صنعت مالی و بلاکچین

‫بالکچین‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫صنعت‬
‫مدیریت‬
4.0
‫بالکچین‬ ‫مزایای‬
‫معامالتی‬ ‫بستر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بالکچین‬
‫در‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫بیتکوین‬
‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫حوزه‬
‫دارد‬ ‫کاربرد‬
•
‫باالتر‬ ‫سرعت‬
•
‫مستقیم‬ ‫معامله‬
•
‫کاالها‬ ‫انواع‬ ‫معامله‬
•
‫بانکی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬
•
‫کشوری‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬
2 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
۴
‫صنعت‬ ‫انقالب‬
‫مالی‬
‫مالی‬ ‫صنعت‬ ‫بزرگ‬ ‫تغییرات‬
‫زمان‬ ‫طی‬ ‫در‬
o
‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬
o
‫ها‬ ‫مرز‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬
o
‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫بانکداری‬
o
‫بالکچین‬
3 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫موجود‬ ‫وضع‬
o
‫زیاد‬ ‫بازی‬ ‫کاغد‬
o
‫باال‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫اینرسی‬
o
‫کند‬ ‫سیستم‬
o
‫تراکنش‬ ‫خدمات‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
o
‫جرم‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫احتمال‬
4 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫چهارم‬ ‫انقالب‬
‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمات‬
‫شدند‬ ‫ممکن‬
‫جذب‬
‫سرمایه‬
‫جمعی‬
‫به‬ ‫بالکچین‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫هرکسی‬
‫واسط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫تا‬
‫جمعی‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫جذب‬ ‫در‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬
‫کنند‬ ‫شرکت‬
.
‫حفاظت‬
‫اطالعات‬
‫اطالعات‬ ‫باالتر‬ ‫بسیار‬ ‫امنیت‬
‫بانک‬ ‫برای‬ ‫بالکچین‬ ‫بستر‬ ‫در‬
‫مالی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مالکیت‬
‫و‬ ‫سهام‬
‫اوراق‬
‫افراد‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫توکن‬
‫واقعی‬ ‫کاالهای‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬
‫و‬ ‫خرید‬ ‫دیجیتال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬
‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫فروش‬
‫کنند‬ ‫مبادله‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬
.
‫این‬
،‫نوشیدنی‬ ،‫پول‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاال‬
‫باشد‬ ‫سهام‬ ‫یا‬ ‫موسیقی‬
.
‫قرارداد‬
‫های‬
‫هوشمند‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫قرارداد‬ ‫این‬ ‫در‬
‫به‬ ‫را‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سناریو‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫نوشت‬ ‫کد‬ ‫صورت‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫رویداد‬
‫اجرا‬ ‫سریع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قرارداد‬
‫شود‬
.
5 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫ها‬ ‫چالش‬
o
‫مدرن‬ ‫کالهبرداری‬ ‫و‬ ‫دزدی‬
o
‫بازرسی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
o
‫تغییر‬ ‫هزینه‬
6 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫نمونه‬ ‫مطالعه‬
Manulife/John Hancock
7 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫شرکت‬ ‫جدید‬
‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬
‫خود‬
‫مانوالیف‬
/
‫جان‬
‫شرکت‬ ‫با‬ ‫هانکوک‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫شریک‬ ‫محور‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬
. o
AI (
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
)
o
‫داده‬
o
‫جدید‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
o
‫ابری‬ ‫خدمات‬
o
‫بالکچین‬
o
‫اشیا‬ ‫اینترنت‬
8 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬
‫شرکت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫مشتری‬ ‫رضایت‬
‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫افزایش‬
‫می‬ ‫باعث‬ ،‫شرکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬
‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫شود‬
‫شناسایی‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬
‫برآورده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫کند‬
.
‫به‬ ‫همیشگی‬ ‫دسترسی‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫بیمه‬
‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬
‫افزایش‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬
‫درخواست‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سرعت‬
‫و‬ ‫تعداد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آن‬
‫برود‬ ‫باالتر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬.
‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫هزینه‬
‫با‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫هزینه‬
‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫بسیاری‬ ‫چون‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬
‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬
‫به‬ ‫االن‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫افرد‬
‫انجام‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫استفاده‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫انسان‬
‫شد‬ ‫خواهد‬.
‫نوآوری‬
‫مثل‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫بالکچین‬
‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫جدید‬ ‫کامال‬ ‫خدمات‬
‫کند‬.
9 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
1 de 10

Recomendados

صنعت تولید por
صنعت تولید صنعت تولید
صنعت تولید ParsiaSafaee
16 visualizações10 slides
It infrastructure for Broadcasters por
It infrastructure for BroadcastersIt infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for Broadcastersrouhollah Shaterpouri
36 visualizações41 slides
Raitino pitchdeck por
Raitino pitchdeckRaitino pitchdeck
Raitino pitchdeckFoadjalalizadeh
31 visualizações20 slides
About Paliz C.T. Co - Full por
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Fullyaser B
194 visualizações55 slides
امضای همراه por
امضای همراهامضای همراه
امضای همراهEsmaeil Abedi
1.7K visualizações36 slides
Open Banking por
Open BankingOpen Banking
Open BankingChakameh Mortezania
762 visualizações62 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a صنعت مالی و بلاکچین

It tools in crm por
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmahan asgharyzadeh
401 visualizações23 slides
Digital Banking - Open banking por
Digital Banking - Open bankingDigital Banking - Open banking
Digital Banking - Open bankingChakameh Mortezania
623 visualizações62 slides
It tools in crm por
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmahan asgharyzadeh
437 visualizações23 slides
Internet engineering por
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineeringamirhosseinshahed
34 visualizações22 slides
Biometric for e-commerce por
Biometric for e-commerceBiometric for e-commerce
Biometric for e-commercemajid asgharizadeh
596 visualizações14 slides

Similar a صنعت مالی و بلاکچین (20)

Digital Banking - Open banking por Chakameh Mortezania
Digital Banking - Open bankingDigital Banking - Open banking
Digital Banking - Open banking
Chakameh Mortezania623 visualizações
Internet engineering por amirhosseinshahed
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
amirhosseinshahed34 visualizações
Biometric for e-commerce por majid asgharizadeh
Biometric for e-commerceBiometric for e-commerce
Biometric for e-commerce
majid asgharizadeh596 visualizações
Blockchain proposal-corporation -partly por armanriazi
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partly
armanriazi65 visualizações
Chainlink por vahidbabaey
ChainlinkChainlink
Chainlink
vahidbabaey49 visualizações
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy por Mostafa Sabeti
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyفین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
Mostafa Sabeti126 visualizações
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی por Siamak H. Mehrabani
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتیدرک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی
درک رضایت مشتری از بانکداری اینترنتی
Siamak H. Mehrabani267 visualizações
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء por startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K visualizações
Htc analyse por osmory
Htc analyseHtc analyse
Htc analyse
osmory184 visualizações
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس por Telmato.ir
وریفای و احراز هویت اوکی ایکسوریفای و احراز هویت اوکی ایکس
وریفای و احراز هویت اوکی ایکس
Telmato.ir 49 visualizações
Mobile And Business por mohandess
Mobile And BusinessMobile And Business
Mobile And Business
mohandess319 visualizações
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی por Jafar Naghi
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
12 مدل کسب درآمد در سیستم های وبلاگدهی
Jafar Naghi192 visualizações
راهکار پرداخت الکترونیک برگزار کنندگان همایش ها و نمایشگاه ها por Hamed Mirshamsi
راهکار پرداخت الکترونیک برگزار کنندگان همایش ها و نمایشگاه هاراهکار پرداخت الکترونیک برگزار کنندگان همایش ها و نمایشگاه ها
راهکار پرداخت الکترونیک برگزار کنندگان همایش ها و نمایشگاه ها
Hamed Mirshamsi148 visualizações
بکتوری por payam almasian
بکتوریبکتوری
بکتوری
payam almasian67 visualizações
Vechain por uniqueYGB
VechainVechain
Vechain
uniqueYGB89 visualizações

صنعت مالی و بلاکچین

 • 1. ‫بالکچین‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫صنعت‬ ‫مدیریت‬ 4.0
 • 2. ‫بالکچین‬ ‫مزایای‬ ‫معامالتی‬ ‫بستر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بالکچین‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫بیتکوین‬ ‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ • ‫باالتر‬ ‫سرعت‬ • ‫مستقیم‬ ‫معامله‬ • ‫کاالها‬ ‫انواع‬ ‫معامله‬ • ‫بانکی‬ ‫های‬ ‫تراکنش‬ • ‫کشوری‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬ 2 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 3. ۴ ‫صنعت‬ ‫انقالب‬ ‫مالی‬ ‫مالی‬ ‫صنعت‬ ‫بزرگ‬ ‫تغییرات‬ ‫زمان‬ ‫طی‬ ‫در‬ o ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ o ‫ها‬ ‫مرز‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫انتقال‬ o ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫بانکداری‬ o ‫بالکچین‬ 3 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 4. ‫موجود‬ ‫وضع‬ o ‫زیاد‬ ‫بازی‬ ‫کاغد‬ o ‫باال‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫اینرسی‬ o ‫کند‬ ‫سیستم‬ o ‫تراکنش‬ ‫خدمات‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ o ‫جرم‬ ‫یا‬ ‫اشتباه‬ ‫احتمال‬ 4 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 5. ‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمات‬ ‫شدند‬ ‫ممکن‬ ‫جذب‬ ‫سرمایه‬ ‫جمعی‬ ‫به‬ ‫بالکچین‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫هرکسی‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫تا‬ ‫جمعی‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ . ‫حفاظت‬ ‫اطالعات‬ ‫اطالعات‬ ‫باالتر‬ ‫بسیار‬ ‫امنیت‬ ‫بانک‬ ‫برای‬ ‫بالکچین‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫سهام‬ ‫اوراق‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫توکن‬ ‫واقعی‬ ‫کاالهای‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫دیجیتال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫فروش‬ ‫کنند‬ ‫مبادله‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ . ‫این‬ ،‫نوشیدنی‬ ،‫پول‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاال‬ ‫باشد‬ ‫سهام‬ ‫یا‬ ‫موسیقی‬ . ‫قرارداد‬ ‫های‬ ‫هوشمند‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫قرارداد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سناریو‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ،‫نوشت‬ ‫کد‬ ‫صورت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫رویداد‬ ‫اجرا‬ ‫سریع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قرارداد‬ ‫شود‬ . 5 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 6. ‫ها‬ ‫چالش‬ o ‫مدرن‬ ‫کالهبرداری‬ ‫و‬ ‫دزدی‬ o ‫بازرسی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ o ‫تغییر‬ ‫هزینه‬ 6 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 8. ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شرکت‬ ‫جدید‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫مانوالیف‬ / ‫جان‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫هانکوک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شریک‬ ‫محور‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ . o AI ( ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ) o ‫داده‬ o ‫جدید‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ o ‫ابری‬ ‫خدمات‬ o ‫بالکچین‬ o ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ 8 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 9. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫افزایش‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫شرکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫شناسایی‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کند‬ . ‫به‬ ‫همیشگی‬ ‫دسترسی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫کامپیوتر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫که‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برود‬ ‫باالتر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬. ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫هزینه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بسیاری‬ ‫چون‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫االن‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫افرد‬ ‫انجام‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫و‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫انسان‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬. ‫نوآوری‬ ‫مثل‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫بالکچین‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫جدید‬ ‫کامال‬ ‫خدمات‬ ‫کند‬. 9 ADD A FOOTER MM.DD.20XX
 • 10. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬