мх 11

O
Сорилын даалгавар гүйцэтгэхэд ашиглах эх 
Гэрт ордог ишиг/өгүүллэг/ 
Нэг. Сонгох хариулттай даалгавар.зөв сонгосон болгон 2 оноо 
Янгирын ишиг бол тэгэхгүй дээ. 
Хар хүйтнээр гарч осгосон нэг муу нударга шиг халтар ишгийг 
халуун тогоон дотор хөмөрч байж мал болгосноос хойш тэр гэр 
амьтай болсон юм. Халтар ишиг сав л хийвэл илүү гэрт орчихсон 
цагааны шар шүүс залгилж байна. Сахал нь хуурай явах цаг цөөн. 
Тэр сүүлдээ хэтрээд их гэрт орчихсон авдрын арсланг“мөргөх“ 
байрын зогсдог боллоо. Бид ч багаас нь эрхлүүлчихсэн юм 
болохоор нэг их нүд үзүүрлэн хөөж туудаггүй байв. Тэгтэл 
харин“мань эр” нэг өдөр бүр давран тахилын цөгцтэй сүүг маань 
татаж асгачхаад , бас болоогүй алтан хойморт хэд гурван хоргол 
унагачхаад гарсан байв. 
Тэр ингэж“тахилаа буруу өргөсөн“ болой. 
1. Эхийн сэдвийг олоорой.
А. Осгосон ишигний тухай
Б. Малчдын амьдралын тухай
В. Монгол ѐс заншлын тухай
Г. Амьтны ааш араншингийн тухай
Д. Төл малын тухай
2. Эхийн зохиомжийн хэв маягийг олоорой. 
А. Тоочимж 
Б. Хүүрнэмж 
В. Тайлбарламж 
Г. Эргэцүүлэмж 
Д. Төрөгдөл 
3. Дараах хэсгүүдийн алинд нь эхийн гол санааг илэрхийлсэн 
зохиогчийн үнэлэмж байна вэ?
А. гарч осгосон, мал болгосон , тэгэхгүй дээ.
Б. гэр амьтай болсон юм , гэрт орчихсон, шүүс залгилж байна.
В. сав л хийвэл , сүүлдээ хэтрээд , бүр давран
Г. багаас нь эрхлүүлчихсэн , хөөж туудаггүй байв.
Д. тогоон дотор хөмөрч байж, нэг их нүд үзүүрлэн
4. Эхийн гол санааг илэрхийлсэн хэлцийг олоорой.
А. Сайн санааны үзүүрт тос, муу санааны үзүүрт цус
Б. Гар бариад бугуй барих
В. Өөрийн хийсэн юм өөртөө зөв
Г. Даравч далдайна, булавч бултайна.
Д. Сурсан юмыг сураар боож болохгүй.
5. Эхийн агуулгын бүтцийг бүгдийг зөв харгалзуулсан хэсгийг 
олоорой. 
1. Хар хүйтнээр…………гэр амьтай болсон юм 
А. Гол хэсэг 
2. Халтар ишиг…………хөөж туудаггүй байв. 
Б. Төгсгөл 
3. Тэгтэл харин………..гарсан байв. 
В. Эхлэл 
А. 1а, 2б, 3в 
Б. 1б, 2в, 3а 
В. 1в, 2б, 3а 
Г. 1в, 2а, 3б Д. 1б, 2а, 3в 6. Эхийн тулгуур үгсийн хамгийн зөв бүлэглэсэн хэсгийг 
олоорой.
А. янгир, хар хүйтэн, нударга, тогоо, мал, нэг өдөр,
Б. халтар ишиг, илүү гэр, шар шүүс, их гэр , авдрын арслан, 
цөгцтэй сүү, алтан
хоймор, хоргол,
В. нударга, авдар, тахил, ишиг, бид, тэр
Г. хар хүйтэн, халуун тогоо, сахал, арслан, цөгц, хоймор, мань эр
Д. хоргол, янгир, бид, сүү, гэр, цагаа, илүү гэр
7. Дараах өгүүлбэрийн бүтцийг ажиглаад ямар өгүүлбэр болохыг 
ол. 
Ирмэг нь эмтэрч, иржгэр торгон хээ дээгүүр нь элдэв зураас 
хигээс гарсан зузаан пянз эргэлдэж хэсэгхэн хугацаанд хий 
шуугиснаа“эр бор харцага”­ын ая уянгалж, эгшний дараахан 
эрэгтэй хүний баргил дуу хоолой хүнгэнэлээ. 
А. Энгийн дэлгэрэнгүй 
Б. Зэрэгцсэн нийлмэл 
В. Угсарсан нийлмэл 
Г. Холимог нийлмэл 
Д. Харилцсан зэрэгцсэн /угсарсан/ нийлмэл 
8.Дараах үйл үгсийн аль нь 3 гишүүнт цөм өгүүлбэр үүсгэх вэ? 
А. эмтрэх 
Б. гарах 
В. эргэлдэх 
Г. шуугих 
Д. зурах 
9. Дараах үгсийн утга, үүрэг, хэлбэрийг ажиглаад цэгийн оронд 
тохирох үгийг ол
Ирмэг , зураас хигээс , пянз ,“эр бор харцага”­ын ая,
………………..
А. баргил
Б. хий В. эгшний дараа 
Г.эрэгтэй хүн 
Д. дуу хоолой 
10.Дараах холбоо үгсийн бүгдэд нь тохирох шинжийг ол 
Зузаан пянз, хий шуугих, эрэгтэй хүн, баргил дуу хоолой, 
хэсэгхэн хугацаа 
А.хамжиж угсарсан
Б. нэрийн
В. чөлөөт
Г. тодотгогч тодотгуулагч
Д. цөм үг нь бүгд өгүүлэхүүнд холбогдсон
11. Дээрх (7­р сорилд байгаа) өгүүлбэрт ямар гишүүн өгүүлбэр 
байна вэ? 
А Байц ГӨ 
Б. Тусагдахуун ГӨ 
В. Тодотгол ГӨ 
Г. Тодотгол ба байц ГӨ 
Д Тусагдахуун ба тодотгол ГӨ 
12. Дараах холбоо үгсийн дотроос хэлзүйжсэн холбоо үгийг ол 
А. хэсэгхэн хугацаа Б.“эр бор харцага”­ын ая. 
В.хээ дээгүүр 
Г.ирмэг нь эмтрэх 
Д. дуу хоолой 
13.Дараах холбоо үгсээс зэрэгцсэн чөлөөт бус холбоо үгийг ол 
А Ирмэг эмтрэх 
Б эргэлдэж шуугих В. дуу хоолой 
Г иржгэр торгон 
Д. эгшний дараа 

14. 7­р сорилд байгаа өгүүлбэрий 
15. Дараах үгсээс бүтцээр буруу задалсан үгийг ол
А. ир­мэг­0­0 нь
Б. хүн­гэнэ­0­0­лээ
В. хүн­0 ий
Г. хээ­0­0/ий/
Д. элд­0­0­в
16.Доорх үгсийн аль нь төрөл үгс вэ?
А. ирмэг, иржгэр
Б. эргэлд, эрэгтэй
В. эгшин, эгшиг
Г. эмтэр, элтэр
Д. зураас, зурам
17. Аль холбоо үгэнд хамтрахын тийн ялгал байна вэ?
А. хөгтэй явдал
Б. амттай яриа
В. түнжин муутай
Г. сайнтай нөхөрлөх
Д. хүүтэй хүн
18. . Дээрх (7­р сорилд байгаа) өгүүлбэрт Жинхэнэ нэр хэд байна 
вэ? 
А. 9 
Б. 10 
В. 11 
Г. 12 
Д. 8 
19. Дараах үгсээс аль нь үгзүйн шинжээрээ өвөрмөц вэ? 
А. иржгэр 
Б. элдэв 
В. торгон 
Г. эрэгтэй 
Д.баргил 
20.Бүгд зэрэгцүүлэн холбох үгс орсон хэсгийг ол
А.өөрөөр хэлбэл, бөгөөтөл, улмаас, ѐстой
Б. боловч, иймд, байтугай, мөн түүнчлэн
В ялдамд, талаар, хэрд, сацуу
Г.бололтой, юм, заавал, бас
Д. байлгүй, бүрийд, үл барам, цаашилбал
21. . Дээрх (7­р сорилд байгаа) өгүүлбэрт орсон үгсийн аймгийг 
ол 
А. Чимэх үг 
Б. Орон цагийн нэр 
В. Тооны нэр 
Г. Төлөөний үг 
Д. Холбох үг 
22.“булаалд, эргэлд, барилд, зөрөлд,……………..эдгээр үгсийн 
утга , бүтцийг ажиглаад 
цэгийн оронд тохирох үгийг ол 
А. тохойлд 
Б. ноцолд 
В хулд 
Г. тольд 
Д. бодолд 
23. Дээрх (7­р сорилд байгаа) өгүүлбэрт нэрийн холбох 
нөхцөлтэй үг хэд байна вэ? 
А. 7 Б. 8 
В. 9 Г. 10 Д. 11 
24. “хайя” гэсэн үгийн авианы тоотой тэнцүү авиатай үгийг ол 
А. хааяа 
Б. хоѐр 
В. бяр Г ууя 
Д.уя 
25.“б, м , п, в ,…..” эдгээр гийгүүлэгч авианы жагсаалтад 
тохирох авиаг ол 
А.“о” 
Б.”л” 
В.“д” 
Г“н” 
Д.”ф” 

Recomendados

бие даалт 1 por
бие даалт 1бие даалт 1
бие даалт 1badma79
787 visualizações4 slides
эхийн хэв маяг por
эхийн хэв маягэхийн хэв маяг
эхийн хэв маягsainzaya68
13.4K visualizações5 slides
Ehuud por
EhuudEhuud
EhuudOdonchimeg82
2K visualizações9 slides
Tseej bichgiin ehuud por
Tseej bichgiin ehuudTseej bichgiin ehuud
Tseej bichgiin ehuudDBatbulgan81
37.3K visualizações11 slides
хэрэглэгдэхүүн 2 por
хэрэглэгдэхүүн 2хэрэглэгдэхүүн 2
хэрэглэгдэхүүн 2tnrngrl
424 visualizações5 slides
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудас por
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудастууш тодруулан бичих эх 60 хуудас
тууш тодруулан бичих эх 60 хуудасTsolmonEnkhtuul
2.3K visualizações60 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a мх 11

гэрийн даалгавар por
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгаварdarhaa_1123
776 visualizações3 slides
ш 9 монгол хэл por
ш 9  монгол хэлш 9  монгол хэл
ш 9 монгол хэлDoodoiigo
2.3K visualizações6 slides
ш 9 монгол хэл por
ш 9  монгол хэлш 9  монгол хэл
ш 9 монгол хэлDoodoiigo
1.9K visualizações6 slides
Ulsgulun togloom por
Ulsgulun togloomUlsgulun togloom
Ulsgulun togloomLibrarian
149 visualizações209 slides
даалгавар por
даалгавардаалгавар
даалгаварzagdsuren_jargal
1.1K visualizações3 slides
даалгавар por
даалгавардаалгавар
даалгаварzagdsuren_jargal
460 visualizações3 slides

Similar a мх 11 (20)

гэрийн даалгавар por darhaa_1123
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
darhaa_1123776 visualizações
ш 9 монгол хэл por Doodoiigo
ш 9  монгол хэлш 9  монгол хэл
ш 9 монгол хэл
Doodoiigo2.3K visualizações
ш 9 монгол хэл por Doodoiigo
ш 9  монгол хэлш 9  монгол хэл
ш 9 монгол хэл
Doodoiigo1.9K visualizações
Ulsgulun togloom por Librarian
Ulsgulun togloomUlsgulun togloom
Ulsgulun togloom
Librarian149 visualizações
даалгавар por zagdsuren_jargal
даалгавардаалгавар
даалгавар
zagdsuren_jargal1.1K visualizações
даалгавар por zagdsuren_jargal
даалгавардаалгавар
даалгавар
zagdsuren_jargal460 visualizações
(3) o.henry uguulleguud(1) por Amar Amaraa
(3) o.henry uguulleguud(1)(3) o.henry uguulleguud(1)
(3) o.henry uguulleguud(1)
Amar Amaraa1K visualizações
Bzd chadwar test 8 por tuul1420
Bzd chadwar test 8Bzd chadwar test 8
Bzd chadwar test 8
tuul14201K visualizações
Bzd chadwar test 8 por bulgan_2011
Bzd chadwar test 8Bzd chadwar test 8
Bzd chadwar test 8
bulgan_2011243 visualizações
Tongorgoh por Altantuya33
TongorgohTongorgoh
Tongorgoh
Altantuya331.3K visualizações
Baavgai ba zugiinuud por OdodGerelt
Baavgai ba zugiinuudBaavgai ba zugiinuud
Baavgai ba zugiinuud
OdodGerelt23 visualizações
Mongol hel y_angi_sharhuu por hayuraa
Mongol hel y_angi_sharhuuMongol hel y_angi_sharhuu
Mongol hel y_angi_sharhuu
hayuraa330 visualizações
Mongol hel y_angi_sharhuu por hooyo
Mongol hel y_angi_sharhuuMongol hel y_angi_sharhuu
Mongol hel y_angi_sharhuu
hooyo3K visualizações
цахим хэрэглэгдэхүүн 2 por Otgon95
цахим хэрэглэгдэхүүн 2цахим хэрэглэгдэхүүн 2
цахим хэрэглэгдэхүүн 2
Otgon95452 visualizações
цахим ном цээгий (хуулбар) por TSETSEGMAA53
цахим ном цээгий (хуулбар)цахим ном цээгий (хуулбар)
цахим ном цээгий (хуулбар)
TSETSEGMAA53743 visualizações
эх por Zaya80
эхэх
эх
Zaya801.2K visualizações
эх por school14
эхэх
эх
school141.2K visualizações
эх por Zaya80
эхэх
эх
Zaya802K visualizações
тайлбарламж por jorjoo34
тайлбарламжтайлбарламж
тайлбарламж
jorjoo343K visualizações
тэнэг шүлгэнд задлал хийх мөнхцэцэг por Otgonjargal Tsengelmaa
тэнэг шүлгэнд задлал хийх мөнхцэцэгтэнэг шүлгэнд задлал хийх мөнхцэцэг
тэнэг шүлгэнд задлал хийх мөнхцэцэг
Otgonjargal Tsengelmaa2.5K visualizações

Mais de Oyuhai1127

чингис задлал por
чингис задлалчингис задлал
чингис задлалOyuhai1127
19.7K visualizações7 slides
монгол хэл 8 por
монгол хэл 8монгол хэл 8
монгол хэл 8Oyuhai1127
1.9K visualizações4 slides
мх 11 por
мх 11 мх 11
мх 11 Oyuhai1127
672 visualizações7 slides
сургалтын үнэлгээ соло por
сургалтын үнэлгээ солосургалтын үнэлгээ соло
сургалтын үнэлгээ солоOyuhai1127
22.2K visualizações13 slides
эхийн бүтэц por
эхийн бүтэцэхийн бүтэц
эхийн бүтэцOyuhai1127
1.2K visualizações3 slides
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegOyuhai1127
961 visualizações6 slides

Mais de Oyuhai1127(20)

чингис задлал por Oyuhai1127
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
Oyuhai112719.7K visualizações
монгол хэл 8 por Oyuhai1127
монгол хэл 8монгол хэл 8
монгол хэл 8
Oyuhai11271.9K visualizações
мх 11 por Oyuhai1127
мх 11 мх 11
мх 11
Oyuhai1127672 visualizações
сургалтын үнэлгээ соло por Oyuhai1127
сургалтын үнэлгээ солосургалтын үнэлгээ соло
сургалтын үнэлгээ соло
Oyuhai112722.2K visualizações
эхийн бүтэц por Oyuhai1127
эхийн бүтэцэхийн бүтэц
эхийн бүтэц
Oyuhai11271.2K visualizações
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por Oyuhai1127
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Oyuhai1127961 visualizações
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg por Oyuhai1127
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetsegMongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Mongol hel shiljiltiin_yii_atartsetseg
Oyuhai11271.2K visualizações
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги por Oyuhai1127
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 ангитөсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги
төсөө утгатай өгүүлбэр 9 анги
Oyuhai11273.2K visualizações
монгол хэлний тест 11 анги por Oyuhai1127
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
Oyuhai112717.4K visualizações
монгол хэл 8 анги por Oyuhai1127
монгол хэл 8 ангимонгол хэл 8 анги
монгол хэл 8 анги
Oyuhai11278.1K visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai11271.2K visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai1127857 visualizações
хэлц үг por Oyuhai1127
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
Oyuhai112718.6K visualizações
монгол хэлний даалгавар 7 11 анги por Oyuhai1127
монгол хэлний даалгавар 7 11 ангимонгол хэлний даалгавар 7 11 анги
монгол хэлний даалгавар 7 11 анги
Oyuhai11276.1K visualizações
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх por Oyuhai1127
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийхб. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх
б. догмид саран дээр туссан сүүдэр туужид задлал хийх
Oyuhai11273.7K visualizações
уран зохиол 8 por Oyuhai1127
уран зохиол 8уран зохиол 8
уран зохиол 8
Oyuhai11275.3K visualizações
монгол хэлний шалгалт por Oyuhai1127
монгол хэлний шалгалтмонгол хэлний шалгалт
монгол хэлний шалгалт
Oyuhai112712.5K visualizações
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл por Oyuhai1127
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээлүг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл
үг бүлэг сэдвийн давтлага хичээл
Oyuhai11274.6K visualizações
монгол бичиг 8 анги por Oyuhai1127
монгол бичиг 8 ангимонгол бичиг 8 анги
монгол бичиг 8 анги
Oyuhai1127786 visualizações
зөвлөгөө por Oyuhai1127
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
Oyuhai1127473 visualizações

мх 11