ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

Passion Paradox : ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ

ฉัันหมด Passion
หรืือแค่่ยัังหามันไม่เจอ
THË PÅSSÏØÑ PÅRÅDØX
Bråd Stülbërg & Stëvë Mågñëss
THE PASSION PARADOX
ฉัันหมด Passion หรืือแค่่ยัังหามันไม่เจอ
Copyright © 2019 by Brad Stulberg and Steve Magness
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Rodale Books, an imprint of Random House,
a division of Penguin Random House LLC
Thai Language translation copyright © 2022 by Superposition Co., Ltd.
All right reserved.
เลขมาตรืฐานสากลปรืะจำาหนังสือ 978-616-8109-36-6
ผู้้�เขียัน: Brad Stulberg, Steve Magness
ผู้้�แปล: แป้้ง ไตรรัตนานุสรณ์์
กองบรืรืณาธิิการื: ป้ิยะพงษ์์ ศิิริสุทธานันท์, ธีร์ มีีนสุข,
ธีพร บรรจงเป้ลี่ี�ยน
ออกแบบปก: ชุุติมีณ์ฑน์ อุุดมีทิตรัชุต์
จัดรื้ปเล่ม: อุรณ์ัญชุ์ สุขเกษ์มี
รืาค่า 250 บาท
จัดพิิมพิ์โดยั สำานักพิิมพิ์บิงโก
ภายในเครือุ บริษ์ัท ซุุป้เป้อุร์โพซุิชุั�น จำากัด (Superposition Co., Ltd.)
18 ซุอุยดุลี่ิยา ถนนกาญจนาภิเษ์ก แขวงบางระมีาด เขตตลี่ิ�งชุัน กทมี. 10170
อุีเมีลี่ superposition.books@gmail.com
โทรศิัพท์ 094-810-7272
เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�ก www.facebook.com/bingobooks
จัดจำาหน่ายัโดยั
บริษ์ัท ซุีเอุ็ดยูเคชุั�น จำากัด (มีหาชุน) SE-EDUCATION Public Company Limited
เลี่ขที� 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8999
เว็บไซุต์ www.se-ed.com
พิมีพ์ที� Pimdee โทรศิัพท์ 02-401-9401
หากต้อุงการสั�งซุื�อุเป้็นจำานวนมีาก กรุณ์าติดต่อุรับส่วนลี่ดได้ที� บริษ์ัท ซุุป้เป้อุร์โพซุิชุั�น จำากัด
อุีเมีลี่ superposition.books@gmail.com
สารบัญ
บทนํ
า
ทําไมต้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับแพสชัน 6
บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 12
บทที่ 2 ที่มาของแพสชัน 22
บทที่ 3 จงค้นหาและพัฒนาแพสชันให้งอกงาม 48
บทที่ 4 เมื่อแพสชันไม่เป็นอย่างที่เราคิด 82
บทที่ 5 แพสชันที่ดีที่สุด 108
บทที่ 6 มายาแห่งความสมดุล 154
บทที่ 7 จงกําหนดชีวิตของตัวเอง 174
บทที่ 8 เริ่มต้นใหม่ 202
บทสรุป
จงใช้ชีวิตโดยมีแพสชันอย่างสร้างสรรค์ 226
แพสชัันที่่�ด่และรื้ายั
ต่่างก็็ม่จุดเรื่�มต่้นเด่ยัวก็ัน
ถ้้าคุ่ณค่วบคุ่มแพสชัันไม่เป็็น
คุ่ณก็็จะออก็นอก็ล่่นอก็ที่างได้ง่ายั
บ่อยัค่รืั�งคุ่ณอาจไม่ที่ันรื่้ต่ัวด้วยัซ้ำำ�า
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
The Passion Paradox
6
ทำำไมต้้องเป็็นหนังสืือ
เกี่่�ยวกี่ับแพสืชััน?
บทนํา
7
เราเคยเจาะลี่ึกเรื�อุงการรักษ์าระดับผลี่งานให้เต็มีป้ระสิทธิภาพโดย
ไมี่ทำาลี่ายสุขภาพในหนังสือุเลี่่มีก่อุนอุย่างคนเก่่ง พััก่เป็็นเราอุธิบายว่า
เหลี่่านักกีฬาศิิลี่ป้ินแลี่ะนักคิดระดับโลี่กต่างนำาความีรู้นั�นไป้ป้ระยุกต์
ใชุ้อุย่างไร รวมีทั�งบอุกกับทุกคนด้วยว่า “คุณ์ก็ทำาได้เชุ่นกัน”
อุย่างไรก็ตามี เรากลี่ับอุดคิดไมี่ได้เลี่ยว่า ถ้าเราสนใจแค่หัวข้อุ
นั�นเพียงอุย่างเดียว เราคงพลี่าดป้ระเด็นสำาคัญอุีกอุย่างไป้ คนเก่งๆ ที�
ป้ระสบความีสำาเร็จลี่้วนมีีสิ�งหนึ�งที�เหมีือุนกันนั�นคือุแพิสชััน(Passion)
ซุึ�งเป้็นแรงขับเคลี่ื�อุนหลี่ักเป้็นความีกระหายอุันไมี่สิ�นสุดแลี่ะเป้็นความี
ต้อุงการอุันไมี่รู้จบ
เรา แบรดแลี่ะสตีฟ เป้็นทั�งนักเขียน ทั�งโค้ชุขอุงเหลี่่านักกีฬา
ผู้บริหาร แลี่ะผู้ป้ระกอุบการ เราจึงโชุคดีมีากที�ได้รู้จักกับผู้คนมีากมีาย
ที�ทุ่มีเทกับแพสชุันพวกเขาเป้็นคนที�ไมี่เคยพอุใจอุะไรง่ายๆมีีความีสุข
กับกิจกรรมีบางอุย่างให้เต็มีที� ต้อุงผ่านสถานการณ์์ที�ยากลี่ำาบากแลี่ะ
ไมี่แน่นอุน แลี่ะต้อุงก้าวข้ามีขีดจำากัดอุยู่เสมีอุ
อุาจฟังดูถือุดีไป้บ้างแต่บางครั�งเราก็สังเกตเห็นแรงขับเคลี่ื�อุนนี�
ในตัวเอุงบางทีคุณ์เอุงก็อุาจมีอุงเห็นมีันในตัวคุณ์เชุ่นกันที�ป้รึกษ์าขอุง
เราเคยเตือุนว่า “นี�เร็วเกินไป้สำาหรับการเขียนหนังสือุเลี่่มีใหมี่รึเป้ลี่่า?”
The Passion Paradox
8
แต่เราไมี่อุาจห้ามีตัวเอุงได้ หน้ากระดาษ์อุันว่างเป้ลี่่าดึงดูดเรา แลี่้ว
เราก็ต้านทานมีันไมี่ได้ เราจึงต้อุงเดินหน้าต่อุแลี่ะจรดป้ลี่ายป้ากกาสู่
หน้ากระดาษ์
แมี้เราจะดีใจที�เลี่ือุกเขียนต่อุในตอุนนั�น แต่เราก็ต้อุงยอุมีรับว่า
แรงผลี่ักดันที�ทำาให้เราพยายามีอุยู่เรื�อุยไป้นั�นมีีข้อุเสียในตัว แพิสชััน
มักแลกมาด�วยัเวลาและพิลังงานที�ต�องใชั�กับค่รือบค่รืัว เพิื�อนฝู้ง
กิจกรืรืมอื�นรืวมถึึงค่วามสุขง่ายัๆในชัีวิตถึ�าเรืามีแพิสชัันมากเกินไป
โดยัเฉัพิาะอยั่างยัิ�งเมื�อมีโดยัไม่รื้�จักตัวเองดีพิอ มันจะทำาลายัชัีวิต
และนำาเรืาไปส้่ภาวะหมดไฟ คนที�มีีแพสชุันแรงกลี่้าหลี่ายคนลี่้วน
ต้อุงเผชุิญเรื�อุงเหลี่่านี�อุย่างเลี่ี�ยงไมี่ได้ เมีื�อุแพสชุันทำาให้เราเจ็บป้วด
เรื�อุงอุื�นๆ ก็ดูจะสิ�นความีสำาคัญในทันที นี�เป้็นทั�งเรื�อุงดีแลี่ะไมี่ดี หรือุ
บ่อุยครั�งก็เป้็นได้ทั�งสอุงอุย่างในเวลี่าเดียวกัน
เราเฝ้้าสังเกตแพสชุันในตัวนักกีฬาโอุลี่ิมีป้ิก นักป้ระดิษ์ฐ์์ผู้สั�น
สะเทือุนวงการ ศิิลี่ป้ินที�แหวกแนวไมี่เหมีือุนใคร แลี่ะผู้ป้ระกอุบการที�
ป้ระสบความีสำาเร็จ จนนำาไป้สู่ข้อุสงสัยที�ว่า…
•ความีรู้สึกอุันแรงกลี่้าที�เรียกว่า “แพสชุัน” มีาจากที�ไหน?
•เราจะหาแพสชุันเจอุได้อุย่างไร?แลี่ะอุะไรเป้็นตัวกระตุ้นขอุง
มีัน?
•เราควรทำาอุย่างไรถ้าต้อุงไลี่่ตามีแพสชุันที�ขัดแย้งกับหน้าที�
อุื�นๆ ขอุงตัวเอุง?
9
•อุะไรทำาให้คนเราหมีดแพสชุัน?
•แพสชุันเป้็นสิ�งที�ดีเสมีอุไป้ใชุ่ไหมี? หรือุว่าไมี่ต่างอุะไรจาก
อุาการเสพติด
•เรามีีวิธีใชุ้ชุีวิตอุย่างมีีแพสชุันที�ถูกต้อุงหรือุไมี่? เราต้อุงทุ่มี
สุดตัวเท่านั�นหรือุเป้ลี่่า?
“จงค้นหาแลี่ะทำาตามีแพสชุันขอุงตัวเอุง”นี�เป้็นความีเชุื�อุทั�วไป้
ที�พ่อุแมี่ อุาจารย์ แลี่ะโค้ชุต่างๆ มีักแนะนำา แต่ขณ์ะเดียวกัน เสียง
ต่อุต้านในสังคมีก็เริ�มีดังขึ�น การทำาตามีแพสชุันอุย่างเดียวเริ�มีดูเป้็น
การกระทำาที�ไร้ความีรับผิดชุอุบ บ้าดีเดือุด หนำาซุำ�ายังเป้็นหนทางสู่การ
ทำาผิด สุขภาพที�ยำ�าแย่ แลี่ะความีเครียด ข้อุโต้แย้งทั�งสอุงฝ้่ายลี่้วนมีี
ส่วนถูกด้วยกันทั�งคู่ หนังสือุเลี่่มีนี�จะเลี่่าให้คุณ์ฟังว่า แมี้สังคมีขอุงเรา
จะชุอุบมีอุงอุะไรง่ายๆเป้็นขาวหรือุดำาสิ�งนี�หรือุสิ�งนั�นแต่เราไมี่สามีารถ
มีอุงแพสชุันอุย่างตรงไป้ตรงมีาได้ขนาดนั�น
จริงอุยู่ว่าแพสชุันสามีารถเป้็นพรอุันป้ระเสริฐ์เป้็นเครื�อุงหมีายแห่ง
ความีเป้็นเลี่ิศิ แลี่ะเป้็นเค้าโครงขอุงความีสำาเร็จอุันยิ�งใหญ่ แต่ถ้าเรา
ไมี่วางแผนในการไลี่่ตามีมีันอุย่างรอุบคอุบแลี่ะควบคุมีอุย่างระมีัดระวัง
มีันจะกลี่ายเป้็นคำาสาป้ร้ายทันทีแลี่ะจะลี่งโทษ์เราอุย่างร้ายแรง
แพิสชัันอันชัั�วรื�ายันั�นมีอยั้่ดาษดื�น โดยัเฉัพิาะในสังค่มที�
ชัักจ้งให�ค่นกรืะหายัทางลัดและค่วามสุขแบบเรื่งด่วนมีันจะหลี่อุกลี่่อุ
ให้เราตัดสินตัวเอุงด้วยยอุดผู้ติดตามีหรือุจำานวนเพื�อุนบนโซุเชุียลี่มีีเดีย
มีันจะพรำ�าบอุกเราว่า “ชุัยชุนะไมี่ใชุ่ทุกอุย่าง แต่เป้็นตัวเลี่ือุกเพียง
The Passion Paradox
10
หนึ�งเดียว”นี�คือุสังคมีที�สนใจแต่ความีสำาเร็จแลี่ะบังคับให้เราสนใจแต่
ผลี่ลี่ัพธ์ป้ลี่ายทาง
โชุคดีที�การตัดสินใจไลี่่ตามีแพสชุันแลี่ะคำาถามีว่า “มีันจะดี
หรือุร้าย” นั�นขึ�นอุยู่กับตัวคุณ์ ถ้าคุณ์จัดการแพสชุันด้วยวิธีที�ถูกต้อุง
คุณ์จะได้ฝ้ึกตัวเอุงอุย่างต่อุเนื�อุงจนได้รับป้ระสบการณ์์ทำางานแลี่ะ
ป้ระสบการณ์์ชุีวิตอุันน่ามีหัศิจรรย์
แต่เดิมี หนังสือุเลี่่มีนี�คือุการสำารวจตัวเอุงเพื�อุให้พวกเรา แบรด
แลี่ะสตีฟเข้าใจว่าเราจะใชุ้ชุีวิตโดยมีีแพสชุันในทางที�ดีเหมีาะสมีแลี่ะ
ยั�งยืนได้อุย่างไร เราเที�ยวค้นคว้าจากวรรณ์กรรมี ตำาราด้านชุีววิทยา
จิตวิทยามีานุษ์ยวิทยาแลี่ะป้รัชุญาเราสัมีภาษ์ณ์์นักวิจัยจากแขนงวิชุา
ต่างๆทั�วโลี่กเราพบป้ะแลี่ะศิึกษ์าคนที�ป้ระสบความีสำาเร็จแลี่ะลี่้มีเหลี่ว
เพราะแพสชุัน จากนั�นเราจะมีอุงลี่ึกเข้าไป้ในตัวเอุงจนค้นพบส่วนที�ดี
ส่วนที�แย่แลี่ะส่วนที�น่าเกลี่ียดขอุงความีสัมีพันธ์ระหว่างเรากับแพสชุัน
บางทีคุณ์อุาจรู้อุยู่แลี่้วว่า แพสชุันขอุงคุณ์อุยู่ในระดับใด
บางทีคุณ์อุาจพอุมีีไอุเดียเรื�อุงเส้นทางความีก้าวหน้าในอุาชุีพ
หรือุแผนธุรกิจที�อุยากทำา แต่ยังกังวลี่แลี่ะกลี่ัวอุยู่
บางทีคุณ์อุาจจะกำาลี่ังทุ่มีสุดตัวกับบางอุย่าง เชุ่น ก่อุตั�งบริษ์ัท
ขอุงตัวเอุงหรือุฝ้ึกซุ้อุมีเพื�อุเป้็นนักกีฬามีือุอุาชุีพ
บางทีคุณ์อุาจทำาตามีแพสชุันแลี่้วแต่เริ�มีรู้สึกหมีดไฟหรือุลี่ะเลี่ย
แง่มีุมีอุื�นๆ ในชุีวิต เชุ่น เพื�อุนฝู้ง ครอุบครัว
บางทีคุณ์อุาจรู้สึกหมีดแพสชุัน ทั�งที�ครั�งหนึ�งมีันเคยเติมีเชุื�อุไฟ
ให้คุณ์
11
ไมี่ว่าคุณ์จะอุยู่ในจุดใด หนังสือุเลี่่มีนี�จะชุ่วยให้ชุีวิตคุณ์เดินบน
เส้นทางที�ใชุ่ คุณ์จะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับแพสชุันแลี่ะพัฒนามีันเพื�อุ
จุดป้ระกายชุีวิตคุณ์ให้สว่างไสวขึ�นมีาอุีกครั�ง
แบรดแลี่ะสตีฟ
แพสืชัันไม่ใชั่ทำุกี่อย่าง
1
ไม่่ม่ีอะไรสำำ�คัญเท่่�แพัสำชััน
ไม่่ว่่�คุณจะอย�ก่ท่ำ�อะไร จงตั้ั�งใจก่ับม่ัน
โลก่ไม่่ตั้้องก่�รสำีเท่�ม่�ก่ไป็ก่ว่่�นี�
ตั้รงก่ันข้้�ม่ เร�ม่ีสำีสำันไม่่ม่�ก่พัอตั้่�งห�ก่
ถ้้�คว่�ม่ธรรม่ด�ไม่่ใชั่เป็้�หม่�ยข้องผู้้้ใด
คว่�ม่สำม่บ้รณ์แบบเองก่็ไม่่คว่รเป็็นเชั่นนั�น
จงจำ�คำ�พั้ดนี�ไว่้ให้ดี
แพัสำชััน + ก่�รไม่่ยอม่แพั้ = คว่�ม่สำำ�เร็จ
บอน โจวี กล่าวเมื�อปี 2001
ณ งานสำาเรื็จการืศึึกษาของมหาวิทยัาลัยัมอนมัธิ รืัฐนิวเจอรื์ซีียั์
14 The Passion Paradox
แพสชุันในแบบที�คุณ์น่าจะคุ้นเคยกันดี น่าจะตรงตามีที�บอุน โจวี
นักร้อุงชุื�อุดังเคยบรรยายไว้ นั�นคือุ การค้นหาสิ�งที�คุณ์จะทำาอุย่างตั�งใจ
มีีไฟ แลี่ะใจจดใจจ่อุ
แพสชุันมีีชุื�อุเสียงแลี่ะได้รับความีนิยมีมีันถูกส่งเสริมีในทุกที�ตั�งแต่
ห้อุงเรียน ที�ทำางาน ไป้จนถึงสนามีกีฬา เพียงคุณ์หาแพสชุันขอุงตัวเอุง
เจอุแลี่้วไลี่่ตามีมีันเรื�อุงอุื�นๆก็จะดีเอุงผู้คนมีักพูดกันเชุ่นนี�แต่ความีจริง
ไมี่ได้เป้็นเชุ่นนั�นเสมีอุไป้แมี้คุณ์จะหาแพสชุันเจอุคุณ์ก็อุาจรู้ว่าต้อุงทำา
อุะไรหลี่ังจากนั�นแค่นิดเดียว หรือุอุาจไมี่รู้อุะไรเลี่ย หลี่ายคนมีักบอุก
ให้เรา“ค้นหาแพสชุัน”แต่แทบไมี่มีีใครเลี่ยที�จะบอุกเราว่า“จะทำาตามี
แพสชุันได้อุย่างไร”
เส้นทางที�น่าจะมีุ่งตรงสู่ความีสำาเร็จ ความีสุข แลี่ะการบรรลีุ่
เป้้าหมีายโดยใชุ้แพสชุันอุาจกลี่ายเป้็นเส้นทางที�แสนสลี่ับซุับซุ้อุน
คดเคี�ยวเลี่ี�ยวลี่ดแลี่ะมีีอุันตรายได้ถ้าเราตัดสินใจผิดพลี่าดอุีลี่อุนมีัสก์
ผู้ก่อุตั�งบริษ์ัทเทสลี่าแลี่ะสเป้ซุเอุ็กซุ์ กลี่่าวไว้ว่า “โลี่กแห่งความีจริงนั�น
มีีเพียงชุ่วงเวลี่าที�ยอุดเยี�ยมี ยำ�าแย่ แลี่ะเครียดแบบไมี่มีีวันเลี่ิกรา”
ถ้าเราลี่อุงพิจารณ์าถึงเส้นทางร้ายๆ ที�แพสชุันอุาจพาเราไป้ได้
เหลี่่านี�คือุจุดหมีายที�เราอุาจต้อุงเจอุ
บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 15
คุ่ณตกเป็นทาสของผู้ลปรืะโยัชัน์และการืยัอมรืับจากผู้้�อื�น
คนที�ป้ระสบความีสำาเร็จเร็วจะถูกเงินชุื�อุเสียงแลี่ะยอุดผู้ติดตามี
เข้าครอุบงำาได้ง่ายมีาก เดิมีทีคุณ์มีีแพสชุันไว้สำาหรับทำาสิ�งที�ชุอุบ แต่
ตอุนนี�กลี่ับใชุ้เพื�อุหาผลี่ป้ระโยชุน์คุณ์ผูกมีัดคุณ์ค่าขอุงตัวเอุงไว้กับการ
ยอุมีรับจากคนอุื�น ถ้าคุณ์ลี่้มีเหลี่วหรือุติดอุยู่ในวังวนขอุงความีสำาเร็จ
แค่ครึ�งๆ กลี่างๆ โดยไมี่ก้าวหน้าไป้ไหน นี�คือุหายนะที�จะสั�นสะเทือุน
ชุีวิตขอุงคุณ์
กรณ์ีดีที�สุด คุณ์ก็แค่จะไมี่มีีความีสุข วิตกกังวลี่ หรือุซุึมีเศิร้า
ส่วนกรณ์ีเลี่วร้ายที�สุด คุณ์ก็จะเริ�มีทำาเรื�อุงที�ผิด
คุ่ณมองไม่เห็นอะไรือีกนอกจากแพิสชัันของตัวเอง
คุณ์ทุ่มีเทไลี่่ตามีแพสชุันสุดตัวจนเพิกเฉยทุกอุย่างชุีวิตแต่งงาน
ขอุงคุณ์ลี่้มีเหลี่ว ลีู่กๆ เติบโตขึ�นโดยคุณ์ไมี่ทันรู้ตัว คุณ์ลี่ะเลี่ยสุขภาพ
ตัวเอุง ในห้วงขณ์ะนั�นคุณ์อุาจรู้สึกดี เพราะได้ทำาสิ�งที�ชุอุบ แต่พอุเวลี่า
ผ่านไป้ป้ีแลี่้วป้ีเลี่่า เมีื�อุคุณ์ได้มีอุงย้อุนกลี่ับไป้อุีกครั�ง คุณ์กลี่ับเสียใจ
แลี่ะไมี่อุยากเสียเวลี่าไป้แบบนั�นอุีกเลี่ย
คุ่ณหมดไฟ
การทิ�งทุกสิ�งเพื�อุทำาตามีแพสชุันอุาจได้ผลี่อุยู่หนึ�งวันหนึ�งเดือุน
หรือุหนึ�งป้ีแต่ถ้าคุณ์ป้ลี่่อุยทิ�งไว้ไฟในตัวมีักจะลีุ่กโชุนอุยู่เพียงครู่เดียว
ก่อุนมีอุดดับไป้ ใชุ่ว่าคุณ์ไมี่อุยากจะค่อุยเป้็นค่อุยไป้ คุณ์แค่ทำาไมี่ได้
ต่างหาก คุณ์ถูกแพสชุันครอุบงำาอุย่างหนักเกินกว่าจะรู้ตัวว่า ความี
16 The Passion Paradox
พยายามีทุ่มีเททั�งกายแลี่ะใจนี�อุาจไมี่ยั�งยืนรู้ตัวอุีกทีคุณ์ก็หมีดพลี่ังแลี่้ว
สิ�งที�คุณ์คิดว่าอุาจจะเป้็นแพสชุันไป้ชุั�วชุีวิตกลี่ับกลี่ายเป้็นแค่กิจกรรมี
ที�น่าตื�นเต้นเพียงชุั�ววูบเท่านั�น
คุ่ณไม่มีค่วามสุข
แสงสว่างจากป้ระกายไฟแห่งแพสชุันในตัวคุณ์อุาจริบหรี�ลี่งเมีื�อุ
เวลี่าผ่านไป้ คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเรื�อุงราวทำานอุงว่า “ฉันเป้ลี่ี�ยน
งานอุดิเรกให้เป้็นอุาชุีพได้ โชุคดีจริงๆ” จากนั�นเขาก็ฉุกคิดได้ว่า “งาน
อุดิเรกแสนวิเศิษ์ที�ฉันทำาเพราะชุอุบ กลี่ับทำาให้ฉันรู้สึกเหมีือุนมีันเป้็น
งานหลี่ักนี�ไมี่ใชุ่อุย่างที�เคยคิดไว้เลี่ย”ไมี่นานนักเขาจะเริ�มีตั�งคำาถามีว่า
ทำาไมีตอุนนี�สิ�งที�เคยชุอุบในอุดีตกลี่ับน่าเบื�อุไป้หมีด?
แต่ยังมีีแพสชุันอุีกชุนิดที�ดีกว่านั�น มีันจะป้รากฏตัวยามีที�คุณ์มีี
สมีาธิกับบางอุย่าง เพราะชุอุบทำาสิ�งนั�น ยามีที�คุณ์ถ่อุมีตนเมีื�อุป้ระสบ
ความีสำาเร็จแลี่ะทำาใจให้เข้มีแข็งเวลี่าที�ลี่้มีเหลี่ว ยามีที�เป้้าหมีายขอุง
คุณ์คือุการเดินทาง ไมี่ใชุ่เส้นชุัย ยามีที�แพสชุันขอุงคุณ์ถูกกระตุ้นด้วย
เป้้าหมีายใหญ่แลี่ะสอุดรับกับเรื�อุงอุื�นๆ ในชุีวิต ยามีที�คุณ์รู้จักตัวเอุง
มีากพอุจะมีีอุำานาจเหนือุแพสชุันแลี่ะมีันเอุงก็ไมี่อุาจควบคุมีคุณ์ได้
ยามีที�คุณ์รู้สึกมีีชุีวิตชุีวาไมี่ใชุ่แค่สอุงสามีเดือุนหรือุสอุงสามีป้ีแต่เป้็น
ตลี่อุดชุีวิตทำางานหรือุชุั�วชุีวิตคุณ์
นี�คือุแพสชุันที�ทุกคนต่างป้รารถนา นี�คือุแพสชุันที�ยอุดเยี�ยมีที�สุด
บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 17
ก็ารืที่่�งทีุ่ก็ส่�งเพื�อที่ำต่ามแพสชััน
อาจได้ผลอยั่่หน่�งวัน
หน่�งเดือน หรืือหน่�งป็ี
แต่่ถ้้าคุ่ณป็ล่อยัที่่�งไว้
ไฟในต่ัวมัก็จะลุก็โชันอยั่่เพ่ยังค่รื่่เด่ยัว
ก็่อนมอดดับไป็
18 The Passion Paradox
ทุกแพสชุันมีักเริ�มีต้นด้วยความีเร่าร้อุน ไมี่มีีใครอุยากหมีดไฟ
หรือุเสียสมีดุลี่ชุีวิต เพราะทั�งแพสชุันที�ดีแลี่ะร้ายต่างก็มีีจุดเริ�มีต้น
เดียวกัน ถ้าคุณ์ควบคุมีแพสชุันไมี่เป้็น คุณ์ก็จะอุอุกนอุกลีู่่นอุกทางได้
ง่าย บ่อุยครั�งคุณ์อุาจไมี่ทันรู้ตัวด้วยซุำ�า
แพสชุันนั�นเป้ราะบาง แลี่ะเราต้อุงควบคุมีมีันอุย่างระมีัดระวัง
นี�คือุเหตุผลี่ว่าทำาไมีงานวิจัยจึงเผยว่าแพสชุันไมี่เพียงเกี�ยวข้อุงกับ
ความีสุขสุขภาพแลี่ะความีพึงพอุใจในชุีวิตแต่ยังเกี�ยวกับความีกังวลี่
โรคซุึมีเศิร้า ภาวะหมีดไฟ แลี่ะพฤติกรรมีที�ผิดศิีลี่ธรรมีด้วย
แพสชัันนั�นเป็รืาะบาง
และเรืาต่้องค่วบคุ่มมัน
อยั่างรืะมัดรืะวัง
บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 19
แมี้จะมีีคำาแนะนำาให้ค้นหาแพสชุันเต็มีไป้หมีด แต่ก็มีีคำาแนะนำา
ผิดๆมีากมีายที�ไมี่มีีหลี่ักฐ์านใดมีาสนับสนุนจริงๆแลี่้วการค้นหาแพสชุัน
ขอุงตัวเอุงเป้็นเพียงการต่อุสู้ในครึ�งแรก การรู้วิธีรักษ์าแลี่ะนำาแพสชุัน
ไป้ใชุ้อุย่างเหมีาะสมีก็เป้็นอุีกครึ�งหนึ�งที�สำาคัญไมี่แพ้กัน น่าเสียดาย
ที�แทบไมี่มีีใครพูดถึงเรื�อุงนี�เลี่ย ผลี่ที�ตามีมีาคือุ ผลี่ลี่ัพธ์ที�ไมี่เป้็นไป้
ตามีคาด แลี่ะหลี่ายคนต้อุงทนทุกข์กับผลี่ลี่ัพธ์เหลี่่านั�น
หนังสือุเลี่่มีนี�ตั�งใจจะป้้อุงกันเรื�อุงราวเหลี่่านั�นแลี่ะพร้อุมีแสดง
ให้คุณ์เห็นว่าจะค้นหาแลี่ะพัฒนาแพสชุันได้อุย่างไร รวมีทั�งวิธีที�คุณ์
จะควบคุมีพลี่ังขอุงมีันได้ด้วย เราจะแสดงให้เห็นว่า ทิศิทางที�แพสชุัน
นำาพาคุณ์ไป้เกิดจากการเลี่ือุกขอุงคุณ์ ไมี่ใชุ่โชุคชุะตา เราจะมีอุบ
เครื�อุงมีือุที�ใชุ้ได้จริงเพื�อุให้แพสชุันขอุงคุณ์ยังคงลีุ่กโชุนได้เสมีอุแลี่ะ
สอุดคลี่้อุงกับเรื�อุงอุื�นๆในชุีวิตขอุงคุณ์เราจะไมี่ใชุ้คำาพูดซุำ�าซุากน่าเบื�อุ
ที�เจอุอุยู่ดาษ์ดื�นในหนังสือุเลี่่มีอุื�น เราจะนำาเสนอุแต่ความีจริง โดยใชุ้
หลี่ักฐ์านทางวิทยาศิาสตร์ลี่่าสุด รวมีไป้ถึงแนวคิดขอุงคนเก่งๆ แลี่ะ
นักป้รัชุญาด้วย
เราจะมีาสำารวจแพสชุันกันให้ถี�ถ้วน พิจารณ์าทั�งป้ัจจัยด้าน
ร่างกายแลี่ะจิตใจแลี่ะสำารวจเรื�อุงราวขอุงคนที�มีีแพสชุันแรงกลี่้าบาง
เรื�อุงเป้็นเชุิงบวก เชุ่น เรื�อุงขอุงเคธี เลี่เด็คกี ดาวรุ่งนักว่ายนำ�าโอุลี่ิมีป้ิก
แลี่ะวอุร์เรน บัฟเฟตต์ พ่อุมีดด้านการเงินการลี่งทุน บางเรื�อุงเป้็น
อุุทาหรณ์์เชุ่นเรื�อุงขอุงเจฟฟรีย์สกิลี่ลี่ิงนักธุรกิจขี�ฉ้อุแห่งบริษ์ัทเอุ็นรอุน
แลี่ะแบร์รี บอุนด์ส นักเบสบอุลี่ที�โกงการแข่งขัน
20 The Passion Paradox
เราจะตั�งคำาถามีถึงข้อุดีขอุงการใชุ้ชุีวิตอุย่างสมีดุลี่ วิเคราะห์
ว่าการยิ�งรู้จักตัวเอุงจะชุ่วยป้้อุงกันความีรู้สึกผิดในอุนาคตได้อุย่างไร
แลี่ะอุธิบายความีสำาคัญขอุงเรื�อุงราวที�เราบอุกกับตัวเอุง เราจะได้
เรียนรู้ว่าแพสชุันไมี่ใชุ่สิ�งที�ควรป้ลี่่อุยมีันไป้ตามีอุำาเภอุใจ แต่ควรตั�งใจ
ควบคุมีไว้ให้ดี
ก่อุนจะเข้าสู่เนื�อุหาที�กลี่่าวไป้ทั�งหมีดนั�น เราจะมีาทำาความี
เข้าใจรากเหง้าขอุงแพสชุันก่อุนเป้็นอุันดับแรก เพื�อุปู้พื�นฐ์านการใชุ้
ชุีวิตด้วยแพสชุันที�ดีที�สุด เราขอุเริ�มีจากการท่อุงไป้ในอุดีตอุันไกลี่โพ้น
สู่ครั�งแรกที�มีนุษ์ย์เริ�มีรู้จักแพสชุัน
บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 21
บทสรุปเรื่องแพสชัน
•ทุกคนบอุกให้เราหาแพสชุันให้เจอุ แต่ไมี่มีีใครบอุกว่า
จะหาได้อุย่างไร ยิ�งเรื�อุงใชุ้ชุีวิตร่วมีกับมีันอุย่างไร ยิ�ง
ไมี่ต้อุงพูดถึง
•แมี้แพสชุันส่วนใหญ่จะเริ�มีจากความีคิดในแง่บวก แต่
บ่อุยครั�งมีันกลี่ับเป้ลี่ี�ยนเป้็นเรื�อุงเลี่วร้าย
•ถ้าคุณ์ไมี่รู้จักควบคุมีแพสชุัน คุณ์จะต้อุงเสี�ยงกับ…
	การตกเป้็นทาสขอุงผลี่ป้ระโยชุน์แลี่ะการยอุมีรับจาก
ผู้อุื�น
	ภาวะหมีดไฟ
	ความีรู้สึกผิด
	การสูญเสียความีสุข
•ในทางกลี่ับกันถ้าคุณ์รู้จักควบคุมีแพสชุันคุณ์จะใชุ้ชุีวิต
โดยมีีสุขภาพที�ดี มีีความีสุข แลี่ะพอุใจในชุีวิตมีากขึ�น
•แพสชุันมีีทั�งชุนิดดีแลี่ะร้ายแพสชุันขอุงคุณ์จะเป้็นแบบ
ไหน คุณ์คือุคนตัดสิน

Recomendados

ใบความรู้ สรุปพระพุทธประวัติ ป.3+448+dltvsocp3+54soc p03f 18-4page por
ใบความรู้ สรุปพระพุทธประวัติ ป.3+448+dltvsocp3+54soc p03f 18-4pageใบความรู้ สรุปพระพุทธประวัติ ป.3+448+dltvsocp3+54soc p03f 18-4page
ใบความรู้ สรุปพระพุทธประวัติ ป.3+448+dltvsocp3+54soc p03f 18-4pagePrachoom Rangkasikorn
3.5K visualizações6 slides
๒. วิเคราะห์โคลง[1] por
๒. วิเคราะห์โคลง[1]๒. วิเคราะห์โคลง[1]
๒. วิเคราะห์โคลง[1]นิตยา ทองดียิ่ง
20.3K visualizações29 slides
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง การวิเคราะห์ประเภทและบริการของที่พ... por
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง การวิเคราะห์ประเภทและบริการของที่พ...โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง การวิเคราะห์ประเภทและบริการของที่พ...
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่อง การวิเคราะห์ประเภทและบริการของที่พ...ธณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
530 visualizações19 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5 por
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5ohmsyeppii
2.5K visualizações16 slides
ใบความรู้ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก por
ใบความรู้ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกใบความรู้ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
ใบความรู้ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกอรอุมา เขียวสวัสดิ์
29.3K visualizações4 slides
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯ por
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯแบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯ
แบบฝึกหัดม.4 5 6 เตรียมเอ็นฯAnan Pakhing
20.6K visualizações111 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สามัคคีเภทคำฉันท์ por
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์kanghanlom
7.4K visualizações8 slides
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ por
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จNat Ty
36.1K visualizações6 slides
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 por
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
3.3K visualizações4 slides
สามก๊ก por
สามก๊กสามก๊ก
สามก๊กkanchana13
13.6K visualizações18 slides
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน por
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนพัน พัน
4K visualizações27 slides
สามัคคีเภทคำฉันท์ por
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์Jariya Huangjing
21.5K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

สามัคคีเภทคำฉันท์ por kanghanlom
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
kanghanlom7.4K visualizações
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ por Nat Ty
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
Nat Ty36.1K visualizações
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 por Dhanee Chant
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
Dhanee Chant3.3K visualizações
สามก๊ก por kanchana13
สามก๊กสามก๊ก
สามก๊ก
kanchana1313.6K visualizações
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน por พัน พัน
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน
เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน
พัน พัน4K visualizações
สามัคคีเภทคำฉันท์ por Jariya Huangjing
สามัคคีเภทคำฉันท์สามัคคีเภทคำฉันท์
สามัคคีเภทคำฉันท์
Jariya Huangjing21.5K visualizações
ใบงาน por tonsocial
ใบงานใบงาน
ใบงาน
tonsocial32.6K visualizações
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย por พัน พัน
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
พัน พัน73.9K visualizações
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง por Chinnakorn Pawannay
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทองสุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง
สุนทรียรสในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนฆ่านางวันทอง
Chinnakorn Pawannay14.5K visualizações
เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น por พจีกานต์ หว่านพืช
เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา por Padvee Academy
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาวิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
วิชาพุทธปรัชญา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
Padvee Academy7.4K visualizações
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+409+dltvsocp1+T1 p1 3-sheet por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+409+dltvsocp1+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+409+dltvsocp1+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+409+dltvsocp1+T1 p1 3-sheet
Prachoom Rangkasikorn4.2K visualizações
กลอนเทียนปัญญา por niralai
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญา
niralai11K visualizações
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+426+dltvsocp2+T1 p1 3-sheet por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+426+dltvsocp2+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+426+dltvsocp2+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคมศึกษา ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+426+dltvsocp2+T1 p1 3-sheet
Prachoom Rangkasikorn14.3K visualizações
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร por Santichon Islamic School
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารงานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
Santichon Islamic School54.7K visualizações
กิจกรรมที่ 2 ผู้นำ 4 ทิศ por Kamon Kaewmanee
กิจกรรมที่ 2 ผู้นำ 4 ทิศกิจกรรมที่ 2 ผู้นำ 4 ทิศ
กิจกรรมที่ 2 ผู้นำ 4 ทิศ
Kamon Kaewmanee4.3K visualizações
วรรณกรรมเรื่อง ทวิภพ por Itt Bandhudhara
วรรณกรรมเรื่อง ทวิภพวรรณกรรมเรื่อง ทวิภพ
วรรณกรรมเรื่อง ทวิภพ
Itt Bandhudhara30.9K visualizações
รู้เท่าทันสื่อ por Rujroad Kaewurai
รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสื่อ
รู้เท่าทันสื่อ
Rujroad Kaewurai3.9K visualizações

Mais de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
409 visualizações26 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
99 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 visualizações28 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
360 visualizações27 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
568 visualizações24 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
134 visualizações23 slides

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
Piyapong Sirisutthanant409 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant99 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
Piyapong Sirisutthanant191 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant360 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Piyapong Sirisutthanant568 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
Piyapong Sirisutthanant134 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant328 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
Piyapong Sirisutthanant399 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant327 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant314 visualizações
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
Piyapong Sirisutthanant1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant885 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant1.3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
Piyapong Sirisutthanant1.2K visualizações
How to be better at (almost) everything sample por Piyapong Sirisutthanant
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
Piyapong Sirisutthanant3.1K visualizações

ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf

 • 2. THE PASSION PARADOX ฉัันหมด Passion หรืือแค่่ยัังหามันไม่เจอ Copyright © 2019 by Brad Stulberg and Steve Magness All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Rodale Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC Thai Language translation copyright © 2022 by Superposition Co., Ltd. All right reserved. เลขมาตรืฐานสากลปรืะจำาหนังสือ 978-616-8109-36-6 ผู้้�เขียัน: Brad Stulberg, Steve Magness ผู้้�แปล: แป้้ง ไตรรัตนานุสรณ์์ กองบรืรืณาธิิการื: ป้ิยะพงษ์์ ศิิริสุทธานันท์, ธีร์ มีีนสุข, ธีพร บรรจงเป้ลี่ี�ยน ออกแบบปก: ชุุติมีณ์ฑน์ อุุดมีทิตรัชุต์ จัดรื้ปเล่ม: อุรณ์ัญชุ์ สุขเกษ์มี รืาค่า 250 บาท จัดพิิมพิ์โดยั สำานักพิิมพิ์บิงโก ภายในเครือุ บริษ์ัท ซุุป้เป้อุร์โพซุิชุั�น จำากัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซุอุยดุลี่ิยา ถนนกาญจนาภิเษ์ก แขวงบางระมีาด เขตตลี่ิ�งชุัน กทมี. 10170 อุีเมีลี่ superposition.books@gmail.com โทรศิัพท์ 094-810-7272 เว็บไซุต์ www.bingobook.co เฟซุบุ�ก www.facebook.com/bingobooks จัดจำาหน่ายัโดยั บริษ์ัท ซุีเอุ็ดยูเคชุั�น จำากัด (มีหาชุน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลี่ขที� 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2826-8000 โทรสาร 0-2826-8999 เว็บไซุต์ www.se-ed.com พิมีพ์ที� Pimdee โทรศิัพท์ 02-401-9401 หากต้อุงการสั�งซุื�อุเป้็นจำานวนมีาก กรุณ์าติดต่อุรับส่วนลี่ดได้ที� บริษ์ัท ซุุป้เป้อุร์โพซุิชุั�น จำากัด อุีเมีลี่ superposition.books@gmail.com
 • 3. สารบัญ บทนํ า ทําไมต้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับแพสชัน 6 บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 12 บทที่ 2 ที่มาของแพสชัน 22 บทที่ 3 จงค้นหาและพัฒนาแพสชันให้งอกงาม 48 บทที่ 4 เมื่อแพสชันไม่เป็นอย่างที่เราคิด 82 บทที่ 5 แพสชันที่ดีที่สุด 108 บทที่ 6 มายาแห่งความสมดุล 154 บทที่ 7 จงกําหนดชีวิตของตัวเอง 174 บทที่ 8 เริ่มต้นใหม่ 202 บทสรุป จงใช้ชีวิตโดยมีแพสชันอย่างสร้างสรรค์ 226
 • 7. 7 เราเคยเจาะลี่ึกเรื�อุงการรักษ์าระดับผลี่งานให้เต็มีป้ระสิทธิภาพโดย ไมี่ทำาลี่ายสุขภาพในหนังสือุเลี่่มีก่อุนอุย่างคนเก่่ง พััก่เป็็นเราอุธิบายว่า เหลี่่านักกีฬาศิิลี่ป้ินแลี่ะนักคิดระดับโลี่กต่างนำาความีรู้นั�นไป้ป้ระยุกต์ ใชุ้อุย่างไร รวมีทั�งบอุกกับทุกคนด้วยว่า “คุณ์ก็ทำาได้เชุ่นกัน” อุย่างไรก็ตามี เรากลี่ับอุดคิดไมี่ได้เลี่ยว่า ถ้าเราสนใจแค่หัวข้อุ นั�นเพียงอุย่างเดียว เราคงพลี่าดป้ระเด็นสำาคัญอุีกอุย่างไป้ คนเก่งๆ ที� ป้ระสบความีสำาเร็จลี่้วนมีีสิ�งหนึ�งที�เหมีือุนกันนั�นคือุแพิสชััน(Passion) ซุึ�งเป้็นแรงขับเคลี่ื�อุนหลี่ักเป้็นความีกระหายอุันไมี่สิ�นสุดแลี่ะเป้็นความี ต้อุงการอุันไมี่รู้จบ เรา แบรดแลี่ะสตีฟ เป้็นทั�งนักเขียน ทั�งโค้ชุขอุงเหลี่่านักกีฬา ผู้บริหาร แลี่ะผู้ป้ระกอุบการ เราจึงโชุคดีมีากที�ได้รู้จักกับผู้คนมีากมีาย ที�ทุ่มีเทกับแพสชุันพวกเขาเป้็นคนที�ไมี่เคยพอุใจอุะไรง่ายๆมีีความีสุข กับกิจกรรมีบางอุย่างให้เต็มีที� ต้อุงผ่านสถานการณ์์ที�ยากลี่ำาบากแลี่ะ ไมี่แน่นอุน แลี่ะต้อุงก้าวข้ามีขีดจำากัดอุยู่เสมีอุ อุาจฟังดูถือุดีไป้บ้างแต่บางครั�งเราก็สังเกตเห็นแรงขับเคลี่ื�อุนนี� ในตัวเอุงบางทีคุณ์เอุงก็อุาจมีอุงเห็นมีันในตัวคุณ์เชุ่นกันที�ป้รึกษ์าขอุง เราเคยเตือุนว่า “นี�เร็วเกินไป้สำาหรับการเขียนหนังสือุเลี่่มีใหมี่รึเป้ลี่่า?”
 • 8. The Passion Paradox 8 แต่เราไมี่อุาจห้ามีตัวเอุงได้ หน้ากระดาษ์อุันว่างเป้ลี่่าดึงดูดเรา แลี่้ว เราก็ต้านทานมีันไมี่ได้ เราจึงต้อุงเดินหน้าต่อุแลี่ะจรดป้ลี่ายป้ากกาสู่ หน้ากระดาษ์ แมี้เราจะดีใจที�เลี่ือุกเขียนต่อุในตอุนนั�น แต่เราก็ต้อุงยอุมีรับว่า แรงผลี่ักดันที�ทำาให้เราพยายามีอุยู่เรื�อุยไป้นั�นมีีข้อุเสียในตัว แพิสชััน มักแลกมาด�วยัเวลาและพิลังงานที�ต�องใชั�กับค่รือบค่รืัว เพิื�อนฝู้ง กิจกรืรืมอื�นรืวมถึึงค่วามสุขง่ายัๆในชัีวิตถึ�าเรืามีแพิสชัันมากเกินไป โดยัเฉัพิาะอยั่างยัิ�งเมื�อมีโดยัไม่รื้�จักตัวเองดีพิอ มันจะทำาลายัชัีวิต และนำาเรืาไปส้่ภาวะหมดไฟ คนที�มีีแพสชุันแรงกลี่้าหลี่ายคนลี่้วน ต้อุงเผชุิญเรื�อุงเหลี่่านี�อุย่างเลี่ี�ยงไมี่ได้ เมีื�อุแพสชุันทำาให้เราเจ็บป้วด เรื�อุงอุื�นๆ ก็ดูจะสิ�นความีสำาคัญในทันที นี�เป้็นทั�งเรื�อุงดีแลี่ะไมี่ดี หรือุ บ่อุยครั�งก็เป้็นได้ทั�งสอุงอุย่างในเวลี่าเดียวกัน เราเฝ้้าสังเกตแพสชุันในตัวนักกีฬาโอุลี่ิมีป้ิก นักป้ระดิษ์ฐ์์ผู้สั�น สะเทือุนวงการ ศิิลี่ป้ินที�แหวกแนวไมี่เหมีือุนใคร แลี่ะผู้ป้ระกอุบการที� ป้ระสบความีสำาเร็จ จนนำาไป้สู่ข้อุสงสัยที�ว่า… •ความีรู้สึกอุันแรงกลี่้าที�เรียกว่า “แพสชุัน” มีาจากที�ไหน? •เราจะหาแพสชุันเจอุได้อุย่างไร?แลี่ะอุะไรเป้็นตัวกระตุ้นขอุง มีัน? •เราควรทำาอุย่างไรถ้าต้อุงไลี่่ตามีแพสชุันที�ขัดแย้งกับหน้าที� อุื�นๆ ขอุงตัวเอุง?
 • 9. 9 •อุะไรทำาให้คนเราหมีดแพสชุัน? •แพสชุันเป้็นสิ�งที�ดีเสมีอุไป้ใชุ่ไหมี? หรือุว่าไมี่ต่างอุะไรจาก อุาการเสพติด •เรามีีวิธีใชุ้ชุีวิตอุย่างมีีแพสชุันที�ถูกต้อุงหรือุไมี่? เราต้อุงทุ่มี สุดตัวเท่านั�นหรือุเป้ลี่่า? “จงค้นหาแลี่ะทำาตามีแพสชุันขอุงตัวเอุง”นี�เป้็นความีเชุื�อุทั�วไป้ ที�พ่อุแมี่ อุาจารย์ แลี่ะโค้ชุต่างๆ มีักแนะนำา แต่ขณ์ะเดียวกัน เสียง ต่อุต้านในสังคมีก็เริ�มีดังขึ�น การทำาตามีแพสชุันอุย่างเดียวเริ�มีดูเป้็น การกระทำาที�ไร้ความีรับผิดชุอุบ บ้าดีเดือุด หนำาซุำ�ายังเป้็นหนทางสู่การ ทำาผิด สุขภาพที�ยำ�าแย่ แลี่ะความีเครียด ข้อุโต้แย้งทั�งสอุงฝ้่ายลี่้วนมีี ส่วนถูกด้วยกันทั�งคู่ หนังสือุเลี่่มีนี�จะเลี่่าให้คุณ์ฟังว่า แมี้สังคมีขอุงเรา จะชุอุบมีอุงอุะไรง่ายๆเป้็นขาวหรือุดำาสิ�งนี�หรือุสิ�งนั�นแต่เราไมี่สามีารถ มีอุงแพสชุันอุย่างตรงไป้ตรงมีาได้ขนาดนั�น จริงอุยู่ว่าแพสชุันสามีารถเป้็นพรอุันป้ระเสริฐ์เป้็นเครื�อุงหมีายแห่ง ความีเป้็นเลี่ิศิ แลี่ะเป้็นเค้าโครงขอุงความีสำาเร็จอุันยิ�งใหญ่ แต่ถ้าเรา ไมี่วางแผนในการไลี่่ตามีมีันอุย่างรอุบคอุบแลี่ะควบคุมีอุย่างระมีัดระวัง มีันจะกลี่ายเป้็นคำาสาป้ร้ายทันทีแลี่ะจะลี่งโทษ์เราอุย่างร้ายแรง แพิสชัันอันชัั�วรื�ายันั�นมีอยั้่ดาษดื�น โดยัเฉัพิาะในสังค่มที� ชัักจ้งให�ค่นกรืะหายัทางลัดและค่วามสุขแบบเรื่งด่วนมีันจะหลี่อุกลี่่อุ ให้เราตัดสินตัวเอุงด้วยยอุดผู้ติดตามีหรือุจำานวนเพื�อุนบนโซุเชุียลี่มีีเดีย มีันจะพรำ�าบอุกเราว่า “ชุัยชุนะไมี่ใชุ่ทุกอุย่าง แต่เป้็นตัวเลี่ือุกเพียง
 • 10. The Passion Paradox 10 หนึ�งเดียว”นี�คือุสังคมีที�สนใจแต่ความีสำาเร็จแลี่ะบังคับให้เราสนใจแต่ ผลี่ลี่ัพธ์ป้ลี่ายทาง โชุคดีที�การตัดสินใจไลี่่ตามีแพสชุันแลี่ะคำาถามีว่า “มีันจะดี หรือุร้าย” นั�นขึ�นอุยู่กับตัวคุณ์ ถ้าคุณ์จัดการแพสชุันด้วยวิธีที�ถูกต้อุง คุณ์จะได้ฝ้ึกตัวเอุงอุย่างต่อุเนื�อุงจนได้รับป้ระสบการณ์์ทำางานแลี่ะ ป้ระสบการณ์์ชุีวิตอุันน่ามีหัศิจรรย์ แต่เดิมี หนังสือุเลี่่มีนี�คือุการสำารวจตัวเอุงเพื�อุให้พวกเรา แบรด แลี่ะสตีฟเข้าใจว่าเราจะใชุ้ชุีวิตโดยมีีแพสชุันในทางที�ดีเหมีาะสมีแลี่ะ ยั�งยืนได้อุย่างไร เราเที�ยวค้นคว้าจากวรรณ์กรรมี ตำาราด้านชุีววิทยา จิตวิทยามีานุษ์ยวิทยาแลี่ะป้รัชุญาเราสัมีภาษ์ณ์์นักวิจัยจากแขนงวิชุา ต่างๆทั�วโลี่กเราพบป้ะแลี่ะศิึกษ์าคนที�ป้ระสบความีสำาเร็จแลี่ะลี่้มีเหลี่ว เพราะแพสชุัน จากนั�นเราจะมีอุงลี่ึกเข้าไป้ในตัวเอุงจนค้นพบส่วนที�ดี ส่วนที�แย่แลี่ะส่วนที�น่าเกลี่ียดขอุงความีสัมีพันธ์ระหว่างเรากับแพสชุัน บางทีคุณ์อุาจรู้อุยู่แลี่้วว่า แพสชุันขอุงคุณ์อุยู่ในระดับใด บางทีคุณ์อุาจพอุมีีไอุเดียเรื�อุงเส้นทางความีก้าวหน้าในอุาชุีพ หรือุแผนธุรกิจที�อุยากทำา แต่ยังกังวลี่แลี่ะกลี่ัวอุยู่ บางทีคุณ์อุาจจะกำาลี่ังทุ่มีสุดตัวกับบางอุย่าง เชุ่น ก่อุตั�งบริษ์ัท ขอุงตัวเอุงหรือุฝ้ึกซุ้อุมีเพื�อุเป้็นนักกีฬามีือุอุาชุีพ บางทีคุณ์อุาจทำาตามีแพสชุันแลี่้วแต่เริ�มีรู้สึกหมีดไฟหรือุลี่ะเลี่ย แง่มีุมีอุื�นๆ ในชุีวิต เชุ่น เพื�อุนฝู้ง ครอุบครัว บางทีคุณ์อุาจรู้สึกหมีดแพสชุัน ทั�งที�ครั�งหนึ�งมีันเคยเติมีเชุื�อุไฟ ให้คุณ์
 • 13. ไม่่ม่ีอะไรสำำ�คัญเท่่�แพัสำชััน ไม่่ว่่�คุณจะอย�ก่ท่ำ�อะไร จงตั้ั�งใจก่ับม่ัน โลก่ไม่่ตั้้องก่�รสำีเท่�ม่�ก่ไป็ก่ว่่�นี� ตั้รงก่ันข้้�ม่ เร�ม่ีสำีสำันไม่่ม่�ก่พัอตั้่�งห�ก่ ถ้้�คว่�ม่ธรรม่ด�ไม่่ใชั่เป็้�หม่�ยข้องผู้้้ใด คว่�ม่สำม่บ้รณ์แบบเองก่็ไม่่คว่รเป็็นเชั่นนั�น จงจำ�คำ�พั้ดนี�ไว่้ให้ดี แพัสำชััน + ก่�รไม่่ยอม่แพั้ = คว่�ม่สำำ�เร็จ บอน โจวี กล่าวเมื�อปี 2001 ณ งานสำาเรื็จการืศึึกษาของมหาวิทยัาลัยัมอนมัธิ รืัฐนิวเจอรื์ซีียั์
 • 14. 14 The Passion Paradox แพสชุันในแบบที�คุณ์น่าจะคุ้นเคยกันดี น่าจะตรงตามีที�บอุน โจวี นักร้อุงชุื�อุดังเคยบรรยายไว้ นั�นคือุ การค้นหาสิ�งที�คุณ์จะทำาอุย่างตั�งใจ มีีไฟ แลี่ะใจจดใจจ่อุ แพสชุันมีีชุื�อุเสียงแลี่ะได้รับความีนิยมีมีันถูกส่งเสริมีในทุกที�ตั�งแต่ ห้อุงเรียน ที�ทำางาน ไป้จนถึงสนามีกีฬา เพียงคุณ์หาแพสชุันขอุงตัวเอุง เจอุแลี่้วไลี่่ตามีมีันเรื�อุงอุื�นๆก็จะดีเอุงผู้คนมีักพูดกันเชุ่นนี�แต่ความีจริง ไมี่ได้เป้็นเชุ่นนั�นเสมีอุไป้แมี้คุณ์จะหาแพสชุันเจอุคุณ์ก็อุาจรู้ว่าต้อุงทำา อุะไรหลี่ังจากนั�นแค่นิดเดียว หรือุอุาจไมี่รู้อุะไรเลี่ย หลี่ายคนมีักบอุก ให้เรา“ค้นหาแพสชุัน”แต่แทบไมี่มีีใครเลี่ยที�จะบอุกเราว่า“จะทำาตามี แพสชุันได้อุย่างไร” เส้นทางที�น่าจะมีุ่งตรงสู่ความีสำาเร็จ ความีสุข แลี่ะการบรรลีุ่ เป้้าหมีายโดยใชุ้แพสชุันอุาจกลี่ายเป้็นเส้นทางที�แสนสลี่ับซุับซุ้อุน คดเคี�ยวเลี่ี�ยวลี่ดแลี่ะมีีอุันตรายได้ถ้าเราตัดสินใจผิดพลี่าดอุีลี่อุนมีัสก์ ผู้ก่อุตั�งบริษ์ัทเทสลี่าแลี่ะสเป้ซุเอุ็กซุ์ กลี่่าวไว้ว่า “โลี่กแห่งความีจริงนั�น มีีเพียงชุ่วงเวลี่าที�ยอุดเยี�ยมี ยำ�าแย่ แลี่ะเครียดแบบไมี่มีีวันเลี่ิกรา” ถ้าเราลี่อุงพิจารณ์าถึงเส้นทางร้ายๆ ที�แพสชุันอุาจพาเราไป้ได้ เหลี่่านี�คือุจุดหมีายที�เราอุาจต้อุงเจอุ
 • 15. บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 15 คุ่ณตกเป็นทาสของผู้ลปรืะโยัชัน์และการืยัอมรืับจากผู้้�อื�น คนที�ป้ระสบความีสำาเร็จเร็วจะถูกเงินชุื�อุเสียงแลี่ะยอุดผู้ติดตามี เข้าครอุบงำาได้ง่ายมีาก เดิมีทีคุณ์มีีแพสชุันไว้สำาหรับทำาสิ�งที�ชุอุบ แต่ ตอุนนี�กลี่ับใชุ้เพื�อุหาผลี่ป้ระโยชุน์คุณ์ผูกมีัดคุณ์ค่าขอุงตัวเอุงไว้กับการ ยอุมีรับจากคนอุื�น ถ้าคุณ์ลี่้มีเหลี่วหรือุติดอุยู่ในวังวนขอุงความีสำาเร็จ แค่ครึ�งๆ กลี่างๆ โดยไมี่ก้าวหน้าไป้ไหน นี�คือุหายนะที�จะสั�นสะเทือุน ชุีวิตขอุงคุณ์ กรณ์ีดีที�สุด คุณ์ก็แค่จะไมี่มีีความีสุข วิตกกังวลี่ หรือุซุึมีเศิร้า ส่วนกรณ์ีเลี่วร้ายที�สุด คุณ์ก็จะเริ�มีทำาเรื�อุงที�ผิด คุ่ณมองไม่เห็นอะไรือีกนอกจากแพิสชัันของตัวเอง คุณ์ทุ่มีเทไลี่่ตามีแพสชุันสุดตัวจนเพิกเฉยทุกอุย่างชุีวิตแต่งงาน ขอุงคุณ์ลี่้มีเหลี่ว ลีู่กๆ เติบโตขึ�นโดยคุณ์ไมี่ทันรู้ตัว คุณ์ลี่ะเลี่ยสุขภาพ ตัวเอุง ในห้วงขณ์ะนั�นคุณ์อุาจรู้สึกดี เพราะได้ทำาสิ�งที�ชุอุบ แต่พอุเวลี่า ผ่านไป้ป้ีแลี่้วป้ีเลี่่า เมีื�อุคุณ์ได้มีอุงย้อุนกลี่ับไป้อุีกครั�ง คุณ์กลี่ับเสียใจ แลี่ะไมี่อุยากเสียเวลี่าไป้แบบนั�นอุีกเลี่ย คุ่ณหมดไฟ การทิ�งทุกสิ�งเพื�อุทำาตามีแพสชุันอุาจได้ผลี่อุยู่หนึ�งวันหนึ�งเดือุน หรือุหนึ�งป้ีแต่ถ้าคุณ์ป้ลี่่อุยทิ�งไว้ไฟในตัวมีักจะลีุ่กโชุนอุยู่เพียงครู่เดียว ก่อุนมีอุดดับไป้ ใชุ่ว่าคุณ์ไมี่อุยากจะค่อุยเป้็นค่อุยไป้ คุณ์แค่ทำาไมี่ได้ ต่างหาก คุณ์ถูกแพสชุันครอุบงำาอุย่างหนักเกินกว่าจะรู้ตัวว่า ความี
 • 16. 16 The Passion Paradox พยายามีทุ่มีเททั�งกายแลี่ะใจนี�อุาจไมี่ยั�งยืนรู้ตัวอุีกทีคุณ์ก็หมีดพลี่ังแลี่้ว สิ�งที�คุณ์คิดว่าอุาจจะเป้็นแพสชุันไป้ชุั�วชุีวิตกลี่ับกลี่ายเป้็นแค่กิจกรรมี ที�น่าตื�นเต้นเพียงชุั�ววูบเท่านั�น คุ่ณไม่มีค่วามสุข แสงสว่างจากป้ระกายไฟแห่งแพสชุันในตัวคุณ์อุาจริบหรี�ลี่งเมีื�อุ เวลี่าผ่านไป้ คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเรื�อุงราวทำานอุงว่า “ฉันเป้ลี่ี�ยน งานอุดิเรกให้เป้็นอุาชุีพได้ โชุคดีจริงๆ” จากนั�นเขาก็ฉุกคิดได้ว่า “งาน อุดิเรกแสนวิเศิษ์ที�ฉันทำาเพราะชุอุบ กลี่ับทำาให้ฉันรู้สึกเหมีือุนมีันเป้็น งานหลี่ักนี�ไมี่ใชุ่อุย่างที�เคยคิดไว้เลี่ย”ไมี่นานนักเขาจะเริ�มีตั�งคำาถามีว่า ทำาไมีตอุนนี�สิ�งที�เคยชุอุบในอุดีตกลี่ับน่าเบื�อุไป้หมีด? แต่ยังมีีแพสชุันอุีกชุนิดที�ดีกว่านั�น มีันจะป้รากฏตัวยามีที�คุณ์มีี สมีาธิกับบางอุย่าง เพราะชุอุบทำาสิ�งนั�น ยามีที�คุณ์ถ่อุมีตนเมีื�อุป้ระสบ ความีสำาเร็จแลี่ะทำาใจให้เข้มีแข็งเวลี่าที�ลี่้มีเหลี่ว ยามีที�เป้้าหมีายขอุง คุณ์คือุการเดินทาง ไมี่ใชุ่เส้นชุัย ยามีที�แพสชุันขอุงคุณ์ถูกกระตุ้นด้วย เป้้าหมีายใหญ่แลี่ะสอุดรับกับเรื�อุงอุื�นๆ ในชุีวิต ยามีที�คุณ์รู้จักตัวเอุง มีากพอุจะมีีอุำานาจเหนือุแพสชุันแลี่ะมีันเอุงก็ไมี่อุาจควบคุมีคุณ์ได้ ยามีที�คุณ์รู้สึกมีีชุีวิตชุีวาไมี่ใชุ่แค่สอุงสามีเดือุนหรือุสอุงสามีป้ีแต่เป้็น ตลี่อุดชุีวิตทำางานหรือุชุั�วชุีวิตคุณ์ นี�คือุแพสชุันที�ทุกคนต่างป้รารถนา นี�คือุแพสชุันที�ยอุดเยี�ยมีที�สุด
 • 17. บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 17 ก็ารืที่่�งทีุ่ก็ส่�งเพื�อที่ำต่ามแพสชััน อาจได้ผลอยั่่หน่�งวัน หน่�งเดือน หรืือหน่�งป็ี แต่่ถ้้าคุ่ณป็ล่อยัที่่�งไว้ ไฟในต่ัวมัก็จะลุก็โชันอยั่่เพ่ยังค่รื่่เด่ยัว ก็่อนมอดดับไป็
 • 18. 18 The Passion Paradox ทุกแพสชุันมีักเริ�มีต้นด้วยความีเร่าร้อุน ไมี่มีีใครอุยากหมีดไฟ หรือุเสียสมีดุลี่ชุีวิต เพราะทั�งแพสชุันที�ดีแลี่ะร้ายต่างก็มีีจุดเริ�มีต้น เดียวกัน ถ้าคุณ์ควบคุมีแพสชุันไมี่เป้็น คุณ์ก็จะอุอุกนอุกลีู่่นอุกทางได้ ง่าย บ่อุยครั�งคุณ์อุาจไมี่ทันรู้ตัวด้วยซุำ�า แพสชุันนั�นเป้ราะบาง แลี่ะเราต้อุงควบคุมีมีันอุย่างระมีัดระวัง นี�คือุเหตุผลี่ว่าทำาไมีงานวิจัยจึงเผยว่าแพสชุันไมี่เพียงเกี�ยวข้อุงกับ ความีสุขสุขภาพแลี่ะความีพึงพอุใจในชุีวิตแต่ยังเกี�ยวกับความีกังวลี่ โรคซุึมีเศิร้า ภาวะหมีดไฟ แลี่ะพฤติกรรมีที�ผิดศิีลี่ธรรมีด้วย แพสชัันนั�นเป็รืาะบาง และเรืาต่้องค่วบคุ่มมัน อยั่างรืะมัดรืะวัง
 • 19. บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 19 แมี้จะมีีคำาแนะนำาให้ค้นหาแพสชุันเต็มีไป้หมีด แต่ก็มีีคำาแนะนำา ผิดๆมีากมีายที�ไมี่มีีหลี่ักฐ์านใดมีาสนับสนุนจริงๆแลี่้วการค้นหาแพสชุัน ขอุงตัวเอุงเป้็นเพียงการต่อุสู้ในครึ�งแรก การรู้วิธีรักษ์าแลี่ะนำาแพสชุัน ไป้ใชุ้อุย่างเหมีาะสมีก็เป้็นอุีกครึ�งหนึ�งที�สำาคัญไมี่แพ้กัน น่าเสียดาย ที�แทบไมี่มีีใครพูดถึงเรื�อุงนี�เลี่ย ผลี่ที�ตามีมีาคือุ ผลี่ลี่ัพธ์ที�ไมี่เป้็นไป้ ตามีคาด แลี่ะหลี่ายคนต้อุงทนทุกข์กับผลี่ลี่ัพธ์เหลี่่านั�น หนังสือุเลี่่มีนี�ตั�งใจจะป้้อุงกันเรื�อุงราวเหลี่่านั�นแลี่ะพร้อุมีแสดง ให้คุณ์เห็นว่าจะค้นหาแลี่ะพัฒนาแพสชุันได้อุย่างไร รวมีทั�งวิธีที�คุณ์ จะควบคุมีพลี่ังขอุงมีันได้ด้วย เราจะแสดงให้เห็นว่า ทิศิทางที�แพสชุัน นำาพาคุณ์ไป้เกิดจากการเลี่ือุกขอุงคุณ์ ไมี่ใชุ่โชุคชุะตา เราจะมีอุบ เครื�อุงมีือุที�ใชุ้ได้จริงเพื�อุให้แพสชุันขอุงคุณ์ยังคงลีุ่กโชุนได้เสมีอุแลี่ะ สอุดคลี่้อุงกับเรื�อุงอุื�นๆในชุีวิตขอุงคุณ์เราจะไมี่ใชุ้คำาพูดซุำ�าซุากน่าเบื�อุ ที�เจอุอุยู่ดาษ์ดื�นในหนังสือุเลี่่มีอุื�น เราจะนำาเสนอุแต่ความีจริง โดยใชุ้ หลี่ักฐ์านทางวิทยาศิาสตร์ลี่่าสุด รวมีไป้ถึงแนวคิดขอุงคนเก่งๆ แลี่ะ นักป้รัชุญาด้วย เราจะมีาสำารวจแพสชุันกันให้ถี�ถ้วน พิจารณ์าทั�งป้ัจจัยด้าน ร่างกายแลี่ะจิตใจแลี่ะสำารวจเรื�อุงราวขอุงคนที�มีีแพสชุันแรงกลี่้าบาง เรื�อุงเป้็นเชุิงบวก เชุ่น เรื�อุงขอุงเคธี เลี่เด็คกี ดาวรุ่งนักว่ายนำ�าโอุลี่ิมีป้ิก แลี่ะวอุร์เรน บัฟเฟตต์ พ่อุมีดด้านการเงินการลี่งทุน บางเรื�อุงเป้็น อุุทาหรณ์์เชุ่นเรื�อุงขอุงเจฟฟรีย์สกิลี่ลี่ิงนักธุรกิจขี�ฉ้อุแห่งบริษ์ัทเอุ็นรอุน แลี่ะแบร์รี บอุนด์ส นักเบสบอุลี่ที�โกงการแข่งขัน
 • 20. 20 The Passion Paradox เราจะตั�งคำาถามีถึงข้อุดีขอุงการใชุ้ชุีวิตอุย่างสมีดุลี่ วิเคราะห์ ว่าการยิ�งรู้จักตัวเอุงจะชุ่วยป้้อุงกันความีรู้สึกผิดในอุนาคตได้อุย่างไร แลี่ะอุธิบายความีสำาคัญขอุงเรื�อุงราวที�เราบอุกกับตัวเอุง เราจะได้ เรียนรู้ว่าแพสชุันไมี่ใชุ่สิ�งที�ควรป้ลี่่อุยมีันไป้ตามีอุำาเภอุใจ แต่ควรตั�งใจ ควบคุมีไว้ให้ดี ก่อุนจะเข้าสู่เนื�อุหาที�กลี่่าวไป้ทั�งหมีดนั�น เราจะมีาทำาความี เข้าใจรากเหง้าขอุงแพสชุันก่อุนเป้็นอุันดับแรก เพื�อุปู้พื�นฐ์านการใชุ้ ชุีวิตด้วยแพสชุันที�ดีที�สุด เราขอุเริ�มีจากการท่อุงไป้ในอุดีตอุันไกลี่โพ้น สู่ครั�งแรกที�มีนุษ์ย์เริ�มีรู้จักแพสชุัน
 • 21. บทที่ 1 แพสชันไม่ใช่ทุกอย่าง 21 บทสรุปเรื่องแพสชัน •ทุกคนบอุกให้เราหาแพสชุันให้เจอุ แต่ไมี่มีีใครบอุกว่า จะหาได้อุย่างไร ยิ�งเรื�อุงใชุ้ชุีวิตร่วมีกับมีันอุย่างไร ยิ�ง ไมี่ต้อุงพูดถึง •แมี้แพสชุันส่วนใหญ่จะเริ�มีจากความีคิดในแง่บวก แต่ บ่อุยครั�งมีันกลี่ับเป้ลี่ี�ยนเป้็นเรื�อุงเลี่วร้าย •ถ้าคุณ์ไมี่รู้จักควบคุมีแพสชุัน คุณ์จะต้อุงเสี�ยงกับ… การตกเป้็นทาสขอุงผลี่ป้ระโยชุน์แลี่ะการยอุมีรับจาก ผู้อุื�น ภาวะหมีดไฟ ความีรู้สึกผิด การสูญเสียความีสุข •ในทางกลี่ับกันถ้าคุณ์รู้จักควบคุมีแพสชุันคุณ์จะใชุ้ชุีวิต โดยมีีสุขภาพที�ดี มีีความีสุข แลี่ะพอุใจในชุีวิตมีากขึ�น •แพสชุันมีีทั�งชุนิดดีแลี่ะร้ายแพสชุันขอุงคุณ์จะเป้็นแบบ ไหน คุณ์คือุคนตัดสิน