UUNNIIDDAAVVII -- UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE PPAARRAA OO 
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDOO AALLTTOO VVAALLEE DDOO 
IITTAA...
BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA 
OO bbaarrrraammeennttoo IIrrDDAA ((IInnffrraarreedd DDeevveellooppeerrss 
AAssssoocciiaatt...
BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA 
PPooddee--ssee tteerr 112266 ppeerriifféérriiccooss IIrrDDAA ttrrooccaannddoo 
iinnffoorrm...
BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA 
CCoommoo jjáá vviimmooss,, aa mmaaiioorr vvaannttaaggeemm ddoo IIrrDDAA 
éé ccoommuunniicc...
TTrrooccaa ddee IInnffoorrmmaaççõõeess::
DDeessvvaannttaaggeennss 
IInnffeelliizzmmeennttee eessssee ttiippoo ddee bbaarrrraammeennttoo tteemm 
aallgguummaass dde...
DDeessvvaannttaaggeennss 
QQuuaannttoo aaoo âânngguulloo ddee aabbeerrttuurraa,, hháá uummaa 
lliimmiittaaççããoo ppaarraa...
ÂÂnngguulloo ddee AAbbeerrttuurraa
DDeessvvaannttaaggeennss 
SSoobbrree aa ddiissttâânncciiaa mmááxxiimmaa hháá uummaa 
lliimmiittaaççããoo rraazzooaavveellm...
DDeessvvaannttaaggeennss 
QQuuaannttoo aaooss oobbssttááccuullooss,, ppoorr ssee ttrraattaarr ddee 
lluuzz ((iinnffrraavv...
VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo 
EExxiisstteemm ddooiiss ppaaddrrõõeess ddee bbaarrrraammeennttoo IIrrDD...
VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo 
OO ppaaddrrããoo ddee 44MMbbppss éé uussaaddoo eemm 
eeqquuiippaammeenntt...
VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo 
 99..60000 bbppss;; 
 1199..220000 bbppss;; 
 338..440000 bbppss;; 
...
HHaarrddaawwaarree 
 AAss ppllaaccaass--mmããee aattuuaaiiss,, nnaa ssuuaa mmaaiioorriiaa tteemm 
bbaarrrraammeennttoo IIr...
CCoonnffiigguurraaççããoo 
NNaass ppllaaccaass ccoomm aa ppoorrttaa IIrrDDAA,, ddeevvee--ssee 
hhaabbiilliittáá--llaa nnoo...
CCoonnffiigguurraaççããoo 
OO rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddaass ppoorrttaass IIrrDDAA éé 
aauuttoommááttiiccoo àà ppaarr...
DDeetteeccççããoo nnoo WWiinnddoowwss 9955 OOSSRR22
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA 
 hhttttpp::////ssiitteess..uuooll..ccoomm..bbrr//wwaayytteecchh 
 TTOORRRREESS,, GGaabbrriieel...
Trabalho IrDA
Trabalho IrDA
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Trabalho IrDA

160 visualizações

Publicada em

Esse trabalho é antigo, de 2006, mas dá para ter uma boa ideia de como funciona a tecnologia IrDA. Trabalho em conjunto com meu colega Rodrigo Schlickmann, apresentado a disciplina de ARQUITETURA DE COMPUTADORES do curso de Sistemas de Informação.

Publicada em: Tecnologia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
160
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Trabalho IrDA

 1. 1. UUNNIIDDAAVVII -- UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE PPAARRAA OO DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDOO AALLTTOO VVAALLEE DDOO IITTAAJJAAÍÍ FFAACCIITTEECC –– FFAACCUULLDDAADDEE DDEE CCIIÊÊNNCCIIAA EE TTEECCNNOOLLOOGGIIAA BBSSII –– BBAACCHHAARREELLAADDOO DDEE SSIISSTTEEMMAASS DDEE IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO AARRQQUUIITTEETTUURRAA DDEE CCOOMMPPUUTTAADDOORREESS PPRROOFF..:: PPAAUULLOO FFIIAAMMOONNCCIINNII AACCAADDÊÊMMIICCOOSS:: PPaauulloo LLuuiiss SStteeiinnhhaauusseerr RRooddrriiggoo SScchhlliicckkmmaannnn
 2. 2. BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA OO bbaarrrraammeennttoo IIrrDDAA ((IInnffrraarreedd DDeevveellooppeerrss AAssssoocciiaattiioonn)) éé uummaa tteeccnnoollooggiiaa nnoovvaa,, nnããoo mmuuiittoo ddiivvuullggaaddaa.. EEssssee bbaarrrraammeennttoo éé sseemm ffiiooss,, sseennddoo aa ccoommuunniiccaaççããoo ffeeiittaa aattrraavvééss ddaa lluuzz iinnffrraavveerrmmeellhhaa,, ccoommoo aaccoonntteeccee eemm uumm ccoonnttrroollee rreemmoottoo ddee uummaa tteelleevviissããoo qquuaallqquueerr..
 3. 3. BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA PPooddee--ssee tteerr 112266 ppeerriifféérriiccooss IIrrDDAA ttrrooccaannddoo iinnffoorrmmaaççõõeess nnuummaa mmeessmmaa ppoorrttaa.. DDeennttrree eesssseess ppeerriifféérriiccooss ppooddeemmooss cciittaarr iimmpprreessssoorraass,, mmoouusseess,, tteeccllaaddooss,, eennttrree oouuttrrooss.. ÉÉ mmuuiittoo ccoommuumm nnootteebbooookkss tteerreemm uumm bbaarrrraammeennttoo IIrrDDAA,, pprriinncciippaallmmeennttee ppaarraa aa ttrrooccaa ddee iinnffoorrmmaaççõõeess eennttrree ddooiiss uumm mmaaiiss nnootteebbooookkss oouu aaiinnddaa eennttrree uumm nnootteebbooookk ee uumm ddeesskkttoopp..
 4. 4. BBAARRRRAAMMEENNTTOO IIrrDDAA CCoommoo jjáá vviimmooss,, aa mmaaiioorr vvaannttaaggeemm ddoo IIrrDDAA éé ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree ccoommppuuttaaddoorreess eennttrree ssii oouu ccoomm ppeerriifféérriiccooss sseemm aa nneecceessssiiddaaddee ddooss mmeessmmooss uuttiilliizzaarreemm ccaabbooss ppaarraa eessssaa ccoommuunniiccaaççããoo.. AA sseegguuiirr uummaa ffiigguurraa iilluussttrraannddoo eessssee ffaattoo::
 5. 5. TTrrooccaa ddee IInnffoorrmmaaççõõeess::
 6. 6. DDeessvvaannttaaggeennss IInnffeelliizzmmeennttee eessssee ttiippoo ddee bbaarrrraammeennttoo tteemm aallgguummaass ddeessvvaannttaaggeennss,, qquuee ssããoo:: EEssttrreeiittoo âânngguulloo ddee aabbeerrttuurraa;; DDiissttâânncciiaa mmááxxiimmaa eennttrree ooss eeqquuiippaammeennttooss ppeeqquueennaa;; NNããoo ppooddee hhaavveerr oobbssttááccuullooss eennttrree ooss sseennssoorreess..
 7. 7. DDeessvvaannttaaggeennss QQuuaannttoo aaoo âânngguulloo ddee aabbeerrttuurraa,, hháá uummaa lliimmiittaaççããoo ppaarraa qquuee hhaajjaa aa ttrrooccaa ddee ddaaddooss eennttrree ooss eeqquuiippaammeennttooss.. OO âânngguulloo mmááxxiimmoo ppaarraa eessssee ttiippoo ddee ttrraannssmmiissssããoo éé ddee 3300 ggrraauuss,, ffoorraa ddeessssee lliimmiittee,, oo bbaarrrraammeennttoo nnããoo ffuunncciioonnaa..
 8. 8. ÂÂnngguulloo ddee AAbbeerrttuurraa
 9. 9. DDeessvvaannttaaggeennss SSoobbrree aa ddiissttâânncciiaa mmááxxiimmaa hháá uummaa lliimmiittaaççããoo rraazzooaavveellmmeennttee ggrraannddee,, ppooiiss aallgguunnss ttééccnniiccooss aaffiirrmmaamm qquuee oo IIrrDDAA tteemm uummaa áárreeaa ddee aallccaannccee ddee aappeennaass 11 mmeettrroo..
 10. 10. DDeessvvaannttaaggeennss QQuuaannttoo aaooss oobbssttááccuullooss,, ppoorr ssee ttrraattaarr ddee lluuzz ((iinnffrraavveerrmmeellhhaa)),, ooss rraaiiooss nnããoo ccoonnsseegguueemm aattrraavveessssaarr oobbjjeettooss ssóólliiddooss,, ccoommoo aaccoonntteeccee ccoomm oonnddaass ddee rrááddiioo,, ppoorr eexxeemmpplloo..
 11. 11. VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo EExxiisstteemm ddooiiss ppaaddrrõõeess ddee bbaarrrraammeennttoo IIrrDDAA::  IIrrDDAA 11..00 :: CCoommuunniiccaaççããoo aa aattéé 111155..220000 bbppss..  IIrrDDAA 11..11:: CCoommuunniiccaaççããoo aa aattéé 44..119944..330044 bbppss ((44 MMbbppss))..
 12. 12. VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo OO ppaaddrrããoo ddee 44MMbbppss éé uussaaddoo eemm eeqquuiippaammeennttooss rreecceenntteess.. EEmmbboorraa aa vveelloocciiddaaddee sseejjaa ddee 44 MMbbppss eessssaa vveelloocciiddaaddee nnããoo éé aattiinnggiiddaa nnoo iinníícciioo ddaa ttrraannssmmiissssããoo,, sseegguuiinnddoo uummaa oorrddeemm qquuee eessttáá iilluussttrraaddaa nnaa ttaabbeellaa aa sseegguuiirr::
 13. 13. VVeelloocciiddaaddee ddee TTrraannssmmiissssããoo  99..60000 bbppss;;  1199..220000 bbppss;;  338..440000 bbppss;;  5577..60000 bbppss;;  111155..220000 bbppss;;  55776 KKbbppss;;  11..115522 MMbbppss;;  44 MMbbppss..
 14. 14. HHaarrddaawwaarree  AAss ppllaaccaass--mmããee aattuuaaiiss,, nnaa ssuuaa mmaaiioorriiaa tteemm bbaarrrraammeennttoo IIrrDDAA nnaa pprróópprriiaa ppllaaccaa,, ppoorréémm tteennddoo aa nneecceessssiiddaaddee ddee uumm pplluugguuee aaddaappttaaddoorr ppaarraa qquuee eessssee bbaarrrraammeennttoo sseejjaa uuttiilliizzaaddoo.. EEssssee pplluugguuee nnããoo aaccoommppaannhhaa aa ppllaaccaa,, sseennddoo nneecceessssáárriioo ccoommpprráá--lloo sseeppaarraaddaammeennttee..  AAiinnddaa hháá aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee ccoollooccaarr--mmooss uummaa aaddaappttaaddoorr IIrrDDAA nnaa ppoorrttaa sseerriiaall ddoo mmiiccrroo..
 15. 15. CCoonnffiigguurraaççããoo NNaass ppllaaccaass ccoomm aa ppoorrttaa IIrrDDAA,, ddeevvee--ssee hhaabbiilliittáá--llaa nnoo sseettuupp ddoo mmiiccrroo.. OO ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo IIrrDDAA ppooddee sseerr ccoonnffiigguurraaddoo ddee ddooiiss mmooddooss:: FFuullll--dduupplleexx:: aa ttrrooccaa ddee ddaaddooss eennttrree ooss eeqquuiippaammeennttooss éé ssiimmuullttâânneeaa;; HHaallff--dduupplleexx:: aa ttrrooccaa éé ffeeiittaa ppoorr uumm ppeerriifféérriiccoo ppoorr vveezz..
 16. 16. CCoonnffiigguurraaççããoo OO rreeccoonnhheecciimmeennttoo ddaass ppoorrttaass IIrrDDAA éé aauuttoommááttiiccoo àà ppaarrttiirr ddoo WWiinnddoowwss 9955 OOSSRR22,, nnããoo sseennddoo nneecceessssáárriioo iinnssttaallaarr nneennhhuumm ddrriivveerr eessppeeccííffiiccoo ppaarraa iissssoo..
 17. 17. DDeetteeccççããoo nnoo WWiinnddoowwss 9955 OOSSRR22
 18. 18. BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  hhttttpp::////ssiitteess..uuooll..ccoomm..bbrr//wwaayytteecchh  TTOORRRREESS,, GGaabbrriieell.. HHaarrddwwaarree.. CCuurrssoo CCoopplleettoo.. 44.. eedd.. RRiioo ddee JJaanneeiirroo:: AAxxcceell BBooookkss,, 22000011

×