SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 84
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC













BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN
Tải tài liệu nhanh qua zalo 0936.885.877
Dịch vụ làm báo cáo thực tập
Luanvantrithuc.com
Sinh viên thực hiện : Phạm Nguyễn Như Minh
MSSV 1411528778
Lớp : 14DDS06
Khóa : 2014-2019
Giáo viên hướng dẫn : Ths.Ds. Nguyễn Thị NgỌc Yến
Người hướng dẫn : Ds Nông Thị Nhị
Ds Đoàn Thị Ngọc Thi
Tp.Hồ Chí Minh, năm 2019
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NHÀ THUỐC TÂY ĐỨC TÍN SKK
ii
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan kết quả bài cáo thực tập này là của em trong suốt 3 tuần thực tập tại
Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019
Sinh viên ký tên
Phạm Nguyễn Như Minh
iii
LỜI CẢM ƠN
Thời gian được học và thực tập tuy không dài, nhưng em đã cơ bản nắm được
kiến thức, quy trình.. về Dược.Để có được điều này là nhờ sự tận tình truyền thụ kiến
thức, kinh nghiệm từ thầy cô bộ môn Dược đến với chúng em. Để có được những bứoc
đi chập chứng, bỡ ngỡ đầu tiên khi thực hành tại cái quầy thuốc, em không quên tấm
chân tình của Các anh chị đi truớc, của chủ nhà thuốc đã tin yêu tạo điều kiện thuận lợi
cho em đến đây thực tập.
Câu nói từ nghìn xưa “ Không thầy đố mày làm nên" luôn luôn đúng.
Một lần nữa để em có được những buớc đi vững tin như ngày hôm nay, xin tri
ân tất cả quý Thầy Cô đã hứớng dẫn cùng các anh chị nơi quầy thuốc và Chủ Nhà thuốc.
Xin cảm ơn tất cả, và em xin hứa sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
iv
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên, xác nhận)
v
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019
Cơ sở thực tập
(Ký tên, xác nhận)
vi
MỤC LỤC
PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ iii
NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP .........................................................................iv
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.............................................................v
DANH MỤC HÌNH..................................................................................................... viii
DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................x
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................xi
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................12
1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.............................................12
1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC ...............................................................12
1.2.1 Nhiệm vụ........................................................................................................12
1.2.2 Quy mô tổ chức:.............................................................................................12
1.2.3 Giấy phép kinh doanh:...................................................................................12
1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÀ THUỐC...................................................................................................17
CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP.......................................................................19
2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC..................................................19
2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt
động: .......................................................................................................................19
2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc:.................................................................19
2.1.3 Tổ chức nhân sự.............................................................................................20
2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc ......................................................20
2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC ...............21
2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc...................21
2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc, bảo
quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc. .............22
2.2.3 Nêu danh mục các nhóm thuốc kinh doanh tại nhà thuốc. ............................28
2.2.4. Một số hình ảnh thuốc có ở Nhà Thuốc........................................................37
2.3 VIỆC THỰC HIỆN GPP TẠI NHÀ THUỐC .....................................................54
vii
2.3.1 So sánh, nhận xét những nội dung nhà thuốc đã thực hiện được so với bảng
kiểm GPP của Bộ Y Tế...........................................................................................54
2.3.2 Liệt kê: ...........................................................................................................59
2.4 TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP THUỐC ..................................................................64
2.4.1 Mô tả được cách tổ chức nhập thuốc:............................................................64
2.4.2 Nhận xét.........................................................................................................65
2.5 THÔNG TIN GIỚI THIỆU THUỐC VÀ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 67
2.5.1 Những quy định chung ..................................................................................67
2.5.2 Thông tin, quảng cáo thuốc............................................................................67
2.5.3 Mô tả việc hướng dẫn hoặc tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng...............69
2.5.4 Phân tích các đơn thuốc.................................................................................71
CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................82
3.1 KẾT LUẬN:.........................................................................................................82
3.2 KIẾN NGHỊ .........................................................................................................82
viii
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc. ....................................13
Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh..........................................................14
Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP..........................................................................................15
Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược...............................................................................16
Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc ................................................................................................18
Hình 6: Cephalexin 250mg............................................................................................37
Hình 7: Amoxicillin.......................................................................................................37
Hình 8: Mecefix -B.E ....................................................................................................37
Hình 9: Lincomycin 500mg...........................................................................................38
Hình 10: Erythromycin.................................................................................................38
Hình 11: Mobic 7.5mg...................................................................................................38
Hình 12: Cocilone..........................................................................................................38
Hình 13: Bividon ...........................................................................................................39
Hình 14: Voltaren ..........................................................................................................39
Hình 15: Melosafe - 7.5.................................................................................................39
Hình 16: Miaryl .............................................................................................................40
Hình 17: Glucophage.....................................................................................................40
Hình 18: Lipistard..........................................................................................................40
Hình 19: Glucobay 50....................................................................................................41
Hình 20: Captopril STADA 25mg.................................................................................41
Hình 21: Domitral 2.5mg...............................................................................................41
Hình 22: Zestril..............................................................................................................42
Hình 23: Coversyl..........................................................................................................42
Hình 24: Vasranta..........................................................................................................42
Hình 25: Acetylcystein ..................................................................................................43
Hình 26: Eugica fort ......................................................................................................43
Hình 27: Amroxol Capsule............................................................................................43
Hình 28: Bromhexin 4mg..............................................................................................44
Hình 29: Flixonase aqueous nasal spray .......................................................................44
Hình 30: Montiget .........................................................................................................44
Hình 31: Theophylin......................................................................................................45
Hình 32: Kremil - S .......................................................................................................45
Hình 33: Omicap - 20 ....................................................................................................45
Hình 34: Antacil ............................................................................................................46
Hình 35: Lansoprazol STADA......................................................................................46
Hình 36: Maalox............................................................................................................46
Hình 37: Oresol .............................................................................................................46
Hình 38: Hamett ............................................................................................................47
Hình 39: Smecta ............................................................................................................47
Hình 40: Sorbitol Delalande..........................................................................................47
Hình 41: BisacodylDHG ...............................................................................................47
ix
Hình 42: Tylenol............................................................................................................48
Hình 43: Panadol ...........................................................................................................48
Hình 44: Effemax ..........................................................................................................48
Hình 45: Hapacol...........................................................................................................48
Hình 46: Post - Captoc F ...............................................................................................49
Hình 47: AnNa...............................................................................................................49
Hình 48: Newlevo..........................................................................................................49
Hình 49: Meopristone....................................................................................................50
Hình 50: Marvelon.........................................................................................................50
Hình 51: Daktarin ..........................................................................................................50
Hình 52: Kedermfa........................................................................................................50
Hình 53: Sihiron ............................................................................................................50
Hình 54: Gensonmax.....................................................................................................51
Hình 55: Dibetalic .........................................................................................................51
Hình 56: Thuốc hen P/H................................................................................................51
Hình 57: Hoạt huyết dưỡng não ....................................................................................51
Hình 58: Kim tiền thảo..................................................................................................52
Hình 59: Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ ............................................................................52
Hình 60: Băng keo cá nhân ...........................................................................................53
Hình 61: Băng vải..........................................................................................................53
Hình 62: Oxy già ...........................................................................................................53
x
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: β- LACTAM ....................................................................................................29
Bảng 2: Thuốc nhóm Macrolid......................................................................................29
Bảng 3: Thuốc nhóm Quinolon .....................................................................................29
Bảng 4: Thuốc nhóm Tetracyclin ..................................................................................30
Bảng 5: Thuốc chống Parkinson....................................................................................30
Bảng 6: Thuốc chống thiếu máu....................................................................................30
Bảng 7: Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu...........................................................30
Bảng 8: Thuốc chống đau thắt ngực..............................................................................31
Bảng 9: Thuốc chống loạn nhịp.....................................................................................31
Bảng 10: Thuốc trị tăng huyết áp ..................................................................................31
Bảng 11:Thuốc hạ lipid máu .........................................................................................31
Bảng 12: Thuốc lợi tiểu.................................................................................................32
Bảng 13: Thuốc đường tiêu hóa ....................................................................................32
Bảng 14: Thuốc điều trị tiêu chảy .................................................................................32
Bảng 15: Thuốc trị táo bón............................................................................................32
Bảng 16: Thuốc hạ đường huyết....................................................................................33
Bảng 17: Hormon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp........................................33
Bảng 18: Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.........................................33
Bảng 19: Thuốc chữa ho................................................................................................34
Bảng 20: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid.......................................34
Bảng 21: Thuốc chữa đau nửa đầu ................................................................................34
Bảng 22: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 1................................................................35
Bảng 23: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 2................................................................35
Bảng 24: Nhóm kháng nấm...........................................................................................35
Bảng 25: Nhóm thuốc nội tiết........................................................................................36
Bảng 26: Nhóm Vitamin................................................................................................36
xi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
GPP: Thực hành tốt nhà thuốc (Good Pharmacy Practice)
FIFO: Nhập trước xuất trước (First In First Out)
FEFO: Hết hạn trước xuât trước (First Expired First Out)
SOP: Quy trình thao tác chuẩn (Standard Operating Procedure)
BYT: Bộ Y TẾ
xii
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
- Tên đơn vị: NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN SKV
- Địa chỉ: 145 Chu Văn An, phuờng 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC
1.2.1 Nhiệm vụ :
- Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin và lời khuyên đúng đắn về cách dùng
thuốc cho người mua hoặc bệnh nhân và có các tư vấn cần thiết nhằm đảm bảo sử
dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả;
- Đảm bảo cung ứng đủ số lượng thuốc, chất lượng, gía hợp lý cho người sử dụng
thuốc
- Theo dõi việc bán lẻ thuốc theo đơn và không theo đơn, nhu cầu điều trị bệnh và
các nhu cầu khác.
- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), và thực
hành tốt nhà thuốc (GPP).
1.2.2 Quy mô tổ chức:
- Chủ nhà thuốc: Nguyễn Hoàng Vũ
- Dược sĩ phụ trách: Dược sĩ Đại học Nguyễn Văn Liệp
- Số nhân viên: 02
 Dược sĩ Cao đẳng: Nông Thị Nhị
 Dược sĩ Trung học: Đoàn Thị Ngọc Thy
1.2.3 Giấy phép kinh doanh:
(Xin xem các trang tiếp theo)
13
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc.
Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc.
14
Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh
Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh
15
Giấy đạt chuẩn GPP
Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP
16
*Chứng chỉ hành nghề dược:
Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược
17
1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÀ THUỐC
- Nhà thuốc có địa điểm cố định, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa
nguồn ô nhiễm
- Xây dựng chắc chắn, tường và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng nhưng
không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời.
- Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh: 36m2
- Có nội quy nhà thuốc và bảng giá theo quy định
- Có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc
và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán, có khu vực rửa tay
- Tủ thuốc chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc,
có cân sức khỏe
- Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, các thuốc kê đơn nếu được bày
bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc kê đơn”,việc sắp xếp đảm bảo
sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn.
- Các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế có các khu riêng biệt.
- Người phụ trách chuyên môn có bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược, có Chứng
chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành
- Có tài liệu hoặc có phương tiện tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc cập
nhật, các quy chế dược hiện hành, các thông báo có liên quan của cơ quan quản lý
dược để người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng khi cần.
- Nhà thuốc có nguồn nhân lực thích hợp để đáp ứng quy mô hoạt động.
18
SƠ ĐỒ NHÀ THUỐC
Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc
19
CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP
2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC
2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt
động:
Kinh doanh theo loại hình Nhà thuốc và thực hiện theo hình thức là bán lẻ thuốc
*Nhà thuốc:
- Do Dược sĩ Đại học đứng tên phụ trách
- Phạm vi hoạt động của Nhà thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm và pha chế
thuốc theo đơn
*Quầy thuốc:
- Do Dược sĩ Đại học hoặc Dược sĩ Trung học đứng tên phụ trách
- Phạm vi hoạt động của Quầy thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm
2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc:
Các hoạt động kinh doanh về thuốc đều được lưu giữ, ghi chép trong hồ sơ, sổ
sách đầy đủ bao gồm các vấn đề về bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng của thuốc và các
vấn đề khác có liên quan như sổ nhập thuốc, hóa đơn chứng từ mua thuốc... các loại
thuốc được ghi chép trong sổ có các kí hiệu riêng để dễ phân biệt và kiểm tra khi xuất
nhập.
*Mua thuốc:
- Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp.
- Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc
trong quá trình kinh doanh;
- Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có
số đăng ký được phép nhập khẩu). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao
gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn,
chứng từ hợp lệ của thuốc mua về;
- Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn
thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các
thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản;
20
*Bán thuốc:
- Thuốc được niêm yết giá thuốc đúng quy định và không bán cao hơn giá niêm yết.
- Người bán lẻ tư vấn cho người mua về lựa chọn thuốc, cách dùng thuốc, hướng
dẫn cách sử dụng thuốc
- Khi bán các thuốc theo đơn phải có sự tham gia trực tiếp người bán lẻ có trình độ
chuyên môn phù hợp và tuân thủ theo các quy định, quy chế hiện hành của Bộ Y
tế về bán thuốc kê đơn.
- Không được tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc tại nơi bán thuốc
trái với quy định về thông tin quảng cáo thuốc
*Bảo quản thuốc:
- Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc
- Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý
2.1.3 Tổ chức nhân sự
*Người phụ trách hoặc chủ nhà thuốc:
- Là dược sĩ đại học
- Có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành.
- Thường xuyên có mặt trong suốt quá trình hoạt động của nhà thuốc, trực tiếp bán
thuốc , tư vấn cho khách hàng. Quản lý, theo dõi, kiểm tra thuốc và nhân viên nhà
thuốc.
*Nhân viên nhà thuốc:
- Có văn bằng chuyên môn về dược
- Có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao
- Đủ sức khỏe.
- Thái độ hòa nhã, tận tình trao đổi mua bán, tư vấn cho khách hàng.
- Chấp hành tốt các quy định tại nhà thuốc.
2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc
*Phân chia khu vực sắp xếp:
- Sắp xếp thuốc theo từng mặt hàng riêng biệt: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng,
Mỹ phẩm, Đông dược, Thiết bị y tế.
21
- Theo yêu cầu bảo quản đặc biệt đối với một số loại thuốc:
 Thuốc bảo quản ở điều kiện bình thường.
 Thuốc cần bảo quản ở điều kiện đặc biệt: Cần bảo quản ở nhiệt độ đặc
biệt; cần tránh ánh sáng; hàng dễ bay hơi; có mùi; dễ phân hủy ....
- Theo yêu cầu của các qui chế, qui định chuyên môn hiện hành:
- Hàng chờ xử lý: Xếp vào khu vực riêng, có nhãn “Hàng chờ xử lý”.
*Sắp xếp,trình bày hàng hóa trên các giá, tủ:
Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc:
- Theo nhóm tác dụng dược lý, hãng sản xuất; dạng thuốc…
- Sắp xếp đảm bảo: Dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra:
 Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng…
 Nhãn hàng (Chữ, số, hình ảnh…) trên các bao bì: Quay ra ngoài, thuận
chiều nhìn của khách hàng.
- Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO và FIFO
- Chống đổ vỡ hàng:
 Hàng nặng để dưới, nhẹ để trên.
 Các mặt hàng dễ vỡ như chai, lọ, ống tiêm truyền…để ở trong, không xếp
chồng lên nhau.
*Sắp xếp các tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang.
- Các sổ, sách, giấy tờ, tài liệu tham khảo chuyên môn:
 Được phân loại, bảo quản cẩn thận, ghi nhãn.
 Sắp xếp trên ngăn tủ riêng.
- Các tờ quảng cáo, giới thiệu thuốc (Có phiếu tiếp nhận công văn cho phép quảng
cáo) được sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định.
- Văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho bán hàng, vệ sinh, tư trang sắp xếp gọn
gàng, để đúng nơi quy định.
- Tư trang: Không để trong khu vực quầy thuốc.
2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC
2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc
- Các loại thuốc trong nhà thuốc được sắp xếp trên kệ, tủ, cách tường, cách trần nhà
một cách ngăn nắp, hợp lý, theo các nguyên tắc chung
- Đảm bảo sắp xếp theo thứ tự hạn dùng, thời gian sản xuất, hoặc lô sản xuất (
nguyên tắc FIFO, FEFO)
22
- Có sự phân loại thuốc một cách rõ ràng, chính xác, hợp lý, đảm bảo cho hoạt động
của nhà thuốc.
* Theo nhóm thuốc:
 Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý: Nhóm Tim Mạch và Huyết Áp,
nhóm Đường Huyết, nhóm Tiêu Hoá Đường Ruột, nhóm Vitamin và Bổ Dưỡng,
Nhóm Thần Kinh và Tuần Hoàn Não,...
 Các thuốc chung nhóm được sắp xếp cùng ngăn tủ, cùng tầng, ghi rõ tên nhóm
tác dụng dược lý
* Thuốc kê đơn/không kê đơn
 Được đặt trong tủ kính, riêng biệt, dễ quan sát
 Có ghi chú rõ ràng: Thuốc kê đơn. Thuốc không kê đơn
 Đồng thời sự sắp xếp kết hợp theo nhóm tác dụng dược lý
*Dược phẩm chức năng, mỹ phẩm
 Có tủ kính riêng để trưng bày.
 Được sắp xếp riêng, có sự ngăn cách với các sản phẩm thuốc chữa bệnh.
 Ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc”
 Bố trí các loại theo chức năng, theo công dụng và sự thông dụng của khách hàng.
2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc,
bảo quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc.
a) Theo dõi số lượng, chất lượng thuốc
- Có sổ sách hoặc máy tính để quản lý việc nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn
dùng, nguồn gốc của thuốc và các thông tin khác có liên quan, bao gồm:
 Thông tin thuốc: Tên thuốc, số Giấy phép lưu hành/Số Giấy phép nhập khẩu, số
lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, điều kiện bảo quản.
 Nguồn gốc thuốc:
 Cơ sở cung cấp, ngày tháng mua, số lượng;
 Cơ sở vận chuyển, điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển;
 Số lượng nhập, bán, còn tồn của từng loại thuốc;
 Đối với thuốc kê đơn phải thêm số hiệu đơn thuốc, người kê đơn và cơ sở hành
nghề.
23
* Nguyên tắc:
- Thuốc trước khi nhập về nhà thuốc (Gồm mua và hàng trả về): Phải được kiểm
soát 100%, tránh nhập hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc,
xuất xứ.
- Thuốc lưu tại nhà thuốc: Định kỳ kiểm soát tối thiểu 1 lần/ quý. Tránh để có hàng
bị biến đổi chất lượng, hết hạn sử dụng.
* Cách thức tiến hành:
- Kiểm tra tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc:
 Hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp pháp theo đúng các quy chế, quy định hiện hành.
 Kiểm tra cảm quan chất lượng thuốc:
 Kiểm tra bao bì: Phải còn nguyên vẹn, không móp méo, rách, bẩn.
 Kiểm tra hạn sử dụng, số kiểm soát, ngày sản xuất.
 Kiểm tra sự thống nhất giữa bao bì ngoài và các bao bì bên trong, bao bì
trực tiếp.
 Kiểm tra chất lượng cảm quan và ghi sổ theo dõi.
 So sánh với các mô tả về cảm quan của nhà sản xuất (nếu có).
 Nhãn: Đủ, đúng quy chế. Hình ảnh, chữ/ số in trên nhãn rõ ràng, không mờ, nhòe,
tránh hàng giả, hàng nhái.
- Nếu thuốc không đạt yêu cầu:
 Phải để ở khu vực riêng, gắn nhãn hàng chờ xử lý.
 Khẩn trương báo cho Dược sĩ phụ trách nhà thuốc và bộ phận nhập hàng để kịp
thời trả hoặc đổi cho nhà cung cấp.
- Kiểm tra điều kiện bảo quản của từng loại thuốc :
 Kiểm tra về các yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất ghi trên nhãn.
 Nhập vào dữ liệu máy vi tính những thông tin cần thiết. Đối với thuốc lưu kho:
Ghi “Sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ”: Mô tả chất lượng cảm quan chi tiết
các nội dung kiểm soát theo “Hướng dẫn tỉ lệ ghi sổ kiểm soát chất lượng thuốc
định kỳ”.
 Cột “Ghi chú”: Ghi những thông tin cần lưu ý về thuốc, bao gồm cả điều kiện
bảo quản đặc biệt; hoặc khi thuốc có hạn sử dụng ngắn.
24
- Các tủ thuốc được vệ sinh thường xuyên, thuốc được sắp xếp theo nguyên tắc hết
hạn trước xuất trước, đảm bảo theo nguyên tắc FIFO.
- Nhà thuốc được trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị nhằm phục vụ cho việc
đảm bảo việc bảo quản, kiểm soát chất lượng của thuốc.
- Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, để dễ dàng trong việc bảo quản.
- Bảo quản thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc.
- Các thuốc kê đơn được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng, có ghi chú rõ:
“Thuốc kê đơn” hoặc sắp xếp trong cùng một khu vực cũng nên sắp xếp riêng tránh
gây nhầm lẫn.
- Có nhiệt ẩm kế trong nhà thuốc và được phân công theo dõi thường xuyên.
* Ý nghĩa:
- Hoạt động này thường xuyên được thực hiện tại nhà thuốc.
- Ghi chép lại số lượng, chất lượng của các loại thuốc. Nhằm nâng cao hỗ trợ trong
quá trình hoạt động của nhà thuốc.
- Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, bổ sung các loại thuốc đáp ứng kịp thời nhu cầu
của khách hang. Cũng như nắm rõ chất lượng của thuốc tại nhà thuốc để có thể
đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất và đảm bảo sự hoạt động tốt của nhà thuốc.
b) Bảo quản,FEFO-FIFO
*Bảo quản:
- Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc;
- Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý;
- Các thuốc kê đơn nếu được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc
kê đơn” hoặc trong cùng một khu vực phải để riêng các thuốc bán theo đơn. Việc
sắp xếp đảm bảo sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn.
- Thuốc phải kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng tâm thần, và tiền chất) và các
thuốc độc hại, nhạy cảm và/hoặc nguy hiểm khác cũng như các thuốc có nguy cơ
lạm dụng đặc biệt, gây cháy, nổ (như các chất lỏng và chất rắn dễ bắt lửa, dễ cháy
và các loại khí nén) phải được bảo quản ở các khu vực riêng biệt, có các biện pháp
bảo đảm an toàn và an ninh theo đúng quy định của pháp luật tại các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan.
25
- Điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng: nhiệt độ không vượt quá 30°C, độ ẩm không
vượt quá 75%.
- Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất lợi của ánh sáng,
nhiệt độ, độ ẩm, sự ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng, bao gồm:
 Tủ, quầy, giá kệ chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo
quản thuốc và đảm bảo thẩm mỹ;
 Có đủ ánh sáng để đảm bảo các thao tác, đảm bảo việc kiểm tra các thông tin
trên nhãn thuốc và tránh nhầm lẫn.
 Nhiệt kế, ẩm kế để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc. Nhiệt kế,
ẩm kế phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định.
 Có tủ lạnh hoặc phương tiện bảo quản lạnh phù hợp với các thuốc có yêu cầu
bảo quản mát (8-15° C), bảo quản lạnh (2-8° C).
- Cách thức sắp xếp thuốc:
Yêu cầu bảo quản Cách thức sắp xếp
Nhiệt độ 2-150
C Ngăn mát tủ lạnh
Tránh ánh sang Để trong chỗ tối
Dễ bay hơi, dễ mốc mọt, dễ phân huỷ Để nơi thoáng, mát
Dễ cháy, có mùi Để tách riêng, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn
điện và các mặt hàng khác
Các thuốc khác không có yêu cầu bảo
quản đặc biệt
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên giá, kệ, tủ;
không để trên mặt đất, không để giáp
tường, tránh mưa hắt, ánh sáng mặt trời
chiếu trực tiếp
*FEFO-FIFO:
- FEFO: Hàng có hạn dùng còn lại ngắn hơn xếp ra ngoài, hạn dùng dài hơn xếp vào
trong.
- FIFO: Hàng sản xuất trước xuất trước, lô nhập trước xuất trước…
- Khi bán lẻ: Bán hết hộp đã mở trước, mở hộp nguyên sau: Tránh tình trạng mở
nhiều hộp thuốc một lúc.
- Đồng thời cũng cần quan sát, kiểm tra thuốc tại nhà thuốc và ưu tiên thực hiện
nguyên tắc: “ Hết hạn trước, xuất trước”.
26
- Công việc này luôn được thực hiện thường xuyên, ghi chép vào sổ. Bố trí các thuốc
cận hạn dùng dễ lấy, xuất trước.
c) Vai trò và hiệu quả của phần mềm quản lý nhà thuốc
- Cửa hàng thuốc là một loại hình kinh doanh dược phẩm rất đặc thù, và cần phải
thực sự cẩn trọng trong mọi khâu từ quản lý thuốc đến việc xuất khám, kê đơn, cấp
thuốc lại cho khách hàng… tất cả các khâu đều không được sai sót. Tuy nhiên, với
hàng nghìn loại thuốc khác nhau, làm sao để biết là trong kho còn loại nào hết loại
nào, hạn sử dụng của mỗi loại như thế nào? Rất khó để quản lý chặt chẽ các vấn
đề này nếu như không có phần mềm quản lý cửa hàng thuốc.
- Nhà thuốc được trang bị phần mềm quản lý thuốc tốt giúp kiểm kê thuốc xuất -
nhập một cách chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thuốc tốt.
- Còn giúp cho người quản lý biết được lượng thuốc sắp hết hạn để kịp thời tiêu thụ
trước hoặc xử lý.
- Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP áp dụng theo nguyên tắc “Thực hành tốt nhà
thuốc” (GPP) của Bộ Y Tế, hỗ trợ quản lý nhà thuốc đạt chuẩn GPP.
- Phần mềm quản lý nhà thuốc phù hợp cho mọi loại hình nhà thuốc GPP, hiệu thuốc
GPP, từ nhà thuốc nhỏ đến chuỗi nhà thuốc đáp ứng đầy đủ nguyên tắc, hỗ trợ
quản lý, bán bàng bằng mã vạch giúp kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh
của nhà thuốc GPP chính xác, nhanh chóng và dễ dàng.
- Chức năng quản lý cho các nhà thuốc từ khâu nhập hàng, in tem mã vạch, bán
hàng, theo dõi doanh số bán hàng, theo dõi quỹ tiền mặt tại quầy, in hóa đơn, theo
dõi tồn kho và cảnh báo lượng hàng tồn, cảnh báo hạn sử dụng, kiểm kê kho hàng
hóa,…
27
*Các chức năng của phần mềm quản lý nhà thuốc GPP:
- Chức năng quản lí hệ thống danh mục
- Chức năng quản lí hệ thống phân hệ
- Chức năng quản lí hàng hóa
- Chức năng theo dõi lịch sử thay đổi giá
- Chức năng quản lí nhà cung cấp
- Chức năng quản lí kho hàng
- Chức năng quản lí bán lẻ
- Chức năng quản lí bán sỉ
- Chức năng quản lí bán theo phác đồ
- Chức năng quản lí nhập mua
- Chức năng quản lí công nợ phải thu
- Chức năng quản lí công nợ phải trả
- Chức năng quản lí tiền mặt
- Chức năng quản lí mã vạch
- Chức năng quản lí người dùng
- Chức năng giám sát hành vi người dùng
- Chức năng truy vấn ngược 2 chiều
- Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu
- Hỗ trợ thiết bị và công nghệ
- Chức năng quản lí chuỗi nhà thuốc
- Hệ thống báo cáo
- Chức năng kiểm kê hàng hóa
- Chức năng kiểm kê công nợ
- Chức năng khóa dữ liệu
- Chức năng sao luu dữ liệu
- Hệ thống sổ theo dõi tiêu chuẩn GPP
*Vai trò của phần mềm quản lý nhà thuốc GPP:
- Phục vụ bán hàng:
 Cho phép nhập kho bằng mã vạch theo các đơn vị tính chẵn (hộp, chai, lọ…)
và xuất bán theo đơn vị tính lẻ ( vĩ, viên, gói…)
 Hỗ trợ bán thuốc cắt liều được thiết lập sẵn
28
 In hóa đơn bán hàng bằng các loại máy in bill ( roll printer)
 Quản lý nhập xuất hàng hóa chi tiết theo từng lô, hạn sử dụng
 Xem nhanh lượng tồn, hạn sử dụng của từng mặt hàng ngay trên màn hình bán
hàng
 Chốt doanh số bán hàng, hàng tồn vào cuối ngày
- Phục vụ Quản Trị:
 Theo dõi công việc hằng ngày: Doanh số bán hàng hằng ngày, theo dõi lượng
tồn hàng hóa, cảnh báo hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng, hàng bán chạy/
chậm…
 Hỗ trợ chức năng tự động tính giá vốn hàng mua cuối kỳ và lên báo cáo doanh
số và lãi lỗ (lãi gộp) cuối kỳ.
 Xem báo cáo bán hàng hàng ngày/tháng, theo ca, theo nhân viên bán hàng,
theo mặt hàng hoặc loại hàng một cách tức thời.
 Hỗ trợ cập nhật bảng giá, cho phép kiểm tra lại lịch sử giá nhập mua, xuất bán.
 Kiểm soát ngăn không cho phép nhân viên bán hàng sửa hoặc xóa đơn hàng
đã bán. Có chức năng sửa xóa đơn hàng dành riêng cho người có thẩm quyền
đối với các trường hợp bắt buộc hoặc khách trả lại hàng ngay tại quầy.
 Kiểm kê hàng hóa định kỳ
 Hỗ trợ phân quyền theo từng chức năng và vai trò nhiệm vụ
 Hỗ trợ ngưởi có thẩm quyền xem lại toàn bộ xem lại toàn bộ lịch sử cập nhật
đơn bán hàng: lập đơn, in, sửa, xóa…với đầy đủ các thông tin đã được được
hệ thống lưu vết: ngày giờ chỉnh sửa, người chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa…
2.2.3 Nêu danh mục các nhóm thuốc kinh doanh tại nhà thuốc.
29
DANH MỤC THUỐC
Bảng 1: β- LACTAM
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Amoxicilin Amoxycilin 500mg
2 Ampicilin Ampicilin 1g
3 Cefaclor Pyfaclor 500mg
4 Cefazolin Vicizolin
5 Cefixim Fudcime 200mg
Bảng 2: Thuốc nhóm Macrolid
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Azithromycin Vizicin 125
2 Clarithromycin Clarividi 500
3 Erythromycin Ery Children 250mg
Bảng 3: Thuốc nhóm Quinolon
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Ciprofloxacin Ciprobay 200
2 Ciprofloxacin Medopiren 500
3 Levofloxacin Tavanic
4 Levofloxacin Volfacine
5 Moxifloxacin Avetox
30
Bảng 4: Thuốc nhóm Tetracyclin
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Doxycyclin Doxycyclin 100
2 Doxycyclin Doxycyclin Stada
Bảng 5: Thuốc chống Parkinson
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Levodopa + Benserazid Madopar
2 Piribedil Trivastal Retard
3 Pramipexole Sifrol
4 Trihexyphenidyl Danapha-Trihex 2
Bảng 6: Thuốc chống thiếu máu
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Folic acid (vitamin B9) Aginfolix 5
2 Sắt sulfat + folic acid Bidiferon
Bảng 7: Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Acenocoumarol Acenocoumarol 4
2 Carbazochrom Adrenoxyl 10mg
3 Cilostazol Pasquate
31
Bảng 8: Thuốc chống đau thắt ngực
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Atenolol Atetnolo Stada 50mg
2 Diltiazem Diltiazem Stada 60mg
3 Diltiazem HCL Herbesser
4 Isosorbid Imidu 60ng
5 Trimetazidine Vashasan MR
Bảng 9: Thuốc chống loạn nhịp
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Ivabradin Savi Ivabradine 5
2 Propranolol Dorocardyl 40mg
Bảng 10: Thuốc trị tăng huyết áp
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Amlodipin Ambidil 5
2 Bisoprolol Concor
3 Captopril Captagim
4 Felodipin Mibeplen 5mg
5 Losartan Losartan Stada
Bảng 11:Thuốc hạ lipid máu
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Atorvastatin Lipistad 20
2 Fenofibrate Lipanthyl 200M
3 Rosuvastatin Crestor 10mg
32
Bảng 12: Thuốc lợi tiểu
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Furosemid Agifuros
2 Spironolacton Mezathion
Bảng 13: Thuốc đường tiêu hóa
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Omeprazole Kagasdine
2 Sulcrafat Sulcrafate 20mg
3 Cimetidin Cimetidin 200mg
4 Aluminium phosphate Phosphalugel
5 Domperidom Domperidom Stada
Bảng 14: Thuốc điều trị tiêu chảy
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Bacilus claussii Enterogermina
2 Diosmectit Smecta
3 Loperamid Loperamid
4 Nifuroxazid Ercefuryl
5 Kẽm gluconat Tozinax
Bảng 15: Thuốc trị táo bón
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Sorbitol Sorbitol 5g
2 Lactulose Duphalac
3 Bisacodyl Bisacodyl DHG
33
Bảng 16: Thuốc hạ đường huyết
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Acarbose Dorobay 50mg
2 Gliclazid Crondia 30 MR
3 Metformin Glucofast 500
4 Glibenclamide Glibenclamide STADA
5 Glimepirid Glimegim 2
Bảng 17: Hormon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Levothyroxin Berithyrox 100
2 Propylthiouracil Propylthiouracil 50mg
3 Thiamazol Thyroxol 10mg
Bảng 18: Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Budesonid Benita
2 Montelukast Singulair
3 Salbutamol Ventolin
4 Fluticasone Flixonase Aqueous
5 Theophylin Theostat L.P. 100mg
34
Bảng 19: Thuốc chữa ho
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Ambroxol Ambroxol 30mg
2 Bromhexin Bronhexin 8
3 Codein + Terpin hydrat Terpin Codein 10
4 Dextromethorphan Dextromethorphan 15mg
5 Acetylcystein Acetylcystein Stada
Bảng 20: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Celecoxib Coxirich 200
2 Etodolac Etodagim
3 Meloxicam Meloxicam
4 Paracetamol Paracetamol 500mg
5 Piroxicam Piroxicam 20mg
Bảng 21: Thuốc chữa đau nửa đầu
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Flunarizin Fluzinstad
2 Piracetam Nootropil
3 Cinnarizine Stugeron
35
Bảng 22: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 1
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Diphenhydramin Nautamine
2 Dimenhydrinat Dimenhydrinate 50 mg
3 Clorpheniramin Clorpheniramin 4mg
4 Cinnarizine Cinnarizin Actavis
5 Promethazin Phenergan
Bảng 23: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 2
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Cetirizine Medlicet
2 Loratadin Loratadin Stada
Bảng 24: Nhóm kháng nấm
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Ketoconazole Nizoral
2 Clotrimazole Canesten 1 day
3 Acyclovir Aciclovic cream BP
4 Itraconazol Trifungi
5 Fluconazole PymeFucan
36
Bảng 25: Nhóm thuốc nội tiết
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Levonorgestrel + Ethinylestradiol Anna
2 Ethinylestradiol + Desogestrel Mercilon
3 Dydrogesteron Duphaston
4 Sildenafil Viagra
5 Ethinylestradiol + Chlormadinon Belara
Bảng 26: Nhóm Vitamin
STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
1 Vitamin PP Vitamin PP 500mg
2 Vitamin B1, B2, B6, C, PP Becomplex C
3 Vitamin E ENAT 400
4 Vitamin C Upsa C
5 Vitamin A + Vitamin D VITAMIN A-D
37
2.2.4. Một số hình ảnh thuốc có ở Nhà Thuốc :
 Kháng sinh :
Hoạt chất: Cefalexin
Chỉ định:
Nhiễm trùng do một số vi khuẩn
Gr(-) & Gr(+) kể cả Staphylococcus
sản xuất men penicillinase, nhiễm
trùng đường tiết niệu, hô hấp, da &
mô mềm.
Hình 6: Cephalexin 250mg
Hoạt chất : Amoxicillin
Chỉ Định:
Cho các nhiễm khuẩn do các vi
khuẩn còn nhạy cảm như:
-Nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường
mật, tiêu hoá, tiết niệu– sinh dục.
-Nhiễm khuẩn da
Hình 7: Amoxicillin
Hoạt chất : Cefixim
Chỉ định:
Viêm tai giữa gây bởi Haemophilus
influenzae, Moraxella (Branhamella)
catarrhalis, Streptococcus pyogenese.-
Viêm xoang, viêm hầu họng, viêm
amiđan gây bởi Streptococcus
pyogenese.Viêm phổi, viêm phế quản
cấp và đợt kịch phát cấp của viêm phế
quản mạn tính gây bởi Streptococcus
pneumoniae,Haemophilus
influenzae.Viêm đường mật, viêm túi
mật.Viêm bàng quang, viêm thận - bể
thận, nhiễm khuẩn đường tiểu không
biến chứng gây bởi Escherichia coli,
Proteus mirabilis.
Hình 8: Mecefix -B.E
38
Hoạt chất : Lincomycin
Chỉ định:
Nhiễm trùng đường hô hấp. Nhiễm
khuẩn tai mũi họng. Nhiễm trùng ổ
bụng. Nhiễm trùng sản phụ khoa.
Nhiễm trùng xương và khớp. Nhiễm
trùng da và mô mềm, nhiễm trùng
răng. Nhiễm trùng máu và viêm
màng trong tim.
Hình 9: Lincomycin 500mg
Hoạt chất : Erythromycin
Chỉ định :
Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế
quản - phổi, da và mô mềm. Nhiễm
trùng răng miệng, tiết niệu và sinh
dục. Hóa dự phòng các đợt tái phát
của thấp khớp cấp. Bệnh amip ruột.
Hình 10: Erythromycin
 Nhóm NSAID :
Hoạt chất : Meloxicam
Chỉ định :
Điều trị triệu chứng dài hạn các cơn
viêm đau mạn tính trong: viêm đau
xương khớp (hư khớp, thoái hóa
khớp), viêm khớp dạng thấp, viêm
cột sống dính khớp.
Hình 11: Mobic 7.5mg
Hoạt chất : Colchicine
Chỉ định :
Đợt cấp của bệnh Gout
Hình 12: Cocilone
39
Hoạt chất : Ibuprofen
Chỉ định :
Chống viêm, giảm đau từ nhẹ đến
vừa trong một số bệnh như: đau thấp
khớp, đau cơ bắp, đau lưng, đau thần
kinh, đau nửa đầu, đau đầu, đau
răng, đau bụng kinh,… Hạ sốt và
làm giảm các triệu chứng của cảm
lạnh và cúm
Hình 13: Bividon
Hoạt chất : Diclofenac natri
Chỉ định :
Ðiều trị dài ngày viêm khớp mạn
tính, thoái hóa khớp. Thống kinh
nguyên phát. Ðau cấp (viêm sau
chấn thương, sưng nề) và đau mạn.
Viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên.
Hình 14: Voltaren
Hoạt chất : Meloxicam
Chỉ định :
Dùng dài ngày trong bệnh thoái hóa
khớp, viêm cột sống dính khớp và
các bệnh khớp mãn tính khác.
Hình 15: Melosafe - 7.5
40
 Nhóm chữa đái tháo đường :
Hoạt chất : Glimepirid
Chỉ định :
Đái tháo đường type 2 không phụ
thuộc insuline ở người lớn, khi nồng
độ đường huyết không thể kiểm soát
được bằng chế độ ăn kiêng, tập thể
dục và giảm cân đơn thuần.
Hình 16: Miaryl
Hoạt chất : Metformin
Chỉ định :
Đái tháo đường type II, đặc biệt ở
bệnh nhân quá cân khi chế độ ăn và
tập thể dục đơn thuần không đạt hiệu
quả trong kiểm soát đường huyết. Ở
người lớn: đơn trị liệu hay kết hợp
thuốc trị đái tháo đường dạng uống
khác hoặc insulin. Ở trẻ em từ 10
tuổi và thanh thiếu niên: đơn trị liệu
hay kết hợp insulin.
Hình 17: Glucophage
Hoạt chất : Atorvastatin
Chỉ định :
Tăng lipid huyết bao gồm tăng
cholesterol và tăng lipid huyết hỗn
hợp (tăng lipoprotein huyết týp
IIa/IIb), tăng triglycerid huyết (týp
IV) và rối loạn betalipoprotein
huyết (týp III). Điều trị hỗ trợ tăng
cholesterol huyết có tính gia đình
đồng hợp tử mà chức năng một số
thụ thể LDL vẫn còn. Hỗ trợ các
liệu pháp hạ lipid khác hoặc khi
không áp dụng được những liệu
pháp này.
Hình 18: Lipistad
41
Hoạt chất : Acarbose
Chỉ định :
Điều trị kết hợp chế độ ăn kiêng cho
bệnh nhân tiểu đường. Phòng ngừa
khởi phát đái tháo đường type 2 ở
người rối loạn dung nạp đường, kết
hợp chế độ ăn kiêng & tập thể dục.
Hình 19: Glucobay 50
 Nhóm Huyết áp -Tim mạch :
Hoạt chất : Captopril
Chỉ định :
Cao huyết áp ở bệnh nhân người lớn
Điều trị bệnh nhân suy tim không
đáp ứng với trị liệu bằng thuốc lợi
tiểu và digitalis
Điều trị nhồi máu cơ tim và bệnh
thận do tiểu đường
Hình 20: Captopril STADA 25mg
Hoạt chất : Nitroglycerin
Chỉ định :
Dự phòng cơn đau thắt ngực.
Điều trị hỗ trợ trong bệnh suy tim
trái nặng hay suy tim toàn bộ.
Hình 21: Domitral 2.5mg
42
Hoạt chất : Lisinopril
Chỉ định :
Điều trị tăng huyết áp
Điều trị suy tim có triệu chứng
Nhồi máu cơ tim cấp
Biến chứng trên thận của bệnh đái
tháo đường:
Ở bệnh nhân đái tháo đường phụ
thuộc insulin có huyết áp bình
thường và bệnh nhân đái tháo
đường không phụ thuộc insulin có
tăng huyết áp vừa mới chớm mắc
bệnh lý thận được đặc trưng bởi vi
albumin niệu, Zestril làm giảm tốc
độ tiết albumin niệu
Hình 22: Zestril
Hoạt chất : Coversyl
Chỉ định :
Cao huyết áp
Suy tim sung huyết
Hình 23: Coversyl
Hoạt chất : Trimatazidine
hydrochloride
Chỉ định :
Trong tim mạch: bệnh tim thiếu
máu cục bộ (điều trị dự phòng các
cơn đau thắt ngực di chứng nhồi
máu cơ tim).
Trong nhãn khoa: điều trị triệu
chứng phụ trợ chứng suy giảm thị
lực và rối loạn thị trường giả định
có nguồn gốc tuần hoàn.
Điều trị hỗ trợ các triệu chứng
chóng mặt và ù tai.
Hình 24: Vasranta
43
 Nhóm chữa ho:
Hoạt chất: Acetylcystein
Chỉ định:
Acetylcystein được dùng làm thuốc
tiêu chất nhầy trong bệnh tiết chất
nhầy bất thường, bệnh nhầy nhớt
hay trong những bệnh lý có đờm
nhầy đặc quánh như trong viêm phế
quản cấp và mạn tính.
Acetylcystein được dùng như một
chất giải độc trong điều trị ngộ độc
paracetamol.
Hình 25: Acetylcystein
Hoạt chất: Eucalyptol, menthol,
tinh dầu gừng, tinh dầu tần, tinh
dầu tràm
Chỉ định:
Dùng điều trị các chứng ho, đau
họng, sổ mũi, cảm cúm. Sát trùng
đường hô hấp. Làm loãng niêm
dịch, làm dịu ho.
Hình 26: Eugica fort
Hoạt chất: Amroxol HCL
Chỉ định:
Các bệnh cấp và mạn tính ở đường
hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế
quản không bình thường, đặc biệt
trong đợt cấp của viêm phế quản
mạn, hen phế quản, viêm phế quản
dạng hen.
Hình 27: Ambroxol Capsule
44
Hoạt chất: Bromhexin HCL
Chỉ định: Làm tan đàm trong viêm
khí phế quản, viêm phế quản mạn
tính, các bệnh phế quản phổi mạn
tính, gia tăng độ tập trung kháng
sinh khi phối hợp với kháng sinh
trong cơn viêm phế quản cấp.
Hình 28: Bromhexin 4mg
 Nhóm chữa hen suyễn:
Hoạt chất: Fluticasone propionate
Chỉ định:
Bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng theo
mùa ( bao gồm cả dị ứng với phấn
hoa, bụi bẩn, nấm mốc, không khí ô
nhiễm…)
Người bị viêm mũi dị ứng quanh
năm
Hình 29: Flixonase aqueous nasal spray
Hoạt chất: Montelukast
Chỉ định:
Phòng trị hen suyễn mạn tính ở trẻ
≥ 6 tháng. Giảm triệu chứng viêm
mũi dị ứng theo mùa ở trẻ ≥ 2 tuổi
Hình 30: Montiget
45
Hoạt chất: Theophylin
Chỉ định:
Giãn phế quản và mạch vành, trợ hô
hấp, kích thích tim, lợi tiểu. Điều trị
hen kèm khó thở, đau thắt ngực, phù
nề do suy tim.
Hình 31: Theophylin
 Nhóm chữa dạ dày:
Hoạt chất: Magie Hydroxid, Nhôm
Hydroxid và Simeticone.
Chỉ định:
Làm dịu các triệu chứng tăng tiết
acid dạ dày do loét dạ dày tá tràng,
viêm dạ dày, viêm thực quản
Làm giảm các triệu chứng đầy hơi,
bao gồm đau do đầy hơi sau mổ có
liên quan đến tình trạng dư acid.
Hình 32: Kremil - S
Hoạt chất : Omeprazole
Chỉ định:
Ðiều trị & dự phòng tái phát loét dạ
dày, loét tá tràng, viêm thực quản
trào ngược.
Ðiều trị dài hạn bệnh lý tăng tiết dạ
dày trong hội chứng Zollinger-
Ellison.
Hình 33: Omicap - 20
46
Hoạt chất: Aluminium Hydroxide,
Magnesium
Chỉ định :
Làm dịu các triệu chứng ợ nóng, ợ
chua, đầy bụng khó tiêu do tăng acid
dạ dày. Điều trị tăng acid dạ dày do
loét dạ dày, tá tràng. Phòng ngừa và
điều trị loét và chảy máu dạ dày tá
tràng do stress gây ra. Ðiều trị các
triệu chứng trào ngược dạ dày – thực
quản. Điều trị tình trạng tăng
phosphat máu Hình 34: Antacil
Hoạt chất: Lansoprazol
Chỉ định:
Loét dạ dày tiến triển.
Viêm thực quản do trào ngược dạ
dày - thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.
Hình 35: Lansoprazol STADA
Hoạt chất: Aluminium
Chỉ định:
Kháng acid dịch vị, bảo vệ niêm
mạc thực quản, niêm mạc dạ dày tá
tràng, điều trị chứng đầy bụng chậm
tiêu
Hình 36: Maalox
 Nhóm tiêu hóa:
Hoạt chất: Natri clorid, glucose
khan, natri citrat, kali clorid
Chỉ định:
Phòng và điều trị mất nước và chất
điện giải trong các trường hợp tiêu
chảy, nôn mửa, sốt cao, ra nhiều mồ
hôi do lao động nặng hoặc chơi thể
thao.
Hình 37: Oresol
47
Hoạt chất: Diosmectite
Chỉ định:
Tiêu chảy cấp và mạn tính ở người
lớn và trẻ em.
Điều trị các triệu chứng của bệnh
thực quản, dạ dày, tá tràng và ruột.
Hình 38: Hamett
Hoạt chất: Diosmectite
Chỉ định:
Tiêu chảy cấp và mãn tính ở trẻ con
và người lớn.
Ðiều trị triệu chứng đau của bệnh
thực quản-dạ dày-tá tràng và đại
tràng.
Hình 39: Smecta
Hoạt chất: Sorbitol
Chỉ định:
Điều trị triệu chứng táo bón và khó
tiêu.
Hình 40: Sorbitol Delalande
Hoạt chất: Bisacodyl
Chỉ định:
Điều trị táo bón. Thải sạch ruột
trước và sau phẫu thuật. Chuẩn bị X
- quang đại tràng.
Hình 41: BisacodylDHG
48
 Nhóm giảm đau – hạ sốt:
Hoạt chất: Paracetamol
Chỉ định:
Nhanh chóng hạ sốt, giảm đau nhức
thông thường, giảm khó chịu do cảm
lạnh, cúm, mọc răng, đau đầu, đau
tai, đau sau khi tiêm chủng, viêm
họng
Hình 42: Tylenol
Hoạt chất: Paracetamol
Chỉ định:
Giảm đau, hạ sốt. Điều trị các triệu
chứng đau đầu, đau cơ, đau bụng
kinh, đau họng, đau cơ xương...
Hình 43: Panadol
Hoạt chất: Paracetamol
Chỉ định:
Điều trị các chứng đau và sốt như
đau đầu, tình trạng như cúm, đau
răng, nhức mỏi cơ, đau bụng kinh
Hình 44: Effemax
Hoạt chất: Paracetamol
Chỉ định:
Làm giảm đau nhanh chóng và hiệu
quả các cơn đau như đau đầu, đau
nửa đầu, đau họng, đau bụng kinh,
đau sau nhổ răng hoặc các thủ thuật
nha khoa, đau răng, đau nhức cơ,
gân, đau do chấn thương, đau do
viêm khớp, viêm xoang, đau nhức
do cảm lạnh, cảm cúm. Hạ sốt
nhanh.
Hình 45: Hapacol
49
 Nhóm nội tiết :
Hoạt chất : Levonorgestrel
Chỉ định :
Ngừa thai khẩn cấp, được dùng
trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp
mà không dùng biện pháp tránh thai,
hoặc biện pháp tránh thai đã và đang
dùng không đạt hiệu quả.
Hình 46: Post - Captoc F
Hoạt chất : Levonorgestrel +
Ethinylestradiol
Chỉ định:
Ðiều trị thay thế hormon ở nữ mãn
kinh (điều trị rối loạn vận mạch vừa
và nặng, dự phòng loãng xương do
mãn kinh) và ở nữ giảm năng tuyến
sinh dục.
Hình 47: AnNa
Hoạt chất : Levonorgestrel
Chỉ định :
Thuốc tránh thai dùng được cho mọi
đối tượng phụ nữ, đặc biệt sử dụng
cho người cho con bú.
Hình 48: Newlevo
50
Hoạt chất : Mifepristone
Chỉ định :
Dùng trong những trường hợp tránh
thai khẩn cấp (trong vòng 120 giờ
sau khi giao hợp).
Hình 49: Meopristone
Hoạt chất : Desogestrel +
Ethinylestradiol
Chỉ định :
Ngừa thai bằng đường uống
Hình 50:
 Nhóm bôi da :
Hoạt chất : Miconazole
Hình 51: Daktarin
Hoạt chất : Ketoconazol +
Neomycin Sulfat
Hình 52: Kedermfa
Hoạt chất : Betamethasone
Dipropionate, Clotrimazole,
Gentamicin
Hình 53: Sihiron
51
Hoạt chất : Betamethasone
Dipropionate, Clotrimazole,
Gentamicin
Hình 54: Gensonmax
Hoạt chất : Betamethason
dipropionate,
Acid salicylic
Hình 55: Dibetalic
 Thuốc Đông Y :
Điều trị các thể hen phế quản (đặc
biệt thể mãn tính), viêm phế quản
mãn tính, viêm phế quản thể co
thắt, thể tắc nghẽn có biểu hiện:
Khó thở, ho, tức ngực, đờm nhiều.
Phòng chống cơn hen tái phá
Hình 56: Thuốc hen P/H
Giúp bổ não, tăng cường lưu thông
máu lên não, làm hết đau đầu,
chóng mặt, ù tai hiệu quả. Sản
phẩm từ thảo dược thiên nhiên,
giúp hỗ trợ khô mắt, mỏi mắt, cận
thị.
Hình 57: Hoạt huyết dưỡng não
52
Chữa sỏi thận, sỏi túi mật, sỏi bàng
quang;
Trị các chứng tiểu buốt, tiểu rắt,
tiểu ít,
Giúp giải độc cơ thể, giảm mụn
nhọt, ung
Hình 58: Kim tiền thảo
Chữa ho tiêu đờm , chuyên trị ho
cảm, ho gió, ho khan, viêm phế
quản
Hình 59: Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ
53
 Dụng cụ Y tế :
Băng keo cá nhân
Hình 60: Băng keo cá nhân
Băng vải
Hình 61: Băng vải
Oxy già
Hình 62: Oxy già
54
2.3 VIỆC THỰC HIỆN GPP TẠI NHÀ THUỐC
2.3.1 So sánh, nhận xét những nội dung nhà thuốc đã thực hiện được so với bảng
kiểm GPP của Bộ Y Tế
Nhà thuốc thực hiện đầy đủ nội dung nội dung bảng kiểm GPP của Bộ Y Tế:
* Người quản lý chuyên môn:
- Luôn có mặt khi cơ sở bán lẻ hoạt động
- Có giám sát 02 nhân viên là Dược sĩ Cao đẳng và Dược sĩ Trung học bán thuốc và
trực tiếp tham gia bán thuốc kê đơn
- Có tham gia kiểm soát chất lượng thuốc khi nhập về và trong quá trình bảo quản
tại nhà thuốc
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn
- Có hướng dẫn 02 nhân viên theo dõi các tác dụng không mong muốn và báo cáo
với cơ quan y tế
- Có cộng tác với y tế cơ sở
*Nguời bán lẻ:
- Có đủ nhân viên phục vụ cho hoạt động của nhà thuốc. Số luợng:
 Dược sỹ Đại học 01
 Dược sỹ Cao Đẳng 01
 Dược sỹ Trung học 01
- Cả 03 nguời đều có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được giao
- Không có nhân viên nào đang trong thời gian bị kỷ luật liên quan đến chuyên môn
y dược
- Luôn mặc áo Blouse và đeo biển hiệu ghi rõ chức danh
- Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật y tế
- Tất cả nhân viên được huấn luyện để hiểu rõ và thực hiện đúng các nguyên tắc
GPP
- Đều có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc với khách hàng và giữ bí mật thông tin
về người bệnh.
*Cơ sở vật chất:
- Xây dựng và thiết kế:
55
 Địa điểm cố định (tại: 145 Chu Văn An, phuờng 26, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh), có khu trưng bày bảo quản riêng biệt đảm bảo
kiểm soát được môi trường bảo quản thuốc.
 Nhà thuốc có môi trường riêng biệt hoàn toàn
 Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm
 Trần nhà có chống bụi
 Tường và nền nhà phẳng, nhẵn, dễ vệ sinh, lau rửa
- Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh
- Khu trưng bày bảo quản có diện tích từ 30m2 trở lên: 36m2
- Có khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin
- Có vòi nước để làm sạch tay cho nhân viên nhà thuốc và người mua
- Có khu vực tư vấn (Khu vực tư vấn đảm bảo được tính riêng tư): có bàn tư vấn
được xếp khuất phía sau khu vực quầy thuốc
- Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế để khu vực riêng, không ảnh hưởng
đến thuốc. Có biển hiệu khu vực “Sản phẩm này không phải là thuốc”
*Thiết bị bảo quản thuốc:
- Có đủ tủ quầy bảo quản thuốc
- Tủ, quầy, giá kệ dễ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ: Xài tủ kính, dễ vệ sinh lau chùi
sạch sẽ
- Có nhiệt kế, ẩm kế (đã hiệu chuẩn) và có ghi chép theo dõi
- Có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất phù hợp
- Nơi bán thuốc đủ ánh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và không
nhầm lẫn
- Ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp vào nơi trưng bày, bảo quản thuốc
- Cơ sở có thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn
- Nơi bán thuốc được duy trì ở nhiệt độ không quá 30°C, độ ẩm không quá 75% và
thỏa mãn điều kiện bảo quản của thuốc
*Dụng cụ, bao bì ra lẻ:
- Có dụng cụ, bao bì ra lẻ thuốc phù hợp, dễ vệ sinh. Bao bì kín khí cho thuốc không
còn bao bì tiếp xúc trực tiếp
- Thuốc bán lẻ không đựng trong bao bì mang tên thuốc khác hoặc chứa nội dung
quảng cáo của một thuốc khác.
56
*Ghi nhãn thuốc:
- Thuốc bán lẻ không còn bao bì ngoài của thuốc được đính kèm theo các thông tin
sau:
 Tên thuốc, dạng bào chế
 Nồng độ, hàm lượng
 Cách dùng
 Liều dùng
 Số lần dùng
*Hồ sơ pháp lý:
- Có các giấy tờ pháp lý (đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của Dược sĩ chịu
trách nhiệm chuyên môn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
- Có hồ sơ nhân viên (Hồ sơ gồm: hợp đồng lao động, Giấy khám sức khỏe, bằng
cấp chuyên môn, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ đào tạo)
*Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc:
- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc
- Có các tài liệu về quy chế chuyên môn dược hiện hành
- Có Internet để tra cứu thông tin
*Hồ sơ sổ sách liên quan hoạt động kinh doanh thuốc:
- Có hồ sơ, tài liệu và máy tính để theo dõi quản lý việc xuất, nhập tồn trữ thuốc và
các thông tin liên quan.
- Có lưu giữ hồ sơ sổ sách/thông tin lưu trữ trên máy tính ít nhất 1 năm kể từ khi
thuốc hết hạn dùng
- Có hồ sơ, tài liệu hoặc máy tính để theo dõi dữ liệu liên quan đến bệnh nhân: tên
người kê đơn và cơ sở hành nghề; đơn thuốc của bệnh nhân có đơn thuốc
- Có trang bị thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối
mạng để quản lý hoạt động kinh doanh thuốc.
- Có cơ chế cung cấp và chuyển giao thông tin quản lý kinh doanh cho cơ quan quản
lý.
*Xây dựng và thực hiện các quy trình thao tác chuẩn:
- Có đủ các quy trình cơ bản theo yêu cầu:
 Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng.
 Quy trình bán thuốc kê đơn.
57
 Quy trình bán thuốc không kê đơn
 Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng
 Quy trình giải quyết với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi
- Các quy trình thao tác chuẩn của cơ sở do người có thẩm quyền phê duyệt và ký
ban hành
- Nhân viên bán thuốc áp dụng và thực hiện đầy đủ theo các quy trình
*Nguồn thuốc:
- Có hồ sơ các nhà cung ứng thuốc có uy tín gồm:
 Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
 Có danh mục các mặt hàng cung ứng.
 Có danh mục nhà cung cấp uy tín, đảm bảo được lựa chọn.
- Có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ
- Tất cả thuốc tại nhà thuốc là thuốc được phép lưu hành hợp pháp (có số giấy phép
lưu hành)
*Thực hiện quy chế chuyên môn - Thực hành nghề nghiệp:
- Quản lý, mua bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt đúng quy chế
- Kiểm tra đối chiếu số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt trên sổ sách và thực tế
khớp
- Nhân viên nhà thuốc nắm được quy chế kê đơn và biết cách tra cứu danh mục
thuốc không kê đơn
- Khi bán thuốc, người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh,
về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc
- Người bán lẻ có trình độ chuyên môn phù hợp để bán các thuốc kê trong đơn thuốc.
- Có kiểm tra đơn thuốc trước khi bán
- Nhà thuốc có biện pháp theo dõi việc bán thuốc kê đơn
- Nếu đơn thuốc không hợp lệ, người bán thuốc có:
 Hỏi lại người kê đơn
 Thông báo cho người mua
 Từ chối bán
- Dược sỹ đại học thay thế thuốc trong đơn thuốc.
- Khi bán thuốc, người bán lẻ có tư vấn và thông báo cho người mua:
 Lựa chọn thuốc phù hợp nhu cầu điều trị và khả năng tài chính
58
 Cách dùng thuốc
 Các thông tin về thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc, các cảnh báo
 Những trường hợp cần sự chẩn đoán của thầy thuốc mới dùng thuốc
 Những trường hợp không cần sử dụng thuốc
- Hướng dẫn sử dụng thuốc vừa bằng lời nói, vừa ghi nhãn theo quy định
- Khi giao thuốc cho người mua, người bán lẻ thuốc có kiểm tra đối chiếu các thông
tin sau:
 Nhãn thuốc
 Chất lượng thuốc bằng cảm quan
 Chủng loại thuốc
 Số lượng
- Không tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc trái với quy định về
thông tin, quảng cáo
- Người bán lẻ thuốc không khuyến khích người mua mua nhiều thuốc hơn cần thiết
- Thuốc có đủ nhãn
- Nhãn thuốc và thuốc bên trong đúng và khớp với nhau
- Sắp xếp thuốc:
 Sắp xếp gọn gàng, dễ lấy, tránh nhầm lẫn
 Sắp xếp theo tác dụng dược lý và điều kiện bảo quản ghi trên nhãn
 Có khu vực riêng cho “Thuốc kê đơn”
- Thực hiện niêm yết giá thuốc đúng quy định và bán không cao hơn giá niêm yết
- Có kiểm tra, kiểm soát khi nhập thuốc:
 Hạn dùng của thuốc
 Thuốc còn nguyên vẹn trong bao bì gốc của nhà sản xuất
 Các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu cầu quy chế nhãn)
 Có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan.
- Có tiến hành kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ
*Giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thuốc phải thu hồi:
- Có tiếp nhận và lưu thông tin hoặc lưu các thông báo về thuốc khiếu nại, thuốc
không được phép lưu hành, thuốc phải thu hồi
- Có thu hồi và lập hồ sơ thu hồi theo quy định, Có kiểm kê đối với thuốc khiếu nại,
thuốc phải thu hồi
59
- Có trả lại nơi mua hoặc hủy theo đúng quy định.
- Có báo cáo các cấp theo quy định.
- Có sổ và có ghi chép theo dõi tác dụng phụ của thuốc do khách hàng phản ánh.
2.3.2 Liệt kê:
a) Các loại sổ sách
- Sổ theo dõi hạn dùng
- Sổ theo dõi đào tạo
60
- Sổ theo dõi xuất hàng
- Sổ theo dõi nhập thuốc
- Sổ theo dõi vệ sinh nhà thuốc
61
- Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc
- Sổ theo dõi khiếu nại phản ánh của khách hàng
- Sổ theo dõi chất luợng thuốc định kỳ và đột xuất
62
- Sổ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm
- Sổ theo dõi thu hồi thuốc
- Sổ theo dõi bán thuốc theo đơn
63
- Sổ theo dõi công văn thông tư
b) các S.O.P có tại nhà thuốc và việc triển khai thực hiện trong thực tế
*Các S.O.P
- Quy trình mua thuốc
- Quy trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán theo đơn
- Quy trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán không theo đơn
- Quy trình bảo quản và theo dõi chất luợng
64
- Quy trình giải quyết với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi
- Quy trình đào tạo nhân viên
- Quy trình vệ sinh nhà thuốc
- Quy trình ghi chép nhiệt độ, độ ẩm
- Quy trình sắp xếp, trình bày
2.4 TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP THUỐC
2.4.1 Mô tả được cách tổ chức nhập thuốc:
a) cách tổ chức nhập thuốc, cách dự trù mua:
Dự trù mua hàng phụ thuộc vào một số điều kiện sau:
- Một số lọai thuốc trong nhà thuốc đã hết
- Đề nghị hấp dẫn của nhà cung cấp
- Nhu cầu của khách hàng
- Thông tin đầu vào (đơn chào hàng, đơn mua hàng, danh sách nhà cung cấp, sổ ghi
hàng, bảng giá từ nhà cung ứng)
- Nơi sử dụng: Nhà cung cấp (Chiết khấu theo số luợng từ nhà cung ứng)
- Tùy thuộc vào nhu cầu của từng loại thuốc
- Số luợng dự trù nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu nguời mua
- Bảng kiểm kê hàng: ghi những loại hàng cần mua
- Bảng niêm yết giá các loại thuốc có trong của hàng cho nguời mua biết
- Phiếu nhập kho: ghi tên hàng, chủng loại số lượng, đơn giá, thành tiền, thanh toán
- Sổ nhập khẩu: ghi lại việc xuất nhập hàng, số hàng còn trong Nhà thuốc
b) Nguồn cung ứng:
- Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp.
- Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc
trong quá trình kinh doanh;
- Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có
số đăng ký được phép nhập khẩu). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao
gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn,
chứng từ hợp lệ của thuốc mua về;
65
- Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn
thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các
thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản
c)Thời điểm mua
- Mua hàng thường kỳ: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay mua hàng đột xuất khi
hàng tồn sắp hết, cần mua thêm hàng ngay để tránh hết thuốc bán cho khách hàng.
- Vào các thời điểm giao mùa người dân hay mắc các bệnh như cảm cúm, ho, sốt...
nhà thuốc cần đặt hàng nhiều vào thời điểm này. Thời điểm có bệnh dịch xảy ra
thì nhà thuốc cần mua thêm thuốc để bán cho khách hàng.
d) Cách tính giá thuốc :
- Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) x Giá mua vào
- Ở nhà thuốc Đức Tín, mức thặng số bán lẻ (%) là 5%
2.4.2 Nhận xét :
a) Các nhóm, loại thuốc được bán ra nhiều tại nhà thuốc. Giải thích nguyên nhân.
- Giảm đau-Hạ sốt
- Kháng sinh
- Kháng viêm
- Kháng dị ứng
- Vitamin và một số thực phẩm chức năng bổ trợ
*Nguyên nhân:
- Nhiều lần đi khám bệnh được Bác sĩ cho uống các loại thuốc giảm đau, hạ sốt,
chống nhức mỏi như Para-cetamol, Panadol, Efferalgan nên nhiều người đã “quen
mặt” và mỗi lần đi khám bệnh quá đông người phải mất công chờ nên lần sau có
triệu chứng lại là tự mua thuốc đến nhà thuốc mua y đúc các thuốc này cũng trữ
vài vỉ trong tủ thuốc gia đình của mình phòng khi có sự cố xảy ra.
- Nhóm thuốc kháng sinh, kháng dị ứng: Do đây là những thuốc điều trị các bệnh
cảm cúm, ho, viêm họng,...Điều kiện môi trường sống ở thành phố Hồ Chí Minh
không được đảm bảo vệ sinh, môi trường không khí ô nhiễm, khói thải xe cộ
nhiều, thời tiết oi bức và ẩm ướt, mật độ dân cư đông… dẫn đến việc người dân dễ
mắc các bệnh viêm nhiễm, các bệnh dị ứng.
66
- Vitamin và thực phẩm bổ trợ: Dễ dàng tìm được công dụng và thông tin trên mạng
cũng như cách sử dụng mà không cần đi khám Bác sĩ, một phần đời sống ngừời
dân nâng cao nên muốn đầu tư thêm về sức khỏe và phòng bệnh bên cạnh các
thuốc chữa bệnh
Ví dụ về các loại thuốc được bán ra trong các ca bệnh nhân tự khai :
- Thuốc Viêm họng, ngứa họng cho người lớn : Cefadroxil 500mg, Prednisolone
5mg, Eugica, Certirizine 10mg…
- Thuốc viêm loét dạ dày, đầy hơi, ợ chua : Omeprazole 20 mg, Pantoprazol 40 mg,
Phosphalugel, Cimetidine 200 mg, Trimebutin 100 mg, Maalox…
- Thuốc ho, long đờm, tiêu đờm : các dạng phối hợp, codein, dextromethorphan,
bromhexin, acetyl cystein, tinh dầu tràm….
- Thuốc cảm sổ mũi, dị ứng : certirizine 10 mg, fexofenadine 60mg, chlopheniramin
maleat 4 mg, loratadine …
b)Tình hình bán thuốc theo cách tự khai bệnh
- Tùy thuộc vào lời khai bệnh của bệnh nhân cũng như những câu trả lời kèm theo
khi được dược sĩ hỏi, mà dược sĩ quyết định việc kê đơn cho bệnh nhân, phác đồ
thường gồm các thuốc đánh vào các triệu trứng hiện có và vào căn nguyên của
bệnh.
- Bên cạnh đó tùy thuộc vào nhu cầu và mức đáp ứng thuốc của bệnh nhân đối với
từng loại thuốc thông qua lịch sử dùng thuốc mà dược sĩ cũng có thể kê thuốc thay
đổi cho bệnh nhân, có thể sử dụng thay đổi nhiều thuốc generic có cùng hoạt chất
và nồng độ nhằm mục tiêu đạt hiệu quả trị liệu cao nhất. Lượng người bệnh mua
thuốc theo kiểu tự khai này chiếm phần đông và đặc biệt là họ có nhu cầu rất cao
về những thuốc đã sử dụng có đáp ứng,
c) Tình hình bán thuốc kê đơn tại nhà thuốc.
Lượng bệnh mua thuốc kê đơn chiếm phần ít hơn và thường chủ yếu là những bệnh
mạn tính, uống dài ngày.Thuốc kê đơn thường được bán ra theo đơn của bác sĩ do bệnh
nhân cung cấp, bán thuốc đúng như toa đã kê (chủ yếu là chính xác về hoạt chất và hàm
lượng), thường là không phù hợp về tên biệt dược thế nên Dược sĩ phải giải thich rõ về
các hoạt chất tương đương với các biệt dược ghi trong toa để bệnh nhân yên tâm sử
dụng.Nếu bệnh nhân có nhu cầu đặt thuốc theo đúng tên biệt dược trong toa, nhà thuốc
67
cũng liên lạc với công ty phân phối để đặt mua và giao thuốc cho bệnh nhân theo đúng
ngày hẹn.
2.5 THÔNG TIN GIỚI THIỆU THUỐC VÀ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:
2.5.1 Những quy định chung
- Thông tin thuốc là việc thu thập và/hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến
thuốc như chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng, phản ứng có hại của
thuốc, phòng ngừa khi dùng cho những nhóm người đặc biệt (Trẻ em, phụ nữ có
thai, phụ nữ cho con bú, người cao tuổi và các đối tượng khác) của đơn vị, cá nhân
có trách nhiệm thông tin thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của các đơn vị, cá
nhân đang trực tiếp hành nghề y, dược hoặc của người sử dụng thuốc.
- Hội thảo giới thiệu thuốc là các buổi giới thiệu sản phẩm thuốc hoặc thảo luận
chuyên đề khoa học cho cán bộ y tế có liên quan đến thuốc do các đơn vị kinh
doanh thuốc tổ chức, tài trợ.
- Quảng cáo thuốc là hoạt động giới thiệu thuốc do đơn vị kinh doanh thuốc trực
tiếp tiến hành hoặc phối hợp, hoặc tài trợ, uỷ quyền cho một đơn vị khác tiến hành
để thúc đẩy việc kê đơn, cung ứng, bán và/hoặc sử dụng thuốc trên cơ sở sử dụng
thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.
- Người giới thiệu thuốc là người của đơn vị kinh doanh thuốc trên lãnh thổ Việt
Nam được đơn vị này phân công làm nhiệm vụ giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế.
2.5.2 Thông tin, quảng cáo thuốc
a)Thông tin thuốc
Trách nhiệm chung về thông tin thuốc:
- Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành và các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) có trách nhiệm tổ chức
thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc; kịp thời thông báo tới các
đối tượng kê đơn và sử dụng thuốc nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn
và hiệu quả.
- Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc có
trách nhiệm giúp Bộ Y tế trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo và cung
cấp các thông tin có liên quan đến thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.
68
*Thông tin thuốc của các đơn vị kinh doanh thuốc:
- Cơ sở bán lẻ thuốc cung cấp những thông tin có liên quan, hướng dẫn sử dụng
thuốc khi bán lẻ cho người mua thuốc; thu thập và báo cáo phản ứng có hại của
thuốc, các biểu hiện suy giảm chất lượng thuốc tới cơ quan quản lý chuyên môn
trực tiếp.
- Cơ sở bán lẻ thuốc phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc của những tài liệu thông
tin/quảng cáo thuốc đang được trưng bày, giới thiệu tại cơ sở mình; chỉ cho phép
các đơn vị kinh doanh thuốc/hoặc người được uỷ quyền phân phát những tài liệu
thông tin, quảng cáo đã được chấp thuận của Cục Quản lý dược.
b)Thông tin để giới thiệu cho cán bộ y tế
Nội dung giới thiệu thuốc trong hội thảo nêu đầy đủ các thông tin:
1. Tên thuốc: có thể dùng tên biệt dược hoặc tên gốc;
2. Thành phần hoạt chất:
- Đối với thuốc tân dược: Dùng tên theo danh pháp quốc tế;
- Đối với thuốc có nguồn gốc dược liệu: Dùng tên theo tiếng Việt (trừ tên dược liệu
ở Việt Nam chưa có thì dùng theo tên nguyên bản nước xuất xứ kèm tên Latinh).
3. Hàm lượng/nồng độ hoạt chất;
4. Dạng bào chế;
5. Những thông tin, kết quả nghiên cứu về:
- Dược động học;
- Dược lực học;
- Thông tin lâm sàng: Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định, những điều
cần đề phòng, lưu ý khi sử dụng, tác dụng phụ, phản ứng có hại và cách xử lý,
tương tác thuốc, trường hợp dùng quá liều và cách xử lý;
- Thông tin về mặt bào chế, công thức bào chế, cách bảo quản, hạn dùng, quy cách
đóng gói;
- Thông tin về phân loại thuốc: thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc bán
theo đơn, thuốc bán không cần đơn của bác sỹ;
- Các thông tin khác có liên quan;
- Tên, địa chỉ nhà sản xuất và nhà phân phối chính
c) Quảng cáo thuốc
69
* Nội dung quảng cáo thuốc phải phù hợp với các tài liệu sau đây:
- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) phê duyệt.
- Chuyên luận về thuốc đó đã được ghi trong Dược thư Quốc gia hoặc trong các tài
liệu về thuốc đã được quốc tế công nhận.
* Nội dung quảng cáo thuốc trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp
phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao
thông, vật thể di động khác phải có đủ các thông tin sau:
- Tên thuốc: là tên trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam;
- Thành phần hoạt chất:
 Đối với thuốc tân dược: Dùng tên theo danh pháp quốc tế;
 Đối với thuốc có nguồn gốc dược liệu: Dùng tên theo tiếng Việt (trừ tên
dược liệu ở Việt Nam chưa có thì dùng theo tên nguyên bản nước xuất xứ
kèm tên Latinh).
- Chỉ định;
- Cách dùng;
- Liều dùng;
- Chống chỉ định và/hoặc những khuyến cáo cho các đối tượng đặc biệt như phụ nữ
có thai, người đang cho con bú, trẻ em, người già, người mắc bệnh mãn tính;
- Tác dụng phụ và phản ứng có hại;
- Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc;
- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc. (Có thể thêm tên, địa chỉ nhà phân phối);
- Lời dặn "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng";
- Cuối trang đầu của tài liệu quảng cáo thuốc phải in:
- Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược:
XXXX/XX/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm;
- Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu.
- Đối với những tài liệu gồm nhiều trang phải đánh số trang, ở trang đầu phải ghi rõ
tài liệu này có bao nhiêu trang, phần thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang
nào.
2.5.3 Mô tả việc hướng dẫn hoặc tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng.
- Tiếp đón và chào hỏi khách hàng
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí
Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ky nang xac dinh muc tieu
Ky nang xac dinh muc tieuKy nang xac dinh muc tieu
Ky nang xac dinh muc tieuThành Nguyễn
 
Tư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhNgoc Tran Bich
 
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)Học Huỳnh Bá
 
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới nataliej4
 
Một số nghi thức giao tiếp cơ bản
Một số nghi thức giao tiếp cơ bảnMột số nghi thức giao tiếp cơ bản
Một số nghi thức giao tiếp cơ bảnquan tran
 
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...Man_Ebook
 
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh viện
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh việnBáo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh viện
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh việnYenPhuong16
 
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.akirahitachi
 
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...hieu anh
 
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)Học Huỳnh Bá
 
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BV
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BVN1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BV
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BVHA VO THI
 
07. kỹ năng quản lý theo quy trình
07. kỹ năng quản lý theo quy trình07. kỹ năng quản lý theo quy trình
07. kỹ năng quản lý theo quy trìnhMai Xuan Tu
 
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAITẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAIOnTimeVitThu
 
VĂN MINH LƯỠNG HÀ
VĂN MINH LƯỠNG HÀVĂN MINH LƯỠNG HÀ
VĂN MINH LƯỠNG HÀbanguyen44
 

Mais procurados (20)

Ky nang xac dinh muc tieu
Ky nang xac dinh muc tieuKy nang xac dinh muc tieu
Ky nang xac dinh muc tieu
 
Báo Cáo Thực Tập Tại Bệnh Viện Đa Khoa Long An, 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Tại Bệnh Viện Đa Khoa Long An, 9 ĐiểmBáo Cáo Thực Tập Tại Bệnh Viện Đa Khoa Long An, 9 Điểm
Báo Cáo Thực Tập Tại Bệnh Viện Đa Khoa Long An, 9 Điểm
 
Tư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minh
 
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)
Bài giảng môn nghiệp vụ văn thư (chương 1)
 
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
 
Một số nghi thức giao tiếp cơ bản
Một số nghi thức giao tiếp cơ bảnMột số nghi thức giao tiếp cơ bản
Một số nghi thức giao tiếp cơ bản
 
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại...
 
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh viện
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh việnBáo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh viện
Báo cáo thực tập dược tại khoa dược bệnh viện
 
Luận văn: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công
Luận văn: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện côngLuận văn: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công
Luận văn: Đánh giá thực hiện Quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công
 
Báo cáo thực tập tại bệnh viện, RẤT HAY, 9 ĐIỂM!
Báo cáo thực tập tại bệnh viện, RẤT HAY, 9 ĐIỂM! Báo cáo thực tập tại bệnh viện, RẤT HAY, 9 ĐIỂM!
Báo cáo thực tập tại bệnh viện, RẤT HAY, 9 ĐIỂM!
 
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh viện Hóc Môn
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh viện Hóc MônĐề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh viện Hóc Môn
Đề tài: Báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh viện Hóc Môn
 
Báo cáo thực tập Khoa dược tại bệnh viện thủ đức
Báo cáo thực tập Khoa dược tại bệnh viện thủ đứcBáo cáo thực tập Khoa dược tại bệnh viện thủ đức
Báo cáo thực tập Khoa dược tại bệnh viện thủ đức
 
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...
báo cáo thực tập tại nhà thuốc và thông tin về những nhóm thuốc thông dụng ở ...
 
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)
Bài tập dịch tiếng trung (汉语翻译练习)
 
Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP (qd11 GPP)
Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP (qd11 GPP)Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP (qd11 GPP)
Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP (qd11 GPP)
 
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BV
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BVN1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BV
N1T1-Triển khai hoạt động thông tin thuốc tại BV
 
07. kỹ năng quản lý theo quy trình
07. kỹ năng quản lý theo quy trình07. kỹ năng quản lý theo quy trình
07. kỹ năng quản lý theo quy trình
 
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAITẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
TẢI NHANH - BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
 
VĂN MINH LƯỠNG HÀ
VĂN MINH LƯỠNG HÀVĂN MINH LƯỠNG HÀ
VĂN MINH LƯỠNG HÀ
 

Semelhante a Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí

BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1BVIS Ha Noi
 
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...jackjohn45
 
Bao cao thuc tap dinh my linh 093123
Bao cao thuc tap  dinh my linh 093123Bao cao thuc tap  dinh my linh 093123
Bao cao thuc tap dinh my linh 093123Lan Nguyễn
 
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015Hoa Sen University
 
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016Banmaischool
 
Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm
 Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm
Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâmanh hieu
 
Báo cáo thực tập athena
Báo cáo thực tập athena Báo cáo thực tập athena
Báo cáo thực tập athena tinhtu2007
 
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)Hoa Sen University
 
104527 pham thu hang
104527 pham thu hang104527 pham thu hang
104527 pham thu hangLan Nguyễn
 
104691 vu hoang minh khoi
104691  vu hoang minh khoi104691  vu hoang minh khoi
104691 vu hoang minh khoiLan Nguyễn
 
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻĐặng Phương Nam
 
Tuần 5 lớp koala
Tuần 5 lớp koalaTuần 5 lớp koala
Tuần 5 lớp koalaConnor Kenway
 
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021BuiDuyTamWebsite
 
104662 nguyen thi quynh nga
104662  nguyen thi quynh nga104662  nguyen thi quynh nga
104662 nguyen thi quynh ngaLan Nguyễn
 
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...tcoco3199
 
Báo cáo thực tập tuần 4
Báo cáo thực tập tuần 4Báo cáo thực tập tuần 4
Báo cáo thực tập tuần 4tran thai
 

Semelhante a Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí (20)

BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
BVIS Ha Noi Newsletter Issue 1
 
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...
Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng của các điều kiện trích ly lên quá trình thu n...
 
Bao cao thuc tap dinh my linh 093123
Bao cao thuc tap  dinh my linh 093123Bao cao thuc tap  dinh my linh 093123
Bao cao thuc tap dinh my linh 093123
 
Khảo sát kiến thức, thực hành tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ tạ...
Khảo sát kiến thức, thực hành tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ tạ...Khảo sát kiến thức, thực hành tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ tạ...
Khảo sát kiến thức, thực hành tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ tạ...
 
LỜI_CẢM_ƠN.doc
LỜI_CẢM_ƠN.docLỜI_CẢM_ƠN.doc
LỜI_CẢM_ƠN.doc
 
BÀI MẪU Khóa luận ngành tâm lý học, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận ngành tâm lý học, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Khóa luận ngành tâm lý học, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Khóa luận ngành tâm lý học, HAY, 9 ĐIỂM
 
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015
Từ nơi này tôi đã trưởng thành 12/2015
 
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016
LƯU DẤU YÊU THƯƠNG - Nội san lớp 5A4 - Banmai School, khóa 2011-2016
 
Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm
 Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm
Phát triển hoạt động cho vay mua ô tô cá nhân tại VPBank – PGD Phú Lâm
 
Báo cáo thực tập athena
Báo cáo thực tập athena Báo cáo thực tập athena
Báo cáo thực tập athena
 
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)
Bản tin Hoa Sen số 15 (12/2015)
 
104527 pham thu hang
104527 pham thu hang104527 pham thu hang
104527 pham thu hang
 
104691 vu hoang minh khoi
104691  vu hoang minh khoi104691  vu hoang minh khoi
104691 vu hoang minh khoi
 
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ
[Sách] Những giá trị sống cho tuổi trẻ
 
Tuần 5 lớp koala
Tuần 5 lớp koalaTuần 5 lớp koala
Tuần 5 lớp koala
 
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG ĐH PHAN CHÂU TRINH 2020 - 2021
 
BCTT
BCTTBCTT
BCTT
 
104662 nguyen thi quynh nga
104662  nguyen thi quynh nga104662  nguyen thi quynh nga
104662 nguyen thi quynh nga
 
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới Để Sàng Lọ...
 
Báo cáo thực tập tuần 4
Báo cáo thực tập tuần 4Báo cáo thực tập tuần 4
Báo cáo thực tập tuần 4
 

Mais de Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win HomeBáo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win HomeDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa Vinamilk
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa VinamilkBáo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa Vinamilk
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa VinamilkDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương Đại
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương ĐạiLuận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương Đại
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương ĐạiDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt Nam
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt NamLuận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt Nam
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt NamDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyến
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyếnLuận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyến
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyếnDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ Sở
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ SởLuận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ Sở
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ SởDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn MớiLuận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn MớiDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báo
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báoLuận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báo
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báoDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thị
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thịLuận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thị
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thịDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọtTiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọtDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt Fastfood
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt FastfoodTiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt Fastfood
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt FastfoodDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanh
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanhTiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanh
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanhDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPTTiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPTDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 

Mais de Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877 (20)

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win HomeBáo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
 
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa Vinamilk
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa VinamilkBáo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa Vinamilk
Báo cáo thực tập Văn hóa doanh nghiệp tại công ty sữa Vinamilk
 
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...
Luận văn thạc sĩ Giá trị đạo lý trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu với đời ...
 
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...
Luận văn văn hóa học ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của họ...
 
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương Đại
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương ĐạiLuận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương Đại
Luận văn thạc sĩ văn hóa học Di sản khảo cổ học trong bối cảnh Đương Đại
 
Luận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thống
Luận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thốngLuận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thống
Luận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thống
 
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt Nam
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt NamLuận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt Nam
Luận văn thạc sĩ ứng dụng thương mại điện tử trong bán lẻ Việt Nam
 
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyến
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyếnLuận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyến
Luận văn thạc sĩ thương mại điện tử ý định mua sách trực tuyến
 
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ Sở
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ SởLuận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ Sở
Luận văn thạc sĩ chính trị học giáo dục Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Cấp Cơ Sở
 
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn MớiLuận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 
Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang Trại
Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang TrạiLuận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang Trại
Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang Trại
 
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báo
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báoLuận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báo
Luận văn thạc sĩ ngành xã hội học về người có uy tín trên báo
 
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thị
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thịLuận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thị
Luận văn thạc sĩ xã hội học Giao tiếp trong gia đình đô thị
 
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọtTiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt
Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư_ Dự án đầu tư cửa hàng bánh ngọt
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafe
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafeTiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafe
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafe
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt Fastfood
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt FastfoodTiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt Fastfood
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán ăn vặt Fastfood
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanh
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanhTiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanh
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư cửa hàng thức ăn nhanh
 
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn TH
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn THTiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn TH
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn TH
 
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPTTiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
 

Último

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Último (18)

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 

Báo cáo thực tập ngành dược tại nhà thuốc Đức Trí

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA DƯỢC              BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN Tải tài liệu nhanh qua zalo 0936.885.877 Dịch vụ làm báo cáo thực tập Luanvantrithuc.com Sinh viên thực hiện : Phạm Nguyễn Như Minh MSSV 1411528778 Lớp : 14DDS06 Khóa : 2014-2019 Giáo viên hướng dẫn : Ths.Ds. Nguyễn Thị NgỌc Yến Người hướng dẫn : Ds Nông Thị Nhị Ds Đoàn Thị Ngọc Thi Tp.Hồ Chí Minh, năm 2019
 • 2. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC TÂY ĐỨC TÍN SKK
 • 3. ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan kết quả bài cáo thực tập này là của em trong suốt 3 tuần thực tập tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2019 Sinh viên ký tên Phạm Nguyễn Như Minh
 • 4. iii LỜI CẢM ƠN Thời gian được học và thực tập tuy không dài, nhưng em đã cơ bản nắm được kiến thức, quy trình.. về Dược.Để có được điều này là nhờ sự tận tình truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm từ thầy cô bộ môn Dược đến với chúng em. Để có được những bứoc đi chập chứng, bỡ ngỡ đầu tiên khi thực hành tại cái quầy thuốc, em không quên tấm chân tình của Các anh chị đi truớc, của chủ nhà thuốc đã tin yêu tạo điều kiện thuận lợi cho em đến đây thực tập. Câu nói từ nghìn xưa “ Không thầy đố mày làm nên" luôn luôn đúng. Một lần nữa để em có được những buớc đi vững tin như ngày hôm nay, xin tri ân tất cả quý Thầy Cô đã hứớng dẫn cùng các anh chị nơi quầy thuốc và Chủ Nhà thuốc. Xin cảm ơn tất cả, và em xin hứa sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin yêu ấy.
 • 5. iv NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên, xác nhận)
 • 6. v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... TPHCM, Ngày………..tháng……… năm 2019 Cơ sở thực tập (Ký tên, xác nhận)
 • 7. vi MỤC LỤC PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... ii LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ iii NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP .........................................................................iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.............................................................v DANH MỤC HÌNH..................................................................................................... viii DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................xi CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................12 1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.............................................12 1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC ...............................................................12 1.2.1 Nhiệm vụ........................................................................................................12 1.2.2 Quy mô tổ chức:.............................................................................................12 1.2.3 Giấy phép kinh doanh:...................................................................................12 1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC...................................................................................................17 CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP.......................................................................19 2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC..................................................19 2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt động: .......................................................................................................................19 2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc:.................................................................19 2.1.3 Tổ chức nhân sự.............................................................................................20 2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc ......................................................20 2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC ...............21 2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc...................21 2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc, bảo quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc. .............22 2.2.3 Nêu danh mục các nhóm thuốc kinh doanh tại nhà thuốc. ............................28 2.2.4. Một số hình ảnh thuốc có ở Nhà Thuốc........................................................37 2.3 VIỆC THỰC HIỆN GPP TẠI NHÀ THUỐC .....................................................54
 • 8. vii 2.3.1 So sánh, nhận xét những nội dung nhà thuốc đã thực hiện được so với bảng kiểm GPP của Bộ Y Tế...........................................................................................54 2.3.2 Liệt kê: ...........................................................................................................59 2.4 TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP THUỐC ..................................................................64 2.4.1 Mô tả được cách tổ chức nhập thuốc:............................................................64 2.4.2 Nhận xét.........................................................................................................65 2.5 THÔNG TIN GIỚI THIỆU THUỐC VÀ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 67 2.5.1 Những quy định chung ..................................................................................67 2.5.2 Thông tin, quảng cáo thuốc............................................................................67 2.5.3 Mô tả việc hướng dẫn hoặc tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng...............69 2.5.4 Phân tích các đơn thuốc.................................................................................71 CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................82 3.1 KẾT LUẬN:.........................................................................................................82 3.2 KIẾN NGHỊ .........................................................................................................82
 • 9. viii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc. ....................................13 Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh..........................................................14 Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP..........................................................................................15 Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược...............................................................................16 Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc ................................................................................................18 Hình 6: Cephalexin 250mg............................................................................................37 Hình 7: Amoxicillin.......................................................................................................37 Hình 8: Mecefix -B.E ....................................................................................................37 Hình 9: Lincomycin 500mg...........................................................................................38 Hình 10: Erythromycin.................................................................................................38 Hình 11: Mobic 7.5mg...................................................................................................38 Hình 12: Cocilone..........................................................................................................38 Hình 13: Bividon ...........................................................................................................39 Hình 14: Voltaren ..........................................................................................................39 Hình 15: Melosafe - 7.5.................................................................................................39 Hình 16: Miaryl .............................................................................................................40 Hình 17: Glucophage.....................................................................................................40 Hình 18: Lipistard..........................................................................................................40 Hình 19: Glucobay 50....................................................................................................41 Hình 20: Captopril STADA 25mg.................................................................................41 Hình 21: Domitral 2.5mg...............................................................................................41 Hình 22: Zestril..............................................................................................................42 Hình 23: Coversyl..........................................................................................................42 Hình 24: Vasranta..........................................................................................................42 Hình 25: Acetylcystein ..................................................................................................43 Hình 26: Eugica fort ......................................................................................................43 Hình 27: Amroxol Capsule............................................................................................43 Hình 28: Bromhexin 4mg..............................................................................................44 Hình 29: Flixonase aqueous nasal spray .......................................................................44 Hình 30: Montiget .........................................................................................................44 Hình 31: Theophylin......................................................................................................45 Hình 32: Kremil - S .......................................................................................................45 Hình 33: Omicap - 20 ....................................................................................................45 Hình 34: Antacil ............................................................................................................46 Hình 35: Lansoprazol STADA......................................................................................46 Hình 36: Maalox............................................................................................................46 Hình 37: Oresol .............................................................................................................46 Hình 38: Hamett ............................................................................................................47 Hình 39: Smecta ............................................................................................................47 Hình 40: Sorbitol Delalande..........................................................................................47 Hình 41: BisacodylDHG ...............................................................................................47
 • 10. ix Hình 42: Tylenol............................................................................................................48 Hình 43: Panadol ...........................................................................................................48 Hình 44: Effemax ..........................................................................................................48 Hình 45: Hapacol...........................................................................................................48 Hình 46: Post - Captoc F ...............................................................................................49 Hình 47: AnNa...............................................................................................................49 Hình 48: Newlevo..........................................................................................................49 Hình 49: Meopristone....................................................................................................50 Hình 50: Marvelon.........................................................................................................50 Hình 51: Daktarin ..........................................................................................................50 Hình 52: Kedermfa........................................................................................................50 Hình 53: Sihiron ............................................................................................................50 Hình 54: Gensonmax.....................................................................................................51 Hình 55: Dibetalic .........................................................................................................51 Hình 56: Thuốc hen P/H................................................................................................51 Hình 57: Hoạt huyết dưỡng não ....................................................................................51 Hình 58: Kim tiền thảo..................................................................................................52 Hình 59: Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ ............................................................................52 Hình 60: Băng keo cá nhân ...........................................................................................53 Hình 61: Băng vải..........................................................................................................53 Hình 62: Oxy già ...........................................................................................................53
 • 11. x DANH MỤC BẢNG Bảng 1: β- LACTAM ....................................................................................................29 Bảng 2: Thuốc nhóm Macrolid......................................................................................29 Bảng 3: Thuốc nhóm Quinolon .....................................................................................29 Bảng 4: Thuốc nhóm Tetracyclin ..................................................................................30 Bảng 5: Thuốc chống Parkinson....................................................................................30 Bảng 6: Thuốc chống thiếu máu....................................................................................30 Bảng 7: Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu...........................................................30 Bảng 8: Thuốc chống đau thắt ngực..............................................................................31 Bảng 9: Thuốc chống loạn nhịp.....................................................................................31 Bảng 10: Thuốc trị tăng huyết áp ..................................................................................31 Bảng 11:Thuốc hạ lipid máu .........................................................................................31 Bảng 12: Thuốc lợi tiểu.................................................................................................32 Bảng 13: Thuốc đường tiêu hóa ....................................................................................32 Bảng 14: Thuốc điều trị tiêu chảy .................................................................................32 Bảng 15: Thuốc trị táo bón............................................................................................32 Bảng 16: Thuốc hạ đường huyết....................................................................................33 Bảng 17: Hormon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp........................................33 Bảng 18: Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.........................................33 Bảng 19: Thuốc chữa ho................................................................................................34 Bảng 20: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid.......................................34 Bảng 21: Thuốc chữa đau nửa đầu ................................................................................34 Bảng 22: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 1................................................................35 Bảng 23: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 2................................................................35 Bảng 24: Nhóm kháng nấm...........................................................................................35 Bảng 25: Nhóm thuốc nội tiết........................................................................................36 Bảng 26: Nhóm Vitamin................................................................................................36
 • 12. xi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GPP: Thực hành tốt nhà thuốc (Good Pharmacy Practice) FIFO: Nhập trước xuất trước (First In First Out) FEFO: Hết hạn trước xuât trước (First Expired First Out) SOP: Quy trình thao tác chuẩn (Standard Operating Procedure) BYT: Bộ Y TẾ
 • 13. xii CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1 TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP - Tên đơn vị: NHÀ THUỐC ĐỨC TÍN SKV - Địa chỉ: 145 Chu Văn An, phuờng 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC 1.2.1 Nhiệm vụ : - Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin và lời khuyên đúng đắn về cách dùng thuốc cho người mua hoặc bệnh nhân và có các tư vấn cần thiết nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả; - Đảm bảo cung ứng đủ số lượng thuốc, chất lượng, gía hợp lý cho người sử dụng thuốc - Theo dõi việc bán lẻ thuốc theo đơn và không theo đơn, nhu cầu điều trị bệnh và các nhu cầu khác. - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), và thực hành tốt nhà thuốc (GPP). 1.2.2 Quy mô tổ chức: - Chủ nhà thuốc: Nguyễn Hoàng Vũ - Dược sĩ phụ trách: Dược sĩ Đại học Nguyễn Văn Liệp - Số nhân viên: 02  Dược sĩ Cao đẳng: Nông Thị Nhị  Dược sĩ Trung học: Đoàn Thị Ngọc Thy 1.2.3 Giấy phép kinh doanh: (Xin xem các trang tiếp theo)
 • 14. 13 Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc. Hình 1: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Thuốc.
 • 15. 14 Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh Hình 2: Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh
 • 16. 15 Giấy đạt chuẩn GPP Hình 3: Giấy đạt chuẩn GPP
 • 17. 16 *Chứng chỉ hành nghề dược: Hình 4: Chứng chỉ hành nghề dược
 • 18. 17 1.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁCH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC - Nhà thuốc có địa điểm cố định, bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm - Xây dựng chắc chắn, tường và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng nhưng không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời. - Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh: 36m2 - Có nội quy nhà thuốc và bảng giá theo quy định - Có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán, có khu vực rửa tay - Tủ thuốc chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc, có cân sức khỏe - Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, các thuốc kê đơn nếu được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc kê đơn”,việc sắp xếp đảm bảo sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn. - Các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế có các khu riêng biệt. - Người phụ trách chuyên môn có bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược, có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành - Có tài liệu hoặc có phương tiện tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc cập nhật, các quy chế dược hiện hành, các thông báo có liên quan của cơ quan quản lý dược để người bán lẻ có thể tra cứu và sử dụng khi cần. - Nhà thuốc có nguồn nhân lực thích hợp để đáp ứng quy mô hoạt động.
 • 19. 18 SƠ ĐỒ NHÀ THUỐC Hình 5: Sơ đồ nhà thuốc
 • 20. 19 CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC 2.1.1 Nhận xét chung về quy mô hoạt động, loại hình kinh doanh, phạm vi hoạt động: Kinh doanh theo loại hình Nhà thuốc và thực hiện theo hình thức là bán lẻ thuốc *Nhà thuốc: - Do Dược sĩ Đại học đứng tên phụ trách - Phạm vi hoạt động của Nhà thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm và pha chế thuốc theo đơn *Quầy thuốc: - Do Dược sĩ Đại học hoặc Dược sĩ Trung học đứng tên phụ trách - Phạm vi hoạt động của Quầy thuốc là được bán lẻ thuốc thành phẩm 2.1.2 Hoạt động chủ yếu của nhà thuốc: Các hoạt động kinh doanh về thuốc đều được lưu giữ, ghi chép trong hồ sơ, sổ sách đầy đủ bao gồm các vấn đề về bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng của thuốc và các vấn đề khác có liên quan như sổ nhập thuốc, hóa đơn chứng từ mua thuốc... các loại thuốc được ghi chép trong sổ có các kí hiệu riêng để dễ phân biệt và kiểm tra khi xuất nhập. *Mua thuốc: - Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp. - Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc trong quá trình kinh doanh; - Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có số đăng ký được phép nhập khẩu). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ của thuốc mua về; - Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản;
 • 21. 20 *Bán thuốc: - Thuốc được niêm yết giá thuốc đúng quy định và không bán cao hơn giá niêm yết. - Người bán lẻ tư vấn cho người mua về lựa chọn thuốc, cách dùng thuốc, hướng dẫn cách sử dụng thuốc - Khi bán các thuốc theo đơn phải có sự tham gia trực tiếp người bán lẻ có trình độ chuyên môn phù hợp và tuân thủ theo các quy định, quy chế hiện hành của Bộ Y tế về bán thuốc kê đơn. - Không được tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc tại nơi bán thuốc trái với quy định về thông tin quảng cáo thuốc *Bảo quản thuốc: - Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc - Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý 2.1.3 Tổ chức nhân sự *Người phụ trách hoặc chủ nhà thuốc: - Là dược sĩ đại học - Có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện hành. - Thường xuyên có mặt trong suốt quá trình hoạt động của nhà thuốc, trực tiếp bán thuốc , tư vấn cho khách hàng. Quản lý, theo dõi, kiểm tra thuốc và nhân viên nhà thuốc. *Nhân viên nhà thuốc: - Có văn bằng chuyên môn về dược - Có thời gian thực hành nghề nghiệp phù hợp với công việc được giao - Đủ sức khỏe. - Thái độ hòa nhã, tận tình trao đổi mua bán, tư vấn cho khách hàng. - Chấp hành tốt các quy định tại nhà thuốc. 2.1.4 Cách bố trí và trưng bày trong nhà thuốc *Phân chia khu vực sắp xếp: - Sắp xếp thuốc theo từng mặt hàng riêng biệt: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Đông dược, Thiết bị y tế.
 • 22. 21 - Theo yêu cầu bảo quản đặc biệt đối với một số loại thuốc:  Thuốc bảo quản ở điều kiện bình thường.  Thuốc cần bảo quản ở điều kiện đặc biệt: Cần bảo quản ở nhiệt độ đặc biệt; cần tránh ánh sáng; hàng dễ bay hơi; có mùi; dễ phân hủy .... - Theo yêu cầu của các qui chế, qui định chuyên môn hiện hành: - Hàng chờ xử lý: Xếp vào khu vực riêng, có nhãn “Hàng chờ xử lý”. *Sắp xếp,trình bày hàng hóa trên các giá, tủ: Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc: - Theo nhóm tác dụng dược lý, hãng sản xuất; dạng thuốc… - Sắp xếp đảm bảo: Dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra:  Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng…  Nhãn hàng (Chữ, số, hình ảnh…) trên các bao bì: Quay ra ngoài, thuận chiều nhìn của khách hàng. - Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO và FIFO - Chống đổ vỡ hàng:  Hàng nặng để dưới, nhẹ để trên.  Các mặt hàng dễ vỡ như chai, lọ, ống tiêm truyền…để ở trong, không xếp chồng lên nhau. *Sắp xếp các tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang. - Các sổ, sách, giấy tờ, tài liệu tham khảo chuyên môn:  Được phân loại, bảo quản cẩn thận, ghi nhãn.  Sắp xếp trên ngăn tủ riêng. - Các tờ quảng cáo, giới thiệu thuốc (Có phiếu tiếp nhận công văn cho phép quảng cáo) được sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định. - Văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho bán hàng, vệ sinh, tư trang sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định. - Tư trang: Không để trong khu vực quầy thuốc. 2.2 VIỆC SẮP XẾP, PHÂN LOẠI VÀ BẢO QUẢN TẠI NHÀ THUỐC 2.2.1 Mô tả và nhận xét về việc sắp xếp, phân loại thuốc ở nhà thuốc - Các loại thuốc trong nhà thuốc được sắp xếp trên kệ, tủ, cách tường, cách trần nhà một cách ngăn nắp, hợp lý, theo các nguyên tắc chung - Đảm bảo sắp xếp theo thứ tự hạn dùng, thời gian sản xuất, hoặc lô sản xuất ( nguyên tắc FIFO, FEFO)
 • 23. 22 - Có sự phân loại thuốc một cách rõ ràng, chính xác, hợp lý, đảm bảo cho hoạt động của nhà thuốc. * Theo nhóm thuốc:  Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý: Nhóm Tim Mạch và Huyết Áp, nhóm Đường Huyết, nhóm Tiêu Hoá Đường Ruột, nhóm Vitamin và Bổ Dưỡng, Nhóm Thần Kinh và Tuần Hoàn Não,...  Các thuốc chung nhóm được sắp xếp cùng ngăn tủ, cùng tầng, ghi rõ tên nhóm tác dụng dược lý * Thuốc kê đơn/không kê đơn  Được đặt trong tủ kính, riêng biệt, dễ quan sát  Có ghi chú rõ ràng: Thuốc kê đơn. Thuốc không kê đơn  Đồng thời sự sắp xếp kết hợp theo nhóm tác dụng dược lý *Dược phẩm chức năng, mỹ phẩm  Có tủ kính riêng để trưng bày.  Được sắp xếp riêng, có sự ngăn cách với các sản phẩm thuốc chữa bệnh.  Ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc”  Bố trí các loại theo chức năng, theo công dụng và sự thông dụng của khách hàng. 2.2.2 Trình bày được cách thức cách thức theo dõi số lượng, chất lượng thuốc, bảo quản, FEFO-FIFO, vai trò và hiệu quả của phần mền quản lý nhà thuốc. a) Theo dõi số lượng, chất lượng thuốc - Có sổ sách hoặc máy tính để quản lý việc nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và các thông tin khác có liên quan, bao gồm:  Thông tin thuốc: Tên thuốc, số Giấy phép lưu hành/Số Giấy phép nhập khẩu, số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, điều kiện bảo quản.  Nguồn gốc thuốc:  Cơ sở cung cấp, ngày tháng mua, số lượng;  Cơ sở vận chuyển, điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển;  Số lượng nhập, bán, còn tồn của từng loại thuốc;  Đối với thuốc kê đơn phải thêm số hiệu đơn thuốc, người kê đơn và cơ sở hành nghề.
 • 24. 23 * Nguyên tắc: - Thuốc trước khi nhập về nhà thuốc (Gồm mua và hàng trả về): Phải được kiểm soát 100%, tránh nhập hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. - Thuốc lưu tại nhà thuốc: Định kỳ kiểm soát tối thiểu 1 lần/ quý. Tránh để có hàng bị biến đổi chất lượng, hết hạn sử dụng. * Cách thức tiến hành: - Kiểm tra tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc:  Hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp pháp theo đúng các quy chế, quy định hiện hành.  Kiểm tra cảm quan chất lượng thuốc:  Kiểm tra bao bì: Phải còn nguyên vẹn, không móp méo, rách, bẩn.  Kiểm tra hạn sử dụng, số kiểm soát, ngày sản xuất.  Kiểm tra sự thống nhất giữa bao bì ngoài và các bao bì bên trong, bao bì trực tiếp.  Kiểm tra chất lượng cảm quan và ghi sổ theo dõi.  So sánh với các mô tả về cảm quan của nhà sản xuất (nếu có).  Nhãn: Đủ, đúng quy chế. Hình ảnh, chữ/ số in trên nhãn rõ ràng, không mờ, nhòe, tránh hàng giả, hàng nhái. - Nếu thuốc không đạt yêu cầu:  Phải để ở khu vực riêng, gắn nhãn hàng chờ xử lý.  Khẩn trương báo cho Dược sĩ phụ trách nhà thuốc và bộ phận nhập hàng để kịp thời trả hoặc đổi cho nhà cung cấp. - Kiểm tra điều kiện bảo quản của từng loại thuốc :  Kiểm tra về các yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất ghi trên nhãn.  Nhập vào dữ liệu máy vi tính những thông tin cần thiết. Đối với thuốc lưu kho: Ghi “Sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ”: Mô tả chất lượng cảm quan chi tiết các nội dung kiểm soát theo “Hướng dẫn tỉ lệ ghi sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ”.  Cột “Ghi chú”: Ghi những thông tin cần lưu ý về thuốc, bao gồm cả điều kiện bảo quản đặc biệt; hoặc khi thuốc có hạn sử dụng ngắn.
 • 25. 24 - Các tủ thuốc được vệ sinh thường xuyên, thuốc được sắp xếp theo nguyên tắc hết hạn trước xuất trước, đảm bảo theo nguyên tắc FIFO. - Nhà thuốc được trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị nhằm phục vụ cho việc đảm bảo việc bảo quản, kiểm soát chất lượng của thuốc. - Thuốc được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý, để dễ dàng trong việc bảo quản. - Bảo quản thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc. - Các thuốc kê đơn được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng, có ghi chú rõ: “Thuốc kê đơn” hoặc sắp xếp trong cùng một khu vực cũng nên sắp xếp riêng tránh gây nhầm lẫn. - Có nhiệt ẩm kế trong nhà thuốc và được phân công theo dõi thường xuyên. * Ý nghĩa: - Hoạt động này thường xuyên được thực hiện tại nhà thuốc. - Ghi chép lại số lượng, chất lượng của các loại thuốc. Nhằm nâng cao hỗ trợ trong quá trình hoạt động của nhà thuốc. - Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, bổ sung các loại thuốc đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hang. Cũng như nắm rõ chất lượng của thuốc tại nhà thuốc để có thể đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất và đảm bảo sự hoạt động tốt của nhà thuốc. b) Bảo quản,FEFO-FIFO *Bảo quản: - Thuốc phải được bảo quản theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc; - Thuốc nên được sắp xếp theo nhóm tác dụng dược lý; - Các thuốc kê đơn nếu được bày bán và bảo quản tại khu vực riêng có ghi rõ “Thuốc kê đơn” hoặc trong cùng một khu vực phải để riêng các thuốc bán theo đơn. Việc sắp xếp đảm bảo sự thuận lợi, tránh gây nhầm lẫn. - Thuốc phải kiểm soát đặc biệt (gây nghiện, hướng tâm thần, và tiền chất) và các thuốc độc hại, nhạy cảm và/hoặc nguy hiểm khác cũng như các thuốc có nguy cơ lạm dụng đặc biệt, gây cháy, nổ (như các chất lỏng và chất rắn dễ bắt lửa, dễ cháy và các loại khí nén) phải được bảo quản ở các khu vực riêng biệt, có các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh theo đúng quy định của pháp luật tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
 • 26. 25 - Điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng: nhiệt độ không vượt quá 30°C, độ ẩm không vượt quá 75%. - Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất lợi của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, sự ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng, bao gồm:  Tủ, quầy, giá kệ chắc chắn, trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho bày bán, bảo quản thuốc và đảm bảo thẩm mỹ;  Có đủ ánh sáng để đảm bảo các thao tác, đảm bảo việc kiểm tra các thông tin trên nhãn thuốc và tránh nhầm lẫn.  Nhiệt kế, ẩm kế để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc. Nhiệt kế, ẩm kế phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định.  Có tủ lạnh hoặc phương tiện bảo quản lạnh phù hợp với các thuốc có yêu cầu bảo quản mát (8-15° C), bảo quản lạnh (2-8° C). - Cách thức sắp xếp thuốc: Yêu cầu bảo quản Cách thức sắp xếp Nhiệt độ 2-150 C Ngăn mát tủ lạnh Tránh ánh sang Để trong chỗ tối Dễ bay hơi, dễ mốc mọt, dễ phân huỷ Để nơi thoáng, mát Dễ cháy, có mùi Để tách riêng, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn điện và các mặt hàng khác Các thuốc khác không có yêu cầu bảo quản đặc biệt Bảo quản ở nhiệt độ phòng, trên giá, kệ, tủ; không để trên mặt đất, không để giáp tường, tránh mưa hắt, ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp *FEFO-FIFO: - FEFO: Hàng có hạn dùng còn lại ngắn hơn xếp ra ngoài, hạn dùng dài hơn xếp vào trong. - FIFO: Hàng sản xuất trước xuất trước, lô nhập trước xuất trước… - Khi bán lẻ: Bán hết hộp đã mở trước, mở hộp nguyên sau: Tránh tình trạng mở nhiều hộp thuốc một lúc. - Đồng thời cũng cần quan sát, kiểm tra thuốc tại nhà thuốc và ưu tiên thực hiện nguyên tắc: “ Hết hạn trước, xuất trước”.
 • 27. 26 - Công việc này luôn được thực hiện thường xuyên, ghi chép vào sổ. Bố trí các thuốc cận hạn dùng dễ lấy, xuất trước. c) Vai trò và hiệu quả của phần mềm quản lý nhà thuốc - Cửa hàng thuốc là một loại hình kinh doanh dược phẩm rất đặc thù, và cần phải thực sự cẩn trọng trong mọi khâu từ quản lý thuốc đến việc xuất khám, kê đơn, cấp thuốc lại cho khách hàng… tất cả các khâu đều không được sai sót. Tuy nhiên, với hàng nghìn loại thuốc khác nhau, làm sao để biết là trong kho còn loại nào hết loại nào, hạn sử dụng của mỗi loại như thế nào? Rất khó để quản lý chặt chẽ các vấn đề này nếu như không có phần mềm quản lý cửa hàng thuốc. - Nhà thuốc được trang bị phần mềm quản lý thuốc tốt giúp kiểm kê thuốc xuất - nhập một cách chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thuốc tốt. - Còn giúp cho người quản lý biết được lượng thuốc sắp hết hạn để kịp thời tiêu thụ trước hoặc xử lý. - Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP áp dụng theo nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) của Bộ Y Tế, hỗ trợ quản lý nhà thuốc đạt chuẩn GPP. - Phần mềm quản lý nhà thuốc phù hợp cho mọi loại hình nhà thuốc GPP, hiệu thuốc GPP, từ nhà thuốc nhỏ đến chuỗi nhà thuốc đáp ứng đầy đủ nguyên tắc, hỗ trợ quản lý, bán bàng bằng mã vạch giúp kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của nhà thuốc GPP chính xác, nhanh chóng và dễ dàng. - Chức năng quản lý cho các nhà thuốc từ khâu nhập hàng, in tem mã vạch, bán hàng, theo dõi doanh số bán hàng, theo dõi quỹ tiền mặt tại quầy, in hóa đơn, theo dõi tồn kho và cảnh báo lượng hàng tồn, cảnh báo hạn sử dụng, kiểm kê kho hàng hóa,…
 • 28. 27 *Các chức năng của phần mềm quản lý nhà thuốc GPP: - Chức năng quản lí hệ thống danh mục - Chức năng quản lí hệ thống phân hệ - Chức năng quản lí hàng hóa - Chức năng theo dõi lịch sử thay đổi giá - Chức năng quản lí nhà cung cấp - Chức năng quản lí kho hàng - Chức năng quản lí bán lẻ - Chức năng quản lí bán sỉ - Chức năng quản lí bán theo phác đồ - Chức năng quản lí nhập mua - Chức năng quản lí công nợ phải thu - Chức năng quản lí công nợ phải trả - Chức năng quản lí tiền mặt - Chức năng quản lí mã vạch - Chức năng quản lí người dùng - Chức năng giám sát hành vi người dùng - Chức năng truy vấn ngược 2 chiều - Chức năng kiểm tra lỗi dữ liệu - Hỗ trợ thiết bị và công nghệ - Chức năng quản lí chuỗi nhà thuốc - Hệ thống báo cáo - Chức năng kiểm kê hàng hóa - Chức năng kiểm kê công nợ - Chức năng khóa dữ liệu - Chức năng sao luu dữ liệu - Hệ thống sổ theo dõi tiêu chuẩn GPP *Vai trò của phần mềm quản lý nhà thuốc GPP: - Phục vụ bán hàng:  Cho phép nhập kho bằng mã vạch theo các đơn vị tính chẵn (hộp, chai, lọ…) và xuất bán theo đơn vị tính lẻ ( vĩ, viên, gói…)  Hỗ trợ bán thuốc cắt liều được thiết lập sẵn
 • 29. 28  In hóa đơn bán hàng bằng các loại máy in bill ( roll printer)  Quản lý nhập xuất hàng hóa chi tiết theo từng lô, hạn sử dụng  Xem nhanh lượng tồn, hạn sử dụng của từng mặt hàng ngay trên màn hình bán hàng  Chốt doanh số bán hàng, hàng tồn vào cuối ngày - Phục vụ Quản Trị:  Theo dõi công việc hằng ngày: Doanh số bán hàng hằng ngày, theo dõi lượng tồn hàng hóa, cảnh báo hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng, hàng bán chạy/ chậm…  Hỗ trợ chức năng tự động tính giá vốn hàng mua cuối kỳ và lên báo cáo doanh số và lãi lỗ (lãi gộp) cuối kỳ.  Xem báo cáo bán hàng hàng ngày/tháng, theo ca, theo nhân viên bán hàng, theo mặt hàng hoặc loại hàng một cách tức thời.  Hỗ trợ cập nhật bảng giá, cho phép kiểm tra lại lịch sử giá nhập mua, xuất bán.  Kiểm soát ngăn không cho phép nhân viên bán hàng sửa hoặc xóa đơn hàng đã bán. Có chức năng sửa xóa đơn hàng dành riêng cho người có thẩm quyền đối với các trường hợp bắt buộc hoặc khách trả lại hàng ngay tại quầy.  Kiểm kê hàng hóa định kỳ  Hỗ trợ phân quyền theo từng chức năng và vai trò nhiệm vụ  Hỗ trợ ngưởi có thẩm quyền xem lại toàn bộ xem lại toàn bộ lịch sử cập nhật đơn bán hàng: lập đơn, in, sửa, xóa…với đầy đủ các thông tin đã được được hệ thống lưu vết: ngày giờ chỉnh sửa, người chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa… 2.2.3 Nêu danh mục các nhóm thuốc kinh doanh tại nhà thuốc.
 • 30. 29 DANH MỤC THUỐC Bảng 1: β- LACTAM STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Amoxicilin Amoxycilin 500mg 2 Ampicilin Ampicilin 1g 3 Cefaclor Pyfaclor 500mg 4 Cefazolin Vicizolin 5 Cefixim Fudcime 200mg Bảng 2: Thuốc nhóm Macrolid STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Azithromycin Vizicin 125 2 Clarithromycin Clarividi 500 3 Erythromycin Ery Children 250mg Bảng 3: Thuốc nhóm Quinolon STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Ciprofloxacin Ciprobay 200 2 Ciprofloxacin Medopiren 500 3 Levofloxacin Tavanic 4 Levofloxacin Volfacine 5 Moxifloxacin Avetox
 • 31. 30 Bảng 4: Thuốc nhóm Tetracyclin STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Doxycyclin Doxycyclin 100 2 Doxycyclin Doxycyclin Stada Bảng 5: Thuốc chống Parkinson STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Levodopa + Benserazid Madopar 2 Piribedil Trivastal Retard 3 Pramipexole Sifrol 4 Trihexyphenidyl Danapha-Trihex 2 Bảng 6: Thuốc chống thiếu máu STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Folic acid (vitamin B9) Aginfolix 5 2 Sắt sulfat + folic acid Bidiferon Bảng 7: Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Acenocoumarol Acenocoumarol 4 2 Carbazochrom Adrenoxyl 10mg 3 Cilostazol Pasquate
 • 32. 31 Bảng 8: Thuốc chống đau thắt ngực STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Atenolol Atetnolo Stada 50mg 2 Diltiazem Diltiazem Stada 60mg 3 Diltiazem HCL Herbesser 4 Isosorbid Imidu 60ng 5 Trimetazidine Vashasan MR Bảng 9: Thuốc chống loạn nhịp STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Ivabradin Savi Ivabradine 5 2 Propranolol Dorocardyl 40mg Bảng 10: Thuốc trị tăng huyết áp STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Amlodipin Ambidil 5 2 Bisoprolol Concor 3 Captopril Captagim 4 Felodipin Mibeplen 5mg 5 Losartan Losartan Stada Bảng 11:Thuốc hạ lipid máu STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Atorvastatin Lipistad 20 2 Fenofibrate Lipanthyl 200M 3 Rosuvastatin Crestor 10mg
 • 33. 32 Bảng 12: Thuốc lợi tiểu STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Furosemid Agifuros 2 Spironolacton Mezathion Bảng 13: Thuốc đường tiêu hóa STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Omeprazole Kagasdine 2 Sulcrafat Sulcrafate 20mg 3 Cimetidin Cimetidin 200mg 4 Aluminium phosphate Phosphalugel 5 Domperidom Domperidom Stada Bảng 14: Thuốc điều trị tiêu chảy STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Bacilus claussii Enterogermina 2 Diosmectit Smecta 3 Loperamid Loperamid 4 Nifuroxazid Ercefuryl 5 Kẽm gluconat Tozinax Bảng 15: Thuốc trị táo bón STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Sorbitol Sorbitol 5g 2 Lactulose Duphalac 3 Bisacodyl Bisacodyl DHG
 • 34. 33 Bảng 16: Thuốc hạ đường huyết STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Acarbose Dorobay 50mg 2 Gliclazid Crondia 30 MR 3 Metformin Glucofast 500 4 Glibenclamide Glibenclamide STADA 5 Glimepirid Glimegim 2 Bảng 17: Hormon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Levothyroxin Berithyrox 100 2 Propylthiouracil Propylthiouracil 50mg 3 Thiamazol Thyroxol 10mg Bảng 18: Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Budesonid Benita 2 Montelukast Singulair 3 Salbutamol Ventolin 4 Fluticasone Flixonase Aqueous 5 Theophylin Theostat L.P. 100mg
 • 35. 34 Bảng 19: Thuốc chữa ho STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Ambroxol Ambroxol 30mg 2 Bromhexin Bronhexin 8 3 Codein + Terpin hydrat Terpin Codein 10 4 Dextromethorphan Dextromethorphan 15mg 5 Acetylcystein Acetylcystein Stada Bảng 20: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Celecoxib Coxirich 200 2 Etodolac Etodagim 3 Meloxicam Meloxicam 4 Paracetamol Paracetamol 500mg 5 Piroxicam Piroxicam 20mg Bảng 21: Thuốc chữa đau nửa đầu STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Flunarizin Fluzinstad 2 Piracetam Nootropil 3 Cinnarizine Stugeron
 • 36. 35 Bảng 22: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 1 STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Diphenhydramin Nautamine 2 Dimenhydrinat Dimenhydrinate 50 mg 3 Clorpheniramin Clorpheniramin 4mg 4 Cinnarizine Cinnarizin Actavis 5 Promethazin Phenergan Bảng 23: Nhóm kháng Histamin H1 thế hệ 2 STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Cetirizine Medlicet 2 Loratadin Loratadin Stada Bảng 24: Nhóm kháng nấm STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Ketoconazole Nizoral 2 Clotrimazole Canesten 1 day 3 Acyclovir Aciclovic cream BP 4 Itraconazol Trifungi 5 Fluconazole PymeFucan
 • 37. 36 Bảng 25: Nhóm thuốc nội tiết STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Levonorgestrel + Ethinylestradiol Anna 2 Ethinylestradiol + Desogestrel Mercilon 3 Dydrogesteron Duphaston 4 Sildenafil Viagra 5 Ethinylestradiol + Chlormadinon Belara Bảng 26: Nhóm Vitamin STT HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC 1 Vitamin PP Vitamin PP 500mg 2 Vitamin B1, B2, B6, C, PP Becomplex C 3 Vitamin E ENAT 400 4 Vitamin C Upsa C 5 Vitamin A + Vitamin D VITAMIN A-D
 • 38. 37 2.2.4. Một số hình ảnh thuốc có ở Nhà Thuốc :  Kháng sinh : Hoạt chất: Cefalexin Chỉ định: Nhiễm trùng do một số vi khuẩn Gr(-) & Gr(+) kể cả Staphylococcus sản xuất men penicillinase, nhiễm trùng đường tiết niệu, hô hấp, da & mô mềm. Hình 6: Cephalexin 250mg Hoạt chất : Amoxicillin Chỉ Định: Cho các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn còn nhạy cảm như: -Nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường mật, tiêu hoá, tiết niệu– sinh dục. -Nhiễm khuẩn da Hình 7: Amoxicillin Hoạt chất : Cefixim Chỉ định: Viêm tai giữa gây bởi Haemophilus influenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Streptococcus pyogenese.- Viêm xoang, viêm hầu họng, viêm amiđan gây bởi Streptococcus pyogenese.Viêm phổi, viêm phế quản cấp và đợt kịch phát cấp của viêm phế quản mạn tính gây bởi Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae.Viêm đường mật, viêm túi mật.Viêm bàng quang, viêm thận - bể thận, nhiễm khuẩn đường tiểu không biến chứng gây bởi Escherichia coli, Proteus mirabilis. Hình 8: Mecefix -B.E
 • 39. 38 Hoạt chất : Lincomycin Chỉ định: Nhiễm trùng đường hô hấp. Nhiễm khuẩn tai mũi họng. Nhiễm trùng ổ bụng. Nhiễm trùng sản phụ khoa. Nhiễm trùng xương và khớp. Nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng răng. Nhiễm trùng máu và viêm màng trong tim. Hình 9: Lincomycin 500mg Hoạt chất : Erythromycin Chỉ định : Nhiễm trùng tai, mũi, họng, phế quản - phổi, da và mô mềm. Nhiễm trùng răng miệng, tiết niệu và sinh dục. Hóa dự phòng các đợt tái phát của thấp khớp cấp. Bệnh amip ruột. Hình 10: Erythromycin  Nhóm NSAID : Hoạt chất : Meloxicam Chỉ định : Điều trị triệu chứng dài hạn các cơn viêm đau mạn tính trong: viêm đau xương khớp (hư khớp, thoái hóa khớp), viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp. Hình 11: Mobic 7.5mg Hoạt chất : Colchicine Chỉ định : Đợt cấp của bệnh Gout Hình 12: Cocilone
 • 40. 39 Hoạt chất : Ibuprofen Chỉ định : Chống viêm, giảm đau từ nhẹ đến vừa trong một số bệnh như: đau thấp khớp, đau cơ bắp, đau lưng, đau thần kinh, đau nửa đầu, đau đầu, đau răng, đau bụng kinh,… Hạ sốt và làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh và cúm Hình 13: Bividon Hoạt chất : Diclofenac natri Chỉ định : Ðiều trị dài ngày viêm khớp mạn tính, thoái hóa khớp. Thống kinh nguyên phát. Ðau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn. Viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên. Hình 14: Voltaren Hoạt chất : Meloxicam Chỉ định : Dùng dài ngày trong bệnh thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp và các bệnh khớp mãn tính khác. Hình 15: Melosafe - 7.5
 • 41. 40  Nhóm chữa đái tháo đường : Hoạt chất : Glimepirid Chỉ định : Đái tháo đường type 2 không phụ thuộc insuline ở người lớn, khi nồng độ đường huyết không thể kiểm soát được bằng chế độ ăn kiêng, tập thể dục và giảm cân đơn thuần. Hình 16: Miaryl Hoạt chất : Metformin Chỉ định : Đái tháo đường type II, đặc biệt ở bệnh nhân quá cân khi chế độ ăn và tập thể dục đơn thuần không đạt hiệu quả trong kiểm soát đường huyết. Ở người lớn: đơn trị liệu hay kết hợp thuốc trị đái tháo đường dạng uống khác hoặc insulin. Ở trẻ em từ 10 tuổi và thanh thiếu niên: đơn trị liệu hay kết hợp insulin. Hình 17: Glucophage Hoạt chất : Atorvastatin Chỉ định : Tăng lipid huyết bao gồm tăng cholesterol và tăng lipid huyết hỗn hợp (tăng lipoprotein huyết týp IIa/IIb), tăng triglycerid huyết (týp IV) và rối loạn betalipoprotein huyết (týp III). Điều trị hỗ trợ tăng cholesterol huyết có tính gia đình đồng hợp tử mà chức năng một số thụ thể LDL vẫn còn. Hỗ trợ các liệu pháp hạ lipid khác hoặc khi không áp dụng được những liệu pháp này. Hình 18: Lipistad
 • 42. 41 Hoạt chất : Acarbose Chỉ định : Điều trị kết hợp chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân tiểu đường. Phòng ngừa khởi phát đái tháo đường type 2 ở người rối loạn dung nạp đường, kết hợp chế độ ăn kiêng & tập thể dục. Hình 19: Glucobay 50  Nhóm Huyết áp -Tim mạch : Hoạt chất : Captopril Chỉ định : Cao huyết áp ở bệnh nhân người lớn Điều trị bệnh nhân suy tim không đáp ứng với trị liệu bằng thuốc lợi tiểu và digitalis Điều trị nhồi máu cơ tim và bệnh thận do tiểu đường Hình 20: Captopril STADA 25mg Hoạt chất : Nitroglycerin Chỉ định : Dự phòng cơn đau thắt ngực. Điều trị hỗ trợ trong bệnh suy tim trái nặng hay suy tim toàn bộ. Hình 21: Domitral 2.5mg
 • 43. 42 Hoạt chất : Lisinopril Chỉ định : Điều trị tăng huyết áp Điều trị suy tim có triệu chứng Nhồi máu cơ tim cấp Biến chứng trên thận của bệnh đái tháo đường: Ở bệnh nhân đái tháo đường phụ thuộc insulin có huyết áp bình thường và bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulin có tăng huyết áp vừa mới chớm mắc bệnh lý thận được đặc trưng bởi vi albumin niệu, Zestril làm giảm tốc độ tiết albumin niệu Hình 22: Zestril Hoạt chất : Coversyl Chỉ định : Cao huyết áp Suy tim sung huyết Hình 23: Coversyl Hoạt chất : Trimatazidine hydrochloride Chỉ định : Trong tim mạch: bệnh tim thiếu máu cục bộ (điều trị dự phòng các cơn đau thắt ngực di chứng nhồi máu cơ tim). Trong nhãn khoa: điều trị triệu chứng phụ trợ chứng suy giảm thị lực và rối loạn thị trường giả định có nguồn gốc tuần hoàn. Điều trị hỗ trợ các triệu chứng chóng mặt và ù tai. Hình 24: Vasranta
 • 44. 43  Nhóm chữa ho: Hoạt chất: Acetylcystein Chỉ định: Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh tiết chất nhầy bất thường, bệnh nhầy nhớt hay trong những bệnh lý có đờm nhầy đặc quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn tính. Acetylcystein được dùng như một chất giải độc trong điều trị ngộ độc paracetamol. Hình 25: Acetylcystein Hoạt chất: Eucalyptol, menthol, tinh dầu gừng, tinh dầu tần, tinh dầu tràm Chỉ định: Dùng điều trị các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm. Sát trùng đường hô hấp. Làm loãng niêm dịch, làm dịu ho. Hình 26: Eugica fort Hoạt chất: Amroxol HCL Chỉ định: Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen. Hình 27: Ambroxol Capsule
 • 45. 44 Hoạt chất: Bromhexin HCL Chỉ định: Làm tan đàm trong viêm khí phế quản, viêm phế quản mạn tính, các bệnh phế quản phổi mạn tính, gia tăng độ tập trung kháng sinh khi phối hợp với kháng sinh trong cơn viêm phế quản cấp. Hình 28: Bromhexin 4mg  Nhóm chữa hen suyễn: Hoạt chất: Fluticasone propionate Chỉ định: Bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng theo mùa ( bao gồm cả dị ứng với phấn hoa, bụi bẩn, nấm mốc, không khí ô nhiễm…) Người bị viêm mũi dị ứng quanh năm Hình 29: Flixonase aqueous nasal spray Hoạt chất: Montelukast Chỉ định: Phòng trị hen suyễn mạn tính ở trẻ ≥ 6 tháng. Giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa ở trẻ ≥ 2 tuổi Hình 30: Montiget
 • 46. 45 Hoạt chất: Theophylin Chỉ định: Giãn phế quản và mạch vành, trợ hô hấp, kích thích tim, lợi tiểu. Điều trị hen kèm khó thở, đau thắt ngực, phù nề do suy tim. Hình 31: Theophylin  Nhóm chữa dạ dày: Hoạt chất: Magie Hydroxid, Nhôm Hydroxid và Simeticone. Chỉ định: Làm dịu các triệu chứng tăng tiết acid dạ dày do loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, viêm thực quản Làm giảm các triệu chứng đầy hơi, bao gồm đau do đầy hơi sau mổ có liên quan đến tình trạng dư acid. Hình 32: Kremil - S Hoạt chất : Omeprazole Chỉ định: Ðiều trị & dự phòng tái phát loét dạ dày, loét tá tràng, viêm thực quản trào ngược. Ðiều trị dài hạn bệnh lý tăng tiết dạ dày trong hội chứng Zollinger- Ellison. Hình 33: Omicap - 20
 • 47. 46 Hoạt chất: Aluminium Hydroxide, Magnesium Chỉ định : Làm dịu các triệu chứng ợ nóng, ợ chua, đầy bụng khó tiêu do tăng acid dạ dày. Điều trị tăng acid dạ dày do loét dạ dày, tá tràng. Phòng ngừa và điều trị loét và chảy máu dạ dày tá tràng do stress gây ra. Ðiều trị các triệu chứng trào ngược dạ dày – thực quản. Điều trị tình trạng tăng phosphat máu Hình 34: Antacil Hoạt chất: Lansoprazol Chỉ định: Loét dạ dày tiến triển. Viêm thực quản do trào ngược dạ dày - thực quản. Hội chứng Zollinger-Ellison. Hình 35: Lansoprazol STADA Hoạt chất: Aluminium Chỉ định: Kháng acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc thực quản, niêm mạc dạ dày tá tràng, điều trị chứng đầy bụng chậm tiêu Hình 36: Maalox  Nhóm tiêu hóa: Hoạt chất: Natri clorid, glucose khan, natri citrat, kali clorid Chỉ định: Phòng và điều trị mất nước và chất điện giải trong các trường hợp tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao, ra nhiều mồ hôi do lao động nặng hoặc chơi thể thao. Hình 37: Oresol
 • 48. 47 Hoạt chất: Diosmectite Chỉ định: Tiêu chảy cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em. Điều trị các triệu chứng của bệnh thực quản, dạ dày, tá tràng và ruột. Hình 38: Hamett Hoạt chất: Diosmectite Chỉ định: Tiêu chảy cấp và mãn tính ở trẻ con và người lớn. Ðiều trị triệu chứng đau của bệnh thực quản-dạ dày-tá tràng và đại tràng. Hình 39: Smecta Hoạt chất: Sorbitol Chỉ định: Điều trị triệu chứng táo bón và khó tiêu. Hình 40: Sorbitol Delalande Hoạt chất: Bisacodyl Chỉ định: Điều trị táo bón. Thải sạch ruột trước và sau phẫu thuật. Chuẩn bị X - quang đại tràng. Hình 41: BisacodylDHG
 • 49. 48  Nhóm giảm đau – hạ sốt: Hoạt chất: Paracetamol Chỉ định: Nhanh chóng hạ sốt, giảm đau nhức thông thường, giảm khó chịu do cảm lạnh, cúm, mọc răng, đau đầu, đau tai, đau sau khi tiêm chủng, viêm họng Hình 42: Tylenol Hoạt chất: Paracetamol Chỉ định: Giảm đau, hạ sốt. Điều trị các triệu chứng đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương... Hình 43: Panadol Hoạt chất: Paracetamol Chỉ định: Điều trị các chứng đau và sốt như đau đầu, tình trạng như cúm, đau răng, nhức mỏi cơ, đau bụng kinh Hình 44: Effemax Hoạt chất: Paracetamol Chỉ định: Làm giảm đau nhanh chóng và hiệu quả các cơn đau như đau đầu, đau nửa đầu, đau họng, đau bụng kinh, đau sau nhổ răng hoặc các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau nhức cơ, gân, đau do chấn thương, đau do viêm khớp, viêm xoang, đau nhức do cảm lạnh, cảm cúm. Hạ sốt nhanh. Hình 45: Hapacol
 • 50. 49  Nhóm nội tiết : Hoạt chất : Levonorgestrel Chỉ định : Ngừa thai khẩn cấp, được dùng trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp mà không dùng biện pháp tránh thai, hoặc biện pháp tránh thai đã và đang dùng không đạt hiệu quả. Hình 46: Post - Captoc F Hoạt chất : Levonorgestrel + Ethinylestradiol Chỉ định: Ðiều trị thay thế hormon ở nữ mãn kinh (điều trị rối loạn vận mạch vừa và nặng, dự phòng loãng xương do mãn kinh) và ở nữ giảm năng tuyến sinh dục. Hình 47: AnNa Hoạt chất : Levonorgestrel Chỉ định : Thuốc tránh thai dùng được cho mọi đối tượng phụ nữ, đặc biệt sử dụng cho người cho con bú. Hình 48: Newlevo
 • 51. 50 Hoạt chất : Mifepristone Chỉ định : Dùng trong những trường hợp tránh thai khẩn cấp (trong vòng 120 giờ sau khi giao hợp). Hình 49: Meopristone Hoạt chất : Desogestrel + Ethinylestradiol Chỉ định : Ngừa thai bằng đường uống Hình 50:  Nhóm bôi da : Hoạt chất : Miconazole Hình 51: Daktarin Hoạt chất : Ketoconazol + Neomycin Sulfat Hình 52: Kedermfa Hoạt chất : Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole, Gentamicin Hình 53: Sihiron
 • 52. 51 Hoạt chất : Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole, Gentamicin Hình 54: Gensonmax Hoạt chất : Betamethason dipropionate, Acid salicylic Hình 55: Dibetalic  Thuốc Đông Y : Điều trị các thể hen phế quản (đặc biệt thể mãn tính), viêm phế quản mãn tính, viêm phế quản thể co thắt, thể tắc nghẽn có biểu hiện: Khó thở, ho, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phá Hình 56: Thuốc hen P/H Giúp bổ não, tăng cường lưu thông máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, ù tai hiệu quả. Sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, giúp hỗ trợ khô mắt, mỏi mắt, cận thị. Hình 57: Hoạt huyết dưỡng não
 • 53. 52 Chữa sỏi thận, sỏi túi mật, sỏi bàng quang; Trị các chứng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ít, Giúp giải độc cơ thể, giảm mụn nhọt, ung Hình 58: Kim tiền thảo Chữa ho tiêu đờm , chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản Hình 59: Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ
 • 54. 53  Dụng cụ Y tế : Băng keo cá nhân Hình 60: Băng keo cá nhân Băng vải Hình 61: Băng vải Oxy già Hình 62: Oxy già
 • 55. 54 2.3 VIỆC THỰC HIỆN GPP TẠI NHÀ THUỐC 2.3.1 So sánh, nhận xét những nội dung nhà thuốc đã thực hiện được so với bảng kiểm GPP của Bộ Y Tế Nhà thuốc thực hiện đầy đủ nội dung nội dung bảng kiểm GPP của Bộ Y Tế: * Người quản lý chuyên môn: - Luôn có mặt khi cơ sở bán lẻ hoạt động - Có giám sát 02 nhân viên là Dược sĩ Cao đẳng và Dược sĩ Trung học bán thuốc và trực tiếp tham gia bán thuốc kê đơn - Có tham gia kiểm soát chất lượng thuốc khi nhập về và trong quá trình bảo quản tại nhà thuốc - Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn - Có hướng dẫn 02 nhân viên theo dõi các tác dụng không mong muốn và báo cáo với cơ quan y tế - Có cộng tác với y tế cơ sở *Nguời bán lẻ: - Có đủ nhân viên phục vụ cho hoạt động của nhà thuốc. Số luợng:  Dược sỹ Đại học 01  Dược sỹ Cao Đẳng 01  Dược sỹ Trung học 01 - Cả 03 nguời đều có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được giao - Không có nhân viên nào đang trong thời gian bị kỷ luật liên quan đến chuyên môn y dược - Luôn mặc áo Blouse và đeo biển hiệu ghi rõ chức danh - Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật y tế - Tất cả nhân viên được huấn luyện để hiểu rõ và thực hiện đúng các nguyên tắc GPP - Đều có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc với khách hàng và giữ bí mật thông tin về người bệnh. *Cơ sở vật chất: - Xây dựng và thiết kế:
 • 56. 55  Địa điểm cố định (tại: 145 Chu Văn An, phuờng 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), có khu trưng bày bảo quản riêng biệt đảm bảo kiểm soát được môi trường bảo quản thuốc.  Nhà thuốc có môi trường riêng biệt hoàn toàn  Bố trí nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm  Trần nhà có chống bụi  Tường và nền nhà phẳng, nhẵn, dễ vệ sinh, lau rửa - Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh - Khu trưng bày bảo quản có diện tích từ 30m2 trở lên: 36m2 - Có khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin - Có vòi nước để làm sạch tay cho nhân viên nhà thuốc và người mua - Có khu vực tư vấn (Khu vực tư vấn đảm bảo được tính riêng tư): có bàn tư vấn được xếp khuất phía sau khu vực quầy thuốc - Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế để khu vực riêng, không ảnh hưởng đến thuốc. Có biển hiệu khu vực “Sản phẩm này không phải là thuốc” *Thiết bị bảo quản thuốc: - Có đủ tủ quầy bảo quản thuốc - Tủ, quầy, giá kệ dễ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ: Xài tủ kính, dễ vệ sinh lau chùi sạch sẽ - Có nhiệt kế, ẩm kế (đã hiệu chuẩn) và có ghi chép theo dõi - Có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất phù hợp - Nơi bán thuốc đủ ánh sáng để đảm bảo các thao tác diễn ra thuận lợi và không nhầm lẫn - Ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp vào nơi trưng bày, bảo quản thuốc - Cơ sở có thiết bị bảo quản để đáp ứng với yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn - Nơi bán thuốc được duy trì ở nhiệt độ không quá 30°C, độ ẩm không quá 75% và thỏa mãn điều kiện bảo quản của thuốc *Dụng cụ, bao bì ra lẻ: - Có dụng cụ, bao bì ra lẻ thuốc phù hợp, dễ vệ sinh. Bao bì kín khí cho thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp - Thuốc bán lẻ không đựng trong bao bì mang tên thuốc khác hoặc chứa nội dung quảng cáo của một thuốc khác.
 • 57. 56 *Ghi nhãn thuốc: - Thuốc bán lẻ không còn bao bì ngoài của thuốc được đính kèm theo các thông tin sau:  Tên thuốc, dạng bào chế  Nồng độ, hàm lượng  Cách dùng  Liều dùng  Số lần dùng *Hồ sơ pháp lý: - Có các giấy tờ pháp lý (đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của Dược sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh - Có hồ sơ nhân viên (Hồ sơ gồm: hợp đồng lao động, Giấy khám sức khỏe, bằng cấp chuyên môn, sơ yếu lý lịch, các chứng chỉ đào tạo) *Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc: - Có tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc - Có các tài liệu về quy chế chuyên môn dược hiện hành - Có Internet để tra cứu thông tin *Hồ sơ sổ sách liên quan hoạt động kinh doanh thuốc: - Có hồ sơ, tài liệu và máy tính để theo dõi quản lý việc xuất, nhập tồn trữ thuốc và các thông tin liên quan. - Có lưu giữ hồ sơ sổ sách/thông tin lưu trữ trên máy tính ít nhất 1 năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng - Có hồ sơ, tài liệu hoặc máy tính để theo dõi dữ liệu liên quan đến bệnh nhân: tên người kê đơn và cơ sở hành nghề; đơn thuốc của bệnh nhân có đơn thuốc - Có trang bị thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng để quản lý hoạt động kinh doanh thuốc. - Có cơ chế cung cấp và chuyển giao thông tin quản lý kinh doanh cho cơ quan quản lý. *Xây dựng và thực hiện các quy trình thao tác chuẩn: - Có đủ các quy trình cơ bản theo yêu cầu:  Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng.  Quy trình bán thuốc kê đơn.
 • 58. 57  Quy trình bán thuốc không kê đơn  Quy trình bảo quản và theo dõi chất lượng  Quy trình giải quyết với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi - Các quy trình thao tác chuẩn của cơ sở do người có thẩm quyền phê duyệt và ký ban hành - Nhân viên bán thuốc áp dụng và thực hiện đầy đủ theo các quy trình *Nguồn thuốc: - Có hồ sơ các nhà cung ứng thuốc có uy tín gồm:  Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.  Có danh mục các mặt hàng cung ứng.  Có danh mục nhà cung cấp uy tín, đảm bảo được lựa chọn. - Có lưu hóa đơn mua hàng hợp lệ - Tất cả thuốc tại nhà thuốc là thuốc được phép lưu hành hợp pháp (có số giấy phép lưu hành) *Thực hiện quy chế chuyên môn - Thực hành nghề nghiệp: - Quản lý, mua bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt đúng quy chế - Kiểm tra đối chiếu số lượng thuốc phải kiểm soát đặc biệt trên sổ sách và thực tế khớp - Nhân viên nhà thuốc nắm được quy chế kê đơn và biết cách tra cứu danh mục thuốc không kê đơn - Khi bán thuốc, người bán lẻ có hỏi người mua các thông tin về triệu chứng bệnh, về tình trạng người dùng thuốc để tránh rủi ro khi dùng thuốc - Người bán lẻ có trình độ chuyên môn phù hợp để bán các thuốc kê trong đơn thuốc. - Có kiểm tra đơn thuốc trước khi bán - Nhà thuốc có biện pháp theo dõi việc bán thuốc kê đơn - Nếu đơn thuốc không hợp lệ, người bán thuốc có:  Hỏi lại người kê đơn  Thông báo cho người mua  Từ chối bán - Dược sỹ đại học thay thế thuốc trong đơn thuốc. - Khi bán thuốc, người bán lẻ có tư vấn và thông báo cho người mua:  Lựa chọn thuốc phù hợp nhu cầu điều trị và khả năng tài chính
 • 59. 58  Cách dùng thuốc  Các thông tin về thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc, các cảnh báo  Những trường hợp cần sự chẩn đoán của thầy thuốc mới dùng thuốc  Những trường hợp không cần sử dụng thuốc - Hướng dẫn sử dụng thuốc vừa bằng lời nói, vừa ghi nhãn theo quy định - Khi giao thuốc cho người mua, người bán lẻ thuốc có kiểm tra đối chiếu các thông tin sau:  Nhãn thuốc  Chất lượng thuốc bằng cảm quan  Chủng loại thuốc  Số lượng - Không tiến hành các hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc trái với quy định về thông tin, quảng cáo - Người bán lẻ thuốc không khuyến khích người mua mua nhiều thuốc hơn cần thiết - Thuốc có đủ nhãn - Nhãn thuốc và thuốc bên trong đúng và khớp với nhau - Sắp xếp thuốc:  Sắp xếp gọn gàng, dễ lấy, tránh nhầm lẫn  Sắp xếp theo tác dụng dược lý và điều kiện bảo quản ghi trên nhãn  Có khu vực riêng cho “Thuốc kê đơn” - Thực hiện niêm yết giá thuốc đúng quy định và bán không cao hơn giá niêm yết - Có kiểm tra, kiểm soát khi nhập thuốc:  Hạn dùng của thuốc  Thuốc còn nguyên vẹn trong bao bì gốc của nhà sản xuất  Các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu cầu quy chế nhãn)  Có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan. - Có tiến hành kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ *Giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thuốc phải thu hồi: - Có tiếp nhận và lưu thông tin hoặc lưu các thông báo về thuốc khiếu nại, thuốc không được phép lưu hành, thuốc phải thu hồi - Có thu hồi và lập hồ sơ thu hồi theo quy định, Có kiểm kê đối với thuốc khiếu nại, thuốc phải thu hồi
 • 60. 59 - Có trả lại nơi mua hoặc hủy theo đúng quy định. - Có báo cáo các cấp theo quy định. - Có sổ và có ghi chép theo dõi tác dụng phụ của thuốc do khách hàng phản ánh. 2.3.2 Liệt kê: a) Các loại sổ sách - Sổ theo dõi hạn dùng - Sổ theo dõi đào tạo
 • 61. 60 - Sổ theo dõi xuất hàng - Sổ theo dõi nhập thuốc - Sổ theo dõi vệ sinh nhà thuốc
 • 62. 61 - Sổ theo dõi tác dụng phụ của thuốc - Sổ theo dõi khiếu nại phản ánh của khách hàng - Sổ theo dõi chất luợng thuốc định kỳ và đột xuất
 • 63. 62 - Sổ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm - Sổ theo dõi thu hồi thuốc - Sổ theo dõi bán thuốc theo đơn
 • 64. 63 - Sổ theo dõi công văn thông tư b) các S.O.P có tại nhà thuốc và việc triển khai thực hiện trong thực tế *Các S.O.P - Quy trình mua thuốc - Quy trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán theo đơn - Quy trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán không theo đơn - Quy trình bảo quản và theo dõi chất luợng
 • 65. 64 - Quy trình giải quyết với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi - Quy trình đào tạo nhân viên - Quy trình vệ sinh nhà thuốc - Quy trình ghi chép nhiệt độ, độ ẩm - Quy trình sắp xếp, trình bày 2.4 TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP THUỐC 2.4.1 Mô tả được cách tổ chức nhập thuốc: a) cách tổ chức nhập thuốc, cách dự trù mua: Dự trù mua hàng phụ thuộc vào một số điều kiện sau: - Một số lọai thuốc trong nhà thuốc đã hết - Đề nghị hấp dẫn của nhà cung cấp - Nhu cầu của khách hàng - Thông tin đầu vào (đơn chào hàng, đơn mua hàng, danh sách nhà cung cấp, sổ ghi hàng, bảng giá từ nhà cung ứng) - Nơi sử dụng: Nhà cung cấp (Chiết khấu theo số luợng từ nhà cung ứng) - Tùy thuộc vào nhu cầu của từng loại thuốc - Số luợng dự trù nhiều hay ít phụ thuộc vào nhu cầu nguời mua - Bảng kiểm kê hàng: ghi những loại hàng cần mua - Bảng niêm yết giá các loại thuốc có trong của hàng cho nguời mua biết - Phiếu nhập kho: ghi tên hàng, chủng loại số lượng, đơn giá, thành tiền, thanh toán - Sổ nhập khẩu: ghi lại việc xuất nhập hàng, số hàng còn trong Nhà thuốc b) Nguồn cung ứng: - Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp. - Có hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc trong quá trình kinh doanh; - Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có số đăng ký được phép nhập khẩu). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ của thuốc mua về;
 • 66. 65 - Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản c)Thời điểm mua - Mua hàng thường kỳ: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay mua hàng đột xuất khi hàng tồn sắp hết, cần mua thêm hàng ngay để tránh hết thuốc bán cho khách hàng. - Vào các thời điểm giao mùa người dân hay mắc các bệnh như cảm cúm, ho, sốt... nhà thuốc cần đặt hàng nhiều vào thời điểm này. Thời điểm có bệnh dịch xảy ra thì nhà thuốc cần mua thêm thuốc để bán cho khách hàng. d) Cách tính giá thuốc : - Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) x Giá mua vào - Ở nhà thuốc Đức Tín, mức thặng số bán lẻ (%) là 5% 2.4.2 Nhận xét : a) Các nhóm, loại thuốc được bán ra nhiều tại nhà thuốc. Giải thích nguyên nhân. - Giảm đau-Hạ sốt - Kháng sinh - Kháng viêm - Kháng dị ứng - Vitamin và một số thực phẩm chức năng bổ trợ *Nguyên nhân: - Nhiều lần đi khám bệnh được Bác sĩ cho uống các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, chống nhức mỏi như Para-cetamol, Panadol, Efferalgan nên nhiều người đã “quen mặt” và mỗi lần đi khám bệnh quá đông người phải mất công chờ nên lần sau có triệu chứng lại là tự mua thuốc đến nhà thuốc mua y đúc các thuốc này cũng trữ vài vỉ trong tủ thuốc gia đình của mình phòng khi có sự cố xảy ra. - Nhóm thuốc kháng sinh, kháng dị ứng: Do đây là những thuốc điều trị các bệnh cảm cúm, ho, viêm họng,...Điều kiện môi trường sống ở thành phố Hồ Chí Minh không được đảm bảo vệ sinh, môi trường không khí ô nhiễm, khói thải xe cộ nhiều, thời tiết oi bức và ẩm ướt, mật độ dân cư đông… dẫn đến việc người dân dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, các bệnh dị ứng.
 • 67. 66 - Vitamin và thực phẩm bổ trợ: Dễ dàng tìm được công dụng và thông tin trên mạng cũng như cách sử dụng mà không cần đi khám Bác sĩ, một phần đời sống ngừời dân nâng cao nên muốn đầu tư thêm về sức khỏe và phòng bệnh bên cạnh các thuốc chữa bệnh Ví dụ về các loại thuốc được bán ra trong các ca bệnh nhân tự khai : - Thuốc Viêm họng, ngứa họng cho người lớn : Cefadroxil 500mg, Prednisolone 5mg, Eugica, Certirizine 10mg… - Thuốc viêm loét dạ dày, đầy hơi, ợ chua : Omeprazole 20 mg, Pantoprazol 40 mg, Phosphalugel, Cimetidine 200 mg, Trimebutin 100 mg, Maalox… - Thuốc ho, long đờm, tiêu đờm : các dạng phối hợp, codein, dextromethorphan, bromhexin, acetyl cystein, tinh dầu tràm…. - Thuốc cảm sổ mũi, dị ứng : certirizine 10 mg, fexofenadine 60mg, chlopheniramin maleat 4 mg, loratadine … b)Tình hình bán thuốc theo cách tự khai bệnh - Tùy thuộc vào lời khai bệnh của bệnh nhân cũng như những câu trả lời kèm theo khi được dược sĩ hỏi, mà dược sĩ quyết định việc kê đơn cho bệnh nhân, phác đồ thường gồm các thuốc đánh vào các triệu trứng hiện có và vào căn nguyên của bệnh. - Bên cạnh đó tùy thuộc vào nhu cầu và mức đáp ứng thuốc của bệnh nhân đối với từng loại thuốc thông qua lịch sử dùng thuốc mà dược sĩ cũng có thể kê thuốc thay đổi cho bệnh nhân, có thể sử dụng thay đổi nhiều thuốc generic có cùng hoạt chất và nồng độ nhằm mục tiêu đạt hiệu quả trị liệu cao nhất. Lượng người bệnh mua thuốc theo kiểu tự khai này chiếm phần đông và đặc biệt là họ có nhu cầu rất cao về những thuốc đã sử dụng có đáp ứng, c) Tình hình bán thuốc kê đơn tại nhà thuốc. Lượng bệnh mua thuốc kê đơn chiếm phần ít hơn và thường chủ yếu là những bệnh mạn tính, uống dài ngày.Thuốc kê đơn thường được bán ra theo đơn của bác sĩ do bệnh nhân cung cấp, bán thuốc đúng như toa đã kê (chủ yếu là chính xác về hoạt chất và hàm lượng), thường là không phù hợp về tên biệt dược thế nên Dược sĩ phải giải thich rõ về các hoạt chất tương đương với các biệt dược ghi trong toa để bệnh nhân yên tâm sử dụng.Nếu bệnh nhân có nhu cầu đặt thuốc theo đúng tên biệt dược trong toa, nhà thuốc
 • 68. 67 cũng liên lạc với công ty phân phối để đặt mua và giao thuốc cho bệnh nhân theo đúng ngày hẹn. 2.5 THÔNG TIN GIỚI THIỆU THUỐC VÀ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 2.5.1 Những quy định chung - Thông tin thuốc là việc thu thập và/hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến thuốc như chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng, phản ứng có hại của thuốc, phòng ngừa khi dùng cho những nhóm người đặc biệt (Trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người cao tuổi và các đối tượng khác) của đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thông tin thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của các đơn vị, cá nhân đang trực tiếp hành nghề y, dược hoặc của người sử dụng thuốc. - Hội thảo giới thiệu thuốc là các buổi giới thiệu sản phẩm thuốc hoặc thảo luận chuyên đề khoa học cho cán bộ y tế có liên quan đến thuốc do các đơn vị kinh doanh thuốc tổ chức, tài trợ. - Quảng cáo thuốc là hoạt động giới thiệu thuốc do đơn vị kinh doanh thuốc trực tiếp tiến hành hoặc phối hợp, hoặc tài trợ, uỷ quyền cho một đơn vị khác tiến hành để thúc đẩy việc kê đơn, cung ứng, bán và/hoặc sử dụng thuốc trên cơ sở sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. - Người giới thiệu thuốc là người của đơn vị kinh doanh thuốc trên lãnh thổ Việt Nam được đơn vị này phân công làm nhiệm vụ giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế. 2.5.2 Thông tin, quảng cáo thuốc a)Thông tin thuốc Trách nhiệm chung về thông tin thuốc: - Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) có trách nhiệm tổ chức thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc; kịp thời thông báo tới các đối tượng kê đơn và sử dụng thuốc nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. - Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc có trách nhiệm giúp Bộ Y tế trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo và cung cấp các thông tin có liên quan đến thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.
 • 69. 68 *Thông tin thuốc của các đơn vị kinh doanh thuốc: - Cơ sở bán lẻ thuốc cung cấp những thông tin có liên quan, hướng dẫn sử dụng thuốc khi bán lẻ cho người mua thuốc; thu thập và báo cáo phản ứng có hại của thuốc, các biểu hiện suy giảm chất lượng thuốc tới cơ quan quản lý chuyên môn trực tiếp. - Cơ sở bán lẻ thuốc phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc của những tài liệu thông tin/quảng cáo thuốc đang được trưng bày, giới thiệu tại cơ sở mình; chỉ cho phép các đơn vị kinh doanh thuốc/hoặc người được uỷ quyền phân phát những tài liệu thông tin, quảng cáo đã được chấp thuận của Cục Quản lý dược. b)Thông tin để giới thiệu cho cán bộ y tế Nội dung giới thiệu thuốc trong hội thảo nêu đầy đủ các thông tin: 1. Tên thuốc: có thể dùng tên biệt dược hoặc tên gốc; 2. Thành phần hoạt chất: - Đối với thuốc tân dược: Dùng tên theo danh pháp quốc tế; - Đối với thuốc có nguồn gốc dược liệu: Dùng tên theo tiếng Việt (trừ tên dược liệu ở Việt Nam chưa có thì dùng theo tên nguyên bản nước xuất xứ kèm tên Latinh). 3. Hàm lượng/nồng độ hoạt chất; 4. Dạng bào chế; 5. Những thông tin, kết quả nghiên cứu về: - Dược động học; - Dược lực học; - Thông tin lâm sàng: Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định, những điều cần đề phòng, lưu ý khi sử dụng, tác dụng phụ, phản ứng có hại và cách xử lý, tương tác thuốc, trường hợp dùng quá liều và cách xử lý; - Thông tin về mặt bào chế, công thức bào chế, cách bảo quản, hạn dùng, quy cách đóng gói; - Thông tin về phân loại thuốc: thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc bán theo đơn, thuốc bán không cần đơn của bác sỹ; - Các thông tin khác có liên quan; - Tên, địa chỉ nhà sản xuất và nhà phân phối chính c) Quảng cáo thuốc
 • 70. 69 * Nội dung quảng cáo thuốc phải phù hợp với các tài liệu sau đây: - Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) phê duyệt. - Chuyên luận về thuốc đó đã được ghi trong Dược thư Quốc gia hoặc trong các tài liệu về thuốc đã được quốc tế công nhận. * Nội dung quảng cáo thuốc trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác phải có đủ các thông tin sau: - Tên thuốc: là tên trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; - Thành phần hoạt chất:  Đối với thuốc tân dược: Dùng tên theo danh pháp quốc tế;  Đối với thuốc có nguồn gốc dược liệu: Dùng tên theo tiếng Việt (trừ tên dược liệu ở Việt Nam chưa có thì dùng theo tên nguyên bản nước xuất xứ kèm tên Latinh). - Chỉ định; - Cách dùng; - Liều dùng; - Chống chỉ định và/hoặc những khuyến cáo cho các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người đang cho con bú, trẻ em, người già, người mắc bệnh mãn tính; - Tác dụng phụ và phản ứng có hại; - Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc; - Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc. (Có thể thêm tên, địa chỉ nhà phân phối); - Lời dặn "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"; - Cuối trang đầu của tài liệu quảng cáo thuốc phải in: - Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: XXXX/XX/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm; - Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu. - Đối với những tài liệu gồm nhiều trang phải đánh số trang, ở trang đầu phải ghi rõ tài liệu này có bao nhiêu trang, phần thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang nào. 2.5.3 Mô tả việc hướng dẫn hoặc tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng. - Tiếp đón và chào hỏi khách hàng