O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Монгол, солонгос
хэлний харьцуулсан
хэлзүй
Ц.Оюунгэрэл
2015-2016 оны 2-р улирал
Монгол солонгос хэлний
харьцуулсан хэлзүй
몽골어와 한국어 비교 문법
Хичээл заах багш
 Ахлах багш Ц.Оюунгэрэл
 Холбоо барих утас: 91969166
 Е-мэйл хаяг: yonna1412@gmail.com
 Албан өрөө: А...
Хичээлийн цагт баримтлах журам
 Хичээлийн цагаас хоцрохгүй байх, 10-20
минутыг хоцролтоор авч, 20 минутаас
хойших таслалт...
 Хичээлийн дундуур гарч явахгүй байх. Гарч
явсан тохиолдолд эргэж орохыг
зөвшөөрөхгүй ба таслалтаар авна.
 Хичээл эхлэхэ...
 Гэрийн даалгаврыг цаг тухайд нь өгнө. Хоцорсон
даалгаврыг авахгүй, ямар нэгэн шалтгаан сонсохгүй.
 Багаар хуваагдаж, ил...
Хичээлийн үнэлгээ
 Хичээлийн идэвх ирц: 30 оноо
 Гэрийн даалгавар, илтгэл тавих: 20 оноо
 Бие даалтын ажил: 10 оноо
 С...
Сурах бичиг, гарын авлага
 Монгол, солонгос хэлний хэлзүйн харьцуулал,
한국어 몽골어 비교 문법,Г.Баярмаа, 2016 он
 표준국어문법론, 남기심, 2...
Хичээлийн зорилго
 Солонгос, монгол хэлний хэлзүйг
харьцуулан онолын суурь мэдлэгтэй
болох, харьцуулан судлах онол аргазү...
Хичээлийн агуулга
 Харьцуулсан хэлзүйн тухай онол: хэлзүй
гэж юу вэ?
 Харьцуулсан хэл зүйд юу юу багтах вэ?
 Авиа зүй
...
 Өгүүлбэрзүй: нийлмэл өгүүлбэр, зэрэгцсэн
нийлмэл өгүүлбэр, угсарсан нийлмэл өгүүлбэр
 Цагийн ай: одоо, өнгөрсөн, ирээдү...
Хичээлийн үнэлгээ
 Ирц, идэвх: Долоо хоногт нэг удаа лекцийн хичээлтэй.
Нэг ирц 1 оноо, хичээлийн төгсгөлд лекцийн товчло...
 Илтгэл тавих: өмнөх хичээлийн сэдвээр
илтгэл тавих ба нийт 9 цагт хуваагдана.
Лекцийн дараа 15 минут оногдоно.
Илтгэлийн...
Бие даалтын ажил ба шалгалт
Бие даалт нь 10 оноотой ба 14-р
долоо хоногт хураалгана
Бие даалтын сэдэв нь оюутнууд
лекций...
Сэдвийн шалгалт: сэдвийн шалгалт
нь 7-р долоо хоногт байгаа ба үзсэн
агуулгын бичгээр авна. Нийт 20
оноотой.
Улирлын шал...
Харьцуулсан хэлзүй
 Их дээд сургуулийн бакалаврын
сургалтанд хэлзүйг монгол хэл
бичиг,найруулгазүй, орчинцагийн монгол
хэ...
Тэгвэл харьцуулсан хэлзүй гэдэг
хичээл маань уг хоёр хэлний хэлзүй
буюу авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй,
утгазүйн талуудыг хар...
Хэлзүй гэж юу вэ?
 Хэлзүйн байгууллыг судлах хэл
шинжлэлийн салбар ухааныг хэлзүй буюу
грамматика гэнэ.(В.И.Кодухов)
 Гр...
Хэлзүй юуг судлах вэ?
 Хэлзүй нь бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орсон
хэлзүйн үгийн бүтэх, хувилах зүй тогтол,
үүрэг харьцааг с...
Хэлзүй
 Хэлзүйг судлах зорилго, агуулга дээр нь
тулгуурлан
 1. үгзүй (морфология)
 2. өгүүлбэрзүй (синтаксис) гэсэн хоѐ...
Үгзүй (морфология) юу судлах вэ?
 Хэлзүйн үгийн бүтэх хувилах зүй тогтлыг
буюу хэлзүйн үгийг хэлбэр, бүтцийн
талаас нь ут...
Өгүүлбэрзүй(синтаксис) юуг судлах вэ?
 Хэлзүйн үгийн үүрэг харьцааг буюу
харилцааны үндсэн нэгж болох
өгүүлбэрийн хам бүт...
Хэлзүйг судлах аргаар нь:
 •Тодорхойлох хэлзүй: Хам цагийн үүднээс
тухайн хэлний хэлзүйн байгууллыг
судална.
 •Түүхэн хэ...
Хэлзүйг судлах аргаар нь:
 Харьцуулсан хэлзүй: Ойрын ба холын төрөл
хэлний хэлзүйн байгууллыг судална. (Монгол
хэлний хол...
Бүтэц хэлзүй:
 Хэл нь тэмдэг, дохионы үелэн шаталсан
тогтолцоо, бүхэл нь хэсгээс, хэсэг нь
нэгжүүдээс бүрдэх бөгөөд бүлэг...
Хэлзүйн үндсэн ойлголт:
 1. Хэлзүйн утга (grammatical meaning) Үг
тус бүрийн үгийн сангийн бодит утгаас
хийсвэр, хэсэг бү...
 3. Хэлзүйн арга (grammatical means):
Хэлшинжлэлд хэлзүйн утга, хэлбэр
хоѐрын нэгдлийг хэлзүйн арга гэдэг.
 4.Хэлзүйн ай...
ТҮҮХЭН ХАРЬЦУУЛСАН ХЭЛ
ШИНЖЛЭЛИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
 Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл бол хэлний
тухай ухааны хөгжлийн цоо шинэ ...
Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл үүсч
буй болсон урьдчилсан нөхцөл
 16-18-р зууны турш бидний дээр өгүүлсэн хэл
шинжлэлийн ...
 Нөгөөтэйгүүр, Европт бүр 16-р зуун
гарахын өмнө тэр үед мэдэгдэж байсан
хэлний тоймын тогтоох оролдлого хийж
байжээ. 155...
 Бүр 1538 онд Францын соён гэгээрүүлэгч
Гвилельм Постеллус /1510-1581/ “Олон хэлний
урга төрөл” номдоо хэлний ургийн анхн...
 Германы соён гэгээрүүлэгч Готфрид Вильгельм
Лейбниц “Хүний оюун ухааны шинэ
туршилт” номдоо дэхийн орчин үеийн бүх
хэлий...
 Тэрээр дэлхийн нийт хэлийг
 1. Арамей буюу семит
 2. Яфет гэж 2 үндсэн 2 бүлэгт хуваасан байна.
 Сүүлчийн бүлгийг дот...
 М.В.Ломоносов 1755 онд “Орос хэлзүй”, 1757
онд “Орос хэлэнд сүм хийдийн ном зохиолын ач
тус” болон бусад бүтээлдээ олон ...
 Бусад оронд, тухайлбал Испанид 18-19-р зууны зааг
дээр Лоренцо Эрвас-и-Пандура “Манай дэлхийн
үзэл” 21 боть нэвтэрхий то...
 1806-1817 оны хооронд Берлинд И.Х.Аделунг, И.С.
Фатер нарын “Митридат буюу 500 орчим хэл
аялгуунд “манай эх орон” нийлэм...
 1767 онд Францын лам Кёрду энэтхэг-европын олон хэл
урга нэгтэй болох тухай илтгэлийг Академидээ бичгээр
илгээжээ. Тэрбэ...
 1808 онд Германы нэрт эрдэмтэн Фридрих Шлегель
/1772-1829/“Индусуудын хэл, ухааны
тухай” номоо хэвлүүлжээ. Түүндээ зохио...
Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл үүссэн
эхний үе
 19-р зууны тэргүүн хагаст энэтхэг-европын хэлний
ургийг тодорхой хэлний т...
мөн Германы нэрт шинжээч Я.Гримийн
“Герман хэлзүй”(Deutsche
Grammatik, Bd.1 Gottigen, 1819),1820
oнд Оросын нэрт судлаач
...
Дээрх бүтээлүүд судалгааны үзэл
баримтлал, судлагдахуун хүрээ
зэргээрээ өөр хоорондоо ялгаатай.
Гэвч тэр бүгдэд хөгжлийн ...
 Төрөл хэлүүдийг өөр хооронд нь
харьцуулах нь хэл бүрийн түүхэн
хөгжилд гүнзгий нэвтрэх чухал арга
хэрэглэхүүн болжээ. Өө...
 Дараагийн хэдэн арван жилд гарсан
бүтээлүүдийн зохиогчид дээрх эхлэлийг
бататган самгарди, иран, герег, латин,
слав, бал...
 Тодорхой бүлэг хэлний хэлзүйн
тогтолцоо, үгийн сангийн давхаргыг
түүхэн хөгжлийн талаас нь
харьцуулан,эртний бичгийн эх
...
н
нэг талаас, Энэтхэг-европын олон
хэлний бүтэц, бүрэлдэхүүнийг
боловсруулах чухал нөхцөл
бүрэлдүүлэх нөгөөтэйгүүр, тэрхү...
Дүгнэлт
 Хичээлийн үнэлгээ, оноо өгөх аргачлалтай
танилцаж, гэрийн даалгавар, бие даалт хийх
аргазүйг мэдэж авсан.
 Хичэ...
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.
Сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү?
 Хатуу өвөл харьж, урин хавар айсуй
Хамаг бэрхшээл үлдэж, угтах баяр айсуй
Буурал жил улир...
 Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй
Дээл бүсэн гоёлтой
Дэлхий тэнийм баясгалантай
Дээдэс нялхаст бэлэгтэй
Хоймортоо нарны бурхадтай
...
Монгол, солонгос
хэлний харьцуулсан
хэлзүй
Лекц 2
2016.02.12
Солонгос хэл ба монгол хэл
 Солонгос, монгол хэл нь алтай язгуурын хэлний бүлэгт багтдаг.
 Үг, үеийн бүтэц ижил төстэй.
...
Монгол бичиг үсгийн түүх
 Киданууд нь их, бага гэсэн хоёр төрлийн бичигтэй байсан. Эдгээр нь одоо
ч гэсэн бүрэн тайлагдаа...
Монгол бичиг үсгийн түүх
 Дөрвөлжин бичиг
 Дөрвөлжин бичгээр "Вики" гэсэн үг
 Дөрвөлжин бичиг нь Хубилай хааны зарлигаар төвдийн Пагва лам
Лодойжалцан 1269 онд зо...
Дөрвөлжин бичиг нь Юань гүрнийг
мөхтөл албан бичиг болгож (1368 он
хүртэл) хэрэглэгдэж байсан гэх боловч
түүнээс хойш мон...
 Дөрвөлжин үсгийн мөхлийн шалтгааныг судлаачид нэг талаас бичихэд
төвөгтэй, цэг тэмдэг тавьдаггүй, үг хоорондын зааг тодо...
Монгол бичиг үсгийн түүх
 Тод бичиг
 Ойрадын лам Зая Бандид Намхайжамцын 1648 онд зохиосон. Монгол
бичгийг жинхэнэ аялга...
 Соёмбо үсэг
 Соёмбо үсгийн бирга тэмдэг
 Соёмбо үсэг нь 1686 онд Гомбодоржийн
Занабазарын зохиосон, Монгол, Санскрит, Төвд үг бичихэ...
 Хэвтээ дөрвөлжин үсэг
 Соёмбо үсгийн хамтаар Занабазар нь хэвтээ дөрвөлжин үсэг гэгчийг
зохиожээ. Энэ нь 1801 онд л дах...
 Вагиндрагийн үсэг
 Вагиндрагийн үсэг нь 1905 оны үед Буриадын лам Агваандорж монгол, тод
үсэгт тулгуурлан зохиосон бури...
 Монгол бичиг
 Авиаг тэмдэглэх тэмдэгтүүдийг нь Монгол үсэг, тэрхүү үсгээр бичсэн
зүйлсийг Монгол бичиг (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌)᠌гэж нэрлэх нэгэ...
 Өдгөө Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах
Оронд Монгол хэлийг тэмдэглэхэд албан ёсоор хэрэглэдэг б...
 Монгол хэлд зориулан бүтээгдсэн хамгийн анхны болоод хамгийн их
амжилт олсон бичиг. Чингис хааны бичгийн түшмэл Тата-Тун...
 Латин үсэг
 1941 оны 2 сарын 1-нд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс латин үсгийг албан
ёсныхоо бичгээ болгосон боловч хоёрх...
 Кирил үсэг
 Кирилийг 1946 онд Монголын албан ёсны бичиг болгосон. Монголд
хэрэглэгдэж буй кирил цагаан толгой нь Оросын...
Солонгос үсгийн түүх
 Солонгос үсэг эсвэл Ханъгыл үсэг (Солонгос хэл: 한글、Hangeul) нь
солонгос хэлийг тэмдэглэх авианы бич...
 Солонгосчууд хангыл үсгийг зохиохоос өмнө ханз үсгийг хэрэглэдэг
байсан. Зөвхөн дээд зиндааны хүмүүс л ханз үсгийг мэддэ...
 Солонгос хэл нь 15-р зууны хагас хүртэл өөрсийн гэсэн нэгдмэл бичиг
үсэггүй байсан бөгөөд хятад үсгийг өөрийн хэлний дуу...
 Тэгвэл ханз үсгийг солонгосчууд хэзээнээс хэрэглэж эхэлсэн бэ?
 한국에 한자가 전래된 것은 BC 2세기의 위만조선(衛滿朝鮮)까지 거슬러 올라갈
수 있다고 한다. 그...
 한자의 발생은 약 5000년 전, 전설시대인 3황5제(三皇五帝) 때, 가공의 인물인
황제(黃帝)의 사관(史官) 창힐(蒼頡)이 새와 짐승들의 발자국을 보고
창안하였다는 설이 있으나 믿을 만한 근거가 희박합니다.
 Хойд Солонгос улсад Чосон гульча (Солонгос хэл: 조선글자、Chosŏn'gŭlcha)
хэмээн нэрлэж байна. Солонгосын хойгт албан ёсоор хэ...
 Өөр хэлний бичиг үсгээр солонгос хэлний үгийг тэмдэглэх, ард олноо
бичиг үсэгт тайлуулах, цаашлаад бичгийн хэлээ сайжруу...
 Хангыл бол авианы бичиг бөгөөд гийгүүлэгч, эгшгээр хуваагддаг. Анх 17
гийгүүлэгч, 11 эгшиг нийт 28 үсэг зохиосон хэдий ч...
 Гийгүүлэгчийн зүй тогтол
 Гийгүүлэгчийг зохиохдоо “хэлбэр дүрс дууриах”, ба “зурлага нэмэх” гэсэн
хоёр зарчим баримталс...
 Эгшгийн зүй тогтол
 Эгшиг авиаг “тэнгэр, газар, хүмүн” гэсэн гурван хүчинд шүтэж, арга
билгийн зарчимд үндэслэн зохиосо...
 Солонгос үсэг нь монгол бичгийн адил авианы бичиг
бөгөөд эгшиг ба гийгүүлэгч үсгүүдтэй. Анх 17 гийгүүлэгч, 11 эгшиг, ний...
Бичиг үсгийн харьцуулал
Монгол бичиг үсэг
 Дөрвөлжин үсэг
 Тод үсэг
 Соёмбо үсэг
 Монгол бичиг
 Латин үсэг
 Кирил үс...
Монгол, солонгос хэлний эгшиг авиа
 ОЦМХ-д 19 эгшиг авиалбар бий.
 Үүнд: богино эгшиг 7
- а, э, и, о, у, ө, ү
- Урт эгши...
Эгшиг авиа
 Хэлний хойгуур: а, э, о, у, ө, ү
 Хэлний урдуур: и
 Уруулын эгшиг: о, у, ө, ой, уй, үй
 Уруулын бус эгшиг:...
Солонгос хэлний эгшиг авиа
 모음은 폐에서 나오는 공기가 장애 없이 목청 사이를 지나면서 생기는 목청의
떨어 울림 입안에서 조절되어 나오는 소리이다.
 원순모음: 우, 오, 유,요
 평순모음:...
Монгол хэлний гийгүүлэгч авиа
 Гийгүүлэгч авиаг хэлэхэд уушигнаас гарсан хийн хүчтэй түрэлт амны
хөндийд ямар нэгэн саад ...
 Дуутай сул гийгүүлэгч:б, в, м, г, д , з л, н, р, г,
 Дуугүй чанга гийгүүлэгч:п, ф, к, с, т, х, ц, ч, ш
 Уруулын гийгүү...
 уруулын гийгүүлэгч: Зарим гийгүүлэгчийг хэлэхэд уруул бусдаас илүү
оролцох тул уруулын гийгүүлэгч гэнэ.
 Уруулын гийгүү...
 Орчин цагийн монгол хэлний зарим гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэл идэвхитэй
оролцдог. Тэхдээ тухайн гийүүлэгчийг өгүүлэхэд хэлн...
 1/ Хэлний үзүүрийн гийгүүлэгч: Монгол хэлний “т,д,ц,ч,з,ж н, с, ш,л,р,”
гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэлний өмнөд этгээд идэвхи...
 3/ Хэлний угийн гийгүүлэгч: Орчин цагийн монгол хэлний “г,х,нг,к,г,”
гийгүүлэгч хэлний угийн гийгүүлэгч болно. Эдгээр 5-...
Солонгос хэлний гийгүүлэгч үсэг
 한국어의 자음: 가, 나, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ,ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ,ㅎ
 ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ
 모두 19개의 음모가 있다.
 입술 소리: ㅁ...
 약한 소리: ㅂ,ㄷ,ㅈ,ㅅ,ㄱ
 된소리:ㅃ,ㄸ,ㅉ,ㅆ,ㄲ
 거센소리: ㅍ,ㅌ,ㅊ,ㅋ
 양순음: ㅂ,ㅃ,ㅍ,ㅁ
 전설음:ㄷ,ㄸ,ㅌ,ㅈ,ㅉ,ㅊ,ㅅ,ㅆ,ㄴ,ㄹ
 후설음:ㄱ,ㄲ,ㅋ,ㅇ
 성문음: ㅎ
Гэрийн даалгавар
 Солонгос, монгол хэлний эгшиг, гийгүүлэгч авианы харьцуулал хүснэгт
хийх
 А4 цаасны нэг нүүрэнд гараар...
 Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
한국어 몽골어 비교 문법
격조사 비교
2015.03.09
격조사 비교(Тийн ялгал)
 몽골어와 한국어는 교착어다. (Залгамал хэл)
 교착어는 조사가 발달한 것이다.(Дагавар нөхцөл)
 격조사는 문장내의 단어들을 연결하는 기능이 있다.
몽골어와 한국어 격조사
 몽골어 격조사는 단어의 결합 또는 문장내에서 명사, 명사와 동사 사이 관계를
가리키는 문법 범주이다.
 한국어 격조사는 한 문잔내에서 주로 체언에 연결된다.
몽골어 격조사 -대부분 8개의 격조사가 있다:
 주격 - нэрлэх
 속격- харьяалах
 대격- заах
 여-처격- өгөх орших
 도구격- үйлдэх
 탈격- гарах
 공동격 -хам...
주격조사
 몽골어 주격 조사는 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр)
 한국어 주격조사는 ‘이/가, 은/는’이다.
예:
책이 있습니다.
НомØ байна.
나는 책을 읽습니다.
БиØ ном уншиж ...
주격조사
 한국어 격조사는 ‘이/가’, ‘은/는’이
 주어를 높일 때 ‘-께서’
 주어가 단체일 때 ‘-에서’
 인수를 나타낼 때 ‘-서’가 쓰인다.
 몽골어 격조사 영형태이지만
 높임 조사 - тан
 주...
비교 예문
 선생님께서 오신다.
 Багштан ирж байна.
 정부에서 새로운 정책을 발표했다.
 Засгийн газраас шинэ бодлогоо танилцуулав.
 혼자서 어디로 가니?
 ...
몽골어 주격조사 특징
 몽골어의 주격조사가 영형태 (Ø ) 로 나타나는 것이 일반이지만
탁격조사( гарахын т.я -аас), 속격어미 (харьяалах т.я-ын нөхцөл –ийн,ын)나
대격어미 (з...
예문
 Намайг явсны дараа бороо оржээ.
 내가 간 이후 비가 왔다.
 Чиний хэлсэн үг зөв.
 네가 한 말이 맞다.
 Ээжийн тарьсан цэцэг сайхан у...
속격조사/관형격 조사
(Харьяалахын тийн ялгал)
 몽골어 속격 조사: “-н,-ийн, -ын, -ий,-ы”
Аавын ном, ээжийн цаг, хүний юм, нарны гэрэл, сүү...
몽골어 속격조사
 몽골어 속격조사는 명사 + 명사
 명사 기능을 하는 형용사, 수사, 보조사 + 명사 사이 관계를 가리키는 격어미다.
 속격을 표시하는 형태는: “-н,-ийн, -ын, -ий,-ы” 등 변이형이...
예문
Аавын ажил
아버지의 일
Сайны гэрэл
좋은 빛
Уулзахын заяа
만날 운명
한국어 격조사
 한국어 격조사는 명사+명사 = 명사구로 묶어 주는 어미다.
 ‘-의’ – 속격조다, 소유격조사
 앞 명사로 하여금 뒷명사를 수식하는 구실을 한다.
 이 때문에 ‘-의’는 관형격어미다.
예문
 철수의 동생이 키가 크다.
철수 + 의 + 동생
철수의 동생 - 명사구
몽골어 속격조사 특징
 속격조사 형태이지만 주격조사이다.
Туяагийн дуулсан дуу надад таалагдлаа.
토야가 부른 노래가 내 마음에 들었다.
Ээжийн хийсэн хоол амттай.
어...
관형격조사 생략
‘-의’ 생략이 가능한 경우
- 소유주 + 피소유주: (철수의 신발, 선생님의 책)
- 전체와 부분: (학교의 입구, 시계의 바늘)
- 친족 관계: (철수의 누나, 영희의 언니)
관형격 조사 생략 불가능
 ‘-의’ 생략 불가능한 경우
- 소유자가 불분명한 경우 : (누군가의 책)
- (서울의 눈 오는 거리)
- 은위적인 관계: (5월은 가정의 달)
 오늘 수업은 여기까지입니다.
 감사합니다.
대격 조사/목적격조사
 대격 조사 (Заахын тийн ялгал) : -ыг, ийг, г
명사와 명사 기능을 수행하는 형용사, 수사, 보조동사를
타동사와 결합시키는 격조사를 대격조사라고 한다.
 목적격조사: 을...
예문
 Сайныг дагавал сарны гэрэл
 Мууг дагавал могойн хорлол
 나는 밥을 먹었다.
 그는 약속을 잊었다.
대격조사 특징
 대격조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр)
Би ном Ø уншиж байна. (Би ном (ыг) уншиж байна.)
 대등적으로 나타나는 명사에 대격조사가 불필요할 경...
목적격조사 특징
 목적격조사 생략되는 경우가 많다.
나는 과일 잘 먹는다. (나는 과일을 잘 먹는다.)
나 친구 만나러 간다.(나는 친구를 만나러 간다.)
 구어체에서 받침이 없는 말 아래에서는 ‘ㄹ’을 쓰기도 한다...
여 – 처격 조사
(өгөх оршихын тийн ялгал)
 문장 안에서 서술어와 체언과의 관계 의미를 파악하는 데 일차적인 목표를 두고
있다는 것이다.
- 에, 에게, 한테, 께, 더러, 모고
여-처격 조사는 ...
에게/한테/더러/보고/께
 그것을 철수에게 주어라.
 엄마가 저더러 책 읽으라고 하셨다.
 이 가방을 할머니께 드릴 거예요.
 그가 나보고 이것 좀 가르쳐 달라고 했다.
 친구한테 그 소식을 알려 주었다.
몽골어 여-처격 조사
 체언+동사
Ахад өглөө.
 수사+동사
Тэдний тавд нь алим, нэгд нь чихэр өглөө.
 동사+동사
Уулзсанд нь баярлаж, уурласанд н...
몽골어 여-처격 조사
 여-처격조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр)
(대등 명사와 처소와 시간을 나타나는 단어에 나타난다.)
예:
Би эх орон Ø, ард түмэн Ø, нутаг усны...
 몽골어 여-처격 조사는 공식과 문어체에서는 “-аа,ээ,оо,өө”가 있다. 예를 들면:
Залуучуудын чуулган УБ хотноо болов.
 몽골어 여-처격 조사 앞에 불규칙 “-н”이 나온다. ...
 오늘 수업은 여기까지입니다.
 감사합니다.
도구격 조사
(Үйлдэхийн тийн ялгал)
 Холбоо үг, өгүүлбэрийн бүтэц дэх жинхэнэ нэр ба жинхэнэ нэрийн үүргээр
орсон тэмдэг нэр, т...
예문
 Захиагаар харилцдаг байсан үе өнгөрчээ.
 Орчин үед цахим тоглоомоор тоглодог болжээ.
 나는 겨울에도 냉수로 세수를 한다.
 창호는 피 나...
도구격 조사
(Үйлдэхийн тийн ялгал)
 어떤 물건의 재료 및 원료/수단 및 도구 등을 나타내는 도구격 조사이다.
- (으)로
예:
한국 음식은 젓가락으로 먹어요.
(으)로서와 (으)로써
 (으)로서
- 지위나 신분 또는 자격을 나타내는 격 조사.
- (예스러운 표현으로) 어떤 동작이 일어나거나 시작되는 곳을 나타내는 격
조사.
그는 친구로서는 좋으나, 남편감으로서는 부족한 점이...
 (으)로써
1. 어떤 물건의 재료나 원료를 나타내는 격 조사. 격 조사 ‘으로’보다 뜻이
분명하다.
2. 어떤 일의 수단이나 도구를 나타내는 격 조사. 격 조사 ‘으로’보다 뜻이
분명하다.
3. 시간을 셈할 때 셈에...
도구격 조사
 명사와 명사 기능을 하는 형용사, 사사, 용언과 관련이 되는 격조사이다.
- аар, ээр, оор, өөр
예:
Модоор хийсэн эд зүйл үнэтэй.
Уул усаар баян дэл...
도구격 조사
 도구격 조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр)
(대등 명사에 나타난다.)
예:
Эдгээр тоглоомыг мод Ø, төмөр Ø, шил Ø, цаасаар хийсэн.
Тэд...
몽골어와 한국어 탈격조사
 장소의 이동에는 출발점과 도달점이 전제되어야 하므로 두 가지 조사가
필요하다. 이동의 출발점을 나타내는 데에는 ‘에서’를 사용한다. 이때 출발점을
정확하게 밝히고자 할 때는 ‘에서부터’를 사...
한국어 탈격 조사
(Гарахын тийн ялгал)
 탈격 조사는 상황을 가르킨다. 한국어 탈격조사는
‘-에서/-한테서/-에게서’라는 조사가 있다.
-에서: 어떤 것이 시작한 것을 가르킨다.
예:
저는 한국에서 왔...
부터/에
 시작 시간을 나타내거나 변화가 일어나는 시점을 나타낼때에는 ‘부터’나 ‘에’를
사용한다. 이때 시작점을 분명히 하고자 할 경우에는 ‘부터’를 사용한다.
한국어 수업은 열시부터/에 시작합니다.
그 영화는 올해...
에/부터
 서술어 자체만으로 시작이나 변화의 의미를 갖지 못 할 때에는 ‘에’를 쓰는
경우와 ‘부터’를 쓰는 경우의 의미가 다르다.
나는 어젯밤에 한국어를 공부했어요.
나는 어젯밤부터 한국어를 공부했어요.
에게서/한테서/(으)로부터
 물건을 받거나 추상적인 영향을 받을 때 그리고 말을 들을 때 ‘에서’와 같이
‘에게서/한테서’ 또는 ‘(으)로부터’를 사용한다.
나는 친구에게서/한테서/로부터 선물을 받았어요.
나는 민수에...
 에서 – 주격조사로 쓰인다.
축구는 우리 학교에서 이겼다.
 에서 - 장소를 나타낸다.
그는 한국에서 태어나서 몽골에서 자랐어요.
몽골어 탈격조사
 탈격조사: -аас, ээс, оос, өөс
 영형태: Ø
Ой модноос гарч ирсэн амьтад байна.
Монголоос ирсэн ажилтан байна.
Би энэ ту...
몽골어 탈격조사 특징
 탈격조사 앞에 ‘н’이 나온다.
Мориноос унаж үзсэн удаатай.
Уулнаас түүсэн цэцэг анхилам үнэртэй.
 탈격조사 앞에 ‘г’이 나온다 .
Тө...
몽골어 탈격조사 특징
 탈격조사는 문장의 뜻을 따라 ‘н’이 오는 경우에는 탈격조사가 구별된다.
Хоёроос нэгийг авлаа.
Хоёрноос эхлэн ажиллаа.
몽골어 탈격 조사
 몽골어 탈격 조사는 명사와 동사를 연결한다. 탈격 조사는 “аас, ээс, оос, өөс”
이다.
예:
Би монголоос ирсэн.
Ойгоос ирсэн түлээчид гэрийн г...
공동격 조사
(Хамтрахын тийн ялгал)
 한국어 공도격 조사는 ‘-와/과, -(이)랑, -하고’ 등이다.
단어들을 연결하는 기능이 있는 조사는 공동격 조사이다.
예:
교실에 의자와 책상이 많아요.(-와/...
 ‘공동’이란 ‘함께함’을 의미하며, ‘상대’란 서로 짝이 되는 관계를 말하는데, 이
경우에는 ‘와/과’를 사용한다.
 ‘와/과’ 대신에 ‘하고’, ‘(이)랑’을 사용하여 공동과 상대의 의미를 나타내기도
한다.
민수...
 ‘-과/와’는 ‘함께’와 같이 쓴다.
엄마와 함께 시장에 갔다.
 ‘만나다, 헤어지다, 싸우다, 사귀다, 친하다, 관계있다/없다, 다르다, 닮다’
이들은 공동격조사 ‘와/과’, ‘하고’, ‘랑’을 늘 달고 다닌다....
 ‘와/과’는 앞에서 ’와’는 달리 순수히 두 명사를 접속시켜 준다.
나는 고등학교에서 국어와 역사를 좋아하였다.(모두)
 ‘같다, 다르다’등과 함께 쓰인다.
여기 날씨는 우리 고향과 같아요.
몽골어 공동격 조사
 몽골어 공동격 조사는 명사와 동사를 연결한 격조사이다.
- тай, той, тэй 조사이다.
Ахтайгаа хамт ирлээ.
Надтайг ярилцсан хүн бол хамаатны х...
 ‘Хамт, цуг, адил, ижил, төстэй’ 등 단어와 같이 쓰인다.
Түүнтэй төстэй зүйл бас тохиолдож байжээ.
 형태가 같지만 뜻이 다른 조사가 있다. 명사에서 관형어...
 Хамтрахын тийн ялгалын ард хамаатуулах нөхцөл орно.
Эгчтэйгээ дэлгүүр лүү явлаа.
 лугаа, лүгээ гэсэн хувилбар бий. – “х...
방향격 조사
(Чиглэхийн тийн ялгал)
 방향격 조사는 어떤 것의 전진한 의미를 가르킨다.
 한국어 방향격 조사는 ‘-(으)로’이다.
예:
이 층으로 오세요.
교실로 들어오세요.
 이동의 도달점을 나타내는데 사용되는 조사에는 ‘-에’, ‘(으)로’가 있다. 이 두
조사는 의미가 조금 다르다.
‘에’ – 목표점 또는 도달점을 말할 때
‘(으)로’ – ‘을/를 향하다’ 의미인 방향을 나타낼 때 사...
 방법을 나타낸다.
돌로 지은 집이라서 정말 튼튼하군요.
 원인을 나타낸다.(때문에)
교통사고로 죽는 사람이 매년 늘어나고 있대요.
 수단/자격을 나타낸다.
부모가 일찍 돌아가셔서 고아로 자랐어요.
 변화/결과를...
몽골어 방향격 조사
 방향격 조사는 “-руу, рүү, луу, лүү”이다.
예:
Уул руу билчсэн хонь уруудлаа.
Гэр рүү явсан хүмүүс буцаж ирлээ.
 또한 “-а...
 몽골어 공동격조사는 최근에 나온 가설이다.
 그 전에는 여/처격조사와 같이 보았다.
 Хамаатуулах нөхцөл хамт залгагдана.
Гэр лүүгээ явлаа. Тэр байр руугаа ...
 오늘 수업은 여기까지입니다.
숙제가 있습니다. 숙제는 다음주 화요일까지 내야 한다.
숙제 내용:
1. 한국어와 몽골어 격조사를 연구한 논문 있는지 알아보기
2. 몽골어와 한국어 격조사 비교한 표를 만들어 오기(조사 ...
한국어 몽골어 파생법
2016.02.29
한국어와 몽골어 파생법
 파생법 / 파생어
 합성법/합성어 조어법
Үг бүтэх арга
Үүсмэл үг үүсэх
Нийлмэл үг үүсэх
Нийлмэл үг үүсэх арга
Монгол хэлний үг бүтэх үндсэн арга
 Дагаврын арга
Үгийн язгуур, үндсэнд үг бүтээх дагавар залгаж шинэ үг бүтэх аргыг дага...
Дагаврын аргаар нэр үг бүтэх:
 нэр язгуураас:
Жинхэнэ нэр: малчин, салхивч, араатан, ахмад, тэмээлзгэнэ, дөрвөлжин,
дүрс
...
 Үйл язгуураас:
Жинхэнэ нэр: санал, барилга, уулзалт, барилдаан,бичиг, зураач, уншигч,
сууц
Тэмдэг нэр: зөрүүд, дүүрэн, с...
Идэвхгүй язгуураас нэр үг бүтэх
 Жинхэнэ нэр: овон, товон, гуна, гүвээ
 Тэмдэг нэр: гэдгэр, солир, хазгай, дэлдэн
 Орон...
Дагаврын аргаар үйл үг бүтэх
 Үйл язгуур, үндсээс:
Тусах үйл үг бүтэх: үзүүл, заалга, сурга, бүтээ, ярилц, нухал, залгил
...
 Нэр язгуур, үндсээс
Тусах үйл үг бүтэх: савла, шагна, үрчил, буруушаа
Эс тусах үйл үг бүтэх: тодор, томд, чулууж, суурьш...
Идэвхгүй язгуураас үйл үг бүтэх:
 Дүрслэх язгуураас: хагал, нугач, цоор, арзай, гялсхий, сарталз, гэдгэнэ
 Дуурайх язгуу...
Үг нийлэх арга
 Нэр үг бүтэх
Зэрэгцээ нэр үг: эрх чөлөө, аз жаргал, ядуу зүдүү, үр дүн, хол ойр, дээр доор,
малгай залгай...
Үг нийлэх аргаар үйл үг бүтэх
 Зэрэгцээ үйл үг бүтэх: гуйж гувш, элбэж дэмнэ, босч суу, ирж оч, уншиж
муншиж
 Хамжсан уг...
Үг бүтэх туслах арга
 Авиа сэлгэж үг бүтэх:
Эгшиг авиа: бандгар, бэндгэр, биндгэр, бондгор, бөндгөр, бундгар, бүндгэр
Гий...
Үг товчлох арга
 Эхний үсгээр товчлоод нийлмэл үгээ бүрэн хэлэх: БСШУЯ, УИХ
 Эхний авиа үсгээр товчлоод товчилсон хэвээр...
 한국어와 몽골어는 조어법상 음운, 형태, 통사 등 언어의 여러 분야에서 많은
공통점을 가지고 있다.
 어근 - үгийн үндэс
 접미사 - дагавар
 새로운단어
 점두사 – Угтвар
 접사 -...
어근과 접사
 어근: 단어를 분석했을 때, 실질적 의미를 나타내는 중심부분. (실질형태소)
 접사: 어근에 붙어 어근의 뜻을 제한하는 부분(형식형태소)
 접두사: 어근의 앞에 붙어 단어를 파생시키는 접사
 접미사...
 접두사: 덧신= 덧+신, 드높다=드+높다
 Угтвар: монгол хэлэнд байхгүй
 접미사: 집+웅, 선생+님, 낚시+질
 Дагавар: монгол хэлэнд нэр үг бүтээх, үй...
 파생어 형성 규칙:
- 한국어에서는 접두파생어가 있다.(강추위, 맨몸, 맨주먹, 맨발 등이다)
- 현대몽골어는 없다.
- 이 현상은 두 언어 사이의 차이점이다.
 한국어와 몽골어의 형태소:
- 자립형태소: 명사, 대명사, 수사, 관형사, 부사
- Бие даасан морфем
- 의존형태소: 용언의 어근(동사, 형용사), 파생접사(접두사, 접미사), 활용어미
- Эрхшээ...
몽골어 파생법
 몽골어는 교착어이다.
 변화하지 않는 기본 어근에 접미사를 첨가함으로써, 이를 근간으로 새로운
단어가 파생하는 것이다.
 한 단어가 어형의 변화 없이 한국말의 명사, 형용사 하는 역할을 두루 다 한...
몽골어 접미파생법
 파생명사:
- 명사에서 파생된 명사
Мал+чин=малчин, ажил+тан= ажилтан
- 형용사에서 파생된 명사
Хар+нхуй=харанхуй, цагаан+гчин=цагаагчин
 수사에서 파생된 명사
нэг+ж=нэгж, дөрөв+лж=дөрвөлж
- 동사에서 파생된 명사
Бич+г=бичиг, буд+г=будаг
Ял +лт = ялалт, хөв + үүр = хөвүүр
Сур +...
 파생형용사
Тур + нхай = туранхай, гоё + мсог = гоёмсог
 파생동사
Хөлс + л = хөлсөл, айл + чил = айлчил, сайн + жир = сайжир
 내적변화 파생법
형용사나 부사어의 의태어에서만 나타나는 현상으로 어간의 모음 교체나
자음교체에 의해 의미변화를 일으키는 파생법이다.
Бандгар, бөндгөр, бундгар, бондгор
Хорчгор, ха...
한국어의 파생법
 파생어는 그 어간의 직접 구성 요소의 하나가 파생접사인 단어를 말한다.
 한국어 파생어:
- 접두사에 의한 파생어
- 접미사에 의한 파생어
 접사를 붙이는 파생
 내적파생
접두파생법- угтварын арга
 단어의 품사는 바꾸지 않다.
 의미만 바꾼다.
 접미사보다 단조롭다.
 종류는 접미사보다 훨씬 적다.
강+ 술= 강술, 강+추위=강추위, 헛+되다=헛되다, 빗+나가다 = 빗...
접미파생법- залгаврын арга
 수가 많다
 의미도 바꾸고 품사등 문법적 성질도 부꾼다.
 접두사보다 복잡하다
강+아지=강아지, 넘어+뜨리다=넘어뜨리다,
솜+씨=솜씨, 낚시+질=낚시질
명사파생법
 잠+보=잠보, 거짓말+쟁이=거짓말쟁이
 웃+음=웃음, 믿+음=믿음, 놀+이=놀이, 말하+기=말하기, 덮+개-덮개
 기쁘+ㅁ=기쁨
 선생+님=선생님
부사파생법 – дайвар үг үүсэх
 많+이=많이, 높+이=높이, 빠르+리=빨리
 넘+우=너무, 잦+우=자주
 오늘 수업은 여기까지입니다.
 숙제가 있습니다. 한국어와 몽골어 파생법 비교해 오기.
몽골어와 한국어 비교
문법
2016년 3월 4일
한국어와 몽골어 동사 활용어미
 한국어의 문법 의미가 대부분 활용어미에 의해 생산되고 결정된다.
 한국어 활용어미:
- 선어말어미 үйлийн бүрэн бус төгсгөх нөхцөл
- 어말어미 үйлийн б...
 비종결어미 Үйлийн холбох нөхцөл
- 연결어미 нөхцөлдүүлэн холбох
- 전성어미 үндэс үүсгэн холбох
어미
 선어말어미
시-, -는-, -었-, -겠-, -읍-, -ㅂ-, -ㄴ-, -
더-, -리-,-니-, -것
 어말어미:
 종결어미: 읽-었-다, 읽-는다, 읽-
어라, 읽-느냐
 비종결어미:
- 연결어미: -...
 전성어미:
- 명사형어미: -음, -기
- 관형사형어미: -는, -을, -던
- 부사형어미: -도록, -게 등
Монгол хэлний үйлийн нөхцөл
Үйлийн
нөхцөл
Үндэс
үүсгэх
Хэвийн
нөхцөл
Байдлын
нөхцөл
Үндэс үл
үүсгэх
Холбох
нөхцөл
Төгсгөх
...
Үйлийн нөхцөл
Холбох
нөхцөл
тодотгон
холбох
Өнгөрсөн
цагаар
Одоо цагаар
Ирээдүй
цагаар
Нөхцөлдүүлэн
холбох
Зэрэгцүүлэн
хол...
Төгсгөх
нөхцөл
Цагаар
төгсгөх
Өнгөрсөн
цагаар
Одоо цагаар
Ирээдүй
цагаар
Биеэр
төгсгөх
Нэгдүгээр
биеэр
Хоёрдугаар
биеэр
Гу...
동사 어미
동사 어미
어간이 되는
동작태
동작상
어간이 안 되는
연결어미
종결어미
연결어미
접속연결
대등연결어미: -
ж,ч,-аад,-н,-саар
종속연결어미:
-вч, -вал, -бал-
магц
관형사형연결: -сан,
- аа, -даг
종결어미
시제종결
현재: -в, -лаа, -
жээ,чээ
미래: -на
과거: -сан
인칭종결
1인칭: -я,-е,-ё,-
сугай,-сүгэй
2인칭: Ø -аарай,
-аач,-гтун
3인칭: -г, -т...
활용어미 분류 체계에서의 양 언어의
차이점
 한국어와 몽골어는 어근에 파생 접사나 어미가 붙어서 단어를 이루는 특징이
있다.
 어근+파생 접사
 어근+어미
 한국어 선어말어미 ‘-겠-‘,‘-더-’, 감탄의 종결어...
 한국어의 선어말어미 체계에 해당한 형태가 몽골어에 없다. 한국어의 시제
선어말어미에 해당한 요소들이 몽골어에서는 시제 종결어미 분류에 포함된다.
 한국어 선어말어미에서 시제 선어말어미는 시간 표현에서, 주체높임의 ...
유사한 점
 양 언어 연결어미 실현 방식이 유사하다. 특히 다등접속이나 종속접속의 경우
기능과 의미 면에서 많은 일치를 보인다.
 명사나 명사구를 수식하는 면에서 몽골어의 관형사형 연결형 어미 ‘-сан, -даг,...
 오늘 수업은 여기까지입니다.
 숙제가 있습니다.
동사활용어미와 피동사,사동사 비교 표를 만들어서 예문을 쓰기
몽골어와 한국어
비교문법
2016.03.25
몽골어와 한국어 품사비교
 품사란 단어를 문법적 성질의 공통성에 따라 몇 갈래로 묶어 놓은 것인데,
일반적으로 단어의 의미와 기능, 형식의 세 가지 기준에 따라 분류를 한다.
 한국어의 9 가지, 몽골어는 8 가지 ...
몽골어와 한국어 문법 구조 특징
 한국어와 몽골어는 첨가어로서의 공통점도 있고 또 서로 구별되는 부분도 있다.
 한국어의 문법적 특징으로는 SOV 구조, 조사와 어미의 발달, 근간성분의 생략이
용이한 것과 높임법의 ...
이 특징들은
형태적 특징
통사적 특징
형태적 특징
 한국어와 몽골어는 알타이어 계통의 언어로 간주되기도 하지만 일반적으로
첨가어(또는 교착어)로 보는 관점이 압도적이다.
 첨가어는 어근에 파생접사나 어미가 붙어서 단어를 이루는 특징이 있는데,
몽골어의 ...
형태적 특징
 접두사 파생법에 있어서는 두 언어 표현 방식이 약간의 차이를 보이고 있으나
한국어의 접두사에 대응되는 형태가 몽골어에도 있다고 본다.
 예를 들면
맨발 : хөл нүцгэн
강추위: хүв хүйтэн
통사적 특징
 두 언어는 ‘주어+목적어+동사’의 문장 구성을 갖는 언어로 일본어, 터키어,
버마어, 힌디어, 케추아어 등이 이 유형에 속한다.
 두 언어의 모든 문법적 형태소(문장 안에서 체언의 기능을 보여 주는 조...
통사적 특징
 두 언어의 문장 구성 요소의 자리 옮김이 자유롭다.
 예를 들면
냇물이 남쪽으로 흐른다.
남쪽으로 냇물이 흐른다.
남쪽으로 흐른다, 냇물이.
냇물이 흐른다, 남쪽으로.
통사적 특징
 두 언어 체언을 꾸며 주는 관형어는 그것이 단어이든 절이든 반드시 꾸밈을 받는
체언 앞에만 온다.
좋은(단어) 친구, 공부 잘 하는(절) 친구
 한국어에 주어가 잇달아 나타나는 문장구성이 있는데 이것은...
통사적 특징
 한국어에 목적어가 잇달아 나타나는 문장 구성이 있다. 몽골어의 경우 주로
속겨조사가 여러 번 잇달아 나타나는 특징이 있다.
친구들이 나를 등을 밀어 넘어뜨렸다.
Хүний амьдралын мөч бүх...
통사적 특징
 주어가 없는 문장이 많이 쓰인다.이것은 두 언어에 동일하다.
값이 얼마요?
Үнэ хэд вэ?
 한국어는 조사, 어미가 발달한 언어로 간주된다. 몽골어도 조사와 어미가
많지만 한국어보다 적은 편이다.
한국어 품사 분류 체계
품사
체언
명사
대명사
수사
관계언 조사
용언
동사
형용사
수식언
관형사
부사
독립언 감탄사
몽골어 품사 분류 체계
품사
Үгсийн аймаг
주품사
Гол үгс
명사
Нэр үг
공간어
시간어
Орон цагийн нэр
관형사
Тэмдэг нэр
수사
Тооны нэр
대명사
Төлөөний үгс
동사...
한국어와 몽골어 품사 비교
 체언: 명사, 수사, 대명사
 관계언:조사
 용언: 동사, 형용사
 수식언: 관형사, 부사
 독립언: 감탄사
 Нэр үг
 Орон цагийн нэр
 Тэмдэг нэр
...
품사 비교
 명사: 책, 사람
 수사: 하나, 둘
 대명사: 너, 당신
 조사: 격조사, 접속조사, 보조사
 동사: 가다, 오다
 형용사: 빠르다, 좋다
 관형사 :성상관형사, 수관형사,
지시관형사
 부사...
조사
 격조사:
 접속조사: 와/과, 하고, 에(다), 이(며), 이(랑)
 보조사: 은/는, 도, 만,뿐, 까지, 마저, 조차, 부터, 마다, (이)야, (이)나,
(이)나마
관형사
 성상관형사: 새(집,옷,해) 헌(집,옷,책),옛(집,말,사람), 순(이익,한국말)
 수관형사: 한, 두, 세(석,서), 네(넉,너), 모든, 온(갖)
 지시관형사: 이, 요, 이런, 그, 고, 그런, 저,...
부사
 성분부사: 어떻게? + 용언
- 성상부사: 매우 춥다, 빨리 가다
- 지시 부사: 이리, 어제, 오늘, 내일, 이제, 벌써, 요즈음
- 부정부사: 안, 못
 문장부사: 과연, 실로, 물론, 정말, 설마, 아마...
감탄사
 감정감탄사: 성냄(야), 슬픔(아이구), 한숨(후유), 놀라움(어머), 뉘우침(아, 참)
 의지감탄사: 요구(자, 여보, 여보세요), 대답(예, 암, 오냐, 응, 그래)
 입버릇, 더듬거림: 머, 워, 그...
한국어와 몽골어 시간 표현
 시간을 지시하는 형태란 동사의 어휘적 의미의 행위와 상태가 시간적 의미와
함께 표현됨을 뜻한다.
 시제는 어떤 행위, 사건, 상태의 시간적 위치를 나타내는 문법범주이다. (이익섭,
입홍빈...
한국어 시제
 시제는 발화시 기준으로 표현할 때 과거(past), 현재(present), 미래(future)로
표현한다고 했다.
예를 들면:
철수는 지금 탁구를 친다.
철수는 어제 탁구를 쳤다.
철수는 내일 탁구를 치...
시제 표현 방식
 시제 기능을 선어말어미 중심으로 정리하면 다음과 같다.
선어말어미 방식:
- 현재시제: ‘-는/ㄴ-’, 부정법 형태의 ‘Ø-’
- 과거시제: -았/었, -더
- 미래시제: -리/겠-
관형형어미 방식:...
몽골어 시제
 몽골어는 일반적으로 현재, 미래, 과거 시제가 있다고 본다.
 현재 시제: - на-4
 미래 시제: -на-4
 과거 시제: -в, - лаа-4, -жээ, чээ
한국어와 몽골어 시간
표현
2016.04.01
한국어와 몽골어 시간 표현
 시간을 지시하는 형태란 동사의 어휘적 의미의 행위와 상태가 시간적 의미와
함께 표현됨을 뜻한다.
 시제는 어떤 행위, 사건, 상태의 시간적 위치를 나타내는 문법범주이다. (이익섭,
입홍빈...
한국어 시제
 시제는 발화시 기준으로 표현할 때 과거(past), 현재(present), 미래(future)로
표현한다고 했다.
예를 들면:
철수는 지금 탁구를 친다.
철수는 어제 탁구를 쳤다.
철수는 내일 탁구를 치...
시제 표현 방식
 시제 기능을 선어말어미 중심으로 정리하면 다음과 같다.
선어말어미 방식:
- 현재시제: ‘-는/ㄴ-’, 부정법 형태의 ‘Ø-’
- 과거시제: -았/었, -더
- 미래시제: -리/겠-
관형형어미 방식:...
몽골어 시제
 몽골어는 일반적으로 현재, 미래, 과거 시제가 있다고 본다.
 현재 시제: - на-4
 미래 시제: -на-4
 과거 시제: -в, - лаа-4, -жээ, чээ
문장의 종류
2015.3.2
문장의 종류
 한국어에서 문장의 종류는 ‘평서문, 의문문, 명령문, 감탄문’으로 나누어진다.
이와 같은 문장의 종류는 문장 끝의 서술어에 어떤 종결 어미가 붙느냐에 따라
달라진다.
평서문
 평서문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 아무것도 요구하지 않고 단지 어떤
사실이나 현상에 대한 정보, 혹은 자신의 생각을 전달하는 문장이다.
다음과 같은 종결 어미
평서형 어미종결의 쓰임 종결 어미 예문
격식체 합쇼체 -ㅂ니다/습니다 저는 학생입니다.
하오체 -오, -소 여기가 내가 태어난 곳이
요. 날씨가 몹시 춥소.
하게체 -네, -지 우리는 잘 지내네....
평서형 종결 어미
 평서형 종결 어미들은 쓰이는 상황이 각각 다르다.
 ‘ㅂ니다/습니다’는 연설이나 대화와 같은 말에서 많이 사용한다.
 ‘-ㄴ다/는다/다’는 글에서 많이 사용된다.
평서형 종결 어미
 듣는 사람이 말하는 사람보다 나이가 많거나 윗사람인 경우, 혹은 말하는
사람과 듣는 사람이 친숙하지 않은 관계일 때는 상대방을 높이는 뜻ㅇ르
나타내는 종결 어미 ‘-ㅂ니다/습니다’나 ‘-아요/어요’...
평서형 종결 어미
 듣는 사람과 말하는 사람이 친분이 있는 경우, 듣는 사람이 말하는 사람과
나이가 같거나 말하는 사람보다 적을 때, 혹은 아랫사람인 경우에는 상대방을
조금 높이는 뜻을 나타내는 종결 어미 ‘-소’나 ...
 그런데 이들 평서형 종결 어미 중 ‘-오,-네,-소’등은 요즘의 일상적인 대화에서는
스승이 제자에게, 장인, 장모가 사위에게 말할 때나 나이 든 친구끼리 말할 때
등과 같은 특별한 경우를 제외하고는 거의 사용되지 않...
 ‘-ㅂ니다/습니다’는 회의나 보고 등의 공식적인 상황이나 격식을 갖추어야 하는
대화 상황에서 주로 사용하는데, 딱딱하지만 정중한 느낌을 준다. 반면에 ‘-
아요/어요’는 부드럽고 친밀한 느낌을 주어 개인적인 친분이 ...
의문문
 의문문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 질문하여 대답을 요구하는 문장이다.
한국어의 의문문은 문장 끝의 서술어에 의문형 종결 어미를 붙임으로써
이루어진다.
의문문 종결 어미
종결의 쓰임 종결 어미 예문
격식체 합쇼체 -ㅂ니까 /습니까 그 사람은 학생입니
까?
하오체 -오, -소 여기가 당신이 태어
난 곳이요? 오늘 학교
에 갔소?
하게체 -나, -는가 잘 지내나? 무기가 ...
 의문문에는 ‘예/아니요’의 대답을 요구하는 판정 의문문과 ‘누구,무엇, 언제, 왜,
어떻게, 어느, 무슨, 어떤’과 같은 물음말을 포함하여 그 물음말에 대한 대답을
요구하는 설명 의문문이 있다.
 또 의문문의 모습을 띠고 있으나, 의미상으로는 긍정이나 부정의 의미를
표현하는 수사 의문문도 있다.
예:
- 저 영화 재미있어요?
- 아니요, 재미없어요. 보지 마세요.(관정 의문문)
 예:
- 저 영화에 누가 나오죠?
- 조승우가 주인공이라고 들었어요.(설명 의문문)
예:
내가 네 말을 믿을 것 같아? (수사 의문문)
명령문
 명령문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 어떤 행동을 하도록 요구하는 문장이다.
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц

3.865 visualizações

Publicada em

0

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц

 1. 1. Монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй Ц.Оюунгэрэл 2015-2016 оны 2-р улирал
 2. 2. Монгол солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй 몽골어와 한국어 비교 문법
 3. 3. Хичээл заах багш  Ахлах багш Ц.Оюунгэрэл  Холбоо барих утас: 91969166  Е-мэйл хаяг: yonna1412@gmail.com  Албан өрөө: А210 тоот  Хичээл явагдах арга зүй: Лекцийн хичээл. Лекцийн хичээл агуулга РРТ дээр харуулах ба агуулгыг утсаар авахыг хориглоно. Хичээлийн агуулгыг дэвтэр дээр товчлон бичих ба багшийн ярих, тайлбарлахыг анхааралтай сонсон гол агуулгыг бичиж авна.  Хичээл бүрийн төгсгөлд хичээлийн товчлолыг багшид хураалган, журнал дээр тэмдэглүүлэн буцаан авна.
 4. 4. Хичээлийн цагт баримтлах журам  Хичээлийн цагаас хоцрохгүй байх, 10-20 минутыг хоцролтоор авч, 20 минутаас хойших таслалт болно.  Хичээл дээр хоорондоо ярихгүй байх  Утсаа чичиргээн дээр нь тавиад цүнхэндээ хийх  Лекцийн тэмдэглэлийг хийж хичээлийн төгсгөлд багшид шалгуулж, он сар бичүүлэн, тэмдэглэгээ хийлгэж оноогоо авна.
 5. 5.  Хичээлийн дундуур гарч явахгүй байх. Гарч явсан тохиолдолд эргэж орохыг зөвшөөрөхгүй ба таслалтаар авна.  Хичээл эхлэхээс өмнө хувийн асуудлаа шийдсэн байх, жишээлбэл нойл орох асуудал  Хүндэтгэсэн шалтгаан гарсан бол багшид мэдэгдэнэ. Багшид мэдэгдэхдээ хичээлд саад болохгүйгээр гараа өргөн багшийг дуудна. Эсвэл бичгээр мэдэгдэж болно.
 6. 6.  Гэрийн даалгаврыг цаг тухайд нь өгнө. Хоцорсон даалгаврыг авахгүй, ямар нэгэн шалтгаан сонсохгүй.  Багаар хуваагдаж, илтгэл тавихдаа багийн гишүүд бүгд оролцсон байх, илтгэлийг нэг нь тавьж, бусад нь тусална. Эсвэл хуваагаад багийн бүх гишүүд тавьж болно.  Илтгэл тавьсан материалыг багшийн мэйл рүү явуулах юмуу бичгээр хураалгана.  Илтгэлийн тогтсон өдөр заавал тавих бөгөөд хойшлуулж болохгүй.  Илтгэлийн хэт товч, хэт урт хийж болохгүй. 15 минутанд багтаан илтгэл тавина.
 7. 7. Хичээлийн үнэлгээ  Хичээлийн идэвх ирц: 30 оноо  Гэрийн даалгавар, илтгэл тавих: 20 оноо  Бие даалтын ажил: 10 оноо  Сэдвийн шалгалт: 20 оноо  Улирлын шалгалт: 20 оноо
 8. 8. Сурах бичиг, гарын авлага  Монгол, солонгос хэлний хэлзүйн харьцуулал, 한국어 몽골어 비교 문법,Г.Баярмаа, 2016 он  표준국어문법론, 남기심, 2002 년  현대 한국어와 몽골어 문법 비교 연구, 강신 외, 한국문화사, 2009년  한국어와 몽골어 비교 문법 논문  Орчин цагийн монгол хэл, МУБИС, 2004 он
 9. 9. Хичээлийн зорилго  Солонгос, монгол хэлний хэлзүйг харьцуулан онолын суурь мэдлэгтэй болох, харьцуулан судлах онол аргазүй, ач холбогдлыг танилцуулна.  Хоёр хэлний хэлзүйг харьцуулан жишиж, бүтэц онцлогийг харьцуулан судалж, ижил төстэй ба ялгаатай талыг олж илрүүлэх судалгааны арга барилд суралцана.
 10. 10. Хичээлийн агуулга  Харьцуулсан хэлзүйн тухай онол: хэлзүй гэж юу вэ?  Харьцуулсан хэл зүйд юу юу багтах вэ?  Авиа зүй  Үгийн сан, утга судлал: тийн ялгал  Үүсмэл үг: үг үүсэх арга, үүсмэл нэр үг, үүсмэл үйл үг, үг бүтээх дагавар
 11. 11.  Өгүүлбэрзүй: нийлмэл өгүүлбэр, зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, угсарсан нийлмэл өгүүлбэр  Цагийн ай: одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цаг  Хүндэтгэлийн үг: хүндэтгэлийн дүрэм, хүндэтгэлийн үг хэллэг  Үгсийн аймгийн харьцуулал  Зүйр цэцэн үгийн харьцуулал
 12. 12. Хичээлийн үнэлгээ  Ирц, идэвх: Долоо хоногт нэг удаа лекцийн хичээлтэй. Нэг ирц 1 оноо, хичээлийн төгсгөлд лекцийн товчлолыг багшдаа үзүүлнэ. 1 оноо.  Гэрийн даалгавар: Лекцийн сэдэв бүр харьцуулсан хүснэгт, товчлол, рефрат хийнэ. Тус бүр 1 оноо  Гэрийн даалгавар хийх аргачлал: тухайн өдрийн хичээлийн сэдэвтэй холбогдолтой харьцуулалтыг хүснэгтээр, бичгээр харьцуулалт хийж, дараагийн хичээл дээр хураалгана. Цагтаа өгөөгүй хүүхдүүдийн даалгаврыг авахгүй. Даалгаврыг гараар бичиж, өөрийн дүгнэлтийг бичнэ. Бусадтай яг адилхан хийсэн даалгаврыг тооцохгүй.
 13. 13.  Илтгэл тавих: өмнөх хичээлийн сэдвээр илтгэл тавих ба нийт 9 цагт хуваагдана. Лекцийн дараа 15 минут оногдоно. Илтгэлийн РРТ-ээр бэлдэж ирэн, илтгэл тавин, илтгэлийн төгсгөлд асуудал дэвшүүлэн хэлэлцүүлэг явуулж болно. Бичгээр хураалгана. Хураалгахдаа багийн гишүүдийн нэрийг бичсэн байна.
 14. 14. Бие даалтын ажил ба шалгалт Бие даалт нь 10 оноотой ба 14-р долоо хоногт хураалгана Бие даалтын сэдэв нь оюутнууд лекцийн хичээлийн сэдвээс аль нэгийг сонгон реферат хийж хураалгана. Солонгос, монгол хэлний хэлзүйн харьцууллаар аль нэгийг сэдвийг сонгоно.
 15. 15. Сэдвийн шалгалт: сэдвийн шалгалт нь 7-р долоо хоногт байгаа ба үзсэн агуулгын бичгээр авна. Нийт 20 оноотой. Улирлын шалгалт: улирлын шалгалт нь 15-р долоо хоногт авах ба үзсэн агуулгын дагуу бичгээр авна. Нийт 20 оноотой.
 16. 16. Харьцуулсан хэлзүй  Их дээд сургуулийн бакалаврын сургалтанд хэлзүйг монгол хэл бичиг,найруулгазүй, орчинцагийн монгол хэл, хэл шинжлэлийн удиртгал зэрэг хичээлүүдээр үздэг.  Солонгос хэлний хэлзүйг бид солонгос хэлний найруулга зүй, солонгос хэлний үг зүй, солонгос хэлний өгүүлбэр зүй, үгсийн сан судлал зэрэг хичээлээр үздэг.
 17. 17. Тэгвэл харьцуулсан хэлзүй гэдэг хичээл маань уг хоёр хэлний хэлзүй буюу авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, утгазүйн талуудыг харьцуулан судална гэсэн үг. Харьцуулах буюу зэрэгцүүлэн судлах нь хоёр хэлний хэлзүйг бүтэц, утга, хэлбэрийн хувьд ямар ялгаатай, юу нь төстэй байгааг илрүүлэн гаргаж, үнэлэлт дүгнэлт гаргана гэсэн үг.
 18. 18. Хэлзүй гэж юу вэ?  Хэлзүйн байгууллыг судлах хэл шинжлэлийн салбар ухааныг хэлзүй буюу грамматика гэнэ.(В.И.Кодухов)  Грамматика  Энэ нэр томьѐо нь grammatike techne “бичиг үсгийг урлаг” гэсэн грег үгээс гаралтай.  문법:말의 구성 및 운용상의 규칙. 또는 그것을 연구하는 학문.
 19. 19. Хэлзүй юуг судлах вэ?  Хэлзүй нь бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орсон хэлзүйн үгийн бүтэх, хувилах зүй тогтол, үүрэг харьцааг судална.  Бүтэц өгүүлбэр - үг, нөхцөлийн хослолтой өгүүлбэр Хэлзүйн үг – бүтэц өгүүлбэрийн бүтцэд орж тухайн мэдээллийг дамжуулахад ямар нэг үүрэг гүйцэтгэж байгаа харьцаанд орсон үг юм.
 20. 20. Хэлзүй  Хэлзүйг судлах зорилго, агуулга дээр нь тулгуурлан  1. үгзүй (морфология)  2. өгүүлбэрзүй (синтаксис) гэсэн хоѐр салбар ухаанд хуваадаг.
 21. 21. Үгзүй (морфология) юу судлах вэ?  Хэлзүйн үгийн бүтэх хувилах зүй тогтлыг буюу хэлзүйн үгийг хэлбэр, бүтцийн талаас нь утгатай холбож судална. Морфология гэдэг нь morph(хэлбэр), logos(судлал, сургаал) буюу хэлбэр судлал гэсэн герег үгнээс гаралтай.
 22. 22. Өгүүлбэрзүй(синтаксис) юуг судлах вэ?  Хэлзүйн үгийн үүрэг харьцааг буюу харилцааны үндсэн нэгж болох өгүүлбэрийн хам бүтцэд байгаа хэлзүйн үгийн хийсвэр утга буюу хэлзүйн утга, түүнийг илрүүлэх хэлбэр, гүйцэтгэх үүрэг, харьцаа зэргийг судална.
 23. 23. Хэлзүйг судлах аргаар нь:  •Тодорхойлох хэлзүй: Хам цагийн үүднээс тухайн хэлний хэлзүйн байгууллыг судална.  •Түүхэн хэлзүй: Тухайн хэлний хэлзүйг цуваа цагийн үүднээс судална.  •Зэрэгцүүлсэн хэлзүй: Төрөл бус хэлний хэлзүйн байгууллыг харьцуулан судална.
 24. 24. Хэлзүйг судлах аргаар нь:  Харьцуулсан хэлзүй: Ойрын ба холын төрөл хэлний хэлзүйн байгууллыг судална. (Монгол хэлний холын төрөл хэл нь манж түнгүс, түрэг хэл.)  Ойрын төрөл хэл нь Дагуур (Хөх мөрөн), Бао- ань (Хөх нуур), Могол (афганстан), Шар ѐгор(Хөх нуур), Монгор(Хятад) зэрэг болно. Харин монгол аялгуунд халх, ойрд, буриад, өвөрлөгч зэрэг орно.)
 25. 25. Бүтэц хэлзүй:  Хэл нь тэмдэг, дохионы үелэн шаталсан тогтолцоо, бүхэл нь хэсгээс, хэсэг нь нэгжүүдээс бүрдэх бөгөөд бүлэг, хэсэг, нэгжүүд нь өөр хоорондоо харилцан хамааралтай нарийн нийлмэл тогтолцоот үзэгдэл хэмээн хэлийг хөдлөнги харьцаанд нь судалдаг.
 26. 26. Хэлзүйн үндсэн ойлголт:  1. Хэлзүйн утга (grammatical meaning) Үг тус бүрийн үгийн сангийн бодит утгаас хийсвэр, хэсэг бүлэг үгэнд байдаг төрөл бүрийн харьцаа заах утгыг хэлзүйн утга гэнэ.  2. Хэлзүйн хэлбэр (grammatical form): Хэлзүйн утга илэрхийлж байгаа хэлний хэрэглүүр буюу материаллаг илэрлийг хэлзүйн хэлбэр гэнэ.
 27. 27.  3. Хэлзүйн арга (grammatical means): Хэлшинжлэлд хэлзүйн утга, хэлбэр хоѐрын нэгдлийг хэлзүйн арга гэдэг.  4.Хэлзүйн ай (grammatical category): Нэг төрлийн ерөнхий хийсвэр харьцаа зааж байгаа хоѐр ба түүнээс дээш харилцан эсрэгцсэн хэлзүйн утгуудын нэгдлийг хэлзүйн ай гэнэ.
 28. 28. ТҮҮХЭН ХАРЬЦУУЛСАН ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ  Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл бол хэлний тухай ухааны хөгжлийн цоо шинэ үе юм. Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл нь хэлзүйн урлаг биш, хэлний тухай шинжлэх ухаан болно.  Тэр нь юуны өмнө олон хэлний ураг төрлийг түүхэн үүднээс өөр хооронд нь зэрэгцүүлэн харьцуулах аргаар тогтоохыг нэн тэргүүний зорилтоо болгодог.
 29. 29. Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл үүсч буй болсон урьдчилсан нөхцөл  16-18-р зууны турш бидний дээр өгүүлсэн хэл шинжлэлийн ололт, амжилтын зэрэгцээ манай гарагийн олон шинэ хэл, аялгуу нээх, судлах, ангилах зэрэг ажил өрнөж байжээ. Шинэ тив газар орон нээснээс Африк, Ази, Америк, Австралын олон хэл судалгааны хүрээнд орж эхлэв. 16-р зууны эхэн гэхэд Испанийн шажин номлогчид Америк, Филиппийн олон хэлний тухай бүтээл туурвиж байжээ.
 30. 30.  Нөгөөтэйгүүр, Европт бүр 16-р зуун гарахын өмнө тэр үед мэдэгдэж байсан хэлний тоймын тогтоох оролдлого хийж байжээ. 1555 онд Цюрихт К.Гаснер “Митридат”, 1592 онд Франкфуртэд И.Мегизер “Дөчин хэлний үлгэр жишээ”-г тус тус хэвлүүлжээ.
 31. 31.  Бүр 1538 онд Францын соён гэгээрүүлэгч Гвилельм Постеллус /1510-1581/ “Олон хэлний урга төрөл” номдоо хэлний ургийн анхны ангиллыг гаргажээ. 1599 онд Голландын эрдэмтэн Иосиф Юстус Скалигер /1540-1606/ “Европын олон хэлний тухай бодрол” номдоо Европын нийт хэлийг 11 бүлэг, тэр дотроо 4 том, 4 бага хэсэгт хувааж үзжээ. Скалигерийн саналаар бүлэг бүр өөр өөрийн эхтэй. Хэлний урга үгийн ижил төстэй чанараар тогтоогдоно гэж тэрээр үзжээ.
 32. 32.  Германы соён гэгээрүүлэгч Готфрид Вильгельм Лейбниц “Хүний оюун ухааны шинэ туршилт” номдоо дэхийн орчин үеийн бүх хэлийг эхлээд өөр хооронд нь, дараа нь тэдгээрийг эртний хэлбэртэй нь харьцуулан үзэх саналыг дэвшүүлсэн.
 33. 33.  Тэрээр дэлхийн нийт хэлийг  1. Арамей буюу семит  2. Яфет гэж 2 үндсэн 2 бүлэгт хуваасан байна.  Сүүлчийн бүлгийг дотор нь  а. Скифийн /финн, түрэг, монгол, слав/  б. Кельтийн /европын/ дэд бүлэгт ангилжээ.
 34. 34.  М.В.Ломоносов 1755 онд “Орос хэлзүй”, 1757 онд “Орос хэлэнд сүм хийдийн ном зохиолын ач тус” болон бусад бүтээлдээ олон хэлний утга төрөл, ижил төстэйн тухай цөөнгүй санаа дэвшүүлжээ.  Тэрээр слав туургатны хэлийг судлан нэг язгууртай болохыг заан тэрхүү бүлэгт орос, польш, болгар, серб, чех, словак зэрэг хэл багтдаг гэжээ. Ломоносов түүнчлэн слав олон хэл Өрнө, Дорнын бүлэгт хуваагдаж болох тухай таамаглал дэвшүүлжээ.  Нөгөөтэйгүүр, дээрх хэлүүд энэтхэг-европын бусад хэл, түүний дотор Балт орчмын, герман, герег, латин хэлтэй ижил төстэй болохыг олон жишээгээр үзүүлжээ. Олон хэлний харьцууллыг тэрбээр тооны нэрийн задаргаан дээр хийжээ.
 35. 35.  Бусад оронд, тухайлбал Испанид 18-19-р зууны зааг дээр Лоренцо Эрвас-и-Пандура “Манай дэлхийн үзэл” 21 боть нэвтэрхий толь зохион нийтлүүлжээ. Түүний 1794 онд хэвлэгдсэн 17-р ботид “Дэлхийн ард түмнүүдийн хэлний жагсаалт, тэдгээрийн аялгуу, аялгаар нь ялган ангиласан тооцоо”-г өгчээ.  Түүнээс хойш их удалгүй америкийн улаан арьстнуудын аялгууг хүртэл орчуулан 300 гаруй хэл, аялгууны мэдээллийг багтаасан 6 боть нэвтэрхий толь мөн гарчээ. Толины зорилго нь олон хэлийг судалж, ижил төстэй хийгээд өвөрмөц онцлогийг нь тогтоох явдал юм.
 36. 36.  1806-1817 оны хооронд Берлинд И.Х.Аделунг, И.С. Фатер нарын “Митридат буюу 500 орчим хэл аялгуунд “манай эх орон” нийлэмжээр жишээлэн өгүүлсэн ерөнхий хэл шинжлэл” хэмээгч 4 боть толь бичиг хэвлэгдэн гарчээ.  Гэвч дээр өгүүлсэн бүтээлүүдэд эртний самгарди, иран олон хэлний мэдээлэл ороогүй байв.  Зөвхөн 18-р зууны эцэс, 19-р зууны эх гэхэд судлаачид эртний самгарди хэлийг сонирхон судалсны үр дүнд энэтхэг-европын олон хэлний урга төрлийн асуудал гарч иржээ. Эртний Энэтхэгийн авиазүй, үгзүйн уламжлалыг маш нарийвчлан хамруулан тусгасан самгарди хэлний хэлзүй Европт хэвлэгдэн гарсан.
 37. 37.  1767 онд Францын лам Кёрду энэтхэг-европын олон хэл урга нэгтэй болох тухай илтгэлийг Академидээ бичгээр илгээжээ. Тэрбээр латин, герег, самгарди хэлийг үгийн сан, хэлзүйн нэгжийн зэрэгуүүлсэн судалгаа хийж нэг гаралтай хэмээн дүгнэжээ.  1786 онд Дорно дахиныг судлагч Ангилийн эрдэмтэн Жоунз Калькутт хотноо Азийн нийгэмлэг дээр уншсан лекцдээ самгарди хэл герег, латин, кельт, гот, эртний перес хэлтэй холбоотой тухай заажээ.  Австрийн лам Паулино-а-Санто Бартоллмео 1776-1789 онд энэтхэгт амьдарч байгаад самгарди хэлний 2 хэлзүй, толь бичиг зохиожээ.
 38. 38.  1808 онд Германы нэрт эрдэмтэн Фридрих Шлегель /1772-1829/“Индусуудын хэл, ухааны тухай” номоо хэвлүүлжээ. Түүндээ зохиогч самгарди хэлийг энэтхэг-европын эх сурвалж мөн гэж батлахыг оролджээ. Ф.Шлегель анх удаа “энэтхэг-герман хэл” гэсэн нэр томьёог хэл шинжлэлийн эргэлтэд оруулсан нь хожим түүнээс “энэтхэг европын олон хэл” хэмээх ухагдахуун үүссэн байна.  Дээрх тоймлосон судлал, гарсан бүтээлүүд түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл үүсч буй болох урьдчилсан нөхцөл, суурь дэвсгэрийг бүрдүүлж өгчээ.
 39. 39. Түүхэн харьцуулсан хэл шинжлэл үүссэн эхний үе  19-р зууны тэргүүн хагаст энэтхэг-европын хэлний ургийг тодорхой хэлний тодорхой баримт сэлтээр баталсан дорвитой бүтээлүүд хэд хэдэн оронд бараг нэгэн зэрэг гарчээ. Тэрхүү бүтээлийн тоонд олон эрдэмтний хүлээн зөвшөөрлөөр 1816 онд хэвлэгдсэн Германы нэрт шинжээч Франц Боппын “Гэрэг, латин, перес, гермаг хэлний үйл үгийн хувилалыг самгарди хэлний үйл үгийн хувилалын тогтолцоотой харьцуулах нь”, 1818 онд хэвлэгдэхээсээ өмнө зохиогдсон Данийн нэрт судлаач Расмунд Раскийн“Эртний Умардын хэл gamle буюу ис хэлний гарал үүслийн талаар хийсэн судалгаа”,
 40. 40. мөн Германы нэрт шинжээч Я.Гримийн “Герман хэлзүй”(Deutsche Grammatik, Bd.1 Gottigen, 1819),1820 oнд Оросын нэрт судлаач А.Х.Востоковын “Слав хэлний тухай эргэцүүлэн бодоход” (Рассуждения о славянском языке)зэрэг бүтээлийг тус тус оруулдаг байна.
 41. 41. Дээрх бүтээлүүд судалгааны үзэл баримтлал, судлагдахуун хүрээ зэргээрээ өөр хоорондоо ялгаатай. Гэвч тэр бүгдэд хөгжлийн тодорхой шатандаа хэлүүд ургийн холбоотой байсан тухай асуудлыг бүрэн зөвшөөрч тодорхой хэлний баримт сэлтээр түүнийг баталжээ.
 42. 42.  Төрөл хэлүүдийг өөр хооронд нь харьцуулах нь хэл бүрийн түүхэн хөгжилд гүнзгий нэвтрэх чухал арга хэрэглэхүүн болжээ. Өөрөөр хэлбэл дээрх бүтээлүүдэд хэл шинжлэлийн түүхэн харьцуулсан аргын давуутай талыг нь бүхий талаар ашиглаж өмнөх үед гарч байгаагүй цоо шинэ өвөрмөц дүгнэлтэд хүрчээ.
 43. 43.  Дараагийн хэдэн арван жилд гарсан бүтээлүүдийн зохиогчид дээрх эхлэлийг бататган самгарди, иран, герег, латин, слав, балт, герман, роман, кельт олон хэлний салбарт ургийн холбоог нарийвчлан тогтоосон бүтээлч үе байлаа.
 44. 44.  Тодорхой бүлэг хэлний хэлзүйн тогтолцоо, үгийн сангийн давхаргыг түүхэн хөгжлийн талаас нь харьцуулан,эртний бичгийн эх сурвалжуудыг хэлзүй хийгээд, түүний толь бичиг зохион нарийвчлан судалж эхэлсэн нь тэрхүү олон хэлний түүхэн судлалд ач холбогдолтой болсон төдийгүй
 45. 45. н нэг талаас, Энэтхэг-европын олон хэлний бүтэц, бүрэлдэхүүнийг боловсруулах чухал нөхцөл бүрэлдүүлэх нөгөөтэйгүүр, тэрхүү салбар судлал шинжлэлийн бие даасан салбар болоход чухал үүрэг гүйцэтгэжээ.
 46. 46. Дүгнэлт  Хичээлийн үнэлгээ, оноо өгөх аргачлалтай танилцаж, гэрийн даалгавар, бие даалт хийх аргазүйг мэдэж авсан.  Хичээлийн цагт баримтлах дүрэм журамтай танилцсан.  Харьцуулсан хэлзүй хичээлийн зорилго, хичээлийн үр дүнд эзэмших мэдлэг, дадлын талаар тодорхой ойлголттой болсон.  Хэлзүйн тухай онолын мэдлэгтэй болсон.  Харьцуулсан хэлзүйн үүсэл, хөгжилтэй танилцсан.
 47. 47. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.
 48. 48. Сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү?  Хатуу өвөл харьж, урин хавар айсуй Хамаг бэрхшээл үлдэж, угтах баяр айсуй Буурал жил улирч, буянт жил морилох нь Өвгөн жил харьж, өлзийт жил золгох нь  Дорнын зурхайгаар мөрөө гаргаж Долоон бурхандаа дээжээ өргөж Дээдэс өвгөддөө хүндэтгэн золгож Дүүрэн жаргалтай түвшин амгалан  Сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү?
 49. 49.  Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй Дээл бүсэн гоёлтой Дэлхий тэнийм баясгалантай Дээдэс нялхаст бэлэгтэй Хоймортоо нарны бурхадтай Хажуудаа насны бурхантай Эрүүл энх саруул сайхан Эрч дүүрэн сэтгэл түвшин Сар шинэдээ сайхан шинэлэлэв үү?
 50. 50. Монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй Лекц 2 2016.02.12
 51. 51. Солонгос хэл ба монгол хэл  Солонгос, монгол хэл нь алтай язгуурын хэлний бүлэгт багтдаг.  Үг, үеийн бүтэц ижил төстэй.  Гийгүүлэгч + эгшиг, эгшиг + гийгүүлэгч,гийгүүлэгч + эгшиг + гийгүүлэгч  Өгүүлбэрийн гишүүдийн дэс дараа адил.  Өгүүлэгдэхүүн буюу үйлийн эзэн + өгүүлэхүүн
 52. 52. Монгол бичиг үсгийн түүх  Киданууд нь их, бага гэсэн хоёр төрлийн бичигтэй байсан. Эдгээр нь одоо ч гэсэн бүрэн тайлагдаагүй.  Их бичиг (хятад нэр)  Ляо улс буюу Кидан улсын үндэслэгч Ельюй Абужи (Амбагян) 920 онд энэ үсгийг анх үндэслэжээ. Хятад ханзнаас гаралтай. Ихэнхдээ дүрс хэрэглэж байсан гэгдэх боловч үсэг хэрэглэж байсан ч байж болно.  Бага бичиг (хятад нэр)  Ельюй Абужийн дүү Диэла 924-925 оны үед үндэслэсэн. Уйгур хэл бичгээс гаралтай.
 53. 53. Монгол бичиг үсгийн түүх  Дөрвөлжин бичиг
 54. 54.  Дөрвөлжин бичгээр "Вики" гэсэн үг  Дөрвөлжин бичиг нь Хубилай хааны зарлигаар төвдийн Пагва лам Лодойжалцан 1269 онд зохиосон бичиг юм. Дөрвөлжин бичиг хэлбэр дүрсийн хувьд төвд үсэгт, зурлага бичлэгийн хувьд Монгол бичигт тулгуурласан 44 үсэг бүхий авианы цагаан толгойт бичиг юм.
 55. 55. Дөрвөлжин бичиг нь Юань гүрнийг мөхтөл албан бичиг болгож (1368 он хүртэл) хэрэглэгдэж байсан гэх боловч түүнээс хойш монгол бичгийн хүмүүсийн хүрээнд төдийгүй олноо өргөгдсөн Монгол улсын үед төрийн тамгын гурван бичгийн нэг нь болж хэрэглэгдэж байв.
 56. 56.  Дөрвөлжин үсгийн мөхлийн шалтгааныг судлаачид нэг талаас бичихэд төвөгтэй, цэг тэмдэг тавьдаггүй, үг хоорондын зааг тодорхойгүй тул уншиж бичихэд бэрхшээлтэй байсан, нөгөө талаас нэгэн аялгатны (дорнод монгол аялгуу) онцлогийг нарийн тэмдэглэсэн учир бусад монгол аялгуутны дунд түгэхэд саад учирсан, мөн Юань гүрний бүрэлдэхүүнд багтаж байсан ихэнх үндэстэн, ястан өөрсдийн бичигтэй байсан тул уул бичгийг хүлээн аваагүй зэрэг нь нөлөөлсөн хэмээн тайлбарладаг.
 57. 57. Монгол бичиг үсгийн түүх  Тод бичиг  Ойрадын лам Зая Бандид Намхайжамцын 1648 онд зохиосон. Монгол бичгийг жинхэнэ аялгатай нь ойртуулах, мөн төвд ба санскрит хэлүүдийг хялбар бичих зориулалтаар бүтээгдсэн. Тод бичиг хэмээн нэрлэсний учир нь Монгол бичгийг тодорхой нарийн болгосныг өгүүлж буй. 1924 он хүртэл Орос дахьХалимагууд хэрэглэж байсан. Хятадын Шинжаан мужид Ойрадууд одоо болтол хэрэглэдэг.
 58. 58.  Соёмбо үсэг
 59. 59.  Соёмбо үсгийн бирга тэмдэг  Соёмбо үсэг нь 1686 онд Гомбодоржийн Занабазарын зохиосон, Монгол, Санскрит, Төвд үг бичихэд зориулагдсан, Энэтхэг, Ланз, Нагар үсгүүдээс гаралтай 90 үсэг бүхий бичгийн хэл юм. Соёмбо үсгийг 200-гаад жил голдуу Халхын хүрээ хийдэд сүмийн барилгын чимэглэлд хэрэглэж байсан.  Соёмбо гэж санскрит хэлээр "өөрөө буй болсон гэгээн үсэг" гэсэн утгатай. Соёмбо бичгийн эхний бирга тэмдэг нь өнөөг хүртэл Монгол улсын туг далбаан дээр тусгаар тогтнолын бэлгэ тэмдэг болон тасралтгүй уламжилсаар өнөөдрийг хүрсэн алтан соёмбо юм.
 60. 60.  Хэвтээ дөрвөлжин үсэг  Соёмбо үсгийн хамтаар Занабазар нь хэвтээ дөрвөлжин үсэг гэгчийг зохиожээ. Энэ нь 1801 онд л дахин нээгдсэн бөгөөд одоогоор хэрэглээ нь тодорхойгүй.
 61. 61.  Вагиндрагийн үсэг  Вагиндрагийн үсэг нь 1905 оны үед Буриадын лам Агваандорж монгол, тод үсэгт тулгуурлан зохиосон буриадын шинэ үсэг юм. Вагиндра үсэг монгол болон тод бичгийн аль алинаас ялгарах нэг гол ялгаа нь үгийн эхэн, дунд, адагт орох үсгийн дүрс хэлбэр хувирах ёс байхгүй. Энэ нь орос (кирилл), славян зэрэг өрнө дахины бичгийн тогтолцооны нөлөө юм. Вагиндрагийн үсгээр 1905-1910 оны хооронд Санкт-Петербург хотноо чулуун бараар нэлээд хэдэн ном хэвлэн гаргажээ.
 62. 62.  Монгол бичиг
 63. 63.  Авиаг тэмдэглэх тэмдэгтүүдийг нь Монгол үсэг, тэрхүү үсгээр бичсэн зүйлсийг Монгол бичиг (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌)᠌гэж нэрлэх нэгэн зүйл үсэг бичиг өдгөө байна. Энэ үсэг бичгийг 6-7-р зуунаас эхлээд өнөө үед ч гэсэн Монгол үндэстэн (Монгол угсаатан) хэл аялгуугаа тэмдэглэхэд хэрэглэсээр ирлээ.
 64. 64.  Өдгөө Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Оронд Монгол хэлийг тэмдэглэхэд албан ёсоор хэрэглэдэг бол Монгол Улсад Монгол хэлийг тэмдэглэх хоёрдогч бичиг болгон хэрэглэж, төрийн албан хэрэгт зарим байдлаар хэрэглэж байна. Нийт 26 үсэгтэй бөгөөд үүнээс гадаад үгийг тэмдэглэх 9 үсэгтэй.
 65. 65.  Монгол хэлд зориулан бүтээгдсэн хамгийн анхны болоод хамгийн их амжилт олсон бичиг. Чингис хааны бичгийн түшмэл Тата-Тунгаүндэслэсэн. Уйгур бичгээс гаралтай.  Монгол бичгийг өөрөөр босоо бичиг, хуучин монгол бичиг, худам монгол бичиг, уйгуржин бичиг гэж олон янзаар нэрлэдэг.
 66. 66.  Латин үсэг  1941 оны 2 сарын 1-нд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс латин үсгийг албан ёсныхоо бичгээ болгосон боловч хоёрхон сарын дараа буюу 3 сарын 25-нд энэ шийдвэрээ буцаажээ. Албан ёсоор бол Монгол хэлний бүх дуу авиаг тэмдэглэж чадахгүй байсан тул больсон гэсэн хэдий ч дараахан нь ЗХУ-ын бүрэлдэхүүн улсуудтай бараг нэгэн зэрэг кирилл үсгийг албан ёсны болгосон тул энэ нь улс төрийн бодлого байсан байж магадгүй.
 67. 67.  Кирил үсэг  Кирилийг 1946 онд Монголын албан ёсны бичиг болгосон. Монголд хэрэглэгдэж буй кирил цагаан толгой нь Оросынхоос 2 үсгээр илүү (ө, ү).  Кирил нь Грек үсгээс гаралтай бөгөөд IX зуунд амьдарч байсан Болгарын Кирил, Мефодий Гэгээнүүд түүнийг стандартчилсан гэдэг.
 68. 68. Солонгос үсгийн түүх  Солонгос үсэг эсвэл Ханъгыл үсэг (Солонгос хэл: 한글、Hangeul) нь солонгос хэлийг тэмдэглэх авианы бичиг үсэг юм. 1446 онд Жусоны вант улсын И овогт Сэжун ван "Хүн мин жонгым" буюу "Иргэнийг сургах зөв дуудлага" хэмээх утга бүхий үсэг зохиосон нь өдгөө хэрэглэж буй эл үсэг болой.
 69. 69.  Солонгосчууд хангыл үсгийг зохиохоос өмнө ханз үсгийг хэрэглэдэг байсан. Зөвхөн дээд зиндааны хүмүүс л ханз үсгийг мэддэг, ханз үсгээр хэвлэгдсэн ном судар уншдаг байсан ба энгийн эгэл ард түмэн нь бичиг үсэггүй байжээ.
 70. 70.  Солонгос хэл нь 15-р зууны хагас хүртэл өөрсийн гэсэн нэгдмэл бичиг үсэггүй байсан бөгөөд хятад үсгийг өөрийн хэлний дуудлагатай ижилсүүлж хэрэглэх, хятад үсгийг шууд авч дуудлага өөрчлөн хэрэглэх зэргээр бичгийн хэлээ тэмдэглэж байв.
 71. 71.  Тэгвэл ханз үсгийг солонгосчууд хэзээнээс хэрэглэж эхэлсэн бэ?  한국에 한자가 전래된 것은 BC 2세기의 위만조선(衛滿朝鮮)까지 거슬러 올라갈 수 있다고 한다. 그러나 한자가 본격적으로 수입된 것은 6∼7세기 무렵이라는 것이 정설이다.
 72. 72.  한자의 발생은 약 5000년 전, 전설시대인 3황5제(三皇五帝) 때, 가공의 인물인 황제(黃帝)의 사관(史官) 창힐(蒼頡)이 새와 짐승들의 발자국을 보고 창안하였다는 설이 있으나 믿을 만한 근거가 희박합니다.
 73. 73.  Хойд Солонгос улсад Чосон гульча (Солонгос хэл: 조선글자、Chosŏn'gŭlcha) хэмээн нэрлэж байна. Солонгосын хойгт албан ёсоор хэрэглэхээс гадна хуучны ЗХУ-ын бүрэлдэхүүн улс явсан Хасаг улс, Узбек улс болон Сахалинд амьдарч байгаа солонгос угсаат хүмүүс хэрэглэсээр байна.
 74. 74.  Өөр хэлний бичиг үсгээр солонгос хэлний үгийг тэмдэглэх, ард олноо бичиг үсэгт тайлуулах, цаашлаад бичгийн хэлээ сайжруулна гэдэг төвөгтэй болсоныг Жусоны вант улсын дөтгөөр ван И овогт Сэжун ухварлаад солонгос хэлийг тэмдэглэхэд тохиромжтой, сурахад хялбар үсэг зохиосон нь Солонгос буюу Хангыл үсэг байжээ.
 75. 75.  Хангыл бол авианы бичиг бөгөөд гийгүүлэгч, эгшгээр хуваагддаг. Анх 17 гийгүүлэгч, 11 эгшиг нийт 28 үсэг зохиосон хэдий ч орчин цагийн солонгос хэлэнд дараах дөрвөн авиа хэрэглэгдэхээ больжээ. ㅇ (ng), ㅎ (q), ㅅ(z) гийгүүлэгч, · (a) эгшиг.  Эдүгээ хангыл үсэг нь 19 гийгүүлэгч 21 эгшиг, нийт 40 үсгээс бүтдэг.
 76. 76.  Гийгүүлэгчийн зүй тогтол  Гийгүүлэгчийг зохиохдоо “хэлбэр дүрс дууриах”, ба “зурлага нэмэх” гэсэн хоёр зарчим баримталсан. Тухайлбал ㄱ–г, ㄴ-н, ㅁ-м, ㅅ-с, ㅇ-нг гэсэн үндсэн таван гийгүүлэгчийг өгүүлэх эрхтний дүрст шүтэж зохиогоод, үлдсэн 12 гийгүүлэгчийг авианы чангарлыг харгалзан дээр үндсэн гийгүүлэгч дээр зурлага нэмэх замаар зохиожээ.
 77. 77.  Эгшгийн зүй тогтол  Эгшиг авиаг “тэнгэр, газар, хүмүн” гэсэн гурван хүчинд шүтэж, арга билгийн зарчимд үндэслэн зохиосон билээ. Тухайлбал · дүрсээр тэнгэрийн дугуй хэлбэрийг, ㅡ дүрсээр газрын тэгш хавтгайг, ㅣ дүрсээр зогсож буй хүний хэлбэрийг бэлгэдэн зохиосон тухай “Хүнмин жонгым”д тэмдэглэн үлдээжээ. Бусад эгшгийг үндсэн эгшгийн зурлагуудыг холбож зохиосон ажээ.
 78. 78.  Солонгос үсэг нь монгол бичгийн адил авианы бичиг бөгөөд эгшиг ба гийгүүлэгч үсгүүдтэй. Анх 17 гийгүүлэгч, 11 эгшиг, нийт 28 үсэгтэйгээр зохиогдсон авч орчин цагийн солонгос хэлэнд 4 авиа гээгдэж хэрэглэгдэхээ больжээ.  Өдгөө солонгос үсэг нь 19 гийгүүлэгч 21 эгшиг, нийт 40 үсгээс бүтэж байна.
 79. 79. Бичиг үсгийн харьцуулал Монгол бичиг үсэг  Дөрвөлжин үсэг  Тод үсэг  Соёмбо үсэг  Монгол бичиг  Латин үсэг  Кирил үсэг Солонгос бичиг үсэг  Ханз бичиг  Хангыл үсэг(чусон үсэг)
 80. 80. Монгол, солонгос хэлний эгшиг авиа  ОЦМХ-д 19 эгшиг авиалбар бий.  Үүнд: богино эгшиг 7 - а, э, и, о, у, ө, ү - Урт эгшиг 7 - Аа, ээ, ий, оо, өө, уу, үү - Хос эгшиг 5 - Ай, ой, уй, үй, эй
 81. 81. Эгшиг авиа  Хэлний хойгуур: а, э, о, у, ө, ү  Хэлний урдуур: и  Уруулын эгшиг: о, у, ө, ой, уй, үй  Уруулын бус эгшиг: а, э, и, ай, эй  Эр эгшиг: а, о, у, ай, ой, уй  Эм эгшиг: э, ө, ү, эй, үй
 82. 82. Солонгос хэлний эгшиг авиа  모음은 폐에서 나오는 공기가 장애 없이 목청 사이를 지나면서 생기는 목청의 떨어 울림 입안에서 조절되어 나오는 소리이다.  원순모음: 우, 오, 유,요  평순모음: 으, 어, 아, 여, 워, 야, 와  전설모음: 이, 에, 위, 예, 웨  중설모음: 의, 어, 아, 여, 워, 야 와  후설모음: 우, 오, 유, 요
 83. 83. Монгол хэлний гийгүүлэгч авиа  Гийгүүлэгч авиаг хэлэхэд уушигнаас гарсан хийн хүчтэй түрэлт амны хөндийд ямар нэгэн саад хашлагатай тохиолдож анир үүснэ. Хэл уруулын янз бүрийн хөдөлгөөн оролцон байж энэ анир гардаг. Орчин цагийн монгол хэлэнд дор дурдсан 23 гийгүүлэгч авиалбар бий. Үүнд: б,в,п,ф, м,т,д, н,с,ц,ч,з,ж,ш,л,п,лh,х,г,к,нг,г, j эдгээр болно.
 84. 84.  Дуутай сул гийгүүлэгч:б, в, м, г, д , з л, н, р, г,  Дуугүй чанга гийгүүлэгч:п, ф, к, с, т, х, ц, ч, ш  Уруулын гийгүүлэгч: ф, п, б, м, в  Хэлний хойгуур хэлэгдэх: г, к, х, нг
 85. 85.  уруулын гийгүүлэгч: Зарим гийгүүлэгчийг хэлэхэд уруул бусдаас илүү оролцох тул уруулын гийгүүлэгч гэнэ.  Уруулын гийгүүлэгчийг хоёр уруулын, уруул шүдний гийгүүлэгч гэж ангилна.  Хэлэхэд хоёр уруул идэвхитэй оролцсон гийгүүлэгчийг хоёр уруулын гийгүүлэгч гэнэ. Орчин цагийн монгол хэлний б,м,в,п- гийгүүлэгч хоёр уруулын гийгүүлэгч болно.
 86. 86.  Орчин цагийн монгол хэлний зарим гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэл идэвхитэй оролцдог. Тэхдээ тухайн гийүүлэгчийг өгүүлэхэд хэлний чухам аль хэсэг идэвхитэй оролцож байгааг харгалзаж хэлний урдуурх, хэлний дундуурх, хэлний угийн гийгүүлэгч гэж ангилдаг.
 87. 87.  1/ Хэлний үзүүрийн гийгүүлэгч: Монгол хэлний “т,д,ц,ч,з,ж н, с, ш,л,р,” гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэлний өмнөд этгээд идэвхитэй оролцож дээд шүд ба буйланд хамжина. Эдгээр гийгүүлэгчийг хэлний урдуурх гийгүүлэгч гэнэ. 2/ Хэлний дундуурх гийгүүлэгч: Орчин цагийн монгол хэлний “j” хэлний дундуурх гийгүүлэгч болно. “j”- гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэлний дунд хэсэг идэвхитэй оролцож тагнайд ойртоно.
 88. 88.  3/ Хэлний угийн гийгүүлэгч: Орчин цагийн монгол хэлний “г,х,нг,к,г,” гийгүүлэгч хэлний угийн гийгүүлэгч болно. Эдгээр 5-н гийгүүлэгчийг хэлэхэд хэлний угийн хэсэг дээш өргөгддөг. Орчин цагийн монгол хэлний “гар, хар” гэдэг чанга үгийн “г,х,” нь “гэр, хир” гэдэг хөндий үгийн “г,х”- ээс хэлэгдэх байдлаараа ялгаатай. Иймд чанга үгийн “г,х”-ийг хэлний гүн угийн , хөндий үгийн “г,х”-ийг хэлний гүн бус угийн гийгүүлэгч гэж ялгадаг.Монголын сонгодог бичгийн хэлэнд хэлний гүн угийн , гүн бус угийн гийгүүлэгчийг ялган тэмдэглэж байжээ.
 89. 89. Солонгос хэлний гийгүүлэгч үсэг  한국어의 자음: 가, 나, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ,ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ,ㅎ  ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ  모두 19개의 음모가 있다.  입술 소리: ㅁ,ㅂ,ㅍ,ㅃ
 90. 90.  약한 소리: ㅂ,ㄷ,ㅈ,ㅅ,ㄱ  된소리:ㅃ,ㄸ,ㅉ,ㅆ,ㄲ  거센소리: ㅍ,ㅌ,ㅊ,ㅋ
 91. 91.  양순음: ㅂ,ㅃ,ㅍ,ㅁ  전설음:ㄷ,ㄸ,ㅌ,ㅈ,ㅉ,ㅊ,ㅅ,ㅆ,ㄴ,ㄹ  후설음:ㄱ,ㄲ,ㅋ,ㅇ  성문음: ㅎ
 92. 92. Гэрийн даалгавар  Солонгос, монгол хэлний эгшиг, гийгүүлэгч авианы харьцуулал хүснэгт хийх  А4 цаасны нэг нүүрэнд гараар бичнэ.  Харьцуулсан хүснэгт гаргаад, эгшиг гийгүүлэгчээ бичээд, ижил төстэй, ялгаатай талыг бичиж ирнэ.  Дараагийн хичээлийн цагт хурааж авна.
 93. 93.  Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
 94. 94. 한국어 몽골어 비교 문법 격조사 비교 2015.03.09
 95. 95. 격조사 비교(Тийн ялгал)  몽골어와 한국어는 교착어다. (Залгамал хэл)  교착어는 조사가 발달한 것이다.(Дагавар нөхцөл)  격조사는 문장내의 단어들을 연결하는 기능이 있다.
 96. 96. 몽골어와 한국어 격조사  몽골어 격조사는 단어의 결합 또는 문장내에서 명사, 명사와 동사 사이 관계를 가리키는 문법 범주이다.  한국어 격조사는 한 문잔내에서 주로 체언에 연결된다.
 97. 97. 몽골어 격조사 -대부분 8개의 격조사가 있다:  주격 - нэрлэх  속격- харьяалах  대격- заах  여-처격- өгөх орших  도구격- үйлдэх  탈격- гарах  공동격 -хамтрах  방향격-чиглэх
 98. 98. 주격조사  몽골어 주격 조사는 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр)  한국어 주격조사는 ‘이/가, 은/는’이다. 예: 책이 있습니다. НомØ байна. 나는 책을 읽습니다. БиØ ном уншиж байна.
 99. 99. 주격조사  한국어 격조사는 ‘이/가’, ‘은/는’이  주어를 높일 때 ‘-께서’  주어가 단체일 때 ‘-에서’  인수를 나타낼 때 ‘-서’가 쓰인다.  몽골어 격조사 영형태이지만  높임 조사 - тан  주어가 명사, 단체 -аас
 100. 100. 비교 예문  선생님께서 오신다.  Багштан ирж байна.  정부에서 새로운 정책을 발표했다.  Засгийн газраас шинэ бодлогоо танилцуулав.  혼자서 어디로 가니?  Ганцаараа хаашаа явж байна вэ?
 101. 101. 몽골어 주격조사 특징  몽골어의 주격조사가 영형태 (Ø ) 로 나타나는 것이 일반이지만 탁격조사( гарахын т.я -аас), 속격어미 (харьяалах т.я-ын нөхцөл –ийн,ын)나 대격어미 (заахын т.я –г,ыг,ийг)가 주어를 나타내는 경우가 있다.
 102. 102. 예문  Намайг явсны дараа бороо оржээ.  내가 간 이후 비가 왔다.  Чиний хэлсэн үг зөв.  네가 한 말이 맞다.  Ээжийн тарьсан цэцэг сайхан ургажээ.  어머니가 심은 꽃이 예쁘게 피었다.
 103. 103. 속격조사/관형격 조사 (Харьяалахын тийн ялгал)  몽골어 속격 조사: “-н,-ийн, -ын, -ий,-ы” Аавын ном, ээжийн цаг, хүний юм, нарны гэрэл, сүүн зам  한국어 관형격 조사: ‘-의’ 나의 친구, 선생님의 책
 104. 104. 몽골어 속격조사  몽골어 속격조사는 명사 + 명사  명사 기능을 하는 형용사, 수사, 보조사 + 명사 사이 관계를 가리키는 격어미다.  속격을 표시하는 형태는: “-н,-ийн, -ын, -ий,-ы” 등 변이형이다.
 105. 105. 예문 Аавын ажил 아버지의 일 Сайны гэрэл 좋은 빛 Уулзахын заяа 만날 운명
 106. 106. 한국어 격조사  한국어 격조사는 명사+명사 = 명사구로 묶어 주는 어미다.  ‘-의’ – 속격조다, 소유격조사  앞 명사로 하여금 뒷명사를 수식하는 구실을 한다.  이 때문에 ‘-의’는 관형격어미다.
 107. 107. 예문  철수의 동생이 키가 크다. 철수 + 의 + 동생 철수의 동생 - 명사구
 108. 108. 몽골어 속격조사 특징  속격조사 형태이지만 주격조사이다. Туяагийн дуулсан дуу надад таалагдлаа. 토야가 부른 노래가 내 마음에 들었다. Ээжийн хийсэн хоол амттай. 어머니가 만든 음식이 맛있다.
 109. 109. 관형격조사 생략 ‘-의’ 생략이 가능한 경우 - 소유주 + 피소유주: (철수의 신발, 선생님의 책) - 전체와 부분: (학교의 입구, 시계의 바늘) - 친족 관계: (철수의 누나, 영희의 언니)
 110. 110. 관형격 조사 생략 불가능  ‘-의’ 생략 불가능한 경우 - 소유자가 불분명한 경우 : (누군가의 책) - (서울의 눈 오는 거리) - 은위적인 관계: (5월은 가정의 달)
 111. 111.  오늘 수업은 여기까지입니다.  감사합니다.
 112. 112. 대격 조사/목적격조사  대격 조사 (Заахын тийн ялгал) : -ыг, ийг, г 명사와 명사 기능을 수행하는 형용사, 수사, 보조동사를 타동사와 결합시키는 격조사를 대격조사라고 한다.  목적격조사: 을/를 주로 체언에 붙어 그 체언을 타동사와 결합시키면서 동사의 행동이 직접적으로 미치게 하는 대상이다. 주어의 동작이나 작용의 목적물이 되게 하는 조사이다.
 113. 113. 예문  Сайныг дагавал сарны гэрэл  Мууг дагавал могойн хорлол  나는 밥을 먹었다.  그는 약속을 잊었다.
 114. 114. 대격조사 특징  대격조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр) Би ном Ø уншиж байна. (Би ном (ыг) уншиж байна.)  대등적으로 나타나는 명사에 대격조사가 불필요할 경우 영형태 (Ø )로 나타난다. Би түүний аав Ø, ээж Ø, ах Ø, дүүг нь танина.
 115. 115. 목적격조사 특징  목적격조사 생략되는 경우가 많다. 나는 과일 잘 먹는다. (나는 과일을 잘 먹는다.) 나 친구 만나러 간다.(나는 친구를 만나러 간다.)  구어체에서 받침이 없는 말 아래에서는 ‘ㄹ’을 쓰기도 한다. 날 믿어 줘. (나를 믿어 줘.) 나 널 사랑한다.(나는 너를 사랑한다.)
 116. 116. 여 – 처격 조사 (өгөх оршихын тийн ялгал)  문장 안에서 서술어와 체언과의 관계 의미를 파악하는 데 일차적인 목표를 두고 있다는 것이다. - 에, 에게, 한테, 께, 더러, 모고 여-처격 조사는 장소, 목표, 시간, 원인 등을 가리킨다. - 장소: 철수가 부산에 갔다. - 시간: 철수가 오후에 갔다. - 원인: 철수가 이 더위에 갔다. - 목표: 철수가 그 소식에 갔다.
 117. 117. 에게/한테/더러/보고/께  그것을 철수에게 주어라.  엄마가 저더러 책 읽으라고 하셨다.  이 가방을 할머니께 드릴 거예요.  그가 나보고 이것 좀 가르쳐 달라고 했다.  친구한테 그 소식을 알려 주었다.
 118. 118. 몽골어 여-처격 조사  체언+동사 Ахад өглөө.  수사+동사 Тэдний тавд нь алим, нэгд нь чихэр өглөө.  동사+동사 Уулзсанд нь баярлаж, уурласанд нь гомдож байна.
 119. 119. 몽골어 여-처격 조사  여-처격조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр) (대등 명사와 처소와 시간을 나타나는 단어에 나타난다.) 예: Би эх орон Ø, ард түмэн Ø, нутаг усныхаа төлөө үнэнчээр зүтгэнэ. Мөн өглөө Ø явж, орой Ø ирнэ.  한국어는 장소를 나타나는 여-처격 조사는 생략된다. 예: 어디 갔어요?(어디에 갔어요?) 철수는 부산 갔다.(철수는 부산에 갔다.)
 120. 120.  몽골어 여-처격 조사는 공식과 문어체에서는 “-аа,ээ,оо,өө”가 있다. 예를 들면: Залуучуудын чуулган УБ хотноо болов.  몽골어 여-처격 조사 앞에 불규칙 “-н”이 나온다. 예: Түүний дуунд уярсан хүмүүс нулимс урсгав. Ширүүн бороонд норлоо.
 121. 121.  오늘 수업은 여기까지입니다.  감사합니다.
 122. 122. 도구격 조사 (Үйлдэхийн тийн ялгал)  Холбоо үг, өгүүлбэрийн бүтэц дэх жинхэнэ нэр ба жинхэнэ нэрийн үүргээр орсон тэмдэг нэр, тооны нэр тодотгон холбох нөхцөлтэй үйл үгийг үйл үг, тэмдэг нэртэй холбох харьцаа заадаг шууд тийн ялгалыг үйлдэхийн тийн ялгал гэнэ.  어떤 일을 하는데 쓰이는 재료나 도구 및 수단을 가리키는 격을 말한다. 이러한 격의 자리에 쓰이는 조사라고 한다.
 123. 123. 예문  Захиагаар харилцдаг байсан үе өнгөрчээ.  Орчин үед цахим тоглоомоор тоглодог болжээ.  나는 겨울에도 냉수로 세수를 한다.  창호는 피 나는 노력으로 끝내 성공하였다.
 124. 124. 도구격 조사 (Үйлдэхийн тийн ялгал)  어떤 물건의 재료 및 원료/수단 및 도구 등을 나타내는 도구격 조사이다. - (으)로 예: 한국 음식은 젓가락으로 먹어요.
 125. 125. (으)로서와 (으)로써  (으)로서 - 지위나 신분 또는 자격을 나타내는 격 조사. - (예스러운 표현으로) 어떤 동작이 일어나거나 시작되는 곳을 나타내는 격 조사. 그는 친구로서는 좋으나, 남편감으로서는 부족한 점이 많다. 학생으로서 지켜야 할 일이 따로 있고, 선생으로서 지켜야 할 일이 따로 있다.
 126. 126.  (으)로써 1. 어떤 물건의 재료나 원료를 나타내는 격 조사. 격 조사 ‘으로’보다 뜻이 분명하다. 2. 어떤 일의 수단이나 도구를 나타내는 격 조사. 격 조사 ‘으로’보다 뜻이 분명하다. 3. 시간을 셈할 때 셈에 넣는 한계를 나타내는 격 조사. 격 조사 ‘으로’보다 뜻이 분명하다. 쌀로써 떡을 만든다. 그녀의 아름다움은 말로써 표현할 수가 없다 그들은 엄격한 매로써 아이들의 잘못을 바로 잡아 주었다.
 127. 127. 도구격 조사  명사와 명사 기능을 하는 형용사, 사사, 용언과 관련이 되는 격조사이다. - аар, ээр, оор, өөр 예: Модоор хийсэн эд зүйл үнэтэй. Уул усаар баян дэлгэр хангай юм.
 128. 128. 도구격 조사  도구격 조사가 영형태 (Ø )로 나타난다.(тэг хэлбэр) (대등 명사에 나타난다.) 예: Эдгээр тоглоомыг мод Ø, төмөр Ø, шил Ø, цаасаар хийсэн. Тэд хөдөөнөөс морь Ø, тэмээ Ø, үхэр тэргээр ирцгээжээ.
 129. 129. 몽골어와 한국어 탈격조사  장소의 이동에는 출발점과 도달점이 전제되어야 하므로 두 가지 조사가 필요하다. 이동의 출발점을 나타내는 데에는 ‘에서’를 사용한다. 이때 출발점을 정확하게 밝히고자 할 때는 ‘에서부터’를 사용하기도 한다. 어디에서 오셨습니까? 제주도에서부터 여행을 시작했다.
 130. 130. 한국어 탈격 조사 (Гарахын тийн ялгал)  탈격 조사는 상황을 가르킨다. 한국어 탈격조사는 ‘-에서/-한테서/-에게서’라는 조사가 있다. -에서: 어떤 것이 시작한 것을 가르킨다. 예: 저는 한국에서 왔어요. 시장에서 야채를 샀어요.
 131. 131. 부터/에  시작 시간을 나타내거나 변화가 일어나는 시점을 나타낼때에는 ‘부터’나 ‘에’를 사용한다. 이때 시작점을 분명히 하고자 할 경우에는 ‘부터’를 사용한다. 한국어 수업은 열시부터/에 시작합니다. 그 영화는 올해 2월부터/에 개봉합니다.
 132. 132. 에/부터  서술어 자체만으로 시작이나 변화의 의미를 갖지 못 할 때에는 ‘에’를 쓰는 경우와 ‘부터’를 쓰는 경우의 의미가 다르다. 나는 어젯밤에 한국어를 공부했어요. 나는 어젯밤부터 한국어를 공부했어요.
 133. 133. 에게서/한테서/(으)로부터  물건을 받거나 추상적인 영향을 받을 때 그리고 말을 들을 때 ‘에서’와 같이 ‘에게서/한테서’ 또는 ‘(으)로부터’를 사용한다. 나는 친구에게서/한테서/로부터 선물을 받았어요. 나는 민수에게서/한테서/로부터 좋아한다는 말을 들었다.
 134. 134.  에서 – 주격조사로 쓰인다. 축구는 우리 학교에서 이겼다.  에서 - 장소를 나타낸다. 그는 한국에서 태어나서 몽골에서 자랐어요.
 135. 135. 몽골어 탈격조사  탈격조사: -аас, ээс, оос, өөс  영형태: Ø Ой модноос гарч ирсэн амьтад байна. Монголоос ирсэн ажилтан байна. Би энэ тухай Бат Ø, Цэрэн Ø, Жанчив нараас асууж мэдлээ.
 136. 136. 몽골어 탈격조사 특징  탈격조사 앞에 ‘н’이 나온다. Мориноос унаж үзсэн удаатай. Уулнаас түүсэн цэцэг анхилам үнэртэй.  탈격조사 앞에 ‘г’이 나온다 . Төсвийн сангаас зээлсэн мөнгийг завшжээ. Байшингаас нөмгөн дээлтэй гарч ирсэн хүн бол Балган байлаа.
 137. 137. 몽골어 탈격조사 특징  탈격조사는 문장의 뜻을 따라 ‘н’이 오는 경우에는 탈격조사가 구별된다. Хоёроос нэгийг авлаа. Хоёрноос эхлэн ажиллаа.
 138. 138. 몽골어 탈격 조사  몽골어 탈격 조사는 명사와 동사를 연결한다. 탈격 조사는 “аас, ээс, оос, өөс” 이다. 예: Би монголоос ирсэн. Ойгоос ирсэн түлээчид гэрийн гадна буув. 몽골어 공동격조사는 명사와 동사를 연결한 격조사이다. 명사+동사 Улсаас олгодог тэтгэмж нэмэгдсэн.
 139. 139. 공동격 조사 (Хамтрахын тийн ялгал)  한국어 공도격 조사는 ‘-와/과, -(이)랑, -하고’ 등이다. 단어들을 연결하는 기능이 있는 조사는 공동격 조사이다. 예: 교실에 의자와 책상이 많아요.(-와/과) 선생님하고 학생이 이야기를 합니다. (-하고) ‘-(이)랑’ 조사는 사람을 표현한 단어에 연결한다. 친구랑 같이 영화 봤다.(-(이)랑)
 140. 140.  ‘공동’이란 ‘함께함’을 의미하며, ‘상대’란 서로 짝이 되는 관계를 말하는데, 이 경우에는 ‘와/과’를 사용한다.  ‘와/과’ 대신에 ‘하고’, ‘(이)랑’을 사용하여 공동과 상대의 의미를 나타내기도 한다. 민수는 영미와 결혼했다. 민정이는 순영이하고 여행을 갔다. 철수는 영미랑 수영을 했다.
 141. 141.  ‘-과/와’는 ‘함께’와 같이 쓴다. 엄마와 함께 시장에 갔다.  ‘만나다, 헤어지다, 싸우다, 사귀다, 친하다, 관계있다/없다, 다르다, 닮다’ 이들은 공동격조사 ‘와/과’, ‘하고’, ‘랑’을 늘 달고 다닌다. 아빠와 닮은 소년이다. 나랑 다른 사람이 그이다.
 142. 142.  ‘와/과’는 앞에서 ’와’는 달리 순수히 두 명사를 접속시켜 준다. 나는 고등학교에서 국어와 역사를 좋아하였다.(모두)  ‘같다, 다르다’등과 함께 쓰인다. 여기 날씨는 우리 고향과 같아요.
 143. 143. 몽골어 공동격 조사  몽골어 공동격 조사는 명사와 동사를 연결한 격조사이다. - тай, той, тэй 조사이다. Ахтайгаа хамт ирлээ. Надтайг ярилцсан хүн бол хамаатны хүн.
 144. 144.  ‘Хамт, цуг, адил, ижил, төстэй’ 등 단어와 같이 쓰인다. Түүнтэй төстэй зүйл бас тохиолдож байжээ.  형태가 같지만 뜻이 다른 조사가 있다. 명사에서 관형어를 만드는 조사이다. Модтой уул, устай газар, цастай уул  공동격조사는 명사 + 동사만 연결한다. Надтай явсан нь дээр.
 145. 145.  Хамтрахын тийн ялгалын ард хамаатуулах нөхцөл орно. Эгчтэйгээ дэлгүүр лүү явлаа.  лугаа, лүгээ гэсэн хувилбар бий. – “холбохын тийн ялгал” гэж үздэг судлаачид байдаг ч бие даасан тийн ялгал гэж үздэггүй.
 146. 146. 방향격 조사 (Чиглэхийн тийн ялгал)  방향격 조사는 어떤 것의 전진한 의미를 가르킨다.  한국어 방향격 조사는 ‘-(으)로’이다. 예: 이 층으로 오세요. 교실로 들어오세요.
 147. 147.  이동의 도달점을 나타내는데 사용되는 조사에는 ‘-에’, ‘(으)로’가 있다. 이 두 조사는 의미가 조금 다르다. ‘에’ – 목표점 또는 도달점을 말할 때 ‘(으)로’ – ‘을/를 향하다’ 의미인 방향을 나타낼 때 사용하는 조사이다. 드디어 우리는 서울에 도착했다. 바닷가로 오십시오.
 148. 148.  방법을 나타낸다. 돌로 지은 집이라서 정말 튼튼하군요.  원인을 나타낸다.(때문에) 교통사고로 죽는 사람이 매년 늘어나고 있대요.  수단/자격을 나타낸다. 부모가 일찍 돌아가셔서 고아로 자랐어요.  변화/결과를 나타낸다. 파란 하늘이 회색으로 변했어요.
 149. 149. 몽골어 방향격 조사  방향격 조사는 “-руу, рүү, луу, лүү”이다. 예: Уул руу билчсэн хонь уруудлаа. Гэр рүү явсан хүмүүс буцаж ирлээ.  또한 “-аад, ээд, өөд, оод”이 있다. Уулаад мацсан хүмүүс цуцаж эхэллээ.
 150. 150.  몽골어 공동격조사는 최근에 나온 가설이다.  그 전에는 여/처격조사와 같이 보았다.  Хамаатуулах нөхцөл хамт залгагдана. Гэр лүүгээ явлаа. Тэр байр руугаа орсон.  공동격조사는 영형태(Ø)가 있는데 대등적으로 나타나는 명사에는 나타난다. Бид өглөө бүр ажил, сургууль, цэцэрлэг рүүгээ явдаг.
 151. 151.  오늘 수업은 여기까지입니다. 숙제가 있습니다. 숙제는 다음주 화요일까지 내야 한다. 숙제 내용: 1. 한국어와 몽골어 격조사를 연구한 논문 있는지 알아보기 2. 몽골어와 한국어 격조사 비교한 표를 만들어 오기(조사 이름, 형태, 예문) 3. Дараагийн долоо хоногт 1-р баг, 2-р баг харьцуулсан илтгэл тавина. 1-р баг авиазүй, 2-р баг тийн ялгалын харьцуулал.
 152. 152. 한국어 몽골어 파생법 2016.02.29
 153. 153. 한국어와 몽골어 파생법  파생법 / 파생어  합성법/합성어 조어법 Үг бүтэх арга Үүсмэл үг үүсэх Нийлмэл үг үүсэх Нийлмэл үг үүсэх арга
 154. 154. Монгол хэлний үг бүтэх үндсэн арга  Дагаврын арга Үгийн язгуур, үндсэнд үг бүтээх дагавар залгаж шинэ үг бүтэх аргыг дагаврын арга гэнэ.  Үг нийлэх арга Хоёр бие даасан үг тухайн хэлний дотоод зүй тогтлоор утга, бүтцийн хувьд салшгүй нэгдэж үг бүтээхийг үг нийлэх арга гэнэ.
 155. 155. Дагаврын аргаар нэр үг бүтэх:  нэр язгуураас: Жинхэнэ нэр: малчин, салхивч, араатан, ахмад, тэмээлзгэнэ, дөрвөлжин, дүрс Тэмдэг нэр: хурдан, зоригтой, харанхуй, цагаагч
 156. 156.  Үйл язгуураас: Жинхэнэ нэр: санал, барилга, уулзалт, барилдаан,бичиг, зураач, уншигч, сууц Тэмдэг нэр: зөрүүд, дүүрэн, суунга, бүрхэг, туранхай, хэвтээ, зурмал
 157. 157. Идэвхгүй язгуураас нэр үг бүтэх  Жинхэнэ нэр: овон, товон, гуна, гүвээ  Тэмдэг нэр: гэдгэр, солир, хазгай, дэлдэн  Орон цагийн нэр: дээш, доор, наана, гадуур, урд, дэргэд
 158. 158. Дагаврын аргаар үйл үг бүтэх  Үйл язгуур, үндсээс: Тусах үйл үг бүтэх: үзүүл, заалга, сурга, бүтээ, ярилц, нухал, залгил Эс тусах үйл үг бүтэх: бодогд, барилд, гүйлд, эвдэр, төвлөр
 159. 159.  Нэр язгуур, үндсээс Тусах үйл үг бүтэх: савла, шагна, үрчил, буруушаа Эс тусах үйл үг бүтэх: тодор, томд, чулууж, суурьш, бахарх, мөст, махас, ханьс
 160. 160. Идэвхгүй язгуураас үйл үг бүтэх:  Дүрслэх язгуураас: хагал, нугач, цоор, арзай, гялсхий, сарталз, гэдгэнэ  Дуурайх язгуураас: тасхий, ниргэ, архир, таржигна, шогш, майл, мөөр, хяхтна
 161. 161. Үг нийлэх арга  Нэр үг бүтэх Зэрэгцээ нэр үг: эрх чөлөө, аз жаргал, ядуу зүдүү, үр дүн, хол ойр, дээр доор, малгай залгай, өвс мөвс, жижиг сажиг Хамжсан угсраа нэр үг бүтэх: хөх бух, цагаан толгой, морин хуур, хар халзан Найрсан угсраа нэр үг бүтэх: засгийн газар, лавлах товчоо, зөвлөх эмч
 162. 162. Үг нийлэх аргаар үйл үг бүтэх  Зэрэгцээ үйл үг бүтэх: гуйж гувш, элбэж дэмнэ, босч суу, ирж оч, уншиж муншиж  Хамжсан угсраа үйл үг бүтэх: бут ниргэ, огло харай, нэвт хатга  Найрсан угсраа үйл үг бүтэх: бүтээн босго, өөрчлөн байгуул
 163. 163. Үг бүтэх туслах арга  Авиа сэлгэж үг бүтэх: Эгшиг авиа: бандгар, бэндгэр, биндгэр, бондгор, бөндгөр, бундгар, бүндгэр Гийгүүлэгч авиа: арзай, аржий, арсай Барзай, баржий, барсай Палхий, пасхий, падхий, пархий, пагхий
 164. 164. Үг товчлох арга  Эхний үсгээр товчлоод нийлмэл үгээ бүрэн хэлэх: БСШУЯ, УИХ  Эхний авиа үсгээр товчлоод товчилсон хэвээр нь дуудах: МИАТ, МУИС  Эхний үеэр нь товчлоод товчилсон хэвээр нь дуудах: МОНЦАМЭ, Ня-бо  Нийлмэл үгийн сүүлчийн үгийг хэлэх: лавлах товчоо – лавлах, нисэх буудал - нисэх
 165. 165.  한국어와 몽골어는 조어법상 음운, 형태, 통사 등 언어의 여러 분야에서 많은 공통점을 가지고 있다.  어근 - үгийн үндэс  접미사 - дагавар  새로운단어  점두사 – Угтвар  접사 - залгавар
 166. 166. 어근과 접사  어근: 단어를 분석했을 때, 실질적 의미를 나타내는 중심부분. (실질형태소)  접사: 어근에 붙어 어근의 뜻을 제한하는 부분(형식형태소)  접두사: 어근의 앞에 붙어 단어를 파생시키는 접사  접미사: 어근의 뒤에 붙어 단어를 파생시키는 접사
 167. 167.  접두사: 덧신= 덧+신, 드높다=드+높다  Угтвар: монгол хэлэнд байхгүй  접미사: 집+웅, 선생+님, 낚시+질  Дагавар: монгол хэлэнд нэр үг бүтээх, үйл үг бүтээх гээд олон дагавар бий.
 168. 168.  파생어 형성 규칙: - 한국어에서는 접두파생어가 있다.(강추위, 맨몸, 맨주먹, 맨발 등이다) - 현대몽골어는 없다. - 이 현상은 두 언어 사이의 차이점이다.
 169. 169.  한국어와 몽골어의 형태소: - 자립형태소: 명사, 대명사, 수사, 관형사, 부사 - Бие даасан морфем - 의존형태소: 용언의 어근(동사, 형용사), 파생접사(접두사, 접미사), 활용어미 - Эрхшээлт морфем
 170. 170. 몽골어 파생법  몽골어는 교착어이다.  변화하지 않는 기본 어근에 접미사를 첨가함으로써, 이를 근간으로 새로운 단어가 파생하는 것이다.  한 단어가 어형의 변화 없이 한국말의 명사, 형용사 하는 역할을 두루 다 한다. 예: Тэр ном сайн(형용사). Сайн(관형사) ном. Сайн(명사)тай нөхөрлөвөл сарны гэрэл.
 171. 171. 몽골어 접미파생법  파생명사: - 명사에서 파생된 명사 Мал+чин=малчин, ажил+тан= ажилтан - 형용사에서 파생된 명사 Хар+нхуй=харанхуй, цагаан+гчин=цагаагчин
 172. 172.  수사에서 파생된 명사 нэг+ж=нэгж, дөрөв+лж=дөрвөлж - 동사에서 파생된 명사 Бич+г=бичиг, буд+г=будаг Ял +лт = ялалт, хөв + үүр = хөвүүр Сур + гууль = сургууль
 173. 173.  파생형용사 Тур + нхай = туранхай, гоё + мсог = гоёмсог  파생동사 Хөлс + л = хөлсөл, айл + чил = айлчил, сайн + жир = сайжир
 174. 174.  내적변화 파생법 형용사나 부사어의 의태어에서만 나타나는 현상으로 어간의 모음 교체나 자음교체에 의해 의미변화를 일으키는 파생법이다. Бандгар, бөндгөр, бундгар, бондгор Хорчгор, харчгар, хэрчгэр, хүрчгэр 의태어의 어두, 어중, 어말음의 모음교체, 자음교체에 의하여 형용사와 부사의 품사는 바뀌지 않고 어휘의 형태와 의미의 변화만 있다.
 175. 175. 한국어의 파생법  파생어는 그 어간의 직접 구성 요소의 하나가 파생접사인 단어를 말한다.  한국어 파생어: - 접두사에 의한 파생어 - 접미사에 의한 파생어  접사를 붙이는 파생  내적파생
 176. 176. 접두파생법- угтварын арга  단어의 품사는 바꾸지 않다.  의미만 바꾼다.  접미사보다 단조롭다.  종류는 접미사보다 훨씬 적다. 강+ 술= 강술, 강+추위=강추위, 헛+되다=헛되다, 빗+나가다 = 빗나가다, 시+퍼렇다 = 시퍼렇다 맨+발=맨발, 날+고기=날고기, 덧+신=덧신
 177. 177. 접미파생법- залгаврын арга  수가 많다  의미도 바꾸고 품사등 문법적 성질도 부꾼다.  접두사보다 복잡하다 강+아지=강아지, 넘어+뜨리다=넘어뜨리다, 솜+씨=솜씨, 낚시+질=낚시질
 178. 178. 명사파생법  잠+보=잠보, 거짓말+쟁이=거짓말쟁이  웃+음=웃음, 믿+음=믿음, 놀+이=놀이, 말하+기=말하기, 덮+개-덮개  기쁘+ㅁ=기쁨  선생+님=선생님
 179. 179. 부사파생법 – дайвар үг үүсэх  많+이=많이, 높+이=높이, 빠르+리=빨리  넘+우=너무, 잦+우=자주
 180. 180.  오늘 수업은 여기까지입니다.  숙제가 있습니다. 한국어와 몽골어 파생법 비교해 오기.
 181. 181. 몽골어와 한국어 비교 문법 2016년 3월 4일
 182. 182. 한국어와 몽골어 동사 활용어미  한국어의 문법 의미가 대부분 활용어미에 의해 생산되고 결정된다.  한국어 활용어미: - 선어말어미 үйлийн бүрэн бус төгсгөх нөхцөл - 어말어미 үйлийн бүрэн төгсгөх нөхцөл 1. 종결어미Үйлийн төгсгөх нөхцөл 2. 비종결어미 Үйлийн холбох нөхцөл
 183. 183.  비종결어미 Үйлийн холбох нөхцөл - 연결어미 нөхцөлдүүлэн холбох - 전성어미 үндэс үүсгэн холбох
 184. 184. 어미  선어말어미 시-, -는-, -었-, -겠-, -읍-, -ㅂ-, -ㄴ-, - 더-, -리-,-니-, -것  어말어미:  종결어미: 읽-었-다, 읽-는다, 읽- 어라, 읽-느냐  비종결어미: - 연결어미: -고, -아서, -면 등 - 전성어미:
 185. 185.  전성어미: - 명사형어미: -음, -기 - 관형사형어미: -는, -을, -던 - 부사형어미: -도록, -게 등
 186. 186. Монгол хэлний үйлийн нөхцөл Үйлийн нөхцөл Үндэс үүсгэх Хэвийн нөхцөл Байдлын нөхцөл Үндэс үл үүсгэх Холбох нөхцөл Төгсгөх нөхцөл
 187. 187. Үйлийн нөхцөл Холбох нөхцөл тодотгон холбох Өнгөрсөн цагаар Одоо цагаар Ирээдүй цагаар Нөхцөлдүүлэн холбох Зэрэгцүүлэн холбох Угсруулан холбох
 188. 188. Төгсгөх нөхцөл Цагаар төгсгөх Өнгөрсөн цагаар Одоо цагаар Ирээдүй цагаар Биеэр төгсгөх Нэгдүгээр биеэр Хоёрдугаар биеэр Гуравдугаар биеэр
 189. 189. 동사 어미 동사 어미 어간이 되는 동작태 동작상 어간이 안 되는 연결어미 종결어미
 190. 190. 연결어미 접속연결 대등연결어미: - ж,ч,-аад,-н,-саар 종속연결어미: -вч, -вал, -бал- магц 관형사형연결: -сан, - аа, -даг
 191. 191. 종결어미 시제종결 현재: -в, -лаа, - жээ,чээ 미래: -на 과거: -сан 인칭종결 1인칭: -я,-е,-ё,- сугай,-сүгэй 2인칭: Ø -аарай, -аач,-гтун 3인칭: -г, -тугай, -түгэй, -аасай-4
 192. 192. 활용어미 분류 체계에서의 양 언어의 차이점  한국어와 몽골어는 어근에 파생 접사나 어미가 붙어서 단어를 이루는 특징이 있다.  어근+파생 접사  어근+어미  한국어 선어말어미 ‘-겠-‘,‘-더-’, 감탄의 종결어미 ‘-군요‘ 등은 붙여 쓰는데 몽골어는 한국어와는 달리 앞 단어와 붙어 쓰지 않고 띄어 쓰인다. 예: 깨뜨리시었겠더군요 - хагалчихсан юм шив дээ
 193. 193.  한국어의 선어말어미 체계에 해당한 형태가 몽골어에 없다. 한국어의 시제 선어말어미에 해당한 요소들이 몽골어에서는 시제 종결어미 분류에 포함된다.  한국어 선어말어미에서 시제 선어말어미는 시간 표현에서, 주체높임의 ‘-시-’를 높임 표현에서 몽골어로 설명한다.  몽골어의 관형사형 연결어미는(-сан, -аа, -даг) 한국어의 관형사형 전성어미(- 는, -을, -던)와 대응될 수 있으나 몽골어의 관형사형 연결어미는 문장을 종결짓는 기능에 있어 한국어와 구별된다. 예: Тэр явсан. 그가 갔다 Тэр явсныг ...그가 간 것을
 194. 194. 유사한 점  양 언어 연결어미 실현 방식이 유사하다. 특히 다등접속이나 종속접속의 경우 기능과 의미 면에서 많은 일치를 보인다.  명사나 명사구를 수식하는 면에서 몽골어의 관형사형 연결형 어미 ‘-сан, -даг, -аа, - х’는 한국어의 관형사형 어미 (-는/-을/-는/-던)와 유사한 기능을 수행한다.  몽골어는 인칭종결(1인칭:-я,-е,-ё, -сугай, сүгэй, 2인칭:-аарай, -аач, -гтун, - гтүн, 3인칭:-г, -тугай, -түгэй, -аасай)이나 명령원망법어미()라고 하는 종결어니가 한국어와 유사한 분법적 기능을 수행한다.  양 언어 시제어미는 문법적 기능과 의미면에서 대응되는 부분이 많다.  양 언어의 과거 형태가 현재 및 미래 시제에 비해 뚜렷하게 실현된다.
 195. 195.  오늘 수업은 여기까지입니다.  숙제가 있습니다. 동사활용어미와 피동사,사동사 비교 표를 만들어서 예문을 쓰기
 196. 196. 몽골어와 한국어 비교문법 2016.03.25
 197. 197. 몽골어와 한국어 품사비교  품사란 단어를 문법적 성질의 공통성에 따라 몇 갈래로 묶어 놓은 것인데, 일반적으로 단어의 의미와 기능, 형식의 세 가지 기준에 따라 분류를 한다.  한국어의 9 가지, 몽골어는 8 가지 품사 분류 체계를 설정했다.
 198. 198. 몽골어와 한국어 문법 구조 특징  한국어와 몽골어는 첨가어로서의 공통점도 있고 또 서로 구별되는 부분도 있다.  한국어의 문법적 특징으로는 SOV 구조, 조사와 어미의 발달, 근간성분의 생략이 용이한 것과 높임법의 발달을 든다.  몽골어의 경우 SOV 구조 , 접미사 파생법, 꾸밈말과 어미의 발달을 제시할 수 있다.
 199. 199. 이 특징들은 형태적 특징 통사적 특징
 200. 200. 형태적 특징  한국어와 몽골어는 알타이어 계통의 언어로 간주되기도 하지만 일반적으로 첨가어(또는 교착어)로 보는 관점이 압도적이다.  첨가어는 어근에 파생접사나 어미가 붙어서 단어를 이루는 특징이 있는데, 몽골어의 경우 동사 파생 접미사와 명사 파생 접미사가 비교적 다양한 형태로 나타난다.
 201. 201. 형태적 특징  접두사 파생법에 있어서는 두 언어 표현 방식이 약간의 차이를 보이고 있으나 한국어의 접두사에 대응되는 형태가 몽골어에도 있다고 본다.  예를 들면 맨발 : хөл нүцгэн 강추위: хүв хүйтэн
 202. 202. 통사적 특징  두 언어는 ‘주어+목적어+동사’의 문장 구성을 갖는 언어로 일본어, 터키어, 버마어, 힌디어, 케추아어 등이 이 유형에 속한다.  두 언어의 모든 문법적 형태소(문장 안에서 체언의 기능을 보여 주는 조사, 용언의 활용어미 같은 것들)는 반드시 어근이나 어간 뒤에 온다.  두 언어의 문장 구성 요소의 자리 옮김이 자유롭다.
 203. 203. 통사적 특징  두 언어의 문장 구성 요소의 자리 옮김이 자유롭다.  예를 들면 냇물이 남쪽으로 흐른다. 남쪽으로 냇물이 흐른다. 남쪽으로 흐른다, 냇물이. 냇물이 흐른다, 남쪽으로.
 204. 204. 통사적 특징  두 언어 체언을 꾸며 주는 관형어는 그것이 단어이든 절이든 반드시 꾸밈을 받는 체언 앞에만 온다. 좋은(단어) 친구, 공부 잘 하는(절) 친구  한국어에 주어가 잇달아 나타나는 문장구성이 있는데 이것은 몽골어와 구별되는 점이다. 영희가 마음씨가 곱다.
 205. 205. 통사적 특징  한국어에 목적어가 잇달아 나타나는 문장 구성이 있다. 몽골어의 경우 주로 속겨조사가 여러 번 잇달아 나타나는 특징이 있다. 친구들이 나를 등을 밀어 넘어뜨렸다. Хүний амьдралын мөч бүхэн үнэ цэнэтэй.  이것은 양 언어 격조사 구조상의 차이이다.
 206. 206. 통사적 특징  주어가 없는 문장이 많이 쓰인다.이것은 두 언어에 동일하다. 값이 얼마요? Үнэ хэд вэ?  한국어는 조사, 어미가 발달한 언어로 간주된다. 몽골어도 조사와 어미가 많지만 한국어보다 적은 편이다.
 207. 207. 한국어 품사 분류 체계 품사 체언 명사 대명사 수사 관계언 조사 용언 동사 형용사 수식언 관형사 부사 독립언 감탄사
 208. 208. 몽골어 품사 분류 체계 품사 Үгсийн аймаг 주품사 Гол үгс 명사 Нэр үг 공간어 시간어 Орон цагийн нэр 관형사 Тэмдэг нэр 수사 Тооны нэр 대명사 Төлөөний үгс 동사 Үйл үгс 보조품사 Туслах үгс 접속어 Холбох үгс 꾸밈말 Чимэх үгс
 209. 209. 한국어와 몽골어 품사 비교  체언: 명사, 수사, 대명사  관계언:조사  용언: 동사, 형용사  수식언: 관형사, 부사  독립언: 감탄사  Нэр үг  Орон цагийн нэр  Тэмдэг нэр  Тооны нэр  Төлөөний нэр  Үйл үгс  Холбох үгс  Чимэх үгс
 210. 210. 품사 비교  명사: 책, 사람  수사: 하나, 둘  대명사: 너, 당신  조사: 격조사, 접속조사, 보조사  동사: 가다, 오다  형용사: 빠르다, 좋다  관형사 :성상관형사, 수관형사, 지시관형사  부사: 성분부사, 지시부사,부정부사, 문장부사  감탄사: 감정감탄사, 의지감탄사, 그밖에 감탄사  Нэр үг: ном, чулуу, хүн  Орон цагийн нэр: урд, хойно, орой, дараа  Тэмдэг нэр: хөх, улаан  Тооны нэр: нэг, тав  Төлөөний нэр: та, чи  Үйл үгс: явах, ирэх  Холбох үгс: ба, бөгөөд, хэрэв, төлөө, тул  Чимэх үгс: нэн, маш, шүү дээ, пид, пад
 211. 211. 조사  격조사:  접속조사: 와/과, 하고, 에(다), 이(며), 이(랑)  보조사: 은/는, 도, 만,뿐, 까지, 마저, 조차, 부터, 마다, (이)야, (이)나, (이)나마
 212. 212. 관형사  성상관형사: 새(집,옷,해) 헌(집,옷,책),옛(집,말,사람), 순(이익,한국말)  수관형사: 한, 두, 세(석,서), 네(넉,너), 모든, 온(갖)  지시관형사: 이, 요, 이런, 그, 고, 그런, 저, 조, 저런, 어느, 무슨, 웬, 딴, 귀(가족), 본(연구소, 대학교)
 213. 213. 부사  성분부사: 어떻게? + 용언 - 성상부사: 매우 춥다, 빨리 가다 - 지시 부사: 이리, 어제, 오늘, 내일, 이제, 벌써, 요즈음 - 부정부사: 안, 못  문장부사: 과연, 실로, 물론, 정말, 설마, 아마, 만일, 비록, 제발, 아무쪼록, 부디
 214. 214. 감탄사  감정감탄사: 성냄(야), 슬픔(아이구), 한숨(후유), 놀라움(어머), 뉘우침(아, 참)  의지감탄사: 요구(자, 여보, 여보세요), 대답(예, 암, 오냐, 응, 그래)  입버릇, 더듬거림: 머, 워, 그래, 말이지, 어, 에, 저, 음  그밖에 감탄사: 소리(구구:닭), 이랴(소 모는 소리)
 215. 215. 한국어와 몽골어 시간 표현  시간을 지시하는 형태란 동사의 어휘적 의미의 행위와 상태가 시간적 의미와 함께 표현됨을 뜻한다.  시제는 어떤 행위, 사건, 상태의 시간적 위치를 나타내는 문법범주이다. (이익섭, 입홍빈, 1983)  시제란 자연적인 시간의 흐름을 동사의 활용 형태에 의하여 제한한다는 뜻이다.(고영근, 1986)  시제는 발화시간과 사건이 전개되는 사건시간과의 관계로 정의된다.
 216. 216. 한국어 시제  시제는 발화시 기준으로 표현할 때 과거(past), 현재(present), 미래(future)로 표현한다고 했다. 예를 들면: 철수는 지금 탁구를 친다. 철수는 어제 탁구를 쳤다. 철수는 내일 탁구를 치겠다(칠 것이다.)
 217. 217. 시제 표현 방식  시제 기능을 선어말어미 중심으로 정리하면 다음과 같다. 선어말어미 방식: - 현재시제: ‘-는/ㄴ-’, 부정법 형태의 ‘Ø-’ - 과거시제: -았/었, -더 - 미래시제: -리/겠- 관형형어미 방식: - 현재: -는 - 과거: -(으)ㄴ, -던 - 미래: (으)ㄹ
 218. 218. 몽골어 시제  몽골어는 일반적으로 현재, 미래, 과거 시제가 있다고 본다.  현재 시제: - на-4  미래 시제: -на-4  과거 시제: -в, - лаа-4, -жээ, чээ
 219. 219. 한국어와 몽골어 시간 표현 2016.04.01
 220. 220. 한국어와 몽골어 시간 표현  시간을 지시하는 형태란 동사의 어휘적 의미의 행위와 상태가 시간적 의미와 함께 표현됨을 뜻한다.  시제는 어떤 행위, 사건, 상태의 시간적 위치를 나타내는 문법범주이다. (이익섭, 입홍빈, 1983)  시제란 자연적인 시간의 흐름을 동사의 활용 형태에 의하여 제한한다는 뜻이다.(고영근, 1986)  시제는 발화시간과 사건이 전개되는 사건시간과의 관계로 정의된다.
 221. 221. 한국어 시제  시제는 발화시 기준으로 표현할 때 과거(past), 현재(present), 미래(future)로 표현한다고 했다. 예를 들면: 철수는 지금 탁구를 친다. 철수는 어제 탁구를 쳤다. 철수는 내일 탁구를 치겠다(칠 것이다.)
 222. 222. 시제 표현 방식  시제 기능을 선어말어미 중심으로 정리하면 다음과 같다. 선어말어미 방식: - 현재시제: ‘-는/ㄴ-’, 부정법 형태의 ‘Ø-’ - 과거시제: -았/었, -더 - 미래시제: -리/겠- 관형형어미 방식: - 현재: -는 - 과거: -(으)ㄴ, -던 - 미래: (으)ㄹ
 223. 223. 몽골어 시제  몽골어는 일반적으로 현재, 미래, 과거 시제가 있다고 본다.  현재 시제: - на-4  미래 시제: -на-4  과거 시제: -в, - лаа-4, -жээ, чээ
 224. 224. 문장의 종류 2015.3.2
 225. 225. 문장의 종류  한국어에서 문장의 종류는 ‘평서문, 의문문, 명령문, 감탄문’으로 나누어진다. 이와 같은 문장의 종류는 문장 끝의 서술어에 어떤 종결 어미가 붙느냐에 따라 달라진다.
 226. 226. 평서문  평서문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 아무것도 요구하지 않고 단지 어떤 사실이나 현상에 대한 정보, 혹은 자신의 생각을 전달하는 문장이다.
 227. 227. 다음과 같은 종결 어미 평서형 어미종결의 쓰임 종결 어미 예문 격식체 합쇼체 -ㅂ니다/습니다 저는 학생입니다. 하오체 -오, -소 여기가 내가 태어난 곳이 요. 날씨가 몹시 춥소. 하게체 -네, -지 우리는 잘 지내네. 무기 가 한국말을 참 잘하지. 해라체 -ㄴ다/는다/다 나는 한국어를 공부한다. 하늘이 푸르다. 비격식체 해요체 -아요/어요 영화가 아주 재미있어요. 해체 -아/어 비가 와.
 228. 228. 평서형 종결 어미  평서형 종결 어미들은 쓰이는 상황이 각각 다르다.  ‘ㅂ니다/습니다’는 연설이나 대화와 같은 말에서 많이 사용한다.  ‘-ㄴ다/는다/다’는 글에서 많이 사용된다.
 229. 229. 평서형 종결 어미  듣는 사람이 말하는 사람보다 나이가 많거나 윗사람인 경우, 혹은 말하는 사람과 듣는 사람이 친숙하지 않은 관계일 때는 상대방을 높이는 뜻ㅇ르 나타내는 종결 어미 ‘-ㅂ니다/습니다’나 ‘-아요/어요’를 사용한다.
 230. 230. 평서형 종결 어미  듣는 사람과 말하는 사람이 친분이 있는 경우, 듣는 사람이 말하는 사람과 나이가 같거나 말하는 사람보다 적을 때, 혹은 아랫사람인 경우에는 상대방을 조금 높이는 뜻을 나타내는 종결 어미 ‘-소’나 높이는 뜻이 없는 종결 어미 ‘-네, -지, -아/어’를 사용한다.
 231. 231.  그런데 이들 평서형 종결 어미 중 ‘-오,-네,-소’등은 요즘의 일상적인 대화에서는 스승이 제자에게, 장인, 장모가 사위에게 말할 때나 나이 든 친구끼리 말할 때 등과 같은 특별한 경우를 제외하고는 거의 사용되지 않는다. 이에 비해 평서형 종결 어미 ‘-어/어’는 친구 사이와 같은 친한 관계에서 일반적으로 가장 많이 쓰인다.
 232. 232.  ‘-ㅂ니다/습니다’는 회의나 보고 등의 공식적인 상황이나 격식을 갖추어야 하는 대화 상황에서 주로 사용하는데, 딱딱하지만 정중한 느낌을 준다. 반면에 ‘- 아요/어요’는 부드럽고 친밀한 느낌을 주어 개인적인 친분이 있는 사이에서 주로 사용한다.
 233. 233. 의문문  의문문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 질문하여 대답을 요구하는 문장이다. 한국어의 의문문은 문장 끝의 서술어에 의문형 종결 어미를 붙임으로써 이루어진다.
 234. 234. 의문문 종결 어미 종결의 쓰임 종결 어미 예문 격식체 합쇼체 -ㅂ니까 /습니까 그 사람은 학생입니 까? 하오체 -오, -소 여기가 당신이 태어 난 곳이요? 오늘 학교 에 갔소? 하게체 -나, -는가 잘 지내나? 무기가 한 국말을 잘하는가? 해라체 -느냐, -니, -지 무슨 공부를 하느냐? 하늘이 푸르니? 어디 에 갔지? 비격식체 해요체 -아요/어요 영화가 어땠어요? 해체 -아/어 오늘 뭐 해?
 235. 235.  의문문에는 ‘예/아니요’의 대답을 요구하는 판정 의문문과 ‘누구,무엇, 언제, 왜, 어떻게, 어느, 무슨, 어떤’과 같은 물음말을 포함하여 그 물음말에 대한 대답을 요구하는 설명 의문문이 있다.
 236. 236.  또 의문문의 모습을 띠고 있으나, 의미상으로는 긍정이나 부정의 의미를 표현하는 수사 의문문도 있다. 예: - 저 영화 재미있어요? - 아니요, 재미없어요. 보지 마세요.(관정 의문문)
 237. 237.  예: - 저 영화에 누가 나오죠? - 조승우가 주인공이라고 들었어요.(설명 의문문) 예: 내가 네 말을 믿을 것 같아? (수사 의문문)
 238. 238. 명령문  명령문은 말하는 사람이 듣는 사람에게 어떤 행동을 하도록 요구하는 문장이다.

×