сургалтын үнэлгээ соло

O
Үнэлгээний онолын үндэслэл

Үнэлгээ юунд хэрэгтэй вэ? АНУ-ын Мичиганы Их
Сургуулийн   үнэлгээний  төвийн  захирал Л.
Стуффльбийм” Үнэлгээ өгөх гол шалтгаан нь
1Чадах бүхнээ хийж байгаа эсэхийг мэдсэнээр
суралцагч бүрт    сурахад нь туслах
1. Бүлгийн сургалт явуулах хамгийн үр дүнтэй арга
  барил нээж олох
2. Сурагч болон эцэг эхэд сурах үйл ажиллагаандаа
  дүгнэлт хийж, сайжруулах хэрэгсэл болох
3. Сурлагын түвшинг тодорхойлох зэрэг болно “ гэсэн
  байна.

Үнэлгээний дидактик үндэс нь суралцагчдын мэдлэг,
чадвар эзэмшилтийн явц, үр дүнг тодорхойлж,
сургалтын явцад хүүхдийн хөгжилд гарч буй ахицыг
өмнөхтэй жишиж, харьцуулах түүнчлэн эзэмшвэл зохих
агуулгыг ямар түвшинд эзэмшсэнийг тодорхойлоход
оршино. Тэгвэл сурган хүмүүжүүлэх ухаанд үнэлгээг
өргөн утгаар авч үзвэл суралцагчийн боловсролын үр
дүнг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэх тогтолцоо,
явцуу утгаар авч үзвэл суралцагчийн мэдлэг чадвар
төлөвшлийг хэмжих процесс юм гэж тодорхойлсон
байдаг.
Үнэлгээний зорилго нь
-сурагчдын эзэмшиж байгаа мэдлэгийн түвшинг
тодорхойлох
-сурах арга барилд хэрхэн суралцаж байгааг тогтоох
-хүүхдийн хэтийн хөгжил, хэрэгцээг харгалзан цаашид
өсөн хөгжих боломжийг олж харах
-сурагчдад оюуны хөгжлийн соёл, сахилга суулгахад
оршино,

Үнэлгээг   хийхэд  дараах  3  үндсэн  асуулт
тавигдана.Үүнд:
-юуны тулд үнэлэх вэ?
-юуг үнэлэх вэ?
-юугаар үнэлэх вэ?

Юуны тулд үнэлэх вэ? гэсэн асуулт нь үнэлгээний
зорилготой холбоотой

Түвшин тогтоох үнэлгээ
Энэ үнэлгээг сургалт эхлэхийн өмнө өгдөг. Аливаа
сургалтын өмнө суралцагчдын эзэмшсэн суурь мэдлэг,
чадварын түвшинг тодорхойлох хэрэгтэй болдог. Энэ нь
багшид хичээлээ хаанаас эхлэх, сурагчид ямар мэдлэг
чадвартайг мэдэх боломж олгоно. Хэрэв хангалттай
мэдлэг чадвартай бол хичээлийн зарим агуулгыг
алгасах буюу товч дурдаад өнгөрч болно.
 Хангалтгүй бол тодорхой үндсэн мэдлэг, чадвар
суулгах тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Сурагчдыг хэт хүнд
эсвэл ойлгох чадвараас давсан түвшингээс сургалтаа
эхэлбэл тэднийг шинэ мэдлэг, чадвар олж авах
чадваргүй болгох магадлалтай. Харин аль хэдийн
мэддэг болсон материалыг нарийвчлан мэдэж авах
боломжийг олгодог.

Оношлох үнэлгээ
Энэ үнэлгээ нь сурагчдын сурах үйл ажиллагаанд гарч
буй бэрхшээлүүдийн шалтгааныг олоход чиглэдэг.
Тухайлбал, ангийн ихэнх сурагчид алдаж байгаа
даалгавруудыг мэдсэнээр багш тухайн даалгаврыг
сурагчдад ойлгуулах арга барилаа өөрчилж болох юм.
Хэрэв сурагч тухайн сэдвийн үндсэн агуулгаа эзэмшиж
чадахгүй бол үүний шалтгааныг оношилсноор засах
аргыг олж болно. Мөн гарсан доголдлуудыг
залруулахад чиглэсэн сургалт ч хүртэл зохион байгуулж
болох юм.

Явцын үнэлгээ
Энэ үнэлгээ нь суралцагчдын ахиц амжилтыг
тодорхойлж байдаг. Хэрэв ахиц гарахгүй байвал
бэрхшээл байгааг харуулж байгаа хэрэг юм. Ингэснээр
цаашид илүү нарийн оношлох үнэлгээгээр судлах
хэрэгтэй болохыг нотолж байна.
 Явцын үнэлгээ нь өдөр тутмын ерөнхий арга барил
болдог бол оношлох үнэлгээ нь илүү нарийн нэмэлт
арга барил хэрэглэхэд шаардагддаг.

Эцсийн үнэлгээ
Энэ үнэлгээг бүлэг сэдэв болон хичээлийн төгсгөлд
хийнэ. Энэ нь хичээлийн агуулгыг сурагчид хэр
эзэмшсэнийг илрүүлэх зорилгоор авдаг ба гол төлөв
сурагчдад тодорхой дүн өгөх зорилгоор хэрэглэгддэг.
Мөн багшийн үйл ажиллагаа эсвэл тухайн хичээлийн
хөтөлбөр хэр үр дүнтэй болохыг тодорхойлоход
хэрэглэгдэнэ. Явцын үнэлгээ нь сурах ба сургах үйл
ажиллагаанд урьдчилсан дүгнэлт өгдөг бол эцсийн
үнэлгээ нь сурах ба сургах үйл ажилгаанд эцсийн
дүгнэлт өгдгөөрөө ялгаатай.

Юуг үнэлэх вэ?
Суралцагчдын тухайн хичээлийн агуулгын хүрээнд
мэдлэг эзэмшилтийн түвшинг үнэлнэ. Тухайлбал явцын
үнэлгээ нь хөнгөн түвшний даалгавруудтай бол эцсийн
үнэлгээний даалгаврууд нь ахисан болон өндөр
түвшнийх байна. Үүнийг зохицуулах аппаратыг
боловсролын зорилгын таксономи гэдэг. Дэлхий нийтэд
хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь Блумын таксономи
юм. АНУ-ын эрдэмтэн Б. Блум / 1956 / боловсролын
зорилгыг танин мэдэхүйн / когнитив /, хөдөлгөөний /
аффектив /, сэтгэл хөдлөлийн / психомотор / гэсэн
гурван мужид ангилсан. Б.Блум танин мэдэхүйн /
когнитив / мужийг 6 түвшинд хуваасан байна.
 -мэдлэг
 -ойлголт
 –хэрэглээ
 –анализ
 –синтез
 – үнэлэмж зэрэг болно.Танин мэдэхүйн мужийг ийнхүү
түвшинчилсэн нь үнэлгээний тогтолцоонд хувьсгал
гаргасан гэж үздэг. Таксономийн түвшин бүрд олж
эзэмших ур чадваруудыг өмнөх түвшинтэй нь холбон
гаргаж тавьсан байна.
Тухайлбал, нэг хэсэг сурагчид баримтын талаар мэдлэг
олж авч байхад нөгөө хэсэг нь ерөнхий ойлголтыг олж
авч, гуравдахь нь түүнийг хэрэглэх түвшинд эзэмшсэн
байдаг. Энэ нь суралцагчдыг мэдлэг эзэмшилтийн
түвшингээр ангилах бололцоог багшид олгоно.Үнэлгээ
хийхдээ Блумын таксономи хэрэглэхээр шийдсэн бол
түвшин бүрийн хэв шинжийг системчлэн хянахыг
хичээх хэрэгтэй.

1.Мэдлэг. Сурагчдад ямар баримт, мэдээлэл, мэдлэг
өгсөн вэ? Тэд ямар дэс дарааллаар мэдсэн вэ? Ямар
зарчим онолуудыг баримталсан бэ?

2.Ойлголт. Тайлбарын ямар хэв шинжийг сурагчид
гүйцэтгэх чадвартай болсон билээ? Томъёог үгээр
илэрхийлэх, дүрэм зарчмыг тайлбарлах ямар чадвар
эзэмшүүлсэн бэ?

3.Хэрэглээ. Сурагчид бодит нөхцөл байдалд
мэдээллийг ашиглаж сурахын тулд юунд ашигласан
билээ?

4.Анализ. Сурагчид ямар төрлийн элементүүдэд анализ
хийж сурсан билээ? Ямар холбоо хамаарал, ямар зохион
байгуулалтын зарчмаар анализ хийж сурсан бэ?
5.Синтез . Ямар төрлийн үйл явцаар, ямар төрлийн
 хийсвэрлэлээр нэгтгэн дүгнэх чадварт суралцсан билээ?

 6.Үнэлэмж .Сурагчид сурсан зүйлийнхээ хувьд дотоод
 ба гадаад нотолгоог ашиглаж чадах уу?

 Юугаар үнэлэх вэ?
 Энэ нь үнэлгээний хэлбэрээр хариулагдана.Сургалтанд
 өргөн хэрэглэгддэг үнэлгээний 4 үндсэн хэлбэр байна.
 Аман хэлбэр

Багш   сурагчдын   судалсан   материалаас   асуулт   асуух 
замаар, тэдний мэдлэг эзэмшилтийн түвшинг тогтооно.
Энэ   нь   мэдлэг   эзэмшилтийн   хамгийн   хөнгөн   түвшинг 
үнэлэхэд   зохимжтой.   Аман   хэлбэр   нь   богино   хугацаанд 
олон   асуулт   тавьдаг,   олон   сурагчийг   хамардаг   давуу 
талтай.
Мөн   зөвхөн   мэднэ,   мэдэхгүй   гэсэн   хоёр   үнэлгээ   өгдөг, 
мэдлэг   эзэмшилтийн   өндөр   түвшинг   шалгах   боломжгүй 
гэсэн сөрөг талуудтай.
Иймд   энэ   хэлбэрийг   зөвхөн   явцын   шалгалт,   зарим 
тохиолдолд   оношлох   шалгалтанд   ашиглах   нь 
тохиромжтой.

   Бичгийн хэлбэр
Энэ   хэлбэрийн   шалгалт   нь   голдуу   өндөр   түвшний   3­6 
даалгавраас тогтоно.Зарим тохиолдолд үүнийг уламжлалт 
хэлбэр гэж нэрлэдэг. 
Энэ   хэлбэр   нь   ангийн   бүх   сурагчдыг   нэг   цаг   хугацаанд 
хамарч   чаддаг,   тодорхой   асуудал   шийдвэрлэхчадварыг 
шалгах,   сэтгэн   бодох   үйлийг   оношлохын   зэрэгцээ 
өөрийнхөө мэдэж байгаа зүйлийг цэгцтэй, логиктой бичих 
чадварыг давхар шалгах бололцоог олгодог. 
Энэ хэлбэр нь сурагчийн сэтгэлгээний алхам бүрийг хянах 
боломжийг олгодгоороо бусад хэлбэрээс давуу талтай.

     Бүтээлч ажлын хэлбэр
Блумын   таксономийн   хамгийн   өндөр   түвшин   буюу   “ 
үнэлэмж   “   түвшинг   үнэлэх   хамгийн   сонгодог   хэлбэр   нь 
бүтээлч  ажлын  хэлбэр   юм.Энэ  хэлбэр   нь  сурагчдын  бие 
даах   үйл   ажиллагааг   сэдэлжүүлэх,   хичээлийг   амьдралд 
ойртуулах зорилгоор практик хэрэглээний даалгавар өгч 
үнэлдэг.Тухайлбал, энэ нь төсөлт ажил, судалгааны ажил, 
реферат   гэх   мэт   төрлүүдтэй   байж   болно.     Энэхүү 
хэлбэрийн   сөрөг   талууд   нь   хугацаа   их   шаарддаг,   мөн 
сурагч   бие   даан   хийсэн   гэдгийг   тогтооход   төвөгтэй   гэх 
мэт болно. 

     Тест
Орчин   үеийн   сургалтанд   ихээхэн   дэлгэрч   байгаа   хэлбэр 
юм. Энэ хэлбэр нь суралцагчдыг нэгэн цаг хугацаанд ижил 
материалаар   шалгаж   мөн   түлхүүрээр   шалгадаг   гэсэн 
үзүүлэлтээрээ   бусад   хэлбэрүүдээс   давуу 
талтай.Тухайлбал   тестийн   материалыг   үнэлэхдээ   тухайн 
түлхүүрээр хэн ч дүгнэсэн ижил үнэлгээ өгнө.
  Өөрөөр   хэлбэл,   субьектив   хүчин   зүйл   байхгүй 
болдог.Гэвч   багш   нар   хичээлд   зөвхөн   сонгох   хэлбэрийн 
тестийг   хэрэглэснээр   сурагчдыг   бэлэн   хариу   бөглүүлэх, 
хуулах,   сонирхолгүй   болгох   зэрэг   сөрөг   талтай.Тестийн 
даалгаварт     сонгох,   харгалзаа   тогтоох,   зөв   дараалал 
тогтоох,  нөхөх,  байгуулах зэрэг хэлбэрүүд байна. 

 Багш үнэлэх ажиллагааг хийхдээ дараах зарчмыг
 баримталбал зохимжтой.

 1. Үнэлгээний төрлийг тогтоох / юуны тулд үнэлэх вэ? /
      Түвшин тогтоох, оношлох, явцын, эцсийн
 үнэлгээний аль нь вэ гэдгийг тогтооно.

 2. Үнэлэх ажлын зорилгыг тодорхойлох / юуг үнэлэх вэ
   ?/
   Тухайн сэдвийн агуулгын хамрах хүрээ, эзэмшилтийн
 түвшинг тогтоох шалгуур боловсруулна.

 3. Зорилгыг хэрэгжүүлэх хэлбэрийг сонгох      / юугаар
   үнэлэх вэ? /

 Боловсруулсан шалгуураар үнэлэхэд тохирох хэлбэрийг
 сонгоно.Тухайлбал, аман, бичгийн , бүтээлч ажил, тест
 гэх мэт.
 4.Шалгах даалгаврын тоог тогтоох
5.Даалгавар боловсруулах

 6.Даалгаврын     гүйцэтгэлийг     үнэлэх    аргачлал
 боловсруулах

 7.Сурагчдын мэдлэг чадвар төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх
 Даалгавар нь шалгалтын нэгж гэж ойлгож болно.
 Иймд нэгжүүдийг хэрхэн тодорхойлсноос шалгалтын
 чанар хамаарах нь ойлгомжтой.
          Соло таксономи
СОЛО таксономийн үзэл санаа нь Биг ба Коли нарын “ 
Суралцагчийн   мэдлэгийн   бүтэц”   судалгааны   үр   дүн 
бөгөөд   Жан   Пиажегийн   оюун   ухааны   хөгжлийн   онолд 
үндэслэсэн   байдаг.СОЛО   гэдэг   үг   нь   гэсэн   англи 
үгнүүдийн эхний үсгүүд юм.

 Тэд мэдлэгийг ямар арга замаар илрүүлж, яаж хэмжих вэ 
гэдэгт   голлон   анхаарчээ.   СОЛО   таксономи   нь   “ 
Даалгавруудыг   хэрхэн   гүйцэтгэж   байгаагаар   хүүхдийн 
оюун ухааны хөгжлийн түвшинг үнэлж болно, яаж хийж 
байгаа   нь   яаж   сэтгэж   байгаагийн   илрэл”   гэсэн   когнетив 
сэтгэл судлалын үзэл санаанд үндэслэдэг.
  Энэхүү   таксономийн   зорилго   нь   сургалтын   зорилтын 
хэрэгжилтээр   суралцагчдын   чадвар,   чадамж   хэрхэн 
хөгжиж   байгааг   төдийгүй   сургалтын   зорилтын 
хэрэгжилтээр тодорхойлоход оршдог байна.

  Тус   таксономийн   үзэл   санаа   нь   суралцагчийн   мэдлэг 
эзэмшилтийн   5   түвшинг   ялгасанд   оршино.   Эдгээр 
түвшингүүд   нь   дараалсан   байдаг   бөгөөд   мэдлэгийн 
бүтцийн зохион байгуулалтад үндэслэсэн байдаг.

   Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн 5 түвшин:

1.бүтцийн өмнөх
Суралцагчид   энэ   түвшинд   ухамсарлаагүй   зохион 
байгуулалтгүй   хоорондоо   холбоогүй   бага   хэмжээний 
мэдээллийг   хялбархан   эзэмшдэг   байна.  Ухагдахууны 
хоорондын холбоо тогтоогүй салангид байна.

2. энгийн 
Энэ   түвшинд   зөвхөн   нэг   ухагдахууныг   ухаж   ойлгосон 
байна.   Түүнийг   бусад   ухагдахуунтай   холбох   холбооны 
утга учир тодорхой бус байна.

3. нийлмэл
Хоорондоо   холбоотой   хэд   хэдэн   ухагдахууныг   ухаарч 
ойлгосон байна. Эдгээр ухагдахууны хоорондын холбооны 
утга учир нь бүхэлдээ тодорхой байна.
4. учир шалтгаан
Ухагдахууныг бүхэлд нь ухаарч ойлгосон байх тэдгээрийн 
тогтолцоо   үүсэх   холбоо   ба   холбооны   утга   учрыг 
тогтолцоонд нь үнэлж чаддаг байна.

5. хийсвэр
Энэ   түвшинд   эзэмшсэн   ухагдахуун   дээр   шинэ 
ухагдахууныг   нэгтгэж   зохиомжилж   өөрчилж   холбодог. 
Тодруулбал,   эзэмшсэн   ухагдахуунаа   гадаад   тогтолцоонд 
буюу   шинэ   нөхцөл   байдалд   ашиглаж   хийсвэр   төлөвт 
нэгтгэдэг байна.
СОЛО   таксономи  нь   суралцагчийн   бүтээсэн   мэдлэгийг 
сургалтын   зорилтын   үр   дүнгээр   илрүүлэн   үнэлдэг 
төдийгүй үнэлгээний чанарын хандлагыг хөгжүүлдэг учир 
суралцагчдын   мэдлэг,   чадвар,   цогц   чадамжийг   үнэлэх 
аливаа үнэлгээний арга, хэлбэрт ашигладаг.
Суралцагчийн   хариултад   үндэслэн   мэдлэг   эзэмшилтийн 
түвшинг харгалзуулан үнэлэх боломжтой болжээ.
Суралцагч “ би мэдэхгүй” гэж 
Суралцагч  хариулах, асуултыг олон дахин 
мэдлэг   давтах гэх мэт.
эзэмшилти
йн өмнөх 
түвшин


 1. Мэдлэ   2. Багшийн асуултыг ойлтон 
    г     агуулгын хувьд зөв ойлгох 
  эзэмши    боловч бусад ухагдахуунтай 
   лтийн     холбож, энгийн жишээг 
   энгийн    тайлбарлаж чаддаггүй
  түвшин
 3. Нийлм   4. Хоёр буюу түүнээс олон 
    эл     ухагдахууныг агуулгын хувьд зөв 
  түвшин    тайлбарлах боловч холбоо нь 
         салангид санааг тодорхойлж 
         ярьдаг.
 5. Учир    6. Суралцагч ухагдахуунуудыг 
  шалтга     тодорхой жишээ туршилтад 
   ант     үндэслэн тайлбарлах хариултын 
  түвшин     агуулга бүхэлдээ өөр хоорондоо 
         уялдаа холбоотой баримтад 
         түшиглэн баяжуулан 
         тайлбарлана.
7. Хийсвэ 8. Багшийн тавьсан асуулт 
     рлэн    даалгавар буюу ухагдахууныт 
    сэтгэх   таамаглах, хийсвэрлэн сэтгэх, 
    түвшин   мэдлэгээ ашиглан нэгтгэх, 
          зохиомжлжх, эдгээр нь уялдаа 
          холбоотой байна.
Бичгийн шалгалтыг аман шалгалтын хариулттай адил 
мэдлэг эзэмшилтийн дээрх 5 түвшинд тулгуурлан хийнэ

Recomendados

сургалтын арга гэж юу вэ por
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
34.3K visualizações10 slides
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ por
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээNew Mongol College of Technology
35.8K visualizações20 slides
сургалтын аргууд por
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргуудbayarmaa_mish
57.6K visualizações36 slides
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар por
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварШинэбаяр Найдан
43.9K visualizações33 slides
эсээ бичвэр por
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэрsodko27
39.4K visualizações24 slides
үнэлгээ por
үнэлгээүнэлгээ
үнэлгээMungunnawch Ihnast
10.7K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

илтгэл por
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
67.3K visualizações14 slides
101 arga por
101 arga101 arga
101 argabudkhand_2
39.6K visualizações122 slides
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө por
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө chemistry teacher
51.4K visualizações3 slides
Чанарын судалгаа - SICA llc por
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llcSICA LLC
23.7K visualizações10 slides
темперамент por
темпераменттемперамент
темпераментӨөрийнхөөрөө Бай
53.9K visualizações21 slides
Хичээлийг сэдэлжүүлэх por
Хичээлийг сэдэлжүүлэхХичээлийг сэдэлжүүлэх
Хичээлийг сэдэлжүүлэхMaasuren Baasanbayar
2.8K visualizações46 slides

Mais procurados(20)

илтгэл por delgerya
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya67.3K visualizações
101 arga por budkhand_2
101 arga101 arga
101 arga
budkhand_239.6K visualizações
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө por chemistry teacher
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
chemistry teacher51.4K visualizações
Чанарын судалгаа - SICA llc por SICA LLC
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llc
SICA LLC23.7K visualizações
Хичээлийг сэдэлжүүлэх por Maasuren Baasanbayar
Хичээлийг сэдэлжүүлэхХичээлийг сэдэлжүүлэх
Хичээлийг сэдэлжүүлэх
Maasuren Baasanbayar2.8K visualizações
17 соцеметрийн судалгаа por Tsuntsaga Ch
17 соцеметрийн судалгаа 17 соцеметрийн судалгаа
17 соцеметрийн судалгаа
Tsuntsaga Ch11.3K visualizações
хүний хөгжил por Dorj Otgonchimeg
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
Dorj Otgonchimeg88.7K visualizações
Сургалтын технологи por Muis-Orkhon
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологи
Muis-Orkhon26K visualizações
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf por SuvaSuva1
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
2. Ажлын удирдамж бичих.pdf
SuvaSuva11.7K visualizações
Нийгэмшилт por Munkhbaatar S. Uuld
НийгэмшилтНийгэмшилт
Нийгэмшилт
Munkhbaatar S. Uuld 37.2K visualizações
ёс зүй нийгмийн хариуцлага por Munkhtur Davaanyam
ёс зүй нийгмийн хариуцлагаёс зүй нийгмийн хариуцлага
ёс зүй нийгмийн хариуцлага
Munkhtur Davaanyam31.1K visualizações
ардчиллын үнэт зүйлүүд por Nergui Oyunchinmeg
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
Nergui Oyunchinmeg28.5K visualizações
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга por Davaasuren Davaadorj
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаАсуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Davaasuren Davaadorj6.5K visualizações
Харицаа-Эерэг хандлага por Kalamkas Sultanbyek
Харицаа-Эерэг хандлагаХарицаа-Эерэг хандлага
Харицаа-Эерэг хандлага
Kalamkas Sultanbyek8K visualizações
Сэтгэл судлал - Багаар ажиллах чадвар por Temuulen Nyamdorj
Сэтгэл судлал - Багаар ажиллах чадварСэтгэл судлал - Багаар ажиллах чадвар
Сэтгэл судлал - Багаар ажиллах чадвар
Temuulen Nyamdorj12.1K visualizações
багшийн ёс зүйн дүрэм por uunaa1991
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
uunaa199145.4K visualizações

Similar a сургалтын үнэлгээ соло

үнэлгээний онолын үндэслэл por
үнэлгээний онолын үндэслэлүнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэлtungalag
13.1K visualizações4 slides
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь por
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих ньБагш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих ньGombojav Oyungerel
348 visualizações34 slides
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн por
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнмэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнChuluunbaatar Nyambayar
4K visualizações13 slides
TTMON402-Хичээл-15 por
TTMON402-Хичээл-15TTMON402-Хичээл-15
TTMON402-Хичээл-15E-Gazarchin Online University
257 visualizações25 slides
Fukuchi sensei's lesson study por
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyoyunbileg08
337 visualizações7 slides
Fukuchi sensei's lesson study por
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson studyoyunbileg08
547 visualizações7 slides

Similar a сургалтын үнэлгээ соло(20)

үнэлгээний онолын үндэслэл por tungalag
үнэлгээний онолын үндэслэлүнэлгээний онолын үндэслэл
үнэлгээний онолын үндэслэл
tungalag13.1K visualizações
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь por Gombojav Oyungerel
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих ньБагш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь
Багш ажлын байран дээрээ хичээлийн судалгаагаар хөгжих нь
Gombojav Oyungerel348 visualizações
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн por Chuluunbaatar Nyambayar
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнмэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
Chuluunbaatar Nyambayar4K visualizações
Fukuchi sensei's lesson study por oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08337 visualizações
Fukuchi sensei's lesson study por oyunbileg08
Fukuchi sensei's lesson studyFukuchi sensei's lesson study
Fukuchi sensei's lesson study
oyunbileg08547 visualizações
баярчимэг илтгэл por Badam Nasantogtoh
баярчимэг илтгэлбаярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэл
Badam Nasantogtoh3.7K visualizações
схүа por swatsniper
схүасхүа
схүа
swatsniper279 visualizações
схүа por swatsniper
схүасхүа
схүа
swatsniper647 visualizações
Lkhagvaa por tungalag
LkhagvaaLkhagvaa
Lkhagvaa
tungalag1.3K visualizações
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-student por zob_2007
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-studentWhat pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-student
What pedagogical-method-must-you-use-to-develop-every-student
zob_2007472 visualizações
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь por za tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
Solo taxonomy por darhaa_1123
Solo taxonomySolo taxonomy
Solo taxonomy
darhaa_11232.4K visualizações
Flower por nairaa79
FlowerFlower
Flower
nairaa791.5K visualizações

Mais de Oyuhai1127

чингис задлал por
чингис задлалчингис задлал
чингис задлалOyuhai1127
19.6K visualizações7 slides
монгол хэл 8 por
монгол хэл 8монгол хэл 8
монгол хэл 8Oyuhai1127
1.9K visualizações4 slides
мх 11 por
мх 11 мх 11
мх 11 Oyuhai1127
672 visualizações7 slides
мх 11 por
мх 11 мх 11
мх 11 Oyuhai1127
883 visualizações7 slides
эхийн бүтэц por
эхийн бүтэцэхийн бүтэц
эхийн бүтэцOyuhai1127
1.2K visualizações3 slides
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegOyuhai1127
960 visualizações6 slides

Mais de Oyuhai1127(20)

чингис задлал por Oyuhai1127
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
Oyuhai112719.6K visualizações
монгол хэл 8 por Oyuhai1127
монгол хэл 8монгол хэл 8
монгол хэл 8
Oyuhai11271.9K visualizações
мх 11 por Oyuhai1127
мх 11 мх 11
мх 11
Oyuhai1127672 visualizações
мх 11 por Oyuhai1127
мх 11 мх 11
мх 11
Oyuhai1127883 visualizações
эхийн бүтэц por Oyuhai1127
эхийн бүтэцэхийн бүтэц
эхийн бүтэц
Oyuhai11271.2K visualizações
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por Oyuhai1127
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Oyuhai1127960 visualizações
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por Oyuhai1127
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Oyuhai11271.2K visualizações
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги por Oyuhai1127
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 ангитөсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги
Oyuhai11273.2K visualizações
монгол хэлний тест 11 анги por Oyuhai1127
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
Oyuhai112717.4K visualizações
монгол хэл 8 анги por Oyuhai1127
монгол хэл 8 ангимонгол хэл 8 анги
монгол хэл 8 анги
Oyuhai11278.1K visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai11271.2K visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai1127857 visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai112718.5K visualizações
монгол хэлний даалгавар 7 11 анги por Oyuhai1127
монгол хэлний даалгавар 7 11 ангимонгол хэлний даалгавар 7 11 анги
монгол хэлний даалгавар 7 11 анги
Oyuhai11276.1K visualizações
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх por Oyuhai1127
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийхб. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх
Oyuhai11273.7K visualizações
уран зохиол 8 por Oyuhai1127
уран зохиол 8уран зохиол 8
уран зохиол 8
Oyuhai11275.3K visualizações
монгол хэлний шалгалт por Oyuhai1127
монгол хэлний шалгалтмонгол хэлний шалгалт
монгол хэлний шалгалт
Oyuhai112712.5K visualizações
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл por Oyuhai1127
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээлүг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл
Oyuhai11274.6K visualizações
монгол бичиг 8 анги por Oyuhai1127
монгол бичиг 8 ангимонгол бичиг 8 анги
монгол бичиг 8 анги
Oyuhai1127785 visualizações
зөвлөгөө por Oyuhai1127
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
Oyuhai1127473 visualizações

сургалтын үнэлгээ соло

 • 1. Үнэлгээний онолын үндэслэл Үнэлгээ юунд хэрэгтэй вэ? АНУ-ын Мичиганы Их Сургуулийн үнэлгээний төвийн захирал Л. Стуффльбийм” Үнэлгээ өгөх гол шалтгаан нь 1Чадах бүхнээ хийж байгаа эсэхийг мэдсэнээр суралцагч бүрт сурахад нь туслах 1. Бүлгийн сургалт явуулах хамгийн үр дүнтэй арга барил нээж олох 2. Сурагч болон эцэг эхэд сурах үйл ажиллагаандаа дүгнэлт хийж, сайжруулах хэрэгсэл болох 3. Сурлагын түвшинг тодорхойлох зэрэг болно “ гэсэн байна. Үнэлгээний дидактик үндэс нь суралцагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн явц, үр дүнг тодорхойлж, сургалтын явцад хүүхдийн хөгжилд гарч буй ахицыг өмнөхтэй жишиж, харьцуулах түүнчлэн эзэмшвэл зохих агуулгыг ямар түвшинд эзэмшсэнийг тодорхойлоход оршино. Тэгвэл сурган хүмүүжүүлэх ухаанд үнэлгээг өргөн утгаар авч үзвэл суралцагчийн боловсролын үр дүнг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэх тогтолцоо, явцуу утгаар авч үзвэл суралцагчийн мэдлэг чадвар төлөвшлийг хэмжих процесс юм гэж тодорхойлсон байдаг.
 • 2. Үнэлгээний зорилго нь -сурагчдын эзэмшиж байгаа мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох -сурах арга барилд хэрхэн суралцаж байгааг тогтоох -хүүхдийн хэтийн хөгжил, хэрэгцээг харгалзан цаашид өсөн хөгжих боломжийг олж харах -сурагчдад оюуны хөгжлийн соёл, сахилга суулгахад оршино, Үнэлгээг хийхэд дараах 3 үндсэн асуулт тавигдана.Үүнд: -юуны тулд үнэлэх вэ? -юуг үнэлэх вэ? -юугаар үнэлэх вэ? Юуны тулд үнэлэх вэ? гэсэн асуулт нь үнэлгээний зорилготой холбоотой Түвшин тогтоох үнэлгээ Энэ үнэлгээг сургалт эхлэхийн өмнө өгдөг. Аливаа сургалтын өмнө суралцагчдын эзэмшсэн суурь мэдлэг, чадварын түвшинг тодорхойлох хэрэгтэй болдог. Энэ нь багшид хичээлээ хаанаас эхлэх, сурагчид ямар мэдлэг чадвартайг мэдэх боломж олгоно. Хэрэв хангалттай мэдлэг чадвартай бол хичээлийн зарим агуулгыг алгасах буюу товч дурдаад өнгөрч болно. Хангалтгүй бол тодорхой үндсэн мэдлэг, чадвар суулгах тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Сурагчдыг хэт хүнд эсвэл ойлгох чадвараас давсан түвшингээс сургалтаа
 • 3. эхэлбэл тэднийг шинэ мэдлэг, чадвар олж авах чадваргүй болгох магадлалтай. Харин аль хэдийн мэддэг болсон материалыг нарийвчлан мэдэж авах боломжийг олгодог. Оношлох үнэлгээ Энэ үнэлгээ нь сурагчдын сурах үйл ажиллагаанд гарч буй бэрхшээлүүдийн шалтгааныг олоход чиглэдэг. Тухайлбал, ангийн ихэнх сурагчид алдаж байгаа даалгавруудыг мэдсэнээр багш тухайн даалгаврыг сурагчдад ойлгуулах арга барилаа өөрчилж болох юм. Хэрэв сурагч тухайн сэдвийн үндсэн агуулгаа эзэмшиж чадахгүй бол үүний шалтгааныг оношилсноор засах аргыг олж болно. Мөн гарсан доголдлуудыг залруулахад чиглэсэн сургалт ч хүртэл зохион байгуулж болох юм. Явцын үнэлгээ Энэ үнэлгээ нь суралцагчдын ахиц амжилтыг тодорхойлж байдаг. Хэрэв ахиц гарахгүй байвал бэрхшээл байгааг харуулж байгаа хэрэг юм. Ингэснээр цаашид илүү нарийн оношлох үнэлгээгээр судлах хэрэгтэй болохыг нотолж байна. Явцын үнэлгээ нь өдөр тутмын ерөнхий арга барил болдог бол оношлох үнэлгээ нь илүү нарийн нэмэлт арга барил хэрэглэхэд шаардагддаг. Эцсийн үнэлгээ Энэ үнэлгээг бүлэг сэдэв болон хичээлийн төгсгөлд
 • 4. хийнэ. Энэ нь хичээлийн агуулгыг сурагчид хэр эзэмшсэнийг илрүүлэх зорилгоор авдаг ба гол төлөв сурагчдад тодорхой дүн өгөх зорилгоор хэрэглэгддэг. Мөн багшийн үйл ажиллагаа эсвэл тухайн хичээлийн хөтөлбөр хэр үр дүнтэй болохыг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. Явцын үнэлгээ нь сурах ба сургах үйл ажиллагаанд урьдчилсан дүгнэлт өгдөг бол эцсийн үнэлгээ нь сурах ба сургах үйл ажилгаанд эцсийн дүгнэлт өгдгөөрөө ялгаатай. Юуг үнэлэх вэ? Суралцагчдын тухайн хичээлийн агуулгын хүрээнд мэдлэг эзэмшилтийн түвшинг үнэлнэ. Тухайлбал явцын үнэлгээ нь хөнгөн түвшний даалгавруудтай бол эцсийн үнэлгээний даалгаврууд нь ахисан болон өндөр түвшнийх байна. Үүнийг зохицуулах аппаратыг боловсролын зорилгын таксономи гэдэг. Дэлхий нийтэд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь Блумын таксономи юм. АНУ-ын эрдэмтэн Б. Блум / 1956 / боловсролын зорилгыг танин мэдэхүйн / когнитив /, хөдөлгөөний / аффектив /, сэтгэл хөдлөлийн / психомотор / гэсэн гурван мужид ангилсан. Б.Блум танин мэдэхүйн / когнитив / мужийг 6 түвшинд хуваасан байна. -мэдлэг -ойлголт –хэрэглээ –анализ –синтез – үнэлэмж зэрэг болно.Танин мэдэхүйн мужийг ийнхүү
 • 5. түвшинчилсэн нь үнэлгээний тогтолцоонд хувьсгал гаргасан гэж үздэг. Таксономийн түвшин бүрд олж эзэмших ур чадваруудыг өмнөх түвшинтэй нь холбон гаргаж тавьсан байна. Тухайлбал, нэг хэсэг сурагчид баримтын талаар мэдлэг олж авч байхад нөгөө хэсэг нь ерөнхий ойлголтыг олж авч, гуравдахь нь түүнийг хэрэглэх түвшинд эзэмшсэн байдаг. Энэ нь суралцагчдыг мэдлэг эзэмшилтийн түвшингээр ангилах бололцоог багшид олгоно.Үнэлгээ хийхдээ Блумын таксономи хэрэглэхээр шийдсэн бол түвшин бүрийн хэв шинжийг системчлэн хянахыг хичээх хэрэгтэй. 1.Мэдлэг. Сурагчдад ямар баримт, мэдээлэл, мэдлэг өгсөн вэ? Тэд ямар дэс дарааллаар мэдсэн вэ? Ямар зарчим онолуудыг баримталсан бэ? 2.Ойлголт. Тайлбарын ямар хэв шинжийг сурагчид гүйцэтгэх чадвартай болсон билээ? Томъёог үгээр илэрхийлэх, дүрэм зарчмыг тайлбарлах ямар чадвар эзэмшүүлсэн бэ? 3.Хэрэглээ. Сурагчид бодит нөхцөл байдалд мэдээллийг ашиглаж сурахын тулд юунд ашигласан билээ? 4.Анализ. Сурагчид ямар төрлийн элементүүдэд анализ хийж сурсан билээ? Ямар холбоо хамаарал, ямар зохион байгуулалтын зарчмаар анализ хийж сурсан бэ?
 • 6. 5.Синтез . Ямар төрлийн үйл явцаар, ямар төрлийн хийсвэрлэлээр нэгтгэн дүгнэх чадварт суралцсан билээ? 6.Үнэлэмж .Сурагчид сурсан зүйлийнхээ хувьд дотоод ба гадаад нотолгоог ашиглаж чадах уу? Юугаар үнэлэх вэ? Энэ нь үнэлгээний хэлбэрээр хариулагдана.Сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг үнэлгээний 4 үндсэн хэлбэр байна. Аман хэлбэр Багш   сурагчдын   судалсан   материалаас   асуулт   асуух  замаар, тэдний мэдлэг эзэмшилтийн түвшинг тогтооно. Энэ   нь   мэдлэг   эзэмшилтийн   хамгийн   хөнгөн   түвшинг  үнэлэхэд   зохимжтой.   Аман   хэлбэр   нь   богино   хугацаанд  олон   асуулт   тавьдаг,   олон   сурагчийг   хамардаг   давуу  талтай. Мөн   зөвхөн   мэднэ,   мэдэхгүй   гэсэн   хоёр   үнэлгээ   өгдөг,  мэдлэг   эзэмшилтийн   өндөр   түвшинг   шалгах   боломжгүй  гэсэн сөрөг талуудтай. Иймд   энэ   хэлбэрийг   зөвхөн   явцын   шалгалт,   зарим  тохиолдолд   оношлох   шалгалтанд   ашиглах   нь  тохиромжтой.    Бичгийн хэлбэр Энэ   хэлбэрийн   шалгалт   нь   голдуу   өндөр   түвшний   3­6  даалгавраас тогтоно.Зарим тохиолдолд үүнийг уламжлалт 
 • 7. хэлбэр гэж нэрлэдэг.  Энэ   хэлбэр   нь   ангийн   бүх   сурагчдыг   нэг   цаг   хугацаанд  хамарч   чаддаг,   тодорхой   асуудал   шийдвэрлэхчадварыг  шалгах,   сэтгэн   бодох   үйлийг   оношлохын   зэрэгцээ  өөрийнхөө мэдэж байгаа зүйлийг цэгцтэй, логиктой бичих  чадварыг давхар шалгах бололцоог олгодог.  Энэ хэлбэр нь сурагчийн сэтгэлгээний алхам бүрийг хянах  боломжийг олгодгоороо бусад хэлбэрээс давуу талтай.      Бүтээлч ажлын хэлбэр Блумын   таксономийн   хамгийн   өндөр   түвшин   буюу   “  үнэлэмж   “   түвшинг   үнэлэх   хамгийн   сонгодог   хэлбэр   нь  бүтээлч  ажлын  хэлбэр   юм.Энэ  хэлбэр   нь  сурагчдын  бие  даах   үйл   ажиллагааг   сэдэлжүүлэх,   хичээлийг   амьдралд  ойртуулах зорилгоор практик хэрэглээний даалгавар өгч  үнэлдэг.Тухайлбал, энэ нь төсөлт ажил, судалгааны ажил,  реферат   гэх   мэт   төрлүүдтэй   байж   болно.     Энэхүү  хэлбэрийн   сөрөг   талууд   нь   хугацаа   их   шаарддаг,   мөн  сурагч   бие   даан   хийсэн   гэдгийг   тогтооход   төвөгтэй   гэх  мэт болно.       Тест Орчин   үеийн   сургалтанд   ихээхэн   дэлгэрч   байгаа   хэлбэр  юм. Энэ хэлбэр нь суралцагчдыг нэгэн цаг хугацаанд ижил  материалаар   шалгаж   мөн   түлхүүрээр   шалгадаг   гэсэн  үзүүлэлтээрээ   бусад   хэлбэрүүдээс   давуу  талтай.Тухайлбал   тестийн   материалыг   үнэлэхдээ   тухайн 
 • 8. түлхүүрээр хэн ч дүгнэсэн ижил үнэлгээ өгнө.   Өөрөөр   хэлбэл,   субьектив   хүчин   зүйл   байхгүй  болдог.Гэвч   багш   нар   хичээлд   зөвхөн   сонгох   хэлбэрийн  тестийг   хэрэглэснээр   сурагчдыг   бэлэн   хариу   бөглүүлэх,  хуулах,   сонирхолгүй   болгох   зэрэг   сөрөг   талтай.Тестийн  даалгаварт     сонгох,   харгалзаа   тогтоох,   зөв   дараалал  тогтоох,  нөхөх,  байгуулах зэрэг хэлбэрүүд байна.  Багш үнэлэх ажиллагааг хийхдээ дараах зарчмыг баримталбал зохимжтой. 1. Үнэлгээний төрлийг тогтоох / юуны тулд үнэлэх вэ? / Түвшин тогтоох, оношлох, явцын, эцсийн үнэлгээний аль нь вэ гэдгийг тогтооно. 2. Үнэлэх ажлын зорилгыг тодорхойлох / юуг үнэлэх вэ ?/ Тухайн сэдвийн агуулгын хамрах хүрээ, эзэмшилтийн түвшинг тогтоох шалгуур боловсруулна. 3. Зорилгыг хэрэгжүүлэх хэлбэрийг сонгох / юугаар үнэлэх вэ? / Боловсруулсан шалгуураар үнэлэхэд тохирох хэлбэрийг сонгоно.Тухайлбал, аман, бичгийн , бүтээлч ажил, тест гэх мэт. 4.Шалгах даалгаврын тоог тогтоох
 • 9. 5.Даалгавар боловсруулах 6.Даалгаврын гүйцэтгэлийг үнэлэх аргачлал боловсруулах 7.Сурагчдын мэдлэг чадвар төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх Даалгавар нь шалгалтын нэгж гэж ойлгож болно. Иймд нэгжүүдийг хэрхэн тодорхойлсноос шалгалтын чанар хамаарах нь ойлгомжтой. Соло таксономи СОЛО таксономийн үзэл санаа нь Биг ба Коли нарын “  Суралцагчийн   мэдлэгийн   бүтэц”   судалгааны   үр   дүн  бөгөөд   Жан   Пиажегийн   оюун   ухааны   хөгжлийн   онолд  үндэслэсэн   байдаг.СОЛО   гэдэг   үг   нь   гэсэн   англи  үгнүүдийн эхний үсгүүд юм.  Тэд мэдлэгийг ямар арга замаар илрүүлж, яаж хэмжих вэ  гэдэгт   голлон   анхаарчээ.   СОЛО   таксономи   нь   “  Даалгавруудыг   хэрхэн   гүйцэтгэж   байгаагаар   хүүхдийн  оюун ухааны хөгжлийн түвшинг үнэлж болно, яаж хийж  байгаа   нь   яаж   сэтгэж   байгаагийн   илрэл”   гэсэн   когнетив  сэтгэл судлалын үзэл санаанд үндэслэдэг.   Энэхүү   таксономийн   зорилго   нь   сургалтын   зорилтын 
 • 10. хэрэгжилтээр   суралцагчдын   чадвар,   чадамж   хэрхэн  хөгжиж   байгааг   төдийгүй   сургалтын   зорилтын  хэрэгжилтээр тодорхойлоход оршдог байна.   Тус   таксономийн   үзэл   санаа   нь   суралцагчийн   мэдлэг  эзэмшилтийн   5   түвшинг   ялгасанд   оршино.   Эдгээр  түвшингүүд   нь   дараалсан   байдаг   бөгөөд   мэдлэгийн  бүтцийн зохион байгуулалтад үндэслэсэн байдаг. Суралцагчийн мэдлэг эзэмшилтийн 5 түвшин: 1.бүтцийн өмнөх Суралцагчид   энэ   түвшинд   ухамсарлаагүй   зохион  байгуулалтгүй   хоорондоо   холбоогүй   бага   хэмжээний  мэдээллийг   хялбархан   эзэмшдэг   байна.  Ухагдахууны  хоорондын холбоо тогтоогүй салангид байна. 2. энгийн  Энэ   түвшинд   зөвхөн   нэг   ухагдахууныг   ухаж   ойлгосон  байна.   Түүнийг   бусад   ухагдахуунтай   холбох   холбооны  утга учир тодорхой бус байна. 3. нийлмэл Хоорондоо   холбоотой   хэд   хэдэн   ухагдахууныг   ухаарч  ойлгосон байна. Эдгээр ухагдахууны хоорондын холбооны  утга учир нь бүхэлдээ тодорхой байна.
 • 11. 4. учир шалтгаан Ухагдахууныг бүхэлд нь ухаарч ойлгосон байх тэдгээрийн  тогтолцоо   үүсэх   холбоо   ба   холбооны   утга   учрыг  тогтолцоонд нь үнэлж чаддаг байна. 5. хийсвэр Энэ   түвшинд   эзэмшсэн   ухагдахуун   дээр   шинэ  ухагдахууныг   нэгтгэж   зохиомжилж   өөрчилж   холбодог.  Тодруулбал,   эзэмшсэн   ухагдахуунаа   гадаад   тогтолцоонд  буюу   шинэ   нөхцөл   байдалд   ашиглаж   хийсвэр   төлөвт  нэгтгэдэг байна. СОЛО   таксономи  нь   суралцагчийн   бүтээсэн   мэдлэгийг  сургалтын   зорилтын   үр   дүнгээр   илрүүлэн   үнэлдэг  төдийгүй үнэлгээний чанарын хандлагыг хөгжүүлдэг учир  суралцагчдын   мэдлэг,   чадвар,   цогц   чадамжийг   үнэлэх  аливаа үнэлгээний арга, хэлбэрт ашигладаг. Суралцагчийн   хариултад   үндэслэн   мэдлэг   эзэмшилтийн  түвшинг харгалзуулан үнэлэх боломжтой болжээ.
 • 12. Суралцагч “ би мэдэхгүй” гэж  Суралцагч  хариулах, асуултыг олон дахин  мэдлэг  давтах гэх мэт. эзэмшилти йн өмнөх  түвшин 1. Мэдлэ 2. Багшийн асуултыг ойлтон  г  агуулгын хувьд зөв ойлгох  эзэмши боловч бусад ухагдахуунтай  лтийн  холбож, энгийн жишээг  энгийн  тайлбарлаж чаддаггүй түвшин 3. Нийлм 4. Хоёр буюу түүнээс олон  эл  ухагдахууныг агуулгын хувьд зөв  түвшин тайлбарлах боловч холбоо нь  салангид санааг тодорхойлж  ярьдаг. 5. Учир  6. Суралцагч ухагдахуунуудыг  шалтга тодорхой жишээ туршилтад  ант  үндэслэн тайлбарлах хариултын  түвшин агуулга бүхэлдээ өөр хоорондоо  уялдаа холбоотой баримтад  түшиглэн баяжуулан  тайлбарлана.
 • 13. 7. Хийсвэ 8. Багшийн тавьсан асуулт  рлэн  даалгавар буюу ухагдахууныт  сэтгэх  таамаглах, хийсвэрлэн сэтгэх,  түвшин мэдлэгээ ашиглан нэгтгэх,  зохиомжлжх, эдгээр нь уялдаа  холбоотой байна. Бичгийн шалгалтыг аман шалгалтын хариулттай адил  мэдлэг эзэмшилтийн дээрх 5 түвшинд тулгуурлан хийнэ