O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

VITALY – HEALTHCARE WEB PORTAL

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

VITALY – HEALTHCARE WEB PORTAL

Baixar para ler offline

Critical problem of modern medical informatics are: fragmented information, documents and patient data stored in a large number of information systems that are not connected. Another problem is lack of unified international standards in the field of medical informatics, communication and exchange of data. This situation presents a major problem for medical staff on one side and the patient on another. Patient has big problems to get access and collect his medical records. On the other hand medical workers always work on partial patient data, the one that they have in their own system. Crucial data for patient treatment that can critically affect the healing process are scattered in the hospital, medical and specialist information systems.
Company Parsek d.o.o. designed an integrated healthcare portal - Vitaly, allowing the patient and medical staff have access to all data in the form of intuitive web portal. Vitaly is safe, user-friendly, web-based tool that connects and unites stakeholders, information and medical documentation. Vitaly connect stakeholders in process prior to treatment, during the treatment process and in the post treatment process. Vitaly allows and encourages interaction between patients and medical staff; the exchange of documents, messages, results of examinations, effects of medications and the patient's well-being. Communication between Vitaly and other information systems is based on international standards in the field of medical informatics (IHE and HL7) and a special focus on secure and encrypted exchange of all information and documents.

Critical problem of modern medical informatics are: fragmented information, documents and patient data stored in a large number of information systems that are not connected. Another problem is lack of unified international standards in the field of medical informatics, communication and exchange of data. This situation presents a major problem for medical staff on one side and the patient on another. Patient has big problems to get access and collect his medical records. On the other hand medical workers always work on partial patient data, the one that they have in their own system. Crucial data for patient treatment that can critically affect the healing process are scattered in the hospital, medical and specialist information systems.
Company Parsek d.o.o. designed an integrated healthcare portal - Vitaly, allowing the patient and medical staff have access to all data in the form of intuitive web portal. Vitaly is safe, user-friendly, web-based tool that connects and unites stakeholders, information and medical documentation. Vitaly connect stakeholders in process prior to treatment, during the treatment process and in the post treatment process. Vitaly allows and encourages interaction between patients and medical staff; the exchange of documents, messages, results of examinations, effects of medications and the patient's well-being. Communication between Vitaly and other information systems is based on international standards in the field of medical informatics (IHE and HL7) and a special focus on secure and encrypted exchange of all information and documents.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

VITALY – HEALTHCARE WEB PORTAL

  1. 1. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 VITALY – SPLETNI ZDRAVSTVENI PORTAL mag. Peter Mihelj, PMP, direktor strateških operacij Parsek d.o.o., Cesta v gorice 34c, 1000 Ljubljana peter.mihelj@parsek.net Povzetek Rak rana sodobne medicinske informatike so razdrobljene informacije, dokumenti in podatki o bolniku, ki so shranjeni v velikem številu informacijskih sistemov, ki med seboj niso povezani. Dodatni problem predstavlja dejstvo, da informacijski zdravstveni sistemi ne podpirajo mednarodnih standardov s področja medicinske informatike, zato komunikacija in izmenjava podatkov med njimi ni možna. Takšno stanje predstavlja velik problem tako za medicinsko osebje kot tudi bolnika, ki težko dobi dostop do svoje medicinske dokumentacije. Medicinski podatki, ki so ključni za obravnavo bolnika in lahko kritično vplivajo na proces zdravljenja so razpršeni v bolnišničnih, zdravstvenih in specialističnih informacijskih sistemih. Podjetje Parsek d.o.o. je zasnovalo enotni zdravstveni portal – Vitaly, ki omogoča bolniku in medicinskemu osebju dostop do vseh podatkov v obliki intuitivnega spletnega portala. Vitaly je varno, uporabniku prijazno, spletno orodje, ki povezuje in združuje deležnike, informacije in medicinsko dokumentacijo pred pričetkom procesom zdravljenja, med samim procesom in po zaključenem procesu zdravljenja. Vitaly omogoča in spodbuja interakcijo med bolnikom in zdravstvenim osebjem; z izmenjavo dokumentov, sporočil, rezultatov preiskav, učinkovanja zdravil in bolnikovega počutja. Komunikacija med produktom Vitaly in ostalimi informacijskimi sistemi je zasnovana na mednarodnih standardih s področja medicinske informatike (IHE, HL7, FHIR) in posebnim poudarkom na varni in šifrirani izmenjavi podatkov in dokumentov. Abstract VITALY – HEALTHCARE WEB PORTAL Critical problem of modern medical informatics are: fragmented information, documents and patient data stored in a large number of information systems that are not connected. Another problem is lack of unified international standards in the field of medical informatics, communication and exchange of data. This situation presents a major problem for medical staff on one side and the patient on another. Patient has big problems to get access and collect his medical records. On the other hand medical workers always work on partial patient data, the one that they have in their own system. Crucial data for patient treatment that can critically affect the healing process are scattered in the hospital, medical and specialist information systems. Company Parsek d.o.o. designed an integrated healthcare portal - Vitaly, allowing the patient and medical staff have access to all data in the form of intuitive web portal. Vitaly is safe, user-friendly, web-based tool that connects and unites stakeholders, information and medical documentation. Vitaly connect stakeholders in process prior to treatment, during the treatment process and in the post treatment process. Vitaly allows and encourages interaction between patients and medical staff; the exchange of documents, messages, results of examinations, effects of medications and the patient's well-being. Communication between Vitaly and other information systems is based on international standards in the field of medical informatics (IHE and HL7) and a special focus on secure and encrypted exchange of all information and documents. Ključne besede HL7, IHE, FHIR, Vitaly, e-zdravje, zdravstveni portal, medicinska informatika, bolnik, zdravstvena oskrba.
  2. 2. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 Keywords HL7, IHE, Vitaly, e-health, healthcare portal, medicine informatics, patient, medical care 1. UVOD Napredne tehnologije omogočajo konstantno spremljanje in shranjevanje različnih informacij, ki se lahko v realnem času tudi analizirajo. Pri čemer je področje medicine eno izmed najmanj informatiziranih. V medicini še vedno niso uporabljene tehnološke zmožnosti, ki so že preizkušene in bi lahko pripomogle h preprečevanju bolezni, hitrejšemu odkrivanju bolezni, učinkovitem zdravljenju in boljšemu okrevanju bolnikov. Najbolj pogosto se napredne tehnološke naprave uporabljajo lokalno v posameznih zdravstvenih institucijah. Pri čemer se uporabijo šele, ko so določeni kritični parametri presegli mejne vrednosti, zaradi česa je, posameznik že postal bolnik. Na podlagi »post festum« meritev, ki jih danes opravlja medicinsko osebje, lahko le deduktivno sklepa kaj se je zgodilo in s pomočjo rekonstrukcije definira način zdravljenja pacienta. Retrogradna diagnostika ima številne pomanjkljivosti in zahteva veliko visoko kvalificiranih zdravstvenih delavcev. Najbolj pogosto uporabljene diagnostične naprave so v veliki večini primerov sposobne evidentirati le enega izmed številnih parametrov, ki vplivajo na zdravje osebe, oz. tem primeru že bolnika. Posledično so informacije shranjene v različnih specialističnih informacijskih sistemih in bolniki so odgovorni za prenos dokumentov in informacij. Razdrobljenost medicinskih informacijskih sistemov povzroča: izgube podatkov in dokumentov ter anomalije v anamnezi pacienta in procesu zdravljenja. V raziskovalni hiši Mckinsey izpostavljajo dostopnost in razpoložljivost medicinskih podatkov kot osrednji katalizator prenove zdravstvenega sistema. »Preglednost in dostopnost medicinskih podatkov ima potencial za povečanje odgovornosti, produktivnosti in kakovosti storitev, povečanje aktivnega sodelovanja bolnikova v zdravstveni oskrbi, in spodbujanje gospodarske rasti«. Naslednji seznam zajema le nekaj večjih informacijskih sistemov, kjer so shranjeni podatki o bolniku: a) Splošni zdravnik (privatna organizacija / javna ustanova) b) Bolnišnice (privatna organizacija / javna ustanova) c) Laboratorij (privatna organizacija / javna ustanova) d) Specialistične ambulante (privatna organizacija / javna ustanova) e) Rehabilitacijski centri (privatna organizacija / javna ustanova) f) Zavarovalnice g) Lekarne h) Fitnes (fitnes vadbo s trenerjem / samo-organiziranih treningov) i) Društva za izboljšanje kvalitete življenja (prehrana / kronične bolezni) j) Socialni mediji (interakcija z organizacijami bolnikov / zdravniki / storitvena podjetja) k) Ipd.
  3. 3. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 Centralno vozlišče oz. hrbtenica, ki le poveže različne medicinske informacijske sisteme je predpogoj, vendar brez podpore standardom in brez predstavitve dostopa do podatkov na uporabniku prijazen način ne prinaša dodane vrednosti. Podatki, ki so na voljo v različnih zdravstvenih sistemih povezani preko centralnega vozlišča in podatki bolnika iz drugih virov morajo biti predstavljeni vsem deležnikom na enostaven, intuitiven in moderen način. Sistem mora omogočiti bolniku upravljanje medicinskih podatkov in komunikacijo z zdravstvenimi delavnici preko enotnega vmesnika. Na drugi strani mora sistem omogočiti zdravstvenim delavcem celovito obravnavo bolnika in pregled nad vsemi informacijami. 2. SPLETNI ZDRAVSTVENI PORTAL - VITALY Podjetje Parsek d.o.o. je zasnovalo enotni zdravstveni portal – Vitaly, ki omogoča bolniku in medicinskemu osebju dostop do vseh podatkov v obliki intuitivnega spletnega portala 5. Na sliki 1 je predstavljen koncept portala Vitaly in na sliki 2 je predstavljen informacijski ekosistem, ključni deležniki in protokol komunikacije spletnega zdravstvenega portala. Vitaly postavlja v središče osebo – uporabnika portala, ki je lahko pacient oz. zdravstveno osebje in mu omogoča enostaven način komunikacije, dostopa in celovite obravnave. Portal je zgrajen modularno in se ga lahko prilagodi glede na potrebe naročnika. Uporablja se lahko kot samostojna rešitev oz. se integrira kot storitev. Modularna zasnova Vitaly.a temelji na portalski tehnologiji in omogoča izdelavo zaključenih funkcionalnosti v obliki neodvisnih modulov (eng. portlet). Administrator portala lahko posamezne module aktivira glede na potrebe naročnika z vidika ustanove oz. posameznega uporabnika. Vitaly vključuje večjezično podporo. To pomeni, da je možno vsak modul kot tudi celotno rešitev hitro in enostavno prevesti v drug jezik. Modularna zasnova spletnega portala in možnost prilagoditve portala za posameznega uporabnika racionalizira klinične in poslovne delovne tokove in motivira bolnike, da se aktivno vključijo v proces zdravljenja. Vitaly omogoča hitrejšo in natančnejšo komunikacijo med zdravstvenim osebjem in bolnikom. S pomočjo spletnega portala lahko bolnik komunicira neposredno z osebnim zdravnikom oz. medicinsko sestro. Na drugi strani lahko zdravnik pregleduje meritve vitalnih znakov bolnika, ki je v domači oskrbi in mu poda navodila za prilagoditev rehabilitacije glede na meritve prenosnih diagnostičnih naprav, ki so povezane v portal. Vitaly spodbuja vzpostavitev aktivnega vzajemnega sodelovanja med bolnikom in zdravstvenimi delavci. Dodatno portal omogoča bolniku izmenjavo informacij po njegovi presoji z drugimi zdravniki specialisti in njegovo družino. Slika 1: Konceptualna zasnova portala Vitaly
  4. 4. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 Slika 2: Informacijski ekosistem portala Vitaly
  5. 5. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 3. MODULI PORTALA VITALY Unikatna modularna zasnova omogoča veliko prilagodljivost posameznih funkcionalnosti in celotne portalske rešitve. Vsako izmed portalskih funkcionalnosti, ki so opisane v nadaljevanju, se lahko prilagodi za različne uporabniške profile (bolnik, zdravnik, medicinska sestra in drugo zdravstveno osebje), bolezen (primer: diabetiki, srčno popuščanje, ipd) oz. segment bolnikov (primer: otroci, starejši, ipd). Vsak portalski modul ima pripravljeno predlogo primerov uporabe s seznamom podprtih mednarodnih standardov iz varnosti in medicine informatike. Vsaka komunikacija na portalu se beleži s pomočjo spletnih in strežniških dnevniških zapisov. Bolnik lahko v vsakem trenutku v spletnem portalu preveri kdo je pregledoval in urejal njegovo medicinsko dokumentacijo in druge medicinske oz. osebne podatke. Spletni portal Vitaly sestavljajo celoviti moduli, ki so razdeljeni v dve skupini: osnovne in napredne funkcionalnosti. Administrator portala lahko prilagodi in vključi/izključi posamezno funkcionalnost glede na potrebe in pravice uporabnika portala. Pravice uporabnikov se urejajo na preprost način s centralnim sistemom vlog. Pri čemer portal podpira sistem enotne prijave in integracije z drugimi informacijskimi sistemi oz. ponudniki podatkov. Osnovne funkcionalnosti vključujejo: a) Vstopna stran (eng. dashboard). Primer vstopne strani bolnika je predstavljen na sliki . Primer vstopne strani zdravnika je predstavljen na sliki 5. b) Osebni profil (osebni in medicinski podatki, medicinske opombe). c) Osebni dnevnik. d) Seznam mojih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. e) Osebni koledar. f) Modul za administracijo in podporne storitve. g) Interaktivni zemljevid z naprednim iskalnikom zdravstvenih ustanov. Napredne funkcionalnosti vključujejo: a) Komunikacijski modul (eng. inbox). b) Modul za pregledovanje in urejanje medicinske dokumentacije. c) Modul za spremljanje vitalnih znakov s pomočjo prenosnih diagnostičnih naprav. Primer predstavljen na sliki 4. d) Modul za e-naročanje. e) Modul za e-učenje in izmenjavo študijskega gradiva. f) Modul za pripravo in obravnavo drugega zdravniškega mnenja (eng. second opinion). g) Modul za tematske konzilijske obravnave (primer: tumor board).
  6. 6. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 Podjetje Parsek uspešno trži produkt Vitaly skupaj s partnerji na domačem in tujih trgih. Produkt Vitaly se v tujini trži skupaj s partnerji: Cisco Systems, Tiani Spirit, NoemaLife in Ejada. V letu 2015 načrtujejo 4 večje implementacije produkta Vitaly. Slika 3: Namizje bolnika v portalu Vitaly Slika 4: Pregled vitalnih znakov v portalu Vitaly
  7. 7. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 Slika 5: Namizje zdravnika v portalu Vitaly 4. KLJUČNE PREDNOSTI PORTALA VITALY S pomočjo portala Vitaly lahko bolnik hitreje in učinkoviteje komunicira z zdravstvenim osebjem. Tako v okviru procesa zdravljenja, rehabilitacije kot tudi preventivnih aktivnosti,Vitaly omogoča, da ima bolnik na enem mestu shranjene vse podatke in dokumente, ki zadevajo njegovo osebno zdravje oz zdravje njegove družine. Portal se lahko uporablja za beleženje bolnikovih fizičnih in družbenih dejavnosti, prehranskih navad, zdravil in drugih aktivnosti, ki na kakršen koli način vplivajo na njegovo zdravje. Uporabnik ima popolno kontrolo nad dostopom in izmenjavo medicinskih podatkov in dokumentov. Sam se lahko odloči, da določenih dokumentov oz. meritev ne bo delil s svojo družino ali medicinskim osebjem. Modul za spremljanje vitalnih znakov s pomočjo prenosnih diagnostičnih naprav omogoča bolnikom, da samostojno spremljajo in beležijo različne fizikalne parametre, ki se na podlagi medicinsko certificiranih naprav in varnostnega protokola prenašajo v spletni portal. Meritve lahko bolnik opravi samostojno oz. s pomočjo medicinskega osebja, ki je dostopno preko komunikacijskega vmesnika in pripravljeno za video oz. pisno komunikacijo. V portalu lahko medicinsko osebje nastavi osebne kriterije, limite in opozorila za vsakega bolnika posebej. Na takšen način lahko sistem pomaga medicinskemu osebju natančneje in aktivno spremljati proces zdravljenja. Dodatno ima sistem vgrajen protokol varovalk za primere zlorab in
  8. 8. Dnevi slovenske informatike 2015, Portorož, 13. - 15. april 2015 posredovanja napačnih informacij. Kritične informacije so izpostavljene v okviru kratkih integriranih povzetkov, ki so pripravljeni na podlagi medicinskih protokolov in v vsakem trenutku omogočajo podrobnejši vpogled v zgodovino merjenja vitalnih znakov, medicinske dokumentacije in osebne oz. družinske anamneze bolnika. Portal podpira pripravo poročil, ki vključujejo primerjavo med različnimi vitalnimi znaki in drugimi viri podatkov in temeljijo na kliničnih protokolih, ki jih definira medicinsko osebje. Ti protokoli so zapisani v obliki delovnih tokov in se lahko prilagodijo glede na potrebe profila medicinskega uporabnika oz. klinične obravnave. ZAKLJUČEK Ključni problemi dosedanjih medicinskih portalskih rešitev so bili zgrešeni koncepti in ne- intuitivne rešitve, ki niso omogočale osebne obravnave in osebnih nastavitev. Sodobni zdravstveni portal mora biti veliko več kot le centralni pregledovalnik medicinske dokumentacije. Tako bolniki kot tudi medicinsko osebje potrebujejo enostavno orodje, ki je prilagojeno novim načinom obravnave bolnikov in sodobnemu načinu življenja. Na drugi strani je zdravstveno osebje preobremenjeno z administrativnimi obveznostmi, ki jih lahko prevzame direkten prenos podatkov iz prenosnih diagnostičnih naprav in direktna komunikacija z bolnikom. Takšni primeri so: redno periodično preverjanje vitalnih prametrov in avtomatsko obveščanje zdravstvenega osebja, ko so bile presežene osebne mejne vrednosti. S pomočjo prenosnih diagnostičnih naprav se lahko že danes avtomatizirajo deli poslovnih procesov medicinskega osebja, ki lahko prihranek časa nameni kvalitetnejši oskrbi in negi bolnikov. Intuitivni spletni portal Vitaly omogoča vzpostavitev aktivnega vzajemnega sodelovanja med bolnikom in zdravstvenim osebjem. Izboljšuje komunikacijo s številnimi izvajalci zdravstvenih storitev in omogoča hitrejše in učinkovitejše izvajanje zdravstvenih storitev. Hkrati prinaša možnost vzpostavitve novih zdravstvenih protokolov, znižanje birokratskih in drugih ovir ter reorganizacijo zdravstvenih storitev. VIRI IN LITERATURA [1.] Parsek d.o.o 2015: Dokumentacije zdravstvenega portala Vitaly (interno gradivo). Ljubljana: Parsek d.o.o. [2.] Spletna stran organizacije – IHE: http://ihe.net/, 01.02.2015 [3.] Spletna stran organizacije – HL7: http://www.hl7.org/index.cfm .01.02.2015 [4.] Predstavitvenega stran – FHIR: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/ 01.02.2015 [5.] Spletna stran podjetja Parsek d.o.o. 2015: http://parsek.com/, 01.02.2015 [6.] Mckinsey (2011) Transparency – the most powerful driver of healthcare improvement, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Healthcare%20Systems%20and%20S ervices/Health%20International/Issue%2011%20new%20PDFs/HI11_64%20Transparency_noprint.ashx , 5.02.2015.

×