O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Animation [การผลิตแอนิเมชั่นเบื้องต้น]

7.199 visualizações

Publicada em

กระบวนการผลิตแอนิเมชั่นเบื้องต้น

Publicada em: Design
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากเลยครับ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Animation [การผลิตแอนิเมชั่นเบื้องต้น]

 1. 1. ANIMATION Introduction Pisit Noiwangklang
 2. 2. Animation คืออะไร • animate มาจากรากศัพทละติน "animare" ซึ่งมีความหมาย วาการทําใหมีชีวิต • ทําสิ่งที่ไมมีชีวิตเสมือนมีชีวิตขึ้นมา • การสรางภาพเคลื่อนไหว
 3. 3. ความแตกตางระหวาง Animation และ Video ANIMATION 1. ภาพนิ่งหลายๆภาพแสดงตอกัน, ภาพเคลื่อนไหว, การตูน ฯลฯ 2. ไมใชการบันทึกจากสถานการณสด 3. สรางขึ้นมาดวยระบบดิจิทัล VIDEO 1. การบันทึกภาพวัตถุที่มีการ เคลื่อนไหว 2. มักจะนําเสนอทั้งภาพและเสียง 3. ถายทําจากภาพที่เกิดขึ้นจริง
 4. 4. ประเภทของ Animation Drawing Animation Stop Motion
 5. 5. ประเภทของ Animation Computer Animation
 6. 6. การออกแบบตัวละคร
 7. 7. ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสานวัดบานยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 8. 8. ตัวละครในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
 9. 9. ตัวละครจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน
 10. 10. ตัวละครตัดทอนจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน
 11. 11. Character Sheet คืออะไร ตัวกําหนดลักษณะตัวละคร บุคลิก นิสัย ภูมิหลัง มิติตางๆของตัว ละคร Character Sheet จะทําใหเราเริ่มเห็นภาพของตัวละครใน หัว และกําหนดทิศทางในการหาขอมูลและออกแบบซึ่งจะทําให การออกแบบงายขึ้นและไมหลงประเด็น
 12. 12. Character Sheet • ชื่อตัวละคร : • เชื้อชาติ : • จุดเดนหรือตําหนิตางๆของรางกาย : • สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัย : • มีความสนิทสนมกับใครเปนพิเศษ : • ความสามารถพิเศษ : • สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต : • คติประจําใจ : • งานอดิเรก / กีฬา : • บคลิกภาพดานดีและดานไมดี ( อธิบายเปนขอๆหรือบรรยาย) : • เปาหมายสูงสุดหรือความใผฝน :
 13. 13. กระบวนการผลิต ANIMATION
 14. 14. เทคนิคการทํา Animation
 15. 15. Timing Ease In and Out
 16. 16. Arcs Anticipation
 17. 17. Exaggeration Squash and Stretch
 18. 18. Secondary Action Follow Through and Overlapping Action
 19. 19. Straight Ahead Action and Pose-To-Pose Action Staging
 20. 20. Appeal Personality

×