La Cooperativa, una aposta de futur

Parets Empreses
Parets EmpresesDesenvolupament Local em Parets Empreses
La cooperativa, una aposta de futur
Ajuntament de Parets del Vallès
Ponent: Jose Javier Granados
Què és una cooperativa?
Una cooperativa és una empresa amb valors, moderna, amb
projecció de futur i basada en les persones.
En una cooperativa, els socis i sòcies estableixen relacions
d’igual a igual entre ells i participen de la propietat, la gestió i
els resultats en funció de l’activitat aportada i segons el
principi una persona, un vot.
La cooperativa
Cooperatives, empreses del
segle XXI
Tipologies jurídiques de l’economia
social
Conjunt d’empreses i entitats privades que persegueixen
l’interès general.
Entitats que també és comporten com ES
També… Centres especials de treball i empreses d’inserció
Principis cooperatius
L'activitat econòmica de les
cooperatives catalanes, en
termes absoluts, segueix
una constant de creixement
durant els tres primers
trimestres de l'any 2012,
pel que fa a creació
d'empreses i generació
d'ocupació.
El 15% dels
catalans són socis
d’alguna
cooperativa, ja sigui
com a treballadors
o com a
consumidors.
4.779 societats
cooperatives, 1.638 al
règim general i 3.141
inscrites al règim
d'autònoms
38.546 llocs de treball
directes, 27.549 al règim
general i 10.997 al
d'autònoms
A Catalunya hi ha
més d’1.000.000
de persones
vinculades al
cooperativisme
Les cooperatives
catalanesprodueixenactualment alvoltant del 6% del
PIB de Catalunya.
Actualitat de les empreses
cooperatives
Organització, comptabilitat i
finances
Tipologia de cooperatives
Consumidors i usuaris: lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe
de les persones sòcies.
Habitatge: promoure l’accés a l’habitatge de les persones que en són sòcies, amb voluntat
d’oferir preus assequibles i diverses opcions d’adquisició: propietat, dret d’ús, etc.
Serveis: associen persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques,
professionals o artistes amb la finalitat d’adquirir conjuntament subministraments i serveis o
d’emprendre operacions destinades a la millora econòmica i tècnica.
Treball: associen, com a mínim, tres persones físiques que, mitjançant el seu treball, es
proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones.
Agràries: associen titulars d’explotacions agràries per tal de gestionar en comú la seva
producció, la maquinària, i la transformació i venda de la seva producció.
Ensenyament: tenen com a finalitat organitzar qualsevol mena d'activitat escolar o docent.
Poden estar formades per la lliure associació de pares, mares, alumnat i docents.
Mixtes: quan integren, en una única cooperativa, finalitats diferents, per exemple, treball i
consum.
Àmbit societari: tipologia de socis
Govern de les cooperatives: els
òrgans socials
Assemblea general: és l’òrgan sobirà de les cooperatives, expressió de la
voluntat de les persones associades.
Consell Rector: és l’òrgan de representació i govern de la societat.
Gestiona l’empresa i exerceix, si procedeix, el control permanent i directe
de la gestió delegada de la direcció de la cooperativa.
Director/a o gerent/a: s’encarrega de la gestió ordinària de l'empresa
cooperativa.
Intervenció de comptes (cooperatives de més de tres persones
sòcies): les i els Interventors han de presentar a l'Assemblea General un
informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s'han
de sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè, si s'escau, els
aprovi.
a)Aportacions al capital
b) Imputació de resultats positius i negatius en proporció a la participació en
l’activitat (al treball aportat, al bens consumits, als serveis utilitzats...)
c) Condició de cooperativa sense ànim de lucre
c) Fons de reserva
d) Règim fiscal
e) Obligacions formals: comptabilitat oficial, dipòsit de comptes anuals i
llibres d'actes
Àmbit econòmic: temes claus
Conceptes econòmics bàsics en
les cooperatives
Capital social: el patrimoni que els socis/es aporten a la cooperativa.
És obligatori participar del capital social, amb l’import que es fixa als
estatuts, que com a mínim ha de sumar entre tots 3000€, totalment
desemborsats en el moment de la constitució
FRO (Fons de reserva obligatori): almenys el 30% dels resultats positius
es destinen a dotar el FRO, que té per objectiu la consolidació i
desenvolupament de la mateixa i eixugar possibles pèrdues en cas
necessari
Fons d’educació i promoció: almenys el 10% dels resultats positius es
destinen a donar aquest fons, que es destina a la formació dels socis/es
i treballadors/es, a objectius d’incidència social, i a promoure la
intercooperació i difusió del cooperativisme.
Regulació laboral
 Els estatuts de la cooperativa han d’establir el règim de seguretat social
aplicable a les persones sòcies treballadores, podent optar entre el Règim
General i el Règim Especial de Treball Autònom.
 La decisió afecta a totes les persones sòcies i no es pot modificar fins passats
cinc anys des que es va adoptar.
 L’aprovació i modificació requereix el vot favorable dels 2/3 de les persones
assistents a l’assemblea, tan per l’elecció del règim laboral, escala salarial,
classificació professional, mobilitat geogràfica...
 També s’admet la cotització a temps parcial.
 Són cooperatives de treball les que associen, com a mínim, dues persones
físiques que, mitjançant llur treball, es proposen produir béns o prestar serveis
per a terceres persones
 En el termini de cinc anys a comptar de la data de la constitució, les
cooperatives inicialment constituïdes amb dues persones físiques sòcies han
d’incorporar una tercera persona sòcia (treballadora o col·laboradora)
Autoregulació
La relació dels socis/es no és laboral, sinó societària. Hi ha llibertat
per fixar calendari laboral, horaris, retribucions, vacances,
excedències, etc. respectant però les disposicions regulades pel
sistema de la Seguretat Social, prevenció de riscos laborals,
excedències legals,...
Seguretat Social
Possibilitat d’escollir entre el Règim General i el Règim d’Autònoms via
Estatuts (opció col·lectiva) i de modificar-ho posteriorment (amb un
mínim de 5 anys de permanència al Règim escollit)
Capitalització de l’atur
Possibilitat de capitalitzar el 100% per a la creació d’una cooperativa
com a mesura de finançament del negoci
Avantatges del model cooperatiu (I)
Bonificacions fiscals
Impost de societats, tipus impositiu fins el 10% per a cooperatives
especialment protegides i altres bonificacions fiscals
Ajuts
Programa específic de subvencions de la Generalitat destinats a la
incorporació de socis/es, inversions i assessoraments externs
(depenent de cada convocatòria)
Registre de Cooperatives
Les cooperatives no s’han d’inscriure al Registre Mercantil, sinó
que tenen el seu propi Registre de Cooperatives, que depèn de la
Generalitat
Avantatges del model cooperatiu (II)
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa
http://treball.gencat.cat/ca/inici/
Catalunya emprèn
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/
Confederació de Cooperatives de Catalunya
http://www.cooperativescatalunya.coop/
Federació de Cooperatives de Treball
http://www.cooperativestreball.coop/
Ajuntament de Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/inici
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
C/Premià, 15, primer pis, 08014 Barcelona
Tel: 93 318 81 62 / www.cooperativestreball.coop
Moltes gràcies!!!!
1 de 18

Recomendados

Guia tècnica sobre cooperatives por
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesBarcelona Activa
358 visualizações2 slides
110405 la senia por
110405 la senia110405 la senia
110405 la seniaAgus Juan-Camps
345 visualizações27 slides
Economia de l'empresa por
Economia de l'empresaEconomia de l'empresa
Economia de l'empresaicantaco
593 visualizações10 slides
Power Point Eco.Empresa por
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.EmpresaClot
510 visualizações10 slides
Treball Economia Empresa por
Treball Economia EmpresaTreball Economia Empresa
Treball Economia EmpresaClot
304 visualizações10 slides
Guia Clàusules Socials a la contractació pública Govern Illes Balears por
Guia Clàusules Socials a la contractació pública Govern Illes BalearsGuia Clàusules Socials a la contractació pública Govern Illes Balears
Guia Clàusules Socials a la contractació pública Govern Illes BalearsConselleriaTreballBalears
239 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a La Cooperativa, una aposta de futur

L’activitat econòmica por
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmicaMarlluch
3.2K visualizações39 slides
L’activitat econòmica por
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmicaMarlluch
23.1K visualizações39 slides
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha por
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaTreball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaClot
503 visualizações13 slides
Alcanar banc terres_coops por
Alcanar banc terres_coops Alcanar banc terres_coops
Alcanar banc terres_coops el Risell sccl
1.7K visualizações21 slides
Organització econòmica de les societats por
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsEladi Fernàndez
2.7K visualizações30 slides
Foment del Voluntariat des de la Cecot por
Foment del Voluntariat des de la CecotFoment del Voluntariat des de la Cecot
Foment del Voluntariat des de la CecotFundació Cecot Persona i Treball
218 visualizações10 slides

Similar a La Cooperativa, una aposta de futur(20)

L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch3.2K visualizações
L’activitat econòmica por Marlluch
L’activitat econòmicaL’activitat econòmica
L’activitat econòmica
Marlluch23.1K visualizações
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha por Clot
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaTreball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Clot503 visualizações
Alcanar banc terres_coops por el Risell sccl
Alcanar banc terres_coops Alcanar banc terres_coops
Alcanar banc terres_coops
el Risell sccl1.7K visualizações
Organització econòmica de les societats por Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K visualizações
Treball Economia Empresa por Clot
Treball Economia EmpresaTreball Economia Empresa
Treball Economia Empresa
Clot402 visualizações
Empresa por Clot
EmpresaEmpresa
Empresa
Clot410 visualizações
Formes jurídiques d’empresa por Laura
Formes jurídiques d’empresaFormes jurídiques d’empresa
Formes jurídiques d’empresa
Laura11.5K visualizações
L'activitat econòmica por Pushkin1799
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
Pushkin17996.8K visualizações
Confederacio por SuportAssociatiu
ConfederacioConfederacio
Confederacio
SuportAssociatiu228 visualizações
Les relacions laborals en temps de crisi2 por Anna Gascón
Les relacions laborals en temps de crisi2Les relacions laborals en temps de crisi2
Les relacions laborals en temps de crisi2
Anna Gascón482 visualizações
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc) por MohamedPsucViu
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
Preguntes I Respostes Sobre La Vaga(Jc)
MohamedPsucViu379 visualizações
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc) por MohamedPsucViu
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
Preguntes i respostes sobre la vaga(jc)
MohamedPsucViu1 visão
La mar de sostenible - Llibret literari A.C. Falla la Vila Sagunt 2022. Volum... por FallaLaVila
La mar de sostenible - Llibret literari A.C. Falla la Vila Sagunt 2022. Volum...La mar de sostenible - Llibret literari A.C. Falla la Vila Sagunt 2022. Volum...
La mar de sostenible - Llibret literari A.C. Falla la Vila Sagunt 2022. Volum...
FallaLaVila8 visualizações
Cooperatives por Rosa Domingo
CooperativesCooperatives
Cooperatives
Rosa Domingo1.1K visualizações
62 formes jurídiques i por Pepllu
62 formes jurídiques i62 formes jurídiques i
62 formes jurídiques i
Pepllu1.3K visualizações
RSC i la sostenibilitat por derjami
RSC i la sostenibilitatRSC i la sostenibilitat
RSC i la sostenibilitat
derjami314 visualizações

Mais de Parets Empreses

Com ser un venedor efectiu por
Com ser un venedor efectiuCom ser un venedor efectiu
Com ser un venedor efectiuParets Empreses
232 visualizações61 slides
Com ser proveïdor del sector públic por
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públicParets Empreses
128 visualizações27 slides
Google Adwords Express por
Google Adwords ExpressGoogle Adwords Express
Google Adwords ExpressParets Empreses
127 visualizações61 slides
L' autoocupació com a sortida laboral por
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboralParets Empreses
217 visualizações66 slides
Internacionalización de un negocio por
Internacionalización de un negocioInternacionalización de un negocio
Internacionalización de un negocioParets Empreses
211 visualizações7 slides
Rètol informació sobre al·lèrgens por
Rètol informació sobre al·lèrgensRètol informació sobre al·lèrgens
Rètol informació sobre al·lèrgensParets Empreses
250 visualizações2 slides

Mais de Parets Empreses(11)

Com ser un venedor efectiu por Parets Empreses
Com ser un venedor efectiuCom ser un venedor efectiu
Com ser un venedor efectiu
Parets Empreses232 visualizações
Com ser proveïdor del sector públic por Parets Empreses
Com ser proveïdor del sector públicCom ser proveïdor del sector públic
Com ser proveïdor del sector públic
Parets Empreses128 visualizações
Google Adwords Express por Parets Empreses
Google Adwords ExpressGoogle Adwords Express
Google Adwords Express
Parets Empreses127 visualizações
L' autoocupació com a sortida laboral por Parets Empreses
L' autoocupació com a sortida laboralL' autoocupació com a sortida laboral
L' autoocupació com a sortida laboral
Parets Empreses217 visualizações
Internacionalización de un negocio por Parets Empreses
Internacionalización de un negocioInternacionalización de un negocio
Internacionalización de un negocio
Parets Empreses211 visualizações
Rètol informació sobre al·lèrgens por Parets Empreses
Rètol informació sobre al·lèrgensRètol informació sobre al·lèrgens
Rètol informació sobre al·lèrgens
Parets Empreses250 visualizações
Els al·lèrgens por Parets Empreses
Els al·lèrgensEls al·lèrgens
Els al·lèrgens
Parets Empreses862 visualizações
Oportunitats de Negoci Internacional por Parets Empreses
Oportunitats de Negoci InternacionalOportunitats de Negoci Internacional
Oportunitats de Negoci Internacional
Parets Empreses72 visualizações
Model Canvas por Parets Empreses
Model CanvasModel Canvas
Model Canvas
Parets Empreses735 visualizações
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès por Parets Empreses
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Parets Empreses627 visualizações
Presentació dels msectors de la Indústria i Serveis de Parets del Vallès por Parets Empreses
Presentació dels msectors de la Indústria i Serveis de Parets del VallèsPresentació dels msectors de la Indústria i Serveis de Parets del Vallès
Presentació dels msectors de la Indústria i Serveis de Parets del Vallès
Parets Empreses166 visualizações

La Cooperativa, una aposta de futur

 • 1. La cooperativa, una aposta de futur Ajuntament de Parets del Vallès Ponent: Jose Javier Granados
 • 2. Què és una cooperativa?
 • 3. Una cooperativa és una empresa amb valors, moderna, amb projecció de futur i basada en les persones. En una cooperativa, els socis i sòcies estableixen relacions d’igual a igual entre ells i participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de l’activitat aportada i segons el principi una persona, un vot. La cooperativa
 • 5. Tipologies jurídiques de l’economia social Conjunt d’empreses i entitats privades que persegueixen l’interès general. Entitats que també és comporten com ES També… Centres especials de treball i empreses d’inserció
 • 7. L'activitat econòmica de les cooperatives catalanes, en termes absoluts, segueix una constant de creixement durant els tres primers trimestres de l'any 2012, pel que fa a creació d'empreses i generació d'ocupació. El 15% dels catalans són socis d’alguna cooperativa, ja sigui com a treballadors o com a consumidors. 4.779 societats cooperatives, 1.638 al règim general i 3.141 inscrites al règim d'autònoms 38.546 llocs de treball directes, 27.549 al règim general i 10.997 al d'autònoms A Catalunya hi ha més d’1.000.000 de persones vinculades al cooperativisme Les cooperatives catalanesprodueixenactualment alvoltant del 6% del PIB de Catalunya. Actualitat de les empreses cooperatives
 • 9. Tipologia de cooperatives Consumidors i usuaris: lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe de les persones sòcies. Habitatge: promoure l’accés a l’habitatge de les persones que en són sòcies, amb voluntat d’oferir preus assequibles i diverses opcions d’adquisició: propietat, dret d’ús, etc. Serveis: associen persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques, professionals o artistes amb la finalitat d’adquirir conjuntament subministraments i serveis o d’emprendre operacions destinades a la millora econòmica i tècnica. Treball: associen, com a mínim, tres persones físiques que, mitjançant el seu treball, es proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones. Agràries: associen titulars d’explotacions agràries per tal de gestionar en comú la seva producció, la maquinària, i la transformació i venda de la seva producció. Ensenyament: tenen com a finalitat organitzar qualsevol mena d'activitat escolar o docent. Poden estar formades per la lliure associació de pares, mares, alumnat i docents. Mixtes: quan integren, en una única cooperativa, finalitats diferents, per exemple, treball i consum.
 • 11. Govern de les cooperatives: els òrgans socials Assemblea general: és l’òrgan sobirà de les cooperatives, expressió de la voluntat de les persones associades. Consell Rector: és l’òrgan de representació i govern de la societat. Gestiona l’empresa i exerceix, si procedeix, el control permanent i directe de la gestió delegada de la direcció de la cooperativa. Director/a o gerent/a: s’encarrega de la gestió ordinària de l'empresa cooperativa. Intervenció de comptes (cooperatives de més de tres persones sòcies): les i els Interventors han de presentar a l'Assemblea General un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s'han de sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè, si s'escau, els aprovi.
 • 12. a)Aportacions al capital b) Imputació de resultats positius i negatius en proporció a la participació en l’activitat (al treball aportat, al bens consumits, als serveis utilitzats...) c) Condició de cooperativa sense ànim de lucre c) Fons de reserva d) Règim fiscal e) Obligacions formals: comptabilitat oficial, dipòsit de comptes anuals i llibres d'actes Àmbit econòmic: temes claus
 • 13. Conceptes econòmics bàsics en les cooperatives Capital social: el patrimoni que els socis/es aporten a la cooperativa. És obligatori participar del capital social, amb l’import que es fixa als estatuts, que com a mínim ha de sumar entre tots 3000€, totalment desemborsats en el moment de la constitució FRO (Fons de reserva obligatori): almenys el 30% dels resultats positius es destinen a dotar el FRO, que té per objectiu la consolidació i desenvolupament de la mateixa i eixugar possibles pèrdues en cas necessari Fons d’educació i promoció: almenys el 10% dels resultats positius es destinen a donar aquest fons, que es destina a la formació dels socis/es i treballadors/es, a objectius d’incidència social, i a promoure la intercooperació i difusió del cooperativisme.
 • 14. Regulació laboral  Els estatuts de la cooperativa han d’establir el règim de seguretat social aplicable a les persones sòcies treballadores, podent optar entre el Règim General i el Règim Especial de Treball Autònom.  La decisió afecta a totes les persones sòcies i no es pot modificar fins passats cinc anys des que es va adoptar.  L’aprovació i modificació requereix el vot favorable dels 2/3 de les persones assistents a l’assemblea, tan per l’elecció del règim laboral, escala salarial, classificació professional, mobilitat geogràfica...  També s’admet la cotització a temps parcial.  Són cooperatives de treball les que associen, com a mínim, dues persones físiques que, mitjançant llur treball, es proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones  En el termini de cinc anys a comptar de la data de la constitució, les cooperatives inicialment constituïdes amb dues persones físiques sòcies han d’incorporar una tercera persona sòcia (treballadora o col·laboradora)
 • 15. Autoregulació La relació dels socis/es no és laboral, sinó societària. Hi ha llibertat per fixar calendari laboral, horaris, retribucions, vacances, excedències, etc. respectant però les disposicions regulades pel sistema de la Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, excedències legals,... Seguretat Social Possibilitat d’escollir entre el Règim General i el Règim d’Autònoms via Estatuts (opció col·lectiva) i de modificar-ho posteriorment (amb un mínim de 5 anys de permanència al Règim escollit) Capitalització de l’atur Possibilitat de capitalitzar el 100% per a la creació d’una cooperativa com a mesura de finançament del negoci Avantatges del model cooperatiu (I)
 • 16. Bonificacions fiscals Impost de societats, tipus impositiu fins el 10% per a cooperatives especialment protegides i altres bonificacions fiscals Ajuts Programa específic de subvencions de la Generalitat destinats a la incorporació de socis/es, inversions i assessoraments externs (depenent de cada convocatòria) Registre de Cooperatives Les cooperatives no s’han d’inscriure al Registre Mercantil, sinó que tenen el seu propi Registre de Cooperatives, que depèn de la Generalitat Avantatges del model cooperatiu (II)
 • 17. Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa http://treball.gencat.cat/ca/inici/ Catalunya emprèn http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/ Confederació de Cooperatives de Catalunya http://www.cooperativescatalunya.coop/ Federació de Cooperatives de Treball http://www.cooperativestreball.coop/ Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/inici
 • 18. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya C/Premià, 15, primer pis, 08014 Barcelona Tel: 93 318 81 62 / www.cooperativestreball.coop Moltes gràcies!!!!