ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งรอบตัวพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง คนที่ปรับตัวตามไม่ทันย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ธุรกิจที่เอาแต่ยึดติดกับวิถีเดิมๆ ก็เช่นกัน โอกาสจึงเป็นของคนที่รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ Christina Wodtke ศาสตราจารย์จากสแตนฟอร์ด จะพาคุณไปพบกับ “OKR” ซึ่งเป็นแนวคิดบริหารธุรกิจที่ฮอตฮิตที่สุดในซิลิคอนวัลเลย์ ทั้ง Google, Intel และ Facebook ต่างก็ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งให้บริษัทเติบโต คุณจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่า งานเสร็จเร็วขึ้นมาก ลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ลงเป็นเท่าตัว ทีมงานเข้าขากัน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร บริษัทเกิดความโปร่งใส ทุกคนมีส่วนร่วม ภายในเล่มยังมีเรื่องราวสนุกๆ จากคนทำธุรกิจจริง ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นของ OKR ง่ายขึ้น และไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ก็นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ทันที

อยากสำเร็จต้องโฟกัส
ด้วยแนวคิด
CHRISTINA WODKE
Radical Focus
OKR
อยากส�าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
Radical Focus
Copyright © 2016 Christina Wodtke
Allrightsreserved.FirstPublishingDate,BetaVersionundertitle“TheExecutioner’sTale,”
March 2014. First Edition of Radical Focus published January 2016.
Thai language translation copyright © 2019 by Superposition Co., Ltd.
เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ 978-616-8109-18-2
ผู้เขียน: Christina Wodke
ผู้แปล: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, ดร.บรรจงจิต ร่มโพธิ์
กองบรรณาธิการ: จิรวรรณ วงค�ำเสำ, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธำนันท์,
ธีร์ มีนสุข, ธีพร บรรจงเปลี่ยน
ออกแบบปก: สมเกียรติ ภูผำสิทธิ์
จัดรูปเล่ม: อรณัญช์ สุขเกษม
ราคา 230 บาท
จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก
ภำยในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด (Superposition Co., Ltd.)
18 ซอยดุลิยำ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
อีเมล superposition.books@gmail.com
โทรศัพท์ 094-810-7272
เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks
จัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) SE-EDUCATION Public Company Limited
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2826-8000 โทรสำร 0-2826-8999
เว็บไซต์ www.se-ed.com
พิมพ์ที่ Pimdee โทรศัพท์ 02-401-9401
หำกต้องกำรสั่งซื้อเป็นจ�ำนวนมำก กรุณำติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด
อีเมล superposition.books@gmail.com
คำอุทิศ
แด่คนช่ำงฝัน ผู้ไม่เคยหยุดก้ำวไปข้ำงหน้ำ
และมั่นใจเสมอว่ำอนำคตจะต้องดีขึ้นแน่นอน
แด่นักปฏิบัติ ผู้รู้ว่ำหนทำงที่ท�ำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้นได้
คือ กำรลงมือท�ำให้มันเกิดด้วยตัวเอง
แด่ผู้อ่ำนต้นฉบับรุ่นแรกของฉัน
ผู้ซึ่งท�ำให้ฉันคิดว่ำมันอำจจะท�ำเป็นหนังสือได้
แด่บรรณำธิกำรในโลกนี้ ถ้ำไม่มีพวกคุณ
ฉันจะดูโง่ไปเลย
สารบัญ
คำนิยมโดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ 8
คำนิยมโดยมาร์ตี คาแกน 9
คำนำ 11
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 18
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว 20
ลูกค้ำที่ยอดเยี่ยมอีกรำยหนึ่งของฮันนำ 26
กำรเปลี่ยนทิศทำงของฮันนำ 31
ประชุมกับจิมที่สตำร์บัคส์ 36
แจ็คเกลียดสตำร์บัคส์จริงๆ 39
ฮันนำประกำศเปลี่ยนทิศทำง 45
ฮันนำจัดงำนชิมชำ 50
คุณภำพในควำมคิดของแจ็ค 54
ฮันนำคุยเรื่องตัวเลข 57
ดรำม่ำที่แจ็คแอบฟัง 61
ข่ำวร้ำยที่แจ็คไม่อยำกได้ยิน 63
ค�ำแนะน�ำของจิม 65
ฮันนำได้ข่ำวร้ำยเพิ่ม 68
ค�ำตอบจำกปลำยสำย 70
หมดเวลำ 73
ตัวเลขไม่ถึงเป้ำ 75
ฮันนำและแจ็คพบผู้เล่นคนใหม่ 79
ทีมผู้บริหำรใหม่ 90
เย็นวันศุกร์ในอีก 1 เดือนถัดมำ 104
มีควำมสุขตลอดไป 108
ฮันนำในอีก 6 เดือนต่อมำ 110
ฮันนำในอีก 1 ปีต่อมำ 112
สรุปวิธีใช้แนวคิด OKRs แบบง่ายๆ 114
ท�ำไมเรำท�ำงำนไม่เสร็จ 115
วิธีใช้ OKRs ให้ส�ำเร็จ 121
หำพันธกิจของคุณก่อนเริ่มใช้ OKRs 122
พื้นฐำนแนวคิด OKRs 125,126/128
ผลลัพธ์หลักควรยำกแต่เป็นไปได้ 130
วิธีใช้ OKRs กับภำพรวมทั้งองค์กร 132
OKRs คือส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนปกติ 134
OKRs ท�ำให้คุณมีเป้ำหมำยที่นิ่งและชัดเจน 135
เตรียมพร้อมล้มเหลวครั้งใหญ่กัน! 136
แนวคิด OKRs ส�ำหรับทีมผลิตภัณฑ์ 137
เคล็ดลับใช้ OKRs ให้เป็นนิสัย 142
วันจันทร์แห่งควำมมุ่งมั่น 144
วันศุกร์แห่งชัยชนะ 148
วิธีจัดประชุมเพื่อก�ำหนด OKRs ส�ำหรับไตรมำส 150
ตัวอย่ำงจริงของกำรใช้ OKRs เพื่อเพิ่มยอดขำย 155
วิธีน�ำ OKRs ออกมำใช้ทั้งบริษัท 160
เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับไตรมำสถัดไป 163
ประสบกำรณ์ครั้งแรก 164
ปรับปรุงอีเมลรำยงำนรำยสัปดำห์ด้วย OKRs 166
ใช้ OKRs สร้างไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง
(MVP) 172
OKRs คือศูนย์กลำงกำรสร้ำงไอเดียธุรกิจ 174
OKRs ท�ำให้ทุกคนเข้ำใจโปรเจกต์ง่ำยขึ้น 176
เรียงล�ำดับงำนตำมควำมส�ำคัญ 177
ผสำนไอเดียผลิตภัณฑ์กับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 178
ร่วมมือกับ “ผู้อื่น” 179
วัดผลและเรียนรู้เร็ว 180
ความผิดพลาดทั่วไปของ OKRs 182
OKRs เทียบกับเป้ำหมำยแบบเก่ำ 187
เรำจะน�ำพลังวิเศษของเป้ำหมำยกลับมำอย่ำงไร? 189
คุณจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร
ตัดสินใจยังไงว่ำใครจะได้ขึ้นเงินเดือน
และเลื่อนต�ำแหน่ง? 193
เคล็ดลับด่วนในกำรใช้ OKRs 194
กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 197
เกี่ยวกับผู้เขียน 199
8 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
คำนิยม
โดย รวิศ หาญอุตสาหะ
เจ้าของแบรนด์แป้งศรีจันทร์
และเจ้าของเพจ Mission to the Moon
หนังสือเล่มนี้ผมมีโอกำสได้อ่ำนตอนเป็นภำษำอังกฤษแล้วชอบมำก
ครับ ชอบถึงขนำดที่ว่ำน�ำมำเป็นพื้นฐำนโครงสร้ำงในกำรท�ำ OKRs
ที่บริษัทของผมเอง
วิธีกำรเล่ำเรื่องของหนังสือเล่มนี้น่ำสนใจมำกครับ มันจะท�ำให้
คุณไม่เบื่อเลย และเมื่อได้รับกำรแปลจำก ศ.ดร.นภดล ผู้ซึ่งเข้ำใจ
เรื่องOKRsอย่ำงดีที่สุดคนนึงของประเทศไทยมันยิ่งท�ำให้เป็นหนังสือ
ที่น่ำอ่ำนเข้ำไปอีกครับ
เนื้อหำในหนังสือจะท�ำให้คุณนึกภำพตำมได้อย่ำงง่ำยดำยครับ
ถ้ำจะว่ำไปเนื้อหำมีควำมเป็น “มนุษย์” มำกครับ เรียกว่ำอ่ำนแล้ว
อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ของตัวเอง
ส่วนตัวผมคิดว่ำหนังสือเล่มนี้เหมำะมำกไม่ใช่แค่เรื่อง OKRs
แต่ยังเป็นกระบวนกำรท�ำงำนเป็นทีม กำรเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ
บุคคล และกำรท�ำให้องค์กรเห็นเป้ำหมำยเดียวกันให้ได้
จะได้มั่นใจว่ำเรำเดินไปถูกทำงและถ้ำหลงทำงจะได้รีบกลับมำ
ถือเป็นหนังสือที่ห้ำมพลำดอีกเล่มครับ
9
คำนิยม
โดย มาร์ตี คาแกน
ผู้ก่อตั้งบริษัท Silicon Valley Product Group
ผมโชคดีมำกที่ได้เริ่มงำนเป็นวิศวกรที่บริษัทฮิวเล็ตแพ็คกำร์ด (HP)
ในช่วงที่บริษัทก�ำลังรุ่งเรืองและโด่งดังในฐำนะบริษัทเทคโนโลยีที่
ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดแห่งหนึ่ง ผมได้เข้ำฝึกอบรมภำยในเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมของบริษัทที่เรียกว่ำ“TheHPWay”ผมจึงได้
รู้จักวิธีจัดกำรงำนที่เรียกว่ำMBO(ManagementbyObjectives)หรือ
“กำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์”
MBO เป็นแนวคิดที่เรียบง่ำยตรงไปตรงมำ มีหลักอยู่ 2 ข้อ
ข้อแรก“อย่าบอกคนอื่นว่าต้องท�าอย่างไรแค่บอกไปว่าคุณ
ต้องการอะไรและปล่อยให้พวกเขาท�า คุณจะประหลาดใจกับผล
ของมัน” นี่คือค�ำพูดจำกนำยพลจอร์จ แพตตอน ที่ผมจ�ำขึ้นใจ
ข้อสอง“คุณจะขยันท�างานมากเท่าไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่ก่อให้
เกิดประโยชน์ มันก็ไม่มีค่าอะไร” ข้อนี้ผมเอำมำจำกค�ำกล่ำวของ
บริษัท HP ในยุคนั้นที่ว่ำ “วัดผลงำนจำกผลลัพธ์”
หลักข้อแรกคือวิธีจูงใจคนให้ท�ำงำนให้ดีที่สุด หลักข้อที่สองคือ
วิธีวัดควำมคืบหน้ำของงำน
ปัจจุบันโลกเรำเปลี่ยนไปจำกสมัยที่ผมอยู่ที่ HP ทั้งเทคโนโลยี
ที่ก้ำวหน้ำขอบเขตของงำนที่ใหญ่ขึ้นและทีมงำนที่ต้องท�ำงำนให้เร็วขึ้น
10 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ในขณะที่คุณภำพและผลงำนจะต้องดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่ำเดิม
แต่หลักกำรทั้งสองข้อนี้ก็ยังเป็นพื้นฐำนที่บริษัทที่เยี่ยมยอดของโลก
ใช้กัน
ต่อมำบริษัทหลำยแห่งได้พัฒนำแนวคิด MBO ให้ดีขึ้น อันที่
มีชื่อเสียงที่สุดมำจำกบริษัท Intel ซึ่งเรำรู้จักกันในชื่อว่ำ OKRs
(Objectives and Key Results)
แม้ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไป แต่โชคร้ำยที่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนไป
เลย นั่นก็คือ คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ท�ำงำนตำมหลักกำรเหล่ำนี้เสียที
ในทำงกลับกัน เหล่ำผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นมักมีแผน “โร้ดแมพ”
รำยไตรมำสส่งให้ทีมงำน พวกเขำจะวำงแนวทำงทุกอย่ำงไว้เรียบร้อย
ดังนั้นทีมงำนก็แค่ไปท�ำตำม ทั้งๆ ที่ทีมงำนยังไม่เข้ำใจว่ำท�ำไปท�ำไม
หรืออำจจะยังไม่เชื่อด้วยซ�้ำว่ำ “นี่คือวิธีที่ถูกต้อง” บ่อยครั้งที่ทีมงำน
ในปัจจุบันกลำยเป็นโรงงำนคอยผลิตสิ่งต่ำงๆโดยแทบไม่เข้ำใจเลยว่ำ
สิ่งเหล่ำนั้นแก้ปัญหำทำงธุรกิจได้จริงๆ หรือไม่ ควำมก้ำวหน้ำของงำน
ถูกวัดด้วยผลผลิต ไม่ใช่ผลลัพธ์
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีท�ำงำนให้เหมือนบริษัท
ที่ดีที่สุด ผมคิดว่ำเทคนิคเหล่ำนี้ได้ผลทั้งกับบริษัทใหญ่ที่มีพนักงำน
60,000 คน และบริษัทเล็กๆ อย่ำงสตำร์ทอัพที่มีพนักงำนแค่ 3 คน
เพรำะไม่ว่ำบริษัทจะใหญ่หรือเล็ก ถ้ำคุณเฟ้นหำคนเก่งๆ มำท�ำงำน
แนวคิดOKRsจะช่วยให้คุณปลดปล่อยศักยภำพในตัวพวกเขำออกมำ
11
คำนำ
นักเขียนทุกคนที่มีผลงำนตีพิมพ์ต้องเคยเจอเรื่องท�ำนองนี้
	 ใครสักคนจะมาหาคุณเพื่อบอกว่า	“เขามีไอเดีย
ที่แปลกใหม่เจ๋งเป้ง”	แต่มันแปลกมากเพราะพวกเขา
อยากแบ่งก�าไรให้คุณด้วย	
	 	 พวกเขาจะเล่าไอเดีย	(ส่วนที่เขาคิดว่ายาก)
ให้คุณฟัง		จากนั้นคุณก็แค่เปลี่ยนมันเป็นนิยาย	(ส่วนที่
เขาคิดว่าง่าย)	แล้วเขาก็จะบอกคุณว่า	“เรามาแบ่ง
เงินกัน	50-50	นะ”
นีล เกแมน นักเขียนนิยำยชื่อดังชำวอังกฤษ
ฉันมีประสบกำรณ์คล้ำยกับนีลเกแมนในช่วงหลำยปีมำนี้ที่ซิลิคอน
วัลเลย์ ฉันมักเจอผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ที่มำพร้อมกับ “ไอเดียอัน
ยิ่งใหญ่”พวกเขำจะขอให้ฉันลงนำมในสัญญำปกปิดควำมลับว่ำ“จะไม่
เปิดเผยหรือลอกไอเดีย” เด็กน้อยพวกนี้เชื่อสุดหัวใจว่ำไอเดียของ
พวกเขำล�้ำค่ำ พวกเขำคิดว่ำมันคืองำนส่วนที่ยำกที่สุด ส่วนงำนอื่น
ท�ำอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว!
ฉันมักจะปฏิเสธ ไอเดียก็เหมือนกับสัญญำปกปิดควำมลับ
มันรำคำถูกกว่ำกระดำษที่ใช้พิมพ์ข้อควำมพวกนี้เสียอีก
ฉันแทบไม่เคยได้ยินไอเดียที่ใหม่เอี่ยมจริงๆ เลย ควำมจริง
ฉันเคยคิดไอเดียเหล่ำนี้มำเองแล้วด้วยซ�้ำ ยกเว้นมันจะเป็นธุรกิจที่
12 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ฉันไม่รู้จักมำก่อน ไม่ใช่เพรำะฉันเป็นอัจฉริยะ (ฉันไม่ใช่อัจฉริยะ)
แต่ไอเดียมันคิดง่ำยกว่ำที่คุณเข้ำใจ ส่วนที่ยำกคือกำรท�ำไอเดียให้
เป็นจริงต่ำงหำก
ส่วนที่ยำกคือกำรเปลี่ยนไอเดียเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นคุณค่ำ
ใช้งำนได้ และตื่นเต้นมำกพอที่จะยอมจ่ำยเงิน มันยำกจนคุณต้องใช้
ทีมงำนสร้ำงมันขึ้นมำ ซึ่งยิ่งเพิ่มควำมยำกไปอีกระดับ คุณต้องหำ
คนที่เหมำะสม จำกนั้นคุณก็ต้องดึงให้พวกเขำโฟกัสกับสิ่งที่ต้องท�ำ
โดยไม่หนีไปท�ำงำนอื่นเสียก่อน ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ำสนใจ (และ
วิธีหำเงิน) อีกร้อยพันอย่ำง
นักเขียนหรือนักดนตรีต้องจัดกำรแค่ตัวเองให้ได้แค่นั้นก็ยำกแล้ว
แต่นักสร้ำงภำพยนตร์และผู้ประกอบกำรต้องท�ำในสิ่งที่ท้ำทำย
ขึ้นอีก พวกเขำต้องสู้กับโอกำสอันน้อยนิดที่จะเปลี่ยนไอเดียให้กลำย
เป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ คุณคิดว่ำพวกเขำท�ำได้อย่ำงไร? ในเมื่อมีอีก
หลำยคนล้มเหลวเพรำะก้ำวข้ำมขั้นตอน “ฉันมีไอเดีย!” ไปไม่ได้
กำรปกป้องไอเดียไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญจริงๆ คือ “กำร
รักษำเวลำที่ใช้ในกำรเปลี่ยนไอเดียนั้นให้เป็นจริง” ต่ำงหำก
คุณต้องมีระบบซึ่งช่วยให้คุณและทีมงำนมุ่งไปสู่เป้ำหมำยโดย
ไม่ไขว้เขวไประหว่ำงทำง ฉันใช้ระบบง่ำยๆ 3 ข้อ ได้แก่
1. ก�ำหนดเป้ำหมำยที่สร้ำงแรงบันดำลใจและวัดผลได้
2. ท�ำให้มั่นใจว่ำคุณและทีมของคุณก้ำวหน้ำไปสู่
เป้ำหมำยที่ต้องกำรอยู่เสมอ ไม่ว่ำคุณจะมีงำนอื่น
มำกน้อยแค่ไหนก็ตำม
3. วำงระบบให้ทุกคนไม่ลืมเป้ำหมำย และคอยกระตุ้น
ซึ่งกันและกันอย่ำงสม�่ำเสมอ
13
เป้าหมายต้องสร้างแรงบันดาลใจและวัดผลได้
ฉันใช้แนวคิด OKRs เพื่อตั้งเป้ำหมำย ซึ่งฉันจะลงรำยละเอียดต่อ
ไปในหนังสือเล่มนี้ แต่สรุปสั้นๆ คือ OKRs เป็นแนวคิดที่มีจุดก�ำเนิด
จำกบริษัท Intel ซึ่งถูกใช้โดยบริษัทต่ำงๆ เช่น Google, Zynga,
LinkedInและGeneralAssemblyเพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
และยั่งยืน
O แทนค�าว่า Objective หรือ “วัตถุประสงค์”
คือสิ่งที่คุณต้องกำร (ฝันให้ไกล!)
KR แทนค�าว่า Key Results หรือ “ผลลัพธ์หลัก”
คือสิ่งที่คุณมองแล้วจะบอกได้เลยว่ำวัตถุประสงค์
นั้นส�ำเร็จหรือยัง เช่น “ยอดดำวน์โหลด 25,000 ครั้ง
ต่อวัน” หรือ “รำยได้ 50,000 บำทต่อวัน”
คุณควรก�ำหนด OKRs เป็นรำยปี และ/หรือ ทุก 3-4 เดือน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคุณเสมอ
“วัตถุประสงค์” (Objective) จะสร้ำงแรงบันดำลใจให้ทุกคน
เห็นภำพควำมส�ำเร็จ ส่วน “ผลลัพธ์หลัก” (Key Results) จะท�ำให้
วัตถุประสงค์นั้นจับต้องได้ขึ้นมำ วัตถุประสงค์ที่ดีจะท�ำให้คุณรีบลุก
ออกจำกเตียงในตอนเช้ำอย่ำงกระตือรือร้น ผลลัพธ์หลักที่ได้ผล
จะท�ำให้คุณกังวลเล็กน้อยว่ำอำจท�ำมันไม่ส�ำเร็จ
เร่งด่วน
ส�ำคัญ
ไม่ส�ำคัญ
ท�ำ
คนทั่วไปท�ำ
แต่คุณควรเลิกท�ำ
คนทั่วไปไม่ท�ำ
แต่จริงๆ ต้องท�ำ
ไม่ท�ำ
ไม่เร่งด่วน
14 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
เมื่อวัตถุประสงค์ชัด คุณจะลงมือทำได้ง่ายขึ้น
ตอนที่ฉันเริ่มเรียนเรื่อง Productivity ฉันได้รู้จักกับ “ตารางล�าดับ
ความส�าคัญ”ซึ่งเป็นตำรำง2x2ง่ำยๆที่มี2แกนได้แก่แกน“ส�ำคัญ-
ไม่ส�ำคัญ” กับแกน “เร่งด่วน-ไม่เร่งด่วน”
คุณควรใช้เวลำไปกับ “งานที่ส�าคัญและเร่งด่วน” กับ “งานที่
ส�าคัญแต่ไม่เร่งด่วน” เท่ำนั้น คุณควรลดงำนที่ไม่ส�ำคัญให้น้อยที่สุด
ไม่ว่ำมันจะเร่งด่วนหรือไม่ก็ตำม
คนส่วนใหญ่มีปัญหำกับ “งานที่ไม่ส�าคัญแต่เร่งด่วน” เพรำะ
มัน...เร่งด่วน! คนเรำท�ำใจได้ยำกที่จะทิ้งงำนที่ไม่ส�ำคัญ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งถ้ำคนอื่นก�ำลังเร่งเรำอยู่ ดังนั้นเทคนิคแก้ปัญหำคือ เรำต้อง
ก�ำหนดเวลำให้งำนที่ส�ำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมันจะได้เร่งด่วนขึ้นมำซะเลย
ยกตัวอย่ำงเช่น สมมุติคุณคิดจะจ้ำงเทรนเนอร์มำช่วยคุณออก
ก�ำลังกำย แต่ผ่ำนไปหลำยสัปดำห์แล้วคุณก็ยังไม่ได้ท�ำสักที คุณอำจ
ก�ำหนดให้สุขภำพเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) สัก 4 เดือน โดยมี
ผลลัพธ์หลัก (Key Results) เป็นปริมำณกล้ำมเนื้อ น�้ำหนัก และกำร
มีอำรมณ์ดี
15
พอมีเป้ำหมำย คุณก็แค่ต้องก�ำหนดเวลำมำลงมือเป็นประจ�ำ
เช่น “ติดต่อเทรนเนอร์ส่วนตัว” ทุกวันจันทร์ จำกนั้นคุณก็หำใครสักคน
ที่จะช่วยบังคับให้คุณลงมือท�ำสิ่งที่ตั้งไว้เช่นเพื่อนโค้ชหรือแฟนครำวนี้
ถ้ำคุณไม่ยอมติดต่อเทรนเนอร์ จะได้มีคนมำคอยเตือนให้ลงมือท�ำ
คุณยังสำมำรถใช้OKRsคู่กับกำรก�ำหนดเวลำลงมือท�ำเพื่อให้
งำนหรือธุรกิจส�ำเร็จ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำฐำนข้อมูล พัฒนำเว็บไซต์
หรือปรับปรุงแบรนด์เพื่อดึงดูดลูกค้ำ เริ่มจำกตั้งเป้ำหมำยด้วย OKRs
ก่อน จำกนั้นก�ำหนดสิ่งที่ต้องท�ำรำยสัปดำห์เพื่อบังคับตัวเองให้ท�ำมัน
จนส�ำเร็จ
ถ้ำคุณทบทวนล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนทุกสัปดำห์ คุณจะ
ยังเรียนรู้อีกว่ำท�ำอะไรแล้วได้ผล ท�ำอะไรแล้วไปไม่ถึงเป้ำหมำย จำก
ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในฐำนะผู้จัดกำร ฉันพบว่ำมีคนอยู่ 2 ประเภท
คือคนที่มั่นใจสูงเกินไป (ท�ำงำนได้ไม่ดีเท่ำที่ตัวเองเชื่อ) กับคนใจเสำะ
(มองตัวเองต�่ำกว่ำที่ท�ำได้จริง)ฉันได้เรียนรู้ว่ำใครเป็นใครจึงมอบหมำย
งำนได้เหมำะกับนิสัยของแต่ละคน
พบปะพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ
บริษัทที่ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดมักเริ่มต้นทุกสัปดำห์ด้วยกำรเรียง
ล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนร่วมกัน มันจะเหมือนคุณให้สัญญำกับ
ทีมงำนและทีมงำนก็ให้สัญญำกับคุณเพื่อท�ำวัตถุประสงค์(Objective)
ให้เป็นจริง
วันศุกร์มีไว้ส�ำหรับฉลองที่งำนส�ำเร็จ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่ควรท�ำ
ส�ำหรับทีมที่มีผลงำนดี กำรฉลองนี้จะท�ำให้ทีมงำนลงมือท�ำให้เสร็จ
จนเป็นนิสัย
16 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
ชาวสปาร์ตากับแอปเปิลทองคำ
ตอนที่ฉันเป็นเด็ก หนึ่งในต�ำนำนกรีกที่ฉันชื่นชอบคือ เรื่องรำวของ
อตำลันตำ
อตำลันตำเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดของรัฐสปำร์ตำ เธอไม่สนใจเรื่อง
กำรแต่งงำน แต่พ่อของเธอไม่เห็นด้วยจึงได้จัดกำรแข่งวิ่งขึ้น เพื่อให้
ชำยหนุ่มที่ชนะได้แต่งงำนกับเธอ อตำลันตำขอลงแข่งด้วยเพื่อรักษำ
อิสรภำพของตัวเธอเอง พ่อยอมอนุญำตเพื่อให้เธอหยุดต่อต้ำน เพรำะ
อย่ำงไรเสียเขำก็คิดว่ำเธอไม่มีทำงชนะแน่นอน
ในวันแข่งอตำลันตำวิ่งได้เร็วอย่ำงน่ำทึ่งเธอเกือบชนะแต่ชำยหนุ่ม
ผู้ชำญฉลำดชื่อ ฮิปโปมีเนส วำงแผนโยนแอปเปิลทองค�ำ 3 ผลลงไป
บนทำงวิ่งทุกครั้งที่เธอเริ่มแซงไปข้ำงหน้ำแผนของเขำได้ผลอตำลันตำ
มัวแต่หยุดเพื่อเก็บแอปเปิล ท้ำยที่สุด ฮิปโปมีเนสก็เฉือนชนะเธอเพียง
แค่ปลำยจมูก ถ้ำอตำลันตำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและยึดมั่นอยู่กับมัน
เธออำจเป็นอิสระไปแล้ว
ไม่ช้ำก็เร็วทุกธุรกิจจะพบกับแอปเปิลทองค�ำมันอำจเป็นโอกำส
ได้ไปน�ำเสนอตัวเองในเวทีใหญ่ มันอำจเป็นลูกค้ำรำยใหญ่ที่ขอให้
คุณปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อเขำ หรือบำงทีมันอำจเป็นแอปเปิลพิษ
ของพนักงำนแย่ๆ ที่ก่อปัญหำในขณะที่คุณหมดเวลำไปกับกำรคิดว่ำ
จะท�ำอย่ำงไรกับเขำดี
ศัตรูของธุรกิจคือเวลา ศัตรูของการลงมือท�าคือสิ่งรบกวน
ถ้ำทีมงำนทุกคนมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ดีและยึดมั่นกับ
เป้ำหมำยนั้นในแต่ละสัปดำห์ พร้อมๆ ไปกับกำรฉลองควำมส�ำเร็จ
บริษัทจะเติบโตอย่ำงน่ำทึ่ง ไม่ว่ำบริษัทจะพบกับแอปเปิลอะไรก็ตำม
ที่กลิ้งผ่ำนมำระหว่ำงทำง
17
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด
ในส่วนแรกของหนังสือ ฉันจะเล่ำเรื่องเกี่ยวกับสตำร์ทอัพแห่งหนึ่งที่
เกือบล้มเหลว ในตอนแรก ฮันนำและแจ็คเริ่มต้นท�ำสตำร์ทอัพแบบ
คนช่ำงฝัน พวกเขำเก่งด้ำนกำรคิดหำไอเดียใหม่ๆ และเชื่อว่ำทุกอย่ำง
จะไปได้ดีแต่ไม่นำนนักพวกเขำก็พบว่ำแค่ไอเดียดีๆนั้นไม่พอพวกเขำ
ต้องกำร “ระบบ” ที่ช่วยเปลี่ยนควำมฝันนั้นให้กลำยเป็นจริง
ตอนท้ำยของเรื่องนี้ ฮันนำและแจ็คจะไม่เป็นแค่คนช่ำงฝัน
อีกต่อไป เพรำะพวกเขำคือ “ผู้ประกอบกำรที่เฉียบขำด”
เรื่องเล่าของ
ผู้ประกอบการ
ที่เฉียบขาด
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 19
ฮันนำนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนและโน้มตัวเหนือคีย์บอร์ดเธอไว้ผมบ๊อบ
สีด�ำเงำซึ่งบดบังใบหน้ำเธอจำกคนอื่นๆ CEO สำวคนนี้ดูก�ำลังมี
สมำธิอยู่กับหน้ำจอคอมพิวเตอร์บำงทีเธออำจก�ำลังดูตัวเลขของ
ไตรมำสล่ำสุดที่ผลออกมำไม่ดีนักอย่ำงที่ควรจะเป็น แต่จริงๆ แล้ว
เธอไม่ได้ดูตัวเลขในไฟล์เอ็กเซลที่เปิดไว้เลยมือของเธอวำงบนด้ำนหนึ่ง
ของคีย์บอร์ดเธอก�ำลังพยำยำมอย่ำงมำกที่จะไม่ซบหน้ำลงไปเรื่องบ้ำๆ
แบบนี้เกิดขึ้นกับเธอได้อย่ำงไร?
บริษัทนี้มีโอกำสทำงกำรตลำดอยู่แต่กลับไม่สำมำรถฉวยโอกำส
นั้นมำได้ หุ้นส่วนของฮันนำเป็นหนุ่มเหยำะแหยะขี้บ่น ส่วน CTO
(ผู้บริหำรฝ่ำยเทคโนโลยี) คนใหม่ของเธอก็เป็นพวกยึดติดกับวิธีกำร
ฮันนำเชื่อว่ำเธอจะต้องไล่ใครสักคนออกเป็นครั้งแรกในชีวิตกำรท�ำงำน
ของเธอ
ท�ำไมเธอยังอยำกท�ำธุรกิจนี้อยู่อีกนะ?
20 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว มีสตำร์ทอัพแห่งหนึ่ง...
สตำร์ทอัพแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ที่จะน�ำใบชำรสเลิศไปสู่ภัตตำคำร
ชั้นดีและร้ำนกำแฟที่มีระดับ
สตำร์ทอัพแห่งนี้มีผู้ก่อตั้ง 2 คนคือ ฮันนำและแจ็ค ฮันนำเป็น
คนอเมริกันเชื้อสำยจีน เธอหลงรักชำที่เติบโตมำด้วยกันที่บ้ำนพ่อแม่
ของเธอ แม่ของฮันนำเคยเปิดภัตตำคำรเล็กๆ ในย่ำนธุรกิจของเมือง
ฟีนิกซ์อยู่หลำยปี ครอบครัวของเธอใส่ใจอำหำรชั้นดีและชำชั้นเลิศ
เธอเรียนจบปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด
โชคร้ำยที่ฮันนำไม่พบชำดีๆ ในเมืองพำโลอัลโตเลย เธอโหยหำกำรดื่ม
ชำหลงจิ่งหลังมื้ออำหำรเสมอมำ
เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 21

Recomendados

ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
407 visualizações26 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
99 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 visualizações28 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
360 visualizações27 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfPiyapong Sirisutthanant
564 visualizações24 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdfPiyapong Sirisutthanant
134 visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
327 visualizações17 slides
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
314 visualizações21 slides
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
733 visualizações21 slides
AI 2041 ตัวอย่าง por
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างPiyapong Sirisutthanant
1.6K visualizações56 slides
LHTL_Sample.pdf por
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
418 visualizações19 slides
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องPiyapong Sirisutthanant
1K visualizações44 slides

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant327 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant314 visualizações
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant733 visualizações
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
Piyapong Sirisutthanant1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant885 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant1.3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
Piyapong Sirisutthanant1.2K visualizações
How to be better at (almost) everything sample por Piyapong Sirisutthanant
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
Piyapong Sirisutthanant3.1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.8K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
Piyapong Sirisutthanant2K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
Piyapong Sirisutthanant1.7K visualizações
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.9K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็นตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
ตัวอย่างหนังสือ คนเก่งพักเป็น
Piyapong Sirisutthanant1.5K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมงตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างหนังสือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้มี หัวผู้นำ ใน 3 ชั่วโมง
Piyapong Sirisutthanant3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาทีตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที
Piyapong Sirisutthanant5K visualizações

ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR

 • 2. อยากส�าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR Radical Focus Copyright © 2016 Christina Wodtke Allrightsreserved.FirstPublishingDate,BetaVersionundertitle“TheExecutioner’sTale,” March 2014. First Edition of Radical Focus published January 2016. Thai language translation copyright © 2019 by Superposition Co., Ltd. เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ 978-616-8109-18-2 ผู้เขียน: Christina Wodke ผู้แปล: ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์, ดร.บรรจงจิต ร่มโพธิ์ กองบรรณาธิการ: จิรวรรณ วงค�ำเสำ, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธำนันท์, ธีร์ มีนสุข, ธีพร บรรจงเปลี่ยน ออกแบบปก: สมเกียรติ ภูผำสิทธิ์ จัดรูปเล่ม: อรณัญช์ สุขเกษม ราคา 230 บาท จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก ภำยในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุลิยำ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงระมำด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 อีเมล superposition.books@gmail.com โทรศัพท์ 094-810-7272 เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2826-8000 โทรสำร 0-2826-8999 เว็บไซต์ www.se-ed.com พิมพ์ที่ Pimdee โทรศัพท์ 02-401-9401 หำกต้องกำรสั่งซื้อเป็นจ�ำนวนมำก กรุณำติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ำกัด อีเมล superposition.books@gmail.com
 • 3. คำอุทิศ แด่คนช่ำงฝัน ผู้ไม่เคยหยุดก้ำวไปข้ำงหน้ำ และมั่นใจเสมอว่ำอนำคตจะต้องดีขึ้นแน่นอน แด่นักปฏิบัติ ผู้รู้ว่ำหนทำงที่ท�ำให้สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้นได้ คือ กำรลงมือท�ำให้มันเกิดด้วยตัวเอง แด่ผู้อ่ำนต้นฉบับรุ่นแรกของฉัน ผู้ซึ่งท�ำให้ฉันคิดว่ำมันอำจจะท�ำเป็นหนังสือได้ แด่บรรณำธิกำรในโลกนี้ ถ้ำไม่มีพวกคุณ ฉันจะดูโง่ไปเลย
 • 4. สารบัญ คำนิยมโดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ 8 คำนิยมโดยมาร์ตี คาแกน 9 คำนำ 11 เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 18 เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว 20 ลูกค้ำที่ยอดเยี่ยมอีกรำยหนึ่งของฮันนำ 26 กำรเปลี่ยนทิศทำงของฮันนำ 31 ประชุมกับจิมที่สตำร์บัคส์ 36 แจ็คเกลียดสตำร์บัคส์จริงๆ 39 ฮันนำประกำศเปลี่ยนทิศทำง 45 ฮันนำจัดงำนชิมชำ 50 คุณภำพในควำมคิดของแจ็ค 54 ฮันนำคุยเรื่องตัวเลข 57 ดรำม่ำที่แจ็คแอบฟัง 61 ข่ำวร้ำยที่แจ็คไม่อยำกได้ยิน 63 ค�ำแนะน�ำของจิม 65 ฮันนำได้ข่ำวร้ำยเพิ่ม 68 ค�ำตอบจำกปลำยสำย 70
 • 5. หมดเวลำ 73 ตัวเลขไม่ถึงเป้ำ 75 ฮันนำและแจ็คพบผู้เล่นคนใหม่ 79 ทีมผู้บริหำรใหม่ 90 เย็นวันศุกร์ในอีก 1 เดือนถัดมำ 104 มีควำมสุขตลอดไป 108 ฮันนำในอีก 6 เดือนต่อมำ 110 ฮันนำในอีก 1 ปีต่อมำ 112 สรุปวิธีใช้แนวคิด OKRs แบบง่ายๆ 114 ท�ำไมเรำท�ำงำนไม่เสร็จ 115 วิธีใช้ OKRs ให้ส�ำเร็จ 121 หำพันธกิจของคุณก่อนเริ่มใช้ OKRs 122 พื้นฐำนแนวคิด OKRs 125,126/128 ผลลัพธ์หลักควรยำกแต่เป็นไปได้ 130 วิธีใช้ OKRs กับภำพรวมทั้งองค์กร 132 OKRs คือส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนปกติ 134 OKRs ท�ำให้คุณมีเป้ำหมำยที่นิ่งและชัดเจน 135 เตรียมพร้อมล้มเหลวครั้งใหญ่กัน! 136 แนวคิด OKRs ส�ำหรับทีมผลิตภัณฑ์ 137
 • 6. เคล็ดลับใช้ OKRs ให้เป็นนิสัย 142 วันจันทร์แห่งควำมมุ่งมั่น 144 วันศุกร์แห่งชัยชนะ 148 วิธีจัดประชุมเพื่อก�ำหนด OKRs ส�ำหรับไตรมำส 150 ตัวอย่ำงจริงของกำรใช้ OKRs เพื่อเพิ่มยอดขำย 155 วิธีน�ำ OKRs ออกมำใช้ทั้งบริษัท 160 เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับไตรมำสถัดไป 163 ประสบกำรณ์ครั้งแรก 164 ปรับปรุงอีเมลรำยงำนรำยสัปดำห์ด้วย OKRs 166 ใช้ OKRs สร้างไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง (MVP) 172 OKRs คือศูนย์กลำงกำรสร้ำงไอเดียธุรกิจ 174 OKRs ท�ำให้ทุกคนเข้ำใจโปรเจกต์ง่ำยขึ้น 176 เรียงล�ำดับงำนตำมควำมส�ำคัญ 177 ผสำนไอเดียผลิตภัณฑ์กับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 178 ร่วมมือกับ “ผู้อื่น” 179 วัดผลและเรียนรู้เร็ว 180 ความผิดพลาดทั่วไปของ OKRs 182 OKRs เทียบกับเป้ำหมำยแบบเก่ำ 187 เรำจะน�ำพลังวิเศษของเป้ำหมำยกลับมำอย่ำงไร? 189
 • 8. 8 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR คำนิยม โดย รวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของแบรนด์แป้งศรีจันทร์ และเจ้าของเพจ Mission to the Moon หนังสือเล่มนี้ผมมีโอกำสได้อ่ำนตอนเป็นภำษำอังกฤษแล้วชอบมำก ครับ ชอบถึงขนำดที่ว่ำน�ำมำเป็นพื้นฐำนโครงสร้ำงในกำรท�ำ OKRs ที่บริษัทของผมเอง วิธีกำรเล่ำเรื่องของหนังสือเล่มนี้น่ำสนใจมำกครับ มันจะท�ำให้ คุณไม่เบื่อเลย และเมื่อได้รับกำรแปลจำก ศ.ดร.นภดล ผู้ซึ่งเข้ำใจ เรื่องOKRsอย่ำงดีที่สุดคนนึงของประเทศไทยมันยิ่งท�ำให้เป็นหนังสือ ที่น่ำอ่ำนเข้ำไปอีกครับ เนื้อหำในหนังสือจะท�ำให้คุณนึกภำพตำมได้อย่ำงง่ำยดำยครับ ถ้ำจะว่ำไปเนื้อหำมีควำมเป็น “มนุษย์” มำกครับ เรียกว่ำอ่ำนแล้ว อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ของตัวเอง ส่วนตัวผมคิดว่ำหนังสือเล่มนี้เหมำะมำกไม่ใช่แค่เรื่อง OKRs แต่ยังเป็นกระบวนกำรท�ำงำนเป็นทีม กำรเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ บุคคล และกำรท�ำให้องค์กรเห็นเป้ำหมำยเดียวกันให้ได้ จะได้มั่นใจว่ำเรำเดินไปถูกทำงและถ้ำหลงทำงจะได้รีบกลับมำ ถือเป็นหนังสือที่ห้ำมพลำดอีกเล่มครับ
 • 9. 9 คำนิยม โดย มาร์ตี คาแกน ผู้ก่อตั้งบริษัท Silicon Valley Product Group ผมโชคดีมำกที่ได้เริ่มงำนเป็นวิศวกรที่บริษัทฮิวเล็ตแพ็คกำร์ด (HP) ในช่วงที่บริษัทก�ำลังรุ่งเรืองและโด่งดังในฐำนะบริษัทเทคโนโลยีที่ ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดแห่งหนึ่ง ผมได้เข้ำฝึกอบรมภำยในเกี่ยวกับ กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมของบริษัทที่เรียกว่ำ“TheHPWay”ผมจึงได้ รู้จักวิธีจัดกำรงำนที่เรียกว่ำMBO(ManagementbyObjectives)หรือ “กำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์” MBO เป็นแนวคิดที่เรียบง่ำยตรงไปตรงมำ มีหลักอยู่ 2 ข้อ ข้อแรก“อย่าบอกคนอื่นว่าต้องท�าอย่างไรแค่บอกไปว่าคุณ ต้องการอะไรและปล่อยให้พวกเขาท�า คุณจะประหลาดใจกับผล ของมัน” นี่คือค�ำพูดจำกนำยพลจอร์จ แพตตอน ที่ผมจ�ำขึ้นใจ ข้อสอง“คุณจะขยันท�างานมากเท่าไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ มันก็ไม่มีค่าอะไร” ข้อนี้ผมเอำมำจำกค�ำกล่ำวของ บริษัท HP ในยุคนั้นที่ว่ำ “วัดผลงำนจำกผลลัพธ์” หลักข้อแรกคือวิธีจูงใจคนให้ท�ำงำนให้ดีที่สุด หลักข้อที่สองคือ วิธีวัดควำมคืบหน้ำของงำน ปัจจุบันโลกเรำเปลี่ยนไปจำกสมัยที่ผมอยู่ที่ HP ทั้งเทคโนโลยี ที่ก้ำวหน้ำขอบเขตของงำนที่ใหญ่ขึ้นและทีมงำนที่ต้องท�ำงำนให้เร็วขึ้น
 • 10. 10 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ในขณะที่คุณภำพและผลงำนจะต้องดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่ำเดิม แต่หลักกำรทั้งสองข้อนี้ก็ยังเป็นพื้นฐำนที่บริษัทที่เยี่ยมยอดของโลก ใช้กัน ต่อมำบริษัทหลำยแห่งได้พัฒนำแนวคิด MBO ให้ดีขึ้น อันที่ มีชื่อเสียงที่สุดมำจำกบริษัท Intel ซึ่งเรำรู้จักกันในชื่อว่ำ OKRs (Objectives and Key Results) แม้ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไป แต่โชคร้ำยที่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนไป เลย นั่นก็คือ คนส่วนใหญ่ยังคงไม่ท�ำงำนตำมหลักกำรเหล่ำนี้เสียที ในทำงกลับกัน เหล่ำผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นมักมีแผน “โร้ดแมพ” รำยไตรมำสส่งให้ทีมงำน พวกเขำจะวำงแนวทำงทุกอย่ำงไว้เรียบร้อย ดังนั้นทีมงำนก็แค่ไปท�ำตำม ทั้งๆ ที่ทีมงำนยังไม่เข้ำใจว่ำท�ำไปท�ำไม หรืออำจจะยังไม่เชื่อด้วยซ�้ำว่ำ “นี่คือวิธีที่ถูกต้อง” บ่อยครั้งที่ทีมงำน ในปัจจุบันกลำยเป็นโรงงำนคอยผลิตสิ่งต่ำงๆโดยแทบไม่เข้ำใจเลยว่ำ สิ่งเหล่ำนั้นแก้ปัญหำทำงธุรกิจได้จริงๆ หรือไม่ ควำมก้ำวหน้ำของงำน ถูกวัดด้วยผลผลิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีท�ำงำนให้เหมือนบริษัท ที่ดีที่สุด ผมคิดว่ำเทคนิคเหล่ำนี้ได้ผลทั้งกับบริษัทใหญ่ที่มีพนักงำน 60,000 คน และบริษัทเล็กๆ อย่ำงสตำร์ทอัพที่มีพนักงำนแค่ 3 คน เพรำะไม่ว่ำบริษัทจะใหญ่หรือเล็ก ถ้ำคุณเฟ้นหำคนเก่งๆ มำท�ำงำน แนวคิดOKRsจะช่วยให้คุณปลดปล่อยศักยภำพในตัวพวกเขำออกมำ
 • 11. 11 คำนำ นักเขียนทุกคนที่มีผลงำนตีพิมพ์ต้องเคยเจอเรื่องท�ำนองนี้ ใครสักคนจะมาหาคุณเพื่อบอกว่า “เขามีไอเดีย ที่แปลกใหม่เจ๋งเป้ง” แต่มันแปลกมากเพราะพวกเขา อยากแบ่งก�าไรให้คุณด้วย พวกเขาจะเล่าไอเดีย (ส่วนที่เขาคิดว่ายาก) ให้คุณฟัง จากนั้นคุณก็แค่เปลี่ยนมันเป็นนิยาย (ส่วนที่ เขาคิดว่าง่าย) แล้วเขาก็จะบอกคุณว่า “เรามาแบ่ง เงินกัน 50-50 นะ” นีล เกแมน นักเขียนนิยำยชื่อดังชำวอังกฤษ ฉันมีประสบกำรณ์คล้ำยกับนีลเกแมนในช่วงหลำยปีมำนี้ที่ซิลิคอน วัลเลย์ ฉันมักเจอผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ที่มำพร้อมกับ “ไอเดียอัน ยิ่งใหญ่”พวกเขำจะขอให้ฉันลงนำมในสัญญำปกปิดควำมลับว่ำ“จะไม่ เปิดเผยหรือลอกไอเดีย” เด็กน้อยพวกนี้เชื่อสุดหัวใจว่ำไอเดียของ พวกเขำล�้ำค่ำ พวกเขำคิดว่ำมันคืองำนส่วนที่ยำกที่สุด ส่วนงำนอื่น ท�ำอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้ว! ฉันมักจะปฏิเสธ ไอเดียก็เหมือนกับสัญญำปกปิดควำมลับ มันรำคำถูกกว่ำกระดำษที่ใช้พิมพ์ข้อควำมพวกนี้เสียอีก ฉันแทบไม่เคยได้ยินไอเดียที่ใหม่เอี่ยมจริงๆ เลย ควำมจริง ฉันเคยคิดไอเดียเหล่ำนี้มำเองแล้วด้วยซ�้ำ ยกเว้นมันจะเป็นธุรกิจที่
 • 12. 12 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ฉันไม่รู้จักมำก่อน ไม่ใช่เพรำะฉันเป็นอัจฉริยะ (ฉันไม่ใช่อัจฉริยะ) แต่ไอเดียมันคิดง่ำยกว่ำที่คุณเข้ำใจ ส่วนที่ยำกคือกำรท�ำไอเดียให้ เป็นจริงต่ำงหำก ส่วนที่ยำกคือกำรเปลี่ยนไอเดียเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นคุณค่ำ ใช้งำนได้ และตื่นเต้นมำกพอที่จะยอมจ่ำยเงิน มันยำกจนคุณต้องใช้ ทีมงำนสร้ำงมันขึ้นมำ ซึ่งยิ่งเพิ่มควำมยำกไปอีกระดับ คุณต้องหำ คนที่เหมำะสม จำกนั้นคุณก็ต้องดึงให้พวกเขำโฟกัสกับสิ่งที่ต้องท�ำ โดยไม่หนีไปท�ำงำนอื่นเสียก่อน ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ำสนใจ (และ วิธีหำเงิน) อีกร้อยพันอย่ำง นักเขียนหรือนักดนตรีต้องจัดกำรแค่ตัวเองให้ได้แค่นั้นก็ยำกแล้ว แต่นักสร้ำงภำพยนตร์และผู้ประกอบกำรต้องท�ำในสิ่งที่ท้ำทำย ขึ้นอีก พวกเขำต้องสู้กับโอกำสอันน้อยนิดที่จะเปลี่ยนไอเดียให้กลำย เป็นรูปเป็นร่ำงขึ้นมำ คุณคิดว่ำพวกเขำท�ำได้อย่ำงไร? ในเมื่อมีอีก หลำยคนล้มเหลวเพรำะก้ำวข้ำมขั้นตอน “ฉันมีไอเดีย!” ไปไม่ได้ กำรปกป้องไอเดียไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญจริงๆ คือ “กำร รักษำเวลำที่ใช้ในกำรเปลี่ยนไอเดียนั้นให้เป็นจริง” ต่ำงหำก คุณต้องมีระบบซึ่งช่วยให้คุณและทีมงำนมุ่งไปสู่เป้ำหมำยโดย ไม่ไขว้เขวไประหว่ำงทำง ฉันใช้ระบบง่ำยๆ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ก�ำหนดเป้ำหมำยที่สร้ำงแรงบันดำลใจและวัดผลได้ 2. ท�ำให้มั่นใจว่ำคุณและทีมของคุณก้ำวหน้ำไปสู่ เป้ำหมำยที่ต้องกำรอยู่เสมอ ไม่ว่ำคุณจะมีงำนอื่น มำกน้อยแค่ไหนก็ตำม 3. วำงระบบให้ทุกคนไม่ลืมเป้ำหมำย และคอยกระตุ้น ซึ่งกันและกันอย่ำงสม�่ำเสมอ
 • 13. 13 เป้าหมายต้องสร้างแรงบันดาลใจและวัดผลได้ ฉันใช้แนวคิด OKRs เพื่อตั้งเป้ำหมำย ซึ่งฉันจะลงรำยละเอียดต่อ ไปในหนังสือเล่มนี้ แต่สรุปสั้นๆ คือ OKRs เป็นแนวคิดที่มีจุดก�ำเนิด จำกบริษัท Intel ซึ่งถูกใช้โดยบริษัทต่ำงๆ เช่น Google, Zynga, LinkedInและGeneralAssemblyเพื่อส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และยั่งยืน O แทนค�าว่า Objective หรือ “วัตถุประสงค์” คือสิ่งที่คุณต้องกำร (ฝันให้ไกล!) KR แทนค�าว่า Key Results หรือ “ผลลัพธ์หลัก” คือสิ่งที่คุณมองแล้วจะบอกได้เลยว่ำวัตถุประสงค์ นั้นส�ำเร็จหรือยัง เช่น “ยอดดำวน์โหลด 25,000 ครั้ง ต่อวัน” หรือ “รำยได้ 50,000 บำทต่อวัน” คุณควรก�ำหนด OKRs เป็นรำยปี และ/หรือ ทุก 3-4 เดือน ซึ่ง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคุณเสมอ “วัตถุประสงค์” (Objective) จะสร้ำงแรงบันดำลใจให้ทุกคน เห็นภำพควำมส�ำเร็จ ส่วน “ผลลัพธ์หลัก” (Key Results) จะท�ำให้ วัตถุประสงค์นั้นจับต้องได้ขึ้นมำ วัตถุประสงค์ที่ดีจะท�ำให้คุณรีบลุก ออกจำกเตียงในตอนเช้ำอย่ำงกระตือรือร้น ผลลัพธ์หลักที่ได้ผล จะท�ำให้คุณกังวลเล็กน้อยว่ำอำจท�ำมันไม่ส�ำเร็จ
 • 14. เร่งด่วน ส�ำคัญ ไม่ส�ำคัญ ท�ำ คนทั่วไปท�ำ แต่คุณควรเลิกท�ำ คนทั่วไปไม่ท�ำ แต่จริงๆ ต้องท�ำ ไม่ท�ำ ไม่เร่งด่วน 14 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR เมื่อวัตถุประสงค์ชัด คุณจะลงมือทำได้ง่ายขึ้น ตอนที่ฉันเริ่มเรียนเรื่อง Productivity ฉันได้รู้จักกับ “ตารางล�าดับ ความส�าคัญ”ซึ่งเป็นตำรำง2x2ง่ำยๆที่มี2แกนได้แก่แกน“ส�ำคัญ- ไม่ส�ำคัญ” กับแกน “เร่งด่วน-ไม่เร่งด่วน” คุณควรใช้เวลำไปกับ “งานที่ส�าคัญและเร่งด่วน” กับ “งานที่ ส�าคัญแต่ไม่เร่งด่วน” เท่ำนั้น คุณควรลดงำนที่ไม่ส�ำคัญให้น้อยที่สุด ไม่ว่ำมันจะเร่งด่วนหรือไม่ก็ตำม คนส่วนใหญ่มีปัญหำกับ “งานที่ไม่ส�าคัญแต่เร่งด่วน” เพรำะ มัน...เร่งด่วน! คนเรำท�ำใจได้ยำกที่จะทิ้งงำนที่ไม่ส�ำคัญ โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งถ้ำคนอื่นก�ำลังเร่งเรำอยู่ ดังนั้นเทคนิคแก้ปัญหำคือ เรำต้อง ก�ำหนดเวลำให้งำนที่ส�ำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมันจะได้เร่งด่วนขึ้นมำซะเลย ยกตัวอย่ำงเช่น สมมุติคุณคิดจะจ้ำงเทรนเนอร์มำช่วยคุณออก ก�ำลังกำย แต่ผ่ำนไปหลำยสัปดำห์แล้วคุณก็ยังไม่ได้ท�ำสักที คุณอำจ ก�ำหนดให้สุขภำพเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) สัก 4 เดือน โดยมี ผลลัพธ์หลัก (Key Results) เป็นปริมำณกล้ำมเนื้อ น�้ำหนัก และกำร มีอำรมณ์ดี
 • 15. 15 พอมีเป้ำหมำย คุณก็แค่ต้องก�ำหนดเวลำมำลงมือเป็นประจ�ำ เช่น “ติดต่อเทรนเนอร์ส่วนตัว” ทุกวันจันทร์ จำกนั้นคุณก็หำใครสักคน ที่จะช่วยบังคับให้คุณลงมือท�ำสิ่งที่ตั้งไว้เช่นเพื่อนโค้ชหรือแฟนครำวนี้ ถ้ำคุณไม่ยอมติดต่อเทรนเนอร์ จะได้มีคนมำคอยเตือนให้ลงมือท�ำ คุณยังสำมำรถใช้OKRsคู่กับกำรก�ำหนดเวลำลงมือท�ำเพื่อให้ งำนหรือธุรกิจส�ำเร็จ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำฐำนข้อมูล พัฒนำเว็บไซต์ หรือปรับปรุงแบรนด์เพื่อดึงดูดลูกค้ำ เริ่มจำกตั้งเป้ำหมำยด้วย OKRs ก่อน จำกนั้นก�ำหนดสิ่งที่ต้องท�ำรำยสัปดำห์เพื่อบังคับตัวเองให้ท�ำมัน จนส�ำเร็จ ถ้ำคุณทบทวนล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนทุกสัปดำห์ คุณจะ ยังเรียนรู้อีกว่ำท�ำอะไรแล้วได้ผล ท�ำอะไรแล้วไปไม่ถึงเป้ำหมำย จำก ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในฐำนะผู้จัดกำร ฉันพบว่ำมีคนอยู่ 2 ประเภท คือคนที่มั่นใจสูงเกินไป (ท�ำงำนได้ไม่ดีเท่ำที่ตัวเองเชื่อ) กับคนใจเสำะ (มองตัวเองต�่ำกว่ำที่ท�ำได้จริง)ฉันได้เรียนรู้ว่ำใครเป็นใครจึงมอบหมำย งำนได้เหมำะกับนิสัยของแต่ละคน พบปะพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทที่ประสบควำมส�ำเร็จที่สุดมักเริ่มต้นทุกสัปดำห์ด้วยกำรเรียง ล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนร่วมกัน มันจะเหมือนคุณให้สัญญำกับ ทีมงำนและทีมงำนก็ให้สัญญำกับคุณเพื่อท�ำวัตถุประสงค์(Objective) ให้เป็นจริง วันศุกร์มีไว้ส�ำหรับฉลองที่งำนส�ำเร็จ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่ควรท�ำ ส�ำหรับทีมที่มีผลงำนดี กำรฉลองนี้จะท�ำให้ทีมงำนลงมือท�ำให้เสร็จ จนเป็นนิสัย
 • 16. 16 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ชาวสปาร์ตากับแอปเปิลทองคำ ตอนที่ฉันเป็นเด็ก หนึ่งในต�ำนำนกรีกที่ฉันชื่นชอบคือ เรื่องรำวของ อตำลันตำ อตำลันตำเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดของรัฐสปำร์ตำ เธอไม่สนใจเรื่อง กำรแต่งงำน แต่พ่อของเธอไม่เห็นด้วยจึงได้จัดกำรแข่งวิ่งขึ้น เพื่อให้ ชำยหนุ่มที่ชนะได้แต่งงำนกับเธอ อตำลันตำขอลงแข่งด้วยเพื่อรักษำ อิสรภำพของตัวเธอเอง พ่อยอมอนุญำตเพื่อให้เธอหยุดต่อต้ำน เพรำะ อย่ำงไรเสียเขำก็คิดว่ำเธอไม่มีทำงชนะแน่นอน ในวันแข่งอตำลันตำวิ่งได้เร็วอย่ำงน่ำทึ่งเธอเกือบชนะแต่ชำยหนุ่ม ผู้ชำญฉลำดชื่อ ฮิปโปมีเนส วำงแผนโยนแอปเปิลทองค�ำ 3 ผลลงไป บนทำงวิ่งทุกครั้งที่เธอเริ่มแซงไปข้ำงหน้ำแผนของเขำได้ผลอตำลันตำ มัวแต่หยุดเพื่อเก็บแอปเปิล ท้ำยที่สุด ฮิปโปมีเนสก็เฉือนชนะเธอเพียง แค่ปลำยจมูก ถ้ำอตำลันตำมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและยึดมั่นอยู่กับมัน เธออำจเป็นอิสระไปแล้ว ไม่ช้ำก็เร็วทุกธุรกิจจะพบกับแอปเปิลทองค�ำมันอำจเป็นโอกำส ได้ไปน�ำเสนอตัวเองในเวทีใหญ่ มันอำจเป็นลูกค้ำรำยใหญ่ที่ขอให้ คุณปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อเขำ หรือบำงทีมันอำจเป็นแอปเปิลพิษ ของพนักงำนแย่ๆ ที่ก่อปัญหำในขณะที่คุณหมดเวลำไปกับกำรคิดว่ำ จะท�ำอย่ำงไรกับเขำดี ศัตรูของธุรกิจคือเวลา ศัตรูของการลงมือท�าคือสิ่งรบกวน ถ้ำทีมงำนทุกคนมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ดีและยึดมั่นกับ เป้ำหมำยนั้นในแต่ละสัปดำห์ พร้อมๆ ไปกับกำรฉลองควำมส�ำเร็จ บริษัทจะเติบโตอย่ำงน่ำทึ่ง ไม่ว่ำบริษัทจะพบกับแอปเปิลอะไรก็ตำม ที่กลิ้งผ่ำนมำระหว่ำงทำง
 • 17. 17 เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด ในส่วนแรกของหนังสือ ฉันจะเล่ำเรื่องเกี่ยวกับสตำร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ เกือบล้มเหลว ในตอนแรก ฮันนำและแจ็คเริ่มต้นท�ำสตำร์ทอัพแบบ คนช่ำงฝัน พวกเขำเก่งด้ำนกำรคิดหำไอเดียใหม่ๆ และเชื่อว่ำทุกอย่ำง จะไปได้ดีแต่ไม่นำนนักพวกเขำก็พบว่ำแค่ไอเดียดีๆนั้นไม่พอพวกเขำ ต้องกำร “ระบบ” ที่ช่วยเปลี่ยนควำมฝันนั้นให้กลำยเป็นจริง ตอนท้ำยของเรื่องนี้ ฮันนำและแจ็คจะไม่เป็นแค่คนช่ำงฝัน อีกต่อไป เพรำะพวกเขำคือ “ผู้ประกอบกำรที่เฉียบขำด”
 • 19. เรื่องเล่าของผู้ประกอบการที่เฉียบขาด 19 ฮันนำนั่งอยู่ที่โต๊ะท�ำงำนและโน้มตัวเหนือคีย์บอร์ดเธอไว้ผมบ๊อบ สีด�ำเงำซึ่งบดบังใบหน้ำเธอจำกคนอื่นๆ CEO สำวคนนี้ดูก�ำลังมี สมำธิอยู่กับหน้ำจอคอมพิวเตอร์บำงทีเธออำจก�ำลังดูตัวเลขของ ไตรมำสล่ำสุดที่ผลออกมำไม่ดีนักอย่ำงที่ควรจะเป็น แต่จริงๆ แล้ว เธอไม่ได้ดูตัวเลขในไฟล์เอ็กเซลที่เปิดไว้เลยมือของเธอวำงบนด้ำนหนึ่ง ของคีย์บอร์ดเธอก�ำลังพยำยำมอย่ำงมำกที่จะไม่ซบหน้ำลงไปเรื่องบ้ำๆ แบบนี้เกิดขึ้นกับเธอได้อย่ำงไร? บริษัทนี้มีโอกำสทำงกำรตลำดอยู่แต่กลับไม่สำมำรถฉวยโอกำส นั้นมำได้ หุ้นส่วนของฮันนำเป็นหนุ่มเหยำะแหยะขี้บ่น ส่วน CTO (ผู้บริหำรฝ่ำยเทคโนโลยี) คนใหม่ของเธอก็เป็นพวกยึดติดกับวิธีกำร ฮันนำเชื่อว่ำเธอจะต้องไล่ใครสักคนออกเป็นครั้งแรกในชีวิตกำรท�ำงำน ของเธอ ท�ำไมเธอยังอยำกท�ำธุรกิจนี้อยู่อีกนะ?
 • 20. 20 อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว มีสตำร์ทอัพแห่งหนึ่ง... สตำร์ทอัพแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ที่จะน�ำใบชำรสเลิศไปสู่ภัตตำคำร ชั้นดีและร้ำนกำแฟที่มีระดับ สตำร์ทอัพแห่งนี้มีผู้ก่อตั้ง 2 คนคือ ฮันนำและแจ็ค ฮันนำเป็น คนอเมริกันเชื้อสำยจีน เธอหลงรักชำที่เติบโตมำด้วยกันที่บ้ำนพ่อแม่ ของเธอ แม่ของฮันนำเคยเปิดภัตตำคำรเล็กๆ ในย่ำนธุรกิจของเมือง ฟีนิกซ์อยู่หลำยปี ครอบครัวของเธอใส่ใจอำหำรชั้นดีและชำชั้นเลิศ เธอเรียนจบปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด โชคร้ำยที่ฮันนำไม่พบชำดีๆ ในเมืองพำโลอัลโตเลย เธอโหยหำกำรดื่ม ชำหลงจิ่งหลังมื้ออำหำรเสมอมำ