O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
EdTech Interactive Manual.pdf
EdTech Interactive Manual.pdf
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de PattarojKamonrojsiri1 (19)

Mais recentes (20)

Anúncio

การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม.pptx

 1. 1. การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม Nikhilum Sutra นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ ้านทุ่งเสือโทน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการนา เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวท คณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
 2. 2. นิขิลัมสูตร (Nikhilum Sutra) นิขิลัมสูตร เป ็ นการแปลงตัวเลขที่มีค่า มากกว่า 5 ให้เป ็ นตัวเลขที่น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 5 แล้วเขียนเครื่องหมายขีดบน ( - ) บนตัวเลขนั้น เพื่อง่ายต่อการคานวณ การ เขียนสัญลักษณ์แทนตัวเลขที่มากกว่า 5 แสดงได้ดังนี้ 4 10 6   ) 4 ( 10 6    4 10 6   4 1 6  1 10 9   ) 1 ( 10 9    1 10 9   1 1 9  1 50 49   ) 1 ( 50 49    1 50 49   1 5 49 
 3. 3. ข้อต กลง สาหรับจานวนเต็ม m ใดๆ กาหนด เช่น m m   1 1   2 2   สาหรับจานวนเต็ม m , n ใดๆn m n m    . 1 m m  . 2 m n n m n m      . 3   n m n m n m         ) ( ) ( m m m      ) ( n m n m n m n m n m n m                 ) ( ) (
 4. 4. วิธีการแปลงตัวเลขในระบบฐานสิบเป็ น ตัวเลขนิขิลัมสูตร สาหรับจานวนเต็ม m ใดๆ ถ้ามีชุดของ ตัวเลขโดดติดกันหลายตัว โดยที่เลขโดดแต่ ละตัวที่ติดกันนั้นมีค่าเกิน 5 ในการแปลงเลข โดดเหล่านั้น ทาได้โดย ตัวเลขขวาสุดของ ชุดแปลงเป ็ นจานวนทบสิบของเลขโดดนั้น แล้วเขียนขีดบนไว้ที่จานวนทบสิบนั้น สาหรับ เลขโดดถัดๆมาทางซ้ายในชุดนั้น แปลงเป ็ น จานวนทบเก้าแล้วเขียนขีดบนไว้ที่จานวนทบ เก้าเหล่านั้น และเลขโดดที่ถัดไปทางซ้ายที่มี ค่าไม่เกิน 5 ให้เพิ่มค่าขึ้น 1 ก็จาเป ็ นการเขียน จานวนเต็ม m ที่มีเลขโดดมีค่าไม่เกิน 5
 5. 5. 0 ทบ สิบ 9 7 1 2 1 ดังนั้น 1 2 1 79  5 9 6 2 3 2 1 3 4 4 ดังนั้น 2 1 3 4 4 35692  การแปลงจานวนฐานสิบเป็ น ตัวเลขนิขิลัม ทบ เก้า เพิ่ม 1 ทบ สิบ ทบ เก้า ทบ สิบ เพิ่ม 1
 6. 6. 2 การแปลงจานวนฐานสิบเป็ น ตัวเลขนิขิลัม 8 7 1 2 3 ดังนั้น 1 1 2 3 2789  5 1 7 2 8 2 2 2 2 3 4 3 ดังนั้น 2 2 2 3 4 3 257182  9 1 ทบ สิบ ทบ เก้า ทบ เก้า เพิ่ม 1 ทบ สิบ เพิ่ม 1 ทบ สิบ เพิ่ม 1 ทบ สิบ
 7. 7. วิธีการแปลงตัวเลขนิขิลัมสูตรเป็ น ตัวเลขในระบบฐานสิบ วิธีการแปลงตัวเลขนิขิลัมสูตรเป็ น ตัวเลขในระบบฐานสิบ สามารถทาได้โดย ใช้กระบวนการย้อนกลับ จากการแปลง ตัวเลขในระบบฐานสิบเป็ นตัวเลขในนิขิลัม สูตร ดังนี้ ตัวเลขขวาสุดของชุดแปลงโดยใช้ จานวนทบสิบของเลขโดดนั้น สาหรับ เลขโดดถัดๆมาทางซ้ายในชุดนั้น แปลง โดยใช้จานวนทบเก้า และเลขโดดที่
 8. 8. 4 จงแปลงตัวเลขนิขิลัมเป็ น ตัวเลขในระบบฐานสิบ 6 7 3 3 5 ดังนั้น 47169 1 3 2 3 5  1 7 3 2 6 2 2 3 4 0 ดังนั้น 07236 4 24 3 1  9 1 1 4 ทบ สิบ ทบ เก้า ทบ เก้า ลด1 ทบ สิบ ทบ สิบ ลด1 ลด1 ทบ สิบ
 9. 9. การหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม ขั้นที่ 1 แปลงตัวลบที่มากกว่า 5 ให้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ขั้นที่ 2 เปลี่ยนการลบให้เป็ นการบวก และ เปลี่ยนตัวลบเป็ นจานวนตรงข้าม ( a – b = a + (- b)) ขั้นที่ 3 ดาเนินการหาผลบวก คาตอบที่ได้ถ้ายังไม่ เป็ นจานวนในระบบฐานสิบ ต้องแปลงคาตอบอีก ครั้ง **แปลงจานวนระบบฐานสิบ เป็ น ตัวเลขนิขิลัม เพิ่มขึ้ น 1 **แปลงตัวเลขนิขิลัม เป็ น จานวนระบบฐานสิบ ลดลง 1
 10. 10. จงหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม ตัวอย่าง 47982 – 39585 =  วิธีทา 47982 – 4 0 2 4 8 7 4 2 วิธีทา + ดังนั้น 47982 – 39585 = 8397 – 5 8 9 3 5 9 5 4 0 5 4 8 7 4 2 9 2 0 3 4 8 0 7 9 3 8  
 11. 11. จงหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม ตัวอย่าง 8742 – 3796 =  วิธีทา 8742 – 4 0 2 4 8 7 4 2 วิธีทา 4 0 2 4 8 7 4 2 + 6 4 9 4 ดังนั้น 8742 – 3796 = 4946 – 6 9 7 3
 12. 12. จงหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม 1. 408,527 – 8,975 =  วิธีทา 408527 – 5 0 1 1 0 8 5 2 วิธีทา + 9 4 ดังนั้น 408,527 – 8,975 = 399552 – 5 7 9 8 4 7 3 5 0 1 1 3 0 8 5 2 4 7 2 5 5 1 9 3 2 5 5 9
 13. 13. จงหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม 1. 408,527 – 8,975 =  วิธีทา + 9 4 ดังนั้น 408,527 – 8,975 = 399552 5 0 1 1 3 0 8 5 2 4 7 2 5 5 1 9 3 2 5 5 9 5 7 9 8 - 3 0 1 1 5
 14. 14. จงหาผลลบ โดยใช้ วิธีนิขิลัม 1. 408,527 – 8,975 =  5. 3,121,122 – 598,989 =  2. 93,432 – 27,927 =  3. 704,022 – 619,787 =  4. 1,063,925 – 927,799 =  6. 8,723,955 – 1,987,799 = 
 15. 15. ขอบคุณค่ะ

×