Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Scaffold Checklist.pptx

  1. ช นิ ด ข อ ง นั่ ง ร้ า น เค ลื่ อ น ที่ อ ยู่ กั บ ที่ ส ถ า น ที่ บ ริ ษั ท เดื อ น รา ย ก า รต รวจ ส อ บ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 .โค รงนั่งร ้ านอยู่ ในสภ าพ ดี แ ล ะตั้ งอยู่ บนพื้ นที่ มั่นค งแ ข็ งแ รง 2 .สภ าพ -ข นาด ข องแ ผ่ นท างเดิ นแ ล ะพื้ นที่ ปฏิ บัติ งานกว ้ างเพี ย งพ อ 3 .ข ้ อต่ อนั่งร ้ านแ ล ะกากบาท ใส่ ค รบแ ล ะชา รุด 4 .ฝ าค รอบนั่งร ้ านต ้ องมี ตั วล๊ อค ห รือผู กให ้ แ น่น 5 .สภ าพ บันได ขึ้ นล งแ ล ะท างเข ้ าออกไม่ มี สิ่ งกี ด ข วาง 6 .ติ ด ใบอนุญ าต ใช ้ นั่งร ้ าน,ป้าย เตื อน,ป้าย บังคั บห น้ าท างขึ้ น 7 .จัด ให ้ มี ราวกั นต กต ต ล อด โด ย รอบพื้ นที่ การทา งาน 8 .จัด ให ้ มี ชั้ นพั กระห ว่างบันได ทุ กชั้ นสา ห รับนั่งรร ้ านสู งเกิ น2เมต ร 9 .การค้า ยั นห รือยึ ด โค รงสร ้ างนั่งร ้ านสา ห รับนั่งร ้ านสู งเกิ น6เมต ร 1 0 .J a c kB a s e ,U -H e a dฐานรองรับต ้ องเต็ มห น้ าสัมผั สแ ล ะปรับได ้ 1 1 .ท่ อแ ล ะแ ค ล มยึ ด ท่ อล๊ อค ติ ด กั นอย่ างแ น่นห นา 1 2 .พื้ นที่ บนท างเดิ นแ ล ะบันได ต ้ องทา ค วามสะอาด 1 3 .ล ้ อนั่งร ้ านต ้ องมี เบรค ล๊ อค ล ้ อแ ล ะอยู่ ในสภ าพ ใช ้ งานได ้ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ใ ช้ ง า น =ผ่ านใช ้ งานได ้ ดี =ไม่ ผ่ านต ้ องแ ก ้ ไข ทั นที - =ไม่ เกี่ ย วข ้ อง แ บ บ ต รวจ ส อ บ นั่ ง ร้ า น แ ล ะอุ ป ก ก รณ์ ป ระจา วั น
Anúncio