อน เราก็็คงไม่่รู้้� จะสรรหาคำำ�พููดอะไรมาใช้้ ผมเป็็นห่่วงว่่าตอนนี้้�กระแสสัังคมมัักให้้น้ำำ��หนัักกัับ “คำำ�พููดภายนอก” ในฐานะเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสารมาก จนเกิินไป ตามร้้านหนัังสืือ ผมเห็็นหนัังสืือพััฒนาทัักษะการ สื่่�อสารหรืือวิิธีีพููดให้้เก่่งเยอะมากส่่วนการสััมมนาก็็เต็็มไปด้้วย
 • 8. 8 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง หััวข้้อแบบเดีียวกัันนี้้� ถ้้าใครอยากเพิ่่�มทัักษะการสื่่�อสารหรืือ วิิธีีพููดคุุยในชีีวิิตประจำำ�วััน สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจเป็็นข้้อมููลที่่�พวกเขา อยากได้้ แต่่อีีกมุุมหนึ่่�ง ผู้้�ที่่�ฝึึกทัักษะเหล่่านี้้�จะสามารถนำำ�ไป ใช้้จริิงได้้แค่่ไหน หลายคนคงรู้้�สึึกขััดแย้้งในใจว่่า “ฉัันเข้้าใจ เนื้้�อหานะ แต่่ก็็ยัังทำำ�ไม่่ได้้สัักทีี” หรืือถ้้ามีีคนทำำ�ได้้ แต่่คำำ�พููด และความคิิดในหััวดัันไม่่ตรงกััน ก็็ยิ่่�งรู้้�สึึกประหลาดขึ้้�นไปอีีก หลายคนที่่�หยิิบหนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้้�นมาคงมีีปััญหาเดีียวกััน นี้้�ไม่่น้้อย ปััญหานี้้�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น เพราะพวกเขาเข้้าใจเนื้้�อหา ไม่่ดีีพอหรืือมีีทัักษะการเข้้าสัังคมต่ำำ�� แต่่เป็็นเพราะ “คำำ�พููด อย่่างเดีียวไม่่สามารถเข้้าถึึงใจคนได้้ ถ้้าเรายัังคิิดไม่่เสร็็จ เรีียบร้้อย” ในหนัังสืือเล่่มนี้้� ผมจะเล่่าให้้คุุณฟัังว่่า กว่่าผมจะคิิด อะไรเสร็็จ ผมเจาะลึึกความคิิดและสร้้างคำำ�พููดที่่�เข้้าถึึงใจคน ได้้อย่่างไร โดยผมจะอธิิบายวงจรความคิิดที่่�ใครๆ ก็็สามารถ ทำำ�ตามได้้เช่่นกััน แม้้คุุณจะไม่่ได้้พููดเก่่งขึ้้�นในชั่่�วข้้ามคืืน แต่่ผมขอ สััญญาไว้้ณที่่�นี้้�ว่่าถ้้าคุุณได้้เรีียนรู้้�ด้้วยแนวคิิดที่่�ว่่า“เจาะลึึก ความคิิดในหััว แล้้วแปลงเป็็นคำำ�พููดที่่�เข้้าถึึงใจคน” คุุณจะมีีทัักษะการพููดและเขีียนที่่�ใครอ่่านหรืือฟัังก็็รู้้�เรื่่�องไป ตลอดชีีวิิต
 • 10. 10 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง 4 ระดัับของการสื่่�อสาร คำำ�ว่่า “ถ้้อยคำำ�” สามารถแยกได้้หลายประเภท ทั้้�งถ้้อยคำำ�ที่่�พููด ถ้้อยคำำ�ที่่�เขีียน และยัังมีีถ้้อยคำำ�ที่่�พิิมพ์์ ผ่่านคอมพิิวเตอร์์หรืือสมาร์์ทโฟน ถ้้าเราอยากให้้สิ่่�งที่่�คิิดหรืือรู้้�สึึกสื่่�อไปถึึงอีีกฝ่่าย เราต้้องใช้้ถ้้อยคำำ�แสดงความคิิดหรืือความรู้้�สึึกนั้้�น ระยะหลััง มานี้้�เราใช้้อีีโมจิิ รููปถ่่าย หรืือสติ๊๊�กเกอร์์ สำำ�หรัับสื่่�อสาร กัันมากขึ้้�น แต่่สุุดท้้ายถ้้าเราอยากสื่่�อความคิิดออกไปให้้ ถููกต้้อง เราก็็ต้้องพููด เขีียน หรืือพิิมพ์์ อยู่่�ดีี ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นตามมาก็็คืือ แม้้เราจะสื่่�อสารโดย ทุ่่�มเทคิิดถ้้อยคำำ�แค่่ไหน สุุดท้้ายเราก็็ยัังสื่่�อสาร “ไม่่โดนใจ” “ได้้ไม่่ครบ” หรืือ “ไม่่รู้้�เรื่่�อง” การสื่่�อสารจะแบ่่งออกเป็็น 2 ฝ่่ายคืือ ฝ่่ายส่่งสารและ ฝ่่ายรัับสาร การสื่่�อสารจะสำำ�เร็็จก็็ต่่อเมื่่�อผู้้�พููดกัับผู้้�ฟัังหรืือ ผู้้�เขีียนกัับผู้้�อ่่านต่่างทำำ�งานสอดประสานกััน ดัังนั้้�นเราจะ หวัังพึ่่�งพาแต่่ฝ่่ายผู้้�รัับสารเพีียงอย่่างเดีียวไม่่ได้้
 • 11. 11 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเป็็นการสื่่�อสารกัันระหว่่างเพื่่�อนสนิิท เพื่่�อนร่่วมงาน หรืือคนในครอบครััวที่่�มีีความสััมพัันธ์์ ใกล้้ชิิดกััน เราก็็สามารถคาดหวัังให้้อีีกฝ่่ายพยายามทำำ�ความ เข้้าใจเราได้้ แต่่ในชีีวิิตปกติิ เรากัับอีีกฝ่่ายที่่�ต้้องสื่่�อสารจะ มีีความสััมพัันธ์์หลายรููปแบบ บางครั้้�งต่่างฝ่่ายต่่างไม่่มีี จุุดร่่วมอะไรกัันเลยบางครั้้�งเราต้้องสื่่�อสารกัับคนที่่�เพิ่่�งพบหน้้า กัันครั้้�งแรก ถ้้าเราอยากสื่่�อสารให้้ได้้ผล ก็็ชััดเจนแล้้วว่่ามีีแต่่ “เรา” ที่่�ต้้องพยายามให้้ดีีขึ้้�น การสื่่�อสารที่่�มีีทั้้�งสื่่�อได้้ไม่่ครบ พููดรู้้�เรื่่�อง หรืือพููด ไม่่รู้้�เรื่่�อง จะสามารถสรุุปทั้้�งหมดได้้เป็็น 4 ระดัับดัังนี้้�  ไม่่เข้้าใจ-เข้้าใจผิิด เราสื่่�อสารแล้้วอีีกฝ่่ายไม่่เข้้าใจหรืือเข้้าใจเนื้้�อหา ผิิดพลาด ระดัับนี้้�เกิิดจากการรัับรู้้�ที่่�คลาดเคลื่่�อนระหว่่าง ผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสาร ปััญหาที่่�มัักเกิิดขึ้้�นในชีีวิิตจริิงคืือ การถกเถีียงกัันว่่า “ฝ่่ายหนึ่่�งบอกพููดไปแล้้ว อีีกฝ่่ายบอก ไม่่ได้้ยิิน” “ฝ่่ายหนึ่่�งบอกได้้ยิิน อีีกฝ่่ายบอกไม่่ได้้พููด”
 • 12. 12 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง  พอเข้้าใจ ผู้้�รัับสารสามารถรัับสิ่่�งที่่�อีีกฝ่่ายสื่่�อได้้อย่่างถููกต้้อง ไม่่ตกหล่่น แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าผู้้�รัับสารจะคิิดให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น และอาจตกอยู่่�ในสภาพ“ก็็พอเข้้าใจแต่่ใจจริิงๆไม่่ได้้ยอมรัับ ด้้วย”  ยอมรัับ เราสื่่�อสารแล้้วผู้้�รัับสารไม่่ใช่่แค่่เข้้าใจ แต่่ยัังยอมรัับ เนื้้�อหานั้้�นด้้วย เขาจึึงสามารถรัับรู้้�ได้้เหมืือนเป็็นเรื่่�องของ ตััวเอง พููดให้้เห็็นภาพมากขึ้้�น ตอนผู้้�รัับสารได้้ฟัังเรื่่�องมัักเกิิด ความรู้้�สึึกว่่า “อย่่างนี้้�นี่่�เอง” “จริิงสิิ”  มีีความรู้้�สึึกร่่วม นอกจากผู้้�รัับสารจะเข้้าใจเนื้้�อหาแล้้ว ยัังคิิดอะไร ให้้ลึึกขึ้้�นไปอีีกผู้้�รัับสารเชื่่�อความคิิดของอีีกฝ่่ายแล้้วค่่อยเสริิม ความคิิดในแบบของตััวเองเข้้าไปจากนั้้�นเขาจะอยากเสนอตััว ร่่วมมืือด้้วย ถ้้ามีีอะไรที่่�เขาพอทำำ�ได้้
 • 13. 13 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด จากระดัับของการสื่่�อสารทั้้�ง 4 นี้้� ถ้้าเราสื่่�อสารได้้ ในระดัับ“พอเข้้าใจ”ถืือว่่าเราผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ของการสื่่�อสาร แต่่ทุุกคนล้้วนอยากสื่่�อสารไปให้้ถึึงระดัับ “ยอมรัับ” และ “มีีความรู้้�สึึกร่่วม” ซึ่่�งผมคงไม่่ต้้องบอกทุุกคนก็็น่่าจะรู้้�ว่่า การจะไปถึึงระดัับนั้้�นได้้เป็็นเรื่่�องที่่�ยากเพีียงใด คนอื่่�นตััดสิินเราจากวิิธีีที่่�เราสื่่�อสาร เวลาเราพููดกัับใครหรืืออ่่านข้้อความที่่�คนอื่่�นเขีียน ระดัับการสื่่�อสารจะมีีตั้้�งแต่่ระดัับ “ไม่่เข้้าใจ-เข้้าใจผิิด” ไปจนถึึง “มีีความรู้้�สึึกร่่วม” ถ้้าเรารู้้�สึึกว่่าเข้้าใจยากหรืือไม่่รู้้�สึึกอะไรกัับคำำ�พููดของ อีีกฝ่่าย นั่่�นหมายถึึงระดัับการสื่่�อสารหยุุดอยู่่�ที่่� “ไม่่เข้้าใจ- เข้้าใจผิิด” หรืือ “พอเข้้าใจ” แต่่มัันยัังไปไม่่ถึึงระดัับ “ยอมรัับ” หรืือ “มีีความรู้้�สึึกร่่วม” ถ้้าเราเจอเหตุุการณ์์แบบนี้้� เราจะ ตััดสิินอีีกฝ่่ายว่่าอย่่างไร? 4 ระดัับของการสื่่�อสาร ไม่่เข้้าใจ- เข้้าใจผิิด มีีความ รู้้�สึึกร่่วม พอ เข้้าใจ ยอมรัับ
 • 14. 14 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง คนส่่วนใหญ่่จะไม่่มองอีีกฝ่่ายว่่า “ใช้้คำำ�ไม่่เก่่งเลย” “น่่าจะพููดได้้ดีีกว่่านี้้�” แต่่จะตััดสิินว่่า “ยัังเรีียบเรีียงสิ่่�งที่่� อยากพููดไม่่ได้้เลย” “คิิดอะไรตื้้�นๆ” “ยัังไม่่คิิดให้้ดีีก่่อนเลย” เราจะประเมิินคนคนหนึ่่�งผ่่านความหนัักเบาและตื้้�นลึึก ที่่�อยู่่�ในคำำ�พููดของคนคนนั้้�นโดยไม่่รู้้�ตััว ปััญหาของคนส่่วนใหญ่่คืือ“ไม่่ว่่าจะพยายามใช้้คำำ�พููด ดีีแค่่ไหน ก็็เข้้าไม่่ถึึงใจของอีีกฝ่่าย” “แม้้จะพููดจููงใจคน รอบข้้างแค่่ไหน ก็็ไม่่มีีใครยอมทำำ�ตาม” หรืือ “แม้้คนฟััง จะพอเข้้าใจ เขาก็็ยัังไม่่ยอมรัับ” แต่่นั่่�นไม่่ได้้หมายความว่่า คำำ�พููดที่่�เราใช้้จะมีีปััญหาร้้ายแรง ปััญหาใหญ่่คืือความคิิด ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�พููดนั้้�นต่่างหาก ต่่อให้้เรามีีเทคนิิคที่่�ช่่วยให้้สื่่�อสารสิ่่�งที่่�คิิดได้้อย่่างอิิสระ ถ้้าเนื้้�อหาของสิ่่�งที่่�พููดหรืือเขีียนยัังเหมืือนเดิิม มัันก็็มีีโอกาส ที่่�ผู้้�รัับสารจะรู้้�สึึกว่่า “ฟัังแล้้วเหมืือนโกหก” “รู้้�สึึกเหมืือน เก่่งแต่่ปาก” บางคนต่่อให้้พููดน้้อยและพููดได้้ไม่่ลื่่�นไหล คนอื่่�น กลัับรู้้�สึึกว่่า “คำำ�พููดของคนนี้้�เชื่่�อถืือได้้” “เหมืือนถููกดึึงดููด อย่่างน่่าประหลาด” ก็็มีี เราจึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า แค่่มีีเทคนิิค การพููดอย่่างเดีียวยัังไม่่ช่่วยให้้สื่่�อสารได้้ดีีหรืือเข้้าถึึงใจคนได้้ คำำ�ถามสำำ�คััญคืือ อุุปสรรคที่่�ทำำ�ให้้เราพููดแล้้วคนอื่่�น
 • 15. 15 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด ไม่่ยอมรัับหรืือพููดไม่่รู้้�เรื่่�องคืืออะไร?แล้้วถ้้าเราอยากก้้าวข้้าม อุุปสรรคนั้้�น เราจะใช้้วิิธีีใดได้้บ้้าง? กุุญแจสำำ�คััญที่่�หนัังสืือเล่่มนี้้�อยากบอกก็็คืือ ความคิิด ในหััวของเราสำำ�คััญกว่่าคำำ�พููด ถ้้าเราอยากสื่่�อสารให้้ เข้้าถึึงใจอีีกฝ่่าย เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องพููดหรืือเขีียนให้้ดีีขึ้้�น แต่่เราต้้องรู้้�ตััวก่่อนว่่าความคิิดของเราดีีพอหรืือยััง ความคิิดเกิิดขึ้้�นจากการพููดคุุยกัับตััวเอง ถ้้าเรารู้้� ความจริิงข้้อนี้้�และหัันไปสนใจมัันมากขึ้้�น ความคิิดของเรา ก็็จะสมบููรณ์์ขึ้้�น พอเรารัับรู้้�แล้้วว่่า “ตอนนี้้�ฉัันกำำ�ลัังคิิดอะไร” เราก็็จะเลืือกคำำ�พููดได้้อย่่างเป็็นธรรมชาติิ ผลก็็คืือคำำ�พููดนั้้�น จะหนัักแน่่นและลึึกซึ้้�งขึ้้�น แล้้วอีีกฝ่่ายก็็จะรู้้�สึึกยอมรัับหรืือ มีีความรู้้�สึึกร่่วมได้้ ผมใช้้ชีีวิิตเป็็นครีีเอทีีฟราว 10 ปีี แต่่กว่่าผมจะ รู้้�ความจริิงข้้อนี้้�ก็็ทำำ�งานไปได้้5ปีีแล้้วช่่วงนั้้�นเองที่่�ผมกล้้าพููด ได้้อย่่างเต็็มปากว่่าคุุณภาพของถ้้อยคำำ�ที่่�ผมสร้้างขึ้้�นแตกต่่าง ไปอย่่างสิ้้�นเชิิง นอกจากงานโฆษณาของผมจะดีีขึ้้�นแล้้ว การสื่่�อสารในทุุกสถานการณ์์ก็็ราบรื่่�นขึ้้�นด้้วย ทั้้�งหมดนี้้� ไม่่ใช่่เพราะผมเปลี่่�ยนคำำ�พููดที่่�ใช้้หรืือ ผมเรีียนรู้้�เทคนิิคเล็็กๆ น้้อยๆ ของการสื่่�อสาร แต่่ผมกลัับมา สนใจ “ความคิิดในหััว” และฝึึกฝนขััดเกลามััน
 • 16. 16 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง สิ่่�งที่่�พููด vs สิ่่�งที่่�คิิด คนส่่วนใหญ่่คงวาดภาพการสื่่�อสารในอุุดมคติิไว้้ว่่า “ฉัันอยากพููดอะไรไปคนฟัังก็็รู้้�เรื่่�องหรืือประทัับใจ” บางครั้้�งพอเราไปเปรีียบเทีียบอุุดมคติิในการสื่่�อสาร ของตััวเองกัับคนเก่่งรอบตััว ยิ่่�งเรามีีโอกาสฟัังการนำำ�เสนอ ที่่�น่่าประทัับใจหรืือการพููดที่่�ทำำ�ให้้ใจหวั่่�นไหวจากยููทููปหรืือ โซเชีียลมีีเดีียมากขึ้้�น เราก็็ยิ่่�งรู้้�สึึกถึึงความไร้้ทัักษะในการ สื่่�อสารของตััวเอง เราจึึงพยายามหาตััวช่่วยจากหนัังสืือหรืือ การสััมมนา เช่่น เทคนิิคการพููดหรืือเขีียนให้้โดนใจคน อัันที่่�จริิงแล้้ว แม้้ผมจะเป็็นครีีเอทีีฟมานาน ผมก็็มีี ช่่วงที่่�คิิดงานให้้โดนใจคนไม่่ได้้นานๆ เช่่นกััน ผมเรีียนมา ทางสายวิิทย์์ หนัังสืือก็็ไม่่ค่่อยได้้อ่่านนััก ผมจึึงอ่่านหนัังสืือ เสริิมทัักษะเยอะมาก เพราะคิิดว่่านี่่�คืือความหวัังสุุดท้้าย ผมยอมรัับว่่าข้้อมููลจากหนัังสืือเหล่่านั้้�นก็็มีีส่่วนช่่วย แต่่ต่่อให้้สมองจะเข้้าใจเนื้้�อหาผมก็็แทบหาสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ ในการเอาไปใช้้จริิงไม่่ได้้เลย เมื่่�อผมลองคิิดถึึงเหตุุผลอย่่างถี่่�ถ้้วนแล้้ว ก็็สามารถ แบ่่งได้้เป็็น 3 ข้้อ
 • 17. 17 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด  แม้้ผมจะเข้้าใจเทคนิิคต่่างๆแต่่ผมยัังไม่่รู้้�วิิธีีนำำ�ไป ใช้้อย่่างละเอีียด ผมจึึงปรัับใช้้กัับปััญหาต่่างๆ ในชีีวิิตจริิงไม่่ได้้  ผมเหมืือนถููกเทคนิิคต่่างๆ จำำ�กััดอยู่่�ในกรอบ บางอย่่าง ทำำ�ให้้รู้้�สึึกไม่่มีีอิิสระ  เทคนิิคต่่างๆ เกิิดจากประสบการณ์์ส่่วนตััวของ คนถ่่ายทอดพอผมไม่่มีีประสบการณ์์แบบเดีียวกััน ผมก็็เข้้าไม่่ถึึงแก่่นแท้้ของมััน ตั้้�งแต่่ผมรู้้�เหตุุผลทั้้�ง 3 ข้้อนี้้� ผมก็็เลิิกเพ้้อเจ้้อว่่าอยาก จะสื่่�อสารให้้เก่่งขึ้้�นเร็็วๆ โดยใช้้เทคนิิคต่่างๆ แล้้วผมก็็หัันมา เผชิิญหน้้ากัับปััญหาแท้้จริิงที่่�ว่่า “จริิงๆ แล้้วคำำ�พููดคืืออะไร กัันแน่่?” แล้้วผมก็็ได้้ข้้อสรุุปง่่ายๆ ข้้อหนึ่่�งนั่่�นคืือ “ถ้้าคำำ�พููด เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสารความคิิด เราก็็ต้้องพััฒนา ความคิิดก่่อน” บางคนอาจคิิดว่่า“จะพููดเรื่่�องธรรมดาแบบนี้้�ไปทำำ�ไม” แต่่สำำ�หรัับผม นี่่�คืือการค้้นพบที่่�ยิ่่�งใหญ่่และช่่วยให้้ผมรอด มาได้้ พอผมอยากค้้นหาแก่่นแท้้ของคำำ�พููด ผมจึึงเลิิกคิิดไป เลยว่่า “สุุดท้้ายเทคนิิคการพููดก็็คืือตััวตััดสิิน” “แค่่ใช้้ถ้้อยคำำ�
 • 18. 18 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง ดีีๆ ที่่�ฟัังแล้้วรู้้�สึึกดีีก็็พอ” แล้้วมาต่่อสู้้�กัับความคิิดของตััวเอง ว่่า “คิิดแบบนี้้�ดีีแล้้วจริิงหรืือ” ตั้้�งแต่่ได้้ข้้อสรุุปนี้้�ผมก็็เข้้าใจได้้ทัันทีีว่่าจริิงๆ แล้้วสิ่่�ง ที่่�อีีกฝ่่ายอยากฟัังคืือความคิิดไม่่ใช่่คำำ�พููด คนส่่วนใหญ่่คิิดถึึงแต่่คำำ�ที่่�ใช้้พููด กว่่าจะพููดอะไรสัักอย่่าง สิ่่�งที่่�เราทำำ�จะมีี 2 ขั้้�นตอนคืือ  พััฒนาความคิิด  แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด เมื่่�อเปรีียบเทีียบทั้้�ง 2 ขั้้�นตอนนี้้� เราอาจรู้้�สึึกว่่าขั้้�นตอน ที่่�2“แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด”ดููง่่ายกว่่าและน่่าจะให้้ผลลััพธ์์ ที่่�ดีีกว่่า แต่่ถ้้าเราไม่่มีีความคิิดที่่�จะแปลงเป็็นคำำ�พููด แล้้วเรา จะเอาอะไรมาพููดให้้คนอื่่�นรู้้�เรื่่�องได้้ เราคงทำำ�ได้้แค่่พููดสิ่่�งที่่� นึึกขึ้้�นได้้ตอนนั้้�นหรืือตอบอะไรไปตามคำำ�พููดของอีีกฝ่่าย แล้้วเราก็็จะถููกตราหน้้าว่่า “คนคนนี้้�ไม่่ได้้คิิดอะไรไว้้เลย” จากความไม่่เข้้าใจหรืือเข้้าใจผิิดของเราเอง ถ้้าเราไม่่อยากตกอยู่่�ในสภาพนี้้�เราต้้องรู้้�จัักแหล่่งที่่�มา ของความคิิดของตััวเองและคิิดอยู่่�เสมอว่่าจุุดหมายปลายทาง ก็็คืือ การแปลงความคิิดนั้้�นเป็็นคำำ�พููด
 • 19. 19 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด คำำ�ถามถััดมาคืือ แล้้วเราต้้องทำำ�อย่่างไรถึึงจะพััฒนา ความคิิดได้้? ก่่อนอื่่�นเราต้้องเข้้าใจที่่�มาของความคิิดก่่อนเวลาเรามีี ความคิิดบางอย่่างผุุดขึ้้�นมา เราจะเกิิดข้้อสงสััยและพยายาม หาคำำ�ตอบ ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเกิิดขึ้้�นในหััวของเรา แต่่เราไม่่เคย มองเห็็นรููปร่่างของมัันเลย ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเราจิิบกาแฟที่่�ร้้อนเกิินคาดเราจะคิิดในใจว่่า“ร้้อน!” ตอนที่่�เราเห็็นแมวแถวบ้้าน แล้้วอยากจะถ่่ายรููปแมว เราจะคิิดในใจว่่า “น่่ารัักจััง” หรืือ “ถ่่ายรููปดีีกว่่า” ตอนคุุณอ่่านข้้อความนี้้�แล้้วรู้้�สึึกยอมรัับ คุุณจะคิิด ในใจว่่า “จริิงด้้วย” แต่่ถ้้ารู้้�สึึกสงสััยหรืือไม่่เห็็นด้้วยกัับ ความคิิดนี้้� คุุณจะคิิดในใจว่่า “จริิงเหรอ” ถ้้าถึึงวัันหยุุด แล้้วเรานั่่�งเรื่่�อยเปื่่�อยไม่่ได้้ทำำ�อะไรทั้้�งวััน คุุณจะคิิดในใจว่่า “วัันนี้้�เสีียเวลาเปล่่าๆ ไปหนึ่่�งวััน” เมื่่�อเรารัับรู้้�อยู่่�ตลอดว่่า “ความคิิดสำำ�คััญกว่่าคำำ�พููด” คำำ�พููดของเราก็็จะชััดเจนขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด เพราะเราได้้ ใช้้เวลาเรีียบเรีียงความคิิดอย่่างดีีจนมัันออกมาเป็็นคำำ�พููด นั่่�นเอง
 • 20. 20 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง พััฒนาความคิิดและแปลงเป็็นคำำ�พููด เราสามารถให้้คำำ�จำำ�กััดความของขั้้�นตอน (1) พััฒนา ความคิิด (2) แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด ได้้ดัังนี้้�  พััฒนาความคิิด ความคิิดคืือ สิ่่�งที่่�ผุุดขึ้้�นในหััวเวลาเราคิิดหรืือรู้้�สึึกกัับ เรื่่�องต่่างๆ โดยที่่�เราไม่่รู้้�ตััว สิ่่�งที่่�เราคิิดจะเป็็นหลัักให้้สิ่่�งที่่�เรา พููดถ้้าเราไม่่ตั้้�งสติิให้้ดีีเราจะไม่่ทัันสัังเกตเห็็นความสััมพัันธ์์นี้้� การพููดคุุยกัับตััวเองก็็คืือ การคิิดให้้ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น ยิ่่�งเรา คิิดได้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�นเท่่าไหร่่ ความคิิดเราก็็จะพััฒนาได้้มากเท่่านั้้�น  แปลงความคิิดเป็็นคำำ�พููด คำำ�พููดเกิิดจากการเปลี่่�ยนความคิิดให้้กลายเป็็นรููป เป็็นร่่าง หน้้าที่่�หลัักของคำำ�พููดคืือเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับสื่่�อสาร กัับคนอื่่�น เมื่่�อคำำ�พููดส่่งไปถึึงผู้้�ฟััง เขาจะมีีปฏิิกิิริิยาบางอย่่าง ซึ่่�งนี่่�คืือสิ่่�งที่่�คนอื่่�นใช้้ประเมิินตััวเรา คำำ�พููดจะถููกแปลงจากความคิิดให้้คนอื่่�นรัับรู้้�ได้้ เราใช้้คำำ�พููดเพื่่�อให้้คนอื่่�นเข้้าใจเราได้้ง่่าย แต่่ความคิิดเป็็น สิ่่�งที่่�ไม่่ปรากฏให้้ใครเห็็น คนส่่วนใหญ่่จึึงมองข้้ามความคิิด แล้้วสนใจแต่่คำำ�พููด
 • 21. 21 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด อููตางาวะ ฮิิโรชิิเงะ คืือจิิตรกรผู้้�มีีชื่่�อเสีียงจากผลงาน ชื่่�อ “ฝนยามเย็็นที่่�สะพานใหญ่่อาตาเกะ” กล่่าวกัันว่่าผลงาน นี้้�ถืือเป็็นครั้้�งแรกในโลกที่่�วาดภาพฝนเป็็นเส้้น ที่่�ผ่่านมา ศิิลปิินจะไม่่วาดภาพฝนโดยตรง แต่่จะใช้้วิิธีีวาดสถานการณ์์ ตอนฝนตกแทน เช่่น วาดภาพคนถืือร่่มหรืือใส่่เสื้้�อกัันฝน วาดภาพพื้้�นเปีียกมีีน้ำำ��ขัังเป็็นแอ่่ง เป็็นต้้น  คำำ�พููดภายนอก  คำำ�พููดภายใน หรืือความคิิด
 • 22. 22 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง แต่่หลัังจากผลงานนี้้�ถููกเผยแพร่่ออกไป การวาดภาพ ฝนเป็็นเส้้นก็็กลายเป็็นเรื่่�องธรรมดา ผลงานของอููตางาวะ ทำำ�ให้้เรารัับรู้้�และมองเห็็นว่่า “ฝนตกเหมืือนเส้้น” นี่่�จึึงไม่่ใช่่ แค่่เกิิดเทคนิิคการวาดภาพใหม่่ แต่่ยัังนำำ�เสนอมุุมมองใหม่่ ด้้วย สำำ�หรัับเราที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในปััจจุุบััน อาจรู้้�สึึกว่่าฝนคงเป็็น อย่่างอื่่�นไปไม่่ได้้นอกจากเส้้น แต่่ก่่อนหน้้านั้้�นเรารู้้�คร่่าวๆ ว่่า “ฝนกำำ�ลัังตกอยู่่�” เท่่านั้้�น ความคิิดก็็เช่่นเดีียวกััน ถ้้าเรารัับรู้้�การมีีอยู่่�ของมัันแค่่ ครั้้�งเดีียว เราก็็จะมองเห็็นมัันได้้ตลอดไป คนอื่่�นจะรู้้�สึึกต่่อคำำ�พููดของเราว่่า “หนัักแน่่นหรืือ บางเบา” “ลึึกซึ้้�งหรืือตื้้�นเขิิน” ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับความคิิดของเราเอง ต่่อให้้เราจะฝึึกฝนการพููดได้้คล่่องแคล่่วเพีียงใด เราก็็ไม่่ สามารถทำำ�ให้้คำำ�พููดนั้้�นหนัักแน่่นหรืือลึึกซึ้้�งขึ้้�นได้้ พููดอีีก อย่่างก็็คืือ ถ้้าความคิิดกัับคำำ�พููดไม่่สอดคล้้องกััน คำำ�พููด กัับการกระทำำ�ของเราก็็ไม่่น่่าจะสอดคล้้องกัันด้้วย แม้้เราจะได้้รัับเสีียงชื่่�นชมจากคนรอบข้้างว่่าพููดเก่่ง แค่่ไหน แต่่ถ้้าคำำ�พููดกัับการกระทำำ�ของเรายัังขััดแย้้งกััน เราก็็จะพบกัับความเสีียหายครั้้�งใหญ่่ นี่่�คืือหลุุมพลางที่่� ซ่่อนอยู่่�ของการพึ่่�งพาแต่่เทคนิิคการสื่่�อสารเท่่านั้้�น
 • 24. 24 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง พููดคุุยกัับตััวเอง เมื่่�อเราสนใจความคิิดและมุุมมองของตััวเองที่่�เคยมอง ข้้ามมาตลอดเราจะพบว่่า“ในเวลาแบบนี้้�ฉัันรู้้�สึึกแบบนี้้�นี่่�เอง” “ฉัันเป็็นคนแบบนี้้�น่่ะเหรอ” สิ่่�งสำำ�คััญถััดมาคืือ เราจะเจาะลึึกความคิิดหรืือความ รู้้�สึึก แล้้วเอามัันออกจากหััวมาเปลี่่�ยนเป็็นคำำ�พููด แต่่พอเรา ลองพยายามเขีียนหรืือพููดสิ่่�งที่่�คิิด หลายครั้้�งเราจะอ้ำำ��อึ้้�ง จนแสดงออกไม่่ได้้ดั่่�งใจ ทั้้�งที่่�เราคิิดดีีพอแล้้วว่่าน่่าจะเขีียน หรืือพููดได้้ไหลลื่่�น สมมุุติิว่่าเราให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิดในหััวก่่อนแต่่ สิ่่�งที่่�คิิดกัับสิ่่�งที่่�พููดยัังแตกต่่างกัันอยู่่� นั่่�นเป็็นเพราะความคิิด ที่่�ผุุดในหััวมัักเป็็นคำำ�สั้้�นๆ หรืือวลีี จากนั้้�นเราก็็เติิมแต่่ง ความหมายหรืือบริิบทโดยพลการ เราจึึงหลงเข้้าใจผิิดคิิดว่่า ทุุกอย่่างสอดคล้้องกััน ทั้้�งที่่�เราตั้้�งใจคิิดอย่่างมีีเหตุุผลแล้้ว แต่่ความจริิงทุุกอย่่างยัังไม่่สอดคล้้องกัันเลย สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีโอกาสเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา ผลก็็คืือ ถึึงเรา จะคิิดว่่า “นี่่�ใช่่แน่่ๆ” แล้้วเราก็็เริ่่�มพููด เราก็็ยัังพููดตะกุุกตะกััก อยู่่�ดีี สุุดท้้ายปฏิิกิิริิยาของคู่่�สนทนาก็็โหดร้้ายเสมอ เขาจะ มองแค่่ช่่วงที่่�เราพููดอ้ำำ��อึ้้�งแล้้วตััดสิินเราว่่า“อ้้าวไม่่ได้้คิิดอะไร
 • 25. 25 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด เลยนี่่�” “ยัังเรีียบเรีียงความคิิดในหััวไม่่ได้้เลย” แม้้เราจะคิิด มาดีีแค่่ไหน แต่่ถ้้าถ่่ายทอดออกมาเป็็นคำำ�พููดไม่่ได้้ เราก็็สื่่�อ ความคิิดให้้อีีกฝ่่ายรู้้�เรื่่�องไม่่ได้้ ผมบอกไปแล้้วว่่ากว่่าจะมาเป็็นคำำ�พููด สิ่่�งที่่�เราทำำ�จะมีี 2 ขั้้�นตอนคืือ (1) พััฒนาความคิิด (2) แปลงความคิิดเป็็น คำำ�พููด ดัังนั้้�นถ้้าเราอยากพััฒนาคำำ�พููด เราต้้องพััฒนาจาก ต้้นน้ำำ��ก่่อนนั่่�นคืือ ความคิิด ไม่่ใช่่พััฒนาคำำ�พููด คุุณอาจมองว่่าวิิธีีนี้้�ดููอ้้อมค้้อมแต่่เมื่่�อเทีียบกัับผลลััพธ์์ ที่่�ได้้แล้้ว วิิธีีนี้้�ก็็เหมืือนเป็็นทางลััด ซึ่่�งผมมีีเหตุุผล 2 ข้้อคืือ ข้้อแรก ถ้้าลองเปรีียบเทีียบกัับตอนก่่อนเราจะให้้ ความสำำ�คััญกัับความคิิด เมื่่�อเราสนใจพััฒนาความคิิดก่่อน ความคิิดที่่�จะใช้้เป็็นวััตถุุดิิบสำำ�หรัับสร้้างคำำ�พููดก็็จะเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างก้้าวกระโดด ความคิิดต่่างๆ จึึงช่่วยยกระดัับของ การสื่่�อสารให้้เราได้้ ข้้อสอง เมื่่�อเราสนใจพััฒนาความคิิดก่่อน เราจะ หลุุดพ้้นจากสภาพ “เหมืือนกำำ�ลัังคิิด” หรืือ “ตั้้�งใจว่่าจะคิิด” สิ่่�งที่่�เคยคลุุมเครืืออยู่่�ในหััวก็็จะชััดเจนขึ้้�น จากนั้้�นเราค่่อย คิิดอะไรให้้ลึึกซึ้้�งต่่อไป สุุดท้้ายผลลััพธ์์ที่่�เราได้้จะอยู่่�ติิดตััวไปตลอดชีีวิิต ความคิิดเราจะเติิบโตขึ้้�นตามกาลเวลา
 • 26. 26 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง เมื่่�อเราคิิดมากขึ้้�น คำำ�พููดก็็ย่่อมจะหนัักแน่่นและลึึกซึ้้�ง ยิ่่�งขึ้้�น เราจะเริ่่�มรู้้�สึึกว่่า “ฉัันอยากบอกความคิิดนี้้�” “ฉัันต้้อง สื่่�อความรู้้�สึึกนี้้�” จากก้้นบึ้้�งของหััวใจ นี่่�คืือแรงผลัักดัันที่่� เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนาความคิิด เบื้้�องหลัังการกระทำำ�ของคนจะต้้องมีีแรงจููงใจบาง อย่่างเสมอ ถ้้าเราหาเวลาพููดคุุยกัับตััวเอง ความรู้้�สึึกที่่�ว่่า “นี่่�คืือความคิิดที่่�อยากจะบอก” “อยากให้้คนอื่่�นเข้้าใจ ความคิิดของฉััน” จะเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนให้้คำำ�พููดของเรา หนัักแน่่น ลึึกซึ้้�ง และน่่าทึ่่�งมากขึ้้�น ผมไม่่ได้้หมายความว่่าเราต้้องคิิดทุุกอย่่างแม้้กระทั่่�ง เวลาพููดคุุยเรื่่�องสััพเพเหระ แต่่ค่่านิิยมและความคิิดของ เราจะมีีอิิทธิิพลต่่อคำำ�พููดทุุกรููปแบบที่่�แสดงออกมา ความ แตกต่่างตรงนี้้�คืือ ต้้นตอที่่�คนอื่่�นจะประเมิินเราว่่า “แม้้จะคุุย เรื่่�องสััพเพเหระก็็ยัังคุุยสนุุก” ถ้้าเราพยายามจะพััฒนาแค่่คำำ�พููดเราอาจจะได้้ทัักษะ การสื่่�อสารที่่�ใช้้ได้้ผลในช่่วงแรกๆ แต่่สุุดท้้ายทัักษะหรืือ เทคนิิคเล็็กๆ น้้อยๆ นี้้�ก็็อาจเปลี่่�ยนวิิธีีพููดหรืือวิิธีีสื่่�อสาร แค่่เพีียงเปลืือกนอก ผลที่่�ได้้ก็็คืือ เราจะเป็็นคนที่่�เก่่งแต่่ปาก พููดแต่่น้ำำ�� และเป็็นคนที่่�มีีความคิิดตื้้�นเขิิน
 • 27. 27 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด รู้้�ให้้ได้้ว่่าตอนไหนเราคิิดอะไร ถึึงตรงนี้้�คุุณคงอยากรู้้�ว่่า “ฉัันต้้องทำำ�อย่่างไรถึึงจะ พััฒนาความคิิดได้้?” แต่่ผมจะพููดถึึงเรื่่�องนี้้�โดยละเอีียดใน บทที่่�2แล้้วขอพููดถึึงเรื่่�องพื้้�นฐานที่่�สุุดนั่่�นคืือเราต้้องพยายาม หาเวลาอยู่่�คนเดีียวและเผชิิญหน้้ากัับความคิิดด้้วยการพููดคุุย กัับตััวเอง เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์บางอย่่างขึ้้�น จงรัับรู้้�ว่่าฉัันคิิดอะไร อยู่่�บ้้าง ฉัันรัับรู้้�เรื่่�องราวนั้้�นได้้อย่่างไร และความคิิดแล่่นไป ทางไหน เวลารู้้�สึึกเศร้้า ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลารู้้�สึึกสนุุก ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาคิิดถึึงอดีีต ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาคิิดถึึงอนาคต ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาเผชิิญหน้้ากัับความลำำ�บาก ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาประสบความสำำ�เร็็จ ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาเพื่่�อนเดืือดร้้อน ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร เวลาเพื่่�อนประสบความสำำ�เร็็จ ฉัันรู้้�สึึกอย่่างไร
 • 28. 28 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง ความคิิดที่่�ผุุดขึ้้�นมาในสถานการณ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้� อย่่าปล่่อยให้้ผ่่านไปแบบคลุุมเครืือทำำ�นองว่่า“ผมเสีียใจครัับ” หรืือ “ฉัันดีีใจนะ” แต่่จงพููดคุุยกัับตััวเองให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น รัับรู้้� และสำำ�รวจความคิิดต่่างๆ นั้้�นให้้ดีี พอเราทำำ�แบบนี้้�ซ้ำำ��แล้้ว ซ้ำำ��เล่่า มุุมมองความคิิดของเราจะทั้้�งกว้้างและลึึกซึ้้�งขึ้้�น แม้้เราจะใช้้คำำ�ศััพท์์ยากๆ หรืือคำำ�พููดไพเราะแค่่ไหน ถ้้ามัันไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อการสื่่�อความคิิดของเราก็็ไม่่มีี ความหมาย เราจึึงควรรู้้�จัักความคิิดของตััวเองให้้มากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้้เราสื่่�อสารมัันออกไปได้้อย่่างถููกต้้อง ปััจจุุบััน เราใช้้คำำ� เช่่น “น่่ารััก” หรืือ “ดุุ” สำำ�หรัับสื่่�อ ความรู้้�สึึกหลายอย่่างแบบง่่ายๆ คำำ�เหล่่านี้้�อาจใช้้สะดวก ก็็จริิง แต่่ยิ่่�งสะดวกมาก เรายิ่่�งใช้้กัันเยอะจนทำำ�ให้้ความรู้้�สึึก แท้้จริิงที่่�อยู่่�ในใจของเราไม่่ชััดเจน เราจึึงต้้องระมััดระวัังจุุดนี้้� ด้้วย ความจริิงแล้้ว คนส่่วนใหญ่่เมื่่�อถููกถามว่่า คำำ�ว่่า “น่่ารััก”หรืือ“ดุุ”ใช้้ในความหมายแบบไหนก็็มัักจะตอบไม่่ได้้ ถ้้าปล่่อยให้้เป็็นแบบนี้้�ต่่อไป ต่่อให้้ใช้้เวลานานแค่่ไหน พวกเขาก็็รัับรู้้�ความรู้้�สึึกของตััวเองไม่่ได้้ สุุดท้้ายก็็ต้้องตก ในสภาพที่่�ไม่่สามารถสื่่�อความรู้้�สึึกให้้คนอื่่�นรู้้�เรื่่�องต่่อไป เรื่่�อยๆ
 • 29. 29 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด ดัังนั้้�นเราต้้องหาเวลาอยู่่�คนเดีียวและหวนคิิดถึึง ความรู้้�สึึกของตััวเอง ลองเริ่่�มจากสำำ�รวจว่่า “ฉัันคิิดอะไรใน เวลาต่่างๆ” เราจะรู้้�สึึกถึึงความคิิดที่่�แล่่นไปว่่า “อ๋๋อ ในเวลา แบบนี้้� ฉัันคิิดเรื่่�องนี้้�เองเหรอ” “เดี๋๋�ยวก่่อนนะ ฉัันควรคิิดแบบ นี้้�ไม่่ดีีกว่่าเหรอ” “ถ้้าเป็็นครั้้�งหน้้า ฉัันลองเปลี่่�ยนวิิธีีคิิดดีีกว่่า” ความคิิดจะสะท้้อนมุุมมองของเรา คนเราต่่อให้้ได้้ข้้อมููลชุุดเดีียวกัันแต่่ความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�น ของแต่่ละคนย่่อมแตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง ตััวอย่่างเช่่น แม้้เราจะดููละครเรื่่�องเดีียวกััน บางคน อาจประทัับใจฉากหนึ่่�งแต่่บางคนอาจไม่่รู้้�สึึกอะไรเลยแม้้เรา จะอ่่านหนัังสืือเล่่มเดีียวกัันก็็จะมีีทั้้�งคนที่่�คิิดว่่ามีีประโยชน์์ และคนที่่�คิิดว่่าไม่่มีีประโยชน์์ เราอาจมองความแตกต่่างของความรู้้�สึึกเช่่นนี้้�ว่่า มาจากความชอบหรืือความไวต่่อการรัับข้้อมููลก็็ได้้ แต่่ ความแตกต่่างที่่�แท้้จริิงอยู่่�ที่่�มุุมมองที่่�ถููกปลููกฝัังมาในชีีวิิต ของแต่่ละคนมัันคืือค่่านิิยมของคนคนนั้้�นความรู้้�สึึกที่่�เกิิดต่่อ สิ่่�งต่่างๆ จึึงเป็็น “มุุมมองต่่อโลก” โดยเฉพาะของแต่่ละคน การพููดคุุยกัับตััวเองก็็คืือการเผชิิญหน้้ากัับมุุมมอง ของตััวเองส่่วนการรู้้�มุุมมองของตััวเองก็็จะช่่วยขััดเกลาคำำ�พููด
 • 30. 30 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง เพราะเรารู้้�ตััวแล้้วว่่า “อ๋๋อ เมื่่�อกี้้�ฉัันคิิดแบบนี้้�” แล้้วเราก็็ยัังคิิด ต่่อไปได้้อีีกว่่า “ฉัันคิิดแบบนี้้�ก็็ได้้ไม่่ใช่่เหรอ” ผมอยากให้้คุุณเริ่่�มจากหัันไปสนใจความคิิดของตััวเอง แล้้วจัับความละเอีียดอ่่อนนี้้�ให้้ได้้ จากสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น คุุณคิิดอย่่างไรและรู้้�สึึกกัับมัันแบบไหน เมื่่�อเราพร้้อม เผชิิญหน้้ากัับมุุมมองของตััวเอง นอกจากเราจะพััฒนา คำำ�พููดให้้ดีีขึ้้�นแล้้ว ชีีวิิตของเราจะเปลี่่�ยนไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น หลัังจากนั้้�นด้้วย ถ้้าเรายัังพููด เขีียน หรืือพิิมพ์์จาก “สิ่่�งที่่�ควรจะเป็็น” ไม่่ใช่่จากความคิิดหรืือความรู้้�สึึกในใจจริิงๆว่่า“ต้้องทำำ�แบบนี้้�” เราก็็จะให้้ความสำำ�คััญกัับจุุดยืืนทางสัังคมมากกว่่าจุุดยืืน ของตััวเอง คำำ�พููดของเราก็็จะไม่่มีีพลัังสำำ�หรัับโน้้มน้้าวใจคน และกลายเป็็นคำำ�พููดที่่�เหมืือนลอกมาจากที่่�ไหนก็็ไม่่รู้้� อยู่่�ร่ำ���ไป
 • 32. 32 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง เมื่่�อคำำ�พููดโดนใจ คนจะมีีอารมณ์์ร่่วมเอง เรามีีความรู้้�สึึกต่่อคำำ�พููดของคนได้้หลากหลายมากเช่่น พููดเก่่ง-พููดแย่่ เข้้าใจง่่าย-เข้้าใจยาก ยอมรัับได้้-ยอมรัับไม่่ได้้ หรืือมีีอารมณ์์ร่่วม-ไม่่มีีอารมณ์์ร่่วม ดัังนั้้�นการตััดสิินว่่าใคร พููดเก่่งหรืือไม่่ ต้้องตััดสิินจากคำำ�พููดนั้้�นว่่าสั่่�นคลอนหััวใจของ อีีกฝ่่ายได้้หรืือไม่่ แน่่นอนว่่าการสื่่�อสารเก่่ง โดยใช้้คำำ�พููดที่่�มีีน้ำำ��หนััก มีี พลัังและโดนใจคนก็็คืือการสื่่�อสารในอุุดมคติิแต่่บางครั้้�งคน ที่่�ดููซื่่�อๆเหมืือนจะเงอะงะกลัับพููดแต่่ละคำำ�ได้้หนัักแน่่นและสั่่�น คลอนหััวใจคนได้้เหมืือนกััน การใช้้คำำ�พููดเก่่งเพีียงอย่่างเดีียว จึึงไม่่ใช่่ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คนฟัังมีีอารมณ์์ร่่วมได้้ สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือ คำำ�พููดนั้้�นหนัักแน่่นหรืือบางเบา แค่่ไหนต่่างหาก เทคนิิคการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น “เว้้นจัังหวะเล็็กน้้อยก่่อน จะพููดเรื่่�องสำำ�คััญ” “พููดด้้วยน้ำำ��เสีียงเนิิบๆ” “พููดซ้ำำ��ในสิ่่�งที่่� อยากเน้้นย้ำำ��” เป็็นต้้น ถึึงจะเป็็นเทคนิิคที่่�ใช้้ได้้จริิง แต่่ทั้้�งหมด นั้้�นเป็็นเพีียงวิิธีีพููด ไม่่ได้้มีีอิิทธิิพลต่่อเนื้้�อหาเลย คำำ�พููดจะหนัักแน่่นได้้ต้้องมาจากความตั้้�งใจจริิง คนพููดต้้องพููดอย่่างจริิงใจจากประสบการณ์์ของตััวเองหรืือ พููดความรู้้�สึึกจากหััวใจเป็็นหลััก ต่่อให้้เป็็นคำำ�พููดที่่�เรีียบง่่าย
 • 33. 33 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด แค่่ไหน ถ้้าสื่่�อความตั้้�งใจจริิงให้้คนฟัังได้้ คนพููดก็็สามารถ ดึึงดููดใจคนฟัังได้้ ความตั้้�งใจจริิง จริิงจััง และมั่่�นคง ซึ่่�งอััดแน่่นอยู่่�ใน ความคิิดที่่�ปลููกฝัังมาจากประสบการณ์์จะเป็็นตััวตััดสิินว่่า คำำ�พููดของคนคนนั้้�นจะโดนใจคนหรืือไม่่ อีีกด้้านหนึ่่�ง แม้้เราจะฝึึกฝนการสื่่�อสารให้้ได้้ราบรื่่�น มากแค่่ไหนถ้้าเราใช้้คำำ�พููดดููไร้้น้ำำ��หนัักหรืือเป็็นคำำ�พููดที่่�เหมืือน ลอกมาจากที่่�อื่่�น ต่่อให้้เราจะพููดได้้วิิเศษอย่่างไร คนฟัังก็็ยััง รู้้�สึึกถึึงความไร้้น้ำำ��หนัักและตื้้�นเขิินในทุุกคำำ�พููดนั้้�นอยู่่�ดีี เมื่่�อเราสนใจความหนัักแน่่นของคำำ�พููดเป็็นหลัักเราจะ สามารถแยกแยะประเภทของการสื่่�อสารได้้ดัังหััวข้้อถััดไป ผมอยากให้้คุุณลองสัังเกตตััวเองว่่า คุุณอยู่่�ในตำำ�แหน่่งไหน แล้้วคุุณอยากจะพััฒนาตััวเองไปสู่่�ตำำ�แหน่่งไหน โน้้มน้้าวใจคนไม่่ได้้ ผมทำำ�งานในตำำ�แหน่่งครีีเอทีีฟที่่�ต้้องใช้้คำำ�พููดเป็็น หลัักมากว่่า 10 ปีี หน้้าที่่�หลัักของผมคืือ สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับ สิินค้้าหรืือบริิการด้้วยการสื่่�อสารผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ ทั้้�ง โฆษณาทางโทรทััศน์์ หนัังสืือสืือพิิมพ์์ และช่่องทางออนไลน์์ เพื่่�อให้้ลููกค้้าซื้้�อ
 • 34. 34 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง ถ้้าผมอยากสื่่�อสารเพื่่�อให้้ลููกค้้ายอมซื้้�อสิ่่�งที่่�ผมต้้องทำำ� ก็็คืือสร้้างโฆษณาเพื่่�อโน้้มน้้าวใจคนแต่่ผมขอยืืนยัันให้้ชััดเจน ตรงนี้้�ว่่า“เราบัังคัับลููกค้้าไม่่ได้้”เราทำำ�ได้้แค่่โน้้มน้้าวให้้ลููกค้้า อยากซื้้�อหรืือสนใจสิินค้้านั้้�นด้้วยตััวเอง คำำ�พููดตื้้�นเขิิน คนเอาจริิงเอาจััง คนขี้้�เกรงใจ คนเก่่ง คนเหลาะแหละ คำำ�พููดมีีน้ำำ��หนััก ใช้้คำำ � พูู ด ไม่่ เ ก่่ ง ใช้้คำำ � พูู ด เก่่ ง มาจากใจจริิ ง ไม่่ ไ ด้้มาจากใจจริิ ง
 • 35. 35 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด คุุณอาจรู้้�สึึกว่่า“การขัับเคลื่่�อนคน”กัับ“การที่่�คนอยาก ทำำ�อะไรเอง” ฟัังดููคล้้ายกััน แต่่จริิงๆ แล้้วแตกต่่างกััน ข้้อแรกการขัับเคลื่่�อนคนจะมีีความหมายหนัักไปทาง “บัังคัับ” ด้้วยการทำำ�ให้้คนอื่่�นทำำ�ตามสิ่่�งที่่�เราคิิด ข้้อสอง การที่่�คนอยากทำำ�อะไรเองเป็็นการโน้้มน้้าว ให้้พวกเขาทำำ�โดยสมััครใจและทำำ�อย่่างกระตืือรืือร้้น อ็็องตวน เดอ แซ็็งแตกซููว์์เปรีี นัักเขีียนผู้้�มีีชื่่�อเสีียง จากเรื่่�อง เจ้้าชายน้้อย ได้้บรรยายความแตกต่่างของการ ขัับเคลื่่�อนคนและการที่่�คนอยากทำำ�อะไรเองไว้้ว่่า “ถ้้าคุุณ อยากต่่อเรืือ แทนที่่�คุุณจะให้้พวกผู้้�ชายไปหาไม้้ แบ่่งหน้้าที่่� และออกคำำ�สั่่�ง คุุณก็็แค่่สอนให้้พวกเขาใฝ่่ฝัันถึึงการผจญภััย ในท้้องทะเลอัันกว้้างใหญ่่แทน” ถ้้าเราป่่าวประกาศจุุดขายของสิินค้้าออกมาดัังๆ และ เล่่าด้้วยคำำ�พููดน่่าฟััง เราก็็อาจเล่่าเสน่่ห์์ของสิินค้้าได้้ แต่่ การโน้้มน้้าวลููกค้้าให้้ยอมซื้้�อสิินค้้าจริิงๆ เป็็นเรื่่�องที่่�ยากมาก เพราะถ้้าลููกค้้าไม่่รู้้�สึึกเองว่่า “ฉัันอยากได้้” “ของมัันต้้องมีี” เขาก็็จะยัังไม่่ยอมซื้้�ออยู่่�ดีี นอกจากวิิธีีคิิดนี้้�จะใช้้ได้้ผลกัับการโฆษณาแล้้ว ยัังใช้้ได้้ผลกัับครอบครััว คนรััก หรืือเพื่่�อนฝููงด้้วย
 • 36. 36 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง คำำ�พููดที่่�ดีีนอกจากจะมีีพลัังโน้้มน้้าวใจคนแต่่ยัังมีีพลััง ที่่�ทำำ�ให้้คนอยากเริ่่�มลงมืือทำำ�อะไรด้้วยตััวเองถ้้าเราไม่่สามารถ ดึึงความสมััครใจของอีีกฝ่่ายขึ้้�นมาได้้ แม้้จะบัังคัับอีีกฝ่่าย ให้้ทำำ�อะไรหรืืออยากให้้เขาเคลื่่�อนไหวไปตามใจเราแค่่ไหน เราก็็อาจจะได้้สิ่่�งที่่�ดีีแค่่กัับตััวเอง แต่่อีีกฝ่่ายคงคิิดว่่า “น่่า รำ��คาญชะมััด ฉัันยอมทำำ�ก็็ได้้” ยิ่่�งเราอยากให้้อีีกฝ่่ายทำำ�ตามความคิิดเรามากเท่่าไหร่่ หััวใจของเขาก็็จะยิ่่�งปิิดสนิิท เราจึึงต้้องใช้้พลัังมากขึ้้�นเพื่่�อ ไม่่มีีใครชอบถููกบัังคัับ เราต้้องพููดให้้เขาอยากลงมืือทำำ�อะไรด้้วยตััวเอง สร้้างแรงจููงใจ อยากทำำ� อะไรด้้วยตััวเอง
 • 37. 37 บทที่ 1 เผชิญหน้ากับความคิด บัังคัับอีีกฝ่่าย วิิธีีหลุุดพ้้นจากวงจรแย่่ๆ นี้้�มีีอยู่่�ทางเดีียวก็็คืือ จำำ�ไว้้เสมอว่่าเราจะไปบัังคัับใครไม่่ได้้ เราทำำ�ได้้แค่่สร้้าง อารมณ์์หรืือบรรยากาศเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้เขาอยากลงมืือ ทำำ�อะไรด้้วยตััวเอง สิ่่�งเดีียวที่่�เราทำำ�ได้้คืือ ใช้้คำำ�พููดแทรกซึึมเข้้าไปทำำ�ตััว ประหนึ่่�งเป็็นความคิิดของเขาเอง จากนั้้�นเขาจะเริ่่�มสนใจ และอยากจะลงมืือทำำ�อะไรสัักอย่่างขึ้้�นมา ตรงกัับคำำ�พููดของ แซ็็งแตกซููว์์เปรีีที่่�ว่่า “เราไม่่ควรออกคำำ�สั่่�งในสิ่่�งที่่�เราอยากให้้ เขาทำำ� แต่่เราสามารถทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและใจเต้้นรััวได้้” คนจะอยากลงมืือทำำ�เมื่่�อมีีแรงบัันดาลใจ ผมคิิดว่่าสิ่่�งที่่�เชื่่�อมระหว่่าง “การสื่่�อสารที่่�เข้้าถึึงใจคน” และ “ความรู้้�สึึกอยากลงมืือทำำ�” คืือ แรงบัันดาลใจ ทุุกคนจะอยากเชื่่�อความคิิดของคนที่่�กล้้าเผชิิญหน้้า กัับเรื่่�องต่่างๆ แล้้วก็็คงอยากจะเข้้าไปร่่วมมืือด้้วย แต่่อีีกด้้าน หนึ่่�ง เวลาเราเจอคนที่่�พููดแต่่น้ำำ��หรืือพููดแบบเห็็นแก่่ตััว เราจะ รู้้�สึึกว่่า “เขากำำ�ลัังพยายามบัังคัับให้้เราร่่วมมืือด้้วย” คนฟััง จะมีีปฏิิกิิริิยาต่่อเนื้้�อหาจริิงๆ ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�พููดนั้้�นด้้วย การปิิดกั้้�นไม่่ยอมรัับในทัันทีี
 • 38. 38 คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง ถ้้าเราอยากสื่่�อความคิิดให้้คนอื่่�นเข้้าใจ เรายิ่่�งต้้องคิิดและ เชื่่�อมั่่�นอย่่างจริิงจัังเท่่านั้้�นเวลาเราอยากให้้ใครช่่วยเหลืือเราก็็ยิ่่�ง ต้้องลงมืืออย่่างจริิงจัังและบอกเหตุุผลนั้้�นออกไปให้้ชััดเจน เราจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องเจาะลึึกความคิิดเพื่่�อช่่วยให้้ เราเชื่่�อมั่่�นในความคิิดของตััวเอง เราต้้องทบทวนสิ่่�งที่่�คิิด ถาม และตอบตััวเองอย่่างต่่อเนื่่�องว่่า “สิ่่�งที่่�ฉัันอยากทำำ�จริิงๆ คืือ อะไร” โลกใบนี้้�มีีเทคนิิคประเภท “พููดแบบนี้้�สิิ คนอื่่�นจะได้้ อยากร่่วมมืือด้้วย” อยู่่�เต็็มไปหมด แต่่เทคนิิคพวกนี้้�เป็็นเพีียง เครื่่�องมืือเพื่่�อช่่วยให้้การสื่่�อสารราบรื่่�น ไม่่ได้้ช่่วยสร้้างแรง บัันดาลใจเลย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นถ้้ามองในมุุมของคนที่่�เราอยากให้้เขามา ร่่วมมืือด้้วย ยิ่่�งเราใช้้เทคนิิคพููดหว่่านล้้อม ก็็ยิ่่�งดููเหมืือน ดููถููกผู้้�ฟััง หรืือไม่่เราเองก็็ไร้้ความสามารถในการเข้้าถึึง ความรู้้�สึึกของอีีกฝ่่าย บางครั้้�งเนื้้�อหาเพีียงอย่่างเดีียวก็็ไม่่ช่่วยสร้้างแรง บัันดาลใจให้้ใครได้้ เพราะอีีกฝ่่ายอาจมาช่่วยเหลืือเรา ทั้้�งที่่�เขายัังไม่่ได้้มีีแรงบัันดาลใจหรืืออารมณ์์ร่่วมด้้วยก็็ได้้ ดัังนั้้�นเราต้้องพููดให้้อีีกฝ่่ายมีีความรู้้�สึึกเดีียวกัับเราและทำำ�ให้้ เขารู้้�สึึกเหมืือนเป็็นเรื่่�องของเขาเอง