Supervisor Training

146 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
146
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
7
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Supervisor Training

 1. 1. GMNac én kargar The Power of Job
 2. 2. វគ្គអប់រំប្បធានប្រុម SUPERVISOR TRAINING • ត ើអ្វីតៅតៅថាការគ្រប់គ្រង​? • ការគ្រប់គ្រងរឺជាដំត ើការ​នៃផែៃការ ការតរៀបចំគ្បព័ៃធការងារគ្រ ុមហ៊ុៃ តរៀប ចំររប៊ុរគលិរ ការដឹរនំ ការគ្រប់គ្រងគ្រប់សរមមភាពទំងអ្ស់របស់គ្រ ុមហ៊ុៃ ពា ិជ្ជរមមតដើមបីទទួលបាៃៃូវការសំតរចតោលតៅ។ Management is the process of Planning, Organizing, Staffing, Directing, and Controlling all the activities of Business Organization to achieve its Objectives. ការគ្រប់គ្រងរឺជាដំត ើការនៃការត្វើការរួម ឬជាមួយអ្នរតែេងតទៀ តដើមបីសំតរចៃូវ តោលតៅរបស់គ្រ ុមហ៊ុៃយ៉ា ងមាៃគ្បសិទធិភាពតោយការរំ ់ៃូវ្ៃ ធាៃរន ុងកាផ្លា ស់បត ូរបរ ិយកាសបរ ិស្ថា ៃ Management is the process of working with and through others to achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment.
 3. 3. • ផលប្បយោជន៍ • EFFICIENCY • យ្វើយោយថ្លៃចំណាយតិចចុះ​និង​បយងកើននូវចំណូ ល • BRING DOWN THE COST AND INCREASING THE PROFITABILITY ប្បសិទិិធភាព EFFECTIVENESS សយប្មចបាននូវការងារទាន់យពលយវលា completing the task on time
 4. 4. ការប្គ្ប់ប្គ្ងបគ្គលិរនិងភាពជាអនរដឹរនំរនុងរន្នៃងយ្វើការ ការគ្រប់គ្រងប៊ុរគលិររឺជារងវល់ដំបូងបំែ៊ុ របស់អ្នរ គ្បសិៃតបើអ្នរជាគ្បធាៃគ្រ ុម ឬ គ្បធាៃ ផែនរ ការគ្រប់គ្រងប៊ុរគលិរ​ៃិងភាពជាអ្នរដឹរនំប៊ុរគលិរត្វើតោយអ្នរសំតរចបាៃៃូវតោលបំ ង របស់អ្នរតៅរផៃាងត្វើការ. ការគ្រប់គ្រងប៊ុរគលិរផដលមាៃគ្បសិទធិភាពៃិង​ភាពជាអ្នរដឹរនំ​ត្វើអ្នរបាៃទទួលែល គ្បតយជ្ៃ៍ពីរំលំង ៃិង​ស្ថម ាភាពប៊ុរគលិរតដើមបីែតល់ៃូវែលសំតរចនៃតោលតៅការងារ ការគ្រប់គ្រងប៊ុរគលិរតជារជ្័យៃិងភាពជាអ្នរដឹរនំ តលើរ ំតរើៃការងារពារ់ព័ៃធតលើរទឹរចិ ត អ្ភិវឌ្ឃៃ៍​​​ៃិង​​​ររាប៊ុរគលិរផដលមាៃស្ថម ាភាពទ៊ុរ
 5. 5. លរខ ះការគ្រប់គ្រង Feature of Management • វាជាដំត ើរការត្ព ះតៅររតោលតៅ • It is a goal Directed Process • វារាលោលតៅគ្រប់​ផែនរ គ្រប់រផៃាង​រន ុងគ្រ ុមហ៊ុៃ • It is all Pervasive
 6. 6. ​វ ិ្ីស្ថ្សត តរៀបចំនៃឈបប់សគ្មារ Calendar • Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun • 1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 • • WORK SCHEDULE • 07:00 TO 19: OO =12 HOURS • 19:00 TO 07: 00= 12 HOURS • • EMPLOYEE NEEDED • 10, 20, 30 , 40 , 50 ,60 ,70,80 ,90 ,100 • DO DO PH DO PH DO PH DO EMPLOYEE ROSTER DATE & DAY OFF
 7. 7. ការសតគ្មចចិ តគ្រមសីល្ម៍ រឺជា ការទទួលខ៊ុសគ្ ូវរបស់ៃិតយជ្រ​ៃិង សិទធិៃិតយជ្ិ Ethical Decision-Making: Employer Responsibilities and Employee Rights
 8. 8. រមមបទ OBJECTIVES • បនា ប់ពីការបាៃពិៃិ យជ្ំពួរតៃះតហើយអ្នរៃិងោច 1. ពិភារាតលើការរំពឹងទ៊ុរមាៃចំ ៊ុ ច​២ តែេងោន សត ីអ្ំពីគ្រមសីល្ម៍នៃភាព ទំនរ់ទំៃងរផៃាងត្វើការ 2. ពៃយល់ពីទសេៃនៃរផៃាងត្វើការ 3 . ៃិយមៃ័យចាប់ទួនម ៃការងារ​ៃិងយមៃ័យរបស់គ្រមសីល្ម៍ • After exploring this chapter, you will be able to: 1. Discuss the two distinct perspectives on the ethics of workplace relationships. 2. Explain the concept of due process in the workplace. 3. Define “employment at will” and its ethical rationale.
 9. 9. 4-តរៀបរាប់អ្ំពី ំនលចាប់ទួនម ៃជ្ំវ ិញការងារ 5-ពៃយល់ពីៃី ិវ ិ្ី រតបៀបត្វើការវាយ ំនលស្ថន នដការងារ 6-ការពិភារាវាោចកា ់បៃាយ តបើោចត្វើតៅបាៃ តាមលរខ ះ គ្រមសីល្ម៍ 7-ពៃយល់ភាពខ៊ុសោន រវាងស្ថរសំខាៃ់ការរស់តៅ ៃិងការតោយ ំនលតលើស៊ុខភាព ៃិង ស៊ុវ ាភាព 8-តរៀបរាប់ពីហាៃីភ័យផដលោចទទួលយរបាៃ វាមាៃទំនរ់ ទំៃងស៊ុខភាព ស៊ុវ ាិភាពរផៃាងត្វើការ 4. Describe the costs of an EAW environment. 5. Explain how due process relates to performance appraisals. 6. Discuss whether it is possible to downsize in an ethical manner. 7.Explain the differences between intrinsic and instrumental value In terms of health and safety. 8.Describe the acceptable risk approach to health and safety in workplace
 10. 10. 9. តរៀបរាប់ពីលរខ ះទទួលខ៊ុសគ្ ូវរបស់ៃិតយជ្រចំតពាះៃិតយជ្ិ ​តហើយ តហ ៊ុអ្វីតៅតៅតាមទីែាោម ៃការទទួលខ៊ុសគ្ ូវផបបតៃះ។ 10. ពៃយល់អ្ំពីមូលោា ៃជ្តមាា ះគ្ប្ំងជាមួយចាប់រមមររពិភពតលរ 11. ពិព ៍នតលើចំ ៊ុ ចមិៃឯរភាពោន មួយចំៃួៃ ចំតពាះការត្វើោជ្ីវរមម គ្ ូវ បាៃតោះគ្ស្ថយត ើង តៅតាមរផៃាងត្វើការមួយចំៃួៃមាៃការតរសតអ្ើងោន ។ 12. រំ ់ភាពខ៊ុសោន ​ដូចជាការអ្ៃ៊ុវ តតៅតាមរផៃាងត្វើការៃិមួយ 13.ពៃយល់អ្ំពីែលគ្បតយជ្ៃ៍ ៃិងការគ្បបមម៊ុខនន នៃភាពខ៊ុសោន តៅរផៃាង ត្វើការៃិមួយ 9. Describe the nature of an employer’s responsibility with regard to employee health and safety and why the market is not the most effective arbiter of this responsibility. 10.Explain the basic arguments for and against regulation of the global labor Environ. 11. Describe the argument for a market-based resolution to workplace discrimination 12. Define diversity as it applies to the workplace. 13. Explain the benefits and challenges of diversity for the workplace.
 11. 11. ភាពជាអ្នរតដើរតាម រឺជាសមាជ្ិរគ្រ ុមផដលមាៃស៊ុពលភាព FOLLOWERSHIP: BEING AN EFFECTIVE GROUP MEMBER ត្វើជាអ្នរដឹរនំ រឺចំបាច់គ្ ូវការអ្នរតដើរតាម​ ភាពជាអ្នរដឹរនំមិៃោចតាំងតៅបាៃ តបើោន ៃអ្នរតដើរ តាម To be an effective leader, one needs good followers. Leaders cannot exist without followers.
 12. 12. យ៊ុទធស្ថ្សត តគ្ជ្ើសតរសប៊ុរគលិររន ុងផែនរ ការតរៀបរំតរាងរន ុងផែនរសំគ្មាប់ប៊ុរគលិរ 1.ការតគ្ជ្ើសតរស​ៃិង តគ្ជ្ើសយរ 2.ការវាយ នមា 3.ការែតល់រងាវ ៃ់ 4.ការប ត ុ ះបណ្តត លវបប្ម៍ 5.ការគ្រប់គ្រងការងារ 7. ការផ្លា ស់បត ូរការគ្រប់គ្រងយ៉ា ងមាៃគ្បសិទធិភាព ួនទីតាមផែនរពារ់ព័ៃធការ តគ្ជ្ើសតរស ប៊ុរគលិររន ុងររ ី ផដល គ្ ូវ តរសបផៃាម តគ្ជ្ើស ំត ើង ំ ផ ង តបសររមម ំត ើង តពញសិទធិ​ជាតដើម .
 13. 13. ​វ ិ្ីតគ្បើ Logbook A logbook being used at every stage of manufacture
 14. 14. 1. វាោចតោយឧសហាហររ តដើមបីោចរ ់គ្តាៃូវគ្រប់ដំណ្តរ់កាលការត្វើែលិ រមម 2. Logbooks រឺមាៃស្ថរសំខាៃ់ តៅតពលផដលបឋមរួបគ្ ូវបាៃបតងកើ ត ើងតាមការ រ់គ្តាទ៊ុរៃូវប ពាហ ែលិ រមម​ៃិង ោចជាការែតល់វ ិ្ីស្ថ្សត ដំតណ្តះគ្ស្ថយ. វាមាៃៃ័យថា ជា ការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍​ផដល ត្វើត ើងសគ្មាប់ដំត ើការែលិ រមម. ៃិងោចនំតោយមាៃការពគ្ងីរៃូវការែលិ មាៃគ្ទង់គ្ទយ្ំ 3. តពលត្វើការែលិ មាៃលរខ ះតពញតលញ, បញ្ហហ /ការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ជាញឹរញាប់គ្ ូវបាៃតរររតញើញ. គ្បសិៃតបើពួរតររ ់ទ៊ុរ/ច៊ុះរន ុងតសៀវតៅរ ់គ្តា ដំត ើការចងាវ រ់ែលិ រមមៃិងគ្ ូវបាៃផ្លា សបត ូរ ឬ ោចត្វើតោយទៃ់សភាពការ(Updated). 4.ការជ្ំតរឿៃចងាវ រ់ែលិ រមមលអ ៃិងោចសតងខបបាៃគ្រប់ដំណ្តរ់កាលការែលិ . វាមាៃៃ័យថា គ្បសិៃតបើែលិ ែលរឺ គ្មូវការរន ុងគ្ស ុរ ឬ​គ្បតទសផ មួយ (ដូចជា អ្ង់តរាសជាតដើម) ៃិងែលិ រន ុងគ្បតទសតែេងតទៀ (ដូចជា ចិៃ), ប៊ុរគលិររមមររឧសាហរមមៃិងោចតដើតាម logbook ៃិងដំ ត ើ ការែលិ រមមមាៃបពាហ ិច ូចផ ប៉ា៊ុតណ្តណ ះ
 15. 15. 5. logbook បាៃភាជ ប់ៃូវវ ិ្ីគ្រប់គ្រងរ៊ុ ភាពតនះមាៃៃ័យថាែលិ ែលគ្ ូបាៃត្វើការ គ្ ួ ពិៃិ យ យ៉ា ងខាជ ប់ខជ ួៃរន ុងអ្ំ ុ ងតពលដំត ើការចងាវ រ់ែលិ រមម. វាចាស់ណ្តស់ថាែលិ ែលតនះរឺបាៃែ លិ ត ើងយ៉ា ងមាៃសត ង់ោពិ គ្បារដ. 6. ការររាទ៊ុរៃូវ logbook បពាហ ញតោយតញើញចាស់ថារផៃាងត្វើការមាៃការពារ់ព័ៃធ ៃិងមាៃ នមាជា ញឹរញាប់រឺជាប៊ុរគលិររមមររត្វើការតៅខាងផែនរចងាវ រ់ែលិ រមមគ្ ូវផ មាៃបពាហ ជាមួយៃិងការងារ ៃិងោចររដំតណ្តះគ្ស្ថយបាៃយ៉ា ង្ប់រហ័ស. ការគ្រប់គ្រងជាញឹរញាប់ែតល់រងាវ ៃ់ចំចំតពាះរមមររ សគ្មាប់ការែតលៃូវតយបល់លអ ​ៃិងត្វើការតោរពៃូវការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ដំត ើកាែលិ រមម​ ៃិងការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ែលិ ែលច៊ុងតគ្កាយ(រឺបាៃលដល់ែលិ ែលផដលែលិ សំតរចយរតៅតពលច៊ុងតគ្កាយ). 7. Logbook តដើ ួរជាផែនរសំខាៃ់រន ុងការររាទ៊ុរៃូវស្ថម ាភាព,ែលិ ភាពៃិងការគ្បរួ គ្បផជ្ង. គ្បសិៃតបើតរាងចគ្រមិៃោចគ្បរួ គ្បផជ្ងជាមួយរួរគ្បផជ្ងតរាងចគ្រឧសាហរមមផដលែលិ ៃូវែលិ ែលដូចោន តទតនះ ច៊ុងតគ្កាយោចជាយថាហ ៊ុៃិងគ្ ូវខេ័យ្ៃ ៃិង បិទទវ ជាមិៃខាៃ
 16. 16. ការវាយ នមាការគ្ប ិប តការងារ 1. ការយល់ដឹងការងារ 2. ការទទួលខ៊ុសគ្ ូវការងារ 3. បរ ិមា ៃិងគ្បសិទធិភាពការងាររន ុងតពលត្វើការAvailability of Employee 4. ទំៃ៊ុរចិ តតលើការងារផដលត្វើតហើយ ៃិង តាមការងារ 5. ការអ្ៃ៊ុវ តៃ៍តាមតោលការ ៍គ្រ ុមហ៊ុៃ 6. ការផៃររាគ្ទពយសមប តិគ្រ ុមហ៊ុៃ 7. សម ាភាពតោះគ្ស្ថយបញ្ហហ ៃិង ការសំតរចចិ ត 8. ទំនរ់ទំៃងជាមួយសហតសវ ិរ ៃិង សហការការងារ 9. មាៃរំៃិ ៃមី លអ បំែ៊ុ ៃិង ការតលឿៃ្ប់រហ័ស 10. មរត្វើការទៃ់តពលតវល 11. តោរពវ ិៃ័យ 12. ោរបបរិរ ិយ 13. ទិៃនៃ័យ ការស៊ុំបាប់ មរត្វើការយឹ អ្វ តមាៃ គ្ពមាៃ 14. ការគ្ពមាៃតោយវាចា ៃិងលយលរខ ៍អ្រេរ 15. ការពារ់ឯរសណ្តា ៃ ពារ់កា ប៊ុរគលិរ ៃិង ការផ ងកាយ 16. ការចូលរួមសហការ ៃិងគ្ប ិប តតាមៃតយបាយគ្រ ុមហ៊ុៃ ចាប់ពីទី 1-8 រ៊ុ 1.5 ; 9-12 រ៊ុ 1.0; 13-16 រ៊ុ 2.0
 17. 17. រំរ ិ ពិៃទ ុ • 1 2 3 4 5 • 1.5 • 1.0 • 2.0 • 1-40 = ( ធាា រ់) • 41-60 = ( ជាប់) គ្ ូវការហវឹរបផៃាម • 61-80 = លអ • 81-100 = លអ ណ្តស់ តដើមបី ំត ើងគ្បារ់ ឬ ំ ផ ង / បញ្ច ប់រិចចសៃយការងារ
 18. 18. • 1.គ្ពមាៃតោយវាចា (ច៊ុះរន ុងតសៀវតៅរ ់គ្តា ឬ ជាគ្រោស) Verbal Warning • 2.គ្ពមាៃតលើរទី១ First Warning • 3.គ្ពមាៃតលើរទី ២ Second Warning • 4.គ្ពមាៃច៊ុងតគ្កាយ Last Warning រន ុងររ ី្ឈៃ់្ឈរប៊ុរគលិរោចគ្ ូវពយួ ការងារតាមរំរ ិ រំហ៊ុស តនះ តោយរយះតពលយ៉ា ងខាីបំែ៊ុ ចំៃួៃ ៧ នៃឈត ើងតៅ។ • In case of serious action employee will be suspended from his / her work at least 7 days.
 19. 19. ការកាត់ប្បារ់ ន្ែ ប្បារ់ យ ៉ោ ង • ការចូលត្វើការយឺ ចាប់ពី ៣០ នទីត ើងតៅកា ់១តមា៉ា ង • ការចូលត្វើការយឺ តគ្ចើៃដងរន ុងផខផ មួយ តោយបូរសរ៊ុបចាប់ពីនៃឈទី​២៦ ច៊ុងផខចាស់ ដល់ ២៥​ ផខបចបៃនតបើគ្រប់ ៣០​នទី ឬតលើសគ្ ូវកា ់តាមតមា៉ា ងជារ់ ផសត ង • ររ ីមរយឺ ញឹរញាប់ ១ ២ ឬ ៥ នទី ជាប់ោន ចាប់ពី ៣ នៃឈជាប់ោន ៃិងគ្ ូវទទួលការគ្ពមាៃ​ • ប៊ុរគលិរមិៃពារ់ឯរសណ្តា ៃ ឬ បា ់ តោយោម ៃការរាយការ ៍គ្បាប់ ោចគ្ ូវគ្ពមាៃឬ កា ់ គ្បារ់តាមភាពជារ់ ផសត ងនៃវ ថ ុសមាា រះតនះ • ការត្វើគ្ទពយសមប តិគ្រ ុមហ៊ុៃខូចខា បា ់បង់ តោយតចៃតា ឬមិៃតចតារតីប៊ុរគលិគ្ ូវសងតៅតាម នមានៃគ្ទពយសមប តិតនះតោយកា ់គ្បារ់តបៀវ តៃ៍គ្បចាំផខរហូ ទល់គ្រប់ ំនល តោយកា ់តៅ តាមភាពជារ់ ផសត ង ។ • រន ុងររ ីត្វើគ្ទពយសមប តិគ្រ ុមហ៊ុៃ ខូចខា រន ុងលរខ ះ្ឈៃ់្ឈរៃិងគ្ ូវបញ្ឈបប់ពីការងារភាា ម
 20. 20. sUmGrKuN Edl)anmkcUlrYm vKÁGb;rMenH eyIgnigCYbKñamþgeTotenAelIeRkay sUmCYbEtsMNagl¥¡

×