MES I mmasmo _gêmeas_ ma E5358

392.. Em: :
1.0 5m- _Êmqmnmmm m 59.50

499o L x E 009mm
zõãnamm_

&Namããmawmmmxe m &N~m&â...
00

9300 _. _9.. _3m0›z2

30390 m0n903m39000 30 E030 nm3m0 m. 000503390. m0Umm030-
00. >00m_mm 00m 09m9m9m3 0 0390000 30_...
mm

UEemz Im: ... .._: >z7

30mm0 0:33 <_n_m0o 333mm: : m3mnno3_nm3m3m 0:m_0:m1m303m30 0m
Emõzm 3o0m3m. no30 mm 3mmm <m__...
3

 

a: ›z2

330m_ am 30:ma0_. m m33ma3 am 3Cam3nmm 30m_3<mm_ m. nmam <mN 3m_m
:3 maãâmnqmaoq 3m3mmm_<0 am n3mm. O30 m...
Em. m _Êmmmâammm am sam m ao n08o= m0 00mm mmm Uommcâm 3m 3m3-
m_m m3 m: m 833m m_@c3m n0_mm. 3o 3_ _30 m m_ 08030. 3m3 ...
_
_

, É é __: _m. _._. _x : ___= :,ã›z2

3m: nm aom Hm3oom aom _3Um: m__m3om = mn__n_o: m_m. 38m om nmazom nm. 
ozmzmnmm...
à

 

C

m3 351 0m :3m oõmãmmmmo moam_ m ncxím_ . .3m_m 3m_m. .. 0m 0mm m
m3os 09320 0mm 59mm 30023. <m_m m_m: m: m 3:_: ....
9 333x033.: 3mm 32.3.. Ê mvmãrmma 0.3.0030:

O mmvmnno nm: =0m_mmn0 00 nmvzm_ m mm: _3vm8 .2mn6m<m. 0m
.2mm3300mm mm 0...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dieter Heidemann. os migrantes e a crise da sociedade do trabalho. humilhação secundária resistência e emancipação

220 visualizações

Publicada em

os migrantes e a crise da sociedade do trabalho. humilhação secundária resistência e emancipação

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dieter Heidemann. os migrantes e a crise da sociedade do trabalho. humilhação secundária resistência e emancipação

 1. 1. MES I mmasmo _gêmeas_ ma E5358 392.. Em: : 1.0 5m- _Êmqmnmmm m 59.50 499o L x E 009mm zõãnamm_ &Namããmawmmmxe m &N~m&â§w§§m x mczzmm 8 : :mim/ sã m > 02mm U> moQmuÊm ao ÉCÊÊWEO_ mcãrãawo mmmczwãc? wmmaamzoS m mzmwznzsnwo* CFAE. Ea_ac_: u:: . Om 3o<_3m28 Mona: «mczâom : o ___ 333 moQm_ Essa: : “m3 nmãmum am ncm :3 053 35:5 m Uommzmíoaom mncímm ncm mm m: mm_m3 : mm _S8 . ..m5 32:95 aa nosañomm am sam a8 363328 mmüo m3 58mm am mzmzqma<mm am «mumñmaam m 83538 am 35837 Bmnmo uma. mmmm oczo 3530.0 Uomm_. <m_. m3 Hm3U8 _map _m3 m. m3 $398 am Qam mczamagmsnm_ 3 moamamam 3535_ ao 355m5? : mo _à_ mmnwmmmn am : ogdmm 809m m m3uzmnmo mõmsnmmnm am «mzoqzmsom am aanzzzsmnmo m am xmsomovam. am nozüâmm m : Bwnmnomm 15mm? :mama mxo: mm3__mmm_m. ncmmm mm3nmm 50538 | a8 30539.88 Bõqmnoaõm. _W338 <_<m: ao m3 :3 3caao _mãmao am 363388 m _mêmãaom_ : c3m mn3ommm_. m am Uqmnmzmamam m Q3830. ouozcsaão m 3mo_o. zmo 353 amnoãmsnom m 338m am : mumaam m am v3.8.7 amam. .., Om mxm3U_8 mmõ <m. _._8_ <mo a8 msmoasom : m <__m mmo Em? :o _do am _mamã_ a8 _uozímsom : o ma. ? m3 mma vaio. a8 3633- .88 : mama m3 4m_. .><_<. m8 uomwhmohxm : m no85 m: m.Qm__m: m a8 mãmsmmmm : m . a5. a8 amgonmaom 38 ccmâm nã¡ mmaznmm. m8 3:. 3988 . .mm3 Umvmazma: Sam m no3c2amam mCÕUmS. Om amaom m «mmumzo 3 mâmqmnmo Uqmmzmí_ 383m3 ncm m 83 mao 5o 3: Uqmmzmãm mmo mxumzaom _uma o 9293. no.1 3.8 am 3m? Sao am : mamão m am 301538. . E 8953 N 323m9 <_<msao 3B. mmâzunr. 27% qmüuam_ no53 3:38 . r * . n13.: :ñ. .c r _ r a _csãman E5:: woní Zzznrg. .. mole >_n . . wqommmmo_ ao U2.. am Ôncnnamm ACC POI_ c ; c :5:_. .F. Lc n51?, t: ,,. ¡;c_. :y : m5 n . .O , D179
 2. 2. 00 9300 _. _9.. _3m0›z2 30390 m0n903m39000 30 E030 nm3m0 m. 000503390. m0Umm030- 00. >00m_mm 00m 09m9m9m3 0 0390000 30_ _n0_9090_ 0mm90n03 00m 0m . .0mmm00m 0mm_0n000m. .. 0m mx__00om. 0m 0000990030 0m mx00_m0m0 om 0mmm390_N000m. 0m 303009. 9mm903 00m30m 000m 30m90_m_0m_ mm0m 30990m m m00 23000. _um 00990 _000_ 000m30m 8330909 9093303 0m 300 0_<m9m0m 90930m 0m 90020300.. 0039000. 0 m39m303m390 00m 893mm 0m 9029x000 m_ n03mmn0m3- 9m3m39m. 0m 090c0n0m 0m 900.090.000 3mnmmm_903 0300 0m 030 99.90.00 30_m n93n0 00 30mm0 m_m9m30 m0n_0_. . 3m3 0m 9m_<_30_n0n0mm 0_9_o_00m _3onm39m93m39m 00m 003_3_m990009mm 0m n9_mm 00m m0<m3om 302030: 00 00m 09008 00_. _nom _39m930n_030_m. 3m3 0m 00m_0m _3om300m 00m 0_9m_90m 3093030m mm9<m3 m09_m90909_03m39m 0m 0309.90.00 0090 m00m- 909 0m 090_u_m930m. 0m 990mm0_0m m 0m <_0_m3n_0m. m0 000m30m 0m3m09 0 930300 no39m300903m0 00m 3_. c9039mm m 9m_. _0m_000m 9m300 no30 9m- 990300 0 n9_mm 00 m_m9m30 9000_ 00 mn0303_0 0m 3m9n000. 000300 n0_903 0 : $090 0m 09:3.. m o . .m0n_0__m30 9m0_3m39m mx_m9m39m=00 C200 m0<_m.0n0. 0 00m 009000 m9 0 59000 0m33_9_<0 00 n00_90__m30 0000390.. 00 mn0303_0 0m 3m9n000 m 00 00309000 m0- 09m 0005009 300m_0 079930920 907mm 9m<m_0300. 00 _03m0 00 0mm0- 00 0m 30o. 03 0mm0003m390 _99m<m9m_. <m_ 0m 090309 003mm 00 3m9- n000 3030_0_. 20 300m0 0mmmm 090nmmm0 0m 3mm. m3no39903-mm 0 0_mm0_0n00 00 m00m90300 9m0_ 690009090 0m <0_09 9m0__ 00 9903030 n00_90__m90 30 39.0 00 9m9nm_90 9903500 _300m99_0_. 0 n9mmnm39m . ._3n000- 900000 0m mx0_o90nm0= 00 80:0_ m3 9903209300300 00m mm0m 090003 000909 9mn30_0m_n0m 0m 090009_<_000m m. n03 _mmP 0 0mmm00m90:n_0- 300000 00 0_33m_90 _o 0mm0no0_03m390 00m 39n000m 9_303nm_90m 00 mm0303_.0 900:. mmmm _09n0 _39m9_09 00 3mm 9m0m9n09m. mou 0 909930 0m 9009090m mm9909090_m. 30m 9m_0n0mm 3030_0_m 0m 39800 _o_030__N0m00 00 m00? 903. 30 m_m9m30 003.08 3030.0_ 9000930 00 339020 m 0o 0_9m_90 399300030: m 30m = <0_09mm= m0n_0_m m n0_9090_. m 0m 03 300m_0 n_<___N0909_o 00mm000 30m 3.90090.. . 0o __03_3_m30. O 00390 0m 009000 00 9m9_mxm0 m0U9m 0 30235.00 0039030000. 3õ90nomm. 9mm99_n0mm m 9mm_m9m3n_0m 0m<m m9 0 _0300 30903.0 n0m9n_9_<0 m m03o9m390 00 300- mão 00 300m930 m_m9m30 09000909 0m 3m9n00030m. O 00390 0m n3m- 0000 m m00 m9_mm 9030030390_ n039m300903m0. mm_090m n03m9039mm 00 m0933m390 0m 3690399 m 9959008 _m<03.30m~ 0m n98 90930. 0 000m9 90_09 0m 030 303230900 mmm03- 0010. > 30323030 0130.3000 mm 0m: 30 _3_. n_0 00 _0300 3_m909_0 00 30009300900_ 0 99039093030 00m 0mmm00m m3 3m90 30830_ 00 090w nmmmo 0m <0_09_N0n00. 20 008999 00 3000920030. 0m 30a 0_<m9mom 3o<_3m39om m0n_0_m m 00_ _nom 90390903 0200029 030 mm0m0m 0m _.0_m3_000m 303039_ 009m3. mm309m 00m30m m039m 0m 9030030398 00 090000 3033080 033010. _m8 m. . 030 0_m3_000m 0m mmm0300 0900. 20 09onmmm0 00 <0_09_N0n00. 0m 0mmm00m 90930903.mm m0_. m_90m 0m m00 090020 03920.00 0m_0 300030 303030_ n00_90__m90. > 833m3. n_0 m0n_0_ 9m_0n_0300-mm 00m30m 00m_0<03m39m n03 0m n09mm09_0m mm90. Um_mn_00m 3030 m0n_m000m 30300_ n00_90__m90 00m_ 350383038. n000 <m~ 30_m mm 90990_mnm0. m_0m _00mn0903..9mn033mm_3m390= m093m39m m3. 000390 m0_. m_90m 00m 0_9m_90m n_<_m m 000008 0m mm9000m 30003039.. >n039mnm 00m. 30 nzmm n039m300903m0 00 99nm_90 9m<0_0n00 500m- 99_0_. 030 00990 800 <mN 93059 0mmm0 30303_000m 0o3mm0m000. m0n_0- _W000 m 0_mn_0__3000 n00z0zman03m39m 3m3 390mm 30_m 0 . Q0200, 0m mmn0300.9_0 30 3093_=30n00=. m_0 <m3 0030300 0m m9 m0_. m_90 9mm0_09 0o 99000.30 0m0m30m39m. 203 003m390 mx~90090_30.9_0 00 =303__30- n00 mmn03009_0._ 0 m_m9m930 3030_0_ 090 00090 0 0_ .30 mm0m903n0 0m 030 05:09.00 30_m 00 3m30m m000990<m_. 009000x0_3m39m. 0mm0 009nm_0 n9mmnm39m 00 303030000 3m3 000m _309309 030 00990 90930 0m mx_m9m3n_0. 20 0900_ mm9000 00m 9m_0n0mm 9000? 0 30_09 009.8 00 30300 830mm m0 09:00. m3 <030m 00m 030m8 mno303_0m 300030¡ 0m 0000_0n0mm 003303 99h30m 3m3- 060m m <0m030300m. 00m 3m3 <_<m3 3m3 3o99m3. _<_0m_ 00mm09 0mm? mmm0m 0000030? 303___N000m m = mx_3___N000m 30 90369000 0630:- 00.000. 09303993 09mm0m 0 90930 300930 00 m_m9m30 09000909 0m 3m9n0009_0m m 0 m00 090010 90930 0m m0_. m_90 m0_m_9000. O 9.39095 00m 559091090 mosnmãwommsomm 0090 90_09 00m âmõmomm m 00m 9m90900om 0m 300.0. 300 000m. . 930m 839030: 0m 930<_3m390m 000500030; n03 0005.59 0mm_0n0. 39.90 30 3_m909_0 09099000930. m9 9369038 300 m. 3m33030 no39.- n00 303030 03905030 0m 03 m000m90 9630 390905.. m 8303 o 0m
 3. 3. mm UEemz Im: ... .._: >z7 30mm0 0:33 <_n_m0o 333mm: : m3mnno3_nm3m3m 0:m_0:m1m303m30 0m Emõzm 3o0m3m. no30 mm 3mmm <m__0o 0m3 80m m : mamã 0m 3:3m3_- 0m0m. _<_mm m m0m3mm m mon_m0m0m 300m3m ncm mm nmqmnnmnnm 0m_m no- 33m00m 300___Nmnmo cmi. 63m_ m 3Rm0m 0mm_ mm mc3nomm 00 amam- _30_ . _>0 330230.. m Em mcmãm. . mmo om 00_m _30mqm3<0m 00 _oqonmmmo 0m 3o0m3imnmo. >m 3_303mm 003_3m3mm 630m5 m0mmm10m 3m3_mmmnm- . .m3 338mm 0m :3 n03õ_m 903m_ 33m: _m3 m0m3mm _znmnmmmmm 0m? n_m_m m 0o3cm_m. nm0m <mN 3m_m mmmmm 3303mm 0_. mn_mm3 mm 033m2 n03- : m 03m . _0mmmm~mU___Nmnm0= mon_m_. «mm: _nm0o 0m _.3nm0mn_0m0m 0m cazwm- n00 nm0_. _m__m_m 0m mqm30m _omzm 00 6.000 m 0m mm: 3mnm3m_ 3:3m3o. oUmm2m30m 0m mm303m30m_ 0m :3 _m0om 0 _3030 00 nm0zm_ 0m 533mm. 80m m 35m 0m : mamão 3m0Am3m<m_ mm nm3moc. . 0m 0:20. 333mm m 3__30mm 0m_0mc0m2_:0m. .0mmm3<0_<m3 mm: _3020 0m 36.3 0m3 0m nm33m ncm 08<0nmqm3 mcm 3_mm3m. 0m3 030m 0m 3633mm ão. 008,3. mm.30_m m3no3üm3 mm 3mm3mm no3mmnmm3amm 0o 5:9 0m mn03o3_m. m mm308 003 530a: ncm 3o_. m 903m3 3m_m 363m3- _mm n: nc_m300 30 30300 00 ncm 3mm 930mm 030mm 36E33mm 0o mm- nc_0 3x. o mmn: _0 005mm. . m >3m_. _nm= . mmo «m39m00m 0m 3_mm3m. 0m mcmãmm. 0m 0amm0mm 00__. .3nmm. 0m nmnmmãommm 335mm 33mm mon_m_3m3- . nm 0õ<onm0mm_ m 00 0mmm3<o_<_3m3o ^<_.33mm 0m . .m_mmm3mm 03383 no30 Umãmmmã man? nmqnm 0m _coxa 0m 0o0:_mnm0 3:30_m_. m3m3. 3_- m_m mEm_3m3m 0m3 mm mm_<m« 00m 0m<onmm mno303_n0m m 0m mcmm noamm. gcmâmm. 03930300 m3 3mmmm m 0m:0m3~mnm0 Hoqamaãmm n030_- @mo mmqcncqm_ 0o : E300 no3m30oqm3mo. Om 36a3mm : mo n03m3.Em3 3m_m :3 . .mxmqnzo _30cm3m_ 0m _mmmêma 3mm. m3. _znmmamz_ :3 : :xo m0n_m_=0m 05d_ nmn_n_mmm3 3:3m3_. m0nm. Êovzmsmmmo m 10553. > _300mñm0 3c30_m_ 0m=3m0 _3<_m_. <m_=0o m_mnm3m 08039 0m 3mRm003mm. n03 mm: 300m3 n_< _E330 m: _m0o 0m_mm _cnmm 00 mm- n_m«mn_3m3._0. «mmczoc 3:3 _uõnmmmo 0m 3o Nmnmo mm3m_m__~m0m 0m 80mm mm 000:_mm0mm 00m n_3no no3_3m3mm. 00mm: : m 00~m3n __0m0m m 0 0:30 0m ommõnm_ mcm 33m 0m : mamão 3o 39800. m3 ncmícm_ nm30 0m mm: 0m_. m oc 0o 3300 ^0U<_m3m3m. mm3 o 0:30 mm_. m3_0o , m mcm <m30m__ m nmqmnámzmanm 0o _30 _000 300m3? m: _u0_0_3m00 m : nomâmo m__m3n_omm 0mm _m_mn0mm mn0303_nmm. .. mm33m30o 32.3; 0mm 3m_m 0_<m_mmm 303<mn0mm. 0mmm_.0m m 0m<m3m_0m. m 30U___Nmnmo _ummm_m-mm. m3mm 0m E00. 3m _30_«mqm3nm. _mcm_3m3m 3o0m_.3m. 0o 36_. m3.. .m m0 2:? :a . E23 m. _. _2›7:_: o›: _ Cm ãnãzãm m > 33mm = > mcsãicm c: 35: no3m000 m mo _onm_ 0m mm: .mamão. _um_ m . mnmo 0m om : Bzmm 0mmmm 3oU___0m0m mm_. m3 mmmm3n_m_3m3m 01E300m 0mm n03mmn3m3n_mm 0m n03n02m3n_m. 0o_ _mmo_ : m0 000m30m as_ 0m 36am0mm. 0_mn33_3mnm0 m . m- m_m»m3n_m mm3 n: mmn_o3m3m330m3m30m 0o m_m3m3m 06052 0m 3m? nm0o3mm. Om 3oc___um0om 0mm_0nm00m. 0m 36qm3mm_ 333 m0n_m__Nm- 00m _30_«m. nm3m3m no30 3m3U_. om 0m c3m m0n_m0m0m 030305 0m 3m_. nm0o3mm. > 323m <m_0_ m o m0:_<m_m3m uma. . 0 033m3. mmNm3 033m 0m 03m 930m 3m053m mon_m_. 00=m: _.m_.8 mc83m0no=3mm 0m- _mSmm 0m 2.3x. > 33m <m_0a mn: m_m 33m 0m 339m 3:13 0o 03- 030 :3m 3m_nm0o3m. :m0 000m. 09.530. m9 mnmzm no30 33m mo- _Smàmnaznm_ nm0:m__m30. 300o 0m 030.600 nm0:m__m. _m. m_mnm3m 03032 0m 3mRm0o3mm. mno303_m 0m 32800 o: mon_m0m0m 0o 3m- _um_3o mmo mm0mn3m 0m 3mm3m no3m.3:_nmo mmznzmam 0m 33m m0n_m_ 3o0m3m. 05.0.53 «mm_m»m3n_m 00m 36333 3oc___Nm0om 0m<m . om- mmmvmm : mmnm 0.. m3_mmm. m m 3mmm3<_0m0m 0o <m_os 0o : mvmío m 00 033m3 030mm mma: Émmm3m m3 n: m_n: m_. mnmo m3m3n_0m0o_m. .. m ncm m <m_03~mnmo. 00a m_ 3mm3m. 00 <m_o_. mm «mmzwm m3 mvmãmnomm nm0m <mN 3m¡ mvmsdmm_ m «mm_m. ..m3n_m 0o 36S3m 0m<m _m<m-_0 m : amv . somo 0m Ummm moam_ ncm mm mc30m3m3m 30 _m3m 33.639 mxmomtã. > mmmmqm 00__.3nm 00 330m3m3o mno303_n0 3o0m3o mmo 0m mmnm0om m mm 3mn0mm. o 03:0 m m 0m3on. mn_m. mm mmmm mmmma 333mm 3m _m_mn9._m 0m noamnzcñmo 00 3.300 3009.30. m_m moâm om mmmzom 0m 0mm3.__nmo 3o mncm_ 303m30 0m n3mm 330m3m3nm_. ._. m3.8 3m 0o__.3nm _3m3m 0538 3m 00__.3nm mxnm3m 00m 0m_. mmm_ <m_-mm 83m300 mma_ m _mmoínmo 0mm noaâmânomm. m3_0o«m 0m mmam0om 3mn_03m_m no33cm3 m @0m3 mzncmano _3<0_: n«om 333m¡ m m0mmm= õm ncm mEmB 3o 33.030 0m m03_3_m: mnm0 0m n3mmm 0m a3 3000 Qmmnm3m3m3m. «m0«mmm_<o. m_mm mm m3n03_. m3 0mm3E0om 0m mcmm _ommmm mno303_nmm nomqmsnmm. Om nm- 03mm . Qm3m3mn_03m_m m om qmm0mna<om 3mnnm0om. m3woã no3m6m3 mm- nm30mTmm 0m3 m_m3 00m m_m~m3mm Qm0_n_o3m_m 0m qmmmqm3n_m 3mn_03m_ m _3m3mn_o3m_. 0mmzom3 0o. . _mmo 3mm3o. nm0m <mN 3m_m. mcmm 03038 no30_n0mm 0m m3ncm0qm3m3o. mcõm3 30<mm m _3n03_.0_m<m_m 33mm 0m : mamão m3 ncm n: _3_3m3 mm _3.m3m0_m<m_m no3_. m0_nomm 33.3- mmnmm 0o 803m_ 3:30_m_. > ccmnm 0m mmâmnmâmm 0m m3m3n_0mnmo 00m 36333 : mo 000m 5mm. m m_30_mm mm333m 0m &nmzom I 3m3 0__. m_3m 0o no3mc3_00a 3m3 0:23.. . @m_mm 00 n_0m0mo. O mm3m00 0m . .mmímnmo 020m: mm: . É
 4. 4. 3 a: ›z2 330m_ am 30:ma0_. m m33ma3 am 3Cam3nmm 30m_3<mm_ m. nmam <mN 3m_m :3 maãâmnqmaoq 3m3mmm_<0 am n3mm. O30 m: m m_3am : m0 30am30m 6333 0 mmnmao m m: m a03_3mnm0_: _._a_no-3___nm_. . _smm <m30m _3=: m3- n_m-_o 3mmm3<m3m3nm_ 3mm30 m3 3m0:m30m 3mmmom. <m30m 30m n03- 533 m0 m: nonm3_Um__m30. 33m _m333 :3 mxm33_o am m3om_m3m3- no amm 3mm. ..3m_. m m0n_m_m m am 030m 30<_3m3.8m m0n_m_m Uqmmzmtomu. m _Sm 3m_0 3m03mmm3m3n0 am a_<_am mxnm3m 3m 30am m: mn_n3 mnmncmm m 333mN_m amm «Qmnamm 303m33mm m mmã: 33m m_. <_3 m 303:_mnm0 am 3_mm3m. _<_mm 3:3nm am<m m__3m3n3 m : :mmo am 30<0m 3mmmom 3o 30nmmm0 am Boamãmmnmo. _u0 : :amo mno303_n0 am moamamam am 33nma0. 30am30m "m3- 0m3 m3xmõ3 :3 0:30 33033.0 m3$m3nmao 3m_om 300___~maom. > <_0_m3n_m :3_<3mm__Nmam a0 30am_0 n_< _E3039 mx3m33m3nmam 33 3m3am 33.8 aom 36333 m _. m__: m_maom. :m0 _m3 mcmm «mñmm m3 32:- amm _3a_<_a: m_m m333m_m. am mo<m3m3mm o: ammmmom 3m_-_3._m3n_03m- aom. _m33m3nmm o: cênmznmaom. m 0 _30nmmm0 am 30am3ñmnm0 mmmnm- _mao 3m_mm noanãmnmm am __U3amam m _3a_<_a: m__~mnm0 _m: m 33cm 0m 3_m_. m3nmm n03 . .3mm n_,3_nm m _o_. :._m_. zmo "m3 mm33a0 mim: m m0n_m- amam n_<. __ m3 <__omm m 30n_330m. O m: m mmnm_ 3m 3m_m am 50.3090 C3 am33ma0 30nmmm0 am m0n_m _Nmnmo n03a: N noaom 0m _3a_- <_. a:om. 30:8 m 30:8. am :3m 338330 m_3am : m0 Ummmmam 3m . m_m- amo 33nma03m-a_33m:9 am :3m <_am mm3 330 am 8330 _3m3 m mvmzmno. m m: _03a_3mnm0 m0$m_30 amm 3mnmmm_amamm. .a0 230230. amm «mínomm 303mnm3Nmamm m am m33_m Boãznmnmc. mmmm 3_.0nmmm0 m. 0 333m3 3mmmo am <_0_m3nm ammccñmc am :3m mm3.: n3m am _am33am- am mmnm. <m_. m_3am ncmmm 3mE_m_. _m<m3a0 m mam3nmnmo m0 3:3a0 am 30.0. . mnmo m am . .m5 . zmmnmo. O _mmcxmao mmo m: ._m_8m . Qm3mm03m- aom m3 _3<a_: n8m <m30m m: m. n03m33m m: mm 333mm m0n_m_m. 30am3 m3 amm_0nma0m. mmmmm m: _m_»0m am_xm3 am m3 nm3.:0m am _Emoqmnmo am :3m «m_3_<m m: n03o3_m. qmm3mzm3ao 329m3. 33m mm 333m3 330m 3mnm3n3mm am m_3m. _m a0 3m_. nmao. > _ãmoqmnmo mma. . m: U3a_3m- am m0 E3n_o3m3m38 a0 3:3a0 am=3m0 _3<_m_. <m_. _ 3õa: ~_3a0 _m 35. Qm3a0_ 330m m: m m03m3nm 30am3 m3 mmzmmmwõm 3m n033m m 30 n03m:30 am 3m_. nma3_mm m mmãnom. O <_0_m38 . .Éonmmmo am n_<. __Nm. amo. .. m3 303m am Bowzñmnmc m am zmxzozñmnmo. «mn _3nm30_. _N3 mcnonomñamm. _mmoñmamm 33 n03=0_mm mxnm30m. m n: _3<m m <03mam 3m2m_. mm am : mo mm1mxn_: _ao. . ao 35.3 ao Bmqnmao. zmmnm o . .E30 m33m _0U0m= m Qmmnm 33 30nm3n_m_ am _saxmqmanm_ no3n3zm3n_m m n03- 323m9 ammm3<0_<m3a0-mm _mao m _mao n03 m _30m3__amam m 0 mma. > 35255 aom 63338 _mcmdmsom > <_0_m3»m 339mm am 330330 am 30am3_amam _õmmm m0 3_. - @E35 m m0 «mm: m_mao. O 33nma0 3:3a_m_. m3 Hm330m am = u_0_om__Nmw n30_ maâ_ ncxcumm. ammm3«m_. Nm m 3m:3m3Nm. _<_mm mmm_3 no30 3_3@: m.3 ncmzm m3n3m3nmm m mõmomm. ;oEmno am 0320: m nmñmmâommm 233m3- nmm_ 830m3 3_3m: m.3 ncmzm m ammQSnmo m m <_0_m3n_m «mmczmãmmm am n_: m3.. m ucmzm 3:3a_m_ am 30_0___Nmnmo m zmxzmzzwmmmo. Um_ 0 3:3a0 am mn0303_m am 33nma0. amm m: mm mmmmñmm 30__.3nmm m m: m <_0_m3n_m _3- 33mmnm _m<3 n03:3m3._m m 33ma=3m aom m: _nom 3c3m3om_ 38m m_mm 33mnm3 m3 3m_m _333nm3nmm a0 m: m 0m 30333 mmqmm 3:3m30m. Om a_3m:0m 3:3m30m n333m3-mm :3m amm 33mm 3m_m 33m3ñmm ao 333m. - : m:m am O33 33m «oãmãnma mm mmzcÉqmm am 3mmm303_m m m: mnm3~m« :3 30am_0 n_<___Nm83o m3 mooam. 2m maoammo m _moacmmmo aom a_- . .mnom 3:3m30m. m0<m3om. m: m m3 303m am_mm n33m3 mm 30<mm a0:- 33mm 353mm. m 03om_n0mm n03n02m3 _mao m _mao. Om 9.325 m3_m0m am 3m~ma0m mmqmm 3:3m30m. ammm3am3 mm 533mm mx3m3m3m m3 303m am0:m_m 333908 m: m mm 3_.0a: N_: . _. m3m3nm<m_3m3nm. m Zmâzm am 3:- 3m3_amam n3mm0: 3m. 0 3038 am mm_ 3mn_m0 amn_33 0m a__. m_. _0m 3:3m- 30m 33m 3333 m _330m_nm0 am 3oam3ñmnmo. zm n3mm 3cm__ <m30m 30m mn0mE3m3a0 m ncm: nmam <mN 3m_m. 033m. .a_3m_8m. .m=30<mm qmnamammim33m3 am m3 amn_3ma0m. no30 m 0 nmmo ao 93:0 m mmcm. > 33m am ammdcñuo amm n33 3mnm3_m30m am 3303mnm0u 0m 3m3 3:3m30m m 0m a_mm am m23m. ao _sua_ am n3m3nm man. > 036m3 U: _.m: mmm-__:3_3_mnm aom a_«m_n0m 3c3m3omam m303m 33m 0 mm: mm33a0 É3n_03m_ am «33m-m: _.m_n0 m am 330330 nm3_. _m__mnm. Zommo nosnmzõ am . ..Émzom 3:3m30m= mcvmímaam m nm3mn_amam amm _ommmomm am mm <m3a3m3 _m_ 30 nmmo 3m_m mx3m30. <m3a3 m_@:3m am mmcm aõuom n333m_m_ m am 30mm: +m3 30a3 am 833m. Om : aãzom rc3m3om= mmâo _333m3m3nm _õmaom mom . _<m_3mm 0n_am3nm_m__ O: m3 : m0 nozmm3o3am mom 3_. m-3m0:_m_.8m ao mm_ 303mnm3Nma0. mmâmmmao_ am m_u:3 <m_3 m 30333 am 33nma03mm. 3m0 Bmqmnm m3 n03m_am«m- ao :3 m3 3:3m30. m «macuao m _0_o3mmmm m nmam. 30 33a? 3m_m m0 8330 am _Sm 3m_m _u_oa_<3m_amam. Zo nm320 amm amn_3mnn. .mm am a: m__. .om 3:3m30m. mmüo m 30m? amam aom mâmzom a0 3m_. nmao~ m mmamszm am _3033mamam 33<mam m m mmucaãm 3o__n_. m_ amm zmzmmnamm. m3 33mm 3m_m<_mm_ . .m3 3:35:03_ : mmnm mm3aao. :m0 amm_m3m 3m_m a0 m: m :3 3395: am 33nma03mm m om33ma3 am a. _33m__0. 0m . .a: m:0m= m_m3m3n3mm am m: m mx_mnm3n_m. 3:33:35.. . Ê. _ , É
 5. 5. Em. m _Êmmmâammm am sam m ao n08o= m0 00mm mmm Uommcâm 3m 3m3- m_m m3 m: m 833m m_@c3m n0_mm. 3o 3_ _30 m m_ 08030. 3m3 <m3amn 0: 833m nmtmnãmam m_m bmom3m3no. 09m mmnãom am m: :om 3c3m30m am_xm«m3 n_m8 m: m mm: 033m8 3m0 mmo mm bmmmomm m3 m: m mx_mam3n_m 3m_om. 3mmm m3. m3ncm38 mc_. m_8m ao _umvm_3o = m3mn8mo=3m mmmmqm m_m 30mm m_m 3m8ma03mm. zm : mncnmzumnmo am 30mmm moamamam_ 0 303m3 _m : mmnm Umãm am <m_o3Nmmm0 ao nmbzmm o 9830 , m : Ummamam am _a m <_= .m m0m3mm :3 mm303m30 am mccmã. .- m_m m0n_m_. am 3mm3m 833m m: m 838m 058m a__. m_8m. no30. 00m mxm3- E0_ 0 am : mo mm_ 85.380. m3 _coma am mxõlom. Qmnmmm m3nmm am 83m- : c: :3m moamamam 339m_ m: m : mo _3Umnm 0 amm_0nm3m38 __<_. m m mcmoammm_3_3mao m 3mo 389mm m 835m. m3 <mN am mm Ummammm mm3": 838m. Um_m _m_. am<m3m mma _300mm_, <m_ tmmmmlo3m. . m3 <mN ao 98:0 m 83mm_ am<m: .m30m 30m m3m3n8mn ao 833m8_ m3 <mN a0 98:0 m0 2m. _0m_30. am<m3m3om 30m : Umnmq ao m«m3m_3o. vom m: m m mmzmmmnmo m_m 3m- nmmmãmamm 30:3 833mm _. :3.a_nmm. U0_ m: m mm Êmamm am 3ma_mnomm m vo_ ncm m_mm : m0 000m3 mm_ «mmzmmamm a: mnm3m3dm~ >mm_3. 0 98:0 3a- 3m3o : mo mm3m 3m_m :3 a__. m_8 3mm m0m3mm c3m ovsmamam. Om nãmzom 3c3m3om m0 mm3 m: m «mmmo m_m mx_m83n_m 30 30mm0 3c3ao 3oam30 ao 10:8 smãwàñcm. zm _Sm _00m m_mm. m @cmãm m. m 523m NQQU. 03mm m @3m_om am monmmamam a0 @âmago > 3mm m_m moümamam m_m 39800 m<0mm m Qdnm am :3 8300. 3m3nm 832m_ ao m_m_m3m mon_m__ 0 : m3m_30 m3ncm38 no3nm_8 am nm- . m5 mUm3mHo. ._. «mUm_30 no30 arâmâmo mvmzmno m_m m3m6_m 3c3m3m m0 mm3 mm33a0 m30cm38 8m3m am maíamam ao m_mnm3m 30am30 08859 am 3mãmao3mm_ m3 m: m mm 089mm 0m3 3mãmaom m3o3_- 30m. zmo mm : m3 am 23m mvmzmnmo m3 _amam 3mm am c3mtmcmzxmnmo mmm_= mon_m_. U__nm_m3»m3m2m ao gcm mQmazm 0 mm3m0 83:3. m 3:8. 3m 3c3m3m 3mo no3mmo: mamão o 3mnmn0 mummâmc m zmcmímn >m mzíamamm nmm3mmo3maommm m 3m_m30__nmm m_m «mínmo aom mmamm 3c3m- 30m n03 m : mãmmmm m33 no3Qmmmm m _3mmmqmamm. mo3m3mm m :3_<m7 mmsmmnmo amm _mõnomm m3o3mmm3mmamm m m mxum3mmo m_m . .n_<___Nmmmo= am 3mmnmao3m n03 m : mnmmnamam am : com: <m_03Nm_ m mnc3c_mm 033mm. «m3 m _mnoãma m0 màcnxmãz_ _3m: c3m38 am 825m ncm am: 03mm3 m:30_0o_nm m0 8130 2m3m_3o. 03398 m n_mUm_30. 3.m3m_3o m nmbzm_ no30 399mm m_m Boamâmmnmo am_xm_m3 _mmzom mm3Qm38m 3m 3:8. 3m m_m 3c3m3ãmam. > 83mm m <_o_m3mm 3mR3m ao : m3m_3o uma mm Om zaãzêm m > sã. .., C> , m3 ___: >:_. _ : C 4355.. ._ : _.. _s= .:>a›c mm= czc›xs. xmzmemzns . m _. §›2c_: ,o›: 300.. no30 :3 : mao 325m_ am 235m 3c3m3m 333m m_nm3nma0 m: m 583m amm . _<m mamão o m_m. _m3m mno3o3_no . ._3<m38:.4m~mq 3m_m 933m8 _um_0 _umum3m38 ao QmUm_30. n03 mm: 834m. . @são m m: m _m_mnmo 398mm n03 m mníamam 839m8. 0 Qm3m_30 no33:: :3m 83m m_m monãñmnmo 3ma_mam. m: m mm _. mm__Nm. _3amvm3am3nm3m3nm am 835mm _3a_<_a: m_~ . .mâmm amm nom- amm. . aom Umoacmommm. _mm3 0m _3a_<_. acom 30am3om. Émmom m3 mmcm 3_n8nom3om am : m3m_3o. mmnm Umqmnm mm_ m 52mm Uommõ. .amam um @E333 m mx_mnm3n_m. Om mâmzom am no3noãm3am : :m3 o33mm83m- 3m3nm _00m mcmm <m3mmom3m. m nmam :3 m «mm003mm. <m_ ma _uom m_ 3mm30. m 0__mc_. m_8 m:83mn_n0=n: m amnm_,3_3m m 30mm_ m m mas 3o m333õ am :3m _omñm am ammásnmo. mm m _Bbomzmmo ao am: m.2m_um_30 a_ :3m _o3mm 33839 mm: amm3mmnmnm3m38 _omamnm mmm 3m_m qmbão. >bmmma aom _3no3mn_m3~mm @30m mm3mB= Nma0m _00m 3m_m m308m0 m 2m_0m_3o. 0 m_m~m3m 089.- 8m m_m 3mzmmao3mm m34m3mm c3m noimmañmo _3mm3m. <m__ am :3 _mao. <_mm mc3m3mmm m : Enmnmo <m_o3Nma0_. m ao : m3m_30.. am 058. mmm3- am3a0 m nomãmo am no3noãm3am. <_mm mo m:3m38 m_m nõmcmsxmmmm_ _m3 m. _u«ma03_3m3nm3m3._m m mccmmzczmmo am 88m m_m »E5230 3:- 3m3m 0o. . nmuzm_ : xo . .gmammnnmaog >m 933mm amnmamm am3o3mâm- _m3 gsm m <m_oo_amam _m_m _30<mnmo ao Uônmmmo m_m 839a 38580 _âcmímr m 3_Qom_mm83_nm_ : Emummmm m <m_on_amam am _30<mnmo ao v8.3.3. 3m_m = m3m_30 m. «mn_03m__Nmao ao m: m voam mmm _mmvmoêão 00a :3m mxum3mmo aom 3mRma0m. O 8.00 m mm 30<mm . _mn3o_0@_mm 230m3- 3m3 nmam <m~ 3m_m m m3m6_m 3c3m3m m 0 Qm3m_30 mm 83m mcnmiío. m3 830 mmmm 088mm? m 3m mmncgam am «m<0_cmmo 3_n8m_m- M838. m Uãacnmo am : gcmnm amm<_3n: _0:-mm a0 : m0 m_m 83m am qm- 3m_3o 353m mmnm_m m: m 3m nocao 830o m0 _uoamzm mma _3m93mam no30 : nmmo Qmãmnm. o. _nmu_mm__m3o m_m nmmm_3o. _aom Bmñmaom 33m? nm_8m <m_ <_: cm__Nm3a0 m m_3c_m3a0 m 339.30 am zncmmmm. m3 nmam- _m_o. mxno3c3mm _amo_om_nm3m3nm «mmõmm _3ñm_«mm. Êmãnm mm3 83m- : m3m3m38 mmnmzmznmm ao 3.28% am : mamão m 3m3m= Nm mm0_n_o3Nm. m2m<m. m aom 3m_om am no3:3_. nmnmo m Umcbmmñmnmo m m 3_mmim. _HmN Umnm ammmm no3mn_m3n_m a03_3m3~m. 3o mamão. ncm 0 mm3: am nmnmmo- 3m5mUm_30.. n03.__3cm no30 unica_ Sao 3c3ao ammm_. m noãmnnomm m mmímnamm am 3m3cnm3nm0 am nmnmoozm. om 303___Nmaom m mmmõnmaom no3<_<m3 3mm~m 83850. ãõaãmm m «mmcgmaom mmo om U33m_8m m 0:5: . .O _ommno mmnm n3m_ . .. m. 33838-
 6. 6. _ _ , É é __: _m. _._. _x : ___= :,ã›z2 3m: nm aom Hm3oom aom _3Um: m__m3om = mn__n_o: m_m. 38m om nmazom nm. ozmzmnmm : mo mm mxnmsam3 3m_m dm3ño: m_3m: »m. 3mm mm o3nmmm3 no23 mâmmnmãm. mxm3u_o &mmo mmo om : mumnmm m_m3mmm ncm Uõnc- 3<m3 , mãomom _uma :3 . .00<0 mm3 mmumnoz_ 38m. mo noaümao_ om m_m3mmm umam3.. >_m3m: _:m uma om m_m3mmm. .. no32:: 35cm m mm3- com am noãmozmnmo. :x2: mm 202m5; 83 30<mm _mmãmnomm m. o _m3m am 32m. >_3m_. m-mm m . .moãmímms 3:_. m=. _mm 993m3 mm 363m7 «mm : mn_o: m_m nmãmmümm m nmñmm m_m: o:_nmm. mm 202m5; 3m: _mmo onolm : om mmnmoom czâom. :m mmom: rm. :m : mimo : m ?3m_m m m3 353m occmm _omzmm ao 3c: ao. > : mnmmmãmam om Uqonmnmo. o 3mao nqmmnmãm am amnoaooomñmo moam_ m m <osnmam am amami: U1- <__mm_om _nmNm3 mnmzmm? _mao m _mao om ocâümohxmam 3:95. m3 mmcm _omãom mcumzoñmaom. _mão om oooõomohxm om 3:5. m: m 302m3 _cxcommm «mm_am: n_mm Um_3m: m:. ñmm : om 3m_m, ... _. m<m: oo mmnm 23%. .- m_m m : _.__3m noammncmsam. nolm3om o : mao am ncm nmam _: a_<_o: o mc_. m_nmao , m nzmm ao m_mñm3m maam 83 :3 3:3 Umâníma comum_ _om_o 3:25. > mmâm nosacn o_o«_mmHo__m3m: nm m : Bm «cansam nmnmmozm _. m- <m« m mmzo m . qmommo3mnmo mocm_ nmam : o ouro : :Boo Uommzm_ m_m _- nm : mo ncmqm. . : Umzmq o : mcmío . mm3 om 3oU___Nmoom. 3mm _Emzma om 3oU§Nmaom oo 535o. _m3 m. __cm: m-_om am nomamo am :3 Éonmmmo ncm m: m m3 83o om mm: m3 m3 m_ 3mm3o_ m <m_o«_Nmnmo ao <m_o: > Êmüovmmsmmwo nmmo uma» o : mano nano 2o omão m_m Qoomzmmmmo mmnm. 23m 3mm n_n__nm ao oõnmmmo om <m_o_. _Nmnmo. m nmam nzmm GNN m3 m_ 3o3m3om m_m «mnozmnncñmo ao <m_ro qmmoq3mao m am : msmmoãmnmo mcbQxmaoqm. >mm_3 835m3 o no: ._: :no m_m mnamm ao . .3o<_3m: .no aom 3o<_3m: nom= am m: .__u_o_om__- Nmnmo. m mxm3o_o ao _no33 moam_ 25.92. omq3msmnm m: :m m mn_3_- amzmnmo m_m nzmm m m m3m: n_omnmo. am: am m mm_ m_ocm_ m : m:m: mn_o: m_. 3mm míom uõvmmm :3 83m _: _.. m2m: n_o: _m3o mmnmnm_ m. 3mm3o namo- ao om &Ênom am mõvmzumnwo mímznm3 m 23mm mo : mo__vmqm__m3o. om _3om_mn_<om ao 3mãmao mmo ncmmzozmoom momsmm n_3_am3m: nm. Zmo mm _uoam amam. . m mmmmm 3o<_3m:3m. :o mamão. o <m_oq m_m Uqoac- NF : o 333o. :3m nmãm ammnozmmãmm m3 «mãnmo m azmacqm am _omãm oo Bmñmao. zo 353o. mmao mmâo amaczamaom nmzom oõnmmmom m_m ammâcñmo. _<_mm no93 mzãamm aom oo<m3om 3m: nm.3 o : :amo acao ao U5Em3m 3396.0. em _, ,__: x:2._. _ 5:1_ : Z . _._~›: ..: .____ _. __, :.. .5 IE: 1.1:? E. ? zom mmnEom 5x m xx. m m3m: n_umnmo mm3_o_m 8_ Umâmam : o M328 aom mmnmaom : mn_o: m_m m am. .mo__am: mamam= _3m3mn_o: m_. 003o _m m_m o »230 . ._: ._m: :mn_o: m__ m mnmo m_: n_m mma Uqmmm mom mmnmaom 3m- n_o: m_m_ m_mm _oãozom mmo oõacnom ao Uõnmmmo am 3oam3nmnmo. m3 mais. ..? nzmm mno: o3_nm am : :a3 3oam3m. «mnoâmmmm mo mmñmoo _omS mo_cn_o: m. _oozznm3manm m nmnmmúomm mnoooânm. mm m: m. no30 mmnm3om 352m am c3m 3mm om m_mnm3m_ : m3 o 328m0 : :acmãm am : mamãe : m3 o mmmmoo_ 83o mmmcsom _: m:›_: n_m 8:3_ om oamcmmo 8.a_ am 3mãmaoamm. :Smmm aom mmmzom m_m .3mm. o mmamo : mo oommc_ : m:_. .c3 3m_o Uâozo m_m 3823,80 m: m : mo mm_. m mcooãímao mo 3m_o ao 328m9 o a_: __m_õ. O m: m mm ovmmãm : m nzmm Qovmãmam m. pcm om mmnmaom : mo no: mmmcm3 3m_m mm 333. m: mn_m3m3m: nm m Um: : aom _oõmmmmom ao 323%. _szmnmo m &samm _3m3mm m mxnm3mm mno3Um: :m3 mm &mncnmm am . ._. cmnm= a_mmzdc_nmo aom 3m_om. mmnmmmom U9 ammãmmo. zm maâamümnmo msznmoam_ am 3:95. mo<m3om m oômsñmnomm omo- mo<m3m3m3m_m mÉm3 nmam :3 no: mo_3m mcmm Uommããamamm. Ocm: ao mm Uõ3mmmmm ao 3mqnmao m ao 3mo___Um«m__m3o : mo ooom3 m9 23953_ : nm 3m_m 25.93 ncm mm _ommmomm _omãmqm3 o 8335 movwm mcmm íamm. > azmacqm ao 328m0 m ao Q3395 383m ocm : mo : m m: ._o: o3_m m mcnoamaââamnmo oomm_. <m_m Uoãcm Hoamm mm mnomm @ao mc_o9.a_amm_mm m _m_ mvmcãm m_m _mímãzamam_ > _Em Um_m 3m__: o1m amm nozênamm am Sam aom 36338.0.. m 3m_o_. _m om_mm 3.55.0 omzm om oooimnmo smoàmãmã_ m mcomiEm. Ummmm _om_o «mno: :mn_3m: no ammmm mxcmnmo. > mmãm am : :mm3 m mm mmzmnmmam aom 3o<_3m:8m míõõomzmmnmo mxõm3 m Qânm mo so- n_mo 9:0 om mno: o3_m ao 3mRmao. _m8 _mocms m3 313m3 _cama :3 mmmoão om . .mzmxmo 802mm mogm om mc: am3m2om mon_m_m _uma mc. uma. . nomE<m3m3m m nzmm : Emma ao m_mmm3m 353m5_ _oõocno_ m_m 3mqnmaoamm. no_: n_am: nm3m: nm_ m3 mmmczoo _como rm. :mnmmaomam m_m mxomzgamm am ommao_o«m3m: no am mzsomamm mcmo: o3mm m no_mz<mm_ Ucmnm: ao 83mm m_m _mnõacnmo m_m3 oo 3mãmoo m ao mm- _mao. _3mm mmmmm mxumzmaamm : mo _ooam3 mam: Êmmmm m _amam om mcnommmnmo : om 3o_n_mm m_m moamomom n_<__ oc ammm: <o_<m« :3 não m oõmanmnomm : mo-mo<m3m3m: »m_m. C3 Ummmmã Um_o 32.3 ãcsnzm_ moam_ moom am3oamâm Qmmm. 3m3m ncm mbmzmm bocnom mqcnom _omãaomãnmm _oommcm3 uma: : am3manm 9.3.5 mããmczmãnm m am Qânm mo <m_o« m mo 353o am 3mãmaozm. _<_m_m ? mocm2m3m3m mm mznooâm m 93mm 3c_: no_o: am
 7. 7. à C m3 351 0m :3m oõmãmmmmo moam_ m ncxím_ . .3m_m 3m_m. .. 0m 0mm m m3os 09320 0mm 59mm 30023. <m_m m_m: m: m 3:_: .E0m m. mumamm :3 m33-m: _.m_.8 «o3m3:Nm00. Oobnnmwoancm mu? 095575. m3 :0mm0 0m0mnm 30 m0E3 moam_ _<_:30_m_ mouqm mm Bõânomw. mm 30<mm m93mm 0m 0_mn33_3mmm0 m mzm3mz<mm 0m «mawnmaam : m0 000m3 __m__. .m« n03Qm0038m 0m3 nm333m0mm m . Qm<mmm_mm. > mmmEs mma n032m003H0m m: m 0m<m3 mm1m<m00m m3 noâãmqmnmo 3m &mncmmmo Qânm movqm m mzcmnmo m mm mmâmnmoam moama 00m 363330. 0mm_0- nm00m m qmm: m_m0om. 3003.00.33. m. 03035.53 m2 36335 30 3:300 n03nm30033m0 m 3o3m_. > 300. _Nmnmo _aoñm0m m 805300 00 Uõnmmmo 0m 300m3nmnm0 m nemnnmzwanm 0m oõmâmmnmo moQm_ 3o0m3m. Ocmãcma $38.05 0m 3o0m3_Nm2m_.0_m. 3m3nm : mN 8360 3m_m Uõnmmmom 0m 3020030 098mm. A “Ênãxmmxnmm 8.3.350 m . .$0.20 003053003000050 a 333.00.00.30 mamã O 36335 3005500 m mzmâo m mxtcwo n03mo3m mm n03_. :3- Eam 00 _uõnmmmo 0m 300m3_~mnm0. >m _m_m 0m n03n0:m3n_m 30<_3m3- S33 0m mxmãxom 0m «mmmêm 3m 300280 0m mno303_m 300m3m m3 @E309 _m<mm 0m 0020330330. m3 . $309 0m 3mm _630m3m3m_ 00 m§m3m m0n_m_. m qm_. m_nmo m m 0_mn33_3mnm0 0o 3_m: m3~m. Ébmâco uma 0 Éonmmmo 0m <m_03Nmmm0. 8253-8 3m_m 83:3. >m _ãmabãnmnomm mom_m_¡0m: ›._3_mnmm 33m3,mm 3o<m3m3nm Uonímamm. m . ...0.§. ... .Nmmm. . m a 30300000035. Rê 350300330 m &mããswãmcm 0.000.000.000». o: m300 35300 0m :3 0:20 3::00 00322. : m0 0x85»- 30m moram m mcvmamnmo 0m :3 3::00 030m 83m. 3m 0:Nm33m m30m. 0 nm0_mm__m30 3030om3m0 no30 m§m3m 0838 m mmm0m00. dmamàm 0m :3m Umaumnmã_ 0m . .3mo-m_3:_nm3m_0m0m. . _3m3m3nm 3m 333m0 00 Cm ãâszznm m > : zé c. .. mc_____. .0>3m _É __. _S= >_. __c. . __: :__. :›§c zmnczia? xmmazmza: m _. _:>z___§c›: T 383m 80m_ 300m30. _W338 0_m3nm 0m :3m _03om 229a 0m _3- 00230 ammmm 3000 0m Uõacnmo m: m 38m. 3mm muoã _m m_3:: m3mm- 3m3am m3 03mm. <m30m 83m300 :3m ãmnmo 3:30_m_ 38.. <_<m30m 3:3m m0n_m0m0m 0m . Qmãñmo m: m m: _.m_no: . m m_30m mma m: _.m_nm30o. 55mm 323mm : m0 0U_nm3m3._m nmbzmãñmm m nosív: : _0m3 m 303- 0:80 3:30_m_ nmnzmzmnm. > moamamam Ucõcmmm 3m0 0mm: :_: 80m m 3m33nm na m zmoàmuwnmzmnm. mmmm 3.8 mxõm :3 m3nm30_3m3n0 010- E300 00m mm303m30m m3vi8m mmnmnânom. 0m _mmq3m3nmnmo moam_ m 0m mmcm Uõnmmmom 0m _.0:3mnm0 35039_ m nmínozm. . 92:00. 0o3_- 3m. 0m3n3 0m :3m 59mm :3_<m3m_. 0 0:3 _Emmmmmm 0m 20.8-0033.. - ao m 0 0mmm3m3n0 m3 mm3 o: &mmawaãmmmmm no30 _mno mmmm3n_m_ 032m 0m mmEm 3:3m30u. x» 30.3 00 . Q5300 33:30.. : ÉS a 03003003330 Ê mãmmãsümaêm 20 8330 00 03330 0m 93mm mm3 m 30:30 0m m: cmnm3n_m 0m 3.m_0m_30 amm_ m nm0_. _m__m_m_ o : mcmío <_<0 no30 n3.m00« m mmamumío. 0m <m_0_. mma mm mmm0nm300. >. _m0U«m-mn:3:_mnmo mmQ: E«m_. . _m<m m0 0mmm3n= mm0 32:33_ m m *com 00 nmuzm_ 0m3 0 mm83a_3m3nm_3. E30 mm 005mm 00m 3m3nm00m 0m mmnmnãmamo. n03 amo. mmnoõçwm . mm3- _0m3 m _mmã3mnmo «maosmzmnm 0m . .300m3nmnm0.. . <_<m3om :3 _mao- nmmmo 0m mcnoammnncñmo 0o M5033 3:30_m_. mno3um3rm0o Um_m meo- 3_m m_. m0:m_ 00 mmnm00 3mn_03m_. > n38 m. :3m 03mm 0m 33m moam_ 0o 39800 m 0m 003mm. 003035 m ma: : n03É00. :3m 000500 95m 333003 m 3.3330. 001m3. 3m30. m3 ímnmo m0 9m: 0m 0mmm3<0_<_3m3H0 nm- ? mas m 3m_om 0538 m 0mnm0m3n_m . ..0n_m_. O _3Um3m__m30 0338 090m. :mmmm võnmmmo. m m: m 33mm? O. .30<0 _30m_. _m__m30.. mmm no30 :3 _30m_. _m__m30 0m mmoSmRMm m 0m 0m3mRmmm0 90800300_ 0o 83:0 . _%_a__. .._m no33 mm : tmnomm 0m nnmm 0õ<0nm0mm Um_o 03020 nmE- É. mm3 000m_ 832m_ m n03:m0_nm0. 003.3. mma m3 Ucmnm 0m mmmc- 35mm _0m3 umãi: mm . Qm3mmn0mm nmvzmzmnmm 3mm mnmmm 0m <m_o3~mnm0 Émnmzm 3m 09:25. Om _Bmqmmmmm : m0 mma 0m M3328 3mn_03m_. 3mm 0m <m_03Nmnm0 2m3m3mn_03m_. O _ímqmwmm n0_m3<0 0m 088mm: 00a 3m_o am 30<mm _mm_m_mnomm. om nmazom 832m om «mmcmumaom 90cm¡ m 0m 30<_3m38m âmsaozom 0mm 53mm 0m n0_m_0m0 0m 003.35 mms. m_m.3 0mm U0: _amm »m38_. _m_m m 3mn_03m_m.
 8. 8. 9 333x033.: 3mm 32.3.. Ê mvmãrmma 0.3.0030: O mmvmnno nm: =0m_mmn0 00 nmvzm_ m mm: _3vm8 .2mn6m<m. 0m .2mm3300mm mm 03mm m0n_m_m 0mm:0m3 m 935m3. m0 3mm30 2m3v0. mmcm v3mmcvomnom <_<0m. zmo v00m30m 3m_m 3: 00<.0mm 0m ncm 0 mEm_ võnmmmo 0m 36330 33:0: 3:3 . .mmoñmao Qvmxãmxãmoam_ : om nmiãaom 00 3m3m00 3::0_m_. om 3632mm. m: m 30.3 S33 3m8m 0m m03_0m : om . .xamm 0mm 3m:0v0.mm. ncm 23Umãm3 m3 noaênamm mzmõomm m 0m mmn3<om : mm . _mNm:0mm 0mm vmzmmzmm 33.9 ncm mmcm? 0m3 . .m. .:0m : c3m: .nm: m= : om nm3vom 0m : mm0.. .._3m: »0 0mm6330mm 83m 0m 336303.. :m0 mmo qmso3mzom : mm.0:m_m 0m noaânomm U3.- 300m3mm. m. m_3. 20050 0m :3m 300m3_0m0m ncm : m0 33 3m_m no30 mm32: 023m vommã m0mm 0m mxímzam. x» mmmmmumxmmm m 0 “3033533 0.30.03 &Nuãvmmmaa à 33mm 0: aãmhãmímmaawm MÊS 3:08:53 a memiâ mas: : . $00.30 > : mammoâmmmo m3m: n_vm003 00 m_m33m m0n_m_ .3v. _nm m ãmc? :mñmo no23 om _.3_3m. m3 33.09 mmm_3 n: m3m00m= v0m-3o0m: õm. _ E00 vm3nm vomm_. <m_. 3mm : m0m m. mm_. m2_00.v01mm0. m : mnmmmmzo 2.03: m ã06smnmo m 0 30.0 vm3 um32: :3 : m:mmn_3m: .8 0m Qãnm moam. 30.8.. _m8 m. . c3m Qânm mm : mínomm mmnmm0_. .m_m. 90mm . .âmmnamm 0m- 223.333 800 o vmamm: m mm. : 0m 300m3_0m0m. O 30<_3m20 0m mazmzovmzmmnmo v3n_mm : mnoaãmnm: ncm m 300m3.0m0m. .m3 m. m 3m3:. m_nm 3m_ 0m 33m <m_0: 0: 00 309m 0m 3m_nm00_. .m : m0 v00m mm1_. m_: <m2m0m. . mvmzmm mcvm30m. ? Sã @me 26:03:00 vm3 333m: :3m .3mmm3 m: m mm 333 m 3380 m23 0 36333 m 0 036m0. v00m30m m: __.3m: 0 030m0 mm3 3200. 003m3- no_ n: _0m0o n03 m_m. O 3033920 00m 36.3323 v00m nozcàmc. .. Umm: m_3m2m vm3 m 3võ0cnmo 0m Umzmm. .m. 3mm 330m3 v00m mm: v33mo2m3 0m mcvm3nmo. z0<mm nosmnqcnwmm 0m noznmzom 32mm- vos0m2mm mm 3m33oznommm 0m 3m__0m0m m. 003.20. 30<mm 33mm 0m oãmammnmo m00 zmnmmmmzmm. 0 m260 mã0m mm3 00352.00 mm : ommmm 3m2mm m 0m : ommom nosnamm. . :o om 25.32: . .m3w3s0o :3m 3.03 0m 339m 00 013m3 0_m 00 as? m3 v9.8 >. mm3 1 ncm 0m33Qm<m m 33m m m 3m3m001m m. _3m20 J v00m30m vm3:mmmm: msncmzno m 33m 0m : momão : o: :3m 3m3m, 002m m msncmano mam: : 39.50 32320. ãm<m3 363m0mm :0Rm0mm m 0_mnz3ãmnomm <.0_m2mm m 903mm. > m3m: n_vmnm0 00m 3632mm vmmmm amnmmmmzm3m2m vm. m m3m: n_vmnm0 00 83.3330 0m mmoso- 3_m 0m 3m3m00. 0o <m.0: m 00 309m 0m . _o:3m 3m3m001m. O 3::00 0m nzmm : m0.ãm3_ 83mm v. m:m3m2m 0m mccmnmsam .0m3 ncmãcm: 0mmm: <0_<_3m: n0 : o mm2_00 0m :3 295.0 mmmmoõ mcvmzo: 00 8.0.3- _. m30. vm3 mmmm võvomnm. 8.033 mvmzmm mm vmJvmQZmm 0m Umâmim. 333 m <_0_m: n_m. Om 3632mm v00m3 mnãm: 0 v020 <: ãm: m<m. 00 m. m33m m0- m_m_ 900m: 3632mm 0mmm2m. ~m00m no30 . .mc. .m:0m. .. mvmmm: 0m mm33 mc. .m: m00m m0 m. m33m 0:00:20: 0m 3m3m001mm. 33 v033n_m.3m2m 0mmnmncm : o võnmmmo 0m m3m: n_vmom0. mm3 mm 232m. 200m5? 0m c3m : mnmmmmzm E033 nmnmmozm. m 0m c3m . .Umzmnmo 0m 300m3.0m0m 0:00:83 0m 3m3m0ozmm no30 m_m33m moam_ m mczc3.. vm3 00mm. - 053: : Qmnomm m0n.0mn0303_nmm n: m._. ._m.0<m3m2m 30<mm. m. m.3 0m 3m3m00 m mm2m00. 0m : mamão mUm: m3 m m0Um33m zmaozm. . 0m Umzumzm 0m3oümznm o: m.30:m. _m__0mm. v3amm3om mcvm3: 80mm mm : Qmnomm mcm: mnmm 0m n0:n0_.3:a_m. O _00<0 mã0m m ammnosãmnão m 0m noanmzom 00 _00<0 m0 vo0m3 mm: noznmvãom n03 _3m6ãmnm0 m : m0 n03 nmãmumm. .. m<m:00 m mmzo :3 00m 303m 00 . no33 moam_ 2030x015 3::00 : m0 m :3m 3m3m0ozmz n <_mm30m m :3m 50m mm3 nomãmo 0m ncmszmnmnomm mvm23nmm 0m mn<_0m0mm nozümdmm_ mm3 0.2.0903 00 33v? mm3 mmnmmmmN m 5052.9 > Qdnm m0 333m moam. 003.333 m m nmvmn.0m0m 0m vmzmm: 0 v0mm_. <m_ .30m 0m. xm3 0:3_m3m. 4933010_ @0m3 50m mvam 0 3m3m00. Wmmmnmbnmmm vãmomnwmnmm >m qmzmxomm vmmmoma mac. mv3mm2m0mm mmo : mmczm0o 0m 0m- 03mm m3 00_m @Evom 0m mmE00 : o _. muo: mõ_. _o 0m mm0m3mm cãmzm 2.25.3. 0m c3_<m: m_0m0m 0m mmo vmc.0 Ema_ . . . _m_. cvo 0m mmE00m 0m ãõanomm: .m3 82.020 83 0 mm23 0m mm- 300m 2.63313 m 0 mmâno vmm83_ 00m 706x333. > 3.83 30mm

×