ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที

P
Piyapong Sirisutthanantโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

จากเทคนิคการคิดที่ได้รับความนิยมไปทั่วญี่ปุ่นและอเมริกา ซากุราดะ จุน นักออกแบบ InfoGraphic มือหนึ่งของญี่ปุ่น จะมาสอนคุณมองสิ่งต่างๆ ด้วยแผนภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องยากๆ ได้ใน 1 นาที พบกับเนื้อหาในเล่มที่เจาะลึกเทคนิคคิดเป็นภาพของเขาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัดที่สอดแทรกเรื่องราวสนุกๆ และบทเรียนธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ เพื่อขัดเกลาความคิดของคุณให้เฉียบคม ให้คุณ... - อ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์แล้วจับประเด็นสำคัญได้ไม่มีวันลืม - แก้ปัญหาได้ตรงจุด และมองทุกสิ่งได้ทะลุปรุโปร่ง - นำเสนองานให้อีกฝ่ายคล้อยตามภายใน 90 วินาที - เข้าใจโมเดลธุรกิจของกูเกิล เฟซบุ๊ก และยูนิโคล่ พร้อมวางแผนธุรกิจได้เป็นระบบ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเรียนเก่ง ทำงานไว และมีหัวคิดที่เฉียบขาด จนคนรอบตัวคุณต้องประหลาดใจ

คิดเป็นภาพ
เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายใน 1 นาที
Sakarada Jun
図で考える。シンプルになる
2 3
บทน�า
เล่าทุกเรื่องให้เข้าใจง่าย
ในแผนภาพเดียว
	 เวลาที่ผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวสักอย่างให้คนที่เพิ่งเจอกันฟัง	
ผมมักจะพูดว่า
	 “ผมชอบท�าแผนภาพเป็นงานอดิเรกครับ”
	 แต่พอเขาได้ยินเท่านั้นแหละ	ผมมักจะโดนมองกลับมา
แบบแปลกๆ	ทุกที	งานอดิเรกของผมอาจจะดูแปลก	แต่ผมจริงจัง
กับมันมากนะครับ	ผมเคยสรุปเนื้อหาส�าคัญจากหนังสือ	“The	
Essential	Drucker”	ของปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการอย่าง
ปีเตอร์	ดรัคเกอร์	เป็นแผนภาพ	50	ภาพ	นอกจากนี้ผมยังเคย
แปลงเนื้อหาอื่นๆ	เป็นแผนภาพด้วย	เช่น	รายการทอล์คโชว์
สัมภาษณ์นักธุรกิจชื่อดัง	“แคมเบรียพาเลส”	และเวทีเผยแพร่
ไอเดียระดับโลก	“Ted	Talk”	
	 ผมอยากจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ	แนวคิด	หรือโมเดลธุรกิจที่
ประสบความส�าเร็จอย่างลึกซึ้ง	ผมจึงสรุปมันออกมาเป็นแผนภาพ
เพื่อให้ตัวผมเข้าใจง่ายๆ	เมื่อผมท�ามันบ่อยขึ้น	ผมก็รู้สึกว่า
การสรุปความรู้ต่างๆ	เป็นแผนภาพเป็นเรื่องสนุกไม่น้อยเลย
	 ในปี	2010	ผมน�าแผนภาพส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส่วนตัว	ไม่นานนักผมก็ได้รับเสียงชื่นชมกลับมามากมาย	เช่น	
“เข้าใจง่ายดี”	“น่าสนใจมาก”	เป็นต้น
	 จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทโฆษณาก็มาจ้างให้ผม
ไปช่วยจัดฝึกอบรมในหัวข้อ	“ทักษะการท�าแผนภาพ”	และ	“วิธี
ท�าแผนภาพเพื่อน�าเสนองาน”
	 หลังจบคอร์สฝึกอบรม	ผมได้รับค�าชมต่างๆ	เช่น	“เรา
ไม่เคยเรียนอะไรเป็นระบบแบบนี้มาก่อนเลย”	“ฉันอ่านหนังสือ
สอนท�าแผนภาพมามากแต่ยังท�ามันไม่ได้สักที	วิธีสอนของคุณ
ช่วยให้ฉันเก่งขึ้นเยอะเลย”	พวกเขาจึงให้ผมช่วยฝึกอบรมให้
กับพนักงานในแผนกอื่นๆ	ด้วย	
	 สุดท้ายผมก็พบว่า	ทักษะการท�าแผนภาพนั้นสามารถใช้
งานได้หลากหลายกว่าที่ผมเคยคิดเอาไว้เยอะเลย
แผนภาพของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร?
	 ช่วงเริ่มของคอร์สฝึกอบรม	ผมจะมีโจทย์ให้ทุกคนลอง
แปลงเป็นแผนภาพเพื่อบริหารสมอง	โจทย์ของผมคือ	“เรื่องย่อ
ของนิทานโมโมทาโร่”
	 นิทานนี้เริ่มเรื่องว่า
	 “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านอันห่างไกล	ทุกวันคุณตาจะขึ้นเขาไปตัดฟืน	ส่วนคุณยาย
จะไปซักผ้าที่ล�าธาร...”
	 ก่อนจะเปิดหน้าต่อไป	ลองนึกภาพดูสิครับว่า	คุณจะท�าเป็น
แผนภาพอะไรจากโจทย์ข้อนี้
4 5
	 ผมลองให้ทุกคนท�าโจทย์ข้อนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มสอนวิธีท�า
แผนภาพ	ซึ่งผมมักได้แผนภาพหน้าตาแบบด้านบนนี้กลับมา	
ทุกคนใส่ตัวละครครบถ้วน	ล�าดับเวลาก็ถูกต้อง	แถมยังละเอียด
มากด้วย
	 แต่มันเข้าใจยากมากครับ	พอทุกคนพยายามใส่รายละเอียด
ทั้งหมดลงไป	แผนภาพเลยดูซับซ้อนจนหาสาระส�าคัญไม่ได้เลย
	 งั้นคุณลองดูแผนภาพที่ผมท�าในหน้าถัดไปครับ
	 คุณจะสังเกตว่าตัวละครและล�าดับเวลาแทบจะเหมือนกับ
แผนภาพก่อนหน้านี้	แต่มันต่างกันตรงที่คุณแค่มองแผนภาพนี้
แวบเดียวก็สามารถเข้าใจเรื่องย่อของนิทานได้ไม่ยากเลย
จับประเด็นหลักและท�าให้เห็นชัดขึ้น
	 ก่อนที่คุณจะท�าแผนภาพ	คุณต้องท�าความเข้าใจเนื้อหา
และคิดก่อนว่า	“จุดไหนเป็นประเด็นหลัก”	จากนั้นคุณค่อย
เน้นมันให้เด่นขึ้น	แผนภาพนี้ผมก�าหนดให้ประเด็นหลักคือ	
“พัฒนาการของโมโมทาโร่”	พร้อมกับหยิบเหตุการณ์เด่นๆ	มา
แค่	2	ตอน	คือ	1.ลูกท้อลอยมาตามล�าธาร	2.โมโมทาโร่ให้ขนม
ดังโงะกับสุนัข	ลิง	และไก่ฟ้า	
แผนภาพสรุปเรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่
ที่ผมมักได้กลับมา
แผนภาพสรุปเรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่
ในมุม “พัฒนาการของโมโมทาโร่”
STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4
คุณยาย
ซัก
ผ้า
น�า
กลับ
มา
บ้าน
ร่วม
ขับ
ไล่
ยักษ์
ไป
ขับ
ไล่
ยักษ์
ตัด
ฟืน
ให้
น�ากลับมา
ขนมดังโงะ
ซักผ้า
ภูเขา
ลอยน�้ามา
คุณยาย
คุณตาคุณตา
คุณยาย
คุณตา ผ่ากิน
ลูกท้อ
ลูกท้อ
บ้าน ขนมดังโงะ
เกิด
โมโมทาโร่ ยักษ์
สุนัข ลิง ไก่ฟ้า
โมโมทาโร่ เกิดมาจาก
ลูกท้อ
เติบโต
อย่างรวดเร็ว
อยาก
ผจญภัย ขับไล่ยักษ์
ลอย
มา
ตาม
ล�าธาร
ขนม
ดังโงะ
เป็น
เพื่อน
กัน
น�า
กลับ
มา
คุณยาย สุนัข ลิง
ไก่ฟ้า
6 7
	 แผนภาพที่เราคิดมาอย่างดีนอกจากจะเป็นประโยชน์เวลา
ทบทวนภายหลังแล้ว	มันยังใช้เล่าประเด็นส�าคัญให้คนอื่นฟังได้
ด้วย	แถมยังช่วยให้ตัวเราและคนอื่นเข้าใจได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น
	 ผมให้ทุกคนท�าโจทย์ข้อนี้แต่แรก	เพราะผมอยากให้ทุกคน
เข้าใจว่า	“ประเด็นหลัก”	อยู่ตรงไหน	เวลาที่เราต้องการอธิบาย
บางอย่างให้ผู้อื่นเข้าใจ	ถ้าเราใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไป	แผนภาพ
จะซับซ้อนและเข้าใจยาก	ดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนดูแผนภาพ
แล้วเข้าใจประเด็นส�าคัญ	คุณต้องท�าให้มันเรียบง่ายเข้าไว้
แผนภาพคือเครื่องมือลับคมความคิด
	 จากโจทย์	“เรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่”	คุณแค่จับ
ประเด็นหลัก	“พัฒนาการของโมโมทาโร่”	ให้ได้	แผนภาพ
ของคุณจะดูแล้วเข้าใจง่าย	ส�าหรับผมแล้วแผนภาพจึง
เหมือนกับเครื่องมือที่ใช้ลับคมความคิดของตัวเอง	ก่อนที่จะ
น�าไปเสนอแก่คนอื่นต่อไป
	 ก่อนเริ่มคอร์สอบรม	ผมจะได้รับค�าถามล่วงหน้าซึ่งมักจะ
มีข้อเรียกร้องต่างๆ	ปะปนกันไป	เช่น	“ฉันควรเลือกใช้สีตัวอักษร
ในแผนภาพอย่างไร”	“อยากรู้เคล็ดลับการจัดวางแผนภาพ”	
เป็นต้น
	 ผมรู้ว่าทุกคนอยากจะท�าแผนภาพสวยๆ	เพื่อใช้น�าเสนอ
งาน	แต่ก่อนที่จะหันไปใส่ใจเรื่องสีตัวอักษรหรือการจัดวาง	สิ่งที่
คุณควรให้ความส�าคัญมากที่สุดก็คือ
คุณเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก่อนจะท�าแผนภาพหรือยัง?
	 คุณต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะน�ามาท�าเป็นแผนภาพอย่าง
ลึกซึ้งก่อนไม่ใช่มัวแต่สนใจเทคนิคปรับแต่งให้สวยงาม	ถ้าคุณ
ท�าแผนภาพด้วยความเข้าใจ	คุณจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ง่าย
ถึงแม้หน้าตาของมันจะไม่สวยงามนักก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่
เลย
	 ผมคิดว่า	“ประเด็นหลักในแผนภาพ”	ส�าคัญกว่า	“ความ
สวยงาม”	ก็เหมือนกับการเรียนภาษาตรงที่	“เราจะพูดอะไรเป็น
ภาษาอังกฤษ”	ส�าคัญกว่า	“ส�าเนียงที่ไพเราะ”	
	 ผมเชื่อว่าเนื้อหาย่อมส�าคัญกว่ารูปลักษณ์เสมอครับ
ท�าไมแค่เล่าเรื่องด้วยตัวอักษรถึงยังไม่พอ?
	 ผมเคยได้รับความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจ	เขาพูดกับผมแบบ
นี้ครับ
	 “แผนภาพช่วยเสริมให้เราเข้าใจ	แต่ผมคิดว่าค�าพูดหรือ
ข้อความก็ช่วยให้เราเข้าใจได้พออยู่แล้วนี่ครับ”
	 ตัวผมเองไม่ได้อยากจะฟันธงลงไปว่า	“แค่ค�าพูดหรือ
ข้อความอย่างเดียว	มันไม่เข้าใจหรอก”	ผมรู้ดีว่าค�าพูดและ
ข้อความก็เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจได้ดีเช่นกัน	งั้นท�าไม
เราถึงต้องใช้แผนภาพด้วยล่ะ?	
	 ผมขออธิบายแบบนี้
8 9
	 ข้อความเกิดจากการเรียงร้อยค�าพูด	ส่วนแผนภาพเกิดจาก
การเรียงร้อยรูปทรงต่างๆ	ด้านบน
	 เหตุผลที่ผมอยากแนะน�าให้ทุกคนใช้แผนภาพ	เพราะเรา
สามารถจัดล�าดับความเข้าใจในแผนภาพได้	ค�าพูดหรือข้อความ
สามารถสร้างส�านวนต่างๆ	และสื่ออารมณ์ได้หลากหลาย	มันจึง
น�ามาใช้กับกระบวนการคิดแบบตายตัวได้ยากล�าบากกว่า
2 ข้อดีที่ได้จากแผนภาพ
	 แผนภาพเกิดจากการน�ารูปทรงต่างๆ	มาร้อยเรียงกัน	พอมัน
มีรูปแบบตายตัวจึงสื่อความหมายได้จ�ากัด	แต่ข้อดีที่เกิดขึ้น
ตามมามี	2	เรื่องด้วยกันคือ
	 1.	แผนภาพท�าให้เราเรียบเรียงความคิดได้ง่าย
	 2.	แผนภาพมีแต่รูปทรงง่ายๆ	จึงช่วยให้เราเข้าใจง่าย
	 ความจริงแล้ว	เรามีแผนภาพให้เลือกใช้นับไม่ถ้วน	แต่
ในหนังสือเล่มนี้ผมได้คัดเลือกแผนภาพมาสอนพวกคุณ	7	ชนิด
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เหมาะส�าหรับอธิบายเรื่องราวต่างๆ	และยังถูกใช้
งานบ่อยมากด้วย	ผมเชื่อว่าถ้าคุณน�าแผนภาพทั้ง	7	ไปปรับใช้กับ
การท�างาน	งานของคุณจะสนุกขึ้นอย่างน่าแปลกใจ	แถมคุณจะ
ได้ประโยชน์ตามมา	เช่น
	 •	ขจัดความคลุมเคลือในหัวออกไป
	 •	ครองอ�านาจน�าเวลามีประชุมหรือปรึกษาหารือ
	 •	อธิบายประเด็นส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว
	 •	น�าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลูกฝังวิธีคิด
ของการท�าแผนภาพเข้าไปในหัวคุณ	ผมเตรียมแบบฝึกหัดไว้อย่าง
เต็มที่	คุณลองหัดท�าไปเรื่อยๆ	นะครับ	เมื่อคุณท�าจนช�านาญแล้ว	
คุณจะใช้แผนภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอย่าง
แน่นอน
	 งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่า	“แผนภาพทั้ง	7	ชนิด”	ที่ผมเตรียมไว้
มีอะไรบ้าง
นี่คือรูปทรงพื้นฐานของแผนภาพที่ไม่ว่าใครก็วาดได้
สี่เหลี่ยม
ลูกศร เส้น
วงกลม สามเหลี่ยม
10 11
แผนภาพแลกเปลี่ยน แผนภาพต้นไม้
1 2
ใช้แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด ใช้แสดงโครงสร้างของสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน
พนักงาน บริษัท
ความสามารถ เวลา
โครงสร้างเว็บไซต์
ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท บริการ ร่วมงานกับเรา
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่
โอกาส ผลตอบแทน
แผนภาพนี้ใช้บอกว่าใครแลกเปลี่ยนอะไรกับใคร	
(ตัวอย่าง	:	ผู้ซื้อกับผู้ขาย)
โดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปเชื่อมกับลูกศร
แผนภาพนี้ใช้แสดงภาพรวมของโครงสร้างต่างๆ
และยังช่วยจัดระเบียบข้อมูลไม่ให้ตกหล่นหรือซ�้าซ้อน
โดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปเชื่อมกับเส้น
มองเห็นความเคลื่อนไหวของคน สิ่งของหรือเงิน 036
มองโมเดลธุรกิจให้ทะลุ 040
จัดระเบียบข้อมูลยุ่งเหยิง 052
จัดระเบียบสินค้าหลากประเภท 056
ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
12 13
แผนภาพเชิงลึก แผนภาพเปรียบเทียบ
3 4
ใช้เจาะลึกหาค�าตอบในทุกข้อสงสัย ใช้แสดงข้อแตกต่างตามหัวข้อ
ในแกนแนวตั้งและนอน
ท�าไมฉัน
ไม่มีเงินเก็บ ความสะดวกสบาย
สูง
ต�่า
ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงราคา แพง ถูก
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า
รายได้น้อย
เงินเดือนไม่ขึ้น ไม่มีผลงาน
หมดเงิน
ไปกับงานอดิเรก
มีลูกวัยก�าลังโต
รายจ่ายเยอะ
แผนภาพนี้จะช่วยถามตัวเองซ�้าๆ	ว่า
“ท�าไม”	“เพราะอะไร”
เพื่อหาค�าตอบโดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปกับลูกศร
แผนภาพนี้จะช่วยเปรียบเทียบข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
ด้วยแกนแนวตั้งและนอน
แล้วเราค่อยพิจารณาความแตกต่างในแต่ละหัวข้อ
แก้ไขสถานการณ์ของตัวเอง 068
แจกแจงปัญหาออกมาพร้อมกับหาวิธีแก้ไข 074
คิดเปรียบเทียบและพิจารณาสินค้า 084
วิเคราะห์ความแตกต่างของธุรกิจยอดนิยม 090
ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
14 15
แผนภาพขั้นตอน แผนภาพวงกลม
5 6
ใช้แสดงขั้นตอนการท�างาน
ตั้งแต่เริ่มก�าหนดเป้าหมาย
ใช้เน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้โดดเด่นขึ้น
แผนภาพนี้ใช้แสดงขั้นตอนต่างๆ
โดยการเรียงกล่องข้อความรูปลูกศรต่อกัน แผนภาพนี้ช่วยแสดงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ
โดยใช้วงกลมหลายวง
สรุปขั้นตอนการท�าแผนเสนอโครงการ 100
ทบทวนขั้นตอนการท�างาน 104
หาจุดเด่นของสิ่งที่เราใช้ 116
หาจุดเด่นของสินค้าที่ได้รับความนิยมมายาวนาน 120
ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4
ส�ารวจตลาด วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ ปฏิบัติ
ถูก
ใช้ง่าย ใช้ได้นาน
16 17
แผนภาพพีระมิด
7
ใช้แสดงทิศทางเป้าหมายอย่างชัดเจน
แผนภาพนี้จะแสดงความแตกต่างของระดับ
หรือความสัมพันธ์ในแนวดิ่งโดยใช้เส้นขีดคั่นในรูปสามเหลี่ยม
จะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าอย่างไร 130
คาดการณ์ทิศทางของกิจการขนาดใหญ่ 134
ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
แผนภาพ
ส�าหรับ
เล่าเรื่อง
ให้ง่าย
ธุรกิจ
กลยุทธ์
	 ผมคิดว่าแผนภาพทั้ง	7	ชนิดที่ผมเลือกมานี้มีแต่แผนภาพ
ที่เข้าใจง่ายจนน่าทึ่งเลยละครับ	ผมเชื่อว่าความเรียบง่ายไม่เคย
โกหกใคร	ถ้าเราไปตกแต่งมันมากเกินไป	เราอาจมองไม่เห็น
เนื้อแท้ของมันก็ได้
	 จากนี้ไปเวลาที่คุณต้องท�าความเข้าใจอะไรบางอย่างจะเป็น
เรื่องสนุกมากขึ้น	เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เล่าเรื่องแบบซับซ้อน
อีกเลยครับ	มันจะหมดสนุกเปล่าๆ
	 สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับวิธีท�าแผนภาพ
ที่ผมแนะน�าในหนังสือเล่มนี้นะครับ
18 19
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
	 ผมจะสอนวิธีคิดของการท�าแผนภาพทั้ง	7	ชนิดนี้
อย่างละเอียด	คุณควรอ่าน	 1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้
เรียบง่าย	ที่อยู่ตอนต้นของแต่ละบทให้ดีก่อน	แล้วค่อยท�า
2 แบบฝึกหัด	ซึ่งผมเตรียม	 3 ค�าใบ้	ไว้ให้แล้ว	
	 ในแต่ละแบบฝึกหัดผมจะมี	4 ค�าอธิบายและเฉลย	คุณ
จึงตรวจค�าตอบด้วยตัวเองได้	ถ้าคุณสงสัย	ผมจะมี	5 ค�าอธิบาย
ก�ากับเอาไว้	คุณจึงค่อยๆ	ทบทวนวิธีคิดอย่างเป็นระบบได้	
	 นอกจากนี้	ตรงท้ายแบบฝึกหัด	ผมมี	6 สรุปไว้ให้	นอกจาก
คุณจะได้ทบทวนเนื้อหาแล้วคุณยังสามารถเรียนด้วยตัวเองโดย
ใช้	 7 โจทย์ตัวอย่าง	ได้ด้วย
1
3
4
5
6
7
2
เงินค่าสินค้า
สารบัญ
บทน�า 002
แผนภาพลับคมความคิดทั้ง 7 ชนิด 010
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ 018
ท�าความคุ้นเคยกับสี่เหลี่ยมและลูกศร 026
ลองใช้แผนภาพต้นไม้ 029
เราสามารถแปลงทุกเรื่องเป็นแผนภาพได้ 032
1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับความสัมพันธ์ให้ได้ 034
LESSON 01 อะไรคือกลไกของธุรกิจค้าปลีก? 036
LESSON 02 ผู้ใช้จ่ายอะไรให้กูเกิล? 040
สรุป มาใช้แผนภาพแลกเปลี่ยนให้คล่องกันเถอะ 044
วิธีพลิกแพลงแผนภาพ ตัดลูกศรออกไป 046
ความรู้เพิ่มเติม เวลาสรุปเป็นแผนภาพไม่ได้ เราจะท�าอย่างไร? 048
2 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับโครงสร้างให้ได้ 050
LESSON 03 จัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลุ่ม 052
LESSON 04 แจกแจงสินค้ายอดนิยม 056
สรุป มาใช้แผนภาพต้นไม้ให้คล่องกันเถอะ 062
ความรู้เพิ่มเติม เวลาคุณไม่เข้าใจอะไรให้ลองถามด้วยแผนภาพ 064
3 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับประเด็นส�าคัญให้ได้ 066
LESSON 05 ประเด็นส�าคัญที่พนักงานไม่สามารถลดการท�างาน
ล่วงเวลาลงได้คืออะไร 068
LESSON 06 ประเด็นส�าคัญของการฟื้นฟูสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ เจแปน 074
สรุป มาใช้แผนภาพเชิงลึกให้คล่องกันเถอะ 078
ความรู้เพิ่มเติม เพิ่มความคิดด้วยแผนภาพ 080
4 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับต�าแหน่งให้ได้ 082
LESSON 07 เปรียบเทียบเพื่อเลือกคอมพิวเตอร์ 084
LESSON 08 5 โนี้ซเชียลมีเดียนี้แตกต่างกันตรงไหน? 090
สรุป มาใช้แผนภาพเปรียบเทียบให้คล่องกันเถอะ 094
ความรู้เพิ่มเติม ใช้แผนภาพเพื่อลดเรื่องไม่พอใจกัน 096
ท�าความคุ้นเคยกับแผนภาพ 025
มองความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ให้ขาด 033
จับรายละเอียดไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 049
หาเหตุผลว่า “ท�าไม” “เพราะอะไร” 065
หัดเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆ 081
พื้นฐาน
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
1
2
3
4
22 23
5 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย มองขั้นตอนให้ดี 098
LESSON 09 ขั้นตอนสรุปแผนงานน�าเสนอมีอะไรบ้าง? 100
LESSON 10 อะไรคือจุดเด่นในกระบวนการผลิตของยูนิโคล่? 104
สรุป มาใช้แผนภาพขั้นตอนให้คล่องกันเถอะ 110
วิธีพลิกแพลงแผนภาพ เคล็ดลับปรับใช้แผนภาพขั้นตอน 112
6 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับคอนเซปต์ให้ได้ 114
LESSON 11 ท�าไมเราถึงเลิกเล่น Facebook ไม่ได้? 116
LESSON 12 ไอศกรีมฮาเก้น-ดาสมีจุดเด่นอย่างไร? 120
สรุป มาใช้แผนภาพวงกลมให้คล่องกันเถอะ 124
วิธีพลิกแพลงแผนภาพ ซ้อนทับกันหรือแยกอิสระกัน 126
7 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริง128
LESSON 13 ร้านอาหารจะเพิ่มจ�านวนลูกค้าประจ�าได้อย่างไร? 130
LESSON 14 คาดการณ์แผนการต่อไปของ Amazon 134
สรุป มาใช้แผนภาพพีระมิดให้คล่องกันเถอะ 140
ความรู้เพิ่มเติม รู้จักเปรียบเทียบ ก่อน หลัง 142
เรียงล�าดับให้เป็น 097
เข้าใจถึงสิ่งที่จะมาประกอบกัน 113
ก�าหนดทิศทางสู่เป้าหมาย 127
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
5
6
7
วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ 144
1 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ คุณอยากจะท�าอะไร? 146
2 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ จะเปลี่ยนงานหรือจะอยู่ต่อ? 148
3 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ จุดเด่นของตัวเองคืออะไร? 152
4 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ คุณต้องการอะไรจากบริษัท 153
5 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ บริษัทแบบไหนดีที่สุด? 154
สรุป จุดเด่นและวิธีใช้แผนภาพทั้ง 7 ชนิด 156
ความรู้เพิ่มเติม 3 ข้อดีของการแนะน�าตัวเองด้วยแผนภาพ 158
ฝึกใช้แผนภาพจนเป็นนิสัย 160
แผนภาพสรุปการอ่านของผม 162
1 แผนการพลิกฟื้นร้าน TSUTAYA
2 รสนิยมเริ่มจากความรู้
3 The Essential Drucker on Individuals
แผนภาพสรุปการดูคลิปของผม 166
1 วิธีต้อนรับแบบญี่ปุ่นของรีสอร์ตโฮชิโนะเป็นอย่างไร?
2 3 ความลับที่ท�าให้สินค้าของอิเกีย (IKEA) ราคาถูก
แนะน�าประเด็นส�าคัญที่ควรท�าให้เป็นนิสัย 170
ฝึกท�าแผนภาพให้รอบด้าน 143
ใช้แผนภาพเหมือนเป็นอาวุธคู่กาย 159
ประยุกต์ใช้
ใช้แผนภาพเพื่อสื่อสาร 172
ท�าไมเราต้องปรับแต่งแผนภาพให้สวยงาม? 173
1 ขนาด 2 รูปทรง 3 สี 4 เส้น 5 ระยะห่าง
ประเด็นส�าคัญเวลาอธิบายแผนภาพ 180
คิดและอธิบายด้วยแผนภาพ 184
บทส่งท้าย 186
วิธีปรับแต่งและอธิบายแผนภาพ 171
มาอุ่นเครื่องกันก่อน
ท�าความคุ้นเคย
กับแผนภาพ
26 27
1
STEP
2
STEP
POINT
พื้นฐาน
ท�าความคุ้นเคยกับสี่เหลี่ยมและลูกศร
	 ผมเชื่อว่า	นิทานและเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตประจ�าวัน
เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกฝนท�าแผนภาพได้ดีที่สุด	ถ้าคุณคิดว่า
จะท�าแผนภาพเฉพาะตอนท�างาน	ผมเชื่อว่าคุณไม่มีทางท�า
แผนภาพเก่งได้ง่ายๆ	หรอกครับ
	 ดังนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่แบบฝึกหัดของแผนภาพทั้ง	7	ชนิด	
ผมมีโจทย์	2	ข้ออยากให้คุณได้ลองบริหารสมองกันก่อน
	 ในบทน�าผมเคยแปลงนิทานโมโมทาโร่ให้คุณได้เห็นกันแล้ว	
ครั้งนี้ผมได้ตัดมา	1	ฉากให้คุณลองแก้โจทย์ข้อนี้กัน
	 หาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออกมา
	 ขั้นตอนต่อไปคุณต้องเขียนลูกศรสองหัวเพื่ออธิบายว่า
ตัวละครทั้งสองแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง
	 เป็นอย่างไรครับ	คุณนึกหน้าตาของแผนภาพออกหรือ
เปล่า?
	 บางคนอาจจะคิดในใจว่า	“ฉันจะแปลงฉากนี้เป็นแผนภาพ
ได้อย่างไร?”	หรือ	“ประโยคสั้นๆ	แค่นี้แปลงเป็นแผนภาพไม่ได้
หรอก”	แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับ
	 โจทย์ข้อนี้มีตัวละครแค่สองตัวคือ	โมโมทาโร่กับสุนัข	แถม
ทั้งสองยังมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันด้วย	ลองนึกดูสิครับ
โจทย์
ค�าอธิบายและเฉลย
แยก
ออกมา
โมโมทาโร่
โมโมทาโร่
สุนัข
สุนัข
แยกตัวละครแต่ละตัว
เขียนลูกศรแลกเปลี่ยน
โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะกับสุนัขและผูกมิตรกัน
โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะกับสุนัขและผูกมิตรกัน
ว่าจากแผนภาพทั้ง	7	ชนิดที่ผมแนะน�าไปก่อนหน้านี้มีแผนภาพ
ใดที่ใช้ได้บ้าง
โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะ
แล้วสุนัขล่ะ?
28 29
3
STEP
	 สิ่งแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งคู่คือ	ขนมดังโงะ	และ	การผูกมิตร	
ดังนั้นให้เขียนลูกศร	2	อัน
	 เห็นไหมครับว่า	มันไม่ยากเลย	โจทย์ข้อนี้ผมให้คุณลอง
แปลงตอนหนึ่งจากนิทานเป็นแผนภาพ	แต่แผนภาพแลกเปลี่ยน
ยังสามารถใช้แสดงสิ่งแลกเปลี่ยนทางธุรกิจได้ด้วย
เขียนสิ่งแลกเปลี่ยน
โมโมทาโร่
ผู้ผลิต
ชิ้นส่วน
สุนัข
ผู้ผลิต
สินค้า
ส�าเร็จรูป
ขนมดังโงะ
ชิ้นส่วน
การผูกมิตร
เงิน
แผนภาพ
เสร็จแล้ว
แสดงข้อแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ
	 คุณสามารถแปลงเรื่องราวระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกับ
ผู้ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปเป็นแผนภาพแลกเปลี่ยนได้	แค่จับ
ตัวละครใส่สี่เหลี่ยมและวาดลูกศรเพื่อแสดงสิ่งแลกเปลี่ยนกัน	
คุณจะได้แผนภาพหน้าตาแบบนี้ครับ
ลองใช้แผนภาพต้นไม้
	 เป็นอย่างไรบ้างครับกับโจทย์ข้อแรก	ตอนนี้ผมมีโจทย์
บริหารสมองข้อที่	2	มาให้ลองท�ากัน
	 ครั้งนี้ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเริ่มจับวิธีคิดอะไรบางอย่างได้
มากขึ้น	ถ้าคุณได้ฝึกฝนเพิ่มเติม	คุณต้องท�าแผนภาพได้คล่อง
อย่างแน่นอนครับ	
	 คุณจะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้มีตัวละครเยอะขึ้น	งั้นเรามา
ลองสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครโดยใช้แผนภาพต้นไม้กัน
โจทย์
ค�าอธิบายและเฉลย
ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย
เขามีสุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน
	 หาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออกมา
แจงแจกตัวละครออกมาให้หมด1
STEP
30 31
ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย
เขามีสุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน
ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย เขามี
สุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน
แยก
ออกมา
โมโมทาโร่
สุนัข
สุนัข
สมาชิกรอบตัว
โมโมทาโร่
บริษัท ABC จ�ากัด
ฝ่ายขาย ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ
คุณคาวางุชิ คุณมิอุระ คุณฮอนดะคุณซูซูกิ คุณ
นากายามะ
ครอบครัว
คุณตา คุณยาย สุนัข ลิง ไก่ฟ้า
เพื่อน
ครอบครัว เพื่อน
คุณตา
คุณตา
ลิง
ลิง
คุณยาย
คุณยาย
ไก่ฟ้า
ไก่ฟ้า
	 จากโจทย์ข้อนี้	เราจะพบว่าโมโมทาโร่มีสมาชิกรอบตัว
อยู่	2	กลุ่มคือ	ครอบครัวและเพื่อน	
	 เราจะวางทั้ง	2	กลุ่มไว้ใต้โมโมทาโร่	แล้วน�าสมาชิกแต่ละ
คนจัดลงไปใต้กลุ่มนั้นๆ	เพียงเท่านี้แผนภาพแสดงสมาชิกรอบตัว
ของโมโมทาโร่ก็เสร็จเรียบร้อย
	 แผนภาพนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องธุรกิจได้เช่นกัน	แค่
เราเปลี่ยนจากโมโมทาโร่เป็นบริษัทและใช้สี่เหลี่ยมกับเส้น	มันก็จะ
กลายเป็นแผนภาพโครงสร้างองค์กรได้ทันที
จัดกลุ่ม
สรุปลงไปในแผนภาพต้นไม้
จัดระเบียบให้ดูสบายตาด้วยสี่เหลี่ยมกับเส้น
2
STEP
3
STEP
แผนภาพ
เสร็จแล้ว
32
เราสามารถแปลงทุกเรื่อง
เป็นแผนภาพได้
	 โจทย์ส�าหรับอุ่นเครื่องของผมเป็นอย่างไรบ้าง
	 นิทานโมโมทาโร่อาจเป็นนิทานที่เก่าจนไม่น่าสนใจไปแล้ว	
แต่สมัยที่เราเรียนภาษาอังกฤษ	เราก็เริ่มต้นจากประโยค	“This	is	
a	book.”	ประโยคง่ายๆ	เชยๆ	แบบนี้ไม่ใช่เหรอครับ
	 ผมอยากให้คุณเริ่มฝึกฝนจากเรื่องง่ายๆ	หรือเรื่องใกล้ตัว
เพื่อท�าความคุ้นเคยกับแผนภาพ	เหตุการณ์ตั้งแต่เราตื่นนอนไป
จนถึงเข้านอนสามารถแปลงเป็นแผนภาพได้ทั้งหมด	เช่น	เส้นทาง
ที่คุณใช้ไปท�างาน	ท�าไมร้านอาหารที่เพิ่งทานตอนมื้อเที่ยงถึงมี
คนต่อคิวยาวเหยียด	สรุปย่อเนื้อหาหนังสือที่อ่านจบไป	ท�าไมการ
ประชุมถึงยืดเยื้อ	เป็นต้น
	 คุณลองแปลงเรื่องเหล่านี้เป็นแผนภาพดูสิครับ	ยิ่งคุณ
ฝึกฝนมันทุกวัน	คุณก็ยิ่งใช้แผนภาพเล่าเรื่องได้เก่งมากขึ้นเท่านั้น
ปฏิบัติ
ลองท�าเรื่องยาก
ฝึกฝนจากเรื่องง่ายๆ
เคล็ดลับ
พัฒนาฝีมือ
1
มองความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ให้ขาด
แบบฝึกหัด
34 35
POINT
1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย
จับความสัมพันธ์ให้ได้
ความสัมพันธ์คืออะไร?
	 ธุรกิจคือการมอบคุณค่าบางอย่างให้แล้วได้รับเงินเป็นการ
ตอบแทน	นั่นหมายความว่าธุรกิจย่อมมีการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ
เช่น	ผู้ขายและผู้ซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับเงิน	พนักงาน
และบริษัทแลกเปลี่ยนความสามารถหรือเวลากับค่าจ้าง	ดังนั้น
ทักษะจ�าเป็นส�าหรับท�าแผนภาพแลกเปลี่ยนคือ	คุณต้องเข้าใจ
ว่าตัวละครใดแลกเปลี่ยนอะไร
	 เมื่อเราท�าแผนภาพแลกเปลี่ยนขึ้นมา	มันจะแสดงให้เห็นว่า	
“ใครแลกเปลี่ยนอะไรกับใคร”	จากนั้นเราก็จะเข้าใจความสัมพันธ์
ของทั้งสองฝ่ายทันที
	 เมื่อเรารู้สิ่งแลกเปลี่ยนแล้ว	เราจะสามารถตรวจสอบได้อีก
ว่า	“สิ่งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมหรือไม่?”	หรือ	“มี
ทางเลือกอื่นที่แลกเปลี่ยนได้ดีกว่านี้หรือไม่”	ตามมา
แผนภาพแลกเปลี่ยน
ใคร ใคร
อะไร
อะไร
	 ผมอยากให้คุณลองพิจารณาการแลกเปลี่ยนนี้ดูครับ
	 ผมคิดว่าแผนภาพนี้จะช่วยให้เราพิจารณาสิ่งแลกเปลี่ยน
อย่างมีสติมากขึ้น	นอกจากเรื่องธุรกิจแล้ว	เรายังสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับประชาชนออกมาเป็นแผนภาพได้
เช่นกัน	ดูตามแผนภาพด้านล่างนี้เลยครับ	
	 บางครั้งคุณอาจเจอกรณีที่มีผู้แลกเปลี่ยนจ�านวนมาก
คุณอาจเจอตัวละคร	3	ตัวหรือมากกว่านั้น	ในกรณีนี้ผมอยากให้
คุณลองฝึกท�าแบบฝึกหัดในหน้าถัดไป
ร้านค้า
ของคุณ
รัฐบาล
ลูกค้า
ประชาชน
สินค้าหรือบริการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินค่าสินค้า
ภาษี
ตรวจสอบได้ว่า นี่คือ
การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมหรือไม่
ลองคิดดูว่ามีสิ่งแลก
เปลี่ยนอื่นๆ อีกหรือไม่?
36 37
อะไรคือกลไกของธุรกิจค้าปลีก?01
LESSON
HINT
ระดับความเก่งของคุณ
POINT
POINT
ร้าน A รับซื้อผลไม้จากบริษัท B มาขายให้ลูกค้า
ร้าน A รับซื้อผลไม้จากบริษัท B มาขายให้ลูกค้า
อย่าลืมดูให้แน่ใจว่าในโจทย์มีตัวละครอะไรบ้างและมีการแลกเปลี่ยน
อะไรกัน
แบบฝึกหัด
ค�าอธิบายและเฉลย
	 คราวนี้ผมจะให้คุณท�าแบบฝึกหัดจริงกันครับ	ซึ่งผมได้
เปลี่ยนเนื้อหาจากเรื่องง่ายๆ	อย่างนิทานโมโมทาโร่มาเป็นเรื่อง
จริงจังอย่างธุรกิจ
	 ก่อนอื่นผมอยากให้คุณลองสรุปสภาพทั่วไปของธุรกิจ
ค้าปลีกเป็นแผนภาพ	ลุยกันเลยครับ!
	 เราจะเริ่มจากหาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออก
มา	ระวังต�าแหน่งการจัดวางด้วยนะครับ
แจกแจงตัวละครแต่ละตัว1
STEP
แยก
ออกมา
ร้าน A
ร้าน A
บริษัท B
บริษัท B
ลูกค้า
ลูกค้า
ก่อนอื่น
แยกตามล�าดับในโจทย์
ร้าน A เป็นศูนย์กลางการค้าขาย
จึงย้ายไปอยู่ตรงกลาง
38 39
	 ต่อไปเราต้องเขียนลูกศรสองหัวเพื่อแสดงว่าทั้งสามฝ่าย
แลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง
	 ลองคิดดูว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไร	จากแบบฝึกหัดข้อนี้
สิ่งแลกเปลี่ยนคือ	ผลไม้กับเงิน
	 บริษัท	B	ขายผลไม้ให้ร้าน	A	และร้าน	A	ขายผลไม้เหล่านั้น
ให้ลูกค้า	ดังนั้นเราจะใส่ผลไม้ไว้เหนือลูกศรชี้จากซ้ายไปขวา
จับตาดูความเคลื่อนไหวของสิ่งของและเงิน
	 แผนภาพเมื่อครู่นี้เป็นโมเดลทั่วไปของธุรกิจค้าปลีก	ซึ่ง
เราสามารถสลับต�าแหน่งกันได้เหมือนแผนภาพด้านล่างนี้
ผู้ค้าปลีกรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิต	และได้ก�าไรจากการขายสินค้า
ต่อให้ลูกค้าในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ค้าปลีกซื้อมา
	 พื้นฐานของธุรกิจทุกประเภทคือการเคลื่อนไหวของสิ่งของ
และเงิน	ดังนั้นถ้าคุณลองฝึกแปลงธุรกิจที่คุณพบเห็นในชีวิต
ประจ�าวันด้วยแผนภาพนี้	ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมาก
เลยละครับ
	 เมื่อเราใส่สิ่งแลกเปลี่ยนครบทุกด้านแล้ว	แสดงว่าแผนภาพ
ของเราเสร็จสมบูรณ์
	 ส่วนลูกศรสวนทางกลับนั้น	เราจะใส่เงินลงไป	เพราะว่าร้าน	A
และลูกค้าจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนแลกกับผลไม้
เขียนลูกศรแสดงการแลกเปลี่ยน
เขียนสิ่งแลกเปลี่ยน
2
STEP
3
STEP
POINT
ถ้าตัวละครมีความสัมพันธ์
ในเชิงแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่าง
ต่อกัน คุณต้องใส่ลูกศร
สองหัวเสมอ
ร้าน A
ร้าน A
ร้าน A
ค้าปลีก
บริษัท B
บริษัท B
บริษัท B
ผู้ผลิต
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
แผนภาพ
เสร็จแล้ว
ผลไม้
ผลไม้
เงิน
เงิน
สินค้า
ผลไม้
ผลไม้
เงิน
เงิน
สินค้า

Recomendados

King Midas and The Golden Touch - A Story with Life Lessons (English & Malay)... por
King Midas and The Golden Touch - A Story with Life Lessons (English & Malay)...King Midas and The Golden Touch - A Story with Life Lessons (English & Malay)...
King Midas and The Golden Touch - A Story with Life Lessons (English & Malay)...OH TEIK BIN
127 visualizações13 slides
Tieta por
TietaTieta
TietaSônia Marques
1.3K visualizações9 slides
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfPiyapong Sirisutthanant
407 visualizações26 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
99 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfPiyapong Sirisutthanant
191 visualizações28 slides
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
360 visualizações27 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfPiyapong Sirisutthanant
328 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfPiyapong Sirisutthanant
398 visualizações23 slides
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfPiyapong Sirisutthanant
327 visualizações17 slides
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfPiyapong Sirisutthanant
314 visualizações21 slides
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfPiyapong Sirisutthanant
733 visualizações21 slides
AI 2041 ตัวอย่าง por
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างPiyapong Sirisutthanant
1.6K visualizações56 slides

Mais de Piyapong Sirisutthanant(20)

ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant328 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
Piyapong Sirisutthanant398 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant327 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant314 visualizações
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf por Piyapong Sirisutthanant
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant733 visualizações
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
Piyapong Sirisutthanant1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant885 visualizações
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant1.3K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
Piyapong Sirisutthanant1.2K visualizações
How to be better at (almost) everything sample por Piyapong Sirisutthanant
How to be better at (almost) everything sampleHow to be better at (almost) everything sample
How to be better at (almost) everything sample
Piyapong Sirisutthanant3.1K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่นตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
ตัวอย่างหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือทำแบบญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.8K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อยตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตดีเมื่อมีของน้อย
Piyapong Sirisutthanant2K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัดตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างหนังสือ ใช้ข้อจำกัด สร้างชีวิตไร้ขีดจำกัด
Piyapong Sirisutthanant1.7K visualizações
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น por Piyapong Sirisutthanant
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น
Piyapong Sirisutthanant3.9K visualizações
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR por Piyapong Sirisutthanant
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKRตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
ตัวอย่างหนังสือ อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR
Piyapong Sirisutthanant4.7K visualizações

ตัวอย่างหนังสือ คิดเป็นภาพ เปลี่ยนเรื่องยากเป็นง่ายใน 1 นาที

 • 2. 2 3 บทน�า เล่าทุกเรื่องให้เข้าใจง่าย ในแผนภาพเดียว เวลาที่ผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวสักอย่างให้คนที่เพิ่งเจอกันฟัง ผมมักจะพูดว่า “ผมชอบท�าแผนภาพเป็นงานอดิเรกครับ” แต่พอเขาได้ยินเท่านั้นแหละ ผมมักจะโดนมองกลับมา แบบแปลกๆ ทุกที งานอดิเรกของผมอาจจะดูแปลก แต่ผมจริงจัง กับมันมากนะครับ ผมเคยสรุปเนื้อหาส�าคัญจากหนังสือ “The Essential Drucker” ของปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการอย่าง ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ เป็นแผนภาพ 50 ภาพ นอกจากนี้ผมยังเคย แปลงเนื้อหาอื่นๆ เป็นแผนภาพด้วย เช่น รายการทอล์คโชว์ สัมภาษณ์นักธุรกิจชื่อดัง “แคมเบรียพาเลส” และเวทีเผยแพร่ ไอเดียระดับโลก “Ted Talk” ผมอยากจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆ แนวคิด หรือโมเดลธุรกิจที่ ประสบความส�าเร็จอย่างลึกซึ้ง ผมจึงสรุปมันออกมาเป็นแผนภาพ เพื่อให้ตัวผมเข้าใจง่ายๆ เมื่อผมท�ามันบ่อยขึ้น ผมก็รู้สึกว่า การสรุปความรู้ต่างๆ เป็นแผนภาพเป็นเรื่องสนุกไม่น้อยเลย ในปี 2010 ผมน�าแผนภาพส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ส่วนตัว ไม่นานนักผมก็ได้รับเสียงชื่นชมกลับมามากมาย เช่น “เข้าใจง่ายดี” “น่าสนใจมาก” เป็นต้น จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทโฆษณาก็มาจ้างให้ผม ไปช่วยจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ทักษะการท�าแผนภาพ” และ “วิธี ท�าแผนภาพเพื่อน�าเสนองาน” หลังจบคอร์สฝึกอบรม ผมได้รับค�าชมต่างๆ เช่น “เรา ไม่เคยเรียนอะไรเป็นระบบแบบนี้มาก่อนเลย” “ฉันอ่านหนังสือ สอนท�าแผนภาพมามากแต่ยังท�ามันไม่ได้สักที วิธีสอนของคุณ ช่วยให้ฉันเก่งขึ้นเยอะเลย” พวกเขาจึงให้ผมช่วยฝึกอบรมให้ กับพนักงานในแผนกอื่นๆ ด้วย สุดท้ายผมก็พบว่า ทักษะการท�าแผนภาพนั้นสามารถใช้ งานได้หลากหลายกว่าที่ผมเคยคิดเอาไว้เยอะเลย แผนภาพของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร? ช่วงเริ่มของคอร์สฝึกอบรม ผมจะมีโจทย์ให้ทุกคนลอง แปลงเป็นแผนภาพเพื่อบริหารสมอง โจทย์ของผมคือ “เรื่องย่อ ของนิทานโมโมทาโร่” นิทานนี้เริ่มเรื่องว่า “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตากับคุณยายอาศัยอยู่ใน หมู่บ้านอันห่างไกล ทุกวันคุณตาจะขึ้นเขาไปตัดฟืน ส่วนคุณยาย จะไปซักผ้าที่ล�าธาร...” ก่อนจะเปิดหน้าต่อไป ลองนึกภาพดูสิครับว่า คุณจะท�าเป็น แผนภาพอะไรจากโจทย์ข้อนี้
 • 3. 4 5 ผมลองให้ทุกคนท�าโจทย์ข้อนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มสอนวิธีท�า แผนภาพ ซึ่งผมมักได้แผนภาพหน้าตาแบบด้านบนนี้กลับมา ทุกคนใส่ตัวละครครบถ้วน ล�าดับเวลาก็ถูกต้อง แถมยังละเอียด มากด้วย แต่มันเข้าใจยากมากครับ พอทุกคนพยายามใส่รายละเอียด ทั้งหมดลงไป แผนภาพเลยดูซับซ้อนจนหาสาระส�าคัญไม่ได้เลย งั้นคุณลองดูแผนภาพที่ผมท�าในหน้าถัดไปครับ คุณจะสังเกตว่าตัวละครและล�าดับเวลาแทบจะเหมือนกับ แผนภาพก่อนหน้านี้ แต่มันต่างกันตรงที่คุณแค่มองแผนภาพนี้ แวบเดียวก็สามารถเข้าใจเรื่องย่อของนิทานได้ไม่ยากเลย จับประเด็นหลักและท�าให้เห็นชัดขึ้น ก่อนที่คุณจะท�าแผนภาพ คุณต้องท�าความเข้าใจเนื้อหา และคิดก่อนว่า “จุดไหนเป็นประเด็นหลัก” จากนั้นคุณค่อย เน้นมันให้เด่นขึ้น แผนภาพนี้ผมก�าหนดให้ประเด็นหลักคือ “พัฒนาการของโมโมทาโร่” พร้อมกับหยิบเหตุการณ์เด่นๆ มา แค่ 2 ตอน คือ 1.ลูกท้อลอยมาตามล�าธาร 2.โมโมทาโร่ให้ขนม ดังโงะกับสุนัข ลิง และไก่ฟ้า แผนภาพสรุปเรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่ ที่ผมมักได้กลับมา แผนภาพสรุปเรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่ ในมุม “พัฒนาการของโมโมทาโร่” STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4 คุณยาย ซัก ผ้า น�า กลับ มา บ้าน ร่วม ขับ ไล่ ยักษ์ ไป ขับ ไล่ ยักษ์ ตัด ฟืน ให้ น�ากลับมา ขนมดังโงะ ซักผ้า ภูเขา ลอยน�้ามา คุณยาย คุณตาคุณตา คุณยาย คุณตา ผ่ากิน ลูกท้อ ลูกท้อ บ้าน ขนมดังโงะ เกิด โมโมทาโร่ ยักษ์ สุนัข ลิง ไก่ฟ้า โมโมทาโร่ เกิดมาจาก ลูกท้อ เติบโต อย่างรวดเร็ว อยาก ผจญภัย ขับไล่ยักษ์ ลอย มา ตาม ล�าธาร ขนม ดังโงะ เป็น เพื่อน กัน น�า กลับ มา คุณยาย สุนัข ลิง ไก่ฟ้า
 • 4. 6 7 แผนภาพที่เราคิดมาอย่างดีนอกจากจะเป็นประโยชน์เวลา ทบทวนภายหลังแล้ว มันยังใช้เล่าประเด็นส�าคัญให้คนอื่นฟังได้ ด้วย แถมยังช่วยให้ตัวเราและคนอื่นเข้าใจได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ผมให้ทุกคนท�าโจทย์ข้อนี้แต่แรก เพราะผมอยากให้ทุกคน เข้าใจว่า “ประเด็นหลัก” อยู่ตรงไหน เวลาที่เราต้องการอธิบาย บางอย่างให้ผู้อื่นเข้าใจ ถ้าเราใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไป แผนภาพ จะซับซ้อนและเข้าใจยาก ดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนดูแผนภาพ แล้วเข้าใจประเด็นส�าคัญ คุณต้องท�าให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ แผนภาพคือเครื่องมือลับคมความคิด จากโจทย์ “เรื่องย่อของนิทานโมโมทาโร่” คุณแค่จับ ประเด็นหลัก “พัฒนาการของโมโมทาโร่” ให้ได้ แผนภาพ ของคุณจะดูแล้วเข้าใจง่าย ส�าหรับผมแล้วแผนภาพจึง เหมือนกับเครื่องมือที่ใช้ลับคมความคิดของตัวเอง ก่อนที่จะ น�าไปเสนอแก่คนอื่นต่อไป ก่อนเริ่มคอร์สอบรม ผมจะได้รับค�าถามล่วงหน้าซึ่งมักจะ มีข้อเรียกร้องต่างๆ ปะปนกันไป เช่น “ฉันควรเลือกใช้สีตัวอักษร ในแผนภาพอย่างไร” “อยากรู้เคล็ดลับการจัดวางแผนภาพ” เป็นต้น ผมรู้ว่าทุกคนอยากจะท�าแผนภาพสวยๆ เพื่อใช้น�าเสนอ งาน แต่ก่อนที่จะหันไปใส่ใจเรื่องสีตัวอักษรหรือการจัดวาง สิ่งที่ คุณควรให้ความส�าคัญมากที่สุดก็คือ คุณเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก่อนจะท�าแผนภาพหรือยัง? คุณต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะน�ามาท�าเป็นแผนภาพอย่าง ลึกซึ้งก่อนไม่ใช่มัวแต่สนใจเทคนิคปรับแต่งให้สวยงาม ถ้าคุณ ท�าแผนภาพด้วยความเข้าใจ คุณจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ง่าย ถึงแม้หน้าตาของมันจะไม่สวยงามนักก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ เลย ผมคิดว่า “ประเด็นหลักในแผนภาพ” ส�าคัญกว่า “ความ สวยงาม” ก็เหมือนกับการเรียนภาษาตรงที่ “เราจะพูดอะไรเป็น ภาษาอังกฤษ” ส�าคัญกว่า “ส�าเนียงที่ไพเราะ” ผมเชื่อว่าเนื้อหาย่อมส�าคัญกว่ารูปลักษณ์เสมอครับ ท�าไมแค่เล่าเรื่องด้วยตัวอักษรถึงยังไม่พอ? ผมเคยได้รับความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจ เขาพูดกับผมแบบ นี้ครับ “แผนภาพช่วยเสริมให้เราเข้าใจ แต่ผมคิดว่าค�าพูดหรือ ข้อความก็ช่วยให้เราเข้าใจได้พออยู่แล้วนี่ครับ” ตัวผมเองไม่ได้อยากจะฟันธงลงไปว่า “แค่ค�าพูดหรือ ข้อความอย่างเดียว มันไม่เข้าใจหรอก” ผมรู้ดีว่าค�าพูดและ ข้อความก็เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจได้ดีเช่นกัน งั้นท�าไม เราถึงต้องใช้แผนภาพด้วยล่ะ? ผมขออธิบายแบบนี้
 • 5. 8 9 ข้อความเกิดจากการเรียงร้อยค�าพูด ส่วนแผนภาพเกิดจาก การเรียงร้อยรูปทรงต่างๆ ด้านบน เหตุผลที่ผมอยากแนะน�าให้ทุกคนใช้แผนภาพ เพราะเรา สามารถจัดล�าดับความเข้าใจในแผนภาพได้ ค�าพูดหรือข้อความ สามารถสร้างส�านวนต่างๆ และสื่ออารมณ์ได้หลากหลาย มันจึง น�ามาใช้กับกระบวนการคิดแบบตายตัวได้ยากล�าบากกว่า 2 ข้อดีที่ได้จากแผนภาพ แผนภาพเกิดจากการน�ารูปทรงต่างๆ มาร้อยเรียงกัน พอมัน มีรูปแบบตายตัวจึงสื่อความหมายได้จ�ากัด แต่ข้อดีที่เกิดขึ้น ตามมามี 2 เรื่องด้วยกันคือ 1. แผนภาพท�าให้เราเรียบเรียงความคิดได้ง่าย 2. แผนภาพมีแต่รูปทรงง่ายๆ จึงช่วยให้เราเข้าใจง่าย ความจริงแล้ว เรามีแผนภาพให้เลือกใช้นับไม่ถ้วน แต่ ในหนังสือเล่มนี้ผมได้คัดเลือกแผนภาพมาสอนพวกคุณ 7 ชนิด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เหมาะส�าหรับอธิบายเรื่องราวต่างๆ และยังถูกใช้ งานบ่อยมากด้วย ผมเชื่อว่าถ้าคุณน�าแผนภาพทั้ง 7 ไปปรับใช้กับ การท�างาน งานของคุณจะสนุกขึ้นอย่างน่าแปลกใจ แถมคุณจะ ได้ประโยชน์ตามมา เช่น • ขจัดความคลุมเคลือในหัวออกไป • ครองอ�านาจน�าเวลามีประชุมหรือปรึกษาหารือ • อธิบายประเด็นส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว • น�าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลูกฝังวิธีคิด ของการท�าแผนภาพเข้าไปในหัวคุณ ผมเตรียมแบบฝึกหัดไว้อย่าง เต็มที่ คุณลองหัดท�าไปเรื่อยๆ นะครับ เมื่อคุณท�าจนช�านาญแล้ว คุณจะใช้แผนภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติอย่าง แน่นอน งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่า “แผนภาพทั้ง 7 ชนิด” ที่ผมเตรียมไว้ มีอะไรบ้าง นี่คือรูปทรงพื้นฐานของแผนภาพที่ไม่ว่าใครก็วาดได้ สี่เหลี่ยม ลูกศร เส้น วงกลม สามเหลี่ยม
 • 6. 10 11 แผนภาพแลกเปลี่ยน แผนภาพต้นไม้ 1 2 ใช้แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด ใช้แสดงโครงสร้างของสิ่งต่างๆ ให้ชัดเจน พนักงาน บริษัท ความสามารถ เวลา โครงสร้างเว็บไซต์ ของบริษัท ข้อมูลบริษัท บริการ ร่วมงานกับเรา ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ โอกาส ผลตอบแทน แผนภาพนี้ใช้บอกว่าใครแลกเปลี่ยนอะไรกับใคร (ตัวอย่าง : ผู้ซื้อกับผู้ขาย) โดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปเชื่อมกับลูกศร แผนภาพนี้ใช้แสดงภาพรวมของโครงสร้างต่างๆ และยังช่วยจัดระเบียบข้อมูลไม่ให้ตกหล่นหรือซ�้าซ้อน โดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปเชื่อมกับเส้น มองเห็นความเคลื่อนไหวของคน สิ่งของหรือเงิน 036 มองโมเดลธุรกิจให้ทะลุ 040 จัดระเบียบข้อมูลยุ่งเหยิง 052 จัดระเบียบสินค้าหลากประเภท 056 ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
 • 7. 12 13 แผนภาพเชิงลึก แผนภาพเปรียบเทียบ 3 4 ใช้เจาะลึกหาค�าตอบในทุกข้อสงสัย ใช้แสดงข้อแตกต่างตามหัวข้อ ในแกนแนวตั้งและนอน ท�าไมฉัน ไม่มีเงินเก็บ ความสะดวกสบาย สูง ต�่า ร้านสะดวกซื้อ ช่วงราคา แพง ถูก ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า รายได้น้อย เงินเดือนไม่ขึ้น ไม่มีผลงาน หมดเงิน ไปกับงานอดิเรก มีลูกวัยก�าลังโต รายจ่ายเยอะ แผนภาพนี้จะช่วยถามตัวเองซ�้าๆ ว่า “ท�าไม” “เพราะอะไร” เพื่อหาค�าตอบโดยใช้สี่เหลี่ยมหลายรูปกับลูกศร แผนภาพนี้จะช่วยเปรียบเทียบข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ด้วยแกนแนวตั้งและนอน แล้วเราค่อยพิจารณาความแตกต่างในแต่ละหัวข้อ แก้ไขสถานการณ์ของตัวเอง 068 แจกแจงปัญหาออกมาพร้อมกับหาวิธีแก้ไข 074 คิดเปรียบเทียบและพิจารณาสินค้า 084 วิเคราะห์ความแตกต่างของธุรกิจยอดนิยม 090 ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย
 • 8. 14 15 แผนภาพขั้นตอน แผนภาพวงกลม 5 6 ใช้แสดงขั้นตอนการท�างาน ตั้งแต่เริ่มก�าหนดเป้าหมาย ใช้เน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้โดดเด่นขึ้น แผนภาพนี้ใช้แสดงขั้นตอนต่างๆ โดยการเรียงกล่องข้อความรูปลูกศรต่อกัน แผนภาพนี้ช่วยแสดงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ โดยใช้วงกลมหลายวง สรุปขั้นตอนการท�าแผนเสนอโครงการ 100 ทบทวนขั้นตอนการท�างาน 104 หาจุดเด่นของสิ่งที่เราใช้ 116 หาจุดเด่นของสินค้าที่ได้รับความนิยมมายาวนาน 120 ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4 ส�ารวจตลาด วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ ปฏิบัติ ถูก ใช้ง่าย ใช้ได้นาน
 • 9. 16 17 แผนภาพพีระมิด 7 ใช้แสดงทิศทางเป้าหมายอย่างชัดเจน แผนภาพนี้จะแสดงความแตกต่างของระดับ หรือความสัมพันธ์ในแนวดิ่งโดยใช้เส้นขีดคั่นในรูปสามเหลี่ยม จะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าอย่างไร 130 คาดการณ์ทิศทางของกิจการขนาดใหญ่ 134 ใช้เล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนภาพ ส�าหรับ เล่าเรื่อง ให้ง่าย ธุรกิจ กลยุทธ์ ผมคิดว่าแผนภาพทั้ง 7 ชนิดที่ผมเลือกมานี้มีแต่แผนภาพ ที่เข้าใจง่ายจนน่าทึ่งเลยละครับ ผมเชื่อว่าความเรียบง่ายไม่เคย โกหกใคร ถ้าเราไปตกแต่งมันมากเกินไป เราอาจมองไม่เห็น เนื้อแท้ของมันก็ได้ จากนี้ไปเวลาที่คุณต้องท�าความเข้าใจอะไรบางอย่างจะเป็น เรื่องสนุกมากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เล่าเรื่องแบบซับซ้อน อีกเลยครับ มันจะหมดสนุกเปล่าๆ สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับวิธีท�าแผนภาพ ที่ผมแนะน�าในหนังสือเล่มนี้นะครับ
 • 10. 18 19 วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ผมจะสอนวิธีคิดของการท�าแผนภาพทั้ง 7 ชนิดนี้ อย่างละเอียด คุณควรอ่าน 1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้ เรียบง่าย ที่อยู่ตอนต้นของแต่ละบทให้ดีก่อน แล้วค่อยท�า 2 แบบฝึกหัด ซึ่งผมเตรียม 3 ค�าใบ้ ไว้ให้แล้ว ในแต่ละแบบฝึกหัดผมจะมี 4 ค�าอธิบายและเฉลย คุณ จึงตรวจค�าตอบด้วยตัวเองได้ ถ้าคุณสงสัย ผมจะมี 5 ค�าอธิบาย ก�ากับเอาไว้ คุณจึงค่อยๆ ทบทวนวิธีคิดอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ ตรงท้ายแบบฝึกหัด ผมมี 6 สรุปไว้ให้ นอกจาก คุณจะได้ทบทวนเนื้อหาแล้วคุณยังสามารถเรียนด้วยตัวเองโดย ใช้ 7 โจทย์ตัวอย่าง ได้ด้วย 1 3 4 5 6 7 2 เงินค่าสินค้า
 • 11. สารบัญ บทน�า 002 แผนภาพลับคมความคิดทั้ง 7 ชนิด 010 วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ 018 ท�าความคุ้นเคยกับสี่เหลี่ยมและลูกศร 026 ลองใช้แผนภาพต้นไม้ 029 เราสามารถแปลงทุกเรื่องเป็นแผนภาพได้ 032 1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับความสัมพันธ์ให้ได้ 034 LESSON 01 อะไรคือกลไกของธุรกิจค้าปลีก? 036 LESSON 02 ผู้ใช้จ่ายอะไรให้กูเกิล? 040 สรุป มาใช้แผนภาพแลกเปลี่ยนให้คล่องกันเถอะ 044 วิธีพลิกแพลงแผนภาพ ตัดลูกศรออกไป 046 ความรู้เพิ่มเติม เวลาสรุปเป็นแผนภาพไม่ได้ เราจะท�าอย่างไร? 048 2 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับโครงสร้างให้ได้ 050 LESSON 03 จัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลุ่ม 052 LESSON 04 แจกแจงสินค้ายอดนิยม 056 สรุป มาใช้แผนภาพต้นไม้ให้คล่องกันเถอะ 062 ความรู้เพิ่มเติม เวลาคุณไม่เข้าใจอะไรให้ลองถามด้วยแผนภาพ 064 3 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับประเด็นส�าคัญให้ได้ 066 LESSON 05 ประเด็นส�าคัญที่พนักงานไม่สามารถลดการท�างาน ล่วงเวลาลงได้คืออะไร 068 LESSON 06 ประเด็นส�าคัญของการฟื้นฟูสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 074 สรุป มาใช้แผนภาพเชิงลึกให้คล่องกันเถอะ 078 ความรู้เพิ่มเติม เพิ่มความคิดด้วยแผนภาพ 080 4 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับต�าแหน่งให้ได้ 082 LESSON 07 เปรียบเทียบเพื่อเลือกคอมพิวเตอร์ 084 LESSON 08 5 โนี้ซเชียลมีเดียนี้แตกต่างกันตรงไหน? 090 สรุป มาใช้แผนภาพเปรียบเทียบให้คล่องกันเถอะ 094 ความรู้เพิ่มเติม ใช้แผนภาพเพื่อลดเรื่องไม่พอใจกัน 096 ท�าความคุ้นเคยกับแผนภาพ 025 มองความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ให้ขาด 033 จับรายละเอียดไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 049 หาเหตุผลว่า “ท�าไม” “เพราะอะไร” 065 หัดเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆ 081 พื้นฐาน แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 1 2 3 4
 • 12. 22 23 5 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย มองขั้นตอนให้ดี 098 LESSON 09 ขั้นตอนสรุปแผนงานน�าเสนอมีอะไรบ้าง? 100 LESSON 10 อะไรคือจุดเด่นในกระบวนการผลิตของยูนิโคล่? 104 สรุป มาใช้แผนภาพขั้นตอนให้คล่องกันเถอะ 110 วิธีพลิกแพลงแผนภาพ เคล็ดลับปรับใช้แผนภาพขั้นตอน 112 6 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับคอนเซปต์ให้ได้ 114 LESSON 11 ท�าไมเราถึงเลิกเล่น Facebook ไม่ได้? 116 LESSON 12 ไอศกรีมฮาเก้น-ดาสมีจุดเด่นอย่างไร? 120 สรุป มาใช้แผนภาพวงกลมให้คล่องกันเถอะ 124 วิธีพลิกแพลงแผนภาพ ซ้อนทับกันหรือแยกอิสระกัน 126 7 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย เปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริง128 LESSON 13 ร้านอาหารจะเพิ่มจ�านวนลูกค้าประจ�าได้อย่างไร? 130 LESSON 14 คาดการณ์แผนการต่อไปของ Amazon 134 สรุป มาใช้แผนภาพพีระมิดให้คล่องกันเถอะ 140 ความรู้เพิ่มเติม รู้จักเปรียบเทียบ ก่อน หลัง 142 เรียงล�าดับให้เป็น 097 เข้าใจถึงสิ่งที่จะมาประกอบกัน 113 ก�าหนดทิศทางสู่เป้าหมาย 127 แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 5 6 7 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ 144 1 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ คุณอยากจะท�าอะไร? 146 2 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ จะเปลี่ยนงานหรือจะอยู่ต่อ? 148 3 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ จุดเด่นของตัวเองคืออะไร? 152 4 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ คุณต้องการอะไรจากบริษัท 153 5 วางแผนชีวิตด้วยแผนภาพ บริษัทแบบไหนดีที่สุด? 154 สรุป จุดเด่นและวิธีใช้แผนภาพทั้ง 7 ชนิด 156 ความรู้เพิ่มเติม 3 ข้อดีของการแนะน�าตัวเองด้วยแผนภาพ 158 ฝึกใช้แผนภาพจนเป็นนิสัย 160 แผนภาพสรุปการอ่านของผม 162 1 แผนการพลิกฟื้นร้าน TSUTAYA 2 รสนิยมเริ่มจากความรู้ 3 The Essential Drucker on Individuals แผนภาพสรุปการดูคลิปของผม 166 1 วิธีต้อนรับแบบญี่ปุ่นของรีสอร์ตโฮชิโนะเป็นอย่างไร? 2 3 ความลับที่ท�าให้สินค้าของอิเกีย (IKEA) ราคาถูก แนะน�าประเด็นส�าคัญที่ควรท�าให้เป็นนิสัย 170 ฝึกท�าแผนภาพให้รอบด้าน 143 ใช้แผนภาพเหมือนเป็นอาวุธคู่กาย 159 ประยุกต์ใช้
 • 13. ใช้แผนภาพเพื่อสื่อสาร 172 ท�าไมเราต้องปรับแต่งแผนภาพให้สวยงาม? 173 1 ขนาด 2 รูปทรง 3 สี 4 เส้น 5 ระยะห่าง ประเด็นส�าคัญเวลาอธิบายแผนภาพ 180 คิดและอธิบายด้วยแผนภาพ 184 บทส่งท้าย 186 วิธีปรับแต่งและอธิบายแผนภาพ 171 มาอุ่นเครื่องกันก่อน ท�าความคุ้นเคย กับแผนภาพ
 • 14. 26 27 1 STEP 2 STEP POINT พื้นฐาน ท�าความคุ้นเคยกับสี่เหลี่ยมและลูกศร ผมเชื่อว่า นิทานและเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตประจ�าวัน เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกฝนท�าแผนภาพได้ดีที่สุด ถ้าคุณคิดว่า จะท�าแผนภาพเฉพาะตอนท�างาน ผมเชื่อว่าคุณไม่มีทางท�า แผนภาพเก่งได้ง่ายๆ หรอกครับ ดังนั้นก่อนจะเริ่มเข้าสู่แบบฝึกหัดของแผนภาพทั้ง 7 ชนิด ผมมีโจทย์ 2 ข้ออยากให้คุณได้ลองบริหารสมองกันก่อน ในบทน�าผมเคยแปลงนิทานโมโมทาโร่ให้คุณได้เห็นกันแล้ว ครั้งนี้ผมได้ตัดมา 1 ฉากให้คุณลองแก้โจทย์ข้อนี้กัน หาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออกมา ขั้นตอนต่อไปคุณต้องเขียนลูกศรสองหัวเพื่ออธิบายว่า ตัวละครทั้งสองแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง เป็นอย่างไรครับ คุณนึกหน้าตาของแผนภาพออกหรือ เปล่า? บางคนอาจจะคิดในใจว่า “ฉันจะแปลงฉากนี้เป็นแผนภาพ ได้อย่างไร?” หรือ “ประโยคสั้นๆ แค่นี้แปลงเป็นแผนภาพไม่ได้ หรอก” แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับ โจทย์ข้อนี้มีตัวละครแค่สองตัวคือ โมโมทาโร่กับสุนัข แถม ทั้งสองยังมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันด้วย ลองนึกดูสิครับ โจทย์ ค�าอธิบายและเฉลย แยก ออกมา โมโมทาโร่ โมโมทาโร่ สุนัข สุนัข แยกตัวละครแต่ละตัว เขียนลูกศรแลกเปลี่ยน โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะกับสุนัขและผูกมิตรกัน โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะกับสุนัขและผูกมิตรกัน ว่าจากแผนภาพทั้ง 7 ชนิดที่ผมแนะน�าไปก่อนหน้านี้มีแผนภาพ ใดที่ใช้ได้บ้าง โมโมทาโร่ให้ขนมดังโงะ แล้วสุนัขล่ะ?
 • 15. 28 29 3 STEP สิ่งแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งคู่คือ ขนมดังโงะ และ การผูกมิตร ดังนั้นให้เขียนลูกศร 2 อัน เห็นไหมครับว่า มันไม่ยากเลย โจทย์ข้อนี้ผมให้คุณลอง แปลงตอนหนึ่งจากนิทานเป็นแผนภาพ แต่แผนภาพแลกเปลี่ยน ยังสามารถใช้แสดงสิ่งแลกเปลี่ยนทางธุรกิจได้ด้วย เขียนสิ่งแลกเปลี่ยน โมโมทาโร่ ผู้ผลิต ชิ้นส่วน สุนัข ผู้ผลิต สินค้า ส�าเร็จรูป ขนมดังโงะ ชิ้นส่วน การผูกมิตร เงิน แผนภาพ เสร็จแล้ว แสดงข้อแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ คุณสามารถแปลงเรื่องราวระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกับ ผู้ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปเป็นแผนภาพแลกเปลี่ยนได้ แค่จับ ตัวละครใส่สี่เหลี่ยมและวาดลูกศรเพื่อแสดงสิ่งแลกเปลี่ยนกัน คุณจะได้แผนภาพหน้าตาแบบนี้ครับ ลองใช้แผนภาพต้นไม้ เป็นอย่างไรบ้างครับกับโจทย์ข้อแรก ตอนนี้ผมมีโจทย์ บริหารสมองข้อที่ 2 มาให้ลองท�ากัน ครั้งนี้ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเริ่มจับวิธีคิดอะไรบางอย่างได้ มากขึ้น ถ้าคุณได้ฝึกฝนเพิ่มเติม คุณต้องท�าแผนภาพได้คล่อง อย่างแน่นอนครับ คุณจะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้มีตัวละครเยอะขึ้น งั้นเรามา ลองสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครโดยใช้แผนภาพต้นไม้กัน โจทย์ ค�าอธิบายและเฉลย ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย เขามีสุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน หาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออกมา แจงแจกตัวละครออกมาให้หมด1 STEP
 • 16. 30 31 ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย เขามีสุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน ในครอบครัวของโมโมทาโร่มีคุณตากับคุณยาย เขามี สุนัข ลิง และไก่ฟ้าเป็นเพื่อน แยก ออกมา โมโมทาโร่ สุนัข สุนัข สมาชิกรอบตัว โมโมทาโร่ บริษัท ABC จ�ากัด ฝ่ายขาย ฝ่าย พัฒนาธุรกิจ คุณคาวางุชิ คุณมิอุระ คุณฮอนดะคุณซูซูกิ คุณ นากายามะ ครอบครัว คุณตา คุณยาย สุนัข ลิง ไก่ฟ้า เพื่อน ครอบครัว เพื่อน คุณตา คุณตา ลิง ลิง คุณยาย คุณยาย ไก่ฟ้า ไก่ฟ้า จากโจทย์ข้อนี้ เราจะพบว่าโมโมทาโร่มีสมาชิกรอบตัว อยู่ 2 กลุ่มคือ ครอบครัวและเพื่อน เราจะวางทั้ง 2 กลุ่มไว้ใต้โมโมทาโร่ แล้วน�าสมาชิกแต่ละ คนจัดลงไปใต้กลุ่มนั้นๆ เพียงเท่านี้แผนภาพแสดงสมาชิกรอบตัว ของโมโมทาโร่ก็เสร็จเรียบร้อย แผนภาพนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องธุรกิจได้เช่นกัน แค่ เราเปลี่ยนจากโมโมทาโร่เป็นบริษัทและใช้สี่เหลี่ยมกับเส้น มันก็จะ กลายเป็นแผนภาพโครงสร้างองค์กรได้ทันที จัดกลุ่ม สรุปลงไปในแผนภาพต้นไม้ จัดระเบียบให้ดูสบายตาด้วยสี่เหลี่ยมกับเส้น 2 STEP 3 STEP แผนภาพ เสร็จแล้ว
 • 17. 32 เราสามารถแปลงทุกเรื่อง เป็นแผนภาพได้ โจทย์ส�าหรับอุ่นเครื่องของผมเป็นอย่างไรบ้าง นิทานโมโมทาโร่อาจเป็นนิทานที่เก่าจนไม่น่าสนใจไปแล้ว แต่สมัยที่เราเรียนภาษาอังกฤษ เราก็เริ่มต้นจากประโยค “This is a book.” ประโยคง่ายๆ เชยๆ แบบนี้ไม่ใช่เหรอครับ ผมอยากให้คุณเริ่มฝึกฝนจากเรื่องง่ายๆ หรือเรื่องใกล้ตัว เพื่อท�าความคุ้นเคยกับแผนภาพ เหตุการณ์ตั้งแต่เราตื่นนอนไป จนถึงเข้านอนสามารถแปลงเป็นแผนภาพได้ทั้งหมด เช่น เส้นทาง ที่คุณใช้ไปท�างาน ท�าไมร้านอาหารที่เพิ่งทานตอนมื้อเที่ยงถึงมี คนต่อคิวยาวเหยียด สรุปย่อเนื้อหาหนังสือที่อ่านจบไป ท�าไมการ ประชุมถึงยืดเยื้อ เป็นต้น คุณลองแปลงเรื่องเหล่านี้เป็นแผนภาพดูสิครับ ยิ่งคุณ ฝึกฝนมันทุกวัน คุณก็ยิ่งใช้แผนภาพเล่าเรื่องได้เก่งมากขึ้นเท่านั้น ปฏิบัติ ลองท�าเรื่องยาก ฝึกฝนจากเรื่องง่ายๆ เคล็ดลับ พัฒนาฝีมือ 1 มองความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ ให้ขาด แบบฝึกหัด
 • 18. 34 35 POINT 1 เคล็ดลับท�าแผนภาพให้เรียบง่าย จับความสัมพันธ์ให้ได้ ความสัมพันธ์คืออะไร? ธุรกิจคือการมอบคุณค่าบางอย่างให้แล้วได้รับเงินเป็นการ ตอบแทน นั่นหมายความว่าธุรกิจย่อมมีการแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น ผู้ขายและผู้ซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับเงิน พนักงาน และบริษัทแลกเปลี่ยนความสามารถหรือเวลากับค่าจ้าง ดังนั้น ทักษะจ�าเป็นส�าหรับท�าแผนภาพแลกเปลี่ยนคือ คุณต้องเข้าใจ ว่าตัวละครใดแลกเปลี่ยนอะไร เมื่อเราท�าแผนภาพแลกเปลี่ยนขึ้นมา มันจะแสดงให้เห็นว่า “ใครแลกเปลี่ยนอะไรกับใคร” จากนั้นเราก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ ของทั้งสองฝ่ายทันที เมื่อเรารู้สิ่งแลกเปลี่ยนแล้ว เราจะสามารถตรวจสอบได้อีก ว่า “สิ่งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมหรือไม่?” หรือ “มี ทางเลือกอื่นที่แลกเปลี่ยนได้ดีกว่านี้หรือไม่” ตามมา แผนภาพแลกเปลี่ยน ใคร ใคร อะไร อะไร ผมอยากให้คุณลองพิจารณาการแลกเปลี่ยนนี้ดูครับ ผมคิดว่าแผนภาพนี้จะช่วยให้เราพิจารณาสิ่งแลกเปลี่ยน อย่างมีสติมากขึ้น นอกจากเรื่องธุรกิจแล้ว เรายังสามารถแสดง ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับประชาชนออกมาเป็นแผนภาพได้ เช่นกัน ดูตามแผนภาพด้านล่างนี้เลยครับ บางครั้งคุณอาจเจอกรณีที่มีผู้แลกเปลี่ยนจ�านวนมาก คุณอาจเจอตัวละคร 3 ตัวหรือมากกว่านั้น ในกรณีนี้ผมอยากให้ คุณลองฝึกท�าแบบฝึกหัดในหน้าถัดไป ร้านค้า ของคุณ รัฐบาล ลูกค้า ประชาชน สินค้าหรือบริการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เงินค่าสินค้า ภาษี ตรวจสอบได้ว่า นี่คือ การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมหรือไม่ ลองคิดดูว่ามีสิ่งแลก เปลี่ยนอื่นๆ อีกหรือไม่?
 • 19. 36 37 อะไรคือกลไกของธุรกิจค้าปลีก?01 LESSON HINT ระดับความเก่งของคุณ POINT POINT ร้าน A รับซื้อผลไม้จากบริษัท B มาขายให้ลูกค้า ร้าน A รับซื้อผลไม้จากบริษัท B มาขายให้ลูกค้า อย่าลืมดูให้แน่ใจว่าในโจทย์มีตัวละครอะไรบ้างและมีการแลกเปลี่ยน อะไรกัน แบบฝึกหัด ค�าอธิบายและเฉลย คราวนี้ผมจะให้คุณท�าแบบฝึกหัดจริงกันครับ ซึ่งผมได้ เปลี่ยนเนื้อหาจากเรื่องง่ายๆ อย่างนิทานโมโมทาโร่มาเป็นเรื่อง จริงจังอย่างธุรกิจ ก่อนอื่นผมอยากให้คุณลองสรุปสภาพทั่วไปของธุรกิจ ค้าปลีกเป็นแผนภาพ ลุยกันเลยครับ! เราจะเริ่มจากหาตัวละครที่ปรากฏในโจทย์แล้วแยกออก มา ระวังต�าแหน่งการจัดวางด้วยนะครับ แจกแจงตัวละครแต่ละตัว1 STEP แยก ออกมา ร้าน A ร้าน A บริษัท B บริษัท B ลูกค้า ลูกค้า ก่อนอื่น แยกตามล�าดับในโจทย์ ร้าน A เป็นศูนย์กลางการค้าขาย จึงย้ายไปอยู่ตรงกลาง
 • 20. 38 39 ต่อไปเราต้องเขียนลูกศรสองหัวเพื่อแสดงว่าทั้งสามฝ่าย แลกเปลี่ยนอะไรกันบ้าง ลองคิดดูว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไร จากแบบฝึกหัดข้อนี้ สิ่งแลกเปลี่ยนคือ ผลไม้กับเงิน บริษัท B ขายผลไม้ให้ร้าน A และร้าน A ขายผลไม้เหล่านั้น ให้ลูกค้า ดังนั้นเราจะใส่ผลไม้ไว้เหนือลูกศรชี้จากซ้ายไปขวา จับตาดูความเคลื่อนไหวของสิ่งของและเงิน แผนภาพเมื่อครู่นี้เป็นโมเดลทั่วไปของธุรกิจค้าปลีก ซึ่ง เราสามารถสลับต�าแหน่งกันได้เหมือนแผนภาพด้านล่างนี้ ผู้ค้าปลีกรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และได้ก�าไรจากการขายสินค้า ต่อให้ลูกค้าในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ค้าปลีกซื้อมา พื้นฐานของธุรกิจทุกประเภทคือการเคลื่อนไหวของสิ่งของ และเงิน ดังนั้นถ้าคุณลองฝึกแปลงธุรกิจที่คุณพบเห็นในชีวิต ประจ�าวันด้วยแผนภาพนี้ ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมาก เลยละครับ เมื่อเราใส่สิ่งแลกเปลี่ยนครบทุกด้านแล้ว แสดงว่าแผนภาพ ของเราเสร็จสมบูรณ์ ส่วนลูกศรสวนทางกลับนั้น เราจะใส่เงินลงไป เพราะว่าร้าน A และลูกค้าจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนแลกกับผลไม้ เขียนลูกศรแสดงการแลกเปลี่ยน เขียนสิ่งแลกเปลี่ยน 2 STEP 3 STEP POINT ถ้าตัวละครมีความสัมพันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ต่อกัน คุณต้องใส่ลูกศร สองหัวเสมอ ร้าน A ร้าน A ร้าน A ค้าปลีก บริษัท B บริษัท B บริษัท B ผู้ผลิต ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า แผนภาพ เสร็จแล้ว ผลไม้ ผลไม้ เงิน เงิน สินค้า ผลไม้ ผลไม้ เงิน เงิน สินค้า