O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
อยากสำเร็จต้องโฟกัส
ด้วยแนวคิด
CHRISTINA WODKE
Radical Focus
OKR
อยากส�าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
Radical Focus
Copyright © 2016 Christina Wodtke
Allrightsreserved.FirstPublishingDate,B...
คำอุทิศ
แด่คนช่ำงฝัน ผู้ไม่เคยหยุดก้ำวไปข้ำงหน้ำ
และมั่นใจเสมอว่ำอนำคตจะต้องดีขึ้นแน่นอน
แด่นักปฏิบัติ ผู้รู้ว่ำหนทำงที่ท�...
สารบัญ
คำนิยมโดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ 8
คำนิยมโดยมาร์ตี คาแกน 9
คำนำ 11
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 18
เมื่อ 6 เดือน...
หมดเวลำ 73
ตัวเลขไม่ถึงเป้ำ 75
ฮันนำและแจ็คพบผู้เล่นคนใหม่ 79
ทีมผู้บริหำรใหม่ 90
เย็นวันศุกร์ในอีก 1 เดือนถัดมำ 104
มีควำ...
เคล็ดลับใช้ OKRs ให้เป็นนิสัย 142
วันจันทร์แห่งควำมมุ่งมั่น 144
วันศุกร์แห่งชัยชนะ 148
วิธีจัดประชุมเพื่อก�ำหนด OKRs ส�ำหร...
คุณจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
ตัดสินใจยังไงว่ำใครจะได้ขึ้นเงินเดือน
และเลื่อนต�ำแหน่ง? 193
เคล็ดลับด่วนในกำรใช้ OKRs ...
8 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
คำนิยม
โดย รวิศ หาญอุตสาหะ
เจ้าของแบรนด์แป้งศรีจันทร์
และเจ้าของเพจ Mission to the Moo...
9
คำนิยม
โดย มาร์ตี คาแกน
ผู้ก่อตั้งบริษัท Silicon Valley Product Group
ผมโชคดีมำกที่ได้เริ่มงำนเป็นวิศวกรที่บริษัทฮิวเล็ต...
10 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ในขณะที่คุณภำพและผลงำนจะต้องดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่ำเดิม
แต่หลักกำรทั้งสองข้อนี้ก็...
11
คำนำ
นักเขียนทุกคนที่มีผลงำนตีพิมพ์ต้องเคยเจอเรื่องท�ำนองนี้
	 ใครสักคนจะมาหาคุณเพื่อบอกว่า	“เขามีไอเดีย
ที่แปลกใหม่เจ๋...
12 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ฉันไม่รู้จักมำก่อน ไม่ใช่เพรำะฉันเป็นอัจฉริยะ (ฉันไม่ใช่อัจฉริยะ)
แต่ไอเดียมันคิดง่ำย...
13
เป้าหมายต้องสร้างแรงบันดาลใจและวัดผลได้
ฉันใช้แนวคิด OKRs เพื่อตั้งเป้ำหมำย ซึ่งฉันจะลงรำยละเอียดต่อ
ไปในหนังสือเล่มนี้...
เร่งด่วน
ส�ำคัญ
ไม่ส�ำคัญ
ท�ำ
คนทั่วไปท�ำ
แต่คุณควรเลิกท�ำ
คนทั่วไปไม่ท�ำ
แต่จริงๆ ต้องท�ำ
ไม่ท�ำ
ไม่เร่งด่วน
14 อยากสำเร็...
15
พอมีเป้ำหมำย คุณก็แค่ต้องก�ำหนดเวลำมำลงมือเป็นประจ�ำ
เช่น “ติดต่อเทรนเนอร์ส่วนตัว” ทุกวันจันทร์ จำกนั้นคุณก็หำใครสักคน
...
16 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ชาวสปาร์ตากับแอปเปิลทองคำ
ตอนที่ฉันเป็นเด็ก หนึ่งในต�ำนำนกรีกที่ฉันชื่นชอบคือ เรื่องร...
17
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด
ในส่วนแรกของหนังสือ ฉันจะเล่ำเรื่องเกี่ยวกับสตำร์ทอัพแห่งหนึ่งที่
เกือบล้มเหลว ในต...
เรื่องเล่าของ
ผู้ประกอบการ
ที่เฉียบขาด
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 19
ฮันนำนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนและโน้มตัวเหนือคีย์บอร์ดเธอไว้ผมบ๊อบ
สีด�ำเงำซึ่งบดบังใบ...
20 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว มีสตำร์ทอัพแห่งหนึ่ง...
สตำร์ทอัพแห่งนี้ม...
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 21
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR

4.025 visualizações

Publicada em

ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งรอบตัวพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
คนที่ปรับตัวตามไม่ทันย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ธุรกิจที่เอาแต่ยึดติดกับวิถีเดิมๆ ก็เช่นกัน
โอกาสจึงเป็นของคนที่รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ

Christina Wodtke ศาสตราจารย์จากสแตนฟอร์ด จะพาคุณไปพบกับ “OKR”
ซึ่งเป็นแนวคิดบริหารธุรกิจที่ฮอตฮิตที่สุดในซิลิคอนวัลเลย์
ทั้ง Google, Intel และ Facebook ต่างก็ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งให้บริษัทเติบโต
คุณจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่า

งานเสร็จเร็วขึ้นมาก ลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ลงเป็นเท่าตัว
ทีมงานเข้าขากัน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
บริษัทเกิดความโปร่งใส ทุกคนมีส่วนร่วม

ภายในเล่มยังมีเรื่องราวสนุกๆ จากคนทำธุรกิจจริง
ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นของ OKR ง่ายขึ้น
และไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด
ก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ทันที

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR

 1. 1. อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด CHRISTINA WODKE Radical Focus OKR
 2. 2. อยากส�าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR Radical Focus Copyright © 2016 Christina Wodtke Allrightsreserved.FirstPublishingDate,BetaVersionundertitle“TheExecutioner’sTale,” March 2014. First Edition of Radical Focus published January 2016. Thai language translation copyright © 2019 by Superposition Co., Ltd. เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ 978-616-8109-18-2 ผู้เขียน: Christina Wodke ผู้แปล: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, ดร.บรรจงจิต ร่มโพธิ์ กองบรรณาธิการ: จิรวรรณ วงค�ำเสำ, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธำนันท์, ธีร์ มีนสุข, ธีพร บรรจงเปลี่ยน ออกแบบปก: สมเกียรติ ภูผำสิทธิ์ จัดรูปเล่ม: อรณัญช์ สุขเกษม ราคา 230 บาท จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก ภำยในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุลิยำ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 อีเมล superposition.books@gmail.com โทรศัพท์ 094-810-7272 เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2826-8000 โทรสำร 0-2826-8999 เว็บไซต์ www.se-ed.com พิมพ์ที่ Pimdee โทรศัพท์ 02-401-9401 หำกต้องกำรสั่งซื้อเป็นจ�ำนวนมำก กรุณำติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด อีเมล superposition.books@gmail.com
 3. 3. คำอุทิศ แด่คนช่ำงฝัน ผู้ไม่เคยหยุดก้ำวไปข้ำงหน้ำ และมั่นใจเสมอว่ำอนำคตจะต้องดีขึ้นแน่นอน แด่นักปฏิบัติ ผู้รู้ว่ำหนทำงที่ท�ำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้นได้ คือ กำรลงมือท�ำให้มันเกิดด้วยตัวเอง แด่ผู้อ่ำนต้นฉบับรุ่นแรกของฉัน ผู้ซึ่งท�ำให้ฉันคิดว่ำมันอำจจะท�ำเป็นหนังสือได้ แด่บรรณำธิกำรในโลกนี้ ถ้ำไม่มีพวกคุณ ฉันจะดูโง่ไปเลย
 4. 4. สารบัญ คำนิยมโดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ 8 คำนิยมโดยมาร์ตี คาแกน 9 คำนำ 11 เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 18 เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว 20 ลูกค้ำที่ยอดเยี่ยมอีกรำยหนึ่งของฮันนำ 26 กำรเปลี่ยนทิศทำงของฮันนำ 31 ประชุมกับจิมที่สตำร์บัคส์ 36 แจ็คเกลียดสตำร์บัคส์จริงๆ 39 ฮันนำประกำศเปลี่ยนทิศทำง 45 ฮันนำจัดงำนชิมชำ 50 คุณภำพในควำมคิดของแจ็ค 54 ฮันนำคุยเรื่องตัวเลข 57 ดรำม่ำที่แจ็คแอบฟัง 61 ข่ำวร้ำยที่แจ็คไม่อยำกได้ยิน 63 ค�ำแนะน�ำของจิม 65 ฮันนำได้ข่ำวร้ำยเพิ่ม 68 ค�ำตอบจำกปลำยสำย 70
 5. 5. หมดเวลำ 73 ตัวเลขไม่ถึงเป้ำ 75 ฮันนำและแจ็คพบผู้เล่นคนใหม่ 79 ทีมผู้บริหำรใหม่ 90 เย็นวันศุกร์ในอีก 1 เดือนถัดมำ 104 มีควำมสุขตลอดไป 108 ฮันนำในอีก 6 เดือนต่อมำ 110 ฮันนำในอีก 1 ปีต่อมำ 112 สรุปวิธีใช้แนวคิด OKRs แบบง่ายๆ 114 ท�ำไมเรำท�ำงำนไม่เสร็จ 115 วิธีใช้ OKRs ให้ส�ำเร็จ 121 หำพันธกิจของคุณก่อนเริ่มใช้ OKRs 122 พื้นฐำนแนวคิด OKRs 125,126/128 ผลลัพธ์หลักควรยำกแต่เป็นไปได้ 130 วิธีใช้ OKRs กับภำพรวมทั้งองค์กร 132 OKRs คือส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนปกติ 134 OKRs ท�ำให้คุณมีเป้ำหมำยที่นิ่งและชัดเจน 135 เตรียมพร้อมล้มเหลวครั้งใหญ่กัน! 136 แนวคิด OKRs ส�ำหรับทีมผลิตภัณฑ์ 137
 6. 6. เคล็ดลับใช้ OKRs ให้เป็นนิสัย 142 วันจันทร์แห่งควำมมุ่งมั่น 144 วันศุกร์แห่งชัยชนะ 148 วิธีจัดประชุมเพื่อก�ำหนด OKRs ส�ำหรับไตรมำส 150 ตัวอย่ำงจริงของกำรใช้ OKRs เพื่อเพิ่มยอดขำย 155 วิธีน�ำ OKRs ออกมำใช้ทั้งบริษัท 160 เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับไตรมำสถัดไป 163 ประสบกำรณ์ครั้งแรก 164 ปรับปรุงอีเมลรำยงำนรำยสัปดำห์ด้วย OKRs 166 ใช้ OKRs สร้างไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง (MVP) 172 OKRs คือศูนย์กลำงกำรสร้ำงไอเดียธุรกิจ 174 OKRs ท�ำให้ทุกคนเข้ำใจโปรเจกต์ง่ำยขึ้น 176 เรียงล�ำดับงำนตำมควำมส�ำคัญ 177 ผสำนไอเดียผลิตภัณฑ์กับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 178 ร่วมมือกับ “ผู้อื่น” 179 วัดผลและเรียนรู้เร็ว 180 ความผิดพลาดทั่วไปของ OKRs 182 OKRs เทียบกับเป้ำหมำยแบบเก่ำ 187 เรำจะน�ำพลังวิเศษของเป้ำหมำยกลับมำอย่ำงไร? 189
 7. 7. คุณจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร ตัดสินใจยังไงว่ำใครจะได้ขึ้นเงินเดือน และเลื่อนต�ำแหน่ง? 193 เคล็ดลับด่วนในกำรใช้ OKRs 194 กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 197 เกี่ยวกับผู้เขียน 199
 8. 8. 8 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR คำนิยม โดย รวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของแบรนด์แป้งศรีจันทร์ และเจ้าของเพจ Mission to the Moon หนังสือเล่มนี้ผมมีโอกำสได้อ่ำนตอนเป็นภำษำอังกฤษแล้วชอบมำก ครับ ชอบถึงขนำดที่ว่ำน�ำมำเป็นพื้นฐำนโครงสร้ำงในกำรท�ำ OKRs ที่บริษัทของผมเอง วิธีกำรเล่ำเรื่องของหนังสือเล่มนี้น่ำสนใจมำกครับ มันจะท�ำให้ คุณไม่เบื่อเลย และเมื่อได้รับกำรแปลจำก ศ.ดร.นภดล ผู้ซึ่งเข้ำใจ เรื่องOKRsอย่ำงดีที่สุดคนนึงของประเทศไทยมันยิ่งท�ำให้เป็นหนังสือ ที่น่ำอ่ำนเข้ำไปอีกครับ เนื้อหำในหนังสือจะท�ำให้คุณนึกภำพตำมได้อย่ำงง่ำยดำยครับ ถ้ำจะว่ำไปเนื้อหำมีควำมเป็น “มนุษย์” มำกครับ เรียกว่ำอ่ำนแล้ว อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ของตัวเอง ส่วนตัวผมคิดว่ำหนังสือเล่มนี้เหมำะมำกไม่ใช่แค่เรื่อง OKRs แต่ยังเป็นกระบวนกำรท�ำงำนเป็นทีม กำรเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ บุคคล และกำรท�ำให้องค์กรเห็นเป้ำหมำยเดียวกันให้ได้ จะได้มั่นใจว่ำเรำเดินไปถูกทำงและถ้ำหลงทำงจะได้รีบกลับมำ ถือเป็นหนังสือที่ห้ำมพลำดอีกเล่มครับ
 9. 9. 9 คำนิยม โดย มาร์ตี คาแกน ผู้ก่อตั้งบริษัท Silicon Valley Product Group ผมโชคดีมำกที่ได้เริ่มงำนเป็นวิศวกรที่บริษัทฮิวเล็ตแพ็คกำร์ด (HP) ในช่วงที่บริษัทก�ำลังรุ่งเรืองและโด่งดังในฐำนะบริษัทเทคโนโลยีที่ ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดแห่งหนึ่ง ผมได้เข้ำฝึกอบรมภำยในเกี่ยวกับ กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมของบริษัทที่เรียกว่ำ“TheHPWay”ผมจึงได้ รู้จักวิธีจัดกำรงำนที่เรียกว่ำMBO(ManagementbyObjectives)หรือ “กำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์” MBO เป็นแนวคิดที่เรียบง่ำยตรงไปตรงมำ มีหลักอยู่ 2 ข้อ ข้อแรก“อย่าบอกคนอื่นว่าต้องท�าอย่างไรแค่บอกไปว่าคุณ ต้องการอะไรและปล่อยให้พวกเขาท�า คุณจะประหลาดใจกับผล ของมัน” นี่คือค�ำพูดจำกนำยพลจอร์จ แพตตอน ที่ผมจ�ำขึ้นใจ ข้อสอง“คุณจะขยันท�างานมากเท่าไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ มันก็ไม่มีค่าอะไร” ข้อนี้ผมเอำมำจำกค�ำกล่ำวของ บริษัท HP ในยุคนั้นที่ว่ำ “วัดผลงำนจำกผลลัพธ์” หลักข้อแรกคือวิธีจูงใจคนให้ท�ำงำนให้ดีที่สุด หลักข้อที่สองคือ วิธีวัดควำมคืบหน้ำของงำน ปัจจุบันโลกเรำเปลี่ยนไปจำกสมัยที่ผมอยู่ที่ HP ทั้งเทคโนโลยี ที่ก้ำวหน้ำขอบเขตของงำนที่ใหญ่ขึ้นและทีมงำนที่ต้องท�ำงำนให้เร็วขึ้น
 10. 10. 10 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ในขณะที่คุณภำพและผลงำนจะต้องดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่ำเดิม แต่หลักกำรทั้งสองข้อนี้ก็ยังเป็นพื้นฐำนที่บริษัทที่เยี่ยมยอดของโลก ใช้กัน ต่อมำบริษัทหลำยแห่งได้พัฒนำแนวคิด MBO ให้ดีขึ้น อันที่ มีชื่อเสียงที่สุดมำจำกบริษัท Intel ซึ่งเรำรู้จักกันในชื่อว่ำ OKRs (Objectives and Key Results) แม้ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไป แต่โชคร้ำยที่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนไป เลย นั่นก็คือ คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ท�ำงำนตำมหลักกำรเหล่ำนี้เสียที ในทำงกลับกัน เหล่ำผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นมักมีแผน “โร้ดแมพ” รำยไตรมำสส่งให้ทีมงำน พวกเขำจะวำงแนวทำงทุกอย่ำงไว้เรียบร้อย ดังนั้นทีมงำนก็แค่ไปท�ำตำม ทั้งๆ ที่ทีมงำนยังไม่เข้ำใจว่ำท�ำไปท�ำไม หรืออำจจะยังไม่เชื่อด้วยซ�้ำว่ำ “นี่คือวิธีที่ถูกต้อง” บ่อยครั้งที่ทีมงำน ในปัจจุบันกลำยเป็นโรงงำนคอยผลิตสิ่งต่ำงๆโดยแทบไม่เข้ำใจเลยว่ำ สิ่งเหล่ำนั้นแก้ปัญหำทำงธุรกิจได้จริงๆ หรือไม่ ควำมก้ำวหน้ำของงำน ถูกวัดด้วยผลผลิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีท�ำงำนให้เหมือนบริษัท ที่ดีที่สุด ผมคิดว่ำเทคนิคเหล่ำนี้ได้ผลทั้งกับบริษัทใหญ่ที่มีพนักงำน 60,000 คน และบริษัทเล็กๆ อย่ำงสตำร์ทอัพที่มีพนักงำนแค่ 3 คน เพรำะไม่ว่ำบริษัทจะใหญ่หรือเล็ก ถ้ำคุณเฟ้นหำคนเก่งๆ มำท�ำงำน แนวคิดOKRsจะช่วยให้คุณปลดปล่อยศักยภำพในตัวพวกเขำออกมำ
 11. 11. 11 คำนำ นักเขียนทุกคนที่มีผลงำนตีพิมพ์ต้องเคยเจอเรื่องท�ำนองนี้ ใครสักคนจะมาหาคุณเพื่อบอกว่า “เขามีไอเดีย ที่แปลกใหม่เจ๋งเป้ง” แต่มันแปลกมากเพราะพวกเขา อยากแบ่งก�าไรให้คุณด้วย พวกเขาจะเล่าไอเดีย (ส่วนที่เขาคิดว่ายาก) ให้คุณฟัง จากนั้นคุณก็แค่เปลี่ยนมันเป็นนิยาย (ส่วนที่ เขาคิดว่าง่าย) แล้วเขาก็จะบอกคุณว่า “เรามาแบ่ง เงินกัน 50-50 นะ” นีล เกแมน นักเขียนนิยำยชื่อดังชำวอังกฤษ ฉันมีประสบกำรณ์คล้ำยกับนีลเกแมนในช่วงหลำยปีมำนี้ที่ซิลิคอน วัลเลย์ ฉันมักเจอผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ที่มำพร้อมกับ “ไอเดียอัน ยิ่งใหญ่”พวกเขำจะขอให้ฉันลงนำมในสัญญำปกปิดควำมลับว่ำ“จะไม่ เปิดเผยหรือลอกไอเดีย” เด็กน้อยพวกนี้เชื่อสุดหัวใจว่ำไอเดียของ พวกเขำล�้ำค่ำ พวกเขำคิดว่ำมันคืองำนส่วนที่ยำกที่สุด ส่วนงำนอื่น ท�ำอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว! ฉันมักจะปฏิเสธ ไอเดียก็เหมือนกับสัญญำปกปิดควำมลับ มันรำคำถูกกว่ำกระดำษที่ใช้พิมพ์ข้อควำมพวกนี้เสียอีก ฉันแทบไม่เคยได้ยินไอเดียที่ใหม่เอี่ยมจริงๆ เลย ควำมจริง ฉันเคยคิดไอเดียเหล่ำนี้มำเองแล้วด้วยซ�้ำ ยกเว้นมันจะเป็นธุรกิจที่
 12. 12. 12 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ฉันไม่รู้จักมำก่อน ไม่ใช่เพรำะฉันเป็นอัจฉริยะ (ฉันไม่ใช่อัจฉริยะ) แต่ไอเดียมันคิดง่ำยกว่ำที่คุณเข้ำใจ ส่วนที่ยำกคือกำรท�ำไอเดียให้ เป็นจริงต่ำงหำก ส่วนที่ยำกคือกำรเปลี่ยนไอเดียเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นคุณค่ำ ใช้งำนได้ และตื่นเต้นมำกพอที่จะยอมจ่ำยเงิน มันยำกจนคุณต้องใช้ ทีมงำนสร้ำงมันขึ้นมำ ซึ่งยิ่งเพิ่มควำมยำกไปอีกระดับ คุณต้องหำ คนที่เหมำะสม จำกนั้นคุณก็ต้องดึงให้พวกเขำโฟกัสกับสิ่งที่ต้องท�ำ โดยไม่หนีไปท�ำงำนอื่นเสียก่อน ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ำสนใจ (และ วิธีหำเงิน) อีกร้อยพันอย่ำง นักเขียนหรือนักดนตรีต้องจัดกำรแค่ตัวเองให้ได้แค่นั้นก็ยำกแล้ว แต่นักสร้ำงภำพยนตร์และผู้ประกอบกำรต้องท�ำในสิ่งที่ท้ำทำย ขึ้นอีก พวกเขำต้องสู้กับโอกำสอันน้อยนิดที่จะเปลี่ยนไอเดียให้กลำย เป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ คุณคิดว่ำพวกเขำท�ำได้อย่ำงไร? ในเมื่อมีอีก หลำยคนล้มเหลวเพรำะก้ำวข้ำมขั้นตอน “ฉันมีไอเดีย!” ไปไม่ได้ กำรปกป้องไอเดียไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญจริงๆ คือ “กำร รักษำเวลำที่ใช้ในกำรเปลี่ยนไอเดียนั้นให้เป็นจริง” ต่ำงหำก คุณต้องมีระบบซึ่งช่วยให้คุณและทีมงำนมุ่งไปสู่เป้ำหมำยโดย ไม่ไขว้เขวไประหว่ำงทำง ฉันใช้ระบบง่ำยๆ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ก�ำหนดเป้ำหมำยที่สร้ำงแรงบันดำลใจและวัดผลได้ 2. ท�ำให้มั่นใจว่ำคุณและทีมของคุณก้ำวหน้ำไปสู่ เป้ำหมำยที่ต้องกำรอยู่เสมอ ไม่ว่ำคุณจะมีงำนอื่น มำกน้อยแค่ไหนก็ตำม 3. วำงระบบให้ทุกคนไม่ลืมเป้ำหมำย และคอยกระตุ้น ซึ่งกันและกันอย่ำงสม�่ำเสมอ
 13. 13. 13 เป้าหมายต้องสร้างแรงบันดาลใจและวัดผลได้ ฉันใช้แนวคิด OKRs เพื่อตั้งเป้ำหมำย ซึ่งฉันจะลงรำยละเอียดต่อ ไปในหนังสือเล่มนี้ แต่สรุปสั้นๆ คือ OKRs เป็นแนวคิดที่มีจุดก�ำเนิด จำกบริษัท Intel ซึ่งถูกใช้โดยบริษัทต่ำงๆ เช่น Google, Zynga, LinkedInและGeneralAssemblyเพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และยั่งยืน O แทนค�าว่า Objective หรือ “วัตถุประสงค์” คือสิ่งที่คุณต้องกำร (ฝันให้ไกล!) KR แทนค�าว่า Key Results หรือ “ผลลัพธ์หลัก” คือสิ่งที่คุณมองแล้วจะบอกได้เลยว่ำวัตถุประสงค์ นั้นส�ำเร็จหรือยัง เช่น “ยอดดำวน์โหลด 25,000 ครั้ง ต่อวัน” หรือ “รำยได้ 50,000 บำทต่อวัน” คุณควรก�ำหนด OKRs เป็นรำยปี และ/หรือ ทุก 3-4 เดือน ซึ่ง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคุณเสมอ “วัตถุประสงค์” (Objective) จะสร้ำงแรงบันดำลใจให้ทุกคน เห็นภำพควำมส�ำเร็จ ส่วน “ผลลัพธ์หลัก” (Key Results) จะท�ำให้ วัตถุประสงค์นั้นจับต้องได้ขึ้นมำ วัตถุประสงค์ที่ดีจะท�ำให้คุณรีบลุก ออกจำกเตียงในตอนเช้ำอย่ำงกระตือรือร้น ผลลัพธ์หลักที่ได้ผล จะท�ำให้คุณกังวลเล็กน้อยว่ำอำจท�ำมันไม่ส�ำเร็จ
 14. 14. เร่งด่วน ส�ำคัญ ไม่ส�ำคัญ ท�ำ คนทั่วไปท�ำ แต่คุณควรเลิกท�ำ คนทั่วไปไม่ท�ำ แต่จริงๆ ต้องท�ำ ไม่ท�ำ ไม่เร่งด่วน 14 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR เมื่อวัตถุประสงค์ชัด คุณจะลงมือทำได้ง่ายขึ้น ตอนที่ฉันเริ่มเรียนเรื่อง Productivity ฉันได้รู้จักกับ “ตารางล�าดับ ความส�าคัญ”ซึ่งเป็นตำรำง2x2ง่ำยๆที่มี2แกนได้แก่แกน“ส�ำคัญ- ไม่ส�ำคัญ” กับแกน “เร่งด่วน-ไม่เร่งด่วน” คุณควรใช้เวลำไปกับ “งานที่ส�าคัญและเร่งด่วน” กับ “งานที่ ส�าคัญแต่ไม่เร่งด่วน” เท่ำนั้น คุณควรลดงำนที่ไม่ส�ำคัญให้น้อยที่สุด ไม่ว่ำมันจะเร่งด่วนหรือไม่ก็ตำม คนส่วนใหญ่มีปัญหำกับ “งานที่ไม่ส�าคัญแต่เร่งด่วน” เพรำะ มัน...เร่งด่วน! คนเรำท�ำใจได้ยำกที่จะทิ้งงำนที่ไม่ส�ำคัญ โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งถ้ำคนอื่นก�ำลังเร่งเรำอยู่ ดังนั้นเทคนิคแก้ปัญหำคือ เรำต้อง ก�ำหนดเวลำให้งำนที่ส�ำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมันจะได้เร่งด่วนขึ้นมำซะเลย ยกตัวอย่ำงเช่น สมมุติคุณคิดจะจ้ำงเทรนเนอร์มำช่วยคุณออก ก�ำลังกำย แต่ผ่ำนไปหลำยสัปดำห์แล้วคุณก็ยังไม่ได้ท�ำสักที คุณอำจ ก�ำหนดให้สุขภำพเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) สัก 4 เดือน โดยมี ผลลัพธ์หลัก (Key Results) เป็นปริมำณกล้ำมเนื้อ น�้ำหนัก และกำร มีอำรมณ์ดี
 15. 15. 15 พอมีเป้ำหมำย คุณก็แค่ต้องก�ำหนดเวลำมำลงมือเป็นประจ�ำ เช่น “ติดต่อเทรนเนอร์ส่วนตัว” ทุกวันจันทร์ จำกนั้นคุณก็หำใครสักคน ที่จะช่วยบังคับให้คุณลงมือท�ำสิ่งที่ตั้งไว้เช่นเพื่อนโค้ชหรือแฟนครำวนี้ ถ้ำคุณไม่ยอมติดต่อเทรนเนอร์ จะได้มีคนมำคอยเตือนให้ลงมือท�ำ คุณยังสำมำรถใช้OKRsคู่กับกำรก�ำหนดเวลำลงมือท�ำเพื่อให้ งำนหรือธุรกิจส�ำเร็จ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำฐำนข้อมูล พัฒนำเว็บไซต์ หรือปรับปรุงแบรนด์เพื่อดึงดูดลูกค้ำ เริ่มจำกตั้งเป้ำหมำยด้วย OKRs ก่อน จำกนั้นก�ำหนดสิ่งที่ต้องท�ำรำยสัปดำห์เพื่อบังคับตัวเองให้ท�ำมัน จนส�ำเร็จ ถ้ำคุณทบทวนล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนทุกสัปดำห์ คุณจะ ยังเรียนรู้อีกว่ำท�ำอะไรแล้วได้ผล ท�ำอะไรแล้วไปไม่ถึงเป้ำหมำย จำก ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในฐำนะผู้จัดกำร ฉันพบว่ำมีคนอยู่ 2 ประเภท คือคนที่มั่นใจสูงเกินไป (ท�ำงำนได้ไม่ดีเท่ำที่ตัวเองเชื่อ) กับคนใจเสำะ (มองตัวเองต�่ำกว่ำที่ท�ำได้จริง)ฉันได้เรียนรู้ว่ำใครเป็นใครจึงมอบหมำย งำนได้เหมำะกับนิสัยของแต่ละคน พบปะพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทที่ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดมักเริ่มต้นทุกสัปดำห์ด้วยกำรเรียง ล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนร่วมกัน มันจะเหมือนคุณให้สัญญำกับ ทีมงำนและทีมงำนก็ให้สัญญำกับคุณเพื่อท�ำวัตถุประสงค์(Objective) ให้เป็นจริง วันศุกร์มีไว้ส�ำหรับฉลองที่งำนส�ำเร็จ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่ควรท�ำ ส�ำหรับทีมที่มีผลงำนดี กำรฉลองนี้จะท�ำให้ทีมงำนลงมือท�ำให้เสร็จ จนเป็นนิสัย
 16. 16. 16 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ชาวสปาร์ตากับแอปเปิลทองคำ ตอนที่ฉันเป็นเด็ก หนึ่งในต�ำนำนกรีกที่ฉันชื่นชอบคือ เรื่องรำวของ อตำลันตำ อตำลันตำเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดของรัฐสปำร์ตำ เธอไม่สนใจเรื่อง กำรแต่งงำน แต่พ่อของเธอไม่เห็นด้วยจึงได้จัดกำรแข่งวิ่งขึ้น เพื่อให้ ชำยหนุ่มที่ชนะได้แต่งงำนกับเธอ อตำลันตำขอลงแข่งด้วยเพื่อรักษำ อิสรภำพของตัวเธอเอง พ่อยอมอนุญำตเพื่อให้เธอหยุดต่อต้ำน เพรำะ อย่ำงไรเสียเขำก็คิดว่ำเธอไม่มีทำงชนะแน่นอน ในวันแข่งอตำลันตำวิ่งได้เร็วอย่ำงน่ำทึ่งเธอเกือบชนะแต่ชำยหนุ่ม ผู้ชำญฉลำดชื่อ ฮิปโปมีเนส วำงแผนโยนแอปเปิลทองค�ำ 3 ผลลงไป บนทำงวิ่งทุกครั้งที่เธอเริ่มแซงไปข้ำงหน้ำแผนของเขำได้ผลอตำลันตำ มัวแต่หยุดเพื่อเก็บแอปเปิล ท้ำยที่สุด ฮิปโปมีเนสก็เฉือนชนะเธอเพียง แค่ปลำยจมูก ถ้ำอตำลันตำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและยึดมั่นอยู่กับมัน เธออำจเป็นอิสระไปแล้ว ไม่ช้ำก็เร็วทุกธุรกิจจะพบกับแอปเปิลทองค�ำมันอำจเป็นโอกำส ได้ไปน�ำเสนอตัวเองในเวทีใหญ่ มันอำจเป็นลูกค้ำรำยใหญ่ที่ขอให้ คุณปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อเขำ หรือบำงทีมันอำจเป็นแอปเปิลพิษ ของพนักงำนแย่ๆ ที่ก่อปัญหำในขณะที่คุณหมดเวลำไปกับกำรคิดว่ำ จะท�ำอย่ำงไรกับเขำดี ศัตรูของธุรกิจคือเวลา ศัตรูของการลงมือท�าคือสิ่งรบกวน ถ้ำทีมงำนทุกคนมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ดีและยึดมั่นกับ เป้ำหมำยนั้นในแต่ละสัปดำห์ พร้อมๆ ไปกับกำรฉลองควำมส�ำเร็จ บริษัทจะเติบโตอย่ำงน่ำทึ่ง ไม่ว่ำบริษัทจะพบกับแอปเปิลอะไรก็ตำม ที่กลิ้งผ่ำนมำระหว่ำงทำง
 17. 17. 17 เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด ในส่วนแรกของหนังสือ ฉันจะเล่ำเรื่องเกี่ยวกับสตำร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ เกือบล้มเหลว ในตอนแรก ฮันนำและแจ็คเริ่มต้นท�ำสตำร์ทอัพแบบ คนช่ำงฝัน พวกเขำเก่งด้ำนกำรคิดหำไอเดียใหม่ๆ และเชื่อว่ำทุกอย่ำง จะไปได้ดีแต่ไม่นำนนักพวกเขำก็พบว่ำแค่ไอเดียดีๆนั้นไม่พอพวกเขำ ต้องกำร “ระบบ” ที่ช่วยเปลี่ยนควำมฝันนั้นให้กลำยเป็นจริง ตอนท้ำยของเรื่องนี้ ฮันนำและแจ็คจะไม่เป็นแค่คนช่ำงฝัน อีกต่อไป เพรำะพวกเขำคือ “ผู้ประกอบกำรที่เฉียบขำด”
 18. 18. เรื่องเล่าของ ผู้ประกอบการ ที่เฉียบขาด
 19. 19. เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 19 ฮันนำนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนและโน้มตัวเหนือคีย์บอร์ดเธอไว้ผมบ๊อบ สีด�ำเงำซึ่งบดบังใบหน้ำเธอจำกคนอื่นๆ CEO สำวคนนี้ดูก�ำลังมี สมำธิอยู่กับหน้ำจอคอมพิวเตอร์บำงทีเธออำจก�ำลังดูตัวเลขของ ไตรมำสล่ำสุดที่ผลออกมำไม่ดีนักอย่ำงที่ควรจะเป็น แต่จริงๆ แล้ว เธอไม่ได้ดูตัวเลขในไฟล์เอ็กเซลที่เปิดไว้เลยมือของเธอวำงบนด้ำนหนึ่ง ของคีย์บอร์ดเธอก�ำลังพยำยำมอย่ำงมำกที่จะไม่ซบหน้ำลงไปเรื่องบ้ำๆ แบบนี้เกิดขึ้นกับเธอได้อย่ำงไร? บริษัทนี้มีโอกำสทำงกำรตลำดอยู่แต่กลับไม่สำมำรถฉวยโอกำส นั้นมำได้ หุ้นส่วนของฮันนำเป็นหนุ่มเหยำะแหยะขี้บ่น ส่วน CTO (ผู้บริหำรฝ่ำยเทคโนโลยี) คนใหม่ของเธอก็เป็นพวกยึดติดกับวิธีกำร ฮันนำเชื่อว่ำเธอจะต้องไล่ใครสักคนออกเป็นครั้งแรกในชีวิตกำรท�ำงำน ของเธอ ท�ำไมเธอยังอยำกท�ำธุรกิจนี้อยู่อีกนะ?
 20. 20. 20 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว มีสตำร์ทอัพแห่งหนึ่ง... สตำร์ทอัพแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ที่จะน�ำใบชำรสเลิศไปสู่ภัตตำคำร ชั้นดีและร้ำนกำแฟที่มีระดับ สตำร์ทอัพแห่งนี้มีผู้ก่อตั้ง 2 คนคือ ฮันนำและแจ็ค ฮันนำเป็น คนอเมริกันเชื้อสำยจีน เธอหลงรักชำที่เติบโตมำด้วยกันที่บ้ำนพ่อแม่ ของเธอ แม่ของฮันนำเคยเปิดภัตตำคำรเล็กๆ ในย่ำนธุรกิจของเมือง ฟีนิกซ์อยู่หลำยปี ครอบครัวของเธอใส่ใจอำหำรชั้นดีและชำชั้นเลิศ เธอเรียนจบปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด โชคร้ำยที่ฮันนำไม่พบชำดีๆ ในเมืองพำโลอัลโตเลย เธอโหยหำกำรดื่ม ชำหลงจิ่งหลังมื้ออำหำรเสมอมำ
 21. 21. เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 21

×