O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
º¢Ú¸¨¾ §¾¡üÈÓõÅÇ÷Ôõ
-¸¡Ä째¡Î
-¦¾¡¼ì¸õ Ó¾øþ측ÄõŨÃ
¾Â¡Ã¢ôÒ:
ÀçÁŠ Á¡Ã¢ÂôÀý
¨Å§¾¸¢É¢ §¸¡Å¢ó¾ý
§†Á¡ §Á¡¸ý
º¢Ú¸¨¾Â¢ýþÄ츽õ
«¨ÃÁ½¢ Ó¾ø2 Á½¢
§¿Ãò¾¢üÌû ÀÊòÐ ÓÊì¸ìÜÊÂÐ.
ÍÕ즸ýÚõ ÍÕí¸×õ
ÜÈôÀÎõ.
̾¢¨ÃÀó¨¾Âõ §À¡Ä ¦¾¡¼ì¸Óõ ÓÊ×õ
ͨÅÁ¢ì¸¾¡...
«îÍô¦À¡È¢Â¢ý ÀÂýÀ¡ðÊÉ¡Öõ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ ¦ºøš츢ɡÖõ, 19 ¬õ
áüÈ¡ñÊø,¾Á¢ú þÄ츢Âò¾¢ý ÀÃôÒ & ÅÊÅõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø
Á¡üÈõ ²üÀð¼Ð. (º¢Ú¸...
¯Ä¸ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢øº¢Ú¸¨¾
«¦Áâ측Ţø º¢Ú¸¨¾Å¢ÕôÀÁ¡É þÄ츢 ÅÊÅÁ¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ÈÐ.
«¦Áâì¸î º¢È󾺢ڸ¨¾ôÀ¨¼ôÀ¡Ç÷¸û: ±ð¸÷ ¬Äý§À¡, ¿ò¾¡...
Á¡ôÀº¡ý (Maupassant): þó¾¢Â ¦Á¡Æ¢î º¢Ú¸¨¾ôÀ¨¼ôÀ¡Ç¢¸ÙìÌ
ÅÆ¢¸¡ðÊ¡š÷.
þÉ¡Ţø, ¦º¸¡ù (Chekkov), ¦¸¡¦¸¡ø (Gogol) ¬¸¢§Â¡÷ º¢...
þí¸¢Ä¡ó¾¢ý º¢Ú¸¨¾±Øò¾¡Ç÷¸Ç¢ø Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷¸û: Ãð¡𠸢ôÇ¢í(Rudyard
Kipling), ¬÷.±ø. ŠËÅýºý (R.L.Stevenson), ¸¾Ã£ýÁ¡ýŠÀ£øð (Ka...
Ó¾ø ¸¡Äì¸ð¼õ (1900- 1925)
«îÍ þÂó¾¢Ãõ ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼ À¢ý, Å£ÃÁ¡ÓÉ¢Å÷
(1680-1749) ±Ø¾¢Â ÀÃÁ¡÷ò¾ ÌÕ ¸¨¾, 1822-þø
¦ºý¨Éì ¸øÅ¢î...
§ÀẢâÂ÷ º¢Åò¾õÀ¢Â¢ý ÜüÚ: À¡Ã¾¢Â¡Ã¢ý ¸¨¾¸û ºõÀÅí¸¨Çô
§ÀÍž¡¸ «¨ÁóÐûÇɧŠ¾Å¢Ã, º¢Ú¸¨¾ì¸¡É ¯½÷ ¦ÅÇ¢ôÀ¼Å¢ø¨Ä
±Éì ÜÚ¸¢È¡...
1915 ¦¾¡¼í¸¢ ¿¡Ã½ ШÃì¸ñ½ý, ºÓ¾¡Âô À¢Ãɸ¨Çô §ÀÍõ ¸¨¾¸¨Ç
þÂüÈ¢ Åó¾¡÷.
¾¢.ƒ. Ãí¸¿¡¾ý þÂüȢ Ӿø º¢Ú¸¨¾ ‘ºó¾Éì ¸¡ÅÊ¡¸’ ...
þÃñ¼¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1926- 1945)
º¢Ú¸¨¾ ÅÃÄ¡üÈ¢ý º¢ÈôÀ¡É ¸¡Ä¸ð¼Á¡É þ측ĸð¼ò¾¢ø, ¸ø¸¢ ¸¾÷
þÂì¸õ, ¾£ñ¼¡¨Á «¸üÚ¾ø, ¯ôÒî ºò¾¢Â¡¸...
ÒШÁôÀ¢ò¾ý þÂüȢ º¢Ú¸¨¾¸û ¯ò¾¢¸û, ÅÊÅí¸û, ¯ûÇ¼ì¸ Ó¨È¸Ç¢ø
À⧺¡¾¨ÉÓÂüº¢¸Ç¡¸«¨ÁóÐ,¯Ä¸«ó¾Š¨¾ô ¦ÀüȨŸǡ¸Å¢Çí̸¢ýÈÉ.
¾Á¢úî...
 ¿.À¢î¨ºã÷ò¾¢Â¢ý º¢Ú¸¨¾Â¢ø ÅÊÅÓõ ¯ò¾¢¸Ùõ Á¢¸×õ «üÒ¾Á¡¸ «¨ÁóÐ, ÁÉ¢¾ ÁÉ
¬Æò¨¾ò ¾õ ¸¨¾Â¢ý ÅÆ¢ º¢ò¾Ã¢ìÌõ ¾ÃÁ¡É º¢Ú¸¨¾¸¨Ç±Ø¾¢É...
ãýÈ¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1946-1970)
À¡ò¾¢Ãô À¨¼ôÀ¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ¬Ù¨Á¢Öõ ¾É¢ò¾¢È¨Á ¦¸¡ñ¼ ¾¢.ƒ¡É¸¢Ã¡Áý,
¬ñ ¦Àñ ¯È¨Å ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ, ‘ÁȾ¢...
 ¿¡.À¡÷ò¾º¡Ã¾¢ «¸¢Ä¨Éô §À¡Ä ÁÃÀ¢Âø §À¡ì¸¢ø ¸¨¾ þÄ츢Âò¨¾
±ÎòÐî ¦ºøÖõ À¡íÌ ¦¸¡ñ¼Å÷.
¾¢Ã¡Å¢¼ þÂì¸î ¦ºøÅ¡ì̼ý ÀÌò¾È¢×ô À¡¨¾...
 Ó. ¸Õ½¡¿¢¾¢ ÅÊÅ ¯ò¾¢Ô¼ý ÀÌò¾È¢×ô À¡¨¾Â¢ø, ‘Ìô¨Àò ¦¾¡ðÊ’,
‘¸ñ¼Ðõ¸¡¾ø´Æ¢¸’ §À¡ýȺ¢Ú¸¨¾¸¨Ç þÂüÈ¢ÔûÇ¡÷.
Óü§À¡ìÌ ±Øò¾¡ÇÃ¡É ¦...
¿¡ý¸¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1976- þýÚŨÃ)
¸ÕòÐ, ¦º¡ø §¿÷ò¾¢, ¦Á¡Æ¢¨Âì ¨¸Â¡Ùõ Ó¨È ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸¡Äò¾¢ý ÅÇ÷ìÌ
²üÀ º¢Ú¸¨¾ ÀÄ Á¡üÈí¸¨Çì¸...
¸¨ÄÁ¸û, ¬Éó¾ Å¢¸¼É¢ø ¦¾¡¼í¸¢Â º¢Ú¸¨¾ À¢ý Á½¢ì¦¸¡Ê þ¾ú, Å¡Ã
þ¾ú, ¿¡Ç¢¾Æ¢ý Å¡ÃôÀ¾¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø þ¼õ¦ÀüÚ, Å¡º¸÷
Áò¾¢Â¢ø º¢Ú¸¨...
º¢Ú¸¨¾ þ¨½Âò¾¢ø À£Î ¿¨¼§À¡¼ò ÐÅí¸¢ÔûÇÐ.
þó¿¢¨Ä ¯Ä¸ò ¾Á¢ú º¢Ú¸¨¾ ±Øò¾¡Ç÷¸Ç¢ý «Ã¢Â À¨¼ôÒ¸û ´Õí§¸
þ¼õ¦ÀÈ Å¡öô¨À ²üÀÎò¾¢ò ¾ó...
Á§Äº¢Âò¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾
 'இலக்கியக் குரிசில்' டாக்டர் மா.இராமமயா
ஆவார். 'மலலசியத் தமிழ் இலக்கிய
வரலாற்றுக் களஞ்சியம்' என்னும்...
மலலசியாவின் சிறுகதத இலக்கியம் ஏறத்தாழ 80
ஆண்டு காலவரலாறு உண்டு.
1930: முதல் சிறுகதத ததாகுப்பான "நவரச
கதாமஞ்சரி: இதவ இனிய...
• 2 வரலாற்றில் மிக முக்கியமான அச்சிறுகததத் ததாகுப்பு அந்த
ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டு இருப்பதால் சிறுகதத என்னும்
இலக்கிய வடிவம்...
'மலலசியத் தமிழ்ச் சிறுகதத'யில் பாலபாஸ்கரன்
இக்காலகட்டங்கதள ஆறாகப் பிரித்துள்ளார்.
- ததாடக்க காலம்(1930- 1941),
- ஐப்பானிய...
 சாவித்திரி அம்மாள், சரஸ்வதி அம்மாள் லபான்ற தபண் எழுத்தாளர்கள் இந்தி
தமாழிச் சிறுகததகதளயும், ஆங்கிலச் சிறுகததகதளயும் தமிழ...
§Áü§¸¡ûáøÀðÊÂø
• கணபதி.வி.லபராசிரியர்.(2004). தமிழ் இலக்கண இலக்கிய
அறிமுகம், தசன்தன: சாந்தா பப்ளிலகஷ்ண்.
• சக்திலவல்.சு.டா...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sirukathai thodram and valarchi

1.320 visualizações

Publicada em

BTM 3143

Publicada em: Educação
 • Your wife will never find out! .. Just send me a message and ask to F.U.C.K. ★★★ http://t.cn/AiuW9zn5
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Sirukathai thodram and valarchi

 1. 1. º¢Ú¸¨¾ §¾¡üÈÓõÅÇ÷Ôõ -¸¡Ä째¡Î -¦¾¡¼ì¸õ Ó¾øþ측ÄõŨà ¾Â¡Ã¢ôÒ: ÀçÁŠ Á¡Ã¢ÂôÀý ¨Å§¾¸¢É¢ §¸¡Å¢ó¾ý §†Á¡ §Á¡¸ý
 2. 2. º¢Ú¸¨¾Â¢ýþÄ츽õ «¨ÃÁ½¢ Ó¾ø2 Á½¢ §¿Ãò¾¢üÌû ÀÊòÐ ÓÊì¸ìÜÊÂÐ. ÍÕ즸ýÚõ ÍÕí¸×õ ÜÈôÀÎõ. ̾¢¨ÃÀó¨¾Âõ §À¡Ä ¦¾¡¼ì¸Óõ ÓÊ×õ ͨÅÁ¢ì¸¾¡ö þÕò¾ø. ¦º¸¡Å¢ù= º¢Ú¸¨¾¯Ä¸¢ý ¾ó¨¾ (º¢Ú¸¨¾ À¨¼ôÒ¸Ùì¸¡É §¿¡Àø ÀâÍ)
 3. 3. «îÍô¦À¡È¢Â¢ý ÀÂýÀ¡ðÊÉ¡Öõ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ ¦ºøš츢ɡÖõ, 19 ¬õ áüÈ¡ñÊø,¾Á¢ú þÄ츢Âò¾¢ý ÀÃôÒ & ÅÊÅõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø Á¡üÈõ ²üÀð¼Ð. (º¢Ú¸¨¾) Å.§Å.Í ³Ââý ‘ÌÇò¾í¸¨Ã «ÃºÁÃõ’ ¸¨¾¨ÂÅ¢§Å¸ §À¡¾¢É¢ «È¢Ó¸ôÀÎò¾¢ÂÐ. (¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾ò¾ó¨¾) Á½¢ì¦¸¡Ê º¢üÈ¢¾ú¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾ìÌì¸Çõ «¨ÁòÐò¾ó¾Ð. (À¢.±Š. á¨Á¡: º¢Ú¸¨¾þ¾Æ¡¸ ¿¼ò¾¢É¡÷.) ÒШÁôÀ¢ò¾ý, Ì.À.ყ¸¡À¡Äý, ¦ÁªÉ¢, ¿. À¢î¨ºÓòÐ ¬¸¢§Â¡÷ º¢È󾺢ڸ¨¾¸û±Ø¾¢É÷. (Á½¢ì¦¸¡Ê ¾¨ÄÓ¨È)
 4. 4. ¯Ä¸ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢øº¢Ú¸¨¾ «¦Áâ측Ţø º¢Ú¸¨¾Å¢ÕôÀÁ¡É þÄ츢 ÅÊÅÁ¡¸ò ¾¢¸ú¸¢ÈÐ. «¦Áâì¸î º¢È󾺢ڸ¨¾ôÀ¨¼ôÀ¡Ç÷¸û: ±ð¸÷ ¬Äý§À¡, ¿ò¾¡É¢Âø †¡¾¡ý, Å¡„¢í¼ý þ÷Å¢í, µ¦†ýÈ¢ À¢Ã¡ýŠ ¿¡ðκ¢Ú¸¨¾¸û ¯Ä¸ «ÇÅ¢ø Ò¸ú¦ÀüȨÅ. ¦ÁâÁ£ (Merimee), À¡øº¡ì(Balzac), Á¡ôÀº¡ý (Maupassant) ¬¸¢§Â¡÷ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÀ¢ý ãÄõ ¯Ä¸ò¾¢Éáø «È¢Âôôð¼É÷.
 5. 5. Á¡ôÀº¡ý (Maupassant): þó¾¢Â ¦Á¡Æ¢î º¢Ú¸¨¾ôÀ¨¼ôÀ¡Ç¢¸ÙìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡š÷. þÉ¡Ţø, ¦º¸¡ù (Chekkov), ¦¸¡¦¸¡ø (Gogol) ¬¸¢§Â¡÷ º¢Èó¾ º¢Ú¸¨¾ ±Øò¾¡Ç÷¸û. ¦¸¡¦¸¡ø (Gogol) ±Ø¾¢Â §ÁÄí¸¢ (Overcoat) Ò¸úô¦ÀüÈÐ. (ÀÄÕìÌ ÓýÁ¡¾¢Ã¢) ¦¸¡¦¸¡ø (Gogol) :É¡Ţý º¢Ú¸¨¾ò¾ó¨¾
 6. 6. þí¸¢Ä¡ó¾¢ý º¢Ú¸¨¾±Øò¾¡Ç÷¸Ç¢ø Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷¸û: Ãð¡𠸢ôÇ¢í(Rudyard Kipling), ¬÷.±ø. ŠËÅýºý (R.L.Stevenson), ¸¾Ã£ýÁ¡ýŠÀ£øð (Katherene Mansfield), ¾¡ÁŠ †¡÷Ê (Thomas Hardy), §ƒ¡ºô ¸¡ýáð (Joseph Conrad), ¦†ýÈ¢ §ƒõŠ (Henry James), §ƒõŠ ƒ¡öŠ(James Joice) º¢Ú¸¨¾ìÌÓ츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îò¾ þ¾ú¸û: Šðáñð(Strand), ¬÷¸º¢ (Argosy), À¢Â÷ºýŠ §Á¸º£ý (Pearsons Magazine) Åí¸¡Çõ : þÃÅ£ó¾¢Ã¿¡ò ¾¡Ü÷ ¾Á¢Æ¸õ : Å¡.§Å.Í ³Â÷
 7. 7. Ó¾ø ¸¡Äì¸ð¼õ (1900- 1925) «îÍ þÂó¾¢Ãõ ¸ñÎÀ¢Êì¸ôÀð¼ À¢ý, Å£ÃÁ¡ÓÉ¢Å÷ (1680-1749) ±Ø¾¢Â ÀÃÁ¡÷ò¾ ÌÕ ¸¨¾, 1822-þø ¦ºý¨Éì ¸øÅ¢î ºí¸ò¾¡Ã¡ø «îº¢¼ôÀð¼Ð. (¾Á¢Æ¢ý Ó¾ø º¢Ú¸¨¾ áÄ¡¸ì ÜÈôÀθ¢ÈÐ) 1924-þø «.Á¡¾¨Å¡ ¬í¸¢Äò¾¢ø þÂüȢ ̺¢¸÷ ÌðÊì ¸¨¾¸¨Çò ¾Á¢Æ¢ø þÕ ¦¾¡Ì¾¢¸Ç¡¸ ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷òÐ ¦ÅǢ¢ð¼¡÷. þ츨¾¸û ÌÆó¨¾ Á½õ, ¨¸ô¦Àñ ÁüÚõ ÅÃ¾ðº¨½ì ¦¸¡Î¨Á §À¡ýÈ ºã¸ º£÷ò¾¢Õò¾ §¿¡ì̼ý À¨¼ì¸ôÀð¼¨Å¡Ìõ. Á¸¡¸Å¢ ÍôÀ¢ÃÁ½¢Â À¡Ã¾¢Â¡÷ ¿Å¾ó¾¢Ãì ¸¨¾¸û, §ÅÏӾĢ ºÃ¢ò¾¢Ãõ, ÁýÁ¾ á½¢ §À¡ýÈ º¢Ú¸¨¾¸û ÀÄ þÂüȢɡ÷.
 8. 8. §ÀẢâÂ÷ º¢Åò¾õÀ¢Â¢ý ÜüÚ: À¡Ã¾¢Â¡Ã¢ý ¸¨¾¸û ºõÀÅí¸¨Çô §ÀÍž¡¸ «¨ÁóÐûÇɧŠ¾Å¢Ã, º¢Ú¸¨¾ì¸¡É ¯½÷ ¦ÅÇ¢ôÀ¼Å¢ø¨Ä ±Éì ÜÚ¸¢È¡÷. º¢Ú¸¨¾ò ¾ó¨¾, Åø§Éâ §Åí¸¼ ÍôÃÁ½¢Â ³Â÷ 1912-þø þÂüȢ ‘ÌÇò¾í¸¨Ã «ÃºÁÃõ’ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý Ó¾ø º¢Ú¸¨¾ ±ýÚ Å¢Á÷º¢ì¸ôÀð¼Ð. þ츨¾ À¡ò¾¢Ãõ, ¿¢¸ú, ¯½÷× ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ´Õ¨Á¨Âî º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ÔûÇÐ.
 9. 9. 1915 ¦¾¡¼í¸¢ ¿¡Ã½ ШÃì¸ñ½ý, ºÓ¾¡Âô À¢Ãɸ¨Çô §ÀÍõ ¸¨¾¸¨Ç þÂüÈ¢ Åó¾¡÷. ¾¢.ƒ. Ãí¸¿¡¾ý þÂüȢ Ӿø º¢Ú¸¨¾ ‘ºó¾Éì ¸¡ÅÊ¡¸’ þÕó¾¡Öõ, Ò¸ú¦ÀüÚ Å¢ÇìÌõ º¢Ú¸¨¾ ¦¿¡ñÊô¦Àñ½¢ý ²ì¸í¸¨ÇÔõ ±¾¢÷ôÀ¡÷ôÒ¸¨ÇÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ ‘¦¿¡ñÊ츢Ǣ’ ¬Ìõ. þÅ÷, ¸¡ó¾¢Âò¨¾ì ¸ÕÅ¡¸ì ¦¸¡ñ¼ÀÄ º¢Ú¸¨¾¸¨Çô À¨¼òÐûÇ¡÷.
 10. 10. þÃñ¼¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1926- 1945) º¢Ú¸¨¾ ÅÃÄ¡üÈ¢ý º¢ÈôÀ¡É ¸¡Ä¸ð¼Á¡É þ측ĸð¼ò¾¢ø, ¸ø¸¢ ¸¾÷ þÂì¸õ, ¾£ñ¼¡¨Á «¸üÚ¾ø, ¯ôÒî ºò¾¢Â¡¸¡Ãõ, ÒÄ¡ø ¯½× ¯ñ½¡¨Á, Å¢¾¨Å, À¡Ä¢Âø ¦¸¡Î¨Á §À¡ýÈ Å¢Î¾¨Ä ¯½÷× ¸¨¾¸¨ÇÔõ ºã¸ ¯½÷× ¸¨¾¸¨ÇÔõ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷. þÅ÷ ±Øò¾¢ø ¿¨¸îͨÅÓ츢Âô ÀíÌ Å¸¢ì¸¢ýÈÐ.
 11. 11. ÒШÁôÀ¢ò¾ý þÂüȢ º¢Ú¸¨¾¸û ¯ò¾¢¸û, ÅÊÅí¸û, ¯ûÇ¼ì¸ Ó¨È¸Ç¢ø À⧺¡¾¨ÉÓÂüº¢¸Ç¡¸«¨ÁóÐ,¯Ä¸«ó¾Š¨¾ô ¦ÀüȨŸǡ¸Å¢Çí̸¢ýÈÉ. ¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾¨Â¯Ä¸ò¾Ãò¾¢üÌ ¯Â÷ò¾¢ÂÓý§É¡Ê¡š÷. §ÁÉ¡ðÎ º¢Ú¸¨¾ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢ý À¨¼ôÀ¡ì¸ò¨¾ ¿ý̽÷ó¾ þÅ÷, «Åü¨È ¯ûÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎ, ¾ÁÐ ¦º¡ó¾ô À¨¼ôÀ¡Ù¨Á¢ý ÅÆ¢ º¢Èó¾ º¢Ú¸¨¾¸¨Ç þÂüÈ¢ÔûÇ¡÷. §¸Ä¢ì¨¸, Òá½õ, ¾òÐÅõ, ¿¼ôÀ¢Âø ¦¾¡¼÷À¡¸ ÀÄ ¸¨¾¸¨Ç ±Îò¾¢ÂõÀ¢ÔûÇ¡÷.
 12. 12.  ¿.À¢î¨ºã÷ò¾¢Â¢ý º¢Ú¸¨¾Â¢ø ÅÊÅÓõ ¯ò¾¢¸Ùõ Á¢¸×õ «üÒ¾Á¡¸ «¨ÁóÐ, ÁÉ¢¾ ÁÉ ¬Æò¨¾ò ¾õ ¸¨¾Â¢ý ÅÆ¢ º¢ò¾Ã¢ìÌõ ¾ÃÁ¡É º¢Ú¸¨¾¸¨Ç±Ø¾¢É¡÷.  Ì.À¡ ყ¸¡À¡Äý ¬ñ ¦Àñ ¯È¨Åì ¸Õ¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯½÷¨Âò àñ¼¡¾ Ũ¸Â¢ø, ¬ì¸ôâ÷ÅÁ¡É º¢Ú¸¨¾¸Ç¡É, ‘ãýÚ ¯ûÇí¸û’, ‘¾¢¨Ã’, ‘¬üÈ¡¨Á’ §À¡ýÈÅü¨Èî ¦º¡ø§Ä¡Å¢ÂÁ¡ì¸¢ÔûÇ¡÷.  º¡¾¡Ã½ Áì¸Ç¡ø ±Ç¢¾¢ø ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡¾Å¡Ú, ÌȢ£ðÎ ¯ò¾¢¨Â «¾¢¸õ ÀÂýÀÎò¾¢, Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡¸ º¢Ú¸¨¾±ØО¢ø ÅøÄÅ÷, ¦ÁªÉ¢ ¬Å¡÷.  Ä¡.º.áÁ¡Á¢÷¾õ Áó¾¢Ã ¯îº¡¼Éõ §À¡Ä ¦º¡ü¸¨Ç ´Ä¢ôÀ¡í̼ý ÀÂýÀÎòО¢ø ¾É¢ Óò¾¢¨ÃôÀ¾¢òÐûÇ¡÷.
 13. 13. ãýÈ¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1946-1970) À¡ò¾¢Ãô À¨¼ôÀ¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ¬Ù¨Á¢Öõ ¾É¢ò¾¢È¨Á ¦¸¡ñ¼ ¾¢.ƒ¡É¸¢Ã¡Áý, ¬ñ ¦Àñ ¯È¨Å ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ, ‘ÁȾ¢’, ‘ÓûÓÊ’, ‘º¢Ä¢÷ôÒ’ §À¡ýÈ º¢Ú¸¨¾¸¨Ç ±Ø¾¢É¡÷. «¸¢Äý ÅÚ¨Á, ¬ñ ¦Àñ ¯È×, Å¢¾¨Å ¿¢¨Ä, ÅÃ¾ðº¨½ì ¦¸¡Î¨Á, ¿ðÒ, ¸¡¾ø, Å£Ãõ §À¡ýÈ þÄ츢 ¦À¡Õñ¨Á¨Âì ¦¸¡ñ¼ º¢Ú¸¨¾¸¨Ç ±Ø¾¢É¡÷. ¾Á¢Æ¸ «Ãº¢ý ÀÃ¢Í ¦ÀüÈ ‘±Ã¢Á¨Ä’ ±ýÈ º¢Ú¸¨¾, ‘±í§¸¡ §À¡¸¢§È¡õ’ ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¿¡ÅÄ¡¸ ¯¾¢ò¾¢ÕôÀÐ º¢Ú¸¨¾Â¢ý ÅÇ÷¨ÂôÀ¨Èº¡üÚ¸¢ÈÐ.
 14. 14.  ¿¡.À¡÷ò¾º¡Ã¾¢ «¸¢Ä¨Éô §À¡Ä ÁÃÀ¢Âø §À¡ì¸¢ø ¸¨¾ þÄ츢Âò¨¾ ±ÎòÐî ¦ºøÖõ À¡íÌ ¦¸¡ñ¼Å÷. ¾¢Ã¡Å¢¼ þÂì¸î ¦ºøÅ¡ì̼ý ÀÌò¾È¢×ô À¡¨¾Â¢ø ¸¨¾ ±ØÐõ ¾¢ÈõÀ¨¼ò¾ «È¢»÷ «ñ½¡Ð¨Ã º¡¾¢ ºÁ ÁÚôÒ, ÅÚ¨Á, ¸ÄôÒ Á½õ, Àľà Á½õ, Å¢¾¨Å Á½õ §À¡ýÈÅü¨È ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ±ØÐŧ¾¡Î, Á¾ ¿õÀ¢ì¨¸¨Âì ¸ñÊòÐõ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.
 15. 15.  Ó. ¸Õ½¡¿¢¾¢ ÅÊÅ ¯ò¾¢Ô¼ý ÀÌò¾È¢×ô À¡¨¾Â¢ø, ‘Ìô¨Àò ¦¾¡ðÊ’, ‘¸ñ¼Ðõ¸¡¾ø´Æ¢¸’ §À¡ýȺ¢Ú¸¨¾¸¨Ç þÂüÈ¢ÔûÇ¡÷. Óü§À¡ìÌ ±Øò¾¡ÇÃ¡É ¦ƒÂ¸¡ó¾ý, §º¡¾¨É 㾢¡¸×õ À¢ýÉ÷ ƒÉÃﺸÁ¡É ¸¨¾¸¨ÇÔõ ±Ø¾¢É¡÷. º¢Ú¸¨¾Â¢ý¯ûǼì¸ò¾¢üÌõ ÅÊÅò¾¢üÌõ¯ÃÁÇ¢ò¾Åá¸ò¾¢¸ú¸¢È¡÷.
 16. 16. ¿¡ý¸¡õ ¸¡Äì¸ð¼õ (1976- þýÚŨÃ) ¸ÕòÐ, ¦º¡ø §¿÷ò¾¢, ¦Á¡Æ¢¨Âì ¨¸Â¡Ùõ Ó¨È ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¸¡Äò¾¢ý ÅÇ÷ìÌ ²üÀ º¢Ú¸¨¾ ÀÄ Á¡üÈí¸¨Çì¸ñÎ Åó¾Ð. º¢Ú¸¨¾ ¾Á¢ú Áì¸û Å¡ú쨸 ¿¢¨Ä¨Âô Àø§ÅÚ §¸¡½í¸Ç¢ø À¢Ã¾¢ÀÄ¢ìÌõ Ũ¸Â¢ø À¼÷óÐ ÅÇ÷óÐ Åó¾Ð. þýÚ, º¢Ú¸¨¾¸û Å¢Á÷ºÉ 㾢¢ø À¨¼ì¸ô¦ÀüÚ ÅÕž¡ø, §¾¨Å¢øÄ¡¾ ¦º¡øÄÃí¸¡Ãí¸Ùõ Å÷½¨É¸Ùõ ¾Å¢÷ì¸ôÀðÎ, ¸Õòиû ÓØÅ£îͼý «îº¢¼ôÀðÎûÇÉ.
 17. 17. ¸¨ÄÁ¸û, ¬Éó¾ Å¢¸¼É¢ø ¦¾¡¼í¸¢Â º¢Ú¸¨¾ À¢ý Á½¢ì¦¸¡Ê þ¾ú, Å¡Ã þ¾ú, ¿¡Ç¢¾Æ¢ý Å¡ÃôÀ¾¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø þ¼õ¦ÀüÚ, Å¡º¸÷ Áò¾¢Â¢ø º¢Ú¸¨¾ÀüȢ ÓبÁÂ¡É ¯½÷Å¢¨É ²üÀÎò¾ ¯¾Å¢ÂÐ. þýÚ, ¿ñÀý, §¿ºý, ¾¢ÉìÌÃø ¬¸¢Â ¿¡Ç¢¾ú¸Ç¢Öõ Å¡Ã, Á¡¾ þ¾ú¸Ç¢Öõ º¢Ú¸¨¾ìÌ þ¼õ ´Ðì¸ôÀðÊÕôÀÐ Ò¾¢Â ±Øò¾¡Ç÷¸¨Çô ¦ÀâÐõ ¬¾Ã¢ôÀ§¾¡Î, º¢Ú¸¨¾ ¦¾¡¼÷óÐ ¾Á¢ú ¯Ä¸¢ø Á¢Ç¢Ã ¯¾×¸¢ÈÐ.
 18. 18. º¢Ú¸¨¾ þ¨½Âò¾¢ø À£Î ¿¨¼§À¡¼ò ÐÅí¸¢ÔûÇÐ. þó¿¢¨Ä ¯Ä¸ò ¾Á¢ú º¢Ú¸¨¾ ±Øò¾¡Ç÷¸Ç¢ý «Ã¢Â À¨¼ôÒ¸û ´Õí§¸ þ¼õ¦ÀÈ Å¡öô¨À ²üÀÎò¾¢ò ¾óÐûÇÐ. ¸Õ «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¢Ú¸¨¾ ±ØÐõ §À¡ðÊ, º¢Ú¸¨¾Â¢ø ¾¢ÈÉ¡ö× áø¸û, ¦¾¡ÌôÒ áø¸û þÂüÈôÀðÎ ÅÕÅÐ, ¸øÅ¢ì ܼí¸Ç¢ø º¢Ú¸¨¾ ¦¾¡¼÷À¡É Àð¼¨È, ¸Õò¾Ãí¸õ, À¢üº¢ ¬¸¢Â¨Å ÅÆí¸ôÀξø ¬¸¢Â¨Å º¢Ú¸¨¾ «¸, ÒÈ ÅÊÅ¢ø ¾ý¨É ¦Áý§ÁÖõ ÒÐôÀ¢òÐ ÅÇ÷óÐ ÅÕŨ¾ô ÒÄôÀÎòи¢ÈÐ.
 19. 19. Á§Äº¢Âò¾Á¢úî º¢Ú¸¨¾  'இலக்கியக் குரிசில்' டாக்டர் மா.இராமமயா ஆவார். 'மலலசியத் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுக் களஞ்சியம்' என்னும் அருமமயான நூமல ஆக்கியளித்தார்.  ந.பாலபாஸ்கரன் மலலசியச் சிறுகததயின் ததாடக்கக் காலம் பற்றி எழுதியவர்களுள்குறிப்பிடத்தக்கவர்.  இவர் வானம்பாடி இதழில் எழுதிய 'கதத வகுப்பு : ஓர் ஆராய்ச்சி' என்னும் ததாடர்க் கட்டுதர இந்நாட்டுச் சிறுகதத வளர்ச்சியின் ததாடக்க காலத்தின் முக்கியத் தகவல்கதள மலலசிய எழுத்துலகம் அறிந்துதகாள்ளப் தபரிதும்உதவியாக இருந்தது.
 20. 20. மலலசியாவின் சிறுகதத இலக்கியம் ஏறத்தாழ 80 ஆண்டு காலவரலாறு உண்டு. 1930: முதல் சிறுகதத ததாகுப்பான "நவரச கதாமஞ்சரி: இதவ இனிய கற்பிதக் கததகள்" சிங்கப்பூரில் தவளியிடப்பட்டது. யாழ்ப்பாணம் வல்தவ லவ.சின்தனய்யா அவர்களால் தவளியிடப்பட்ட இத்ததாகுப்பில் ஐந்துசிறுகததகள் அடங்கியிருந்தன.
 21. 21. • 2 வரலாற்றில் மிக முக்கியமான அச்சிறுகததத் ததாகுப்பு அந்த ஆண்டில் தவளியிடப்பட்டு இருப்பதால் சிறுகதத என்னும் இலக்கிய வடிவம் 1930க்கு முன்னலர மலலசியாவில் பதடக்கப்பட்டிருக்க லவண்டும் என்று கூறுவது தவறாகாது. • தமிழ்நாட்டின் இலக்கியத்தின் லதாற்றத்திற்கும் மலலசிய சிறுகதத லதாற்றத்தின் கால இதடதவளி அதிகமில்தல .
 22. 22. 'மலலசியத் தமிழ்ச் சிறுகதத'யில் பாலபாஸ்கரன் இக்காலகட்டங்கதள ஆறாகப் பிரித்துள்ளார். - ததாடக்க காலம்(1930- 1941), - ஐப்பானியர் காலம் (1942- 1945), - கதத வகுப்பு முடியும் காலம் (1946- 1952), - முற்சுதந்திர காலம் (1953 -1957), - பிற்சுதந்திர காலம் (1958 -1969), - மறுமலர்ச்சிக் காலம் (1970 -1978)
 23. 23.  சாவித்திரி அம்மாள், சரஸ்வதி அம்மாள் லபான்ற தபண் எழுத்தாளர்கள் இந்தி தமாழிச் சிறுகததகதளயும், ஆங்கிலச் சிறுகததகதளயும் தமிழில் தமாழிதபயர்த்துள்ளனர்.  குமுதினி, குகப்பிரிதய, வசுமதி ராமசாமி, எம்.எஸ்.கமலா லபான்ற எழுத்தாளர்கள் காந்தியம், லதசியம், விததவ மறுமணம், பாலிய மணக் தகாடுதமகள், லதவதாசிக் தகாடுதமகள் ஆகியவற்தறக் கருப்தபாருளாகக் தகாண்டு பதடத்துள்ளனர்.
 24. 24. §Áü§¸¡ûáøÀðÊÂø • கணபதி.வி.லபராசிரியர்.(2004). தமிழ் இலக்கண இலக்கிய அறிமுகம், தசன்தன: சாந்தா பப்ளிலகஷ்ண். • சக்திலவல்.சு.டாக்டர்.(1999). இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் உதரநதட தசன்தன: மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம். • ¨¸Ä¡ºÀ¾¢.¸.§ÀẢâÂ÷(2006) þÄ츢ÂÓõ ¾¢ÈÉ¡ö×õ, ¦ºý¨É: ÌÁÃý ÀôÇ¢„÷Š. • http://www.tamilwriters.net/index.php/literature/sirukathai-ilakiyam • http://www.gunathamizh.com/2013/07/blog- post_24.html • http://murpokusinthanaikal.blogspot.com/2013/09/bl og-post.html

×