O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sociale Medier - #Delellerdø

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
En strategi for sociale medier består af
en række til- og fravalg af sociale medi-
er som er relevante for organisationens...
Før I som organisation overhovedet hopper ud på de socia-
le medier, er det vigtigt, at I gør jer en række overvejelser.
F...
Hvem kommunikerer man med?
De officielle profiler for jeres organisation bliver en
samlet digital stemme for organisatione...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Synlig på sociale medier
Synlig på sociale medier
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Sociale Medier - #Delellerdø (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Sociale Medier - #Delellerdø

 1. 1. En strategi for sociale medier består af en række til- og fravalg af sociale medi- er som er relevante for organisationens målgruppe og som organisationen selv er klar til, definition af målsætninger og guidelines for organisationens medar- bejdere til at anvende de valgte sociale medier. Det er nemt nok at være på alle medier, men mere vanskeligt at gøre en forskel hvis ikke indsatsen er tilstrække- ligt dedikeret. Mange forbinder sociale medier som noget der snildt kan klares i kommuni- kations- eller marketingafdelingen, med en Facebook-side eller en LinkedIn-side. Sandheden er, at en strategi for sociale medier fordrer et tæt samspil mellem disciplinerne marketing, kommunikation, IT, salg, HR, kundeservice og forret- ningsudvikling. Derfor er det vigtigt at indtænke styring (governance) og rol- lefordeling, da indsatsen oftest vil være mest værdifuld med en smidig tværorga- nisatorisk indsats. En strategi for sociale medier bør ses som en langsigtet plan (1-3 år), der dan- ner rammerne for organisationens tiltag i det sociale medielandskab. Hermed er organisationen klar over hvilke tiltag der skal igangsættes, styrkes, eller helt droppes. Når det er sagt, er det vigtigt at skabe rum til at favne dynamikken der kendetegnes ved sociale medier, hvor situationer opstår og skaber unikke muligheder for at reagere med en over- raskende og måske uventet indsats. En strategi for sociale medier handler ikke blot om hvorvidt virksomheden skal på Facebook eller LinkedIn. Det handler om hvorfor, hvordan og hvilke sociale medier organisationen skal gøre brug af for at fremme sin digitale tilstedeværelse og digitale identitet. Det skaber tryghed i organisationen, at have klart definerede mål at arbejde efter. Samtidig skal man som organisati- on være bevidst om den aktuelle tilstand og medarbejdernes kompetencer og kendskab til de relevante medier. Her er det vitalt at arbejde med medarbejder- nes tryghed ved medierne og parathed til at forstå og anvende dem på de rette præmisser. Organisationens indsats og strategi for de sociale medier rummer ikke kun sociale medier, men såvel kommunikati- on, kundeservice, content, nyhedsbreve, website og meget mere. De sociale me- dier kan jo være en aktiv medvirken til at øge antallet af besøgende på websitet, øge antallet af nyhedsbrevsmodtagere, eller ændre opfattelsen af organisatio- nens omdømme. Mulighederne er man- ge og effekten kraftfuld - men det kræver at man træffer nogle valg og definerer indsatsen i tråd med dette.
 2. 2. Før I som organisation overhovedet hopper ud på de socia- le medier, er det vigtigt, at I gør jer en række overvejelser. For det første er det vigtigt, at I har vurderet og erkendt hvorvidt I er klar til sociale medier i form af at kunne være tilstede på mediernes respektive præmisser. Derudover at I har defineret et klart formål med tilstedeværelsen - både på sociale medier men også digitalt generelt, for det skal spille sammen og vil have gensidig indflydelse. Hvilke medier er I tilstede på allerede? Hvilke medier ønsker I at være aktivt tilstede på? Hvor mange ressourcer kan I allokere til indsat- sen? Hvor meget tid må medarbejderne bruge på de sociale medier? Hvad gør I når lokummet brænder, utilfredsheden blandt kunderne ulmer og de lukker galde ud på jeres Fa- cebook-side? Eller hvordan vil I reagere når I bliver hoved- person i en lovestorm hvor kunderne kaster deres kærlighed over jer? Der er mange ting at forholde sig til. Man kan ikke vide det hele på forhånd og udarbejde procedurer for det hele, men bare man har italesat de fleste ting internt, så er man nogenlunde forberedt. Giv værdi før I tager værdi Det er vigtigt at forstå, at præmissen på de sociale medier er at være social, som navnet også ret så kraftigt indike- rer. Det betyder, at man med en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier er nødt til at være lyttende, deltagende, engagerende og bidrage til videndeling, debat eller blot med generøs service via de sociale profiler. I skal derfor som det første skridt overveje, om I gider investere den tid det tager, at etablere en god tilstedeværelse på de respektive medier, for der skal opbygges en vis portion momentum inden vær- dien kan mærkes og måles. Man skaber som organisation relationer til brugerne via de sociale medier og relationer bygges på tillid. Tilliden kan fremmes med en digital tilstede- værelse præget af service, generøsitet og dialog.
 3. 3. Hvem kommunikerer man med? De officielle profiler for jeres organisation bliver en samlet digital stemme for organisationen, hvorfor I bør overveje hvordan I ønsker at fremstå - i form af takt og tone. Derudover kan medarbejdere agere ambassa- dører for virksomheden og det er vigtigt at de lærer at anvende de valgte medier i deres arbejde. Er målgruppen tilstede? Det er vigtigt at bruge lidt tid på at undersøge hvilke sociale medier jeres målgruppe er tilstede på. Er de overhovedet på Facebook? Eller både på Facebook og Linkedin? Er målgruppen kun danskere eller også international? Det har betydning for sproget i skal kommunikere på. Derudover kan der jo være en ræk- ke forskellige relevante målgrupper for jer i form af eksisterende og potentielle kunder, eksisterende og potentielle medarbejdere, investorer, pressen, besty- relsen og øvrige interessenter for organisationen. Det er vigtigt at have de respektive målgruppers interesser for øje og tænke det ind i jeres kommunikation på de sociale
 4. 4. Hvor er vi digitalt tilstede i dag? Hvorfor vil vi gerne være aktivt tilstede? Hvad vil vi gerne opnå med vores digitale tilstedeværelse? Hvordan bliver vi interessante for vores målgruppe? Har vi de nødvendige ressourcer? Har vi de nødvendige kompetencer eller skal de udvikles? Har vi det nødvendige indhold til at fremme dialogen? Hvad er vores målsætninger og forventning til Return-on-invest- ment (ROI)? Hvordan vil vi evaluere vores indsats? Har vi opbakning fra ledelsen og direktionen?
 5. 5. Vær interessant Rigtig mange virksomhe- der tager, før de giver. I er nødt til at lytte til brugerne og tale med dem - ikke kun tale om jer selv - det er der ingen der gider at høre på i længden. Lyt til brugerne og identificer de- res behov - har de brug for service, produktinfo, sup- pleret viden, underhold- ning og forsøg så at være i øjenhøjde og ydmyg. Brugerne vil rigtig gerne være en del af processen og tages med på råd - så giv dem det og I vil opleve at I får masser af guldkorn fra dem. På denne måde kan man gøre sig relevant og interessant over for brugerne og derigennem også positionerer sig som en organisationen der tager sine kunder og inte- ressenter alvorligt - og det ender altid med at blive Vælg den rette platform Alt for mange virksom- heder har valgt at være tilstede på et givent socialt medie fordi konkurrenten jo også er der. Vores an- befaling er at undersøge hvor jeres respektive mål- grupper er tilstede digitalt og herefter udvælge de platforme hvor der er et godt match mellem det at jeres målgruppe er tilstede på mediet og at det medie kan indfri jeres formål med at være der. Så bare fordi medier som Snapchat og Ello bliver hypede, er det langtfra ensbetydende med, at jeres målgruppe er tilstede her. Selvom Facebook er blevet spået død mange gange, så er langt de fleste danskere stadig aktive her (mere end 3,5 mio. brugere i Danmark). Det vigtigste er, at vælge et medie hvor I kan gøre en forskel, på baggrund af de præmisser som de sociale medier har respektivt. Lær at tale mediets sprog Undersøg hvilket sprog brugerne taler på mediet og i hvilken form sproget fore- går. På nogle medier tales der gennem billeder (Insta- gram, Pinterest, Snapchat), andre primært gennem tekst, og på en del andre medier er det muligt at blan- de det hele (Facebook, Twit- ter, Linkedin). Der er en helt bestemt jargon, og etikette for, hvordan man taler og agerer på de respektive me- dier. Lær at tale brugernes og mediets sprog og følg de normer der måtte være på det pågældende medie. Og glem ikke præmissen ved et socialt medie: At være soci- al og i øjenhøjde. Vi er der jo alle for at sælge (i sidste ende), så lad nu vær med at gøre opmærksom på i hver opdatering at man også kan købe jeres produkt. værdifuldt.
 6. 6. Facebook er det største sociale medie i verden medt. I Danmark er der godt 3,5 mio brugere. Dermed giver det mening for mange organisationer at være repræsenteret her, set ud fra antallet af brugere. På Facebook er det vigtigt at have fokus på opbygningen af et fæl- lesskab omkring virksomhedens brand. Muligheder på Facebook er brugen af Facebook-stider, personli- ge profiler, åbne og lukkede grupper, oprettelse af begivenheder, annoncering for øget eksponering eller øget målretning og segmen- tering af budskaber. Hvad skal vi bruge Facebook til? Facebook sider kan bruges til: • Kundeservice • Markedsføring • HR og rekruttering • Lead-skabelse • Øget kendskabsgrad • Positionering Facebook grupper kan bruges til: • Intern vidensdeling mellem medarbejderne • Dialog og vidensdeling mellem organisationen og den kunder/samarbejdspartnere • Positionering i andres grupper som thought-leaders indenfor et givent tema Har jeres organisation fokus på kundeservice kan det være nærlig- gende at benytte siden som forlænget kundeservice. Skal I bruge siden til rekruttering? Skal I bruge siden til videndeling? Eller skal den bruges til at kommunikere jeres værdier som virksomhed? Mulighederne er mange, og en klar plan fra starten vil give jer det bedste afsæt. Facebook brugere Med så mange brugere på Facebook, bruges mediet også meget forskelligt. Rigtig mange bruger mediet som deres indgangsportal til internettet. Andre bruger det som en slags intranet og videns- delingsplatform. Nogle brugere får deres nyheder via Facebook.
 7. 7. Andre ønsker blot at holde sig opdateret om netværket, familie og venner. F.eks. i små foreninger, hvor det bruges til at koordinere arbejde. Andre bruger det som et socialt pusterum fra dagligdagens arbejde og til at holde kontakt med venner, bekendte og familie. Generelt set er Facebook dog et uformelt forum, frem for et professionelt forum. Hvorfor bruge Facebook? Når brugerne interagerer med et opslag på Facebook eller selv deler noget, kommer det i cirkulation på platformen, og når ud til en større skare af per- soner. Hvis I har en stærk synlighed på Facebook opnår I muligheden for at blive delt i netværket og dermed opnå øget eksponering gennem word-of- mouth princippet, blot digitalt. Med så mange brugere af mediet, er der også store muligheder i at annon- cere og segmentere ved hjælp af data fra Facebooks annoncesystem. Man når i dag i gennemsnit ud til 6% af ens følgere. Dvs. kun 6 ud af 100 personer bliver eksponeret for dit budskab i form af din statusopdatering. Denne ræk- kevidde kan øges enten ved at jeres følgere interagerer med jeres opdatering eller ved tilkøb af boosted effekt (annoncering) af jeres content. Værdien i at være på Facebook Med en klar plan om hvad I vil have ud af Facebook, er der mulighed for at opbygge et stort fællesskab omkring jeres organisation eller nogle af de fokusområder eller mærkesager I måtte have. Med en god content plan, kan man nå langt på Facebook. Mulighederne for at analysere på indsatsen sam- menholdt med andre forretningsdata kan give stor indsigt i virksomhedens målgruppe. Gode cases Disse virksomheder formår at bruge Facebook til at kommunikere relevant indhold til deres målgruppe og give god kundeservice nu og her. Det styrker fællesskabet omkring virksomhedens brand og øger kendskabsgraden. Callme KBH Lufthavn Star Tour Aabenraa Kommune LM Wind Power Jyske bank (Havkatten)
 8. 8. Twitter – Kort introduktion Twitter er det hurtige, flygtige sociale medie. Globalt er der 288 mio. månedligt aktive Twitter brugere (kaldes Tweeps). Der er over 500.000 danske brugere på Twitter hvoraf ca. 4% er dagligt aktive. Det lyder måske ikke af vildt mange, men kigger man på hvem brugerne er, giver det pludse- lig mening, at overveje tilstedeværelsen. Det er i høj grad meningsdannere, journalister, kommunikatører, politikere og fagligt passionerede folk. Twitter går kort ud på: Twitter udmærker sig som socialt medie ved sin simple og effektive kommunikation. Man har 140 karakterer at gøre godt med og stiller krav til formidlingen. Det er dialogska- bende og kan give et vidtrækkende netværk, da det fordrer dialog og videndeling. Det er præget af hurtige og ofte yderst relevante opdateringer inden for et bredt område af faglige emner. Twitter bruges meget af, men begrænser sig ikke til: Twitter bruges hyppigt af politikere, debattører, journalister, konsulenter, kunstnere og kommunikationsfolk. De sene- ste par år har vi også set flere virksomheder gøre deres indtog på mediet. Især offentlige virksomheder og interesseorganisationer som SKAT (@skattefar), DSB (@omdsb) Politiet (@rigspoliti) og Dansk Energi (@DanskEnergi) har vist gode takter og gjort sig positivt bemærket med tilstedeværelsen på Twitter. På Twitter handler det i høj grad om at skabe nye relationer. Man følger ikke hinanden gen- sidigt, som man kender det fra LinkedIn og Facebook. Det skaber relationer på baggrund af fælles faglig interesse.
 9. 9. Hvorfor tweete? Twitter egner sig til at fremvise virksomhedens kompetencer, ved at have aktive medarbejdere inden for deres interessefelt. Twitter kan også med fordel bruges til at yde kundeservice i øjenhøjde. Blot det at turde være tilgængelige og åben overfor at modtage spørgsmål, kritik og ros giver points på kontoen. Med en bevidst strategi er det muligt at gøre sig attraktiv overfor journalister, politikere og andre meningsdannere. Det er et effektivt redskab til at engagere jeres målgruppe og opbygge relatio- ner til ambassadører for jeres virksomhed. Værdien i at tweete Da Twitter som standard er offentligt tilgængeligt, er den helt store værdi åbenheden i mediet. Det er mi- kroblogging i realtid, og det er et ”her-og-nu-medie”. Der foregår interaktion på kryds og tværs mellem brugerne, hvilket skaber dynamikken på mediet. Twitter er en suveræn mobil platform, og benyttes ofte ”på farten”. På Twitter er det samtalen der er i fokus. Med relevante hashtags (#) er det muligt at fange samtaler inden for bestemte emner. Gode cases De følgende cases vurderer vi er inspirerende, da det er organisationer, der er med til at fremme dia- log, og udnytter det hurtige og flygtige potentiale, som Twitter rummer. DSB SKAT Profil Optik Gyldendal (#fredagsbog) Spies Politiet Bang & Olufsen Saxo Bank Tinderbox e-conomic
 10. 10. LinkedIn er det professionelle sociale medie. Det har i Danmark længe været opfattet som det støvede digitale CV. Rigtig mange virksomheder har en profil på LinkedIn, men så stopper tilstedevæ- relsen stort set også her. Dermed har I fortsat god mulighed for at opnå first-mover fordel i jeres branche, ved en rigtig og kontinuerlig tilstedeværelse. LinkedIn er det moderne visitkort (dog meget mere værdiskabende) og værktøj til networking. LinkedIn helt kort LinkedIn er på én og samme tid det professionelle visitkort, såvel som det er samlingsstedet for det professionelle netværk. Det bru- ges til faglig sparring, videndeling og networking i det professionel- le. Nogle virksomheder bruger det til at rekruttere igennem, andre bruger det til at skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere ude i virksomhederne (salgsproces). Derudover bruges det til at sprede og dele inspirerende viden og råd om virksomheden og dennes produkter. LinkedIn bruges af LinkedIn bruges erhvervsfolk og -ledere. Studerende på videregåen- de uddannelser er også nogenlunde tilstedeværelse. Med omkring 1,8 mio danske profiler på LinkedIn er det alsidigt med brugerne - typisk er det dog personer med et karrieremæssigt mindset samt videnstunge medarbejdere, der bruger mediet. Derudover har et stigende antal virksomheder en Linkedin Company Page, som benyttes til synliggørelse af medarbejdere, produkter/koncepter og arrangementer samt rekruttering. Hvorfor bruge LinkedIn Med LinkedIn har I som virksomhed mulighed for, at få et godt ind- blik i hvem der følger jer. Derudover er der mulighed for at promove- re opdateringer mod bestemte målgrupper eller erhverv. Med godt og relevant indhold kan der skabes kundeleads til yderligere kvalifi- cering i salg og marketingprocessen. Linkedin er blandt de mest effektive kanaler til at skabe gode B2B kundeleads og betydeligt mere omkostningseffektivt end det tidligere har været muligt. Slut- teligt kan medarbejderne i virksomheden agere ambassadører for jeres virksomhed. Med helt opdaterede profiler viser virksomheden derfor sine kompetencer udadtil, gennem medarbejderne og deres adfærd og handlinger.
 11. 11. Værdien i at bruge LinkedIn Ved at bruge LinkedIn strategisk og taktisk kan I som virksom- hed udover at opnå first-mover fordele opnå følgende værdi- skabelse: • komme tættere på kunderne • positionering (thought-leadership indenfor given område) • differentiere jer fra konkurrenterne og skabe en præference hos kunden • øget PR, medieomtale og eksponering (i kan selv iscene- sætte historien) • øget trafik til website og skabe kundeleads • øget synlighed og styrket digital tilstedeværelse Gode cases Vestas Audi Danmark EY Denmark Lederne Ikast-Brande Kommune LinkedIn anvendes af disse virksomheder på en god måde til at dele forretningsorienterede opdateringer og viden. Med det rette indhold i opdateringerne skaber de aktivitet og når med større sandsynlighed ud til de relevante brugere i målgrup- pen. De er kontinuerligt synlige og med værdiskabende med relevant indhold og bliver top-of-mind.
 12. 12. Instagram er et af de sociale medier, der på det seneste har haft størst vækst i Danmark. Det hænger sammen med, at der er et stærkt stigende fokus på visuel kommunikation og markedsføring. Globalt bliver mediet brugt af over 150 mio. mennesker og nye brugere kom- mer konstant til. Der er 500-600.000 danske brugere. Instagram bruges til at dele billeder og korte videoer (varighed op til 15 sek.) Instagram helt kort Instagram har en nyhedsstrøm ligesom det kendes fra de fleste andre sociale medier. Når man poster et billede vises det i ens følgeres nyhedsstrøm. Det er muligt at redigere både billeder og video i app’en - lægge filter på og klippe i filmen. Billedet kategoriseres under et hashtag, således at brugerne har større mulig- hed for at finde dine billeder under disse kate- gorier. I stedet for lange tekster viser I det, som I vil fortælle med et billede eller en video. Man kan også sagtens supplere med tekst under billedet/videoen. Instagram bruges af, men begrænses ikke til Instagram bruges af rigtig mange forskellige målgrupper. Den typiske aldersgruppe er 18-34 år. Det bruges af alt fra kendte personligheder til virksomheder. Da det er et visuelt medie, bruges det især meget af mode og design virk- somheder. Hvorfor bruge Instagram? Med Instagram får virksomheden en mulighed for at give et indblik ind bag facaden og vise medarbejdernes små hverdags- indslag, produkter eller events. Med god variation er det muligt at give kunderne ”mere” af jeres brand. Ved at opfordre brugerne til at bruge et hashtag i for- bindelse med jeres events eller et besøg hos jer, er det muligt at kommunikere med bruger- ne, og endda kommunikere direkte med dem. Brugerne vil gerne involveres i processen. Værdien i at bruge Instagram På Instagram kan I som virksomhed være med til at opbygge et fællesskab omkring jeres virksomhed, samtidig med at I kan vise, hvad der sker bag facaden. Derudover er det muligt at interagere med de billeder brugerne uploa- der fra jeres organisation eller events. Et lille like eller en kommentar kan betyde meget for brugerne og igennem denne anerkendelse kan skabe ambassadører for virksomheden/bran- det. Derudover kan I være med til at inspirere jeres brugere og følgere. Brugt med omtanke og over tid kan det være med til at styrke jeres brandværdi. Virksom- heden ligger højere i kundernes bevidsthed næste gang de skal vælge mellem dig og kon- kurrenten, hvis de følger din virksomhed, da de kender til jer og føler en tættere relation. Gode cases Aarstiderne Djøf Pernille Rosendahl Miss Design Says Brandts Museum Rosinante&Co. Disse cases bruger Instagram til at inspi- rere visuelt og give et indblik i deres hverdag. Hermed får deres brugere et mere personligt indtryk af virksom- heden og involvering af brugerne. Det er værdiskabende.
 13. 13. Pinterest er et af de hurtigst voksende sociale medier de seneste år, og siden tje- nesten blev lanceret i 2010 er den godt på vej mod de 70 mio. brugere globalt og ca. 70.000 danske brugere. Pinterest helt kort Pinterest er ligesom Instagram et visuelt medie. Mediet fungerer i realiteten som en digital opslagstavle, hvor der kan postes billeder (pins), som man gerne vil dele med andre. Billederne kan organiseres på for- skellige virtuelle opslagstavler, med hvert deres emne. Brugere kan interagere med hinanden, følge hinandens opslagstavler, eller man kan følge hele profilen og alle relaterede opslag. Man kan tilknytte et link (URL) til en pin, så når brugeren trykker på billedet, sendes man videre til det ønskede website. En virksomhedsprofil har samme muligheder men giver mulighed for indblik i analytics. Pinterest bruges af Hovedvægten er kvinder og fordelingen er næsten en 1/5 ratio, i kvindernes favør. Det er typisk yngre kvinder omkring 18-34 der benytter Pinterest. Pinterest-brugerne er et yderst købestærkt segment, især når det tkommer til design og boligindretning. Hvorfor bruge Pinterest Pinterest beskrives bedst som et stort inter- aktivt livsstilsmagasin. Undersøgelser har tidligere vist, at de fleste Pinterest-brugere anvender det som inspi- rationskilde som led i beslutningsprocessen ved køb. Pinterest er blandt de mest effekti- ve trafik-genererende sociale medier. Værdien i at bruge Pinterest Langt de fleste Pinterest-brugere benytter mediet til at finde inspiration og brugbar viden. Det er således en måde at fremvise, samle og kategorisere sine interesser og vise dem over for omverdenen. Billeder af personer, billeder fra blogindlæg samt info- graphics er noget af det indhold der bliver delt mest. Med godt og visuelt lækkert indhold og links der peger til hjemmeside eller landing page, er der god mulighed for at tiltrække trafik til virksomhedens hjemmeside. Gode cases Fælles for de gode cases her er, at de giver brugerne inspiration til, hvordan virksom- hedernes produkter kan benyttes til f.eks. indretning, personlig stil, opskrifter. Rice Denmark Muuto Royal Copenhagen MissDesignSays.
 14. 14. Snapchat er det hurtige og flygtige visuelle medie. Det er ungdommeligt og går meget hurtigt. Når først et snap er set forsvinder det igen. Snapchat helt kort Snapchat fungerer udelukkende på mobilen. Brugerne tager et billede og sender det til en eller flere personer på venne- listen eller laver det som en ”Snapchat story”. Efter billedet eller videoen er blevet set af modtageren forsvinder det. En Snapchat story har en levetid på 24 timer. Brugene er nødt til at kende navnet på dem de vil tilføje. Dermed er der ingen mulighed for at blive fundet på samme måde som på Face- book og Twitter. Snapchat bruges af? Snapchat bruges typisk af unge mellem 13-25 år. Det er der- med et meget ungdommeligt medie. Hvorfor bruge Snapchat? Hvis jeres virksomhed allerede har en god kendskabsgrad og jeres målgruppe er den unge generation, er der et stort potentiale at hente på Snapchat. Tiltagene kan promoveres via jeres eksisterende online og offline kanaler. På den måde kan I tilbyde behind-the scenes oplevelser, personliggjorte give-aways eller produktlanceringer kan præsenteres eksklusivt her. Snapchat er som medie lavet til at have det sjovt og underholdende. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed giver brugerne mulighed for netop dette. Værdien i at bruge snapchat Snapchat er et hurtigt medie og begrænsningen på 10 sekunders visning fordrer at budskabet er meget klart - sam- tidig giver Snapchat Stories muligheden for at være kreativ med tidsbegrænsningen. Med en 10-sekunders max grænse har du således brugernes fulde opmærksomhed i op til 10 sekunder. Med Snapchat kan I som virksomhed opbygge en helt særlig relation til jeres Snapchat brugere og på den måde skabe ambassadører for jeres brand. Gode cases De fremhævede cases er gode til at skabe bruge- rinvolvering via bl.a. ”be- hind-the-scenes-seancer”, konkurrencer og indhold der lever op til Snapchats præ- misser. Nogle af organisati- onerne benytter det også til produktlanceringer. Playstation Danmark NorthSide Festival DR P3 TV2Newsdk
 15. 15. Hashtags er en måde at kategorisere et bud- skab på og alle budskaber som indeholder samme hashtag samles under dette emne. Hashtagget er aktivt på den måde at man kan klikke på det og se samtlige budskaber relate- ret til dette hashtag. Ved tilstrækkelig aktivitet omkring et hashtag kan det blive en ”trending topic”. Brugen af Hashtags Den klassiske måde at bruge et hashtag på, er ved at markere et emne. Det mest brugte i Danmark er #dkpol, der markerer, at det om- handler dansk politik. Andre gange opstår de i forbindelse med begi- venheder, f.eks i TV. Dermed kan udsendelser i TV kommenteres i realtid. Andre gange bliver der skabt et hashtag, der på en ironisk eller komisk måde kommenterer på begivenheder i samfundet, eller retter kritisk opmærksom mod en politisk sag, sundhedsvæsen, eller ”skan- daler” (de såkaldte shitstorms eller lovestorms som er den positive kontrast). Hvordan bruger vi hashtags? Det er forskelligt hvor mange hashtags, man bør bruge. Reelt set er der ingen begrænsning, men tænk på læsevenligheden for dine følgere, eller hvorvidt det bliver for støjende. På Twitter er du begrænset af 140 tegn og normen på dette medie er typisk et enkelt hashtag. Når I skal vælge hashtag er det en god idé, at se om det er brugt af andre i forvejen. Man kan altid spørge sig frem eller søge på dem man har udtænkt sig (overskrift.dk giver et godt overblik her). Selvom jeres begivenhed eller dit emne ude- lukkende er dansk, kan det være en god idé at tilføje ”dk” til hashtagget, for at undgå, at det allerede er brugt. Hashtags skal være skrevet som et enkelt ord uden mellemrum (#SådanHer). Hashtags kan in- deholde tal, men ikke specialtegn som punktum % eller & (dog med undtagelse af underscore ”_”) Værdien i at bruge hashtags Hashtags får inddraget brugere i diskussioner og videndeling. Det er muligt at sætte overvågning af hashtags op og dermed kunne lytte og deltage aktivt i de forskellige emner. Hashtags kan altså hjælpe virksomheden med at nå endnu længere ud på den sociale platform end bare den umiddel- bare tilstedeværelse. Med taktisk brug kan virk- somheden eller medarbejdere eller positionere sig som den førende (thought-leader) indenfor netop dette område. Anvendte Hashtags i Danmark Der findes en lang række af hashtags i Danmark, der knytter sig til forskellige områder. Her følger en liste af nogle af de hyppigt anvendte (der findes mange flere og det handler om at researche for at finde nogen I kan koble virksomheden på) #DKpol – Hashtag der generelt beskæftiger sig med dansk politik #Twitterhjerne – Hashtag på twitter hvor brugerne kan stille spørgsmål om alt, og netværket på Twit- ter kan byde ind med svar. #dkmedier - Generel debat om det danske medie- billede. #politikdk – Service tweets fra og til politiet, hvor man som borger kan følge med. #smdk – Generel snak og diskussion af sociale medier. #digdk - handler om digitaliseringen.
 16. 16. Det kan være en fordel at fokusere på ambassadører, der kan forstærke jeres virksomheds budskaber. Am- bassadører kan fungere som influent for sit netværk på jeres vegne, hvor de når ud til andre, I som virksomhed ikke gør. Ambassadører kan være både interne i form af medarbejdere og eksterne i form af samarbejdspartnere, kunder, bloggere, digitale influenter og venner af huset. Interne ambassadører Som virksomhed har I allerede adgang til en gruppe mennesker som I ved arbejder for at gøre virksomheden bedre: jeres ansatte! De har hver især et netværk af relationer og disse kan I få adgang til ved at aktivere jeres medarbejdere på sociale medier. I kan for eksempel få jeres ansatte på LinkedIn og sør- ge for at deres profiler er tilknyttet virksomhedens side. På den måde vil folk der kigger på deres profiler kunne klikke sig videre til virksomhedens LinkedIn Company Page. Det er vigtigt at medarbejderne selv har lyst til at bruge tid og energi på det. Lysten er vital. Så det handler om at motivere og give incitament, fremfor frivillig tvang. Udvælg eventuelt nogle frontløbere som i forvejen viser interesse for en aktiv digital tilstedeværelse. Som leder bør man gå forrest ved selv at være et godt eksempel - show it don’t just tell it. Eksterne ambassadører Det kan give et stærkt talerør at få eksterne relationer til at tale om virksomheden. Et godt eksempel herpå er digitale influenter eller bloggere, som i stigende grad bruges til markedsføring indenfor alt lige fra mad, rejser, mode, børneprodukter, oplevelser til skønhedsprodukter og informationskampagner. At kunne få ambassadører til at tale positivt om din virksomhed er med til at styrke jeres fortælling og giver mere gennem- slagskraft.
 17. 17. For at I som virksomhed får mest muligt ud af de sociale medier er det nødven- digt, at i måler jeres indsats. Brugen af de sociale medier går på tværs af mar- kedsføring, kundeservice, HR, salg, PR, med mere. Når I som virksomhed inve- sterer ressourcer i platformene er det vitalt at kunne synliggøre og dokumentere effekten af indsatserne, således at der opnås opbakning fra ledelsen. For at I kan måle effekten af de sociale medier er I nødt til at have afklaret hvad I vil opnå med jeres tilstedeværelse på de respektive platforme. Derfor bør I tænkte: • Formål • Rækkevidde • Deltagelse • Konvertering Selvom jeres statusopdatering når ud til mange brugere, er det ikke sikkert, at den opfylder det formål, som I egentlig har for jeres tilstedeværelse på det givne medie. I kan ikke måle kvantitativt på dit formål. Derfor bør I tænke på om indholdet er med til at opfylde jeres formål med at være på mediet. Det er således op til jer selv at vurdere dette, da I har indsigten ind i virksomheden. I kan til gengæld måle på deltagelsen med en række af værktøjer – Mange af disse er indbygget i de sociale medier, og ellers tilbydes der forskellige platforme der kan samle disse data. I kan måle på hvordan I engagerer med brugerne og således får I tal på antal kommentarer, delinger, ”synes godt om”. Disse oplys- ninger kan I benytte til at vurdere styrken af jeres indhold på de sociale medier. I skal dog altid selv vurdere om deltagelsen fra dine følgere er positiv eller negativ. Rækkevidden er vigtig for at I kan blive set, og nå ud til nye brugere. Dette er et yderst vigtigt kvantitativt målepunkt. Den er heldigvis også integreret i langt de fleste standardværktøjer til at måle på sociale medier. Nok kan man skabe dialog og engagere brugerne, hvilket skaber øget tillid, men det er vigtigt at have defineret hvilke parametre I anser for værende værdiska- bende. Om I ønsker øget antal følgere, flere nyhedsbrevsmodtagere, øget trafik til website, flere indkomne telefonopkald, flere kundemøder, eller større interesse blandt potentielle medarbejdere. Efter at have defineret dette kan man arbejde med Call-to-actions som har til formål at konvertere brugeren til et lead, som her- efter skal kvalificeres inden et salg (eller en ansættelse)
 18. 18. Ida Buch Madsen ibm@oxygen.dk @IdaBuch Niels Christian Laursen ncl@oxygen.dk @nclaursen Harald Tokerød ht@oxygen.dk @tokeroed Jeanett Drevsfeldt jd@oxygen.dk @MissJeanettDK Mie Allesø Sørensen mas@oxygen.dk @mieallesoe Denne folder er udarbejdet og udgivet af Oxygen A/S Middelfartvej 9K 5000 Odense C
 19. 19. Hos Oxygen er vores opfattelse, at alle virksomheder har et digitalt potentiale, som kan og bør indfries, fordi det skaber forret- ningsmæssig værdi for Jeres virksomhed. Et digitalt potentiale be- står for mange virksomheder i at være til stede på sociale medier. Valget af sociale platforme afhænger af, hvor Jeres målgruppe er til stede, og hvordan målgruppen vil imødekomme Jer. Det handler om mennesker før platformvalg. Netop denne platfor- muafhængige tilgang er grundlaget for Oxygens digitale rådgivning. Med en forståelse af brugerne og en klart defineret Social Medie Strategi, kan der arbejdes med at indfri detdigitale potentiale og dermed skabes forretningsmæssig værdi.

×