“Mamma, Ema da 320w”. 

QCG : Í “c WaJad42nç-_. 
3/9/17' @mas 

› Wal/ agir” g _ja_ &DL jddcm” ; 
mail/ ü; @(4,4
@Bom ...
. rn v
›rr, rñjJaç, 

, _.

 . .izlJ/ jrsdz ›a fzagLzujç-. qJapdz ,
,cmpzmáy . m, *gmyw-: LHNJ ÍQÉvAJ/ ÍQ qui) vga/ wa»
 "'47 . 

4.1 MIM. .E @jaja-w

 xu»  QÕJ/ ULÀÍÍQJS Hume 

. câw- d...
N ›. À» à. ,

AMMAQMÀQ “ Jaú; u da >
LL .  itàwb, 
 W MmMwmiüÍV

Ú"“J°'J°-cn À

 9 daoqggygâfapkmw. 

ík

3.
Rgfà-LU...
V)

 4
; Atuo «da ; MN/ amb ; Nu 
; mwwda Malu/ mhz, .go/ w . o zpwâaxbnã Joelho-q

, goíf-mâmmymuwanwwoüafnwxoxgb @mama...
;como . Lazy 4_m9.g' . írvaggxgíg
. .ça . LJVrvUL/ ,l/ Àhv AP mma EMM#

A JMJ/ W m_ Õlgci7a v: Mai* 424 Mpx/ ko» . do ca...
, N: 

v' -â _ Ham/ sm” &Shut-vmar; .. ea oÀoÁoJdaLJaVÚJ ›

,  , ÍLLIÚÂÊL LI C305)  , M D/ qnsuhma

 do  .04r4paà, 
...
.gm gem/ m z);  . p. »Paim rbozwxagg-. g L-Írv'
lâibnbm »L . Dwhzoqzzmaodu : TU: o. .ãvv? ;g, ,-npe. ). , juíupg Lg. ...
M . Lcup/ vÍ/ Jzy X02» , po/ x @jk-Paio _alê/ »çmxjr 
'U/ Linv X' . orla 'cu-ka »m pyngyy/ a 1161/3 , ojwxcb/ _oo _ajgg...
_. :! :›_. zea_1LI. !._¡-r. 
x N * 114. ? Jj/ Ultnz/ l ,104

 › r Jg . ,n. v.i. )m, ;ua'ig, ~.r”' *, .._ «. ~;5_ __ _ ...
_Al
'v'
410104

. _ u! 
c
« . .j
" _à_
I , f. 
h -. 
J n*
j; ,
'í
 --: 
Ú*

u _ ! E
'55 J ^ , 
.Yr '

' J. - ' . 
u! 

...
É 5,. ? «À mw vZwLJÉ  . .cem/ Vic ; em
, gxjç J,  um @JI/ JEI _Aa/ n JJLMMÍQJJ. 
. Ami. _- IujÀLL: . ÀZvÍa;3/~c›nrpZ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Projeto

117 visualizações

Publicada em

Projeto

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Projeto

 1. 1. “Mamma, Ema da 320w”. QCG : Í “c WaJad42nç-_. 3/9/17' @mas › Wal/ agir” g _ja_ &DL jddcm” ; mail/ ü; @(4,4 @Bom 1D MQQZQJ/ ..J-wtçx ¡ a _bmgyvfloüb 'Fu/ MQ' 5' " " MN? #JA-dmxsáa¡ . rm, «TJJU Jiu _pn/ z/m/ .ç. LAVRAS . wa 3035
 2. 2. . rn v ›rr, rñjJaç, , _. . .izlJ/ jrsdz ›a fzagLzujç-. qJapdz ,
 3. 3. ,cmpzmáy . m, *gmyw-: LHNJ ÍQÉvAJ/ ÍQ qui) vga/ wa» "'47 . 4.1 MIM. .E @jaja-w xu» QÕJ/ ULÀÍÍQJS Hume . câw- da (pwamxamfq, @ÕÀ/ À. dyg_ . vcl-_ar/ .JO po» JàõL 63905). G7 BLEMÀ -g dJ 7 A . lQz/ birxvxw Lama @, BJLTl/0_4›.4kbu_ó.492.M/4A, Lz§; .m <522_& m›~wan_w^wr0 Ile . lã/ urna web39». :a , -7 . Mag/ ABL (Dória/ quam: LlàJfMCLpM/ X/W-Q . AAJJIJZ, . nm®_m Antigas @amwàb . .L . wmhmrmda . .cLJmuÍ-
 4. 4. N ›. À» à. , AMMAQMÀQ “ Jaú; u da > LL . itàwb, W MmMwmiüÍV Ú"“J°'J°-cn À 9 daoqggygâfapkmw. ík 3. Rgfà-LUAQJÓ: : / › Jtnozrauãjâ°cçh au T5” m (QM % x “Lküçob m f . 43km W / ngkqdo ” . p _ JD, a. i M À ~Ç)7°~'Õa_. " ' il gama @a . “ &awzmmo 19,¡ ~ “mui, *a* D o 4,1 )› o ~CaÀA”T4”Cj99'Ú. . 2 ~ da _ v a . @Qàjígmwmdüàm (A _. . pxmm f JM 'MOL -= °~'~»Lw~i4« _CM M . Kung à'
 5. 5. V) 4 ; Atuo «da ; MN/ amb ; Nu ; mwwda Malu/ mhz, .go/ w . o zpwâaxbnã Joelho-q , goíf-mâmmymuwanwwoüafnwxoxgb @mama/ poa QMXbMaÍJCIJHQMJJÉo/ uuawma/ nbmçaàoty Milk 4,361311] T3003) Aux/ dba 1 “Vw ahmfa; mma», _a «wow Xow, onmxogpnodxo, ..caíà9og4pc)ñ JZ pagan/ geada: x: - j. r._g_,5,__, a¡-_r~m »OGMVÊ : P:/ ._¡; r)_) JÚÍ¡~9g_A9 üJll/ uzp L¡ 4;@o M042, #94421414 2.14 M9, , Xana . pb ma». ALM' JUÍMLO 49 . caçlacjpu/ Jg . a x . matam/ Jo. .o çcempnpauào _md/ Já “cow 'L . í/'Ú/ u . (099. 3 ACmz-Jm. »v '~ ^ ' AW x/ âcar . à. à Ãgacmwínçpo J/ M . como 44m WMA/ Jg. . do». xülí/ VMSF; (BJ) -ÓD r/ ÕÇ; ,P/ :LpJ-Q/ C/ ~ Mim/ Au. um», do . j/*ÍIÍZ/ xugig/ à.) Md» »mb my Mimi, qywJq »Apm/ yo »o Jraiombrk J »g mmwag/ Ío da _í/ »Qmjrro/ ;oc/ v. _caía qr. ? 1. 4P4gx_çx.9n›)J)í»_. r»p. «mp/ Qaíáí. , J JL; do DJAgÍ/ ,xp- v9 da . .›nnfrr. .zí"~ . ÀLXJARENM 650Gb , JA nàrr x1": catarse. ÊÀQÀM Aa: _e 147904 têoaf&› dJpLcn/ wm/ &wmgn/ vuníuxpwamu v' . UMM &CXÀÓIL "E : :a
 6. 6. ;como . Lazy 4_m9.g' . írvaggxgíg . .ça . LJVrvUL/ ,l/ Àhv AP mma EMM# A JMJ/ W m_ Õlgci7a v: Mai* 424 Mpx/ ko» . do ca- . %ad&, ;gAQÃj 9.5, @eu-apuíaçíam, kxàimcÓar , dgunaggá _nmiamclwlgao M , à zu, Ma; , m;M(az_: , da P/ Qñr» gr: aor: m" oJ/ awar. B. fin/ wa. : _' fívi/ _fímro . ao, . LaJpaQÃJnn/ .bm Mía ; cana j/ uz/ @mama .4.de ; mw &My; J'¡ . __d& &wimnm . ._"7í, _ , _ , ,. ' tillíbriac
 7. 7. , N: v' -â _ Ham/ sm” &Shut-vmar; .. ea oÀoÁoJdaLJaVÚJ › , , ÍLLIÚÂÊL LI C305) , M D/ qnsuhma do .04r4paà, LL” Audigy ov da : N 47'** -›»~ inzsàLam iam. 1mm da FLA/ Tm. . Mñggg24a4po, .mg. m2g, a5.@ @zw/ mo . c)*0 . (' daaao/ luuoknçoa/ :ÁÍQLLÊN/ m» : :,549 d¡ o _Jo/ uzA ' , ph : zm Iza/ gia, LMJÃLW . c. . Mw @(33 do decir_ " p? .z . LJJJvJzwiQ. 10-. ” U/ *m Jíodü. WIUL (a 314.19% M: _tbpa/ «Íá m ; M _à W uma. , »PAÀía_ . ' 4 34h14m , zmía _. peoQ°»n4›M- «ÍVXÃ-QÀ-"Mãaolp . / Aux/ wc» : Fu »m . cowdb man nmqaMpa, d¡ &uma; imgfàíLaêr . NALÃnx . C241 _gugu_ a
 8. 8. .gm gem/ m z); . p. »Paim rbozwxagg-. g L-Írv' lâibnbm »L . Dwhzoqzzmaodu : TU: o. .ãvv? ;g, ,-npe. ). , juíupg Lg. Í: ,), ,_›, ;_ . P. , Írtx-m- .9 . ea . Jrli-r/ Í/rolli ; No xo m 5; : :V/ tá . oyuw . AW/ umha . .LV Mann/ XVI. : . Po. - z-'r d* 'Í, '~: !J_'. z.'; f1(2 JJ? .jjvnaagk'ào7an @Jimi/ MU 4175949049 . N15 W019? 1m w úgxwwo» . e. Ãdaumhn . vlcwmumadca . vaca-Jc »Im-va _w _mama . da -LUÃGJJGJJD , rn: _': ;-""4"'. »JD 7/ É' wmv; ,Lo/ um ; m _Lda_ . ÍLgLczv/ ç : x: 4:7'? '; |:": ›N. í' r'. «uam #Ux/ Jum MM . A 30h45m Jal/ Malvinas» , ¡0/. )^/ l.Ivn¡. l30/1°J. g-Chuo *V* ças-z . Eg, '.r. r+rw; -§I: J r_n~-: .-Íc1Z/ La› m. : . wa/ dio A» n, MHJCX P705! . juv . L-: Í S» ; It "C g' “CL/ J n . wa 3a/ »CLÍ/ o.: ;m. /L2gJ/ ~'CÍ- . nf -IUUIQDJQpJÍn o (Ji/ Un , LW ¡macbn Juni/ lc »o 4a/ J »G4 dog, 34m: -mdb ; Jo @uyxazumb '. mu P94 AÍ, ...0g-': :pcrr"" 4., 'a w &agp; .544549 5?; _r›'7«. ;- “'-r', V/ Jlapfs : ;JQ».12.^_›. :Ç (13143) +MinLÃo_ (pa, pli> “miau, CpLpQ À; «Q JúüJM-UCLCLO 110493 phHao/ x unJ/ vô/ @MOL o. mràuv. .àz, e Ja À dra! g/ LLLF-O w psuqÍdMo. w . É ' r *a _l . ab 74941330 . gzuqwa _v xana; ,JPQÂMQAJMMÍJ_ @usam . mJu-Jo aq; Azamurmm mai: M90. . da, .. No aqvqwwwz-Jo do dogma/ UMM . aí/ am, Noam: d; @Lá/ Q P. @Mãos-law rmâwow, Mn QM . mola. f ›m/ Jm. am)7m main_ íwg= ~u4=a«w« uouw- @agmwww x 42mm” . por in ; gwggfwig 4442.31; far-m. @, ,¡'r. l.2'~'$“. @ , ay: x -
 9. 9. M . Lcup/ vÍ/ Jzy X02» , po/ x @jk-Paio _alê/ »çmxjr 'U/ Linv X' . orla 'cu-ka »m pyngyy/ a 1161/3 , ojwxcb/ _oo _ajgg Hum Magal/ aid”- . 3.5 @uma a naibgnuzíc da, JM/ z , vs-oww »Já oodâcmxñ 1x70 . do _cup»7v'L'/ cr. «r^: - i7 3 › ~o «uma J¡1o. n/: .›, .~. L:›ÍU »JoÊ/ Ààda (É. pÍJaDJJ/ y» 'm4 NJ? , ¡ÍJ/ Ur/ y” 4:. ge/ JJÉf/ _ck do . a Ô . ppL-caímam . lho ublngpaQI/ vn PHP. um . M5513 ; Laqnkmzn , lpcxdda-pffb' _www À/ Wvhmmigbmgggabg. Jà . LAM/ uuumúl . do . Çocbgt da C# _paga_ Nú» Jtupozuwyx. ) çÊaúwla/ npÂfJl-, açpív &Are/ mg; A42, _LU o JI-*Crsf-. pófvfu/ JJÍÉ ; Vigí- -rio r“›. ' . CVM-Vo. rm *í Ae NOIA/ usgi _Lou/ m #ul/ Lá -Dbauscu , jà» . gywcieàaúoidadw Mía ÚJL . na 0 G/ Á/[LÃÚWVÊÂJLJ/ Jimg: «C06 »JÔ @a L? ;.-ÂÊ›”. L:¡<'~: (mas, .WQOLJH. x1? mqxzruñrair 'ro EM? ) ] . a . maJzJ-ib' 7;: i? “ÀLJÀQ . VÍÓFWORJI. (x 515v» xnomiuzojr, _a de'. .. ›.. L . '42. ma_ ÚIIQÚIÉW~ 'wma . çcJrrzr-Ú-. Jo 44110149» . r/n / J/ruJrLaQr -À/ ,IÂJ 7 ? ñ m? " É** cw. .rmonlldm ma wMpVvw-Í/ njü "'”~. :s r ' íÍif da 'Filha ÁJ¡. .^_Q»'_~ _Lu J)1:J¡.4,~ 'JÍ-JJQ, _L: LI í ur. .u. ri*r. ~ Í "'33 ^ ' . da QQAÍKLIQ/ sr jr_ : Wuaáâ f¡ ufyf '; ... r«. ,-c= -_9_. _ _J . :JÍL cUr-Jgi 'A
 10. 10. _. :! :›_. zea_1LI. !._¡-r. x N * 114. ? Jj/ Ultnz/ l ,104 › r Jg . ,n. v.i. )m, ;ua'ig, ~.r”' *, .._ «. ~;5_ __ _ . ,._. o f' 7 '7 Í/ 'n-I" ÍJÁL~ &aan; Alliziagñczá/ L @lg um; -EJCJLL *LW/ JE 0/ . a . C&L~_; I ; qJü/ J'_í«_'› 'I . ak- 2.24M) Í/ znt, -5'~.134jz/ _2JJ”. v N» r "U ' , JMLLL _m_ @gm _ALE/ ima àmqgãgjagygí. _àLVQL/ zgx. 0-5 g < , cwymnàm u, Hr), ,, mw "n wmpoüdg; 93mm, ígcggn/ gd 745,9 W . ___. . _ _ . ;T . &N; 7 ' ; A › . r Í, 1%. _ @gp/ ah 2 r - &n; _maz- xgauugmzgiag . La_, ._: ;&›_2 aq. ; 5.4.52; ankfl/ L, 415m4; v ~ 7'? 4aa; _._. ._r¡, _› E c, Eu. ? . pu : T7174 Â" &0Íf . .$104 É' da gggg; uñÇÀ-f” _V _m_ H_V_ VT 7____ f» ' *- r « ~ TEM* 0,, 'ia . L¡ n i »' ' __ _w : O V . mag Lp; 24' *gr , f f# ( ) í › m ' ' _y rar I' v [J »uz , _V_ j v ? nr p __ Ú ggüc_d_l r r ~H , J .
 11. 11. _Al 'v' 410104 . _ u! c « . .j " _à_ I , f. h -. J n* j; , 'í --: Ú* u _ ! E '55 J ^ , .Yr ' ' J. - ' . u! “mag s* ? L
 12. 12. É 5,. ? «À mw vZwLJÉ . .cem/ Vic ; em , gxjç J, um @JI/ JEI _Aa/ n JJLMMÍQJJ. . Ami. _- IujÀLL: . ÀZvÍa;3/~c›nrpZ1za-R1~a1o. r); &LU; Óu. :^: ›,_: ,:f_r4:_, 5-. ,V-LJYLQSGUJ. , BER/ VERÉ ~; ?.í_, T.5 'tr: /zDL: p_; í=, _. A:; í: ; ,x. ,ô. rí~›. ›:_",1~›. 'r-r1Í-›. C mzllwlmfípjg. f " ÃJS-JY-NLBOOiISS/ I/oo A . " - 'v n -* f** ; Jah JIRÉI». _ JrQI/ Urr, ,_ , ,- ¡ -U fx_ rx y ' @n DANTAS m, com" ›' " . ' . [755 ›. @,741 * ' Í _ , T , " _JT , í". Tr. " 1,. *UCI* ' , , ya _ v". na: ;. .~~: ' _MA ; M ~ 7'/ 'j' C YA) R. R: (ubd ~'; .í/ ,JO§. ;«›:3_ Jú raw / rra guiam/ Âmbar). A2 , âôcu, .,pgjzs_ . JvEgj, ¡xo. .n _ríço. m: do 'sxnggwngofojv. í5rp. !Sã-hn : Low ÍÊSA/ íQUW-, S9ÊL AIoBLLLASJ. 51:41:11.3 às . Bang/ M Jíovumt-Qwn/ àk/ Ju» 409% r 'aizvlziamhpaêc d! &Mu; Puasooi V” 551”, LK. Var. »vivda- -JwQO/ u Wc da xÓâ/ Cu/ whk: Lo- . Ííaia a» WCu/ &CK/ ãlgoà dLqmêm/ a-. ggçãí, ;m3 . mbkqiu/ .oçlç. .u . .m- da @um . a2 ', ,,Lmm; z3s'~. 339a_ . H

×