Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Mladi u riziku goran radisavljević(20)

Mais de PinHealth(20)

Anúncio

Mladi u riziku goran radisavljević

  1. Mladi u riziku Goran Radisavljević TOC – Izvršni direktor Sarajevo, 28-29. maj 2015 .
  2. Cilj Razvoj partnerstva i umrežavanje, podizanje svesti, zastupanje, promocija koncepta mladih u riziku Partneri TOC, CAZAS, Partnerstvo za zdravlje, Mladinski svet
  3. Ko su mladi u riziku? Mlade osobe od 15 do 30 godina kojima nisu dostupne adekvatne razvojne mogućnosti Strateški izazov Uspostavljanje mehanizama koji omogućavaju odgovarajuće razvojne mogućnosti mladima u region
  4. Očekivani rezultati • Dosledno i koordinirano delovanje OCD u regionu i zalaganje protiv problema vezanih za mlade u riziku; • Ustanovljene mreže za stalni dijalog između civilnog društva, građana, lokalnih i nacionalnih vlasti po pitanju mladih u riziku u okviru zajednice • Osposobljeni kapaciteti u regionu za pomoć mladima u riziku u lokalnoj zajednici (15 lokalnih Saveta - timova - radnih grupa za mlade u riziku) • Priručnik o mladima u riziku na Balkanu • Povećan nivo podrške za mlade u riziku na nacionalnom i regionalnom nivou kroz javne događaje, medije i veb sajt
  5. Omladinski centri • svojim programima i aktivnostima nude mladima nove prilike za razvoj, ostvarenje prava i potreba kroz informisanje, neformalno obrazovanje, aktiviranje, druženje i povećavaju osećaj pripadnosti svom kraju ili gradu, motivišući mlade da u svojoj zajednici ostave pozitivan trag • raznolikost programa i mogućnosti za razvoj mladih daju mogućnost mladima da doprinesu zajednici, ali i da budu prepoznati kao aktivni građani sredine u kojoj žive. • Centar omogućava održavanje dvosmernog odnosa pre svega sa mladima u riziku, ali i sa opštom populacijom, kako bi se kroz participativni pristup projektovale buduće aktivnosti i usluge koje mogu dobiti krajnji korisnici. • Omladinski centri mogu imati ulogu civilnog ombudsmana koji vodi brigu preko svog tima o korisnicima i to putem stručne službe: pravnik, psiholog, sociolog kao i grupe samopomoći.
  6. Tri aspekta uticaja na razvoj mladih • Struktuirani rad na jačanju kapaciteta i veština mladih ljudi - predstavlja planirani proces razvoja veština, sposobnosti i znanja odnosno povećanja intelektualnih, fizičkih, socijalnih i emocionalnih kapaciteta mladih, sagledavajući mlade celovito u odnosu na njihove individualne potrebe i u odnosu na društvo u kom žive. U ovom procesu mladi su tretirani kao aktivni učesnici koji iskazuju svoje razvojne potrebe i planiraju svoj razvoj uz profesionalnu podršku. • Konstantno povećanje pristupa razvojnim mogućnostima za mlade- podrazumeva kreiranje socijalnog, ekonomskog i kulturnog okruženja u skladu sa potrebama i pravima mladih kao i povećanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti pružalaca usluga za mlade i onih koji sprovode omladinski rad. • Kreiranje sigurnog i podržavajućeg okruženja - podrazumeva kreiranje sigurne atmosfere gde se mladi podstiču da iskažu svoja mišljenja i ideje kako bi aktivno učestvovali u svom razvoju. Mladima se omogućava da koriste različite situacije za učenje, pri čemu se koristi učenje kroz iskustvo i reflektivna praksa, gde se greške ne vide kao neuspesi, nego kao prilike za učenje i razvoj.
  7. Nacionalna strategija za mlade Cilj: Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih razvojem zdravih stilova života Specifični cilj: Unapređene aktivnosti podrške mladima u riziku Očekivani rezultati/ mere: • Standardizovani servisi za preventivne i edukativne programe mladih u riziku kroz klubove za mlade u riziku i terenski rad • Pružena sistematska podrška mladima u riziku i umanjena diskriminacija (kroz formiranje klubova i terenski rad) • Uspešno implementiran program povećanja senzibilnosti ustanova (tužilaštvo, sudstvo, policija, Centar za socijalni rad, i sl.) koje se bave mladima u riziku
  8. Hvala na pažnji! goran.radisavljevic@toc.rs
Anúncio