O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

استرس.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
 D8 fc~1
D8 fc~1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

استرس.pptx

 1. 1. ‫تنفسی‬ ‫تمرینات‬ ‫و‬ ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫فصل‬ 5
 2. 2. ‫بر‬ ‫تنفس‬ ‫تمرینات‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ ‫استرس‬ ‫مدیریت‬ ‫فنون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫مثل‬ ‫دیگری‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫اختالل‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫مؤلفه‬ ‫مزمن‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫خوابی‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ . ‫تر‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫تأثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفت‬ ‫شایان‬ ( ‫باالی‬ ۶۵ ‫سال‬ ) ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫نیز‬ ‫درباره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جکوبسون‬ ‫ادمان‬ ‫دکتر‬ ‫اولیه‬ ‫کارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫بیشتر‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحقیق‬ ‫پیشرفته‬ ‫عضالنی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ . ‫دلنشین‬ ‫آسودگی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫کلی‬ ‫سطح‬ ‫همچنین‬ ‫؛‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫تحریک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫فیزیکی‬ ‫ناخوشایند‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ . ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫تمرینات‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫مثال‬ ، ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫نیز‬ :  ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افکار‬ ‫میزان‬  ‫است‬ ‫ذهنی‬ ‫نشخوار‬ ‫پرتی‬ ‫حواس‬ ‫برای‬ ‫عاملی‬  ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫حس‬ ‫انسان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬  ‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫توانایی‬ ‫و‬
 3. 3. ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫تمرین‬ ‫آرامش‬ ‫فنون‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫مسلط‬ ‫برای‬ . ‫بیش‬ ‫افراد‬ ، ‫کردن‬ ‫تمرین‬ ‫با‬ ‫آگاهی‬ ‫تر‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫عصبانی‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫حالت‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫شخیص‬ ‫کند‬ ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫پاسخ‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫همچنین‬ ‫دهند‬ . ‫فنون‬ ‫این‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫حالت‬ ‫باشند‬ ‫قادر‬ ‫درمانجویان‬ ‫که‬ ‫است‬ . ‫اضطراب‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫درمانجویان‬ ‫بهتر‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫روزی‬ ‫هفته‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫روزی‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ، ‫کردند‬ ‫کوتاه‬ ‫تمرینات‬ ‫تنفسی‬ ‫تمرینات‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫بار‬ ( 30 ‫تا‬ 90 ‫ثانیه‬ ) ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ . ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫آموزش‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫درمان‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫اختالالت‬ ‫مت‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫فنون‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ، ‫است‬ ‫صل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫آرامش‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افسردگی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میدهد‬ ‫کاهش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫دوره‬
 4. 4. ‫م‬ ‫بسیار‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫شکمی‬ ‫تنفسی‬ ‫فن‬ ‫به‬ ‫درمانجویان‬ ‫شدن‬ ‫اشنا‬ ‫غالبا‬ ‫است‬ ‫فید‬ . ‫بسی‬ ‫مهارت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫درمانجویان‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫قدرتمندی‬ ‫نمایش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫ار‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫آرامش‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫نسبتا‬ ‫اینکه‬ ‫فوری‬ ‫امیدواری‬ ‫حس‬ ‫آنها‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ‫آفریند‬ ‫می‬ . ‫نی‬ ‫امید‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫ز‬ ‫شناختی‬ ‫روان‬ ‫درمان‬ ‫اثربخش‬ ‫اساس‬ ‫است‬ . ‫آنها‬ ‫با‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فن‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫متناسب‬ ‫نسب‬ ‫درمانجویان‬ ‫نگرش‬ ‫یا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫انگیز‬ ‫تنفر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ارزش‬ ‫بی‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫است‬ . ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫متناقض‬ ‫اثر‬ ‫آنها‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وحش‬ ‫احساس‬ ‫ت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دستپاچگی‬ ‫و‬ ‫زدگی‬ ‫بدهند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنترلشان‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫و‬ . ‫مفی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫د‬ ‫بی‬ ‫اضطراب‬ ‫احساس‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫گاهی‬ ‫فقط‬ ‫کنیم‬ ‫آگاه‬ ‫را‬ ‫درمانجو‬ ‫شتری‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫تمرین‬ ‫دیگر‬ ‫بکنند‬ . ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫احتیاط‬ ‫اس‬ ‫زمانی‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫پریش‬ ‫روان‬ ‫اختالل‬ ( ‫پسیکوتیک‬ ) ‫همچنین‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫شنوایی‬ ‫توهم‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫درونی‬ ‫تجارب‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫خطای‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫آرامش‬
 5. 5. ‫بر‬ ‫اما‬ ‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫برای‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫گزارش‬ ‫مانجو‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫اثر‬ ‫او‬ ‫بپرسی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫؛‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫بیشتر‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ، ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫تمرین‬ ‫چه‬ ‫م‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫مفید‬ ‫برایش‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫هایی‬ . ‫تمری‬ ‫تنوع‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫تن‬ ‫نات‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫مناسب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫برخوردار‬ ‫آرامی‬ . ‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫بعضی‬ ‫بدانند‬ ‫آمیز‬ ‫فاجعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫متناقض‬ ‫واکنش‬ ‫است‬ . ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دالیل‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫تفهیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫مفید‬ ‫هستند‬ . ‫بل‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫فواید‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫الزم‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمرینات‬ ‫هم‬ ‫ای‬ ‫عده‬ ‫مدت‬ ‫ند‬ ‫مضطرب‬ ‫افراد‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ( ‫گرا‬ ‫کمال‬ ) ‫درس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمرینات‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫نگرانند‬ ‫غالبا‬ ‫انجام‬ ‫تی‬ ‫ک‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫دچاراضطراب‬ ‫پرتی‬ ‫حواس‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ار‬ ‫دهند‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ . ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫درمان‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫زدودن‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
 6. 6. ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫خواب‬ ‫مب‬ ‫افراد‬ ‫مشترک‬ ‫درد‬ ‫خوابی‬ ‫بی‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫تال‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫درمان‬ ‫است‬ ‫سودمند‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بنابراین‬ ، ‫است‬ ‫جو‬ ‫باید‬ ‫تفاوت‬ ‫میان‬ « ‫آرامش‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ » ‫و‬ « ‫استفاده‬ ‫خوب‬ ‫خواب‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫از‬ » ‫س‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫طوح‬ ، ‫آور‬ ‫اضطراب‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫صحیح‬ ‫مدیریت‬ ‫همچنین‬ ، ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫سطح‬ ‫کلی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫تمرین‬ ( ‫خوب‬ ‫خواب‬ ‫مزیت‬ ‫بدون‬ ‫البته‬ ) ‫است‬ ‫نیاز‬
 7. 7. ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فنون‬ ‫این‬ ‫تمرین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫درمان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫جو‬ ‫اضطراب‬ ‫شرایط‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫استرس‬ ‫قطعا‬ ، ‫شود‬ ‫مسلط‬ ‫فنون‬ ‫بر‬ ‫آید‬ ‫برمی‬ ‫اور‬ . ‫بسیار‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫محرک‬ ‫این‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫فیزیولوژیکی‬ ‫پاسخهای‬ ‫از‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫آدرنالین‬ ‫انتشار‬ ‫جمله‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫افزایش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫واکن‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫تهدید‬ ‫با‬ ‫رودررویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بدن‬ ‫سیستم‬ ‫می‬ ‫ش‬ ‫رساتر‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ ‫؛‬ ‫زند‬ ‫انرژی‬ ‫تأمین‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫مفید‬ ‫کاری‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫رخ‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫این‬ ‫داد‬ ‫غالبا‬ ‫اتفاق‬ ‫افزایش‬ ‫پریشانی‬ ‫و‬ ‫ناراحتی‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫تشدید‬ ‫سالمت‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ود‬ . ‫فنون‬ ‫برگزینیم‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ، ‫استرس‬ ‫حالت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ . ‫بن‬ ‫ابراین‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫کمتری‬ ‫شدت‬ ‫با‬ ‫استرس‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫بدن‬ ‫پاسخ‬ . ‫است‬ ‫ناسازگار‬ ‫تنش‬ ‫با‬ ‫آرامش‬ . ‫شما‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ . ‫فنون‬ ‫این‬ ‫فیزیکی‬ ‫عالئم‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ( ‫رقابتی‬ ‫افکار‬ ‫و‬ ‫عضالنی‬ ‫تنش‬ ‫مثال‬ ) ‫را‬ ‫کاهش‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫شدید‬ ‫و‬ ‫فوری‬ ‫کاهش‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫سطوح‬ ‫حو‬ ‫چشمگیری‬ ‫پایین‬ ‫آورد‬ ‫می‬ . ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫دادن‬ ‫اگاهی‬ ‫ت‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫احساس‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ . ‫شد‬ ‫آرام‬ ‫برای‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ، ‫فنون‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫تمرین‬ ‫با‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ .
 8. 8. ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫رهنمود‬ ‫ارامش‬ ( ‫ارامی‬ ‫تن‬ ) 1 ‫تمرین‬  ‫زمان‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫کنید‬ ‫تمرین‬ ‫منظمی‬ . ‫تحقیقات‬ ‫نشان‬ ‫دو‬ ‫روزی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرین‬ ‫داده‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫هفته‬ ‫چهار‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫روزی‬ ‫ضروری‬ ‫بنابراین‬ ، ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ببرید‬ ‫سود‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ 2 , 3 ‫ارام‬ ‫مکانی‬  ‫بیابی‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫مکانی‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫نمی‬ ‫پریشان‬ ‫و‬ ‫آشفته‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫وید‬  ‫باشید‬ ‫راحت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫بنشینید‬ ‫راحت‬ ‫موقعیتی‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫شل‬ ‫را‬ ‫لباستان‬ ‫و‬ ‫بکشید‬ 4 ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫استرس‬  ‫فعال‬ ‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫فعالیت‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫یت‬ ‫میشوید‬ ‫پریشانی‬ ‫دچار‬ ‫داخلی‬ . ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ : ‫از‬ ‫شما‬ ‫شوید‬ ‫تر‬ ‫آگاه‬ ‫افکارتان‬ . ‫ب‬ ‫این‬ ‫خشی‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تمرین‬ ‫از‬ ‫مستقی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پریشانی‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫برگرداند‬ ‫تمرین‬ 5 ‫نروید‬ ‫خواب‬ ‫به‬  ‫ش‬ ‫آرام‬ ‫اراده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫وید‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫اراده‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫منفعل‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫خواب‬ ‫است‬ . ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ، ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خواب‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫هدف‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خواب‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ 6 ‫ارامی‬ ‫تن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وجود‬ ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دارد‬ ‫ب‬ ‫پی‬ ‫زیرا‬ ، ‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫تمرین‬ ‫اید‬ ‫رده‬ ‫انو‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫برایتان‬ ‫که‬ ‫اع‬ ‫هدف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تنوع‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬
 9. 9. ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫انواع‬ ‫ارامی‬ • ‫شکمی‬ ‫تنفس‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫عمق‬ ‫کم‬ ‫تنفس‬ ‫معموال‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اضطراب‬ ‫با‬ ‫استرس‬ ‫دچار‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫دارند‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫ترسناک‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫ناراحتی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ . ‫تنفس‬ ‫شکمی‬ ‫روش‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫آهسته‬ ‫های‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مزبور‬ ‫حالت‬ ‫مخالف‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازدم‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ، ‫برد‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شکم‬ ‫انسان‬ ‫ها‬ . ‫و‬ ‫در‬ ‫اقع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫واکنش‬ ‫یک‬ ‫باعث‬ ‫این‬ . ‫زیر‬ ، ‫است‬ ‫مفید‬ ‫مهارت‬ ‫یک‬ ‫شکمی‬ ‫تنفس‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫بدون‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬ . ‫ا‬ ‫لبته‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬ ، ‫است‬ ‫مفید‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫شکمی‬ ‫تنفس‬ ‫بخش‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ . ‫در‬ ، ‫شدید‬ ‫مسلط‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫حالتی‬ ‫ر‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫احساس‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫وبه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ، ‫شوید‬
 10. 10. ‫سال‬ ‫در‬ ‫جاکوبسن‬ ‫ادموند‬ ‫دکتر‬ ‫را‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ۱۹۳۸ ‫داد‬ ‫توسعه‬ . ‫سفت‬ ‫شامل‬ ‫تمرین‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫مختلف‬ ‫عضالت‬ ‫کردن‬ ۱۵ ‫آرامش‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫شل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ثانیه‬ ‫است‬ ‫عمیق‬ . ‫ف‬ ‫آنکه‬ ‫بی‬ ، ‫کنید‬ ‫سقت‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫عضله‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫شار‬ ‫بیاورید‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ . ‫گون‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫عضله‬ ‫کردن‬ ‫سفت‬ ‫اگر‬ ، ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫درد‬ ‫ه‬ ‫عضل‬ ‫کردن‬ ‫سفت‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫صدمه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫عضالت‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫نکنید‬ ‫شرکت‬ . ‫برو‬ ‫بعدی‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫بر‬ ، ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ید‬ . ‫اگر‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫دارید‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫نگهداری‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫نگهدارید‬ ، ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ . ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پیشرفته‬ ‫عضالنی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫مؤثر‬ ‫نیز‬ ‫مزمن‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫خوابی‬ ‫بی‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ • ‫پیشرفته‬ ‫عضالنی‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬
 11. 11. ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درمانجو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ، ‫اضطراب‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫جسم‬ ‫اح‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫واقعی‬ ‫آرام‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫امکان‬ ‫همیشه‬ ‫شما‬ ‫زیرا‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫بخش‬ ‫ساس‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ، ‫کنید‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ . ‫است‬ ‫مفید‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫تجسم‬ ‫برای‬ ‫این‬ . ‫اگ‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫جایی‬ ‫اولین‬ ‫؟‬ ‫بروید‬ ‫خواستید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫کردید‬ ‫می‬ ‫اضطراب‬ ‫با‬ ‫استرس‬ ‫احساس‬ ‫زمانی‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫واقعا‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫خاصی‬ ‫مکانی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫؟‬ ‫کجاست‬ ‫میرسد‬ ‫ذهنتان‬ ‫چشم‬ ‫یک‬ ‫ممکن‬ ، ‫مجاور‬ ‫پارک‬ ‫در‬ ‫نیمکت‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ، ‫گرم‬ ‫آب‬ ‫حمام‬ ‫یک‬ ، ‫شما‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫اتاق‬ ‫ب‬ ، ‫جنگل‬ ،‫ساحل‬ ‫مثل‬ ‫است‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫دهنده‬ ‫تسکین‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ویژه‬ ‫انداز‬ ‫االی‬ ‫ش‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫حباب‬ ‫یا‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫جایی‬ ‫مثل‬ ، ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫تخیالت‬ ‫زایده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫کوه‬ ‫ماست‬ . ‫ا‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تجسم‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫مکانی‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ ‫حساستان‬ ‫برید‬ ‫می‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ . • ‫تجسم‬
 12. 12.  ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ : ‫شالوده‬ ‫و‬ ، ‫دما‬ ، ‫بو‬ ، ‫رنگ‬ - ‫بهتر‬ ‫چه‬ ‫بیشتر‬ ‫جزئیات‬ . ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫این‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مفید‬ . ‫مختلف‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دهنده‬ ‫تسکین‬ ‫صحنه‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫برای‬ . ‫راهنما‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تجسم‬ ‫تمرینات‬ ‫یار‬ ‫ویژه‬ ‫صحنه‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫مکانی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ . ‫راهبرد‬ ‫یک‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫فن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اجتنابی‬ . ‫ایجاب‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫گاهی‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫قدرت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ، ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫را‬ ‫آور‬ ‫ترس‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫یا‬ ‫آور‬ ‫اضطراب‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫رویی‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫برای‬ ‫کمکی‬ . ‫میان‬ ‫از‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫اضطراب‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫رودررویی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آشنا‬ ‫و‬ ‫دوست‬ ، ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫نظرخواهی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ، ‫کنید‬ ‫باشید‬ ‫معتمد‬ ‫متخصصان‬ • ‫تجسم‬ ‫ادامه‬
 13. 13. ‫و‬ ‫بد‬ ‫اتفاقات‬ ‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫درباره‬ ‫افکاری‬ ، ‫شوید‬ ‫می‬ ‫اضطراب‬ ‫دچار‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ناگوار‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫سراغتان‬ ‫به‬ . ‫م‬ ‫منجر‬ ‫پریشانی‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫واقعی‬ ‫غالبا‬ ‫افکار‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫ی‬ . ‫ب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اضطراب‬ ‫هستیم‬ ‫قادر‬ ، ‫کنیم‬ ‫عوض‬ ‫تر‬ ‫واقعی‬ ‫افکار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫افکار‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫ببریم‬ ‫ین‬ ‫فروپاش‬ ، ‫دیوانگی‬ ‫نشانه‬ ‫اضطراب‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫مردم‬ ‫اغلب‬ ‫متأسفانه‬ ‫و‬ ، ‫جسمی‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫خود‬ ‫کنترل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ . ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اضطراب‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫د‬ ‫بشود‬ ‫اعمال‬ ‫ذهن‬ ‫کنترل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫و‬ ، ‫شدن‬ ‫دیوانه‬ ، ‫ناگهانی‬ ‫جسمی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ . ‫ک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫نامفید‬ ‫افکار‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫می‬ ‫مک‬ ‫کنید‬ ‫مقابله‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫نگرانی‬ ، ‫اضطراب‬ ‫با‬ ‫موثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کند‬ • ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرین‬
 14. 14. ‫است‬ ‫مفید‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬ ‫برای‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫مثل‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ . ‫ت‬ ‫بیشتر‬ ‫تن‬ ‫مرینات‬ ‫وظی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫توجه‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫آرامی‬ ‫فه‬ ‫کنیم‬ ‫متمرکز‬ ‫شکمی‬ ‫عمیق‬ ‫تنفس‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ . ‫توج‬ ‫هستیم‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ذهن‬ ‫وقتی‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫منحرف‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫معموال‬ ، ‫کنیم‬ ‫متمرکز‬ ‫ا‬ ‫بی‬ ‫مهارت‬ ، ‫دقتمان‬ ‫شدن‬ ‫متمرکز‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫منحرف‬ ‫شتری‬ ‫بمانیم‬ ‫باقی‬ ‫مطلوب‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هایمان‬ ‫دست‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوریم‬ ‫دست‬ ‫به‬ . ‫ک‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫ار‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ • ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫تمرینات‬
 15. 15. ‫انجا‬ ‫با‬ ، ‫شوید‬ ‫می‬ ‫کارآمدتر‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گونه‬ ‫همان‬ ‫م‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫آرامیدن‬ ‫برای‬ ‫آسانی‬ ‫راه‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫کوتاه‬ ‫تمرینات‬ . ‫تن‬ ‫فنون‬ ‫گسترش‬ ‫آرامی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫پراسترس‬ ‫وضعیت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫زیرا‬ ، ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫کوتاه‬ ‫هر‬ ‫شوید‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫باشید‬ ‫که‬ ‫جایی‬ . ‫و‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تنفس‬ ‫تنفس‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫راحت‬ ‫ریتم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شکمی‬ . ‫ک‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫سپس‬ ‫نید‬ ( ‫مان‬ ‫باقی‬ ‫و‬ ، ‫دهنده‬ ‫تسکین‬ ‫تصاویر‬ ‫تجسم‬ ، ‫ویژه‬ ‫عضالنی‬ ‫گروههای‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫شامل‬ ‫در‬ ‫دن‬ ‫خود‬ ‫مفید‬ ‫حالت‬ . ) ‫داشت‬ ‫خوبی‬ ‫رفتار‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫یا‬ ، ‫اید‬ ‫ه‬ ‫اضط‬ ‫شاهد‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ، ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬ ‫دشواری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫راب‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دائما‬ ‫موجی‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫استرس‬ . ‫و‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫کارایی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫تن‬ ‫راهبردهای‬ • ‫کوتاه‬ ‫ارامی‬ ‫تن‬
 16. 16. ‫نفس‬ ‫نفس‬ ‫مثل‬ ، ‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫و‬ ‫شدید‬ ‫جسمانی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫ناگهانی‬ ‫شروع‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ، ‫زدن‬ ‫احسا‬ ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫درد‬ ، ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫کردن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ، ‫دید‬ ‫تاری‬ ، ‫سرگیجه‬ ، ‫قلب‬ ‫تپش‬ ‫س‬ ‫است‬ ‫کردن‬ ‫عرق‬ ‫و‬ ، ‫لرزش‬ ، ‫معده‬ ‫درد‬ ، ‫تهوع‬ ، ‫خفگی‬ . ‫و‬ ‫قوی‬ ‫آنقدر‬ ‫ها‬ ‫نشانه‬ ‫این‬ ‫گاهی‬ ‫ان‬ ‫شده‬ ‫دیوانه‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫قلبی‬ ‫حمله‬ ‫مبتالیان‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامعمول‬ ‫د‬ ‫کنن‬ ‫ناراحت‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫بسیار‬ ‫هراس‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بدن‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫روش‬ ‫اگرچه‬ ‫ده‬ ‫نیست‬ ‫آور‬ ‫زیان‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ‫است‬ . ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫محافظتی‬ ‫عملکردی‬ ‫با‬ ‫بدنمان‬ ‫گیریم‬ . ، ‫هراس‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫اولیه‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫احساس‬ ‫یک‬ ‫نفس‬ ‫تنگی‬ ‫احساس‬ ‫است‬ . ‫زمانی‬ ‫ا‬ ‫کند‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اش‬ ‫طبیعی‬ ‫پاسخ‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫نفس‬ ‫تنگی‬ ‫احساس‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫کسیژن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫تشدید‬ ‫باعث‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫؛‬ ‫بگیرد‬ ‫بیشتری‬ . ‫ت‬ ‫بیش‬ ‫نفس‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫دیوکسید‬ ‫کربن‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫زدن‬ ‫نفس‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هراس‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیزیولوژیکی‬ ‫رویدادهای‬ • ‫هراس‬ ‫حمله‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫تنفس‬ ( ‫فراگیر‬ ‫اضطراب‬ ‫حمله‬ )
 17. 17. ‫ا‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫تنفس‬ ‫تمرین‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫کنید‬ ‫معکوس‬ ‫را‬ ‫الگو‬ ‫این‬، ‫متفاوت‬  ‫ا‬ ‫دیوکسید‬ ‫کربن‬ ‫استنشاق‬ ‫ز‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫بادکش‬ ‫طریق‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دستانتان‬ ‫فس‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫در‬ . ‫همچنین‬ ‫کاغ‬ ‫کیسه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ذی‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬  ‫ن‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫یاز‬ ‫نف‬ ‫تنگی‬ ، ‫دارید‬ ‫عمیق‬ ‫دم‬ ‫به‬ ‫س‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫اید‬ ‫نکرده‬ ‫بازده‬ . ‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫ه‬ ‫دارید‬ ‫کامل‬ ‫بازدم‬
 18. 18.  ‫خواهید‬ ‫قادر‬ ، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تنفس‬ ‫راهنمایی‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫جلوگیری‬ ‫عالئم‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هراس‬ ‫عیار‬ ‫تمام‬ ‫حمالت‬ ‫کنید‬ . ‫که‬ ‫بسپارید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ « ‫ع‬ ‫درباره‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫تفکر‬ ‫تان‬ ‫الئم‬ » ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫همچنین‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫نیز‬ « ‫آنها‬ ‫پذیرش‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ « » ‫آنها‬ ‫از‬ ‫وحشت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫درک‬ » ‫سلیم‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫فنون‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫درمانگر‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫ین‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تمرین‬
 19. 19. ‫مرادی‬ ‫فاطمه‬ ‫ربانی‬ ‫معصومه‬ ‫پور‬ ‫علی‬ ‫ریحانه‬

Notas do Editor

 • When listing all project collaborators, either use commas or bullets
 • Insert a map of your colony (draw it, ink it, or create it in PPT- be creative!)

  Insert -> Pictures for photos
  Draw for digital inking
  Insert -> Shapes if you want to create it in PPT

  All mountains, towns/villages, bodies of water/waterways, landmarks, etc. should be clearly labeled

 • What are the rules and laws of your colony? Think about what helps the colonists stay safe and maintain a healthy, happy colony.

  In each shape…
  Name the rule/law
  Describe why it’s important for the colony/colonists
  Explain the consequences for not following this rule/law

  To add more shapes, click on the last shape, then on SmartArt Tools -> Design -> Add Shape After

 • What is the name of your colony song?

  Write lyrics to the song and, if you are feeling creative, use a computer program or instruments to create the music that goes along with it!
  To insert an audio file, click on Recording -> Audio -> Audio on My PC and choose your file

 • Think about the questions/situations listed above and answer them.

  Can you think of anything else in regards to transportation that you would like to add?

×