ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว

เท็ตสึยูกิ โออิชิ
ถ้
าสอนงานแบบนี้
ฉันก็เก่
งไปนานแล้
ว
บทนํา 4
บทที่ 1 เทคนิคการพูด 8
บทที่ 2 เทคนิคการคิด 68
บทที่ 3 เทคนิคการทํางานนั่งโต๊
ะ 118
บทที่ 4 ความเป
็ นมืออาชีพ 164
บทส่
งท้
าย 212
ประวัตินักเขียน 214
สารบัญ
4
บทนํา
ผมีติั�งใจเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี� เพริาะอุย์ากให้คนทิำางาน
มีือุใหมี่ไปิจนถึงมีือุเก่ามีี “ทัก็ษะก็ารทำางานพิื�นฐาน” ทิี�เปิ็น
ปิริะโย์ชน์ติิดติัว แลี่้วใช้การิติ่อุไปิได้อุีกหลี่าย์ๆ ปิี ไมี่ใช่แค่
ชั�ววูบชั�วย์ามี
คำาถามีคือุ ทิักษ์ะการิทิำางานพื�นฐานคือุอุะไริ?
ผมีติัดสินใจไปิเก็บข้อุมีูลี่จากอุดีติทิี�ปิริึกษ์าในแวดวง
ติ่างๆ เพื�อุให้พวกเขาช่วย์นึกถึงเริื�อุงริาวสมีัย์ทิี�ติัวเอุงเปิ็น
มีือุใหมี่ อุีกทิั�งย์กติัวอุย์่างเริื�อุงทิี�ได้เริีย์นริู้สมีัย์เปิ็นมีือุใหมี่
หลี่าย์คนขนาดเริื�อุงผ่านมีาแลี่้วนับสิบปิี แติ่ก็ย์ังจำาได้แมี่นย์ำา
เริื�อุงทิี�ผ่านมีาหลี่าย์ปิีนั�นย์ังคงเปิ็นปิริะโย์ชน์ในทิุกวันนี�
ผมีเอุาเนื�อุหาเหลี่่านี�มีาสริุปิเปิ็น ทัก็ษะก็ารทำางาน
พิื�นฐานท้�นำาไปใช้้ได้ก็ับทุก็วงก็ารแล้ะประเภทธิุรก็ิจำ
รวมทั�งใช้้ก็ับมือใหม่ไปจำนถ้ึงมือเก็่าท้�เป็นหัวหน้าหรือ
ผู้้้บริหารได้ด้วย เนื�อุหาทิั�งหมีดในเลี่่มีนี�จึงเปิริีย์บได้กับ
เพชริดิบทิี�ผ่านการิเจีย์ริะไนมีาจนมีีปิริะกาย์เจิดจ้า
5
นอุกจากนี� ผมีย์ังสอุดแทิริกคำาอุธิบาย์ติ่างๆ ให้กับ
ทิักษ์ะเหลี่่านั�นในหนังสือุด้วย์ เมีื�อุคุณอุ่านหนังสือุเลี่่มีนี�
คุณจะ…
•เข้าใจทิักษ์ะการิทิำางานพื�นฐานทิี�เปิ็นปิริะโย์ชน์ไปิ
อุีกนาน โดย์ไมี่จำากัดวงการิแลี่ะปิริะเภทิธุริกิจ
•เริิ�มีฝึึกทิักษ์ะพื�นฐานทิี�ควริมีีติิดติัวติั�งแติ่เริิ�มีทิำางาน
ใหมี่ๆ
ติอุนเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี� ผมีเริิ�มีจากการิเก็บข้อุมีูลี่จาก
เหลี่่าทิี�ปิริึกษ์าทิี�มีีปิริะสบการิณ์มีาแลี่้วกว่า 20 ปิี ผมีอุย์าก
ให้เนื�อุหาคริอุบคลีุ่มีหลี่าย์วงการิแลี่ะปิริะเภทิธุริกิจ เลี่ย์ไปิ
สัมีภาษ์ณ์ผู้คนมีากมีาย์ เช่น หุ้นส่วนฟาริ์มีริ่วมีทิุนริะดับชาติิ
ผู้ก่อุติั�งธุริกิจทิี�เคย์พาบริิษ์ัทิเข้าติลี่าดหลี่ักทิริัพย์์คนทิี�ผันติัวไปิ
เปิ็นนักการิเมีือุงผู้บริิหาริทิี�เขีย์นหนังสือุขาย์ดีมีาแลี่้วมีากมีาย์
อุาจาริย์์มีหาวิทิย์าลี่ัย์ แลี่ะคนทิี�ติั�งบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจขอุง
ติัวเอุง
ผมีสริุปิข้อุมีูลี่ทิี�ได้มีาทิั�งหมีดเปิ็น “30 ทิักษ์ะสำาคัญ”
เพิ�มีคำาอุธิบาย์ทิั�วไปิในแติ่ลี่ะหัวข้อุ บวกกับปิริะสบการิณ์ขอุง
คนเก่งจากหลี่าย์แวดวงแลี่ะปิริะสบการิณ์ส่วนติัวขอุงผมีเอุง
6
ผมีแบ่งทิักษ์ะการิทิำางานอุอุกเปิ็น 4 ปิริะเภทิ แลี่ะ 4
บทิดังนี�
บทท้� 1 เทคนิคก็ารพิ้ด
เริาจะไปิดูกันว่าพูดอุย์่างไริให้คนเข้าใจ ซุึ�งจำาเปิ็นมีาก
สำาหริับทิุกคน เช่น การิพูดจากข้อุสริุปิ พูดติริงไปิติริงมีา
ฯลี่ฯ
บทท้� 2 เทคนิคก็ารคิด
เน้นทิักษ์ะการิคิดเชิงติริริกะการิคิดเชิงสมีมีุติิฐานแลี่ะ
การิแก้ปิัญหาริวมีถึงการินำาแนวคิดนั�นไปิใช้ปิริะโย์ชน์ในการิ
ทิำางานแลี่ะสถานการิณ์ติ่างๆทิักษ์ะการิคิดนั�นถ้ามีีติิดติัวแลี่้ว
จะอุย์ู่กับคุณไปิจนชั�วชีวิติ
บทท้� 3 เทคนิคก็ารทำางานนั�งโต๊ะ
สริุปิเทิคนิคติ่างๆเช่นวิธีเขีย์นบันทิึกการิปิริะชุมีพื�นฐาน
การิทิำา Excel แลี่ะ PowerPoint แลี่ะเทิคนิคการิจัดการิกับ
โปิริเจกติ์ใหญ่
บทท้� 4 ความเป็นมืออาช้้พิ
เมีื�อุก้าวเข้าสู่วัย์ทิำางานทิุกคนควริเริีย์นริู้ว่า“ความีเปิ็น
มีือุอุาชีพคือุอุะไริ?” ทิั�งพลี่ังขอุงคำาสัญญา การิเปิ็นผู้ติามีทิี�ดี
แลี่ะการิทิำางานเปิ็นทิีมี
7
ทิักษ์ะทิี�จำาเปิ็นจะแติกติ่างกันไปิติามีแวดวงแลี่ะ
ปิริะเภทิธุริกิจแติ่ความีเปิ็นมีือุอุาชีพในการิทิำางานไมี่ว่าจะใช้
ทิำางานอุะไริก็ใช้ได้ทิั�งหมีด
ผมีติั�งใจให้หนังสือุเลี่่มีนี�แติกติ่างจากเลี่่มีอุื�นๆจึงเลี่ือุก
ถ่าย์ทิอุดเฉพาะปิริะสบการิณ์ติ่างๆขอุงผู้ให้สัมีภาษ์ณ์ทิี�ปิฏิิบัติิ
ติามีได้จริิง ดังนั�นผมีอุาจจะพูดมีากเกินไปิบ้าง แติ่ถ้าหนังสือุ
เลี่่มีนี�มีอุบปิริะสบการิณ์แก่คุณได้เหมีือุนกับมีีริุ่นพี�คอุย์ชี�แนะ
ในทิี�ทิำางาน ผมีก็ดีใจเปิ็นอุย์่างย์ิ�งแลี่้วคริับ
เท็ตสึย้ก็ิ โออิช้ิ
บทที่
1
เทคนิคการพูด
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
01
พูดจากข้
อสรุป
ระดับความสําคัญ | ระดับความยาก
11
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
หลี่าย์คนคงเคย์ได้ย์ินปิริะโย์คทิี�ว่า “จำงเริ�มพิ้ดจำาก็
ข้อสรุป”หนังสือุส่วนใหญ่ชอุบเขีย์นแบบนี�แติ่ทิี�ผมีติ้อุงเขีย์น
ซุำ�าเพริาะนี�คือุกฎเหลี่็กขอุงการิสื�อุสาริซุึ�งมีีปิริะโย์ชน์มีากทิี�สุด
ในบริริดาบทิเริีย์นทิี�ผมีได้จากการิเปิ็นทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจ แลี่้วย์ัง
ใช้ได้จนถึงทิุกวันนี�
ก่อุนจะทิำางานในบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าผมีเอุงก็พูดเริื�อุงติ่างๆ
ติามีลี่ำาดับเปิ็นปิกติิ คริูทิี�โริงเริีย์นเคย์สอุนผมีว่า จงพูดติามี
ลี่ำาดับ หริือุเริีย์กอุีกอุย์่างว่า “พูดให้เหติุผลี่แบบนิรินัย์”
หมีาย์ถึงเริาจะพูดเริื�อุงติ่างๆติามีลี่ำาดับเช่น“มีันเปิ็นอุย์่างโน้น
อุย์่างนี� อุย์่างนั�น ผลี่เลี่ย์อุอุกมีาแบบนี�”
ติัวอุย์่างขอุงการิพูดให้เหติุผลี่ติามีลี่ำาดับ เช่น…
•เริิ�มีจาก มีี a แลี่ะ b
•จากนั�น a + b = 3
•สมีมีุติิว่า b มีีค่าเทิ่ากับ 2
•ด้วย์เหติุนี� a จึงมีีค่าเทิ่ากับหนึ�ง 1 (นี�คือุข้อุสริุปิ)
12 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
เมีื�อุเริาพูดเงื�อุนไขไปิติามีลี่ำาดับ เริาจะเห็นภาพชัดขึ�น
เริื�อุย์ๆ จนไปิถึงข้อุสริุปิสุดทิ้าย์
ส่วนวิธีพูดจากข้อุสริุปิเริีย์กว่า “วิธีพูดให้เหติุผลี่แบบ
อุุปินัย์” ติัวอุย์่างเช่น การิทิดลี่อุงติ่อุไปินี�
•ถ้าผสมีขอุงเหลี่ว a กับขอุงเหลี่ว b จะได้ c (ข้อุสริุปิ)
•ปิริากฏิการิณ์นี�เกิดขึ�น เพริาะ...
นี�คือุการิพูดโดย์เริิ�มีจากข้อุสริุปิ แลี่้วค่อุย์ขย์าย์
ริาย์ลี่ะเอุีย์ด เวลี่าจะเขีย์นริาย์งานหริือุวิทิย์านิพนธ์ นักศิึกษ์า
มีักได้ริับคำาแนะนำาให้เริิ�มีจากเขีย์นสิ�งทิี�อุย์ากจะพูด จากนั�น
ค่อุย์ให้เหติุผลี่ว่าทิำาไมีถึงเปิ็นแบบนั�น
ถ้าเริาจะเขีย์นความีริู้สึกหลี่ังอุ่านหนังสือุ เริาจะเขีย์น
สิ�งทิี�คิดย์ืดย์าวแค่ไหนก็ได้ แติ่ถ้าเปิ็นการิเขีย์นริาย์งาน เริา
จะโดนหักคะแนน
พนักงานในบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าจะทิำาทิุกอุย์่างโดย์“เริิ�มีจาก
ข้อุสริุปิ” เสมีอุ ไมี่ว่าจะเปิ็นริาย์งาน อุีเมีลี่ปิริะจำาวัน การิจด
โน้ติแลี่ะการิสนทินากับหัวหน้าลี่้วนติ้อุงพูดจากข้อุสริุปิทิั�งสิ�น
ข้อุดีขอุงวิธีนี�คือุ คนอื�นจำะเข้าใจำเรื�องราวง่ายแล้ะ
ช้ัดเจำนขึ�น ท้�สำาคัญก็ว่านั�นคือเรายังสามารถ้สื�อสารเรื�อง
สำาคัญให้อ้ก็ฝ่่ายได้อย่างรวดเร็วด้วย
13
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
กว่าจะชิน ผมีก็ลี่ำาบากมีาก คนญี�ปิุ�นชอุบคิดอุย์่างมีี
ลี่ำาดับเหติุผลี่แลี่้วค่อุย์หาข้อุสริุปิ เพริาะเริาลี่ำาดับภาษ์ากัน
แบบนั�นพอุติ้อุงสลี่ับเอุาข้อุสริุปิขึ�นก่อุนผมีจึงติ้อุงติั�งใจฝึึกฝึน
แลี่ะพย์าย์ามีทิำาให้เคย์ชินคริับ
ลองใช้
หลัก PREP
วิธีพูดจากข้อุสริุปิเริีย์กอุีกอุย์่างว่า หลี่ัก PREP ซุึ�งเปิ็น
ติัวย์่อุขอุงคำาติ่อุไปินี�
Point = ข้อุสริุปิ
Reason = ให้เหติุผลี่
Example = ย์กติัวอุย์่าง
Point = ขมีวดด้วย์ข้อุสริุปิอุีกคริั�ง
ถ้าคุณทิ่อุงแบบนี�ไปิเริื�อุย์ๆ คุณจะทิำาได้เอุงคริับ
ถ้าให้ผมีลี่อุงอุธิบาย์เกี�ย์วกับหนังสือุเลี่่มีนี�ด้วย์หลี่ัก
PREP ผมีจะอุธิบาย์ว่า…
“เปิ้าหมีาย์ขอุงหนังสือุเลี่่มีนี�คือุ ปิลีู่กฝึังทิักษ์ะการิ
ทิำางานพื�นฐานทิี�ผมีเริีย์นริู้จากการิเปิ็นทิี�ปิริึกษ์าในปิีแริกแลี่ะ
ย์ังใช้ติ่อุมีาได้อุีก 15 ปิีแก่ทิุกคน”
14 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
“แลี่้วทิำาไมีติ้อุงเปิ็นงานทิี�ปิริึกษ์าปิีแริก? ก่อุนอุื�น
ทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจเปิ็นอุาชีพทิี�ติ้อุงเริีย์นทิักษ์ะติ่างๆ ให้เชี�ย์วชาญ
มีากกว่าอุาชีพอุื�น แลี่ะทิักษ์ะทิี�ผมีใช้ทิำางานติ่อุมีาอุีก 15 ปิี
ส่วนใหญ่แลี่้วผมีเริีย์นริู้มีันติั�งแติ่ทิำางานติอุนปิีแริกถ้าผมีสกัด
แก่นความีริู้นั�นอุอุกมีาได้ มีันจะเปิ็นปิริะโย์ชน์ติ่อุคนอุีกมีาก”
“ทิักษ์ะการิพูดจากข้อุสริุปิคือุติัวอุย์่างหนึ�ง ทิักษ์ะนี�
คือุ...”
คุณสามีาริถจำาหลี่ักนี�แลี่้วเอุาไปิใช้ได้เลี่ย์คริับ
พูดจากข้
อสรุปทั้
งกับเรื่องทั่วไป
และการตอบคําถาม
เวลี่าพูดเริื�อุงทิั�วไปิ คุณติ้อุงเลี่ิกนิสัย์พูดไปิติามีสิ�งทิี�
นึกอุอุก แลี่้วลี่อุงนึกถึงหลี่ัก PREP ลี่อุงจัดริะเบีย์บความีคิด
แลี่้วพูดจากข้อุสริุปิแทินคริับ
เวลี่าถูกถามี เริามีักจะลี่นลี่าน พูดโพลี่่งอุะไริสักอุย์่าง
อุอุกไปิ เริาคิดว่าติ้อุงติอุบทิันทิี เลี่ย์พย์าย์ามีพูดสิ�งทิี�นึกขึ�นได้
โดย์ไมี่เริีย์บเริีย์งความีคิด ผมีเอุงก็เคย์มีีนิสัย์แบบนั�น ผมี
ค่อุนข้างกลี่ัวว่าถ้าเจอุคนอุื�นถามีแลี่้วอุึกอุักหริือุติอุบไมี่ได้ผมี
จะถูกมีอุงว่าสมีอุงช้าเลี่ย์พูดอุะไริอุอุกไปิก่อุนเพื�อุกลี่บเกลี่ื�อุน
15
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
แติ่ผมีริู้ว่าการิทิำาแบบนี�ใช้ไมี่ได้ผลี่เวลี่าทิำางาน เพริาะผมีได้
บทิเริีย์นหนึ�งมีาติั�งแติ่เริิ�มีทิำางานใหมี่ๆ
หัวหน้าผมีติอุนนั�นพูดกับผมีว่า“คุณโอุอุิชิเวลี่าผมีถามี
คุณไมี่ติ้อุงพูดเพื�อุกลี่บเกลี่ื�อุนก็ได้นะ”
ผมีติกใจมีากเพริาะผมีเพิ�งเข้าใจว่าการิพูดกลี่บเกลี่ื�อุน
กลี่ับย์ิ�งทิำาให้ผมีดูไมี่ฉลี่าดเสีย์เลี่ย์
หัวหน้าบอุกผมีว่า “คิดสัก 5 นาทิีก็ได้ เริีย์บเริีย์ง
ความีคิดก่อุน แลี่้วค่อุย์ติอุบใหมี่”
วินาทิีนั�นสมีอุงผมีปิลี่อุดโปิริ่ง คำาพูดทิี�ว่า “ใช้เวลี่าคิด
ก็ได้” ได้ชี�ทิางสว่างให้กับผมีทิี�เหมีือุนถูกเส้นผมีบังภูเขามีา
ติลี่อุด เพริาะคิดแค่ว่าติ้อุงติอุบคำาถามีทิันทิี
นับแติ่นั�นมีา เวลี่าเจอุคำาถามีชวนอุึกอุัก ผมีจะบอุกว่า
“ขอุเวลี่าคิดสักนาทิี สอุงนาทิีนะคริับ” ก่อุนจะนิ�งคิด จัด
ริะเบีย์บความีคิด แลี่ะค่อุย์พูดจากข้อุสริุปิ
เริ่มต้
นการประชุมจากข้
อสรุป
สถานการิณ์ทิี�เริาควริคิดถึงข้อุสริุปิมีากทิี�สุดคือุ การิ
ปิริะชุมี
16 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
เวลี่าจัดปิริะชุมี เริาติ้อุงเติริีย์มีวาริะการิปิริะชุมี
วาริะการิปิริะชุมีคือุ “ปิริะเด็น” หริือุ “เปิ้าหมีาย์ทิี�ติ้อุงทิำา”
เพื�อุนำาไปิสู่ข้อุสริุปิเปิ็นข้อุๆ เช่น
วาริะการิปิริะชุมีวันนี�คือุ เริาจะมีาคุย์กัน แลี่้วสริุปิอุอุก
มีาเปิ็น 30 ทิักษ์ะสำาคัญทิี�สุดทิี�ควริฝึึกติิดติัวติั�งแติ่ปิีแริกทิี�
เริิ�มีทิำางาน
ปิริะกาศิอุอุกไปิเลี่ย์คริับว่า คุณจะหาข้อุสริุปิอุะไริ
จะติัดสินใจเริื�อุงอุะไริ แลี่้วนำาสิ�งเหลี่่านั�นมีาใส่ติัวเลี่ข นี�คือุ
วาริะการิปิริะชุมี แลี่้วค่อุย์เริิ�มีปิริะชุมีโดย์เริิ�มีจากข้อุสริุปิ
ทิี�คุณอุย์ากได้ เช่น
•อุย์ากได้ข้อุสริุปิแบบไหน
•ติ้อุงทิำาอุย์่างไริเพื�อุให้ได้ข้อุสริุปินั�น
•จะติัดสินใจเริื�อุงนั�นอุย์่างไริ
เพีย์งเทิ่านี� การิปิริะชุมีก็จะไมี่อุอุกทิะเลี่
ไมี่ว่าจะเขีย์นริาย์งานเขีย์นอุีเมีลี่ปิริะจำาวันพูดคุย์ติอุบ
คำาถามี หริือุดำาเนินการิปิริะชุมี จงเริิ�มีติ้นจากข้อุสริุปิทิั�งหมีด
ติามีหลี่ัก PREP
17
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
02
พูดตรงๆ
ระดับความสําคัญ | ระดับความยาก
18 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
หนึ�งในคำาขวัญทิี�เปิ็นแนวทิางให้กับพนักงานใหมี่ขอุง
บริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าด้านการิลี่งทิุนจากติ่างปิริะเทิศิก็คือุ“พูดติริงๆ”
ขอุแค่พูดให้ชัดเจนแลี่ะพูดติริงๆ อุย์่างเปิิดเผย์ก็พอุ
ขย์าย์ความีเพิ�มีก็คือุการิติอุบสิ�งทิี�อุีกฝึ�าย์ถามีอุย์่างติริง
ไปิติริงมีา ไมี่ติ้อุงใช้ลีู่กไมี้พิสดาริ แลี่ะไมี่ติ้อุงแก้ติัว ผมีใส่ใจ
เริื�อุงนี�เสมีอุคริับ ถ้าผมีอุย์ากให้อุีกฝึ�าย์ไว้วางใจ สิ�งนี�คือุเริื�อุง
สำาคัญทิี�ขาดไมี่ได้เลี่ย์
ไม่
ต้
องแก้
ตัว แค่
ตอบไปตรงๆ ว่
า
ใช่
หรือไม่
สมีมีุติิว่าหัวหน้ามีาถามีคุณว่า “หาข้อุมีูลี่เริื�อุงกริณี
ติัวอุย์่างเสริ็จแลี่้วหริือุย์ัง?” ถ้าคุณย์ังทิำาไมี่เสริ็จ คุณจะติอุบ
หัวหน้าว่าอุย์่างไริคริับ?
เวลี่าคุณเจอุคำาถามีทิำานอุงนี�ย์่อุมีเปิ็นช่วงทิี�การิทิำางาน
ลี่่าช้าหริือุไมี่ริาบริื�นเพริาะถ้าคุณทิำาเสริ็จแลี่้วก็คงริาย์งานไปิ
ก่อุนหน้านั�นแลี่้ว
19
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
สมีัย์ผมีเปิ็นมีือุใหมี่ ผมีย์่อุมีทิำางานไมี่ริาบริื�นเปิ็น
ธริริมีดา พอุเจอุคำาถามีทิำานอุงนี� ผมีก็มีักกลี่ัวจนติัวสั�นแลี่ะ
ชอุบเผลี่อุแก้ติัว แติ่ถ้าเปิ็นผมีติอุนนี� จะติอุบไปิติริงๆ ว่า “ย์ัง
ทิำาไมี่เสริ็จคริับ” ผมีอุาจโดนหัวหน้าดุ แติ่ก็ย์อุมีริับได้
หัวหน้าก็แค่อุย์ากริู้ว่าทิำางานเสริ็จหริือุย์ังถ้าย์ังไมี่เสริ็จ
ทิำาไมีถึงย์ังทิำาไมี่เสริ็จหัวหน้าไมี่ได้อุย์ากฟังคำาแก้ติัวในเมีื�อุย์ัง
ทิำาไมี่เสริ็จก็ช่วย์ไมี่ได้ แค่คิดหาวิธีทิำาให้เสริ็จก็พอุ
ต่อให้หัวหน้าจำะโก็รธิ ก็็ไม่ได้โก็รธิคุณ เขาแค่อยาก็
ให้งานคืบหน้า ดังนั�นเมีื�อุคุณเจอุสถานการิณ์เช่นนี� คุณควริ
ติอุบไปิติริงๆ ว่า “ย์ังทิำาไมี่เสริ็จ” หริือุ “ผมีย์ังหากริณีติัวอุย์่าง
ได้แค่อุันเดีย์วคริับ”
นี�คือุการิติอุบคำาถามีติริงๆติั�งแติ่ผมีริะวังเริื�อุงนี�หัวหน้า
ก็โกริธน้อุย์ลี่งมีาก
พูดชัดเจนเป
ิ ดเผย ไม่
ต้
องใช้
ลูกไม้
อะไร
ถ้าจะให้ย์กติัวอุย์่างง่าย์ๆคือุสมีมีุติิว่าคุณไปิไมี่ทิันนัด
แลี่้วอุีกฝึ�าย์โทิริมีาถามีว่า “ติอุนนี�อุย์ู่ทิี�ไหนแลี่้ว?” คุณไมี่ควริ
แก้ติัว อุีกฝึ�าย์ถามีว่าอุย์ู่ทิี�ไหนก็ให้ติอุบจริิงๆ ไปิเลี่ย์ เช่น
“ติอุนนี�ย์ังไมี่ได้ขึ�นริถไฟฟ้าเลี่ย์”
20 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
หลี่ังจากนั�นคุณควริพูดเสริิมีด้วย์ว่า น่าจะใช้เวลี่าอุีกกี�
นาทิีหริือุหลี่งทิางอุย์ู่อุย์ากให้ช่วย์บอุกทิางหน่อุย์ส่วนเริื�อุงทิี�ว่า
ติื�นสาย์หริือุมีีปิัญหาบางอุย์่างเอุาไว้พูดหลี่ังจากไปิถึงทิี�หมีาย์
หริือุการิปิริะชุมี หริือุทิำาธุริะอุย์่างอุื�นเสริ็จสิ�นแลี่้ว
สมีัย์ผมีเริิ�มีทิำางานใหมี่ๆผมีเคย์ติื�นสาย์แลี่ะไปิปิริะชุมี
ไมี่ทิัน ติอุนหัวหน้าโทิริมีาติามี ผมีย์ังนอุนอุย์ู่บนเติีย์งอุย์ู่เลี่ย์
“คุณโอุอุิชิ ติอุนนี�อุย์ู่ไหนแลี่้ว”
“ผมีอุย์ู่ทิี�บ้านคริับ เพิ�งติื�น”
“จะบ้าเริอุะ!”
ผมีเติริีย์มีใจโดนด่าไว้แลี่้วก็จริิง แติ่คำาพูดถัดมีาไมี่แย์่
อุย์่างทิี�คิด
“นาย์จะติื�นสาย์ไปิปิริะชุมีกับลีู่กค้าไมี่ได้ ไมี่ติ้อุงเข้า
อุอุฟฟิศิแลี่้ว ไปิปิริะชุมีทิี�บริิษ์ัทิลีู่กค้าเลี่ย์ คำาแก้ติัวเอุาไว้ฟัง
ทิีหลี่ัง”
หลี่ังกลี่ับมีาจากปิริะชุมี หัวหน้าแค่เติือุนผมีว่า “อุย์่า
นอุนติื�นสาย์” จากนั�นเขาก็ย์ื�นโจทิย์์ทิี�ได้ริับมีาในการิปิริะชุมี
กับลีู่กค้า แลี่ะสั�งงานชิ�นติ่อุไปิเปิ็นอุันจบ
21
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
เมื่อตอบ ใช่
หรือไม่
อย่
างชัดเจน
จะเข้
าใจต้
นตอของป
ั ญหาง่
ายขึ
้
น
เวลี่าเริาติอุบคำาถามีติริงๆ จะเกิดการิสื�อุสาริอุย์่างเปิ็น
ธริริมีชาติิ เริาจึงเข้าใจติ้นติอุขอุงปิัญหาได้ เพริาะอุีกฝึ�าย์จะ
ถามีว่า “ทิำาไมี” “เพริาะอุะไริ”
ติัวอุย์่างเช่นถ้าหัวหน้าถามีผมีว่า“คุณโอุอุิชิวิเคริาะห์
ข้อุมีูลี่ขอุงลีู่กค้าเสริ็จหริือุย์ัง?”
“ย์ังไมี่เสริ็จคริับ”
“ทิำาไมีย์ังไมี่เสริ็จ”
“ผลี่ไมี่เปิ็นไปิติามีทิี�ผมีคิดไว้คริับ”
“เพริาะอุะไริลี่่ะ”
เมีื�อุอุีกฝึ�าย์ถามีว่า“ทิำาไมีเพริาะอุะไริ”การิติอุบคำาถามี
จะช่วย์ให้ทิั�งสอุงฝึ�าย์ได้เริิ�มีบทิสนทินาติ่อุกันแลี่ะเข้าใจ
ติ้นติอุขอุงปิัญหาได้ อุันดับแริก ให้ติอุบใช่หริือุไมี่ไปิติริงๆ
จากนั�นติอุบคำาถามีอุีกฝึ�าย์พริ้อุมีกับอุธิบาย์เพิ�มีเติิมี
“ทิี�บอุกว่าทิำากริาฟวิเคริาะห์ย์ังไมี่เสริ็จ มีันมีีปิัญหา
อุะไริเหริอุ”
“คริับ ผมีติั�งใจทิำาเปิ็นกริาฟ แติ่ข้อุมีูลี่มีีปิัญหา ติอุนนี�
ผมีกำาลี่ังแก้ไขอุย์ู่คริับ”
22 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
“อุะไรินะข้อุมีูลี่มีีปิัญหาเหริอุแลี่้วติ้อุงใช้เวลี่าเทิ่าไหริ่”
“ใช้เวลี่าปิริะมีาณหนึ�งสัปิดาห์คริับ”
“แย์่ลี่ะสิเริาติ้อุงใช้ภาย์ในสัปิดาห์นี�ริอุหนึ�งสัปิดาห์ไมี่
ไหวหริอุกเดี�ย์วผมีจะให้คนอุื�นช่วย์สักสอุงวันพอุทิำาเสริ็จไหมี”
เมีื�อุเริาเริิ�มีติ้นสื�อุสาริจากการิติอุบ “ใช่หริือุไมี่” เริาจะ
ค่อุย์ๆ ลี่งริาย์ลี่ะเอุีย์ดไปิติามีลี่ำาดับ เริาจึงเข้าใจติ้นติอุขอุง
ปิัญหาแลี่ะมีักจะทิำางานสำาเริ็จได้การิติอุบคำาถามีไปิติริงๆจะ
ช่วย์ให้เริาเข้าใจสถานการิณ์ได้อุย์่างชัดเจน
เวลาทําอะไรไม่
เสร็จ
ควรเสนอวิธีที่จะทําให้
เสร็จ
เริาสามีาริถใช้การิติอุบคำาถามี “ใช่หริือุไมี่” ในกริณีทิี�
โดนสั�งงานเกินกำาลี่ังได้เช่นกัน
สมีมีุติิว่าหัวหน้าสั�งงานว่า “อุย์ากให้งานเสริ็จพริุ่งนี�”
คุณริู้อุย์ู่ว่างานนี�สำาคัญแลี่ะไมี่เสริ็จไมี่ได้ แติ่หัวหน้าสั�งงาน
เกินกำาลี่ังคุณติ้อุงทิำาโติ้ริุ่งงานถึงจะเสริ็จทิันถ้าเปิ็นคุณจะติอุบ
หัวหน้ากลี่ับอุย์่างไริ?
ก่อุนอุื�นให้คุณถามีติัวเอุงก่อุนว่า คุณไมี่พอุใจคำาสั�งนี�
หริือุเปิลี่่า แลี่้วติอุบให้ชัดเจนไปิเลี่ย์ว่า “ใช่หริือุไมี่”
23
บทที่ 1 เทคนิคการพูด
“คริับ ทิำาได้คริับ แติ่งานเย์อุะแบบนี�ผมีทิำาคนเดีย์ว
ไมี่ไหว ถ้าได้คนมีาช่วย์อุีกสักคน น่าจะทิำาเสริ็จคริับ”
ถ้าคุณติอุบไปิแบบนี� ทิุกอุย์่างจะชัดเจน แลี่้วงานจะ
คืบหน้าไมี่ฟังดูเปิ็นคำาแก้ติัวส่วนหัวหน้าก็ติ้อุงไปิคิดว่าจะหา
ใคริมีาช่วย์ดี เพริาะสุดทิ้าย์แลี่้วเปิ้าหมีาย์ขอุงหัวหน้าก็คือุ
การิทิำาให้งานคืบหน้าคริับ
จะอยู่
ต่
อหน้
าหัวหน้
าหรือลูกค้
า ก็ต้
อง
ยอมรับผิดไปตรงๆ
การิพูดติริงๆย์ังมีีอุีกความีหมีาย์หนึ�งนั�นคือุติ่อุให้เปิ็น
เริื�อุงทิี�พูดลี่ำาบาก ถ้าผิด ก็ติ้อุงบอุกว่าผิด
ถ้าคุณสงสัย์ว่าสิ�งทิี�หัวหน้าหริือุผู้ใหญ่พูดฟังดูทิะแมี่งๆ
ให้บอุกไปิติามีติริงถ้าปิลี่่อุย์เลี่ย์ติามีเลี่ย์ติ้อุงไมี่เข้าทิ่าแน่นอุน
กริณีเช่นนี�ถ้าคุณไมี่พูด เพริาะคิดว่าพูดลี่ำาบาก คุณอุาจโดน
ติำาหนิทิีหลี่ังว่า “ริู้แลี่้วทิำาไมีไมี่บอุก”
“ริู้แติ่ไมี่บอุก”อุาจใช้เพื�อุริักษ์านำ�าใจคนอุื�นได้ก็จริิงแติ่
สำาหริับการิทิำางานส่วนใหญ่แลี่้วเริาจะถือุว่าไมี่จริิงใจไมี่ว่าจะ
อุย์ู่ติ่อุหน้าหัวหน้าหริือุลีู่กค้าถ้าเปิ็นเริื�อุงสำาคัญทิี�ติ่อุให้พูดย์าก
แค่ไหน ก็ติ้อุงพูดอุอุกไปิติริงๆ
24 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว
บางทิีถ้าเริาพูดติริงๆ เริาอุาจโดนติำาหนิว่าอุ่าน
สถานการิณ์ไมี่อุอุก แติ่อุย์่างไริก็ติามีคนทิี�พูดติริงๆ จะได้ริับ
ความีไว้วางใจมีากกว่า
เวลี่าเจริจาติ่อุริอุงกับอุีกฝึ�าย์ทิี�มีีผลี่ปิริะโย์ชน์ขัดกัน
ฝึ�าย์หนึ�งได้เปิริีย์บ แติ่อุีกฝึ�าย์เสีย์เปิริีย์บ การิลี่วงหลี่อุก
กลี่บเกลี่ื�อุนด้วย์เริื�อุงอุื�น หริือุโกหก อุาจส่งผลี่ดีมีากกว่า
หนังสือุเกี�ย์วกับการิเจริจาติ่อุริอุงจะเริีย์กสิ�งนี�ว่า เกมีผลี่ริวมี
เปิ็นศิูนย์์ (Zero Sum Game) ซุึ�งในหนังสือุจะเขีย์นถึงกลี่ย์ุทิธ์
ทิี�ใช้ได้ผลี่อุีกมีากมีาย์
แติ่เวลี่าเริาทิำางานจริิง คนทิี�ช่วย์เหลี่ือุกันแลี่ะทิำาให้
1+1 = 3 จะได้ริับคำาชมีมีากกว่า ในเมีื�อุติ่างฝึ�าย์ติ่างแสวงหา
ผลี่ปิริะโย์ชน์เดีย์วกัน การิพูดติริงๆ ไมี่ใช้กลี่ย์ุทิธ์ย์่อุมีส่งผลี่ดี
มีากกว่า คนทิำางานในบริิษ์ัทิเดีย์วกันเขาไมี่ใช้กลี่ย์ุทิธ์ใดๆ
กันหริอุกคริับ

Recomendados

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
409 visualizações26 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
99 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 visualizações28 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
360 visualizações27 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
568 visualizações24 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
134 visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
314 visualizações21 slides
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
733 visualizações21 slides
AI 2041 ตัวอย่าง por
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างPiyapong Sirisutthanant
1.6K visualizações56 slides
LHTL_Sample.pdf por
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
418 visualizações19 slides
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องPiyapong Sirisutthanant
1K visualizações44 slides
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickPiyapong Sirisutthanant
885 visualizações30 slides

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant314 visualizações
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant733 visualizações
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
Piyapong Sirisutthanant1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant885 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant1.3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
Piyapong Sirisutthanant1.2K visualizações
How to be better at (almost) everything sample por Piyapong Sirisutthanant
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
Piyapong Sirisutthanant3.1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.8K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
Piyapong Sirisutthanant2K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
Piyapong Sirisutthanant1.7K visualizações
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.9K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
Piyapong Sirisutthanant4.7K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
Piyapong Sirisutthanant1.5K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
Piyapong Sirisutthanant3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
Piyapong Sirisutthanant5K visualizações

ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf

 • 2. บทนํา 4 บทที่ 1 เทคนิคการพูด 8 บทที่ 2 เทคนิคการคิด 68 บทที่ 3 เทคนิคการทํางานนั่งโต๊ ะ 118 บทที่ 4 ความเป ็ นมืออาชีพ 164 บทส่ งท้ าย 212 ประวัตินักเขียน 214 สารบัญ
 • 3. 4 บทนํา ผมีติั�งใจเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี� เพริาะอุย์ากให้คนทิำางาน มีือุใหมี่ไปิจนถึงมีือุเก่ามีี “ทัก็ษะก็ารทำางานพิื�นฐาน” ทิี�เปิ็น ปิริะโย์ชน์ติิดติัว แลี่้วใช้การิติ่อุไปิได้อุีกหลี่าย์ๆ ปิี ไมี่ใช่แค่ ชั�ววูบชั�วย์ามี คำาถามีคือุ ทิักษ์ะการิทิำางานพื�นฐานคือุอุะไริ? ผมีติัดสินใจไปิเก็บข้อุมีูลี่จากอุดีติทิี�ปิริึกษ์าในแวดวง ติ่างๆ เพื�อุให้พวกเขาช่วย์นึกถึงเริื�อุงริาวสมีัย์ทิี�ติัวเอุงเปิ็น มีือุใหมี่ อุีกทิั�งย์กติัวอุย์่างเริื�อุงทิี�ได้เริีย์นริู้สมีัย์เปิ็นมีือุใหมี่ หลี่าย์คนขนาดเริื�อุงผ่านมีาแลี่้วนับสิบปิี แติ่ก็ย์ังจำาได้แมี่นย์ำา เริื�อุงทิี�ผ่านมีาหลี่าย์ปิีนั�นย์ังคงเปิ็นปิริะโย์ชน์ในทิุกวันนี� ผมีเอุาเนื�อุหาเหลี่่านี�มีาสริุปิเปิ็น ทัก็ษะก็ารทำางาน พิื�นฐานท้�นำาไปใช้้ได้ก็ับทุก็วงก็ารแล้ะประเภทธิุรก็ิจำ รวมทั�งใช้้ก็ับมือใหม่ไปจำนถ้ึงมือเก็่าท้�เป็นหัวหน้าหรือ ผู้้้บริหารได้ด้วย เนื�อุหาทิั�งหมีดในเลี่่มีนี�จึงเปิริีย์บได้กับ เพชริดิบทิี�ผ่านการิเจีย์ริะไนมีาจนมีีปิริะกาย์เจิดจ้า
 • 4. 5 นอุกจากนี� ผมีย์ังสอุดแทิริกคำาอุธิบาย์ติ่างๆ ให้กับ ทิักษ์ะเหลี่่านั�นในหนังสือุด้วย์ เมีื�อุคุณอุ่านหนังสือุเลี่่มีนี� คุณจะ… •เข้าใจทิักษ์ะการิทิำางานพื�นฐานทิี�เปิ็นปิริะโย์ชน์ไปิ อุีกนาน โดย์ไมี่จำากัดวงการิแลี่ะปิริะเภทิธุริกิจ •เริิ�มีฝึึกทิักษ์ะพื�นฐานทิี�ควริมีีติิดติัวติั�งแติ่เริิ�มีทิำางาน ใหมี่ๆ ติอุนเขีย์นหนังสือุเลี่่มีนี� ผมีเริิ�มีจากการิเก็บข้อุมีูลี่จาก เหลี่่าทิี�ปิริึกษ์าทิี�มีีปิริะสบการิณ์มีาแลี่้วกว่า 20 ปิี ผมีอุย์าก ให้เนื�อุหาคริอุบคลีุ่มีหลี่าย์วงการิแลี่ะปิริะเภทิธุริกิจ เลี่ย์ไปิ สัมีภาษ์ณ์ผู้คนมีากมีาย์ เช่น หุ้นส่วนฟาริ์มีริ่วมีทิุนริะดับชาติิ ผู้ก่อุติั�งธุริกิจทิี�เคย์พาบริิษ์ัทิเข้าติลี่าดหลี่ักทิริัพย์์คนทิี�ผันติัวไปิ เปิ็นนักการิเมีือุงผู้บริิหาริทิี�เขีย์นหนังสือุขาย์ดีมีาแลี่้วมีากมีาย์ อุาจาริย์์มีหาวิทิย์าลี่ัย์ แลี่ะคนทิี�ติั�งบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจขอุง ติัวเอุง ผมีสริุปิข้อุมีูลี่ทิี�ได้มีาทิั�งหมีดเปิ็น “30 ทิักษ์ะสำาคัญ” เพิ�มีคำาอุธิบาย์ทิั�วไปิในแติ่ลี่ะหัวข้อุ บวกกับปิริะสบการิณ์ขอุง คนเก่งจากหลี่าย์แวดวงแลี่ะปิริะสบการิณ์ส่วนติัวขอุงผมีเอุง
 • 5. 6 ผมีแบ่งทิักษ์ะการิทิำางานอุอุกเปิ็น 4 ปิริะเภทิ แลี่ะ 4 บทิดังนี� บทท้� 1 เทคนิคก็ารพิ้ด เริาจะไปิดูกันว่าพูดอุย์่างไริให้คนเข้าใจ ซุึ�งจำาเปิ็นมีาก สำาหริับทิุกคน เช่น การิพูดจากข้อุสริุปิ พูดติริงไปิติริงมีา ฯลี่ฯ บทท้� 2 เทคนิคก็ารคิด เน้นทิักษ์ะการิคิดเชิงติริริกะการิคิดเชิงสมีมีุติิฐานแลี่ะ การิแก้ปิัญหาริวมีถึงการินำาแนวคิดนั�นไปิใช้ปิริะโย์ชน์ในการิ ทิำางานแลี่ะสถานการิณ์ติ่างๆทิักษ์ะการิคิดนั�นถ้ามีีติิดติัวแลี่้ว จะอุย์ู่กับคุณไปิจนชั�วชีวิติ บทท้� 3 เทคนิคก็ารทำางานนั�งโต๊ะ สริุปิเทิคนิคติ่างๆเช่นวิธีเขีย์นบันทิึกการิปิริะชุมีพื�นฐาน การิทิำา Excel แลี่ะ PowerPoint แลี่ะเทิคนิคการิจัดการิกับ โปิริเจกติ์ใหญ่ บทท้� 4 ความเป็นมืออาช้้พิ เมีื�อุก้าวเข้าสู่วัย์ทิำางานทิุกคนควริเริีย์นริู้ว่า“ความีเปิ็น มีือุอุาชีพคือุอุะไริ?” ทิั�งพลี่ังขอุงคำาสัญญา การิเปิ็นผู้ติามีทิี�ดี แลี่ะการิทิำางานเปิ็นทิีมี
 • 6. 7 ทิักษ์ะทิี�จำาเปิ็นจะแติกติ่างกันไปิติามีแวดวงแลี่ะ ปิริะเภทิธุริกิจแติ่ความีเปิ็นมีือุอุาชีพในการิทิำางานไมี่ว่าจะใช้ ทิำางานอุะไริก็ใช้ได้ทิั�งหมีด ผมีติั�งใจให้หนังสือุเลี่่มีนี�แติกติ่างจากเลี่่มีอุื�นๆจึงเลี่ือุก ถ่าย์ทิอุดเฉพาะปิริะสบการิณ์ติ่างๆขอุงผู้ให้สัมีภาษ์ณ์ทิี�ปิฏิิบัติิ ติามีได้จริิง ดังนั�นผมีอุาจจะพูดมีากเกินไปิบ้าง แติ่ถ้าหนังสือุ เลี่่มีนี�มีอุบปิริะสบการิณ์แก่คุณได้เหมีือุนกับมีีริุ่นพี�คอุย์ชี�แนะ ในทิี�ทิำางาน ผมีก็ดีใจเปิ็นอุย์่างย์ิ�งแลี่้วคริับ เท็ตสึย้ก็ิ โออิช้ิ
 • 10. 11 บทที่ 1 เทคนิคการพูด หลี่าย์คนคงเคย์ได้ย์ินปิริะโย์คทิี�ว่า “จำงเริ�มพิ้ดจำาก็ ข้อสรุป”หนังสือุส่วนใหญ่ชอุบเขีย์นแบบนี�แติ่ทิี�ผมีติ้อุงเขีย์น ซุำ�าเพริาะนี�คือุกฎเหลี่็กขอุงการิสื�อุสาริซุึ�งมีีปิริะโย์ชน์มีากทิี�สุด ในบริริดาบทิเริีย์นทิี�ผมีได้จากการิเปิ็นทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจ แลี่้วย์ัง ใช้ได้จนถึงทิุกวันนี� ก่อุนจะทิำางานในบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าผมีเอุงก็พูดเริื�อุงติ่างๆ ติามีลี่ำาดับเปิ็นปิกติิ คริูทิี�โริงเริีย์นเคย์สอุนผมีว่า จงพูดติามี ลี่ำาดับ หริือุเริีย์กอุีกอุย์่างว่า “พูดให้เหติุผลี่แบบนิรินัย์” หมีาย์ถึงเริาจะพูดเริื�อุงติ่างๆติามีลี่ำาดับเช่น“มีันเปิ็นอุย์่างโน้น อุย์่างนี� อุย์่างนั�น ผลี่เลี่ย์อุอุกมีาแบบนี�” ติัวอุย์่างขอุงการิพูดให้เหติุผลี่ติามีลี่ำาดับ เช่น… •เริิ�มีจาก มีี a แลี่ะ b •จากนั�น a + b = 3 •สมีมีุติิว่า b มีีค่าเทิ่ากับ 2 •ด้วย์เหติุนี� a จึงมีีค่าเทิ่ากับหนึ�ง 1 (นี�คือุข้อุสริุปิ)
 • 11. 12 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว เมีื�อุเริาพูดเงื�อุนไขไปิติามีลี่ำาดับ เริาจะเห็นภาพชัดขึ�น เริื�อุย์ๆ จนไปิถึงข้อุสริุปิสุดทิ้าย์ ส่วนวิธีพูดจากข้อุสริุปิเริีย์กว่า “วิธีพูดให้เหติุผลี่แบบ อุุปินัย์” ติัวอุย์่างเช่น การิทิดลี่อุงติ่อุไปินี� •ถ้าผสมีขอุงเหลี่ว a กับขอุงเหลี่ว b จะได้ c (ข้อุสริุปิ) •ปิริากฏิการิณ์นี�เกิดขึ�น เพริาะ... นี�คือุการิพูดโดย์เริิ�มีจากข้อุสริุปิ แลี่้วค่อุย์ขย์าย์ ริาย์ลี่ะเอุีย์ด เวลี่าจะเขีย์นริาย์งานหริือุวิทิย์านิพนธ์ นักศิึกษ์า มีักได้ริับคำาแนะนำาให้เริิ�มีจากเขีย์นสิ�งทิี�อุย์ากจะพูด จากนั�น ค่อุย์ให้เหติุผลี่ว่าทิำาไมีถึงเปิ็นแบบนั�น ถ้าเริาจะเขีย์นความีริู้สึกหลี่ังอุ่านหนังสือุ เริาจะเขีย์น สิ�งทิี�คิดย์ืดย์าวแค่ไหนก็ได้ แติ่ถ้าเปิ็นการิเขีย์นริาย์งาน เริา จะโดนหักคะแนน พนักงานในบริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าจะทิำาทิุกอุย์่างโดย์“เริิ�มีจาก ข้อุสริุปิ” เสมีอุ ไมี่ว่าจะเปิ็นริาย์งาน อุีเมีลี่ปิริะจำาวัน การิจด โน้ติแลี่ะการิสนทินากับหัวหน้าลี่้วนติ้อุงพูดจากข้อุสริุปิทิั�งสิ�น ข้อุดีขอุงวิธีนี�คือุ คนอื�นจำะเข้าใจำเรื�องราวง่ายแล้ะ ช้ัดเจำนขึ�น ท้�สำาคัญก็ว่านั�นคือเรายังสามารถ้สื�อสารเรื�อง สำาคัญให้อ้ก็ฝ่่ายได้อย่างรวดเร็วด้วย
 • 12. 13 บทที่ 1 เทคนิคการพูด กว่าจะชิน ผมีก็ลี่ำาบากมีาก คนญี�ปิุ�นชอุบคิดอุย์่างมีี ลี่ำาดับเหติุผลี่แลี่้วค่อุย์หาข้อุสริุปิ เพริาะเริาลี่ำาดับภาษ์ากัน แบบนั�นพอุติ้อุงสลี่ับเอุาข้อุสริุปิขึ�นก่อุนผมีจึงติ้อุงติั�งใจฝึึกฝึน แลี่ะพย์าย์ามีทิำาให้เคย์ชินคริับ ลองใช้ หลัก PREP วิธีพูดจากข้อุสริุปิเริีย์กอุีกอุย์่างว่า หลี่ัก PREP ซุึ�งเปิ็น ติัวย์่อุขอุงคำาติ่อุไปินี� Point = ข้อุสริุปิ Reason = ให้เหติุผลี่ Example = ย์กติัวอุย์่าง Point = ขมีวดด้วย์ข้อุสริุปิอุีกคริั�ง ถ้าคุณทิ่อุงแบบนี�ไปิเริื�อุย์ๆ คุณจะทิำาได้เอุงคริับ ถ้าให้ผมีลี่อุงอุธิบาย์เกี�ย์วกับหนังสือุเลี่่มีนี�ด้วย์หลี่ัก PREP ผมีจะอุธิบาย์ว่า… “เปิ้าหมีาย์ขอุงหนังสือุเลี่่มีนี�คือุ ปิลีู่กฝึังทิักษ์ะการิ ทิำางานพื�นฐานทิี�ผมีเริีย์นริู้จากการิเปิ็นทิี�ปิริึกษ์าในปิีแริกแลี่ะ ย์ังใช้ติ่อุมีาได้อุีก 15 ปิีแก่ทิุกคน”
 • 13. 14 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว “แลี่้วทิำาไมีติ้อุงเปิ็นงานทิี�ปิริึกษ์าปิีแริก? ก่อุนอุื�น ทิี�ปิริึกษ์าธุริกิจเปิ็นอุาชีพทิี�ติ้อุงเริีย์นทิักษ์ะติ่างๆ ให้เชี�ย์วชาญ มีากกว่าอุาชีพอุื�น แลี่ะทิักษ์ะทิี�ผมีใช้ทิำางานติ่อุมีาอุีก 15 ปิี ส่วนใหญ่แลี่้วผมีเริีย์นริู้มีันติั�งแติ่ทิำางานติอุนปิีแริกถ้าผมีสกัด แก่นความีริู้นั�นอุอุกมีาได้ มีันจะเปิ็นปิริะโย์ชน์ติ่อุคนอุีกมีาก” “ทิักษ์ะการิพูดจากข้อุสริุปิคือุติัวอุย์่างหนึ�ง ทิักษ์ะนี� คือุ...” คุณสามีาริถจำาหลี่ักนี�แลี่้วเอุาไปิใช้ได้เลี่ย์คริับ พูดจากข้ อสรุปทั้ งกับเรื่องทั่วไป และการตอบคําถาม เวลี่าพูดเริื�อุงทิั�วไปิ คุณติ้อุงเลี่ิกนิสัย์พูดไปิติามีสิ�งทิี� นึกอุอุก แลี่้วลี่อุงนึกถึงหลี่ัก PREP ลี่อุงจัดริะเบีย์บความีคิด แลี่้วพูดจากข้อุสริุปิแทินคริับ เวลี่าถูกถามี เริามีักจะลี่นลี่าน พูดโพลี่่งอุะไริสักอุย์่าง อุอุกไปิ เริาคิดว่าติ้อุงติอุบทิันทิี เลี่ย์พย์าย์ามีพูดสิ�งทิี�นึกขึ�นได้ โดย์ไมี่เริีย์บเริีย์งความีคิด ผมีเอุงก็เคย์มีีนิสัย์แบบนั�น ผมี ค่อุนข้างกลี่ัวว่าถ้าเจอุคนอุื�นถามีแลี่้วอุึกอุักหริือุติอุบไมี่ได้ผมี จะถูกมีอุงว่าสมีอุงช้าเลี่ย์พูดอุะไริอุอุกไปิก่อุนเพื�อุกลี่บเกลี่ื�อุน
 • 14. 15 บทที่ 1 เทคนิคการพูด แติ่ผมีริู้ว่าการิทิำาแบบนี�ใช้ไมี่ได้ผลี่เวลี่าทิำางาน เพริาะผมีได้ บทิเริีย์นหนึ�งมีาติั�งแติ่เริิ�มีทิำางานใหมี่ๆ หัวหน้าผมีติอุนนั�นพูดกับผมีว่า“คุณโอุอุิชิเวลี่าผมีถามี คุณไมี่ติ้อุงพูดเพื�อุกลี่บเกลี่ื�อุนก็ได้นะ” ผมีติกใจมีากเพริาะผมีเพิ�งเข้าใจว่าการิพูดกลี่บเกลี่ื�อุน กลี่ับย์ิ�งทิำาให้ผมีดูไมี่ฉลี่าดเสีย์เลี่ย์ หัวหน้าบอุกผมีว่า “คิดสัก 5 นาทิีก็ได้ เริีย์บเริีย์ง ความีคิดก่อุน แลี่้วค่อุย์ติอุบใหมี่” วินาทิีนั�นสมีอุงผมีปิลี่อุดโปิริ่ง คำาพูดทิี�ว่า “ใช้เวลี่าคิด ก็ได้” ได้ชี�ทิางสว่างให้กับผมีทิี�เหมีือุนถูกเส้นผมีบังภูเขามีา ติลี่อุด เพริาะคิดแค่ว่าติ้อุงติอุบคำาถามีทิันทิี นับแติ่นั�นมีา เวลี่าเจอุคำาถามีชวนอุึกอุัก ผมีจะบอุกว่า “ขอุเวลี่าคิดสักนาทิี สอุงนาทิีนะคริับ” ก่อุนจะนิ�งคิด จัด ริะเบีย์บความีคิด แลี่ะค่อุย์พูดจากข้อุสริุปิ เริ่มต้ นการประชุมจากข้ อสรุป สถานการิณ์ทิี�เริาควริคิดถึงข้อุสริุปิมีากทิี�สุดคือุ การิ ปิริะชุมี
 • 15. 16 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว เวลี่าจัดปิริะชุมี เริาติ้อุงเติริีย์มีวาริะการิปิริะชุมี วาริะการิปิริะชุมีคือุ “ปิริะเด็น” หริือุ “เปิ้าหมีาย์ทิี�ติ้อุงทิำา” เพื�อุนำาไปิสู่ข้อุสริุปิเปิ็นข้อุๆ เช่น วาริะการิปิริะชุมีวันนี�คือุ เริาจะมีาคุย์กัน แลี่้วสริุปิอุอุก มีาเปิ็น 30 ทิักษ์ะสำาคัญทิี�สุดทิี�ควริฝึึกติิดติัวติั�งแติ่ปิีแริกทิี� เริิ�มีทิำางาน ปิริะกาศิอุอุกไปิเลี่ย์คริับว่า คุณจะหาข้อุสริุปิอุะไริ จะติัดสินใจเริื�อุงอุะไริ แลี่้วนำาสิ�งเหลี่่านั�นมีาใส่ติัวเลี่ข นี�คือุ วาริะการิปิริะชุมี แลี่้วค่อุย์เริิ�มีปิริะชุมีโดย์เริิ�มีจากข้อุสริุปิ ทิี�คุณอุย์ากได้ เช่น •อุย์ากได้ข้อุสริุปิแบบไหน •ติ้อุงทิำาอุย์่างไริเพื�อุให้ได้ข้อุสริุปินั�น •จะติัดสินใจเริื�อุงนั�นอุย์่างไริ เพีย์งเทิ่านี� การิปิริะชุมีก็จะไมี่อุอุกทิะเลี่ ไมี่ว่าจะเขีย์นริาย์งานเขีย์นอุีเมีลี่ปิริะจำาวันพูดคุย์ติอุบ คำาถามี หริือุดำาเนินการิปิริะชุมี จงเริิ�มีติ้นจากข้อุสริุปิทิั�งหมีด ติามีหลี่ัก PREP
 • 17. 18 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว หนึ�งในคำาขวัญทิี�เปิ็นแนวทิางให้กับพนักงานใหมี่ขอุง บริิษ์ัทิทิี�ปิริึกษ์าด้านการิลี่งทิุนจากติ่างปิริะเทิศิก็คือุ“พูดติริงๆ” ขอุแค่พูดให้ชัดเจนแลี่ะพูดติริงๆ อุย์่างเปิิดเผย์ก็พอุ ขย์าย์ความีเพิ�มีก็คือุการิติอุบสิ�งทิี�อุีกฝึ�าย์ถามีอุย์่างติริง ไปิติริงมีา ไมี่ติ้อุงใช้ลีู่กไมี้พิสดาริ แลี่ะไมี่ติ้อุงแก้ติัว ผมีใส่ใจ เริื�อุงนี�เสมีอุคริับ ถ้าผมีอุย์ากให้อุีกฝึ�าย์ไว้วางใจ สิ�งนี�คือุเริื�อุง สำาคัญทิี�ขาดไมี่ได้เลี่ย์ ไม่ ต้ องแก้ ตัว แค่ ตอบไปตรงๆ ว่ า ใช่ หรือไม่ สมีมีุติิว่าหัวหน้ามีาถามีคุณว่า “หาข้อุมีูลี่เริื�อุงกริณี ติัวอุย์่างเสริ็จแลี่้วหริือุย์ัง?” ถ้าคุณย์ังทิำาไมี่เสริ็จ คุณจะติอุบ หัวหน้าว่าอุย์่างไริคริับ? เวลี่าคุณเจอุคำาถามีทิำานอุงนี�ย์่อุมีเปิ็นช่วงทิี�การิทิำางาน ลี่่าช้าหริือุไมี่ริาบริื�นเพริาะถ้าคุณทิำาเสริ็จแลี่้วก็คงริาย์งานไปิ ก่อุนหน้านั�นแลี่้ว
 • 18. 19 บทที่ 1 เทคนิคการพูด สมีัย์ผมีเปิ็นมีือุใหมี่ ผมีย์่อุมีทิำางานไมี่ริาบริื�นเปิ็น ธริริมีดา พอุเจอุคำาถามีทิำานอุงนี� ผมีก็มีักกลี่ัวจนติัวสั�นแลี่ะ ชอุบเผลี่อุแก้ติัว แติ่ถ้าเปิ็นผมีติอุนนี� จะติอุบไปิติริงๆ ว่า “ย์ัง ทิำาไมี่เสริ็จคริับ” ผมีอุาจโดนหัวหน้าดุ แติ่ก็ย์อุมีริับได้ หัวหน้าก็แค่อุย์ากริู้ว่าทิำางานเสริ็จหริือุย์ังถ้าย์ังไมี่เสริ็จ ทิำาไมีถึงย์ังทิำาไมี่เสริ็จหัวหน้าไมี่ได้อุย์ากฟังคำาแก้ติัวในเมีื�อุย์ัง ทิำาไมี่เสริ็จก็ช่วย์ไมี่ได้ แค่คิดหาวิธีทิำาให้เสริ็จก็พอุ ต่อให้หัวหน้าจำะโก็รธิ ก็็ไม่ได้โก็รธิคุณ เขาแค่อยาก็ ให้งานคืบหน้า ดังนั�นเมีื�อุคุณเจอุสถานการิณ์เช่นนี� คุณควริ ติอุบไปิติริงๆ ว่า “ย์ังทิำาไมี่เสริ็จ” หริือุ “ผมีย์ังหากริณีติัวอุย์่าง ได้แค่อุันเดีย์วคริับ” นี�คือุการิติอุบคำาถามีติริงๆติั�งแติ่ผมีริะวังเริื�อุงนี�หัวหน้า ก็โกริธน้อุย์ลี่งมีาก พูดชัดเจนเป ิ ดเผย ไม่ ต้ องใช้ ลูกไม้ อะไร ถ้าจะให้ย์กติัวอุย์่างง่าย์ๆคือุสมีมีุติิว่าคุณไปิไมี่ทิันนัด แลี่้วอุีกฝึ�าย์โทิริมีาถามีว่า “ติอุนนี�อุย์ู่ทิี�ไหนแลี่้ว?” คุณไมี่ควริ แก้ติัว อุีกฝึ�าย์ถามีว่าอุย์ู่ทิี�ไหนก็ให้ติอุบจริิงๆ ไปิเลี่ย์ เช่น “ติอุนนี�ย์ังไมี่ได้ขึ�นริถไฟฟ้าเลี่ย์”
 • 19. 20 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว หลี่ังจากนั�นคุณควริพูดเสริิมีด้วย์ว่า น่าจะใช้เวลี่าอุีกกี� นาทิีหริือุหลี่งทิางอุย์ู่อุย์ากให้ช่วย์บอุกทิางหน่อุย์ส่วนเริื�อุงทิี�ว่า ติื�นสาย์หริือุมีีปิัญหาบางอุย์่างเอุาไว้พูดหลี่ังจากไปิถึงทิี�หมีาย์ หริือุการิปิริะชุมี หริือุทิำาธุริะอุย์่างอุื�นเสริ็จสิ�นแลี่้ว สมีัย์ผมีเริิ�มีทิำางานใหมี่ๆผมีเคย์ติื�นสาย์แลี่ะไปิปิริะชุมี ไมี่ทิัน ติอุนหัวหน้าโทิริมีาติามี ผมีย์ังนอุนอุย์ู่บนเติีย์งอุย์ู่เลี่ย์ “คุณโอุอุิชิ ติอุนนี�อุย์ู่ไหนแลี่้ว” “ผมีอุย์ู่ทิี�บ้านคริับ เพิ�งติื�น” “จะบ้าเริอุะ!” ผมีเติริีย์มีใจโดนด่าไว้แลี่้วก็จริิง แติ่คำาพูดถัดมีาไมี่แย์่ อุย์่างทิี�คิด “นาย์จะติื�นสาย์ไปิปิริะชุมีกับลีู่กค้าไมี่ได้ ไมี่ติ้อุงเข้า อุอุฟฟิศิแลี่้ว ไปิปิริะชุมีทิี�บริิษ์ัทิลีู่กค้าเลี่ย์ คำาแก้ติัวเอุาไว้ฟัง ทิีหลี่ัง” หลี่ังกลี่ับมีาจากปิริะชุมี หัวหน้าแค่เติือุนผมีว่า “อุย์่า นอุนติื�นสาย์” จากนั�นเขาก็ย์ื�นโจทิย์์ทิี�ได้ริับมีาในการิปิริะชุมี กับลีู่กค้า แลี่ะสั�งงานชิ�นติ่อุไปิเปิ็นอุันจบ
 • 20. 21 บทที่ 1 เทคนิคการพูด เมื่อตอบ ใช่ หรือไม่ อย่ างชัดเจน จะเข้ าใจต้ นตอของป ั ญหาง่ ายขึ ้ น เวลี่าเริาติอุบคำาถามีติริงๆ จะเกิดการิสื�อุสาริอุย์่างเปิ็น ธริริมีชาติิ เริาจึงเข้าใจติ้นติอุขอุงปิัญหาได้ เพริาะอุีกฝึ�าย์จะ ถามีว่า “ทิำาไมี” “เพริาะอุะไริ” ติัวอุย์่างเช่นถ้าหัวหน้าถามีผมีว่า“คุณโอุอุิชิวิเคริาะห์ ข้อุมีูลี่ขอุงลีู่กค้าเสริ็จหริือุย์ัง?” “ย์ังไมี่เสริ็จคริับ” “ทิำาไมีย์ังไมี่เสริ็จ” “ผลี่ไมี่เปิ็นไปิติามีทิี�ผมีคิดไว้คริับ” “เพริาะอุะไริลี่่ะ” เมีื�อุอุีกฝึ�าย์ถามีว่า“ทิำาไมีเพริาะอุะไริ”การิติอุบคำาถามี จะช่วย์ให้ทิั�งสอุงฝึ�าย์ได้เริิ�มีบทิสนทินาติ่อุกันแลี่ะเข้าใจ ติ้นติอุขอุงปิัญหาได้ อุันดับแริก ให้ติอุบใช่หริือุไมี่ไปิติริงๆ จากนั�นติอุบคำาถามีอุีกฝึ�าย์พริ้อุมีกับอุธิบาย์เพิ�มีเติิมี “ทิี�บอุกว่าทิำากริาฟวิเคริาะห์ย์ังไมี่เสริ็จ มีันมีีปิัญหา อุะไริเหริอุ” “คริับ ผมีติั�งใจทิำาเปิ็นกริาฟ แติ่ข้อุมีูลี่มีีปิัญหา ติอุนนี� ผมีกำาลี่ังแก้ไขอุย์ู่คริับ”
 • 21. 22 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว “อุะไรินะข้อุมีูลี่มีีปิัญหาเหริอุแลี่้วติ้อุงใช้เวลี่าเทิ่าไหริ่” “ใช้เวลี่าปิริะมีาณหนึ�งสัปิดาห์คริับ” “แย์่ลี่ะสิเริาติ้อุงใช้ภาย์ในสัปิดาห์นี�ริอุหนึ�งสัปิดาห์ไมี่ ไหวหริอุกเดี�ย์วผมีจะให้คนอุื�นช่วย์สักสอุงวันพอุทิำาเสริ็จไหมี” เมีื�อุเริาเริิ�มีติ้นสื�อุสาริจากการิติอุบ “ใช่หริือุไมี่” เริาจะ ค่อุย์ๆ ลี่งริาย์ลี่ะเอุีย์ดไปิติามีลี่ำาดับ เริาจึงเข้าใจติ้นติอุขอุง ปิัญหาแลี่ะมีักจะทิำางานสำาเริ็จได้การิติอุบคำาถามีไปิติริงๆจะ ช่วย์ให้เริาเข้าใจสถานการิณ์ได้อุย์่างชัดเจน เวลาทําอะไรไม่ เสร็จ ควรเสนอวิธีที่จะทําให้ เสร็จ เริาสามีาริถใช้การิติอุบคำาถามี “ใช่หริือุไมี่” ในกริณีทิี� โดนสั�งงานเกินกำาลี่ังได้เช่นกัน สมีมีุติิว่าหัวหน้าสั�งงานว่า “อุย์ากให้งานเสริ็จพริุ่งนี�” คุณริู้อุย์ู่ว่างานนี�สำาคัญแลี่ะไมี่เสริ็จไมี่ได้ แติ่หัวหน้าสั�งงาน เกินกำาลี่ังคุณติ้อุงทิำาโติ้ริุ่งงานถึงจะเสริ็จทิันถ้าเปิ็นคุณจะติอุบ หัวหน้ากลี่ับอุย์่างไริ? ก่อุนอุื�นให้คุณถามีติัวเอุงก่อุนว่า คุณไมี่พอุใจคำาสั�งนี� หริือุเปิลี่่า แลี่้วติอุบให้ชัดเจนไปิเลี่ย์ว่า “ใช่หริือุไมี่”
 • 22. 23 บทที่ 1 เทคนิคการพูด “คริับ ทิำาได้คริับ แติ่งานเย์อุะแบบนี�ผมีทิำาคนเดีย์ว ไมี่ไหว ถ้าได้คนมีาช่วย์อุีกสักคน น่าจะทิำาเสริ็จคริับ” ถ้าคุณติอุบไปิแบบนี� ทิุกอุย์่างจะชัดเจน แลี่้วงานจะ คืบหน้าไมี่ฟังดูเปิ็นคำาแก้ติัวส่วนหัวหน้าก็ติ้อุงไปิคิดว่าจะหา ใคริมีาช่วย์ดี เพริาะสุดทิ้าย์แลี่้วเปิ้าหมีาย์ขอุงหัวหน้าก็คือุ การิทิำาให้งานคืบหน้าคริับ จะอยู่ ต่ อหน้ าหัวหน้ าหรือลูกค้ า ก็ต้ อง ยอมรับผิดไปตรงๆ การิพูดติริงๆย์ังมีีอุีกความีหมีาย์หนึ�งนั�นคือุติ่อุให้เปิ็น เริื�อุงทิี�พูดลี่ำาบาก ถ้าผิด ก็ติ้อุงบอุกว่าผิด ถ้าคุณสงสัย์ว่าสิ�งทิี�หัวหน้าหริือุผู้ใหญ่พูดฟังดูทิะแมี่งๆ ให้บอุกไปิติามีติริงถ้าปิลี่่อุย์เลี่ย์ติามีเลี่ย์ติ้อุงไมี่เข้าทิ่าแน่นอุน กริณีเช่นนี�ถ้าคุณไมี่พูด เพริาะคิดว่าพูดลี่ำาบาก คุณอุาจโดน ติำาหนิทิีหลี่ังว่า “ริู้แลี่้วทิำาไมีไมี่บอุก” “ริู้แติ่ไมี่บอุก”อุาจใช้เพื�อุริักษ์านำ�าใจคนอุื�นได้ก็จริิงแติ่ สำาหริับการิทิำางานส่วนใหญ่แลี่้วเริาจะถือุว่าไมี่จริิงใจไมี่ว่าจะ อุย์ู่ติ่อุหน้าหัวหน้าหริือุลีู่กค้าถ้าเปิ็นเริื�อุงสำาคัญทิี�ติ่อุให้พูดย์าก แค่ไหน ก็ติ้อุงพูดอุอุกไปิติริงๆ
 • 23. 24 ถ้าสอนงานแบบนี้ ฉันก็เก่งไปนานแล้ว บางทิีถ้าเริาพูดติริงๆ เริาอุาจโดนติำาหนิว่าอุ่าน สถานการิณ์ไมี่อุอุก แติ่อุย์่างไริก็ติามีคนทิี�พูดติริงๆ จะได้ริับ ความีไว้วางใจมีากกว่า เวลี่าเจริจาติ่อุริอุงกับอุีกฝึ�าย์ทิี�มีีผลี่ปิริะโย์ชน์ขัดกัน ฝึ�าย์หนึ�งได้เปิริีย์บ แติ่อุีกฝึ�าย์เสีย์เปิริีย์บ การิลี่วงหลี่อุก กลี่บเกลี่ื�อุนด้วย์เริื�อุงอุื�น หริือุโกหก อุาจส่งผลี่ดีมีากกว่า หนังสือุเกี�ย์วกับการิเจริจาติ่อุริอุงจะเริีย์กสิ�งนี�ว่า เกมีผลี่ริวมี เปิ็นศิูนย์์ (Zero Sum Game) ซุึ�งในหนังสือุจะเขีย์นถึงกลี่ย์ุทิธ์ ทิี�ใช้ได้ผลี่อุีกมีากมีาย์ แติ่เวลี่าเริาทิำางานจริิง คนทิี�ช่วย์เหลี่ือุกันแลี่ะทิำาให้ 1+1 = 3 จะได้ริับคำาชมีมีากกว่า ในเมีื�อุติ่างฝึ�าย์ติ่างแสวงหา ผลี่ปิริะโย์ชน์เดีย์วกัน การิพูดติริงๆ ไมี่ใช้กลี่ย์ุทิธ์ย์่อุมีส่งผลี่ดี มีากกว่า คนทิำางานในบริิษ์ัทิเดีย์วกันเขาไมี่ใช้กลี่ย์ุทิธ์ใดๆ กันหริอุกคริับ