O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การวิเคราะห์นโยบาย รปม.21 มร.สค.

864 visualizações

Publicada em

งานกลุ่ม รปม.21

เน็ต พี่ต๋อม พี่อุ๊

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

การวิเคราะห์นโยบาย รปม.21 มร.สค.

 1. 1. การวิเคราะห์นโยบาย โครงการหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บริษัท โลโก้
 2. 2. โครงการหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ สนับสนุนผู้ประกอบ ธุรกิจ SME , SML กระตุ้นเศรษฐบกริจิหารงานคลังต้อง มีเสถียรภาพและยั่งยืน โครงการ OTOP พัฒนาตลาดเงินทุน แก้ปัญหาความยากจน และสร้างรายได้
 3. 3. ศูนย์ OTOP สนามบิน สุวรรณภูมิ
 4. 4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ OTOP
 5. 5. การวิเคราะห์ นโยบาย มี 4 ขั้น ตอน 11.. สสาาเเหหตตุุ // ทมี่มี่าาของนโโยยบบาาย 22.. นโโยยบบาาย 33.. ผลกรระะทบตต่อ่อนโโยยบบาาย 44.. ปรระะสสิทิทธธิผิผลของนโโยยบบาาย
 6. 6. 1. สาเหตุ / ที่มาของ นโยบาย
 7. 7. 2. นโยบาย
 8. 8. 3. ผลกระทบต่อ นโยบาย
 9. 9. 4. ประสิทธิผล ของนโยบาย
 10. 10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ OTOP

×