O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strategija sa mnogo benefita - snježana marjanović-lisac

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Berzati M.Istraživanje
Berzati M.Istraživanje
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 36 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strategija sa mnogo benefita - snježana marjanović-lisac (20)

Anúncio

Mais de PinHealth (20)

Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strategija sa mnogo benefita - snježana marjanović-lisac

 1. 1. OPIJATSKA SUPSTITUCIONA TERAPIJA U PREVENCIJI I LIJEČENJU HIV/AIDS-a -STRATEGIJA SA MNOGO BENEFITA- Snježana Marjanović-Lisac, Nermana Mehić-Basara, Magbula Grabovica
 2. 2. DROGE i HIV/AIDSDROGE i HIV/AIDS -činjenice--činjenice- Oko 230 miliona ljudi širom svijeta /5%opšte populacije /je koristilo droge • Više od 34 miliona ljudi u svijetu živi sa HIVom • 2,7 mil.novih slučajeva HIV-a u 2010 god./*/ Prevalenca HIV je 20%, Hepatitisa C 46,7%, Hepatitisa B 14,6% među injektionim korisnicima droga, što dodatno pogoršava globalnu sliku ovoga problema World Health Org., december 2011 **EMCDDA/iz 2012 god. *World Health Org., december 2011 **EMCDDA/iz 2012 god.
 3. 3. DROGE i HIV/AIDSDROGE i HIV/AIDS -činjenice--činjenice- Prema posljednjim epidemiološkim podacima za BiH:- 10.000-15.000 ovisnika /0,3%-0,4% opće populacije/ • 5000-7500 injektioni korisnici droga/ IDU/ o,1%- 0,2% opće populacije • prevalenca HIVa 0,1%, Hepatitisa C 40-50%, hepatitisa B 5-10% kod ovisnika. • Najčešće korištene ilegalne droge su kanabis,opijati psihostimulansi, benzodiazepini. • Prosječna starosna dob osoba koje su prvi put ubrizgale droge je oko 21 god.
 4. 4. DROGE i HIV/AIDSDROGE i HIV/AIDS -činjenice--činjenice- • Prema izvještajima /EMCDDA/, više od polovine procjenjene populacije problematičnih korisnika opioida je dobilo supstitucionu terapiju, a brojne zemlje su osnovale programe zamjene igala i šprica sa sve većim obuhvatom injektirajućih korisnika droge. • Podaci iz zemalja sa dobro utemeljenim sistemima nadzora ukazuju da je u protekloj deceniji broj novih HIV infekcija među injektirajućim korisnicima droge znatno smanjen u većini, ali ne i u svim zemljama EU.
 5. 5. Kako zloupotreba droga utiče na HIV ? • Zloupotreba droga i ovisnost 0drogama su od početka HIV epidemije ektremno povezani. • Injektioni korisnici su visoko rizični i dobro prepoznati u ovoj vezi • Uloga neinjektionih korisnika droga je manje prepoznata, ali je veoma značajna u širenju HIVa • Povećava se mogućnost visokorizičnog seksa sa inficiranim partnerom • Toksični efekti mnogih droga mijenjaju rasuđivanje osobe i smanjuju inhibicije,uvode osobe u impulsivna, nesigurna i visokorizična ponašanja
 6. 6. Kako zloupotreba droga utiče na HIV ? • Izazov predstojeće apst.krize, ovisnike dovodi do rušenja svih ograda razumnog razmišljanja i logike, u cilju dolaženja do droge. Takvo stanje svijesti i ponašanja traje sve do uzimanja (ubrizgavanja) supstance • Injektioni i neinjektioni ovisnici vrlo često boluju od krvlju prenosivih zaraznih bolesti (hepatitisa B, hepatitisa C i HIV-a/AIDS-a: ▫ zajedničko korištenje pribora za primjenu i ubrizgavanje droge. ▫ različiti oblici prostitucije (s kojom se svaki od ovisnika u određenom trenutku ovisničkog života susreće)
 7. 7. Kako zloupotreba droga utiče na HIV ? • Stupanje u nesigurne seksualne odnose u zamjenu za drogu ili novac za droge • Blizu ¼ AIDS slučajeva je vezana za injektiono korištenje droga • 1 od 4 osobe sa HIV/AIDSom u periodu od 2005- 2009, su upotrebljavali droge ili alkohol . • Zloupotreba droga i ovisnost mogu pogoršati progresiju HIVa i njegovih posljedica,posebno u mozgu • Metamfetamini povećavaju količinu HIV virusa u mozgu/*/ • HIV prouzrokuje velika neuralna oštećenja i kognitivne poremećaje kod metafetaminskih korisnika, u poređenju sa ne korisnicima droga/*/• Marcondes,MC i sur,Am.J.Pathol, 2010.
 8. 8. Tko je pod rizikom za HIV infekciju? • Bilo tko može se inficirati HIVom, ali najrizičnije populacije su : • Injektioni(IDU) i neinjektioni korisnici droga: ▫ način korištenja droga ▫ nesiguran seks/npr: nezaštičen seks sa inficiranim partnerom/ • Muškarac koji ima seks sa muškarcem/ MSM/ • Žene: ▫ heteroseksulni kontakt sa HIV+ partnerom /1/4 svih novih infekcija u 2010 je glavni put infekcije/ ▫ injekciono korištenje droga 40% bijelih žena/Massachusetts Department of Public Health/ ▫ žene seksulano i fizičko zlostavljanje u djetinjstvu i mladosti.
 9. 9. Tko je pod rizikom za HIV infekciju? • Mladi ljudi • Oko 9,800 mladih između 13-24 godine su HIV+u 2010god. • 20% novo dijagnosticiranih slučajeva je između 20 i 24 godine • HIV rizično ponašanje unutar ove grupe je uključivalo seksualno eksperimentiranje i zloupotrebu droga, sa često jakim utjecajem vršnjačke grupe.
 10. 10. Tko je pod rizikom za HIV infekciju? • Etničke manjine-nivo HIV infekcije je posebno povećan kod Afro Amerikanaca. Mladi muškarci iz etničkih manjina/13-24 godine/ imaju najveći procenat/ 53%/ HIV infekcije u periodu između 2006-2009. • Starija populacija: • 16% novo dijagnosticiranih u US u 2010 su osobe iznad 50 godina i ovaj broj se povećavao posljednjih 11 godina. • Mnogi stariji ljudi ne vjeruju da su pod rizikom i često primjenjuju nesiguran seks • Povećan broj je i zbog primjene HAART/dužina života/ .
 11. 11. Tko je pod rizikom za HIV infekciju? • Zatvorenici ovisnici: • Populacija zatvorenika ovisnika spada u značajnu grupu HIV inficiranih /2-5 puta više nego u zajednici/. • Procjenjuje se da 1 od 7 HIV + osoba u US prođe kroz zatvorske sisteme svake godine. • Shodno načelu „jednakost pružanja usluga“, zatvorenici imaju pravo da bez diskriminacije imaju pristup zdravstvenim uslugama koje postoje u zemlji.
 12. 12. Kako se HIV može prevenirati i tretirati kod heroinskih ovisnika? • Mnogobrojna istraživanja pokazuju da najefektivniji načini reduciranja HIV transmisije medju ovisnicima je • MULTIDISCIPLINARNI pristup prevenciji i tretmanu ovisnosti • Uključenje kompletne zajednice/vladinih i nevladinih isntitucija • Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV • Kombinacija Opijatske i kognitivno bihejvioralne terapije(KBT) - / ½ heroinskih ovisnika prestala injektiono koristiti heroin/ - preko 90% prestali su sa mijenjanjem i korištenjem zajedničkog pribora
 13. 13. Kako se HIV može prevenirati i tretirati kod heroinskih ovisnika • pogrešno uvjerenje da su injektioni ovisnici nesigurni i sa malo benefita od HAART, zbog haotičnog životnog stila, rezultira odgađanjem HIV tretmana ili čak uskraćivanjem i obustavom ovog tretmana, što dramatično kompromitira kvalitet života ovih individua i njihovih partnera. • Opterećenje za zdravstvenu njegu i kompletnu zajednicu, ostavljajući nezaustavljivu bolest unutar populacije
 14. 14. Mogućnosti za poboljšanje HIV prevencije i tretmana • Učiniti da HIV testiranje postane rutinski dio zdravstvene brige • Uključivanje HAART terapije kod HIV +ovisnika što ranijoj fazi • Uspostavljanje kontinuiteta brige u poboljšanju veze tretmana ovisnosti i HIV-a unutar zatvorskih sistema • Poboljšanje nivoa testiranja i tretmana među ovisnicima, etničkim manjinama, MSM i drugim rizičnim grupama.
 15. 15. SEEK, TEST, TREAT, RETAIN • Na osnovu svih dosadašnjih istraživanja, istraživači i kliničari promoviraju naučni pristup: • SEEK,TEST.TREAT and RETAIN /STTR/ sa ciljem povećanja HIV testiranja i reduciranja viralnosti i HIV transmisije kroz početnu HAART terapiju kod HIV+ osoba. • SEEK-uključenje ovisnika o drogama i u zatvorskim sistemima na OST • TEST-testiranje ove populacije na HIV • TREAT- uvođenje i praćenje HAART za ovisnike koji su HIV+ • RETAIN: uvodjenje i zadržavanja u tretmanu i ovisnosti i HIVa.
 16. 16. Komponente ključnih intervencija • Oprema za injektiranje: besplatno obezbjedjivanje,legalan pristup čistoj opremi za injektiranje. • Vakcine protiv hepatitisa A i B, naročito za pojedince koji su HIV pozitivni Opioidna supstituciona terapija i drugi efikasni oblici liječenja ovisnosti od droga • Testiranje: Dobrovoljno i povjerljivo uz informisani pristanak na HIV, Hepatitis C Hepatitis B za one koji nisu vakcinisani
 17. 17. Tretmanske opcijeTretmanske opcije • Ovisnici zaraženi HIV-om uključuju se u postojeće tretmane liječenja ovisnosti primjenom Opijatske supstitucione terapije/OST/ i u programe liječenja HIVa. • Ovisnici s hepatitisom B ili C također se upućuju na programe liječenja. I u tim slučajevima, uz osnovno liječenje hepatitisa, primjenjuje se liječenje bolesti ovisnosti OST.
 18. 18. Multidisciplinarni pristup • Kompletan multidisciplinarni pristup bi trebao podrazumjevati: • liječenje ovisnosti/OST/i psihosocijlne intervencije • Liječenje HIV/AIDSa/HAART/ • dijagnostika i liječenje komorbiditetnih mentalnih i somatskih poremećaja povezanih sa ovisnošću o drogama • liječenje koinfekcija /Hepatitisa B i Hepatitis C/ • njega i liječenje pacijenta sa uznapredovalom bolesti HIV/AIDSa • Vakcinacija protiv hepatitis B
 19. 19. Opijatska supstituciona terapija OST • OST /Metadon,Buprenorfin-Subuxon,Subutex/ je tretman izbora u liječenju: • Heroinskih ovisnika • Heroinskih ovisnika sa HIV/AIDSom
 20. 20. Opijatska supstituciona terapija OST
 21. 21. OST u Zavodu za bolesti ovisnosti 2002-2015 godine • Ukupan broj pacijenata na OST u navedenom periodu je bio oko 1500 • Trenutno na OST ukupno 419 pacijenta: ▫ Metadon - 338 ▫ Suboxon - 66 ▫ Buprenorfin - 15 • Od navedenog broja 4 pacijenta su bila HIV pozitivna. • Tri pacijenta su bila uključen na OST, a dva pacijenta uz OST primali i ARV terapiju.
 22. 22. Naši rezultati... • Naša studija je uključila 100 heroinskih injektionih ovisnika, liječenih na OST u periodu od aprila 2012 do aprila 2015 godine • U uzorku od 100 pacijenata najveći broj je muškaraca (85%) - odnos M : Ž = 5,6 : 1 2,0% 42,0% 54,0% 2,0% Dob 18-25 god. 26-35 god. 36-50 god. Iznad 50 god. • Najveći procenat je dobne skupine 36- 50 godina (prosječna dob 36,8 godina). Najmlađi pacijent u dobi od 18 godina, najstariji u dobi od 52 godine.
 23. 23. Naši rezultati... • Najveći broj je nezaposlenih 84%. • 50% ispitanaka je neoženjeno.
 24. 24. Naši rezultati... • Prosječna dužina korištenja heroina 10,8 godina • Prosječna dužina injektionog korištenja heroina 6,95 godina
 25. 25. Naši rezultati... • Najveći broj pacijenata – 41% je na OST terapiji između 1-5 godina. • Po uključenju na OST 78% je prestalo injektiono koristiti heroin. Svi pacijenti iz našeg uzorka su testirani na HIV i svi su bili HIV-negativni.
 26. 26. Benefiti OST • Smanjenje rizika od recidiva, intoksikacije i smrti zbog predoziranja • Preveniranje HIV/AIDS, Preveniranje Hepatitisa B i C • Poboljšanje ishoda trudnoće ovisnica trudnica • Reduciranje seksualno rizičnog ponašanja • Smanjenje kriminalnih aktivnosti
 27. 27. Benefiti OST • OST /Metadon, Suboxon, Buprenorfin/ značajno utječe na: • Smanjenje upotrebe heroina i drugih nelegalnih droga • Smanjenje injektiranja droga • Smanjenje upotrebe zajedničkog pribora • Smanjenje prakse sex za droge ili novac
 28. 28. Benefiti OST • Prihvatanje liječenja u zatvorskim sistemima • zadržavanje na liječenju • Kontinuirani medicinski nadzor ovisnika • Poboljšanje kvaliteta života ovisnika i odnosa u porodici • Smanjenje javnih izdataka u zdravstvu • Smanjenje javnih izdataka u pravosudju
 29. 29. Izazovi ... • Učiniti sve da je terapija isplativija • Povećati dostupnost OST na području cijele BiH • Obezbjediti dodatna sredstva za finansiranje liječenja ovisnosti od opijata • Koordinirati sa drugim zdravstvenim i socijalnim službama • Poboljštati kontrolu kvaliteta/monitoring i procjena pojedinačnih programa/
 30. 30. Izazovi ... • Nedostatak kontrole kvaliteta:potrebni su monitoring i procjena pojedinačnih progama/ • Ograničena dostupnost:mnogi ovisnici od opijata ne primaju OST/jer im nije na raspolaganjuzbog otpora ili zbog nedostatka finansijskih sredstava za potrebe pacijenata/ • Problemi politike:iako postoji evidence base dokazi za OST, često protivni politički i ideološki stavovi pretegnu • Izostanak konsenzusa: o koristi OST
 31. 31. Zaključci... • Uspješnost prevencije i tretmana HIV/AIDS kod ovisnika poboljšava: ▫ sveobuhvatan javno zdravstveni pristup ▫ korištenje više strategija iz različitih sistema i aktiviranje više sektora ▫ holistički pristup ▫ integriranje službi za ovisnost, HIV i HCV
 32. 32. Zaključci... • Integrisani pristup u području ovisnosti o drogama i HIV/AIDS-a mora slijediti načela: ▫ Humanizma ▫ Ravnopravnosti spolova ▫ Tolerancije ▫ Poštivanja ljudskih prava i sloboda ▫ Odnosa oslobođenog stigme i diskriminacije
 33. 33. Zaključci... •Uprkos internacionalnim naučnim preporukama tretman OST je još uvijek ograničen u mnogim zemljama, tako i u pojedinim dijelovima BiH.
 34. 34. RENOIR OST IMA ZNAČAJNE BENEFITE I PREDSTAVLJA GLAVNI PROTEKTIVNI FAKTOR U PREVENCIJI HIV-a KOD OVISNIKA
 35. 35. Reference: • Degenhardt L et al. Prevention of HIV infection for people who inject drugs: Why individual,structural, and combination approaches are needed Lancet2010;376:285-301 • Georgie J MacArthur et a. Opiate subtitutione treatment and HIV transmission in peple who inject drugs: sistematic review and metaanalisis BMJ 2012;345. • Larney S. Does opiod substitution treatment in prisons reducr injedcting-related HIV risk behaviours?A sistematic review.Addiction 2010;105:2016-23.
 36. 36. Reference: • Palepu A et al. Antiretroviral adherence and HIV treatment outcomes among HIV/HCV co-infected injected drug users: the role Methadone maintenance therapy.Drug Alcohol depend, 2006;84:188-94. • Sharma M.et al.Coverage of HIV prevention programmes for drug users: confusions, aspirations, definitions and ways forward,Int J Drug Pol 2007;18: 92-8.

×