SlideShare uma empresa Scribd logo
องค์ประกอบที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
นางสาวภาณุมาศ พลวิทย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๖.การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
๖.การใช้ภาษาและเทคโนโลยี
๖.๑ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอนนาเสนอ Microsoft PowerPointเป็น
ต้น จึงช่วยให้การเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องความ
ถนัดและความต้องการของผู้เรียน
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๑ ใช้สื่อเกมวีดีโอในการเรียนการสอน
สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนได้มากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๒ ใช้สื่อการสอนในรูปแบบ Microsoft PowerPoint

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf

โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
Giftfy Snw
 
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
ฝฝ' ฝน
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2   8ใบงานที่ 2   8
ใบงานที่ 2 8
noputa3366
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
jittraphorn
 
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Patpeps
 
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Patpeps
 
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
PhanumatPH
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
Punyaponpanjun
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Nattapon
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
Nitikan2539
 
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
 
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
krurutsamee
 
Wanida 134 cai
Wanida 134 cai Wanida 134 cai
Wanida 134 cai
kruwanida
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
Aon Narinchoti
 
ใบงานที่ 2 8 gookie
ใบงานที่ 2   8 gookieใบงานที่ 2   8 gookie
ใบงานที่ 2 8 gookie
noputa3366
 

Semelhante a ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf (20)

โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
โครงงานคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 2-8
 
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
งานคอมบทที่ 2 ถึง 8
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2   8ใบงานที่ 2   8
ใบงานที่ 2 8
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
 
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
ผลการดำเนินงานจุดเน้นที่ 6
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
คำบรรยายและรูปสรุปวิจัยบทเรียน
 
Wanida 134 cai
Wanida 134 cai Wanida 134 cai
Wanida 134 cai
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
 
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 3
 
Innovation chapter 10
Innovation chapter 10Innovation chapter 10
Innovation chapter 10
 
ใบงานที่ 2 8 gookie
ใบงานที่ 2   8 gookieใบงานที่ 2   8 gookie
ใบงานที่ 2 8 gookie
 
Chapter 10
Chapter 10Chapter 10
Chapter 10
 

Mais de PhanumatPH

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
PhanumatPH
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
PhanumatPH
 

Mais de PhanumatPH (10)

การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
 
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 4.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
 
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
 

ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf