O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cổ Phần Dệt 10-10

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
1
H
HO
OÀ
ÀN
N T
TH
HI
IỆ
ỆN
N T
TỔ
Ổ C
CH
HỨ
ỨC
C B
BỘ
Ộ M
MÁ
ÁY
Y
Q
QU
UẢ
ẢN
N L
LÝ
Ý C
CÔ
ÔN
NG
G T
TY
Y C
CỔ
Ổ P
PH
...
3
3
P
PH
HẦ
ẦN
N I
I
C
Cơ
ơ c
cấ
ấu
u t
tổ
ổ c
ch
hứ
ức
c b
bộ
ộ m
má
áy
y d
do
oa
an
nh
h n
ng
gh
hi
iệ
ệp
p l
là
à t
tổ
...
4
4
k
ki
in
nh
h t
tế
ế c
củ
ủa
a s
sả
ản
n x
xu
uấ
ất
t k
ki
in
nh
h d
do
oa
an
nh
h.
.
I
II
I/
/ V
VA
AI
I T
TR
RÒ
Ò C
C...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 77 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Luận Văn Tri Thức (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cổ Phần Dệt 10-10

 1. 1. 1 1 H HO OÀ ÀN N T TH HI IỆ ỆN N T TỔ Ổ C CH HỨ ỨC C B BỘ Ộ M MÁ ÁY Y Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý C CÔ ÔN NG G T TY Y C CỔ Ổ P PH HẦ ẦN N D DỆ ỆT T 1 10 0- -1 10 0 2 7
 2. 2. 3 3 P PH HẦ ẦN N I I C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à t tổ ổn ng g h hợ ợp p c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n k kh há ác c n nh ha au u c có ó m mố ối i l li iê ên n h hệ ệ v và à q qu ua an n h hệ ệ p ph hụ ụ t th hu uộ ộc c l lẫ ẫn n n nh ha au u, , đ đư ượ ợc c c ch hu uy yê ên n m mô ôn n h ho oá á đ đư ượ ợc c g gi ia ao o n nh hữ ữn ng g t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m q qu uy yề ền n h hạ ạn n n nh hấ ất t đ đị ịn nh h v và à đ đư ượ ợc c s sắ ắp p x xế ếp p t th he eo o t từ ừn ng g c cấ ấp p t từ ừn ng g k kh hâ âu u n nh hằ ằm m t th hự ực c h hi iệ ện n c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c q qu uả ản n l lý ý l là à h hì ìn nh h t th hứ ức c p ph hâ ân n c cô ôn ng g l la ao o đ độ ộn ng g t tr ro on ng g l lĩ ĩn nh h v vự ực c q qu uả ản n t tr rị ị, ,c có ó t tá ác c đ độ ộn ng g đ đế ến n q qu uá á t tr rì ìn nh h h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a h hệ ệ t th hố ốn ng g q qu uả ản n t tr rị ị. .C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c m mộ ột t m mặ ặt t p ph hả ản n á án nh h c cơ ơ c cấ ấu u s sả ản n x xu uấ ất t, , m mặ ặt t k kh há ác c n nó ó t tá ác c đ độ ộn ng g t tí íc ch h c cự ực c t tr rở ở l lạ ại i đ đế ến n q qu uá á t tr rì ìn nh h p ph há át t t tr ri iể ển n s sả ản n x xu uấ ất t. . I I/ / M MỘ ỘT T S SỐ Ố K KH HÁ ÁI I N NI IỆ ỆM M V VỀ Ề Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý T Th he eo o q qu ua an n đ đi iể ểm m c củ ủa a T Ta ay yl lo o t th hì ì : : “ “ Q Qu uả ản n l lý ý l là à b bi iế ết t đ đư ượ ợc c c ch hí ín nh h x xá ác c đ đi iề ều u b bạ ạn n m mu uố ốn n n ng gư ườ ời i k kh há ác c l là àm m v và à s sa au u đ đó ó h hi iể ểu u đ đư ượ ợc c r rằ ằn ng g h họ ọ đ đã ã h ho oà àn n t th hà àn nh h c cô ôn ng g v vi iệ ệc c m mộ ột t c cá ác ch h t tố ốt t n nh hấ ất t v và à r rẻ ẻ n nh hấ ất t” ”. . T Th he eo o q qu ua an n đ đi iể ểm m k kh há ác c t th hì ì : : “ “Q Qu uả ản n l lý ý l là à m mộ ột t s sự ự t tá ác c đ độ ộn ng g c có ó m mụ ục c đ đí íc ch h đ đế ến n m mộ ột t h hệ ệ t th hố ốn ng g n nà ào o đ đó ó n nh hằ ằm m b bi iế ến n đ đổ ổi i t từ ừ m mộ ột t t tr rạ ạn ng g t th há ái i n nà ày y s sa an ng g m mộ ột t t tr rạ ạn ng g t th há ái i k kh há ác c” ”. . Q Qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à m mộ ột t q qu uá á t tr rì ìn nh h v vậ ận n đ độ ộn ng g q qu uy y l lu uậ ật t k ki in nh h t tế ế, , q qu uy y l lu uậ ật t t tự ự n nh hi iê ên n t tr ro on ng g v vi iệ ệc c l lự ựa a c ch họ ọn n v và à x xá ác c đ đị ịn nh h n nh hữ ữn ng g b bi iệ ện n p ph há áp p ( ( k ki in nh h t tế ế, , x xã ã h hộ ội i, , t tà ài i c ch hí ín nh h k kế ế t to oá án n. .. .. .) ) đ để ể t tá ác c đ độ ộn ng g đ đế ến n m mộ ột t t tậ ập p t th hể ể n ng gư ườ ời i l la ao o đ độ ộn ng g v và à t th hô ôn ng g q qu ua a h họ ọ đ để ể t tá ác c đ độ ộn ng g đ đế ến n c cá ác c y yế ếu u t tố ố v vậ ật t c ch hấ ất t c củ ủa a s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h. . M Mụ ục c đ đí íc ch h c củ ủa a q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à p ph há át t t tr ri iể ển n s sả ản n x xu uấ ất t v về ề s số ố l lư ượ ợn ng g v và à c ch hấ ất t l lư ượ ợn ng g v vớ ới i c ch hi i p ph hí í t th hấ ấp p n nh hấ ất t v và à h hi iệ ệu u q qu uả ả k ki in nh h t tế ế c ca ao o n nh hấ ất t, ,đ đồ ồn ng g t th hờ ời i k kh hô ôn ng g n ng gừ ừn ng g c cả ải i t th hi iệ ện n t tì ìn nh h h hì ìn nh h l la ao o đ độ ộn ng g v và à n nâ ân ng g c ca ao o đ đờ ời i s số ốn ng g c ch ho o m mỗ ỗi i t th hà àn nh h v vi iê ên n t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . T Th hự ực c c ch hấ ất t q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à q qu uả ản n l lý ý c co on n n ng gư ườ ời i, , l là à y yế ếu u t tố ố c cơ ơ b bả ản n c củ ủa a q qu uá á t tr rì ìn nh h s sả ản n x xu uấ ất t. .Q Qu uy y m mô ô d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à m mở ở r rộ ộn ng g v va ai i t tr rò ò q qu uả ản n l lý ý n ng gà ày y c cà àn ng g n nâ ân ng g c ca ao o v và à t tr rở ở t th hà àn nh h m mộ ột t n nh hâ ân n t tố ố h hế ết t s sứ ức c q qu ua an n t tr rọ ọn ng g đ để ể t tă ăn ng g n nă ăn ng g s su uấ ất t l la ao o đ độ ộn ng g, , t tă ăn ng g h hi iệ ệu u q qu uả ả * ** ** ** ** ** ** ** *
 3. 3. 4 4 k ki in nh h t tế ế c củ ủa a s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h. . I II I/ / V VA AI I T TR RÒ Ò C CH HỨ ỨC C N NĂ ĂN NG G C CỦ ỦA A B BỘ Ộ M MÁ ÁY Y Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý Đ ĐỐ ỐI I V VỚ ỚI I C CÁ ÁC C H HO OẠ ẠT T Đ ĐỘ ỘN NG G Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý C CỦ ỦA A D DO OA AN NH H N NG GH HI IỆ ỆP P 1 1/ / V Va ai i t tr rò ò c củ ủa a b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý đ đố ối i v vớ ới i c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p X Xu uấ ất t p ph há át t t từ ừ n nh hữ ữn ng g đ đặ ặc c đ đi iể ểm m q qu uả ản n l lý ý t ta a t th hấ ấy y r rõ õ v va ai i t tr rò ò h hế ết t s sứ ức c q qu ua an n t tr rọ ọn ng g c củ ủa a b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý m mà à n nh hi iề ều u k kh hi i q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h c cả ả s sự ự s số ốn ng g c cò òn n c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . N Nế ếu u d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p b bố ố t tr rí í m mộ ột t b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hù ù h hợ ợp p t th hì ì s sả ản n x xu uấ ất t s sẽ ẽ đ đạ ạt t h hi iệ ệu u q qu uả ả c ca ao o t ti iế ết t k ki iệ ệm m đ đư ượ ợc c t th hờ ời i g gi ia an n v và à n ng gu uy yê ên n l li iệ ệu u. . M Mặ ặt t k kh há ác c m mộ ột t b bộ ộ m má áy y n nh hẹ ẹ s sẽ ẽ t ti iế ết t k ki iệ ệm m đ đư ượ ợc c c ch hi i p ph hí í v và à c có ó n nh hữ ữn ng g q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h n nh ha an nh h, , đ đú ún ng g đ đắ ắn n. .N Ng go oà ài i r ra a t tr ro on ng g c cô ôn ng g t tá ác c q qu uả ản n l lý ý b bi iế ết t b bố ố t tr rí í đ đú ún ng g n ng gư ườ ời i đ đú ún ng g v vi iệ ệc c t th hì ì s sẽ ẽ p ph há át t h hu uy y h hế ết t k kh hả ả n nă ăn ng g t ti iề ềm m t tà àn ng g c củ ủa a c cá á n nh hâ ân n v và à t tậ ập p t th hể ể n ng gư ườ ời i l la ao o đ độ ộn ng g, , n ng gư ượ ợc c l lạ ại i s sẽ ẽ g gâ ây y r ra a h hậ ậu u q qu uả ả k kh hó ó l lư ườ ờn ng g, , t th hậ ậm m c ch hí í d dẫ ẫn n t tớ ới i s sự ự p ph há á s sả ản n c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p . . 2 2/ / C Ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị k ki in nh h d do oa an nh h: : L Là à h hì ìn nh h t th hứ ức c b bi iể ểu u h hi iệ ện n s sự ự t tá ác c đ độ ộn ng g c có ó c ch hủ ủ đ đí íc ch h c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l lê ên n k kh há ác ch h t th hể ể k ki in nh h d do oa an nh h, , l là à t tậ ập p h hợ ợp p n nh hữ ữn ng g n nh hi iệ ệm m v vụ ụ k kh há ác c n nh ha au u m mà à c ch hủ ủ d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p p ph hả ải i t ti iế ến n h hà àn nh h t tr ro on ng g q qu uá á t tr rì ìn nh h k ki in nh h d do oa an nh h. .N Nh hư ư v vậ ậy y t th hự ực c c ch hấ ất t c củ ủa a c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị k ki in nh h d do oa an nh h c ch hí ín nh h l là à l lý ý d do o c củ ủa a s sự ự t tồ ồn n t tạ ại i c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g q qu uả ản n t tr rị ị k ki in nh h d do oa an nh h. . V Vi iệ ệc c n ng gh hi iê ên n c cứ ứu u v và à p ph hâ ân n l lo oạ ại i c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó ý ý n ng gh hĩ ĩa a q qu ua an n t tr rọ ọn ng g v về ề l lý ý l lu uậ ận n v và à t th hự ực c t ti iễ ễn n . .T Tr rư ướ ớc c h hế ết t, , v vi iệ ệc c x xá ác c đ đị ịn nh h đ đú ún ng g đ đắ ắn n c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý l là à t ti iề ền n đ đề ề c cầ ần n t th hi iế ết t v và à k kh há ác ch h q qu ua an n đ để ể c có ó t th hể ể q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó h hi iệ ệu u q qu uả ả h hơ ơn n . .H Hơ ơn n n nữ ữa a m mu uố ốn n t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t th he eo o h hư ướ ớn ng g c ch hu uy yê ên n, , t ti in nh h, , g gọ ọn n, , n nh hẹ ẹ v và à c có ó h hi iệ ệu u l lự ực c t th hì ì k kh hô ôn ng g t th hể ể k kh hô ôn ng g p ph hâ ân n t tí íc ch h s sự ự p ph hù ù h hợ ợp p g gi iữ ữa a c cơ ơ c cấ ấu u b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý v vớ ới i c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý. . S Sa au u đ đâ ây y l là à p ph hâ ân n l lo oạ ại i c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý: : 2 2. .1 1 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g đ đị ịn nh h h hư ướ ớn ng g Đ Đị ịn nh h h hư ướ ớn ng g l là à q qu uá á t tr rì ìn nh h ấ ấn n đ đị ịn nh h n nh hữ ữn ng g n nh hi iệ ệm m v vụ ụ, , m mụ ục c t ti iê êu u v và à c cá ác c p ph hư ươ ơn ng g p ph há áp p t tố ốt t n nh hấ ất t đ để ể t th hự ực c h hi iệ ện n n nh hữ ữn ng g n nh hi iệ ệm m v vụ ụ v và à m mụ ục c t ti iê êu u đ đó ó. . V Vi iệ ệc c đ đị ịn nh h h hư ướ ớn ng g p ph hả ải i n nh hằ ằm m t th hi iế ết t l lậ ập p m mộ ột t m mô ôi i t tr rư ườ ờn ng g t tố ốt t n nh hấ ất t đ để ể c cá ác c c cá á n nh hâ ân n
 4. 4. 5 5 đ đa an ng g l là àm m v vi iệ ệc c v vớ ới i n nh ha au u t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t th hự ực c h hi iệ ện n n nh hi iệ ệm m v vụ ụ c có ó h hi iệ ệu u q qu uả ả . .Đ Đị ịn nh h h hư ướ ớn ng g l là à v vi iệ ệc c l lự ựa a c ch họ ọn n m mộ ột t t tr ro on ng g n nh hữ ữn ng g p ph hư ươ ơn ng g á án n h hà àn nh h đ độ ộn ng g t tư ươ ơn ng g l la ai i c ch ho o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à n nh hữ ữn ng g b bộ ộ p ph hậ ận n t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. .N Nó ó b ba ao o g gồ ồm m s sự ự l lự ựa a c ch họ ọn n v và à c cá ác c m mụ ục c t ti iê êu u c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à c củ ủa a t từ ừn ng g b bộ ộ p ph hậ ận n x xá ác c đ đị ịn nh h c cá ác c p ph hư ươ ơn ng g t th hứ ức c đ để ể đ đạ ạt t đ đư ượ ợc c c cá ác c m mụ ục c t ti iê êu u. . 2 2. .2 2 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g t tổ ổ c ch hứ ức c v và à p ph hố ối i h hợ ợp p Đ Để ể đ đạ ạt t đ đư ượ ợc c m mộ ột t m mụ ục c đ đí íc ch h n nà ào o đ đó ó t tr ro on ng g s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h k kh hi i c có ó n nh hi iề ều u n ng gư ườ ời i c cù ùn ng g l là àm m v vi iệ ệc c v vớ ới i n nh ha au u t tr ro on ng g m mộ ột t n nh hó óm m t th hì ì m mỗ ỗi i t th hà àn nh h v vi iê ên n t tr ro on ng g n nh hó óm m p ph hả ải i đ đó ón ng g n nh hữ ữn ng g v va ai i t tr rò ò n nh hấ ất t đ đị ịn nh h . .M Mỗ ỗi i m mộ ột t v va ai i t tr rò ò c ch ho o b bi iế ết t c cô ôn ng g v vi iệ ệc c m mà à m mỗ ỗi i n ng gư ườ ời i đ đa an ng g t th hự ực c h hi iệ ện n đ đề ều u c có ó m mụ ục c đ đí íc ch h v và à m mụ ục c t ti iê êu u n nh hấ ất t đ đị ịn nh h. .S Sự ự h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a h họ ọ n nằ ằm m t tr ro on ng g m mộ ột t p ph hạ ạm m v vi i m mà à ở ở đ đó ó h họ ọ b bi iế ết t r rõ õ m mụ ục c t ti iê êu u c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c củ ủa a h họ ọ ă ăn n k kh hớ ớp p n nh hư ư t th hế ế n nà ào o v vớ ới i h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g n nỗ ỗ l lự ực c c củ ủa a n nh hó óm m , ,t tạ ại i đ đó ó h họ ọ c có ó n nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uy yề ền n h hạ ạn n c cầ ần n t th hi iế ết t v và à c có ó n nh hữ ữn ng g c cô ôn ng g c cụ ụ t th hô ôn ng g t ti in n c cầ ần n t th hi iế ết t đ để ể h ho oà àn n t th hà àn nh h n nh hi iệ ệm m v vụ ụ . .C Ch hí ín nh h t th hô ôn ng g q qu ua a c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g r ri iê ên ng g b bi iệ ệt t đ đó ó đ đã ã n nả ảy y s si in nh h s sự ự c cầ ần n t th hi iế ết t p ph hả ải i t tổ ổ c ch hứ ức c v và à p ph hố ối i h hợ ợp p c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a t từ ừn ng g c cá á n nh hâ ân n l lạ ại i v vớ ới i n nh ha au u q qu ua a đ đó ó h hì ìn nh h t th hà àn nh h n nê ên n m mộ ột t c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hù ù h hợ ợp p v và à m mộ ột t q qu uy y c ch hế ế l là àm m v vi iệ ệc c c có ó h hi iệ ệu u q qủ ủa a t th hí íc ch h n ng gh hi i v vớ ới i m mọ ọi i b bi iế ến n đ độ ộn ng g c củ ủa a m mô ôi i t tr rư ườ ờn ng g c cạ ạn nh h t tr ra an nh h b bê ên n n ng go oà ài i. . 2 2. .3 3 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g đ đi iề ều u k kh hi iể ển n Đ Đi iề ều u k kh hi iể ển n l là à m mộ ột t t tr ro on ng g c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý, , đ đó ó l là à q qu uá á t tr rì ìn nh h t tá ác c đ độ ộn ng g l lê ên n c co on n n ng gu uờ ời i t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p m mộ ột t c cá ác ch h c có ó c ch hủ ủ đ đị ịn nh h đ để ể h họ ọ t tự ự n ng gu uy yệ ện n v và à n nh hi iệ ệt t t tì ìn nh h p ph hấ ấn n đ đấ ấu u đ đạ ạt t đ đư ượ ợc c n nh hữ ữn ng g m mụ ục c t ti iê êu u đ đã ã đ đề ề r ra a c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. .T Tr ro on ng g q qu uá á t tr rì ìn nh h t th hự ực c h hi iệ ện n c ch hứ ức c n nă ăn ng g đ đi iề ều u k kh hi iể ển n t th hì ì c ch hủ ủ d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p p ph hả ải i đ đư ưa a r ra a đ đư ượ ợc c c cá ác c q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h q qu uả ản n l lý ý v và à t tổ ổ c ch hứ ức c t th hự ực c h hi iệ ện n n nó ó m mộ ột t c cá ác ch h t tố ốt t n nh hấ ất t. . 2 2. .4 4 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g k ki iể ểm m t tr ra a L Là à m mộ ột t c ch hứ ức c n nă ăn ng g c cơ ơ b bả ản n t tr ro on ng g c ch hứ ức c t tr rá ác ch h c củ ủa a c ch hủ ủ d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. .K Ki iể ểm m t tr ra a l là à đ đo o l lư ườ ờn ng g c ch hấ ấn n c ch hỉ ỉn nh h v vi iệ ệc c t th hự ực c h hi iệ ện n n nh hằ ằm m đ đả ảm m b bả ảo o c cá ác c m mụ ục c t ti iê êu u c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à c cá ác c k kế ế h ho oạ ạc ch h v vạ ạc ch h r ra a đ để ể đ đạ ạt t t tố ốt t m mụ ục c t ti iê êu u n nà ày y đ đã ã v và à đ đa an ng g đ đư ượ ợc c h ho oà àn n t th hà àn nh h. .T Th hự ực c c ch hấ ất t c củ ủa a v vi iệ ệc c k ki iể ểm m t tr ra a t tr ro on ng g c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à n nh hằ ằm m s sử ửa a c ch hữ ữa a n nh hữ ữn ng g s sa ai i l lầ ầm m đ đã ã p ph há át t s si in nh h
 5. 5. 6 6 t tr ro on ng g q qu uá á t tr rì ìn nh h q qu uả ản n l lý ý. . 2 2. .5 5 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g đ đi iề ều u c ch hỉ ỉn nh h Đ Đi iề ều u c ch hỉ ỉn nh h l là à t th hư ườ ờn ng g x xu uy yê ên n t th he eo o d dõ õi i s sự ự v vậ ận n đ độ ộn ng g c củ ủa a h hệ ệ t th hố ốn ng g đ để ể k kị ịp p t th hờ ời i p ph há át t h hi iệ ện n m mọ ọi i s sự ự r rố ối i l lo oạ ạn n t tr ro on ng g t tổ ổ c ch hứ ức c v và à l lu uô ôn n l lu uô ôn n c cố ố g gắ ắn ng g d du uy y t tr rì ì c cá ác c m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ b bì ìn nh h t th hư ưò òn ng g g gi iữ ữa a c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n đ đi iề ều u k kh hi iể ển n v và à b bộ ộ p ph hậ ận n c ch hấ ấp p h hà àn nh h. .M Mu uố ốn n s sự ự đ đi iề ều u c ch hỉ ỉn nh h đ đạ ạt t h hi iệ ệu u q qu uả ả t th hì ì p ph hả ải i t th hư ườ ờn ng g x xu uy yê ên n t th hu u t th hậ ập p t tà ài i l li iệ ệu u v về ề s sự ự c ch hê ên nh h l lệ ệc ch h c củ ủa a h hệ ệ t th hố ốn ng g v và à n nh hữ ữn ng g t th hô ôn ng g s số ố đ đã ã c ch ho o t th hô ôn ng g q qu ua a s sự ự k ki iể ểm m t tr ra a. . 2 2. .6 6 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị s sả ản n x xu uấ ất t L Là à v vi iệ ệc c s sử ử d dụ ụn ng g c cá ác c n ng gu uồ ồn n n nh hâ ân n l lự ực c n nh hằ ằm m t tá ác c đ độ ộn ng g đ để ể c ch hế ế b bi iế ến n c cá ác c y yế ếu u t tố ố đ đầ ầu u v và ào o k kh há ác c ( (v vậ ật t c ch hấ ất t, , t tà ài i c ch hí ín nh h, , t th hô ôn ng g t ti in n. .. .. .) ) t th hà àn nh h c cá ác c s sả ản n p ph hẩ ẩm m h hà àn ng g h ho oá á d dị ịc ch h v vụ ụ. .. .. . p ph hù ù h hợ ợp p v vớ ới i n nh hu u c cầ ầu u m mà à d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p p ph há át t h hi iệ ện n t tr rê ên n t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g. .Đ Đâ ây y l là à q qu uá á t tr rì ìn nh h t tố ốn n k ké ém m t th hờ ời i g gi ia an n c củ ủa a c ch hu uỗ ỗi i c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g k ki in nh h d do oa an nh h v và à v vì ì t th hế ế s sẽ ẽ d dễ ễ t tr rở ở t th hà àn nh h l lạ ạc c h hậ ậu u k kh hô ôn ng g t th he eo o k kị ịp p v vớ ới i b bi iế ến n đ độ ộn ng g t tr rê ên n t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g. . 2 2. .7 7 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị n nh hâ ân n s sự ự Q Qu uả ản n t tr rị ị n nh hâ ân n s sự ự l là à v vi iệ ệc c b bố ố t tr rí í h hợ ợp p l lý ý n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i l la ao o đ độ ộn ng g c cù ùn ng g c cá ác c m má áy y m mó óc c t th hi iế ết t b bị ị, , n nh hữ ữn ng g p ph hư ưo on ng g p ph há áp p t tr ro on ng g c cô ôn ng g n ng gh hệ ệ s sả ản n x xu uấ ất t v và à n ng gu uy yê ên n v vậ ật t l li iệ ệu u m mộ ột t c cá ác ch h c có ó h hi iệ ệu u q qu uả ả. .Q Qu uả ản n t tr rị ị n nh hâ ân n s sự ự g gồ ồm m h ha ai i v vi iệ ệc c: : Q Qu uả ản n l lý ý c co on n n ng gư ườ ời i - - đ đó ó l là à n nh hữ ữn ng g c cô ôn ng g v vi iệ ệc c h hà àn ng g n ng gà ày y đ đố ối i v vớ ới i m mộ ột t c cá á n nh hâ ân n t tậ ập p t th hể ể n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i l la ao o đ độ ộn ng g l là à c cô ôn ng g v vi iệ ệc c x xâ ây y d dự ựn ng g n nh hữ ữn ng g k kí íp p đ đư ượ ợc c đ đi iề ều u đ độ ộn ng g, , đ đư ượ ợc c đ đi iề ều u p ph hố ối i p ph hả ản n ứ ứn ng g t tạ ạo o r ra a d do o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó k kh hả ả n nă ăn ng g p ph há át t h hi iệ ện n r ra a c cá ác c s sa ai i s só ót t v về ề m mặ ặt t k ki in nh h t tế ế k kỹ ỹ t th hu uậ ật t. . 2 2. .8 8 - - C Ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị t tà ài i c ch hí ín nh h T Tổ ổ c ch hứ ức c s sả ản n x xu uấ ất t t tố ốt t, , q qu uả ản n t tr rị ị n nh hâ ân n s sự ự đ đú ún ng g c ch hư ưa a p ph hả ải i đ đã ã đ đủ ủ, , c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c cầ ần n p ph hả ải i đ đố ối i p ph hó ó v vớ ới i n nh hữ ữn ng g b bi iế ến n đ độ ộn ng g t th hư ườ ờn ng g x xu uy yê ên n x xả ảy y r ra a t tr rê ên n t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g đ để ể đ đứ ứn ng g v vữ ữn ng g v và à p ph há át t t tr ri iể ển n. .Q Qu uả ản n t tr rị ị t tà ài i c ch hí ín nh h s sẽ ẽ g gi iú úp p c ch ho o c ch hủ ủ d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p b bi iế ết t đ đư ượ ợc c m mì ìn nh h đ đa an ng g c có ó b ba ao o n nh hi iê êu u t ti iề ền n, , đ đã ã t th hu u đ đư ượ ợc c c cá ác c m mó ón n t ti iề ền n g gì ì , , đ đã ã t ti iê êu u h ha ao o b ba ao o n nh hi iê êu u t ti iề ền n v và à t ti iê êu u n nh hư ư t th hế ế n nà ào o, , c có ó t th hể ể h hu uy y đ độ ộn ng g đ đư ượ ợc c c cá ác c n ng gu uồ ồn n v vố ốn n t từ ừ đ đâ âu u, , k kh hi i n nà ào o p ph hả ải i d dừ ừn ng g k ki in nh h d do oa an nh h l lạ ại i? ? N Nó ói i c cá ác ch h k kh há ác c, , q qu uả ản n t tr rị ị t tà ài i c ch hí ín nh h d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à v vi iệ ệc c q qu uả ản n t tr rị ị c cá ác c m mố ối i
 6. 6. 7 7 q qu ua an n h hệ ệ t tà ài i c ch hí ín nh h p ph há át t s si in nh h t tr ro on ng g q qu uá á t tr rì ìn nh h h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nh hư ư t th hu u, , c ch hi i, , l lỗ ỗ, , l lã ãi i. .. .. .v và à c cá ác c m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ t tà ài i c ch hí ín nh h c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v vớ ới i t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g t tà ài i c ch hí ín nh h b bê ên n n ng go oà ài i n nh hư ư ổ ổn n đ đị ịn nh h , ,t tă ăn ng g t tr rư ưở ởn ng g, , p ph há át t t tr ri iể ển n, , l lạ ạm m p ph há át t, , k kh hủ ủn ng g h ho oả ản ng g, , s su uy y t th ho oá ái i. .. .. . I II II I N NH HỮ ỮN NG G Y YÊ ÊU U C CẦ ẦU U Đ ĐỐ ỐI I V VỚ ỚI I C CƠ Ơ C CẤ ẤU U T TỔ Ổ C CH HỨ ỨC C Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý: : 1 1- - P Ph hả ải i b bả ảo o đ đả ảm m t tí ín nh h t tố ối i ư ưu u G Gi iữ ữa a c cá ác c k kh hâ âu u v và à c cá ác c c cấ ấp p q qu uả ản n t tr rị ị đ đề ều u t th hi iế ết t l lậ ập p c cá ác c m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ h hợ ợp p l lý ý t th hi iế ết t k kế ế s sa ao o c ch ho o s số ố l lư ượ ợn ng g c cấ ấp p q qu uả ản n l lý ý l là à í ít t n nh hấ ất t k kh hô ôn ng g t th hừ ừa a, , t th hi iế ếu u b bộ ộ p ph hậ ận n n nà ào o, ,k kh hô ôn ng g c ch hồ ồn ng g c ch hé éo o n nh hi iệ ệm m v vụ ụ g gi iữ ữa a c cá ác c p ph hò òn ng g b ba an n s sa ao o c ch ho o n nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uy yề ền n h hạ ạn n p ph hả ải i t tư ươ ơn ng g ứ ứn ng g. .C Cấ ấp p q qu uả ản n t tr rị ị x xử ử l lý ý q qu uá á n nh hi iề ều u, , t th hô ôn ng g t ti in n s sẽ ẽ b bị ị s sa ai i l lệ ệc ch h c cồ ồn ng g k kề ền nh h n nê ên n y yê êu u c cầ ầu u b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i l li in nh h h ho oạ ạt t, , c có ó k kh hả ả n nă ăn ng g t th hí íc ch h ứ ứn ng g v vớ ới i t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g v và à v vớ ới i d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. .T Tr ro on ng g k ki in nh h d do oa an nh h a ai i đ đi i t tr rư ướ ớc c l là à t th hắ ắn ng g. .K Kh hi i t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g b bi iế ến n đ độ ộn ng g t th hì ì n nh hi iệ ệm m v vụ ụ c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c cũ ũn ng g t th ha ay y đ đổ ổi i t th he eo o. .N Nế ếu u n ng gư ườ ời i q qu uả ản n l lý ý k kh hô ôn ng g l li in nh h h ho oạ ạt t, , k kh hi i c cầ ầu u v vư ượ ợt t q qu uá á c cu un ng g m mà à d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p m mớ ới i s sả ản n x xu uấ ất t t th hì ì t tấ ất t y yế ếu u s sẽ ẽ t th hu ua a l lỗ ỗ. . 2 2 - - Đ Đả ảm m b bả ảo o l li in nh h h ho oạ ạt t C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i đ đả ảm m b bả ảo o t tí ín nh h c ch hí ín nh h x xá ác c c củ ủa a t tấ ất t c cả ả c cá ác c t th hô ôn ng g t ti in n đ đư ượ ợc c s sử ử d dụ ụn ng g t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nh hờ ờ đ đó ó đ đả ảm m b bả ảo o đ đư ượ ợc c s sự ự p ph hố ối i h hợ ợp p t tố ốt t c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g v và à n nh hi iệ ệm m v vụ ụ c củ ủa a t tấ ất t c cả ả c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . 3 3 - - Đ Đả ảm m b bả ảo o t tí ín nh h k ki in nh h t tế ế C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i s sử ử d dụ ụn ng g c ch hi i p ph hí í q qu uả ản n l lý ý đ đạ ạt t h hi iệ ệu u q qu uả ả n nh hấ ất t. .T Ti iê êu u c ch hu uẩ ẩn n x xe em m x xé ét t y yê êu u c cầ ầu u n nà ày y l là à m mố ối i t tư ươ ơn ng g q qu ua an n g gi iữ ữa a c ch hi i p ph hí í d dự ự đ đị ịn nh h b bỏ ỏ r ra a v và à k kế ết t q qu uả ả t th hu u v về ề. . 4 4 - - T Th hi iế ết t k kế ế b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i b bả ảo o đ đả ảm m n ng gu uy yê ên n t tắ ắc c c ch hế ế đ độ ộ m mộ ột t t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g Q Qu uy yề ền n q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h v về ề k ki in nh h t tế ế k kỹ ỹ t th hu uậ ật t, , t tổ ổ c ch hứ ức c h hà àn nh h c ch hí ín nh h đ đờ ời i s số ốn ng g t tr ro on ng g p ph hạ ạm m v vi i t to oà àn n d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à t từ ừn ng g b bộ ộ p ph hậ ận n p ph hả ải i đ đư ượ ợc c g gi ia ao o c ch ho o m mộ ột t n ng gư ườ ời i - - T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g. .N Ng gư ườ ời i đ đó ó c có ó n nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uả ản n l lý ý t to oà àn n b bộ ộ c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị m mì ìn nh h, , đ đư ượ ợc c t tr ra ao o n nh hữ ữn ng g t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m v và à q qu uy yề ền n h hạ ạn n n nh hấ ất t đ đị ịn nh h. . T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c có ó t th hể ể s sử ử d dụ ụn ng g b bộ ộ m má áy y c cố ố v vấ ấn n g gi iú úp p v vi iệ ệc c t tr ra an nh h t th hủ ủ ý ý k ki iế ến n đ đó ón ng g g gó óp p c củ ủa a c cấ ấp p d dư ướ ới i, , n nh hư ưn ng g n ng gư ườ ời i q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h c cu uố ối i c cù ùn ng g v vẫ ẫn n l là à g gi iá ám m đ đố ốc c( (T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g) ) M Mọ ọi i
 7. 7. 8 8 g gi iá ám m đ đố ốc c c có ó t th hể ể u uỷ ỷ q qu uy yề ền n c ch ho o c cấ ấp p d dư ướ ới i n nh hư ưn ng g p ph hả ải i c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m l li iê ên n đ đớ ới i. .M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à t từ ừn ng g b bộ ộ p ph hậ ận n p ph hả ải i p ph hụ ục c t tù ùn ng g n ng gh hi iê êm m c ch hỉ ỉn nh h m mệ ện nh h l lệ ện nh h c củ ủa a t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g . . T Tí ín nh h t tấ ất t y yế ếu u p ph hả ải i t ti iế ến n h hà àn nh h c ch hế ế đ độ ộ m mộ ột t t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g l là à x xu uấ ất t p ph há át t t từ ừ n ng gu uy yê ên n t tắ ắc c t tậ ập p t tr ru un ng g d dâ ân n c ch hủ ủ t tr ro on ng g q qu uả ản n l lý ý k ki in nh h t tế ế x xu uấ ất t p ph há át t t từ ừ y yê êu u c cầ ầu u đ đờ ời i s số ốn ng g p ph hả ải i c ch hí ín nh h x xá ác c, , k kị ịp p t th hờ ời i v và à x xu uấ ất t p ph há át t t từ ừ c ch hu uy yê ên n m mô ôn n h ho oá á l la ao o đ độ ộn ng g c cà àn ng g s sâ âu u s sá át t t th hì ì h hợ ợp p t tá ác c l la ao o đ độ ộn ng g s sẽ ẽ x xả ảy y r ra a. .Y Yê êu u c cầ ầu u b bấ ất t c cứ ứ s sự ự h hợ ợp p t tá ác c n nà ào o c cũ ũn ng g p ph hả ải i c có ó s sự ự c ch hỉ ỉ h hu uy y t th hố ốn ng g n nh hấ ất t. . T Tr ro on ng g t tr rư ườ ờn ng g h hợ ợp p d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l lớ ớn n t th hì ì t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p d dư ướ ới i p ph hả ải i p ph hụ ục c t tù ùn ng g n ng gh hi iê êm m c ch hỉ ỉn nh h t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p t tr rê ên n t tr rư ướ ớc c h hế ết t l là à t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p t tr rê ên n t tr rự ực c t ti iế ếp p, , t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g t từ ừn ng g b bộ ộ p ph hậ ận n c có ó q qu uy yề ền n q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h n nh hữ ữn ng g v vấ ấn n đ đề ề t tr ro on ng g b bộ ộ p ph hậ ận n c củ ủa a m mì ìn nh h v và à c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m t tr rư ướ ớc c t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p t tr rê ên n. . C Cá ác c c cấ ấp p p ph hó ó l là à n ng gư ườ ời i g gi iú úp p v vi iệ ệc c t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g. .Đ Để ể l là àm m r rõ õ t th hê êm m v về ề n ng gu uy yê ên n t tắ ắc c n nà ày y t ta a c có ó b bả ản ng g s sa au u: : B Bả ản ng g 1 1 : : C Ch hứ ức c d da an nh h v vị ị t tr rí í t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g v và à m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ g gi iữ ữa a c ch hú ún ng g t tr ro on ng g C Cô ôn ng g t ty y Chức danh thủ trưởng Vị trí từng chức danh Phạm vi phát huy tác dụng Giúp việc thủ trưởng Người dưới quyền G Gi iá ám m đ đố ốc c T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p T To oà àn n d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p C Cá ác c p ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p Q Qu uả ản n đ đố ốc c T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g p ph hâ ân n x xư ưở ởn ng g T To oà àn n p ph hâ ân n x xư ưở ởn ng g C Cá ác c p ph hó ó q qu uả ản n đ đố ốc c M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g p ph hâ ân n x xư ưở ởn ng g Đ Đố ốc c c cô ôn ng g T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g c ca a l là àm m v vi iệ ệc c T To oà àn n c ca a l là àm m v vi iệ ệc c M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g c ca a T Tổ ổ t tr rư ưở ởn ng g c cô ôn ng g t tá ác c T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g t tổ ổ T To oà àn n t tổ ổ T Tổ ổ p ph hó ó M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g t tổ ổ C Cá ác c t tr rư ưở ởn ng g p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g T Th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g p ph hò òn ng g b ba an n T To oà àn n p ph hò òn ng g b ba an n P Ph hó ó p ph hò òn ng g b ba an n M Mọ ọi i n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g p ph hò òn ng g b ba an n
 8. 8. 9 9 2 2 1 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 3 n n N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g B B N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g A A I IV V/ / N NH HỮ ỮN NG G N NÔ ÔI I D DU UN NG G C CƠ Ơ B BẢ ẢN N C CỦ ỦA A C CÔ ÔN NG G T TÁ ÁC C T TỔ Ổ C CH HỨ ỨC C B BỘ Ộ M MÁ ÁY Y Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý T TR RO ON NG G D DO OA AN NH H N NG GH HI IỆ ỆP P 1 1 - - C Cá ác c k ki iể ểu u c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p C Cù ùn ng g v vớ ới i s sự ự p ph há át t t tr ri iể ển n c củ ủa a s sả ản n x xu uấ ất t đ đã ã h hì ìn nh h t th hà àn nh h n nh hữ ữn ng g k ki iể ểu u t tổ ổ c ch hứ ức c q qu uả ản n l lý ý k kh há ác c n nh ha au u. .M Mỗ ỗi i k ki iể ểu u c ch hứ ứa a đ đự ựn ng g n nh hữ ữn ng g đ đặ ặc c đ đi iể ểm m, , ư ưu u đ đi iể ểm m, , n nh hư ượ ợc c đ đi iể ểm m v và à đ đư ượ ợc c á áp p d dụ ụn ng g t tr ro on ng g n nh hữ ữn ng g đ đi iề ều u k ki iệ ện n c cụ ụ t th hể ể n nh hấ ất t đ đị ịn nh h. .S Sa au u đ đâ ây y l là à m mộ ột t s số ố k ki iể ểu u c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c q qu uả ản n l lý ý t th hư ườ ờn ng g g gặ ặp p: : 1 1. .1 1 C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hứ ức c n nă ăn ng g Đ Đặ ặc c đ đi iể ểm m: : N Nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uả ản n l lý ý đ đư ượ ợc c p ph hâ ân n c ch hi ia a c ch ho o c cá ác c đ đơ ơn n v vị ị q qu uả ản n l lý ý r ri iê ên ng g b bi iệ ệt t t th he eo o c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n t tr rị ị h hì ìn nh h t th hà àn nh h n nê ên n n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o đ đư ượ ợc c c ch hu uy yê ên n m mô ôn n h ho oá á c ch hỉ ỉ đ đả ảm m n nh hậ ận n t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t c ch hứ ức c n nă ăn ng g n nh hấ ất t đ đị ịn nh h. . M Mố ối i l li iê ên n h hệ ệ g gi iữ ữa a c cá ác c n nh hâ ân n v vi iê ên n t tr ro on ng g t tổ ổ c ch hứ ức c r rấ ất t p ph hứ ức c t tạ ạp p. . N Nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i t th hừ ừa a h hà àn nh h n nh hi iệ ệm m v vụ ụ ở ở c cấ ấp p d dư ướ ới i n nh hậ ận n m mệ ện nh h l lệ ện nh h c ch hẳ ẳn ng g n nh hữ ữn ng g t từ ừ m mộ ột t n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p m mà à c cả ả n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g k kh há ác c h hẳ ẳn n n nh ha au u. . Ư Ưu u đ đi iể ểm m: : + + C Ch hu uy yê ên n m mô ôn n h ho oá á q qu uả ản n l lý ý t th he eo o c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g m mộ ột t c cá ác ch h s sâ âu u s sắ ắc c
 9. 9. 1 10 0 N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p B B3 3 B B2 2 B B1 1 3 3 2 2 1 1 N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t tu uy yế ến n 2 2 N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t tu uy yế ến n 1 1 + + G Gi iả ảm m b bớ ớt t g gá án nh h n nặ ặn ng g q qu uả ản n l lý ý c ch ho o n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o + +T Tậ ận n d dụ ụn ng g đ đư ượ ợc c t tà ài i n nă ăn ng g c củ ủa a c cá ác c c cơ ơ q qu ua an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g N Nh hư ượ ợc c đ đi iể ểm m: : + + M Mộ ột t c cấ ấp p d dư ướ ới i p ph hả ải i c ch hị ịu u s sự ự c ch hỉ ỉ đ đạ ạo o c củ ủa a q qu uá á n nh hi iề ều u c cá á n nh hâ ân n c cấ ấp p t tr rê ên n t tr rự ực c t ti iế ếp p + + H Ha ay y x xả ảy y r ra a c cá ác c q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h k kh há ác c n nh ha au u g gi iữ ữa a n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o q qu uả ản n l lý ý c ch hu un ng g v và à n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g 1 1. .2 2 - - C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c t tr rự ực c t tu uy yế ến n ( (đ đư ườ ờn ng g t th hẳ ẳn ng g) ) Đ Đặ ặc c đ đi iể ểm m: : M Mộ ột t n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t th hự ực c h hi iệ ện n t tấ ất t c cả ả c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý v và à c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m h ho oà àn n t to oà àn n v về ề h hệ ệ t th hố ốn ng g c củ ủa a m mì ìn nh h p ph hụ ụ t tr rá ác ch h, , m mọ ọi i v vấ ấn n đ đề ề đ đề ều u đ đư ượ ợc c g gi iả ải i q qu uy yế ết t t th he eo o k kê ên nh h đ đư ườ ờn ng g t th hẳ ẳn ng g. .N Ng gư ườ ời i t th hừ ừa a h hà àn nh h m mệ ện nh h l lệ ện nh h c ch hỉ ỉ n nh hậ ận n m mệ ện nh h l lệ ện nh h q qu ua a c cấ ấp p t tr rê ên n t tr rự ực c t ti iế ếp p v và à c ch hỉ ỉ t th hi i h hà àn nh h m mệ ện nh h l lệ ện nh h c củ ủa a n ng gư ườ ời i đ đó ó m mà à t th hô ôi i. . Ư Ưu u đ đi iể ểm m: : M Mệ ện nh h l lệ ện nh h đ đư ượ ợc c t th hi i h hà àn nh h n nh ha an nh h, , d dễ ễ t th hự ực c h hi iệ ện n c ch hế ế đ độ ộ m mộ ột t t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g. .M Mỗ ỗi i c cấ ấp p d dư ướ ới i c ch hỉ ỉ t th hự ực c h hi iệ ện n m mệ ện nh h l lệ ện nh h c củ ủa a m mộ ột t c cấ ấp p t tr rê ên n t tr rự ực c t ti iế ếp p. . N Nh hư ượ ợc c đ đi iể ểm m: : + + N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o p ph hả ải i t th hự ực c h hi iệ ện n t tố ốt t c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý d do o đ đó ó n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o p ph hả ải i c có ó k ki iế ến n t th hứ ức c t to oà àn n d di iệ ện n v và à k kh hô ôn ng g c có ó s số ố đ đơ ơn n v vị ị t tr rự ực c t th hu uộ ộc c l lớ ớn n. .
 10. 10. 1 11 1 T Th ha am m m mư ưu u T Th ha am m m mư ưu u L Lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t tu uy yế ến n 1 1 C C B B A A 3 3 2 2 1 1 L Lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t tu uy yế ến n 2 2 1 1 2 2 A A B B L Lã ãn nh h đ đạ ạo o T T2 2 L Lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g B B L Lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g A A L Lã ãn nh h đ đạ ạo o T T1 1 L Lã ãn nh h đ đạ ạo o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p + + C Ch hư ưa a t tậ ận n d dụ ụn ng g đ đư ượ ợc c t tà ài i n nă ăn ng g đ đó ón ng g g gó óp p c củ ủa a c cá ác c c ch hu uy yê ên n g gi ia a v vì ì t th hế ế c cơ ơ c cấ ấu u t tr rự ực c t tu uy yế ến n ( (đ đư ườ ờn ng g t th hẳ ẳn ng g) ) c ch hỉ ỉ s sử ử d dụ ụn ng g c ch ho o t tổ ổ s sả ản n x xu uấ ất t. . 1 1. .3 3 - - C Cơ ơ c cấ ấu u t tr rự ực c t tu uy yế ến n c ch hứ ức c n nă ăn ng g Đ Đâ ây y l là à c cơ ơ c cấ ấu u t th hư ườ ờn ng g á áp p d dụ ụn ng g c ch ho o c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p m mà à n nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uả ản n l lý ý đ đư ượ ợc c p ph hâ ân n t th hà àn nh h c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g c ch hu uy yê ên n m mô ôn n. .C Cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n n nà ày y l là àm m n nh hi iệ ệm m v vụ ụ t tư ư v vấ ấn n g gi iú úp p v vi iệ ệc c t th ha am m m mư ưu u c ch ho o g gi iá ám m đ đố ốc c v và à t th he eo o d dõ õi i v về ề m mặ ặt t c ch hu uy yê ên n m mô ôn n h hẹ ẹp p đ đố ối i v vớ ới i c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n s sả ản n x xu uấ ất t n nh hư ưn ng g k kh hô ôn ng g đ đư ượ ợc c q qu uy yề ền n r ra a l lệ ện nh h t tr rự ực c t ti iế ếp p. . Đ Đâ ây y l là à c cơ ơ c cấ ấu u c có ó n nh hi iề ều u ư ưu u đ đi iể ểm m v và à đ đư ượ ợc c á áp p d dụ ụn ng g r rộ ộn ng g r rã ãi i. . 1 1. .4 4 - - C Cơ ơ c cấ ấu u t tr rự ực c t tu uy yế ến n t th ha am m m mư ưu u: : T Th ha am m m mư ưu u L Lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t tu uy yế ến n 2 2
 11. 11. 1 12 2 Đ Đặ ặc c đ đi iể ểm m : : V Vẫ ẫn n l là à c cơ ơ c cấ ấu u t tr rự ực c t tu uy yế ến n n nh hư ưn ng g l lã ãn nh h đ đạ ạo o c có ó t th hê êm m b bộ ộ p ph hậ ận n t th ha am m m mư ưu u g gi iú úp p v vi iệ ệc c. .C Cơ ơ q qu ua an n t th ha am m m mư ưu u c có ó t th hể ể l là à m mộ ột t đ đơ ơn n v vị ị h ho oặ ặc c m mộ ột t n nh hó óm m c cá ác c c ch hu uy yê ên n g gi ia a h ho oặ ặc c c ch hỉ ỉ l là à m mộ ột t c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý Ư Ưu u đ đi iể ểm m: : + + D Dễ ễ d dà àn ng g t th hự ực c h hi iệ ện n c ch hế ế đ độ ộ m mộ ột t t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g + + B Bư ướ ớc c đ đầ ầu u b bi iế ết t k kh ha ai i t th há ác c k kh hả ả n nă ăn ng g c củ ủa a c cá ác c c ch hu uy yê ên n g gi ia a N Nh hư ượ ợc c đ đi iể ểm m + + M Mấ ất t n nh hi iề ều u t th hờ ời i g gi ia an n l là àm m v vi iệ ệc c v vớ ới i t th ha am m m mư ưu u n nê ên n í ít t c có ó t th hờ ời i g gi ia an n v vớ ới i c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý + + T Tố ốc c đ độ ộ r ra a q qu uy yế ết t d dị ịn nh h q qu uả ản n l lý ý c ch hậ ậm m 1 1. .5 5 - - C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c v và à k kh hô ôn ng g c ch hí ín nh h t th hứ ức c 1 1. .5 5. .1 1 - - C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c g gắ ắn n l li iề ền n v vớ ới i c cơ ơ c cấ ấu u v va ai i t tr rò ò n nh hi iệ ệm m v vụ ụ đ đị ịn nh h h hư ướ ớn ng g t tr ro on ng g m mộ ột t d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p đ đư ượ ợc c t tổ ổ c ch hứ ức c m mộ ột t c cá ác ch h c ch hí ín nh h x xá ác c. .K Kh hi i n nó ói i r rằ ằn ng g m mộ ột t t tổ ổ c ch hứ ức c l là à c ch hí ín nh h t th hứ ức c h ho oà àn n t to oà àn n c ch hẳ ẳn ng g c có ó g gì ì l là à c cứ ứn ng g n nh hắ ắc c h ha ay y q qu uá á h hạ ạn n c ch hế ế t tr ro on ng g c cá ác ch h d di iễ ễn n đ đạ ạt t n nà ày y. .N Nế ếu u m mộ ột t n ng gư ườ ời i q qu uả ản n l lý ý c có ó ý ý đ đị ịn nh h t tổ ổ c ch hứ ức c t th hậ ật t t tố ốt t c cơ ơ c cấ ấu u đ đó ó t th hì ì p ph hả ải i t tạ ạo o r ra a m mộ ột t m mô ôi i t tr rư ườ ờn ng g m mà à ở ở đ đó ó v vi iệ ệc c t th hự ực c h hi iệ ện n c củ ủa a t từ ừn ng g c cá á n nh hâ ân n t tr ro on ng g h hi iệ ện n t tạ ại i v và à t tư ươ ơn ng g l la ai i p ph hả ải i đ đó ón ng g g gó óp p h hi iệ ệu u q qu uả ả v và ào o c cá ác c m mụ ục c t ti iê êu u t tr rê ên n c củ ủa a t tậ ập p t th hể ể c ch hứ ứ k kh hô ôn ng g p ph hả ải i l là à h họ ọ c ch hỉ ỉ g gi ià àn nh h p ph hầ ần n n nh hỏ ỏ t tr rí í ó óc c v và à s sứ ức c l lự ực c c ch ho o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c cò òn n p ph hầ ần n l lớ ớn n đ để ể d dà àn nh h c ch ho o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p k kh há ác c. . 1 1. .5 5. .2 2 - - C Cơ ơ c cấ ấu u k kh hô ôn ng g c ch hí ín nh h t th hứ ức c S Sự ự t tá ác c đ độ ộn ng g q qu ua a l lạ ại i c củ ủa a c cá ác c c cá á n nh hâ ân n c cũ ũn ng g c có ó s sự ự t tá ác c đ độ ộn ng g t th he eo o n nh hó óm m c cá án n b bộ ộ c cô ôn ng g n nh hâ ân n v vi iê ên n n ng go oà ài i p ph hạ ạm m v vi i c cơ ơ c cấ ấu u đ đã ã đ đư ượ ợc c p ph hê ê d du uy yệ ệt t c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . C Cơ ơ c cấ ấu u k kh hô ôn ng g c ch hí ín nh h t th hứ ức c c có ó m mộ ột t v va ai i t tr rò ò t to o l lớ ớn n t tr ro on ng g q qu uả ản n t tr rị ị. .N Nó ó k kh hô ôn ng g đ đị ịn nh h h hì ìn nh h h ha ay y t th ha ay y đ đổ ổi i, , l lu uô ôn n t tồ ồn n t tạ ại i s so on ng g s so on ng g v vớ ới i c cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c, ,c có ó t tá ác c đ độ ộn ng g n nh hấ ất t đ đị ịn nh h v và à đ đô ôi i k kh hi i r rấ ất t đ đá án ng g k kể ể đ đế ến n h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g k ki in nh h d do oa an nh h v vì ì c cá á n nh hâ ân n c cá ác c c ch hủ ủ d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó n nh hi iề ều u c cá ác c m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ h họ ọ k kh hô ôn ng g c ch hỉ ỉ l là à n ng gư ườ ời i t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t c cá ác ch h n ng gh hi iê êm m t tú úc c, , c cầ ần n m mẫ ẫn n n nh hi iệ ệm m v vụ ụ c củ ủa a m mì ìn nh h d do o q qu uy y c ch hế ế t tổ ổ c ch hứ ức c n nh hi iệ ệm m v vụ ụ t th he eo o c ch hứ ức c d da an nh h q qu uy y đ đị ịn nh h m mà à h họ ọ c ch hỉ ỉ c cả ảm m t th hấ ấy y l li iê ên n q qu ua an n ả ản nh h h hư ưở ởn ng g đ đế ến n t th há ái i đ độ ộ đ đố ối i v vớ ới i c cá á n nh hâ ân n, , đ đố ối i v vớ ới i c co on n n ng gư ườ ời i t từ ừ n nh hữ ữn ng g đ đồ ồn ng g n ng gh hi iệ ệp p, , n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i c cấ ấp p d dư ướ ới i. .S Sự ự t tồ ồn n t tạ ại i k kh há ác ch h q qu ua an n c củ ủa a c cơ ơ c cấ ấu u k kh hô ôn ng g c ch hí ín nh h t th hứ ức c c cò òn n l là à d dấ ấu u h hi iệ ệu u c ch hỉ ỉ
 12. 12. 1 13 3 C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t th hấ ấp p C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t th hấ ấp p C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t th hấ ấp p C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t th hấ ấp p C Cơ ơ q qu ua an n l li iê ên n k kế ết t c cá ác c m mố ối i l li iê ên n h hệ ệ n ng ga an ng g C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t tr ru un ng g C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p t tr ru un ng g C Cơ ơ q qu ua an n q qu uả ản n l lý ý c ca ao o c cấ ấp p n nh hấ ất t r ra a c ch hỗ ỗ y yế ếu u v và à t tr rì ìn nh h đ độ ộ c ch hư ưa a t to oà àn n d di iệ ện n c củ ủa a c cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c. . C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hí ín nh h t th hứ ức c l là à m mộ ột t t tr ro on ng g n nh hữ ữn ng g y yế ếu u t tố ố đ đò òi i h hỏ ỏi i n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p p ph hả ải i c có ó m mộ ột t n ng gh hệ ệ t th hu uậ ật t đ đặ ặc c b bi iệ ệt t. .N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c cầ ần n p ph hả ải i t th hư ườ ờn ng g x xu uy yê ên n n ng gh hi iê ên n c cứ ứu u c cơ ơ c cấ ấu u k kh hô ôn ng g c ch hí ín nh h t th hứ ức c, , t th hú úc c đ đẩ ẩy y s sự ự p ph há át t t tr ri iể ển n n nh hữ ữn ng g x xu u h hư ướ ớn ng g h hỗ ỗ t tr rợ ợ đ để ể đ đạ ạt t n nh hữ ữn ng g m mụ ục c đ đí íc ch h c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p 1 1. .6 6 C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h m mụ ục c t ti iê êu u Đ Đặ ặc c đ đi iể ểm m: : C Có ó b bộ ộ p ph hậ ận n c ch hu uy yê ên n đ đi iề ều u p ph hố ối i v và à t tổ ổ c ch hứ ức c c cá ác c m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ n ng ga an ng g g gi iữ ữa a c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c cù ùn ng g c cấ ấp p c ca ao o n nh hấ ất t đ đế ến n c cấ ấp p t th hấ ấp p n nh hấ ất t đ để ể t th hự ực c h hi iệ ện n c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h m mụ ục c t ti iê êu u Ư Ưu u đ đi iể ểm m: : đ đư ượ ợc c t th hể ể h hi iệ ện n ở ở s sự ự k kế ết t h hợ ợp p t tí ín nh h m mụ ục c t ti iê êu u v và à t tí ín nh h n nă ăn ng g đ độ ộn ng g s sử ử d dụ ụn ng g c cơ ơ c cấ ấu u q qu uả ản n l lý ý t th he eo o c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h m mụ ục c t ti iê êu u đ đã ã l là àm m c ch ho o t tí ín nh h c ch hấ ất t m mề ềm m d dẻ ẻo o c cơ ơ c cấ ấu u q qu uả ản n l lý ý l lê ên n r rấ ất t n nh hi iề ều u. . 1 1. .7 7 - - C Cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c m ma a t tr rậ ận n
 13. 13. 1 14 4 N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g B B N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o c ch hứ ức c n nă ăn ng g A A Đ Đồ ồ á án n 2 2 Đ Đồ ồ á án n 1 1 L Lã ãn nh h đ đạ ạo o t tổ ổ c ch hứ ức c * ** ** * * ** ** * N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t tu uy yế ến n 2 2 N Ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t tu uy yế ến n 1 1 Đ Đặ ặc c d di iể ểm m: : N Ng go oà ài i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t th he eo o t tu uy yế ến n v và à c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c ch hứ ức c n nă ăn ng g c cò òn n c có ó n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o t th he eo o đ đề ề á án n h ha ay y s sả ản n p ph hẩ ẩm m p ph hố ối i h hợ ợp p h hà àn nh h đ độ ộn ng g c củ ủa a c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n đ để ể t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t d dự ự t th hả ảo o n nà ào o đ đó ó . .T Tr ro on ng g c cơ ơ c cấ ấu u n nà ày y m mỗ ỗi i m mộ ột t n nh hâ ân n v vi iê ên n ( (h ho oặ ặc c m mộ ột t b bộ ộ p ph hậ ận n) )c củ ủa a b bộ ộ p ph hậ ận n t tr rự ực c t tu uy yế ến n đ đư ượ ợc c g gắ ắn n v vớ ới i v vi iệ ệc c t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t đ đồ ồ á án n h ho oặ ặc c m mộ ột t s sả ản n p ph hẩ ẩm m n nh hấ ất t đ đị ịn nh h s sa au u k kh hi i h ho oà àn n t th hà àn nh h đ đề ề á án n n nh hữ ữn ng g n nh hâ ân n v vi iê ên n t tr ro on ng g c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n t th hự ực c h hi iệ ện n đ đề ề á án n h ha ay y s sả ản n p ph hẩ ẩm m n nà ày y k kh hô ôn ng g c ch hị ịu u s sự ự l lã ãn nh h đ đạ ạo o c củ ủa a n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o đ đề ề á án n m mà à t tr rở ở v về ề đ đơ ơn n v vị ị t tr rự ực c t tu uy yế ến n h ha ay y c ch hứ ức c n nă ăn ng g c cũ ũ c củ ủa a m mì ìn nh h . . G Gh hi i c ch hú ú: : N Nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i t th hự ực c h hi iệ ện n t tr ro on ng g c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n s sả ản n x xu uấ ất t N Nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i t th hự ực c h hi iệ ện n t tr ro on ng g c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c ch hứ ức c n nă ăn ng g N Nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i t th hự ực c h hi iệ ện n t tr ro on ng g c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n đ đồ ồ á án n n nh hằ ằm m t tạ ạo o r ra a s sả ản n p ph hẩ ẩm m h ha ay y c cô ôn ng g n ng gh hệ ệ m mớ ới i * ** ** *
 14. 14. 1 15 5 C Cơ ơ c cấ ấu u m ma a t tr rậ ận n c có ó t th hể ể p ph hâ ân n c ch hi ia a t th hà àn nh h h ha ai i d dạ ạn ng g s sa au u C Cơ ơ c cấ ấu u đ đồ ồ á án n m ma a t tr rậ ận n: : Đ Đặ ặc c đ đi iể ểm m c củ ủa a c cơ ơ c cấ ấu u n nà ày y l là à n ng gư ườ ời i l la ao o đ độ ộn ng g l lậ ập p r ra a c cá ác c n nh hó óm m đ đặ ặc c b bi iệ ệt t c ch hị ịu u s sự ự l lã ãn nh h đ đạ ạo o t tr rự ực c t ti iế ếp p c củ ủa a m mì ìn nh h đ để ể t th hự ực c h hi iệ ện n c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h c củ ủa a đ đề ề á án n đ đã ã đ đư ượ ợc c p ph hê ê d du uy yệ ệt t N Ng gư ườ ời i t th hự ực c h hi iệ ện n b bê ên n n ng go oà ài i p ph hả ải i t th ha am m g gi ia a v và ào o c cô ôn ng g v vi iệ ệc c t th he eo o n nh hữ ữn ng g g gi ia ao o k kè èo o h ha ay y n ng gh hĩ ĩa a v vụ ụ k kế ế h ho oạ ạc ch h. . N Nh hó óm m đ đề ề á án n đ đư ượ ợc c b bả ảo o đ đả ảm m v về ề n nh hâ ân n v vi iê ên n, , n nh hữ ữn ng g n ng gu uồ ồn n t tà ài i c ch hí ín nh h v và à v vậ ật t c ch hấ ất t c cầ ần n t th hi iế ết t. .S Sa au u k kh hi i t th hự ực c h hi iệ ện n x xo on ng g đ đề ề á án n n nh hó óm m n nà ày y g gi iả ải i t tá án n. . L Lã ãn nh h đ đạ ạo o đ đề ề á án n c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m h ho oà àn n t to oà àn n t từ ừ k kh hi i b bắ ắt t đ đầ ầu u đ đế ến n k kh hi i k kế ết t t th hú úc c. . T Tr ro on ng g c cơ ơ c ch hế ế q qu uả ản n l lý ý c có ó t th hể ể t th hà àn nh h l lậ ập p v và ài i n nh hó óm m q qu uả ản n l lý ý t th he eo o đ đề ề á án n . .Q Qu uả ản n l lý ý t th he eo o đ đề ề á án n t th hư ườ ờn ng g đ đư ượ ợc c á áp p d dụ ụn ng g t tr ro on ng g n nh hữ ữn ng g đ đi iề ều u k ki iệ ện n c có ó s sự ự t th ha ay y đ đổ ổi i n nh ha an nh h c ch hó ón ng g v và à s sâ âu u s sắ ắc c v về ề k kỹ ỹ t th hu uậ ật t v và à c cô ôn ng g n ng gh hệ ệ s sả ản n x xu uấ ất t. . C Cơ ơ c cấ ấu u c ch hứ ức c n nă ăn ng g m ma a t tr rậ ận n: : T Tr ro on ng g c cơ ơ c cấ ấu u n nà ày y b bô ô p ph hậ ận n m mớ ới i đ đư ượ ợc c t tạ ạo o t th hà àn nh h c có ó v va ai i t tr rò ò k ki iể ểm m t tr ra a v và à t th hú úc c đ đẩ ẩy y c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c ch ho o s sả ản n x xu uấ ất t s sả ản n p ph hẩ ẩm m c củ ủa a m mì ìn nh h c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m v về ề c ch hấ ất t l lư ượ ợn ng g c củ ủa a s sả ản n p ph hẩ ẩm m h ha ay y c cô ôn ng g t tr rì ìn nh h . . Đ Để ể s sả ản n x xu uấ ất t s sả ản n p ph hẩ ẩm m m mớ ới i n ng gư ườ ời i t ta a t th hà àn nh h l lậ ập p b bộ ộ p ph hậ ận n s sả ản n x xu uấ ất t m mớ ới i . .B Bộ ộ p ph hậ ận n n nà ày y đ đư ượ ợc c c cu un ng g c cấ ấp p c cá ác c n ng gu uồ ồn n t tà ài i c ch hí ín nh h , ,v vậ ật t t tư ư. . Ư Ưu u đ đi iể ểm m: : C Có ó t tí ín nh h n nă ăn ng g đ độ ộn ng g c ca ao o d dễ ễ d dà àn ng g c ch hu uy yể ển n c cá ác c n nh hâ ân n v vi iê ên n t từ ừ v vi iệ ệc c t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t d dự ự t th hả ảo o n nà ày y s sa an ng g v vi iệ ệc c t th hự ực c h hi iệ ện n m mộ ột t d dự ự t th hả ảo o k kh há ác c n nh hằ ằm m s sử ử d dụ ụn ng g n nh hâ ân n v vi iê ên n c có ó h hi iệ ệu u q qu uả ả h hơ ơn n. . N Nh hư ượ ợc c đ đi iể ểm m: : C Cơ ơ c cấ ấu u n nà ày y t th hư ườ ờn ng g d dễ ễ p ph hò òn ng g d dụ ụn ng g c ch ho o c cá ác c m mụ ục c t ti iê êu u t tr ru un ng g h hạ ạn n v và à n ng gắ ắn n h hạ ạn n. . 2 2 - - Đ Đị ịn nh h b bi iệ ện n t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p 2 2. .1 1 - - K Kh há ái i n ni iệ ệm m: : L Là à v vi iệ ệc c s sắ ắp p x xế ếp p c cá ác c c cư ươ ơn ng g v vị ị t tr ro on ng g t tổ ổ c ch hứ ức c q qu ua a v vi iệ ệc c x xá ác c đ đị ịn nh h n nh hữ ữn ng g đ đò òi i h hỏ ỏi i v về ề n nh hâ ân n s sự ự, , d dự ự t tr rù ù n nh hâ ân n l lự ực c t tu uy yể ển n m mộ ộ t tu uy yể ển n c ch họ ọn n s sắ ắp p x xế ếp p, , đ đề ề b bạ ạt t đ đá án nh h g gi iá á đ đà ào o t tạ ạo o c co on n
 15. 15. 1 16 6 n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . 2 2. .2 2 - - L Lự ựa a c ch họ ọn n c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý C Ch hấ ất t l lư ượ ợn ng g c củ ủa a n ng gư ườ ời i c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý l là à q qu ua an n t tr rọ ọn ng g b bậ ậc c n nh hấ ất t c có ó ý ý n ng gh hĩ ĩa a q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h đ đố ối i v vớ ới i v vi iệ ệc c d du uy y t tr rì ì s sự ự t th hà àn nh h đ đạ ạt t c củ ủa a t tổ ổ c ch hứ ức c. .V Vì ì v vậ ậy y c cầ ần n p ph hả ải i c co oi i v vi iệ ệc c l lự ựa a c ch họ ọn n n ng gư ườ ời i q qu uả ản n l lý ý n nh hư ư l là à m mộ ột t b bư ướ ớc c c có ó ý ý n ng gh hĩ ĩa a v vô ô c cù ùn ng g q qu ua an n t tr rọ ọn ng g t tr ro on ng g t to oà àn n b bộ ộ q qu uá á t tr rì ìn nh h q qu uả ản n l lý ý c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p . .Đ Đâ ây y l là à c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c cự ực c k kỳ ỳ k kh hó ó k kh hă ăn n v vi iệ ệc c l lự ựa a c ch họ ọn n ở ở c cấ ấp p c ca ao o c có ó t th hể ể d dẫ ẫn n đ đế ến n n nh hữ ữn ng g s sa ai i l lầ ầm m n ng gh hi iê êm m t tr rọ ọn ng g h hơ ơn n n nê ên n n ng gư ườ ời i t ta a c cầ ần n p ph hả ải i m mấ ất t h hà àn ng g t tr ră ăm m n ng gư ườ ời i t th hì ì m mớ ới i c có ó t th hể ể b bi iế ết t c ch hắ ắc c r rằ ằn ng g n ng gư ườ ời i q qu uả ản n t tr rị ị c cấ ấp p c ca ao o v và à c ca ao o n nh hâ ât t c có ó t th hể ể l là àm m t tố ốt t h hơ ơn n v và à k kh hi i đ đó ó p ph hả ải i b bi iế ết t t tố ốn n k kh hô ôn ng g p ph hả ải i l là à k kh ho oả ản n t ti iề ền n t tr rả ả l lư ươ ơn ng g c ch ho o h họ ọ m mà à l là à s sự ự l lã ãn ng g p ph hí í v về ề t th hờ ời i g gi ia an n đ để ể t tạ ạo o r ra a s sự ự t ti iế ến n b bộ ộ đ đá án ng g r ra a c có ó t th hể ể đ đư ượ ợc c n nế ếu u c ch họ ọn n đ đư ượ ợc c n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i q qu uả ản n t tr rị ị g gi iỏ ỏi i n ng ga ay y t từ ừ đ đầ ầu u. . Đ Để ể l lự ựa a c ch họ ọn n đ đú ún ng g , ,c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c cầ ần n p ph hả ải i b bi iế ết t c ch hú ú ý ý l là à p ph hả ải i x xá ác c đ đị ịn nh h r rõ õ y yê êu u c cầ ầu u đ đố ối i v vớ ới i c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c ch ho o m mỗ ỗi i c ch hứ ức c t tr rá ác ch h c cá án n b bộ ộ. .P Ph hư ươ ơn ng g p ph há áp p l lự ựa a c ch họ ọn n c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n t tr rị ị t th hô ôn ng g t th hư ườ ờn ng g s sử ử d dụ ụn ng g l là à s sa au u k kh hi i x xá ác c đ đị ịn nh h r rõ õ y yê êu u c cầ ầu u c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị c cô ôn ng g v vi iệ ệc c p ph hả ải i s sử ử d dụ ụn ng g k kỹ ỹ t th hu uậ ật t q qu ue en n t th hu uộ ộc c c củ ủa a x xã ã h hộ ội i h họ ọc c đ để ể t tu uy yể ển n c ch họ ọn n ( (P Ph hỏ ỏn ng g v vấ ấn n, , t tu uy yể ển n c ch họ ọn n ) ) 2 2. .3 3 - - S Sắ ắp p x xế ếp p s sử ử d dụ ụn ng g V Vi iệ ệc c s sử ử d dụ ụn ng g c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n t tr rị ị p ph hả ải i đ đả ảm m b bả ảo o c ch ho o v vi iệ ệc c v vậ ận n h hà àn nh h d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c cả ả h hi iệ ện n t tạ ại i v và à t tư ươ ơn ng g l la ai i. .N Ng gư ườ ời i đ đư ượ ợc c s sử ử d dụ ụn ng g p ph hả ải i đ đư ượ ợc c n nh hậ ận n c cả ả q qu uy yề ền n h hạ ạn n, , t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m, , l lợ ợi i í íc ch h t tư ươ ơn ng g x xứ ứn ng g. .H Họ ọ p ph hả ải i c có ó đ độ ộn ng g c cơ ơ l là àm m v vi iệ ệc c t tư ươ ơn ng g x xứ ứn ng g v và à p ph hả ải i b bi iế ết t r rằ ằn ng g n nế ếu u k kh hô ôn ng g b bi iế ết t c cá ác ch h p ph hả ải i l lu uô ôn n l lu uô ôn n v vư ươ ơn n l lê ên n t th hì ì h họ ọ s sẽ ẽ b bị ị đ đà ào o t th hả ải i. . 2 2. .4 4 - - N Ng gu uồ ồn n t tu uy yể ển n c ch họ ọn n T Th hô ôn ng g t th hư ườ ờn ng g k kế ết t h hợ ợp p c cả ả ở ở t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p v và à l là à n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i c có ó t tr ri iể ển n v vọ ọn ng g t tr ru un ng g t th hà àn nh h v vớ ới i l lợ ợi i í íc ch h c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó g gi iớ ới i h hạ ạn n t tu uổ ổi i t th hí íc ch h h hợ ợp p c cầ ần n đ đư ượ ợc c l lự ựa a r ra a đ để ể đ đà ào o t tạ ạo o h ho oặ ặc c đ đà ào o t tạ ạo o t tạ ại i c ch hỗ ỗ b bằ ằn ng g c cá ác ch h t tạ ạo o r ra a m mô ôi i t tr rư ườ ờn ng g v vư ươ ơn n t tớ ới i c ch ho o h họ ọ. .C Cò òn n ở ở n ng go oà ài i d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p đ đó ó l là à s số ố n ng gư ườ ời i đ đế ến n x xi in n v vi iệ ệc c l là àm m v và à s số ố h họ ọc c s si in nh h s si in nh h v vi iê ên n ở ở c cá ác c t tr rư ườ ờn ng g p ph hổ ổ t th hô ôn ng g, , đ đạ ại i h họ ọc c c ca ao o đ đẳ ẳn ng g . .. .. .. . c có ó t tà ài i n nă ăn ng g n nế ếu u c có ó n ng gu uy yệ ện n v vọ ọn ng g t tr rở ở t th hà àn nh h c cá ác c c ch hu uy yê ên n g gi ia a q qu uả ản n t tr rị ị h ho oặ ặc c k kỹ ỹ t th hu uậ ật t ở ở d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p . . 4 4 - - C Cá ác c c cấ ấp p q qu uả ản n t tr rị ị d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p
 16. 16. 1 17 7 4 4. .1 1- - C Cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c ca ao o c cấ ấp p B Ba ao o g gồ ồm m g gi iá ám m đ đố ốc c c cá ác c p ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c p ph hụ ụ t tr rá ác ch h t từ ừn ng g p ph hầ ần n v vi iệ ệc c c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m v về ề đ đư ườ ờn ng g l lố ối i c ch hi iế ến n l lư ượ ợc c c cô ôn ng g t tá ác c t tổ ổ c ch hứ ức c h hà àn nh h c ch hí ín nh h t tổ ổn ng g h hợ ợp p c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . N Nh hi iệ ệm m v vu u c ch hủ ủ y yế ếu u: : + + X Xá ác c đ đị ịn nh h m mụ ục c t ti iê êu u d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t từ ừn ng g t th hờ ời i k kỳ ỳ - - p ph hu uơ ơn ng g h hư ướ ớn ng g b bi iệ ện n p ph há áp p. . + + T Tạ ạo o d dự ựn ng g b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. .P Ph hê ê d du uy yệ ệt t v về ề c cơ ơ c cấ ấu u t tỏ ỏ c ch hứ ức c c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g v và à c cá ác c v vấ ấn n đ đề ề n nh hâ ân n s sự ự n nh hư ư t tu uy yể ển n d dụ ụn ng g l lự ựa a c ch họ ọn n q qu uả ản n l lý ý c cấ ấp p d dư ướ ới i, , g gi ia ao o t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m u uỷ ỷ q qu uy yề ền n t th hă ăn ng g c cấ ấp p, , q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h m mứ ức c l lư ươ ơn ng g t th hư ưở ởn ng g. .. .. .. .. . + + P Ph hố ối i h hợ ợp p h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c cá ác c b bê ên n l li iê ên n q qu ua an n + + X Xá ác c đ đị ịn nh h n ng gu uồ ồn n l lự ực c v và à đ đầ ầu u t tư ư k ki in nh h p ph hí í c ch ho o c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p + + Q Qu uy yế ết t đ đị ịn nh h c cá ác c b bi iệ ện n p ph há áp p k ki iể ểm m t tr ra a k ki iể ểm m s so oá át t n nh hư ư c ch hế ế đ độ ộ b bá áo o c cá áo o, , k ki iể ểm m t tr ra a t th ha an nh h t tr ra a, , đ đá án nh h g gi iá á k kh hắ ắc c p ph hụ ục c h hậ ậu u q qu uả ả. . + + C Ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m h ho oà àn n t to oà àn n v về ề m mỗ ỗi i q qu uy y d dị ịn nh h ả ản nh h h hư ưở ởn ng g t tố ốt t, , x xấ ấu u đ đế ến n d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p + + B Bá áo o c cá áo o t tr rư ướ ớc c h hộ ội i đ đồ ồn ng g q qu uả ản n t tr rị ị v và à đ đạ ại i h hộ ội i c cô ôn ng g n nh hâ ân n v vi iê ên n c ch hứ ức c h hà àn ng g n nă ăm m 4 4. .2 2 - - C Cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý t tr ru un ng g g gi ia an n B Ba ao o g gồ ồm m q qu uả ản n đ đố ốc c p ph hâ ân n x xư ưở ởn ng g, , t tr rư ưở ởn ng g p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g. . H Họ ọ l là à n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i đ đứ ứn ng g đ đầ ầu u m mộ ột t n ng gh hà àn nh h, , m mộ ột t b bộ ộ p ph hậ ận n. .L Là à n ng gư ườ ời i c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m d du uy y n nh hấ ất t t tr rư ướ ớc c c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c ca ao o c cấ ấp p. . N Nh hi iệ ệm m v vụ ụ + + N Ng gh hi iê ên n c cứ ứu u n nắ ắm m v vữ ữn ng g n nh hữ ữn ng g q qu uy yế ết t đ đị ịn nh h c củ ủa a c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c cá áo o c cấ ấp p v về ề n nh hi iệ ệm m v vụ ụ c củ ủa a n ng gà àn nh h, , b bộ ộ p ph hậ ận n t tr ro on ng g t từ ừn ng g t th hờ ời i k kỳ ỳ m mụ ục c đ đí íc ch h y yê êu u c cầ ầu u p ph hạ ạm m v vi i q qu ua an n h hệ ệ v vớ ới i c cá ác c b bộ ộ p ph hậ ận n c cá ác c n ng gà àn nh h. . + + Đ Đề ề n ng gh hị ị c ch hư ươ ơn ng g t tr rì ìn nh h k kế ế h ho oạ ạc ch h h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g đ đư ưa a r ra a m mô ô h hì ìn nh h t tổ ổ c ch hứ ức c t th hí íc ch h h hợ ợp p l lự ựa a c ch họ ọn n đ đề ề b bạ ạt t n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i c có ó k kh hả ả n nă ăn ng g v và ào o n nh hữ ữn ng g c cô ôn ng g v vi iệ ệc c p ph hù ù h hợ ợp p c ch họ ọn n n nh hâ ân n v vi iê ên n k ki iể ểm m t tr ra a k ki iể ểm m s so oá át t. . + + G Gi ia ao o v vi iệ ệc c c cụ ụ t th hể ể c ch ho o t từ ừn ng g n nh hâ ân n v vi iê ên n, , t tr rá án nh h b bố ố t tr rí í m mộ ột t n ng gư ườ ời i đ đả ảm m n nh hậ ận n n nh hi iề ều u
 17. 17. 1 18 8 c cô ôn ng g v vi iệ ệc c k kh hô ôn ng g c có ó l li iê ên n q qu ua an n g gì ì t tớ ới i n nh ha au u. . + + D Dự ự t tr rù ù k ki in nh h p ph hí í c cấ ấp p t tr rê ên n p ph hê ê d du uy yệ ệt t v và à c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m v về ề v vi iệ ệc c s sử ử d dụ ụn ng g k ki in nh h p ph hí í ấ ấy y. .T Th hư ườ ờn ng g x xu uy yê ên n r rà à s so oá át t k kế ết t q qu uả ả v và à h hi iệ ệu u q qu uả ả t từ ừn ng g c cô ôn ng g v vi iệ ệc c + + B Bá áo o c cá áo o k kị ịp p t th hờ ời i v vớ ới i c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c ca ao o c cấ ấp p v về ề k kế ết t q qu uả ả, , v vư ướ ớn ng g m mắ ắc c t th he eo o s sự ự u uỷ ỷ q qu uy yề ền n v và à c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m h ho oà àn n t to oà àn n v về ề m mọ ọi i c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị v và à v vi iệ ệc c l là àm m c củ ủa a n nh hâ ân n v vi iê ên n c cấ ấp p d dư ướ ới i + + C Cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý t tr ru un ng g g gi ia an n p ph hả ải i n nắ ắm m v vữ ữn ng g m mụ ục c đ đí íc ch h ý ý đ đị ịn nh h c củ ủa a c cấ ấp p t tr rê ên n. .B Bá áo o c cá áo o k kị ịp p t th hờ ời i c ch ho o c cấ ấp p t tr rê ên n v về ề c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị m mì ìn nh h. . + + T Tì ìm m h hi iể ểu u x xá ác c đ đị ịn nh h m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị m mì ìn nh h v vớ ới i đ đơ ơn n v vị ị k kh há ác c v và à t tì ìm m c cá ác ch h p ph hố ối i h hợ ợp p n nh hi iệ ệt t t tì ìn nh h c ch hặ ặt t c ch hẽ ẽ v vớ ới i c cá ác c đ đơ ơn n v vị ị k kh há ác c c có ó l li iê ên n q qu ua an n. . + + P Ph hả ải i n nắ ắm m v vữ ữn ng g l lý ý l lị ịc ch h t từ ừn ng g n ng gư ườ ời i t tr ro on ng g đ đơ ơn n v vị ị. .H Hư ướ ớn ng g d dẫ ẫn n c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c ch ho o m mọ ọi i n ng gư ườ ời i v và à đ đá án nh h g gi iá á đ đú ún ng g k kế ết t q qu uả ả c củ ủa a t từ ừn ng g n ng gư ườ ời i, , đ độ ộn ng g v vi iê ên n k kh hí íc ch h l lệ ệ h họ ọ l là àm m v vi iệ ệc c. . 4 4. .3 3 - - C Cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c cơ ơ s sở ở B Ba ao o g gồ ồm m n nh hữ ữn ng g q qu uả ản n t tr rị ị v vi iê ên n t th hự ực c t th hi i n nh hữ ữn ng g c cô ôn ng g v vi iệ ệc c r rấ ất t c cụ ụ t th hể ể N Nh hi iệ ệm m v vụ ụ: : + + H Hi iể ểu u r rõ õ c cô ôn ng g v vi iệ ệc c m mì ìn nh h p ph hụ ụ t tr rá ác ch h p ph hấ ấn n đ đấ ấu u h ho oà àn n t th hà àn nh h n nh hi iệ ệm m v vụ ụ đ đú ún ng g k kế ế h ho oạ ạc ch h l lị ịc ch h t tr rì ìn nh h t ti iê êu u c ch hu uẩ ẩn n q qu uy y đ đị ịn nh h v về ề s số ố l lư ượ ợn ng g v và à c ch hấ ất t l lư ượ ợn ng g + + L Lu uô ôn n c cả ải i t ti iế ến n p ph hư ươ ơn ng g p ph há áp p l là àm m v vi iệ ệc c t tự ự g gi iá ác c đ để ể t tr rở ở t th hà àn nh h n nh hâ ân n v vi iê ên n đ đá án ng g t ti in n c cậ ậy y c củ ủa a đ đơ ơn n v vị ị g gi iữ ữ g gì ìn n n nơ ơi i l là àm m v vi iệ ệc c g gọ ọn n g gà àn ng g n ng gă ăn n n nắ ắp p s sạ ạc ch h s sẽ ẽ + + R Rè èn n l lu uy yệ ện n t th hó ói i q qu ue en n l la ao o đ độ ộn ng g t th he eo o t tá ác c p ph ho on ng g c cô ôn ng g n ng gh hi iệ ệp p + +B Bá áo o c cá áo o x xi in n ý ý k ki iế ến n c ch hỉ ỉ đ đạ ạo o k kị ịp p t th hờ ời i c củ ủa a t th hủ ủ t tr rư ưở ởn ng g đ đơ ơn n v vị ị, , c có ó t ti in nh h t th hầ ần n t tậ ập p t th hể ể q qu ua an n h hệ ệ m mậ ật t t th hi iế ết t v vớ ới i đ đồ ồn ng g n ng gh hi iệ ệp p 4 4. .4 4 - - M Mố ối i q qu ua an n h hệ ệ g gi iữ ữa a b ba a c cấ ấp p q qu uả ản n l lý ý T Tr ro on ng g t th hự ực c t tế ế c có ó t th hể ể c có ó t tì ìn nh h t tr rạ ạn ng g m mộ ột t s số ố c cô ôn ng g v vi iệ ệc c b bị ị b bố ố t tr rí í s sắ ắp p x xế ếp p n nh hầ ầm m l lẫ ẫn n g gi iữ ữa a c cá ác c c cấ ấp p q qu uả ản n l lý ý n nh hư ư c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c củ ủa a c cấ ấp p t tr rê ên n l lạ ại i g gi ia ao o c ch ho o c cấ ấp p d dư ướ ới i v và à n ng gư ượ ợc c l lạ ại i. .N Nh hư ư v vậ ậy y g gi iữ ữa a 3 3 c cấ ấp p q qu uả ản n l lý ý k kh hô ôn ng g c có ó r ra an nh h g gi iớ ới i t tu uy yệ ệt t đ đố ối i n nh hư ưn ng g c cầ ần n đ đả ảm m b bả ảo o đ đư ượ ợc c t tí ín nh h c ch hí ín nh h x xá ác c k kh hi i p ph hâ ân n đ đị ịn nh h c cô ôn ng g v vi iệ ệc c g gi iữ ữa a c cá ác c c cấ ấp p q qu uả ản n l lý ý . . 5 5 - - T Tổ ổ c ch hứ ức c c cá ác c p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p
 18. 18. 1 19 9 5 5. .1 1 - - T Tổ ổ c ch hứ ức c c cá ác c p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g: : P Ph hâ ân n t tí íc ch h s sự ự p ph hù ù h hợ ợp p g gi iữ ữa a c cá ác c c ch hứ ức c n nă ăn ng g v và à b bộ ộ p ph hậ ận n q qu uả ản n l lý ý t tr rư ườ ờn ng g h hợ ợp p t tố ốt t n nh hấ ất t l là à m mỗ ỗi i c ch hứ ức c n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý n nê ên n d do o m mộ ột t p ph hò òn ng g p ph hụ ụ t tr rá ác ch h t tr rọ ọn n v vẹ ẹn n. . S So on ng g d do o s số ố l lư ượ ợn ng g c cá ác c p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g p ph hụ ụ t th hu uộ ộc c v và ào o q qu uy y m mô ô đ đặ ặc c đ đi iể ểm m k ki in nh h t tế ế k kỹ ỹ t th hu uậ ật t c củ ủa a t từ ừn ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nê ên n c có ó t tr rư ườ ờn ng g h hợ ợp p p ph hả ải i g gh hé ép p v và ài i b ba a c ch hứ ức c n nă ăn ng g l li iê ên n q qu ua an n m mậ ật t t th hi iế ết t v vớ ới i n nh ha au u t th hu uộ ộc c m mộ ột t l lĩ ĩn nh h v vự ực c v và ào o m mộ ột t p ph hò òn ng g. .N Nh hư ư v vậ ậy y c có ó đ đi iề ều u k ki iệ ện n t th hu uậ ận n l lợ ợi i c ch ho o v vi iệ ệc c b bố ố t tr rí í c cá án n b bộ ộ p ph hụ ụ t tr rá ác ch h. . T Ti iế ến n h hà àn nh h l lậ ập p h hồ ồ s sơ ơ t tổ ổ c ch hứ ức c n nh hằ ằm m m mô ô h hì ìn nh h h ho oá á m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ g gi iữ ữa a c cá ác c p ph hò òn ng g b ba an n c ch hứ ức c n nă ăn ng g v vớ ới i g gi iá ám m đ đố ốc c v và à c cá ác c p ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c. . Đ Đồ ồn ng g t th hờ ời i p ph hả ải i c ch hỉ ỉ r rõ õ c ch hứ ức c n nă ăn ng g m mỗ ỗi i p ph hò òn ng g p ph hụ ụ t tr rá ác ch h n nh hằ ằm m k kh hắ ắc c p ph hụ ục c t tì ìn nh h t tr rạ ạn ng g c ch hồ ồn ng g c ch hé éo o l lê ên n n nh ha au u h ho oặ ặc c n ng gư ượ ợc c l lạ ại i c có ó p ph hò òn ng g c ch hứ ức c n nă ăn ng g k kh hô ôn ng g c có ó b bộ ộ p ph hậ ận n n nà ào o c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m. .C Că ăn n c cứ ứ v và ào o h hồ ồ s sơ ơ t từ ừn ng g p ph hò òn ng g c ch hứ ức c n nă ăn ng g x xâ ây y d dự ựn ng g n nộ ội i q qu uy y c cô ôn ng g t tá ác c c củ ủa a p ph hò òn ng g m mì ìn nh h n nh hằ ằm m x xá ác c đ đị ịn nh h t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m q qu uy yề ền n h hạ ạn n c củ ủa a p ph hò òn ng g c ch hu un ng g c cũ ũn ng g n nh hư ư r ri iê ên ng g t tu uỳ ỳ t từ ừn ng g c cá á n nh hâ ân n. . T Tí ín nh h t to oá án n x xá ác c đ đị ịn nh h s số ố l lư ượ ợn ng g c cá án n b bộ ộ n nh hâ ân n v vi iê ên n m mỗ ỗi i p ph hò òn ng g c ch hứ ức c n nă ăn ng g m mộ ột t c cá ác ch h c ch hí ín nh h x xá ác c c có ó c că ăn n c cứ ứ k kh ho oa a h họ ọc c n nh hằ ằm m đ đả ảm m b bả ảo o h ho oà àn n t th hà àn nh h n nh hi iệ ệm m v vụ ụ v vừ ừa a g gi iả ảm m b bớ ớt t t tỷ ỷ l lệ ệ n nh hâ ân n v vi iê ên n q qu uả ản n l lý ý v vừ ừa a g gi iả ảm m c ch hi i p ph hí í q qu uả ản n l lý ý 5 5. .2 2 - - T Tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p D Do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p h hi iệ ện n đ đạ ại i đ đò òi i h hỏ ỏi i m mộ ột t s sự ự c ch hỉ ỉ h hu uy y s sả ản n x xu uấ ất t v và à q qu uả ản n t tr rị ị k ki in nh h d do oa an nh h t th he eo o m mộ ột t ý ý c ch hí í t th hố ốn ng g n nh hấ ất t t tu uy yệ ệt t đ đố ối i đ đò òi i h hỏ ỏi i s sự ự p ph hụ ục c t tù ùn ng g k kỷ ỷ l lu uậ ật t h hế ết t s sứ ức c n ng gh hi iê êm m n ng gặ ặt t s sự ự đ đi iề ều u k kh hi iể ển n c cả ả b bộ ộ m má áy y t th he eo o n nh hữ ữn ng g n ng gu uy yê ên n t tắ ắc c t th hố ốn ng g n nh hấ ất t t từ ừ t tr rê ên n x xu uố ốn ng g. . G Gi iá ám m đ đố ốc c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à n ng gư ườ ời i đ đư ượ ợc c g gi ia ao o t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là à n ng gư ườ ời i c ch hỉ ỉ h hu uy y c ca ao o n nh hấ ất t t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó n nh hi iệ ệm m v vụ ụ q qu uả ản n l lý ý t to oà àn n d di iệ ện n c ch hị ịu u t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m v về ề m mọ ọi i m mặ ặt t h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h v và à đ đờ ời i s số ốn ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p. . P Ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c c ch hỉ ỉ h hu uy y s sả ản n x xu uấ ất t v và à k kỹ ỹ t th hu uậ ật t c có ó t tr rá ác ch h n nh hi iệ ệm m t tổ ổ c ch hứ ức c v và à c ch hỉ ỉ h hu uy y q qu uá á t tr rì ìn nh h s sả ản n x xu uấ ất t h hà àn ng g n ng gà ày y t từ ừ k kh hâ âu u c ch hu uẩ ẩn n b bị ị s sả ản n x xu uấ ất t đ đế ến n k kh hâ âu u b bố ố t tr rí í đ đi iề ều u k kh hi iể ển n l la ao o đ độ ộn ng g t tổ ổ c ch hứ ức c c cấ ấp p p ph há át t v vậ ật t t tư ư. . P Ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c p ph hụ ụ t tr rá ác ch h k ki in nh h d do oa an nh h c ch hủ ủ y yế ếu u l là à m mả ản ng g đ đố ối i n ng go oạ ại i c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t từ ừ v vi iệ ệc c h hợ ợp p t tá ác c s sả ản n x xu uấ ất t l li iê ên n d do oa an nh h đ đế ến n c cô ôn ng g t tá ác c t th hu u m mu ua a v vậ ật t t tư ư t tổ ổ c ch hứ ức c t ti iê êu u
 19. 19. 2 20 0 M Mô ô h hì ìn nh m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi i m mô ô v vừ ừa a P Ph hò òn ng g h hà àn nh h c ch hí ín nh h - - đ đờ ời i s số ốn ng g h b bộ ộ ệ ệp p q qu uy y P Ph hò òn ng g k kỹ ỹ t th hu uậ ật t c cô ôn ng g n ng gh hi iệ ệp p P Ph hò òn ng g t tổ ổn ng g h hợ ợp p v và à v vă ăn n p ph hò òn ng g C Cô ôn ng g t ty y P Ph hò òn ng g n nộ ội i c ch hí ín nh h P Ph hò òn ng g đ đi iề ều u h hà àn nh h s sả ản n x xu uấ ất t P Ph hò òn ng g k ki in nh h d do oa an nh h P Ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c s sả ản n x xu uấ ất t P Ph hò òn ng g k kế ế t to oá án n – – t tà ài i c ch hí ín nh h P Ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c G Gi iá ám m đ đố ốc c t th hụ ụ s sả ản n p ph hẩ ẩm m h ha ay y h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g m ma ar rk ke et ti in ng g c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p K Kế ế t to oá án n t tr rư ưở ởn ng g c có ó v vị ị t tr rí í n nh hư ư m mộ ột t p ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c t th he eo o q qu uy y đ đị ịn nh h đ đư ượ ợc c n nắ ắm m t to oà àn n b bộ ộ h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g t tà ài i c ch hí ín nh h k kế ế t to oá án n c củ ủa a C Cô ôn ng g t ty y T Tó óm m l lạ ại i t tù ùy y t th he eo o đ đặ ặc c đ đi iể ểm m v và à q qu uy y m mô ô c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p m mà à b bố ố t tr rí í n nh hi iề ều u h ha ay y í ít t s sa ao o c ch ho o h hợ ợp p l lý ý c cá ác c p ph hó ó g gi iá ám m đ đố ốc c n nh hư ưn ng g k kh hô ôn ng g t th hể ể t th hi iế ếu u đ đư ượ ợc c n ng gư ườ ời i c ch hu uy yê ên n t tr rá ác ch h đ để ể t th ha am m m mư ưu u c ch ho o g gi iá ám m đ đô ôc c c ch hỉ ỉ h hu uy y v và à đ đi iề ều u h hà àn nh h h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h. . 6 6 - - N Nh hữ ữn ng g n nh hâ ân n t tố ố ả ản nh h h hư ưở ởn ng g đ đế ến n c cơ ơ c cấ ấu u q qu uả ản n l lý ý C Có ó h ha ai i l lo oạ ại i n nh hâ ân n t tố ố ả ản nh h h hư ưở ởn ng g đ đế ến n c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý 6 6. .1 1- - N Nh hó óm m n nh hâ ân n t tố ố t th hu uộ ộc c đ đố ối i t tư ượ ợn ng g q qu uả ản n l lý ý + + T Tì ìn nh h t tr rạ ạn ng g v và à t tì ìn nh h h hì ìn nh h p ph há át t t tr ri iể ển n c củ ủa a c cô ôn ng g n ng gh hệ ệ s sả ản n x xu uấ ất t c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p + + T Tí ín nh h c ch hấ ất t v và à đ đặ ặc c đ đi iể ểm m s sả ản n x xu uấ ất t c ch hủ ủn ng g l lo oạ ại i s sả ản n p ph hẩ ẩm m q qu uy y m mô ô l lo oạ ại i h hì ìn nh h s sả ản n x xu uấ ất t T Tấ ất t c cả ả n nh hữ ữn ng g n nh hâ ân n t tố ố đ đề ều u ả ản nh h h hư ưở ởn ng g đ đế ến n t th hà àn nh h p ph hầ ần n v và à n nộ ội i d du un ng g n nh hữ ữn ng g c ch hứ ức c
 20. 20. 2 21 1 n nă ăn ng g q qu uả ản n l lý ý v và à t th hô ôn ng g q qu ua a c ch hú ún ng g m mà à ả ản nh h h hư ưở ởn ng g t tr rự ực c t ti iế ếp p đ đế ến n c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý 6 6. .2 2 - - N Nh hó óm m n nh hâ ân n t tố ố t th hu uộ ộc c l lĩ ĩn nh h v vự ực c q qu uả ản n l lý ý + + Q Qu ua an n h hệ ệ s sở ở h hữ ữu u t tồ ồn n t tạ ại i t tr ro on ng g d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p + + M Mứ ức c đ độ ộ c ch hu uy yê ên n m mô ôn n h ho oá á v và à t tậ ập p t tr ru un ng g c cá ác c h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g q qu uả ản n l lý ý + + T Tr rì ìn nh h đ độ ộ s sơ ơ g gi iớ ới i h ho oá á v và à t tự ự đ độ ộn ng g h ho oá á c cá ác c q qu uả ản n l lý ý, , t tr rì ìn nh h đ độ ộ k ki iế ến n t th hứ ức c t ta ay y n ng gh hề ề c củ ủa a c cá ác c c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý, , h hi iệ ệu u s su uấ ất t l la ao o đ độ ộn ng g c củ ủa a h họ ọ + + Q Qu ua an n h hệ ệ p ph hụ ụ t th hu uộ ộc c g gi iữ ữa a s số ố l lư ượ ợn ng g n ng gư ườ ời i l là àm m v vi iệ ệc c l lã ãn nh h đ đạ ạo o, , k kh hả ả n nă ăn ng g k ki iể ểm m t tr ra a c củ ủa a n ng gư ườ ời i l lã ãn nh h đ đạ ạo o đ đố ối i v vớ ới i h ho oạ ạt t đ độ ộn ng g c củ ủa a n nh hữ ữn ng g n ng gư ườ ời i c cấ ấp p d dư ướ ới i + + C Ch hí ín nh h s sá ác ch h đ đã ãi i n ng gộ ộ c củ ủa a d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p đ đố ối i v vớ ới i đ độ ội i n ng gũ ũ c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý V V/ / S SỰ Ự C CẦ ẦN N T TH HI IẾ ẾT T P PH HẢ ẢI I H HO OÀ ÀN N T TH HI IỆ ỆN N C CƠ Ơ C CẤ ẤU U T TỔ Ổ C CH HỨ ỨC C B BỘ Ộ M MÁ ÁY Y Q QU UẢ ẢN N L LÝ Ý T TR RO ON NG G C CÁ ÁC C D DO OA AN NH H N NG GH HI IỆ ỆP P 1 1 - - T Th hự ực c t tr rạ ạn ng g v và à c cô ôn ng g t tá ác c t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý t tr ro on ng g c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p ở ở n nư ướ ớc c t ta a h hi iệ ện n n na ay y T Từ ừ đ đạ ại i h hộ ội i Đ Đả ản ng g V VI I, , Đ Đả ản ng g t ta a đ đã ã c ch hủ ủ t tr rư ươ ơn ng g đ đổ ổi i m mớ ới i n nề ền n k ki in nh h t tế ế, , c ch hu uy yể ển n t từ ừ n nề ền n k ki in nh h t tế ế k kế ế h ho oạ ạc ch h h ho oá á t tậ ập p t tr ru un ng g s sa an ng g n nề ền n k ki in nh h t tế ế t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g c có ó s sự ự đ đi iề ều u t ti iế ết t c củ ủa a n nh hà à n nư ướ ớc c. .S Sa au u h hơ ơn n 2 20 0 n nă ăm m t th hự ực c h hi iệ ện n c có ó r rấ ất t n nh hi iề ều u c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là àm m ă ăn n n ng gà ày y c cà àn ng g p ph há át t t tr ri iể ển n n nh hư ưn ng g c cũ ũn ng g c có ó c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p l là àm m ă ăn n t th hu ua a l lỗ ỗ d dẫ ẫn n đ đế ến n t tì ìn nh h t tr rạ ạn ng g p ph há á s sả ản n h ho oặ ặc c g gi iả ải i t th hể ể. .S Sự ự t th hà àn nh h c cô ôn ng g h ha ay y t th hấ ất t b bạ ại i c củ ủa a c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c có ó p ph hầ ần n đ đó ón ng g g gó óp p k kh hô ôn ng g n nh hỏ ỏ v về ề v vấ ấn n đ đề ề t tạ ạo o l lậ ập p t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p . .T Tr rư ướ ớc c đ đâ ây y b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý t th hư ườ ờn ng g r rấ ất t c cồ ồn ng g k kề ền nh h t tr rì ìn nh h đ độ ộ q qu uả ản n l lý ý k ké ém m . .N Ng gà ày y n na ay y c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nó ói i c ch hu un ng g đ đã ã b bi iế ết t đ đổ ổi i m mớ ới i h ho oà àn n t th hi iệ ện n c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý c củ ủa a m mì ìn nh h c ch ho o p ph hù ù h hợ ợp p v vớ ới i x xu u h hư ướ ớn ng g p ph há át t t tr ri iể ển n c củ ủa a t th hờ ời i đ đạ ại i. .T Tỷ ỷ l lệ ệ l la ao o đ độ ộn ng g g gi iá án n t ti iế ếp p s so o v vớ ới i l la ao o đ độ ộn ng g t to oà àn n d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t tr rư ướ ớc c đ đâ ây y l là à 2 20 0% % n nh hư ưn ng g h hi iệ ện n n na ay y k kể ể c cả ả d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nh hà à n nư ướ ớc c t tỷ ỷ l lệ ệ n nà ày y c cò òn n k kh ho oả ản ng g 8 8- -1 15 5% % n ng go oà ài i r ra a c cò òn n c có ó d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p t tỷ ỷ l lệ ệ n nà ày y l là à 6 6 % % T Từ ừ k kh hi i đ đấ ất t n nư ướ ớc c m mở ở c cử ửa a n nề ền n k ki in nh h t tế ế, , t ti iế ếp p n nh hậ ận n s sự ự đ đầ ầu u t tư ư n nư ướ ớc c n ng go oà ài i t th hì ì h hì ìn nh h t th hứ ức c q qu uả ản n l lý ý v và à p ph hư ươ ơn ng g p ph há áp p q qu uả ản n l lý ý c cũ ũn ng g đ đư ượ ợc c d du u n nh hậ ập p v và ào o đ để ể b bắ ắt t k kị ịp p t th hờ ời i đ đạ ại i. .C Cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p đ đã ã t tì ìm m t tò òi i h họ ọc c h hỏ ỏi i á áp p d dụ ụn ng g c cá ác c c cá ác ch h q qu uả ản n l lý ý đ đó ó. .C Cá ác c l lo oạ ại i h hì ìn nh h d do oa an nh h
 21. 21. 2 22 2 n ng gh hi iệ ệp p x xu uấ ất t h hi iệ ện n k ké éo o t th he eo o c cá ác c h hì ìn nh h t th hứ ức c t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý v vớ ới i q qu uy y m mô ô l lớ ớn n n nh hỏ ỏ k kh há ác c n nh ha au u. . T Th hự ực c t tế ế c ch ho o t th hấ ấy y v về ề c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý h hi iệ ện n n na ay y ở ở c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nư ướ ớc c t ta a c cò òn n q qú úa a c cồ ồn ng g k kề ền nh h, , t tỉ ỉ l lệ ệ c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý c cò òn n k kh há á c ca ao o s so o v vớ ới i c cô ôn ng g n nh hâ ân n t tr rự ực c t ti iế ếp p s sả ản n x xu uấ ất t. .B Bê ên n c cạ ạn nh h đ đó ó v về ề t tu uổ ổi i đ đờ ời i c cò òn n c ca ao o đ đa a s số ố t tr rê ên n 4 45 5 t tu uổ ổi i t tr rở ở l lê ên n t tu uy y c có ó k ki in nh h n ng gh hi iệ ệm m t th hự ực c t tế ế n nh hi iề ều u n nh hư ưn ng g s sự ự t ti iế ếp p t th hu u k kh ho oa a h họ ọc c k kỹ ỹ t th hu uậ ật t v và à s sự ự đ đổ ổi i m mớ ới i c củ ủa a n nề ền n k ki in nh h t tế ế t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g c cò òn n h hạ ạn n c ch hế ế d dẫ ẫn n đ đế ến n v vi iệ ệc c t th ha ay y đ đổ ổi i c cơ ơ c ch hế ế q qu uả ản n l lý ý t th he eo o s sự ự p ph há át t t tr ri iể ển n c củ ủa a n nề ền n k ki in nh h t tế ế t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g c cò òn n c ch hư ưa a c ca ao o. .V Vì ì v vậ ậy y c cầ ần n c có ó m mộ ột t l lớ ớp p c cá án n b bộ ộ t tr rẻ ẻ c có ó n nă ăn ng g l lự ực c. . B Bê ên n c cạ ạn nh h s sự ự t th hà àn nh h c cô ôn ng g c củ ủa a c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p c cũ ũn ng g c có ó r rấ ất t n nh hi iề ều u s sự ự t th hấ ất t b bạ ại i c củ ủa a c cá ác c d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p đ đặ ặc c b bi iệ ệt t l là à d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p n nh hà à n nư ướ ớc c v vì ì v vẫ ẫn n c cò òn n m ma an ng g t tí ín nh h c ch hấ ất t b bả ảo o t th hủ ủ c củ ủa a n nề ền n k ki in nh h t tế ế b ba ao o c cấ ấp p n nê ên n đ đã ã d dẫ ẫn n đ đế ến n t th hấ ất t b bạ ại i. .N Nh hì ìn n c ch hu un ng g b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p ở ở V Vi iệ ệt t N Na am m đ đã ã c có ó n nh hữ ữn ng g t ti iế ến n b bộ ộ đ đá án ng g k kể ể n nh hư ưn ng g c cầ ần n p ph hả ải i h họ ọc c h hỏ ỏi i đ để ể d dầ ần n b bắ ắt t k kị ịp p t th hờ ời i đ đạ ại i. . 2 2 - - P Ph hư ươ ơn ng g h hư ướ ớn ng g h ho oà àn n t th hi iệ ện n b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý d do oa an nh h n ng gh hi iệ ệp p ở ở n nư ướ ớc c t ta a h hi iệ ện n n na ay y 2 2. .1 1 - - H Ho oà àn n t th hi iệ ện n c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý T Tr ro on ng g đ đi iề ều u k ki iệ ện n n nề ền n k ki in nh h t tế ế t th hị ị t tr rư ườ ờn ng g c cơ ơ c cấ ấu u t tổ ổ c ch hứ ức c b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý l lu uô ôn n p ph hả ải i đ đư ượ ợc c h ho oà àn n t th hi iệ ện n t th he eo o h hư ướ ớn ng g n ng gà ày y c cà àn ng g t th hí íc ch h h hợ ợp p v vớ ới i m mụ ục c t ti iê êu u v và à n nh hi iệ ệm m v vụ ụ s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h c cơ ơ c cấ ấu u b bộ ộ m má áy y q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i đ đả ảm m b bả ảo o m mố ối i q qu ua an n h hệ ệ h hợ ợp p l lý ý v vớ ới i s số ố l lư ượ ợn ng g, , s số ố k kh hâ âu u q qu uả ản n l lý ý í ít t n nh hấ ất t g gọ ọn n n nh hẹ ẹ n nh hấ ất t. . C Có ó n nh hư ư v vậ ậy y c cơ ơ c cấ ấu u q qu uả ản n l lý ý m mớ ới i n nă ăn ng g đ độ ộn ng g đ đi i s sâ âu u v và ào o p ph hụ ục c v vụ ụ s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h. . 2 2. .2 2 - - S Sử ử d dụ ụn ng g c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý h hợ ợp p l lý ý Đ Để ể l là àm m b bấ ất t c cứ ứ c cô ôn ng g v vi iệ ệc c n nà ào o m mà à đ đe em m l lạ ại i h hi iệ ệu u q qu uả ả c ca ao o n nh hấ ất t c cầ ần n b bố ố t tr rí í h hợ ợp p l lý ý v về ề c ch hu uy yê ên n m mô ôn n n nă ăn ng g l lự ực c c củ ủa a c cá án n b bộ ộ. .C Có ó n nh hư ư v vậ ậy y t th hì ì q qu uá á t tr rì ìn nh h s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h m mớ ới i d di iễ ễn n r ra a t th hu uậ ận n l lợ ợi i n nh ha an nh h c ch hó ón ng g v và à đ đạ ạt t h hi iệ ệu u q qu uả ả c ca ao o. .C Cầ ần n t tr rá án nh h b bố ố t tr rí í l la ao o đ độ ộn ng g k kh hô ôn ng g p ph hù ù h hợ ợp p v vớ ới i k kh hả ả n nă ăn ng g v vớ ới i q qu uá á t tr rì ìn nh h s sả ản n x xu uấ ất t k ki in nh h d do oa an nh h d dẫ ẫn n đ đế ến n h hi iệ ệu u q qu uả ả s sả ản n x xu uấ ất t k kh hô ôn ng g c ca ao o , , c có ó k kh hi i c cò òn n x xả ảy y r ra a t th hu ua a l lỗ ỗ t th hấ ất t b bạ ại i . . 2 2. .3 3 - - X Xâ ây y d dự ựn ng g t ti iê êu u c ch hu uẩ ẩn n n ng gh hi iệ ệp p v vụ ụ c ch ho o c cá án n b bộ ộ q qu uả ản n l lý ý N Ng gư ườ ời i q qu uả ản n l lý ý p ph hả ải i t th hự ực c s sự ự c có ó t tà ài i t tổ ổ c ch hứ ức c s să ăp p x xế ếp p c cô ôn ng g v vi iệ ệc c c có ó ó óc c s sá án ng g t tạ ạo o v và à

×