ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf

P

ประเมินครูผู้ช่วย

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
องค์ประกอบที่ ๑
การประเมินผลการปฏิบัติตน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
นางสาวภาณุมาศ พลวิทย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.๑ การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยมีความรัก ศรัทธา วิชาชีพครู
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการมีความศรัทธา
และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ
รูปที่ ๒ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.๒ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ
ข้าพเจ้าได้มุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การศึกษาการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัย
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๓ สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เกมาะสมกับความสนใจของ
นักเรียน
รูปที่ ๔ ศึกษาและออกแบบใบงานด้วยตนเอง
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.๓ ประพฤติปฏิบัติตนการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ
ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ไม่ให้สังคมมองวิชาชีพ
ในทางไม่ดี และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นยึดหลัก
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๕ การแต่งกายในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ
และการแต่งกายในนอกเวลาราชการ
รูปที่ ๖ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.๔ การปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ
ข้าพเจ้าปกป้อง ป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิด
ภาพลักษณ์ทางลบต่อวิชาชีพ โดยการเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน
ทั้งยังคอยให้คาปรึกษาในทางที่ดีและทางที่ชอบเสมอ
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๗ แต่งกายร่วมพิธีการสาคัญอย่างถูกระเบียบ
รูปที่ ๘ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในด้านต่าง ๆ
๖.จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์
ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดี ของเพื่อนร่วมงาน
และสังคม
ข้าพเจ้าส่งเสริม การคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ ของเพื่อน
ร่วมงานและสังคม ในเรื่องของการคิดแบบเชิงบวกที่ส่งเสริมต่อสุขภาพจิตที่ดี
รวมถึงการไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น
หลักฐานอ้างอิง
รูปที่ ๙ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Recomendados

ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf por
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfPhanumatPH
23 visualizações22 slides
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf por
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.pdfPhanumatPH
25 visualizações5 slides
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf por
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfPhanumatPH
18 visualizações11 slides
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf por
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfPhanumatPH
23 visualizações15 slides
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5 por
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5
การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5PhanumatPH
4 visualizações5 slides
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf por
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 5.pdfPhanumatPH
17 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf

ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf por
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfPhanumatPH
24 visualizações7 slides
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf por
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfPhanumatPH
17 visualizações11 slides
Slideshareampaporn por
SlideshareampapornSlideshareampaporn
SlideshareampapornSriwita
87 visualizações12 slides
Nnan por
NnanNnan
Nnannittaya ladadat
39 visualizações14 slides
วิจัยอนามัยเพศ por
วิจัยอนามัยเพศวิจัยอนามัยเพศ
วิจัยอนามัยเพศWichai Likitponrak
3.6K visualizações64 slides
Pnam por
PnamPnam
Pnamnittaya ladadat
33 visualizações12 slides

Similar a ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf(20)

ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf por PhanumatPH
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
PhanumatPH24 visualizações
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf por PhanumatPH
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
PhanumatPH17 visualizações
Slideshareampaporn por Sriwita
SlideshareampapornSlideshareampaporn
Slideshareampaporn
Sriwita87 visualizações
วิจัยอนามัยเพศ por Wichai Likitponrak
วิจัยอนามัยเพศวิจัยอนามัยเพศ
วิจัยอนามัยเพศ
Wichai Likitponrak3.6K visualizações
Slideshare may por May Varissara
Slideshare maySlideshare may
Slideshare may
May Varissara63 visualizações
Teacher Professional por Tipoosron
Teacher ProfessionalTeacher Professional
Teacher Professional
Tipoosron668 visualizações
ครูปฏิบัติการ por Ratchada Kaewwongta
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Ratchada Kaewwongta181 visualizações
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por cartoon656
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
cartoon656313 visualizações
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por cartoon656
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
cartoon656345 visualizações
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ por Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 visualizações

ด้านการปฏิบัติตน ตัวชี้วัดที่ 6.pdf