Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele

Petr Hovorka
Petr HovorkaEmployer Branding Strategist, Company Culture Designer, Chief Curator em BrandBakers, Winwinjob

Na co si při budování značky zaměstnavatele vsadit – na intuici nebo na data? Odpověď se nabízí sama. Někdo dá více na data, někdo na intuici, každopádně ve většině případů zvítězí odpověď – na kombinaci přece! Jenže... jaké informace vlastně potřebujeme, jak je získáme? A zvládneme výzkum sami nebo si raději přizveme externího partnera? Pojďme to vzít popořadě. Připravujete-li zaměstnanecký výzkum, začněte s myšlenkou na konec. Začněte s otázkami jako například k čemu nám získané informace budou, jak je chceme použít, co ve firmě chceme pochopit a následně změnit, jak budeme se získanými informacemi pracovat, jakými kroky na výzkum navážeme. Chceme přeci měřit správné věci správně a nedělat výzkum pouze proto, že ho takto děláme každý (druhý) rok nebo protože to konkurence dělá úplně stejně.

značka
zaměstnavatele
spokojenost
zaměstnanců
motivovanost
zaměstnanců
firemní
kultura
Data, která utváří značku zaměstnavatele.
Zdroj: BrandBakers
Dejte značce pevné základy
Na co si při budování značky zaměstnavatele vsadit – na intuici nebo na data? Někdo dá více na data,
někdo na intuici, každopádně zvítězí odpověď kombinace obojího. Jenže… jaké informace vlastně
potřebujeme, jak je získáme? A zvládneme výzkum sami nebo si přizveme externího partnera?
P
řipravujete-li zaměstnanecký výzkum,
začněte s myšlenkou na konec. Začněte
s otázkami jako například, k čemu nám
získané informace budou, jak je chceme pou-
žít, co ve firmě chceme pochopit a následně
změnit, jak budeme se získanými informacemi
pracovat, jakými kroky na výzkum navážeme.
Chceme přeci měřit správné věci správně a ne-
dělat výzkum pouze proto, že ho takto děláme
každý (druhý) rok nebo protože to konkurence
dělá úplně stejně. Pohybujeme-li se v prostředí
firemní kultury, mezilidských vztahů, značky
zaměstnavatele, setkáme se nejčastěji s někte-
rým z těchto výzkumů:
• Firemní kultura: zjišťujeme, na čem stojí
naše firemní kultura, jaké stereotypy, vzorce
chování v ní převládají a jaké jsou oceňová-
ny, jaké vztahy a atmosféru vytváří manažeři.
• Spokojenost: mapujeme, jak jsou naši za-
městnanci spokojení s odměňováním, jak
vnímají nabídku benefitů, pracovních po-
můcek, komfort kanceláří, uspořádání pra-
covní doby a podobně.
• Motivovanost (angažovanost): zajímá nás,
jak zaměstnanci rozumí cílům firmy, kolik
z nich s nimi souzní, zda-li se cítí být in-
spirováni myšlenkami a chováním lídrů ve
firmě.
• Značka zaměstnavatele: zahrnuje kom-
binaci výše uvedených výzkumů a přidává
několik dalších otázek jako například, proč
lidé ve firmě pracují, čeho si váží nebo co je
vysloveně štve.
Chceme-li uskutečnit ve firmě nějakou změ-
nu, je potřeba do její přípravy a návrhu zapo-
jit lidi, kteří ji budou realizovat a kteří budou
její součástí. Protože nadšení a energie vzniká
spolutvořením, nikoli rozhodnutím nebo roz-
kazem seshora. Podívejme se nyní společně do
většího detailu na výzkum, který je součástí
budování značky zaměstnavatele.
Recept na nabídku
Cílem takového výzkumu je najít a popsat sou-
časnou pozici značky zaměstnavatele, odhalit
výrazné prvky a momenty, na kterých firma
může stavět svou jedinečnost jako zaměstna-
vatel na trhu práce.
V jakých krocích výzkum probíhá? Pakli-
že si výzkum realizujete sami, nepotřebujete
se na začátku tolik dostávat do obrazu. My
v BrandBakers začínáme tím, že si nastudu-
jeme základní informace o firmě, projdeme si
poslední zaměstnanecké výzkumy, strategické
materiály zachycující vizi, poslání a středně-
dobé cíle, recenze současných zaměstnanců
na Atmoskopu. Sestavíme si základní obrázek
o firmě. Na jeho základě si připravíme indivi-
duální hodinové rozhovory se zaměstnanci,
kterých obvykle uskutečníme mezi 16 a 32,
podle velikosti firmy. Výběrem zaměstnanců
pokrýváme jednotlivé týmy, nováčky i mazáky,
odborníky i manažery. Podle zjištění z indivi-
duálních rozhovorů upravujeme dotazníkové
šetření, kterým oslovujeme všechny zaměst-
nance a kterým si ověřujeme sílu jednotlivých
zjištění z individuálních rozhovorů. Například,
když se v rámci rozhovorů dozvíme, že si ve
firmě obzvlášť váží důvěry a přímého jednání
manažerů, potřebujeme si informaci potvrdit
názory více zaměstnanců.
Když máme navnímaný vnitřní svět, jde-
me sbírat informace o vybraných skupinách
kandidátů. Zajímají nás zejména kritéria, která
zvažují, když si hledají práci a vybírají nové-
ho zaměstnavatele. Roli kandidátů nejčastěji
alternují nováčci, lidé, kteří jsou ve firmě ve
zkušebce nebo do půl roku. Ti si totiž ještě pa-
matují, jak jejich rozhodování probíhalo, jaké
jiné zaměstnavatele zvažovali a proč. Vedeme
s nimi skupinové diskuse, na kterých si ově-
řujeme naše hypotézy. Nakonec si uděláme
obrázek o nabídce vybraných konkurenčních
zaměstnavatelů, kteří nemusí být nutně ze
stejného oboru, průzkumem jejich kariérních
stránek, profilů na sociálních sítích, nabídkách
na pracovních portálech a z veřejně dostupných
názorů zaměstnanců.
Potvrdíme to, co už většinou manažeři
vědí
Lidé, kteří nám zadávají výzkum, se často do-
mnívají, že je něčím podstatným, co nevěděli,
TEXT: PETR HOVORKA, MANAGEMENT
CONSULTANT & EMPLOYER BRAND
STRATEGIST @ BRANDBAKERS
TÉMA
www.HRforum.cz6
Čeho si
zaměstnanci
na firmě
nejvíce váží?
Podle čeho se
kandidáti
rozhodují,
když si vybírají
zaměstnavatele?
Co konkurence
ne/nabízí
zaměstnancům?
=> Jedinečnost
=> Příležitost pro jedinečnou
pozici značky zaměstnavatele
=> Relevantnost
=> Autentičnost
Parametry, které určují sílu značky.
Zdroj: BrandBakers
překvapíme. Nepřekvapíme. Převodem na papír
zvědomujeme věci, které většina manažerů ve
firmě už dávno ví, pouze jim přiřazujeme váhy.
Nebo si také myslí, že v získaných informacích
najdou přímé odpovědi, na jakých pilířích by
měli svou značku zaměstnavatele stavět. Ne-
najdou. Uvidí v nich pouze kontext, podklady
a nápovědu pro rozhodnutí. Uvidí v nich průni-
ky toho, co firma reálně zaměstnancům nabízí,
co kandidáti hledají a co konkurence nenabízí.
Závod firem o špičkové zaměstnance dneska
vypadá jako peloton na Tour de France. Skupin-
ka několika nejlepších se utrhla, nabízí smyslu-
plnou práci, pečující prostředí, velkou důvěru
a svobodu vykoupenou masivní zodpovědností.
Nejvíce firem jede tělo na tělo ve středu pole.
Honí si triko na svých kariérních stránkách
a obrázkových kariérních portálech. Předhánějí
se benefity. Ve výsledku se však sobě podobají
jako vejce vejci. Jejich nabídky se srovnaly, jsou
unifikované, ničím se neliší.
Atraktivní nabídku, jejíž nezbytnými ingre-
diencemi jsou autentičnost, relevantnost a jedi-
nečnost, v dnešní době dělá především nadstav-
ba – vyhraněný názor, osobní odvaha a kreativní
řešení. Stejně jako u jiných strategií, dokonalosti
není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale
tehdy, když už není co odebrat. Daleko těžší je
obvykle rozhodnout, na čem nebudeme jako
zaměstnavatel stavět – co nebudeme nabízet
svým zaměstnancům. Při výběru pilířů značky
zaměstnavatele, které tvoří takzvané Employer
Value Proposition, je potřeba vybrat jen několik
málo pilířů, zato výrazných. A tady přichází na
řadu intuice, zkušenost a ano – také odvaha.
Ale to jsem již odbočil z výzkumu do strategie.
Z nasbíraných zkušeností jsme sestavili de-
satero tipů, jak zmáknout výzkum pro značku
zaměstnavatele.
• Promyslete výzkumný cíl a postup
Začněte s myšlenkou na konec. K čemu má
výzkum sloužit. Na základě výzkumného
cíle dobře zvažte všechna pro a proti, jak
a s kým budete výzkum realizovat. Naše zku-
šenost říká, že zaměstnanci obvykle neřek-
nou svůj názor zaměstnavateli na plná ústa.
• Informujte zaměstnance, co se chystá
Buďte sebevědomí, i když jste třeba nedoká-
zali výsledky předchozího výzkumu dobře
zaměstnancům představit. Nyní máte novou
šanci to udělat správně. Řekněte jim, proč
výzkum realizujete, jakého poznání chcete
nabýt nebo jaké změny dosáhnout.
• Vyberte ty správné zaměstnance
Vyberte si na individuální rozhovory za-
městnance se zdravým názorem, kteří vám
nebudou pouze pochlebovat nebo všechno
kritizovat. Potřebujete lidi, kteří vidí věci
v kontextu, z více stran, a mají o firmu zá-
jem.
• Zjednodušte dotazníkové šetření
Čím delší a komplikovanější dotazník, tím
méně kvalitní informace získáte. Lidé s ka-
ždou další otázkou ztrácejí koncentraci.
Připravte dotazník s maximálně 15 otázka-
mi na maximálně 10 minut, nejlépe pouze
v on-line formě. Lidé, kteří nemají počítač,
vyplní dotazník u PC kiosků.
• Netlačte na zapojení se
Cílem výzkumu je získání nezkreslených
informací od zaměstnanců. Dělejte dotaz-
níkové šetření jako dobrovolné. Neslibujte
zázraky, ani odměny. Daleko více dbejte na
vysvětlení, proč se výzkum děje a jak je pro
firmu a lidi samotné důležitý.
• Kandidáty alternujte nováčky
Z pohledu poměru kvality a nákladů se nám
jednoznačně osvědčilo alternovat kandidáty
nováčky, zaměstnanci, kteří jsou ve firmě do
půl roku od nástupu. Zjistěte, co je do firmy
přivedlo, proč dali přednost před jinými na-
bídkami zrovna vaší firmě.
• Ptejte se uchazečů
Když dokážete s uchazeči navodit přátel-
skou atmosféru na rozhovoru o spolupráci,
můžete se jich na konci zeptat na pár, pro
značku užitečných, otázek. Co si o vaší fir-
mě myslí, proč reagovali na vaši nabídku,
jaké další nabídky zvažují a co je pro ně při
výběru firmy důležité.
• Vizualizujte výsledky výzkumu
Cílem je srozumitelně představit zjištění
všem zaměstnancům, nejen manažerům,
i  dělníkům a  uklizečkám. Zjednodušte,
okomentujte a vizualizujte zjištění, uveďte
je do kontextu. Ukažte jak pozitiva, tak také
to, co se vám podle názorů zaměstnanců ve
firmě nedaří.
• Zvažte, jak budete pokračovat
Až příliš mnoho firem následuje podobný
scénář. Obnažit výzkumem slabé stránky
a připravit na ně akční kroky, jak je zlepšit.
Tato cesta vede k průměrnosti. Podobně
jako nůž také nebrousíme na rukojeti, ale
na ostří, aby ještě lépe řezal. Stavte na sil-
ných stránkách.
• Nezapomeňte lidem poděkovat
Nakonec to nejdůležitější. Poděkujte lidem,
že se do výzkumu, dotazníkového šetření,
zapojili. Zároveň je informujte, jak bude-
te s nabytými informacemi pracovat, jaké
kroky budou následovat, jak budou jejich
názory využity. A něco skutečně udělejte.
Výzkum není věda. Je to řemeslo. Navíc pro
značku zaměstnavatele je výzkum cesta, jak do
procesu jejího budování od začátku zapojit za-
městnance. Bez nich to nejde. n
TÉMA
duben 2020 7

Recomendados

Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra... por
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Petr Hovorka
802 visualizações36 slides
Jak definovat Employer Value Proposition? por
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Petr Hovorka
757 visualizações27 slides
Inspirativni pociny 2019 por
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Petr Hovorka
304 visualizações46 slides
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020 por
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020Petr Hovorka
1.3K visualizações93 slides
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po... por
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Petr Hovorka
4K visualizações19 slides
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace por
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu pracePetr Hovorka
759 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept por
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptPetr Hovorka
1.6K visualizações43 slides
Vize – nastroj leaderu por
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuPetr Hovorka
170 visualizações3 slides
Firemni hodnoty por
Firemni hodnotyFiremni hodnoty
Firemni hodnotyPetr Hovorka
856 visualizações43 slides
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy por
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyPetr Hovorka
471 visualizações41 slides
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda por
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaPetr Hovorka
103 visualizações4 slides
Uspesnejsi diky lidem por
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
232 visualizações53 slides

Mais procurados(20)

Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept por Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Petr Hovorka1.6K visualizações
Vize – nastroj leaderu por Petr Hovorka
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
Petr Hovorka170 visualizações
Firemni hodnoty por Petr Hovorka
Firemni hodnotyFiremni hodnoty
Firemni hodnoty
Petr Hovorka856 visualizações
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy por Petr Hovorka
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Petr Hovorka471 visualizações
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda por Petr Hovorka
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Petr Hovorka103 visualizações
Uspesnejsi diky lidem por Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka232 visualizações
Uspesnejsi diky lidem por Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka102 visualizações
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft por Halousek Jiří
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftIReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
Halousek Jiří5K visualizações
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu por Petr Hovorka
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka236 visualizações
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy? por Petr Hovorka
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Petr Hovorka255 visualizações
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek? por Petr Hovorka
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka163 visualizações
Employer Branding v roce 2021 por Petr Hovorka
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
Petr Hovorka162 visualizações
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele? por BrandBakers
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers1.7K visualizações
Značka zaměstnavatele a HR marketing por Petr Hovorka
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketing
Petr Hovorka726 visualizações
BrandBakers Advisory por Petr Hovorka
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka128 visualizações
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015 por BrandBakers
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
BrandBakers2.1K visualizações
Inspirativni pociny 2017 por BrandBakers
Inspirativni pociny 2017Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017
BrandBakers1.8K visualizações
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE por BrandBakers
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
BrandBakers373 visualizações
Employer Brand Management – Proč lidé pracují por Petr Hovorka
Employer Brand Management – Proč lidé pracujíEmployer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
Petr Hovorka127 visualizações
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu por BrandBakers
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers1.1K visualizações

Similar a Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele

EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy? por
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?Martin Trita
157 visualizações58 slides
BrandBakers - představení pekařů (společnosti) por
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers
9.6K visualizações16 slides
BrandBakers Advisory por
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryPetr Hovorka
106 visualizações8 slides
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele por
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers
615 visualizações30 slides
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016 por
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016BrandBakers
1.4K visualizações76 slides
BrandBakers - představení práce pekárny por
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers
555 visualizações81 slides

Similar a Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele(20)

EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy? por Martin Trita
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
Martin Trita157 visualizações
BrandBakers - představení pekařů (společnosti) por BrandBakers
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers9.6K visualizações
BrandBakers Advisory por Petr Hovorka
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka106 visualizações
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele por BrandBakers
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers615 visualizações
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016 por BrandBakers
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
BrandBakers1.4K visualizações
BrandBakers - představení práce pekárny por BrandBakers
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers555 visualizações
Jak na znacku zamestnavatele? por Petr Hovorka
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
Petr Hovorka539 visualizações
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016 por BrandBakers
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
BrandBakers5.7K visualizações
Uspesnejsi diky lidem por Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka426 visualizações
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku por 2FRESH
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH48 visualizações
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing por Petr Hovorka
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketingPetr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka908 visualizações
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče por BrandBakers
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
BrandBakers1.9K visualizações
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop por Petr Hovorka
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka845 visualizações
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele por BrandBakers
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers1.2K visualizações
Inspirace pro výběrové pohovory por Oldřich NAVRÁTIL
Inspirace  pro výběrové pohovory Inspirace  pro výběrové pohovory
Inspirace pro výběrové pohovory
Oldřich NAVRÁTIL316 visualizações
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014 por BrandBakers
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
BrandBakers5.1K visualizações
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu por BrandBakers
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
BrandBakers4K visualizações
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení por Oldřich NAVRÁTIL
Go50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučeníGo50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Oldřich NAVRÁTIL367 visualizações
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b... por Taste
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Taste125 visualizações
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem por Petr Hovorka
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemEmployer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Petr Hovorka116 visualizações

Mais de Petr Hovorka

Southwest Airlines Story por
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines StoryPetr Hovorka
26 visualizações12 slides
Ladění týmu – workshop por
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopPetr Hovorka
76 visualizações38 slides
Dusevni zdravi zamestnancu por
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuPetr Hovorka
270 visualizações2 slides
Konec Employer Brandingu por
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguPetr Hovorka
90 visualizações2 slides
Let dreams come true por
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come truePetr Hovorka
115 visualizações2 slides
Petr Hovorka – Re-branding story por
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka
383 visualizações26 slides

Mais de Petr Hovorka(8)

Southwest Airlines Story por Petr Hovorka
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
Petr Hovorka26 visualizações
Ladění týmu – workshop por Petr Hovorka
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
Petr Hovorka76 visualizações
Dusevni zdravi zamestnancu por Petr Hovorka
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
Petr Hovorka270 visualizações
Konec Employer Brandingu por Petr Hovorka
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
Petr Hovorka90 visualizações
Let dreams come true por Petr Hovorka
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
Petr Hovorka115 visualizações
Petr Hovorka – Re-branding story por Petr Hovorka
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka383 visualizações
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem? por Petr Hovorka
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Petr Hovorka83 visualizações
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019 por Petr Hovorka
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Petr Hovorka845 visualizações

Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele

 • 1. značka zaměstnavatele spokojenost zaměstnanců motivovanost zaměstnanců firemní kultura Data, která utváří značku zaměstnavatele. Zdroj: BrandBakers Dejte značce pevné základy Na co si při budování značky zaměstnavatele vsadit – na intuici nebo na data? Někdo dá více na data, někdo na intuici, každopádně zvítězí odpověď kombinace obojího. Jenže… jaké informace vlastně potřebujeme, jak je získáme? A zvládneme výzkum sami nebo si přizveme externího partnera? P řipravujete-li zaměstnanecký výzkum, začněte s myšlenkou na konec. Začněte s otázkami jako například, k čemu nám získané informace budou, jak je chceme pou- žít, co ve firmě chceme pochopit a následně změnit, jak budeme se získanými informacemi pracovat, jakými kroky na výzkum navážeme. Chceme přeci měřit správné věci správně a ne- dělat výzkum pouze proto, že ho takto děláme každý (druhý) rok nebo protože to konkurence dělá úplně stejně. Pohybujeme-li se v prostředí firemní kultury, mezilidských vztahů, značky zaměstnavatele, setkáme se nejčastěji s někte- rým z těchto výzkumů: • Firemní kultura: zjišťujeme, na čem stojí naše firemní kultura, jaké stereotypy, vzorce chování v ní převládají a jaké jsou oceňová- ny, jaké vztahy a atmosféru vytváří manažeři. • Spokojenost: mapujeme, jak jsou naši za- městnanci spokojení s odměňováním, jak vnímají nabídku benefitů, pracovních po- můcek, komfort kanceláří, uspořádání pra- covní doby a podobně. • Motivovanost (angažovanost): zajímá nás, jak zaměstnanci rozumí cílům firmy, kolik z nich s nimi souzní, zda-li se cítí být in- spirováni myšlenkami a chováním lídrů ve firmě. • Značka zaměstnavatele: zahrnuje kom- binaci výše uvedených výzkumů a přidává několik dalších otázek jako například, proč lidé ve firmě pracují, čeho si váží nebo co je vysloveně štve. Chceme-li uskutečnit ve firmě nějakou změ- nu, je potřeba do její přípravy a návrhu zapo- jit lidi, kteří ji budou realizovat a kteří budou její součástí. Protože nadšení a energie vzniká spolutvořením, nikoli rozhodnutím nebo roz- kazem seshora. Podívejme se nyní společně do většího detailu na výzkum, který je součástí budování značky zaměstnavatele. Recept na nabídku Cílem takového výzkumu je najít a popsat sou- časnou pozici značky zaměstnavatele, odhalit výrazné prvky a momenty, na kterých firma může stavět svou jedinečnost jako zaměstna- vatel na trhu práce. V jakých krocích výzkum probíhá? Pakli- že si výzkum realizujete sami, nepotřebujete se na začátku tolik dostávat do obrazu. My v BrandBakers začínáme tím, že si nastudu- jeme základní informace o firmě, projdeme si poslední zaměstnanecké výzkumy, strategické materiály zachycující vizi, poslání a středně- dobé cíle, recenze současných zaměstnanců na Atmoskopu. Sestavíme si základní obrázek o firmě. Na jeho základě si připravíme indivi- duální hodinové rozhovory se zaměstnanci, kterých obvykle uskutečníme mezi 16 a 32, podle velikosti firmy. Výběrem zaměstnanců pokrýváme jednotlivé týmy, nováčky i mazáky, odborníky i manažery. Podle zjištění z indivi- duálních rozhovorů upravujeme dotazníkové šetření, kterým oslovujeme všechny zaměst- nance a kterým si ověřujeme sílu jednotlivých zjištění z individuálních rozhovorů. Například, když se v rámci rozhovorů dozvíme, že si ve firmě obzvlášť váží důvěry a přímého jednání manažerů, potřebujeme si informaci potvrdit názory více zaměstnanců. Když máme navnímaný vnitřní svět, jde- me sbírat informace o vybraných skupinách kandidátů. Zajímají nás zejména kritéria, která zvažují, když si hledají práci a vybírají nové- ho zaměstnavatele. Roli kandidátů nejčastěji alternují nováčci, lidé, kteří jsou ve firmě ve zkušebce nebo do půl roku. Ti si totiž ještě pa- matují, jak jejich rozhodování probíhalo, jaké jiné zaměstnavatele zvažovali a proč. Vedeme s nimi skupinové diskuse, na kterých si ově- řujeme naše hypotézy. Nakonec si uděláme obrázek o nabídce vybraných konkurenčních zaměstnavatelů, kteří nemusí být nutně ze stejného oboru, průzkumem jejich kariérních stránek, profilů na sociálních sítích, nabídkách na pracovních portálech a z veřejně dostupných názorů zaměstnanců. Potvrdíme to, co už většinou manažeři vědí Lidé, kteří nám zadávají výzkum, se často do- mnívají, že je něčím podstatným, co nevěděli, TEXT: PETR HOVORKA, MANAGEMENT CONSULTANT & EMPLOYER BRAND STRATEGIST @ BRANDBAKERS TÉMA www.HRforum.cz6
 • 2. Čeho si zaměstnanci na firmě nejvíce váží? Podle čeho se kandidáti rozhodují, když si vybírají zaměstnavatele? Co konkurence ne/nabízí zaměstnancům? => Jedinečnost => Příležitost pro jedinečnou pozici značky zaměstnavatele => Relevantnost => Autentičnost Parametry, které určují sílu značky. Zdroj: BrandBakers překvapíme. Nepřekvapíme. Převodem na papír zvědomujeme věci, které většina manažerů ve firmě už dávno ví, pouze jim přiřazujeme váhy. Nebo si také myslí, že v získaných informacích najdou přímé odpovědi, na jakých pilířích by měli svou značku zaměstnavatele stavět. Ne- najdou. Uvidí v nich pouze kontext, podklady a nápovědu pro rozhodnutí. Uvidí v nich průni- ky toho, co firma reálně zaměstnancům nabízí, co kandidáti hledají a co konkurence nenabízí. Závod firem o špičkové zaměstnance dneska vypadá jako peloton na Tour de France. Skupin- ka několika nejlepších se utrhla, nabízí smyslu- plnou práci, pečující prostředí, velkou důvěru a svobodu vykoupenou masivní zodpovědností. Nejvíce firem jede tělo na tělo ve středu pole. Honí si triko na svých kariérních stránkách a obrázkových kariérních portálech. Předhánějí se benefity. Ve výsledku se však sobě podobají jako vejce vejci. Jejich nabídky se srovnaly, jsou unifikované, ničím se neliší. Atraktivní nabídku, jejíž nezbytnými ingre- diencemi jsou autentičnost, relevantnost a jedi- nečnost, v dnešní době dělá především nadstav- ba – vyhraněný názor, osobní odvaha a kreativní řešení. Stejně jako u jiných strategií, dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už není co odebrat. Daleko těžší je obvykle rozhodnout, na čem nebudeme jako zaměstnavatel stavět – co nebudeme nabízet svým zaměstnancům. Při výběru pilířů značky zaměstnavatele, které tvoří takzvané Employer Value Proposition, je potřeba vybrat jen několik málo pilířů, zato výrazných. A tady přichází na řadu intuice, zkušenost a ano – také odvaha. Ale to jsem již odbočil z výzkumu do strategie. Z nasbíraných zkušeností jsme sestavili de- satero tipů, jak zmáknout výzkum pro značku zaměstnavatele. • Promyslete výzkumný cíl a postup Začněte s myšlenkou na konec. K čemu má výzkum sloužit. Na základě výzkumného cíle dobře zvažte všechna pro a proti, jak a s kým budete výzkum realizovat. Naše zku- šenost říká, že zaměstnanci obvykle neřek- nou svůj názor zaměstnavateli na plná ústa. • Informujte zaměstnance, co se chystá Buďte sebevědomí, i když jste třeba nedoká- zali výsledky předchozího výzkumu dobře zaměstnancům představit. Nyní máte novou šanci to udělat správně. Řekněte jim, proč výzkum realizujete, jakého poznání chcete nabýt nebo jaké změny dosáhnout. • Vyberte ty správné zaměstnance Vyberte si na individuální rozhovory za- městnance se zdravým názorem, kteří vám nebudou pouze pochlebovat nebo všechno kritizovat. Potřebujete lidi, kteří vidí věci v kontextu, z více stran, a mají o firmu zá- jem. • Zjednodušte dotazníkové šetření Čím delší a komplikovanější dotazník, tím méně kvalitní informace získáte. Lidé s ka- ždou další otázkou ztrácejí koncentraci. Připravte dotazník s maximálně 15 otázka- mi na maximálně 10 minut, nejlépe pouze v on-line formě. Lidé, kteří nemají počítač, vyplní dotazník u PC kiosků. • Netlačte na zapojení se Cílem výzkumu je získání nezkreslených informací od zaměstnanců. Dělejte dotaz- níkové šetření jako dobrovolné. Neslibujte zázraky, ani odměny. Daleko více dbejte na vysvětlení, proč se výzkum děje a jak je pro firmu a lidi samotné důležitý. • Kandidáty alternujte nováčky Z pohledu poměru kvality a nákladů se nám jednoznačně osvědčilo alternovat kandidáty nováčky, zaměstnanci, kteří jsou ve firmě do půl roku od nástupu. Zjistěte, co je do firmy přivedlo, proč dali přednost před jinými na- bídkami zrovna vaší firmě. • Ptejte se uchazečů Když dokážete s uchazeči navodit přátel- skou atmosféru na rozhovoru o spolupráci, můžete se jich na konci zeptat na pár, pro značku užitečných, otázek. Co si o vaší fir- mě myslí, proč reagovali na vaši nabídku, jaké další nabídky zvažují a co je pro ně při výběru firmy důležité. • Vizualizujte výsledky výzkumu Cílem je srozumitelně představit zjištění všem zaměstnancům, nejen manažerům, i  dělníkům a  uklizečkám. Zjednodušte, okomentujte a vizualizujte zjištění, uveďte je do kontextu. Ukažte jak pozitiva, tak také to, co se vám podle názorů zaměstnanců ve firmě nedaří. • Zvažte, jak budete pokračovat Až příliš mnoho firem následuje podobný scénář. Obnažit výzkumem slabé stránky a připravit na ně akční kroky, jak je zlepšit. Tato cesta vede k průměrnosti. Podobně jako nůž také nebrousíme na rukojeti, ale na ostří, aby ještě lépe řezal. Stavte na sil- ných stránkách. • Nezapomeňte lidem poděkovat Nakonec to nejdůležitější. Poděkujte lidem, že se do výzkumu, dotazníkového šetření, zapojili. Zároveň je informujte, jak bude- te s nabytými informacemi pracovat, jaké kroky budou následovat, jak budou jejich názory využity. A něco skutečně udělejte. Výzkum není věda. Je to řemeslo. Navíc pro značku zaměstnavatele je výzkum cesta, jak do procesu jejího budování od začátku zapojit za- městnance. Bez nich to nejde. n TÉMA duben 2020 7