O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

OWIn tarina 2006-2014

1.830 visualizações

Publicada em

OWIn tarina –historiikki kertoo Oulu Wellness Instituuttisäätiön (OWI) vaiheet lähtien terveysteknologia-alan pioneerien visiosta perustaa toimialaa edistävä säätiö Oulun seudulle edeten toiminnan vuosien kautta säätiön päätökseen.
OWIn perusti 26 oululaista yritystä ja yhteisöä vuonna 2006. Säätiön tarkoituksena oli edistää hyvinvointialan tutkimusta, kehitystä ja yritystoimintaa. Säätiö oli mukana kiihdyttämässä satoja hyvinvointialan kehittäjien, keksijöiden, yritysten ja yhteisöjen projekteja. OWI toteutti Suomen mitassa useita ainutlaatuisia kokeiluita, kuten toimialan yritysten proof-of-concept-rahoituskokeilun. OWIn tarina kertoo OWIn saavutukset ja opit, unohtamatta viimeisiä vinkkejä toimialan edistämiseksi.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

OWIn tarina 2006-2014

 1. 1. OWIn TARINA 2 0 0 6 – 2 0 1 4 Anja Vuoriki vi – Eeva Kiuru – V ee ra Vir ta
 2. 2. Copyright © Oulu Wellness Instituuttisäätiö ja tekijät ISBN 978-952-93-4673-8 (sid.) ISBN 978-952-93-4674-5 (sähköinen versio) Kustantaja: Oulu Wellness Instituuttisäätiö Kansi ja taitto: Lapine Oy Toimitusapu: Hupparihörhö Hansaprint Oy, Vantaa 2014
 3. 3. 3 Sisällys OWI-tiimiltä..........................................................................5 Esipuhe: OWIn synty............................................................7 Kiitokset..............................................................................11 1. Visionäärit oivaltavat terve ysalan nousun...........13 2. Ensimmäiset vuodet.....................................................19 3. Muutosvaihe..................................................................31 4. US Gatewa y avasi reittejä maa ilmalle......................37 5. Yhteisöllinen aika.........................................................43 6. Te htävä suoritettu.......................................................53 Yrittäjä kiittää ja kuittaa ................................................59 Tärkeimmät projektit ja rahoittajat............................61 OWIssa työskennellee t henkilöt...................................63 OWIn luottamushenkilöt................................................64 Lähtee t ..............................................................................66
 4. 4. 5 OWI-tiimiltä Kun päätös OWIn toiminnan päättymisestä tuli, oli koko meidän OWI-tiimille selvää, että halusimme kertoa OWIn tarinan. OWI oli ainutlaatuinen case; sen aikaansa edellä olleet perustaja-visionää-rit, huippuammattilaisista koostunut henkilökunta ja missio nostaa hyvinvointi- ja terveysteknologia toimialana esille ja kaikkien tie-toisuuteen. OWI opetti meille kolme tärkeää asiaa: 1) Pysy uskollisena omalle tekemisellesi ja visiollesi. 2) Verkostossa on voimaa – kerää ympärillesi osaamista ja hyvää energiaa. 3) Älä perusta säätiötä, ellei sinulla ole suurta omaisuutta. On mennyt 8 vuotta säätiön perustamisesta, ja nyt säätiön toiminta on lakkaamassa. Toisaalta olo on hirvittävän haikea, toisaalta taas helpottunut, iloinen ja tulevaisuutta odottava. Tiimissä tutuksi tullut toteamus ”we had a good run” kuvaa koko OWIa. Meillä oli todella loistojuttu kahdeksan vuoden ajan. Tiimi muuttui vuosien varrella, mutta OWI oli aina innovatiivinen edel-läkävijä, joka avasi rohkeasti tietä ja ennakoi tulevaisuutta. Onnis-tuimme aina katsomaan nurkan taakse, mitä on edessä muutaman vuoden päästä. Se oli myös kaksiteräinen miekka, sillä liian aikainen visio tulevasta ei aina kanna visionäärejään.
 5. 5. OWI-tiimiltä Tässä teoksessa kuvataan OWIn taival ja saavutukset, mitä teh-tiin ja miten. Meille oli tärkeää jakaa saavutuksemme, oppimme ja tietomme kuten aina ennenkin; avoimesti ja kaikkien saataville. Toi-vottavasti 6 tekemisemme sytyttävät jonkun teistä lukijoista ja innos-tavat vielä toiminnan päätyttyäkin niin yrittäjiä kuin muita toimi-joita. Toivomme, että tekemämme asiat innostavat kaikkia lukijoita puhaltamaan yhteen hiileen ja nostamaan hyvinvointi- ja terveys-teknologia- alan kansainväliseen nousukiitoon. Kuten perustajamme Tapio Tammi on todennut: ”Kaikki tarvittavat palikat ovat olemassa, mutta ne pitää koota yhdessä.” Säätiö lakkaa olemasta tämän vuoden lopussa. Sen perusajatus, toiminta hyvinvointialan ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta, ei kui-tenkaan lakkaa. OWIn ympärille on kerääntynyt kasvava porukka innokkaita, aktiivisia ja idearikkaita ihmisiä, joka varmasti saa aikaan vielä paljon. Vaikka säätiön seinät häviävät, tämä OWIn soihdun-kantajaporukka jatkaa työtä hirveällä draivilla. Säätiömme perus-tajatkin tiesivät jo vuonna 1991, että luova toiminta ja uudet, jopa hullut uudet ajatukset ovat avainasemassa koko ydinkysymyksen ratkaisemisessa: miten saamme ihmiset voimaan paremmin? Uusia innovaatioita ja rohkeita yrittäjiä innolla odottaen, OWI-tiimi 2014 Eeva, Veera ja Anja
 6. 6. 7 Esipuhe: OWIn synty Timo Jämsä, OWIn hallituksen jäsen, Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan professori Oulu Wellness Instituutti syntyi maailmaan, joka oli kovin toisen näköinen kuin tänään. ICT-ala oli Oulun seudun vahva veturi, eikä hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille ollut juurikaan tukea tarjolla – ei Oulussa eikä koko Suomessa. Onneksi osa toimijoista kuitenkin näki terveys- ja hyvinvointiteknologian potentiaaliseksi kehittämis-alueeksi. Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu seurasi-vat aikaa ja elinkeinoelämän suunnasta tulleita signaaleja. Yliopisto käynnisti Lääketieteen tekniikan ohjelman ja myöhemmin Well- Tech Oulun, ja lääketieteen tekniikan vastuuprofessoreiksi nimet-tiin professorit Timo Jämsä, Tapio Seppänen ja Matti Weckström. Vastaavasti ammattikorkeakoulu käynnisti HYTKE-laboratorion hyvinvointiteknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Osana osaamiskeskusohjelmaa oli käynnistynyt Wellness Forum -yritysklusterin toiminta kokoamaan hyvinvointialan toimijoita. Polar Electron toimitusjohtajana toiminut Tapio Tammi sekä Jorma Kaitera hyvinvointiklusterin edustajana olivat keskeisiä henkilöitä Wellness Forumin toiminnassa.
 7. 7. Esipuhe: OWIn synty 8 Oulun kasvusopimus 2006 sisälsi hyvinvointiklusterin kehittä-missuunnitelman vuosille 2001–2006. Sen tavoitteissa oli kuvat-tuna, kuinka Wellness Oulusta kehitetään markkinointikelpoinen konsepti, jota hyödynnetään globaaleilla markkinoilla. Suunnitel-maan sisältyi jo tuolloin kansainvälisen tason Wellness-instituutin perustaminen. Sen kehittämisohjelmina mainittiin omahoidon tie-toverkkosovellukset, kehon signaalien mittaukset ja terveydenhuol-lon tietoverkko. Oulun kasvusopimuksen 2006 hyvinvointiklusterin kärki-hankkeena käynnistyi vuonna 2003 Wellness Instituutin valmis-teluhanke, jonka rahoitus tuli Pohjois-pohjanmaan liitolta. Oulun kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 8.4.2005 historiallisen päätöksen: Oulun kaupungin perustamisen 400-juhlavuoden kunni-aksi käynnistetään Hyvinvointikeskus juhlavuoden kärkihankkeena. Päätöksessä kaupunki sitoutui muiden osapuolten kanssa vakiin-nuttamaan Hyvinvointikeskuksen toiminnan hyvinvointitoimialan kehittäjänä, käyttämään oman huippuosaamisensa hyvinvointipal-velujen kehittämiseen sekä tarjoamaan toimialan yrityksille mah-dollisuuden tuotteiden pilotointiin. Oulun kaupungin edustajaksi hankkeen ohjausryhmään nimettiin sosiaali- ja terveystoimen joh-taja Jari Mäki-Runsas. Hyvinvointikeskus sai nimekseen Oulu Wellness Instituutti. Tasapuolisen, riippumattoman toiminnan turvaamiseksi päädyttiin voittoa tavoittelemattomaan säätiöön. Wellness Instituutti -toimin-nan vakiinnuttaminen hankkeistettiin ajalle 1.5.2005–31.12.2006. Hankkeen toteuttajatahona oli Oulu Innovation Oy, rahoittajina Pohjois-pohjanmaan liitto sekä Oulun kaupunki (Oulu 400 vuotta -kärkihanke). Vakiinnuttamishankkeen suunnitelmassa todettiin, että alueellisen strategiatyön yhteydessä nostettiin esille jo 1990- luvun alussa suunniteltu Wellness instituutti -toiminta, jota nyt pää-tettiin lähteä käynnistämään. Vakiinnuttamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Olli Löytynoja (Oulu Innovation) ja muina jäseninä Pentti Silvola (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri), Timo Takala (Oulun Dia-konissalaitoksen säätiö), Tapio Tammi (Gamga Oy), Irene Isohanni (Oulun ammattikorkeakoulu), Timo Jämsä (Oulun yliopisto), Terttu
 8. 8. Esipuhe: OWIn synty Väänänen (Pohjois-Pohjanmaan liitto), Tuomas Alasalmi (Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö), Jari Mäki-Runsas (Oulun kau-punki), Aarne Kultalahti (Oulun kaupunki) ja Eija Palsinajärvi-Äikäs (Oulun kaupunki). OWIn toiminnan käynnistämiseen ja organisoitumiseen lähdet-tiin etsimään vetäjää. Johtajan hakuilmoitus julkaistiin Helsingin sanomissa ja Kalevassa 22.5.2005. OWIn ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Pasi Sorvisto. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen kutsui kaupungintalolle koolle 9.8.2005 säätiön perustamista koskevan keskustelutilaisuuden. Sää-tiön perustaminen herätti laajaa kiinnostusta ja palaute oli rohkaise-vaa. Perustajajäseneksi haluavia tahoja alkoi ilmaantua. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.11.2005, että Oulun kaupunki ›› perustaa muiden perustajayhteisöjen kanssa Oulu Wellness Instituuttisäätiö -nimisen säätiön ›› luovuttaa säätiölle 70 000 euroa ›› hyväksyy säädekirjaluonnoksen ja säätiön säännöt ›› nimeää OWIn valtuuskuntaan kaupungin edustajina Tuija Pohjolan ja Tuulikki Ukkolan sekä ›› sitoutuu OWIn toiminnan rahoitukseen vuosien 2007–2013 osaamiskeskusohjelman raamin puitteissa 400 000 eurolla/ vuosi, mikäli toimintaympäristössä ei tapahdu äkillisiä muu-toksia ja edellyttäen, että Oulun seutu kuuluu osaamiskes-kusohjelman 9 piiriin. Oulun kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen säätiö voitiin perus-taa ja sen perustajajäseniksi saatiin yhteensä 26 toimijaa. Perusta-misvaiheeseen saatiin koottua säätiön perustajatahoilta yhteensä 143 700 euron pääoma, josta 40 000 euroa ohjautui säädepääomaan ja 103 700 euroa toimintapääomaan. OWIn toiminnan käynnistämiseen liittyi useita haasteita. Sen toiminnan lähtökohta poikkesi perinteisistä rahoittaja-/välittäjäor-ganisaatioista. Siksi uusien toimintatapojen käyttöönotto edellytti
 9. 9. Esipuhe: OWIn synty uudisraivaajahenkeä, jota OWIn väeltä on erinomaisesti löytynyt-kin. OWIlla on ollut etuoikeus saada erinomaisia johtajia. Pasi Sor-viston 10 rooli energisenä, innovoivana toiminnan käynnistäjänä on ollut keskeinen. Sorviston siirryttyä toisiin tehtäviin tuli toimin-nanjohtajaksi Petteri Lahtela, joka vahvalla visiollaan OWIn roolista vei säätiötä eteenpäin Oulun seudun muutoskaudella vuonna 2009. Petterin jälkeen Eeva Kiuru on toiminut erinomaisen aktiivisena johtajana vuodesta 2010 alkaen. OWI on ollut edelläkävijä ja tien aukaisija. OWI on ennakko-luulottomasti toteuttanut asioita, jotka myöhemmin ovat osoittau-tuneet erinomaisen toimiviksi.
 10. 10. 11 Kiitokset Perustajayhteisö; Valtuuskunnan puheenjohtajisto, jäsenet ja vara-jäsenet Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet OWIn työntekijät Rahoittajat ja kumppanit; työ- ja elinkeinoministeriö, Oulun kau-punki, BusinessOulu, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun seutu Asiakkaat ja yritykset Rohkeat keksijät ja kehittäjät Uudistushenkiset yhteisöt Sosiaalisen median yhteisö Yhteistyökumppanit Muut tukijat ja toimintaan osallistuneet
 11. 11. 450 Members in developer community 350 Accelerated individual business cases 6 Health Tech Showcase video projects 3 Bio, Health & Wellness Tech Showcases 2 Industry barometer surveys Creation of Open Public- Private Innovation process 2 Proof-of-concept funding pilot programs 1 Health Tech Investment Fund Innovation 1 Center for Health and Tech 1 Healthcare innovation investor study 12 Wellness Business Club events and concept 5 StartUp Week events and concept 2 Market Entry Gateways (US A/Japan) 1 Product Test Service in Healthcare Facility 1 Wellness Business Blog 4 Community Innovation Challenges Innovation commercialisation training Foresight content (tweets, feeds) OWI Highlights 2006–2014
 12. 12. 13 1. Visionäärit oivaltavat terveysalan nousun Visio hyvinvointialan innovaatioista, uudenlaisesta tavasta toimia ja vapaasta, yrityslähtöisestä toimijasta. Siinä oli OWIn perusta. Ensimmäinen ajatus säätiöstä syntyi vuonna 1991. Hyvinvointiala oli jo tuolloin Oulun kaupungin strate-giassa ykkössijalla, mutta aika ei silloin vielä ollut val-mis. Neljätoista vuotta myöhemmin, 25.11.2005, 26 toimijasta koostunut visionäärien joukko allekirjoitti Oulu Wellness Instituuttisäätiön perustamisasiakirjat.
 13. 13. 1. Visionäärit oivaltavat terveysalan nousun Säätiön perustaminen Oulu Wellness Instituuttisäätiön (OWI) perustamisen taustalla oli Oulun kaupungin keväällä 2005 tekemä 400-vuotisjuhlapäätös, ja Oulun kaupungilla olikin edelläkävijän rooli sekä perustamispää-töksissä 14 että säätiön perusrahoituksen rakentamisessa. OWIn perustivat 26 oululaista yritystä ja yhteisöä. Säätiön tar-koitukseksi säädettiin ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja yllä-pitäminen tukemalla, edistämällä ja kehittämällä hyvinvoinnin tutkimusta, koulutusta, tuotteistamista sekä liiketoiminnan ja pal-velujärjestelmien kehittämistä Oulun seudulla. Säätiön perustamis-asiakirjat allekirjoitettiin 25.11.2005, ja Oulu Wellness Instituut-tisäätiö rekisteröitiin säätiörekisteriin 20.7.2006. OWIn perustajat edustavat kattavasti yrityksiä, palvelujärjestel-mää, koulutusta ja tutkimusta sekä rahoitusta: OWIn perustajat Caritas-säätiö Coronaria Oy Elbit Oy Elektrobit Group Oyj Fortel Invest Oy Gamga Oy Head Invest Oy Hengitysliitto HELI ry: Meri-kosken kuntoutus- ja tutki-muslaitos Isohätälä Tarja: Hämeenjärven Hiljaisuuden keskus Incode Oy Innokas Medical Oy Mawell Oy Oulun Diakonissalaitoksen sää-tiö Onesys Oy Onlife Oy Oulun kaupunki Oulun seudun ammattikorkea-koulu Oulun yliopiston tukisäätiö Pedihealth Oy Polar Electro Oy Pohjois-Pohjanmaan sairaan-hoitopiirin kuntayhtymä ProWellness Oy Respecta Oy Rokuan terveys- ja kuntoutta-missäätiö Technopolis Oyj Tracker Oy
 14. 14. 1. Visionäärit oivaltavat terveysalan nousun Luottamus ja avoimuus toiminnan lähtökohtana OWIn arvopohja on alusta lähtien perustunut luottamukseen ja avoimuuteen. Säätiö on halunnut olla helposti saavutettava ja avoin ja jakaa tietoaan ja osaamistaan. Säätiön arvot ovat pysyneet lähes samanlaisina koko toiminnan ajan. OWIn toiminnan ohjenuoriksi määriteltiin visio ja arvot: 15 OWIn visio Oulu Wellness Instituutti -säätiö tukee yrityksiä ja muita toimijoita hyvinvointialan huippu-osaamisen ja markkinaymmärryksen kehittymisessä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisessa ja kaupal-listamisessa. OWI tarjoaa asiakkailleen kansainvälisen tason liiketoiminta-osaamista sekä parhaita mene-telmiä ja resursseja kasvun tueksi. Luottamus Luottamus perus-tuu rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen sekä kumppanien kanssa tasa-arvoiseen, avoimeen toimintaan. Avoimuus OWIn toimintamal-lit ja viestintä tukevat toiminnan läpinäky-vyyttä. Kunnioittaminen Toisen kunnioittami-nen on lähtökohta kaikelle kanssakäymiselle ja viestinnälle: OWI-tiimi työskenteli verkottuneessa toimintaympäristössä, monien erilaisten yhteistyökumppaneiden ja kulttuurien parissa, joten ainoa mahdollinen tapa työskennellä tuloksekkaasti oli tiivis ja toisia kunnioittava yhteistyö Yhteistyö kumppanien kesken. Aktiivinen yhteistyö kansallisissa ja kansain-välisissä huippuverkostoissa takasi OWIlle parhaat edellytyk-set saavuttaa tavoitteet. Laajat verkostot auttoivat OWIa löytämään asiakkailleen parhaat kumppanit. Rikastava vuorovaikutus OWI pyrki toiminnal-laan ja esimerkillään edistämään toimijoiden välistä hedelmällistä ja rakentavaa yhteis-työtä.
 15. 15. 1. Visionäärit oivaltavat terveysalan nousun Visionääri, idean isä ja alullepanija – Tapio Tammi, OWIn hallituksen pj 2006–2008 se kä valtuuskunnan jäsen, toimitusjohtaja Gamga Oy Visio hyvinvointialan innovaatioista, uudenlaisesta tavasta toimia ja vapaasta, yrityslähtöisestä toimijasta. Siinä oli OWIn perusta. Ensimmäinen ajatus säätiöstä syntyi vuonna 1991, jo silloin hyvinvointiala oli Oulun kaupungin strategiassa ykkössijalla. Aika ei silloin vielä ollut valmis. Sykemittariyhtiö Polar Electron maailmanmaineeseen vienyt Tapio Tammi oli kantava voima säätiön perustamisessa ja hän on saanut merkittävän paljon aikaan Oulun hyvinvointitoimialalla. Hän nosti toimialan esille, rakensi sen perusteet ja toi alueelle kansainvä-lisiä verkostoja. Tammi toimi Polar Electron toimitusjohtajana vuo-sina 1985–1999 ja OWIn hallituksen puheenjohtajana 2006–2008. Tammen johdolla pieni pioneerien joukko kokoontui yhdessä ensin Center for wellness technologyn puitteissa. Sen jälkeen Well-ness 16 forum -tapahtumat kokosivat hyvinvointialan aktiiviset kehit-täjät yhteen. Koska näiden lisäksi haluttiin jotain pysyvämpää ja rakenteellisempaa toimintaa, oli ajatus säätiön perustamisesta syn-tynyt. Säätiöllä haluttiin luoda oman henkilöstön johdolla vakiin-tunutta, itsenäistä ja yrityslähtöistä toimintaa. Myös Oulussa vierailleet kansainväliset yritysvieraat olivat toi-voneet, että Oulussa olisi instituutti, jonka puitteissa luodaan uskot-tavaa uutta tietoa, keksintöjä ja innovaatioita. Ensimmäisistä ideoista säätiön syntyyn meni lähes 15 vuotta, vuodesta 1991 vuoteen 2006. Tärkeimmiksi kulmakiviksi OWIn toiminnassa Tapio Tammi nostaa 3 asiaa: ›› OWI auttoi yrityksiä osaamisen kanssa. OWI sparrasi ja aut-toi lähes 400 yritystä toimintansa aikana, eritoten yrityksen alkuvaiheessa, liiketoimintasuunnitelmassa, tuotteistamisessa ja rahoituskelpoisuudessa ›› OWI paransi yritysten ja innovaatioiden kaupallistamista ›› OWI toimi yrityslähtöisesti
 16. 16. 1. Visionäärit oivaltavat terveysalan nousun Tapio Tammen mukaan OWIlle oli aina tärkeää toimia yritysten tarpeiden ja näkökulmien mukaisesti. Koska varsinkin toiminnan alkuvaiheessa hyvinvointiala oli pieni, lähes marginaalinen toimi-ala eikä yrityksille ollut olemassa verkostoa auttamassa, oli tärkeää saada yritysten ääni kuuluviin ja luoda yrittäjille ”oman toimialan instituutti”. 17 OWIn perustajat
 17. 17. 19 2. Ensimmäiset vuodet Vuosi 2006 oli Oulu Wellness Instituuttisäätiön perusta-mis- ja organisoitumisvuosi, jolloin OWIssa keskityttiin toiminnan starttaamiseen, organisoitumiseen ja perus-toimintojen vakiinnuttamiseen. OWIn ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin Pasi Sorvisto, joka luotsasi OWIn alkuvaiheen tukenaan voimakas visio. Toiminnan tavoitteiksi määrittyivät toimialan yritystoi-minnan edistäminen, toimivat huippuverkostot kansal-lisesti ja kansainvälisesti, palveluiden ja palvelujärjestel-män kehittyminen sekä hyvinvointialan tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen. Toiminnan teemoina vuosina 2007–2008 oli muun muassa kasvuyrittäjyys, kansain-väliset verkostot ja rahoittajakontaktit. OWI toteutti päähankkeenaan hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma OSK En yhteistyössä Oulu Innovation Oy:n kanssa. Toiminnan perustaksi OWI selvitti keväällä 2006 hyvin-vointialan tilannetta Oulun seudulla yrityksille, huippu-osaajille ja sidosryhmille suunnatun kartoituksen voimin. Kartoitus luotasi näkemyksiä alan kehittämiseksi Oulun seudulla vuosina 2007–2013. Siihen osallistui liki 90 alan keskeistä vaikuttajaa. Näin säätiö linjasi toimintansa kan-tavaa perusajatusta: yrityslähtöistä, avointa ja asiakkai-den todellisten tarpeiden pohjalta syntynyttä tekemistä.
 18. 18. 2. Ensimmäiset vuodet 20 OWIn toiminta 2006–2008 ›› Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma OSKE sekä kansallinen klusterikoordinointi ›› Toimialakartoitus, joka suunnattiin Oulun seudun hyvinvointisektorin yrityksille, huippuosaajille ja sidosryhmille ›› Asiakasprojektit asiakasprojektina, aiheina tuotteistus, rahoitus, uuden markkinan avaus sekä verkostoimista ja markkinointia ›› Proof of Concept -rahoituskokeilu ›› Wellness forum - ja HGV-tilaisuudet ›› Hyvinvointirahaston perustaminen ja toiminta ›› Stipendien jako toimialan opiskelijoille ›› Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämispalvelut Oulun seudulle ›› Kasvuyritystoiminnan ja liiketoimintaosaamisen koordinaattoripalvelu (TEM) sekä kasvuyritystoi-minnan kehittämispalvelu Oulun kaupungille ›› OWI oli yhteistyökumppanina ja aktivoijana mukana • Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhtei-sen konseptin Oulu School of Biomedical Enginee-ring perustamisessa ja aktivoinnissa • Oulun yliopiston Oulu Growth Lab -kasvuyritys-toiminnan koulutus- ja tutkimusryhmän perusta-misessa sekä Welltech Oulun ideoinnissa ja valmis-telussa sekä • partnerina yrityksille suunnattujen Global Clusters ja LaunchPad/Supercoaching ohjelmien valmiste-lussa ja toteutuksessa.
 19. 19. 2. Ensimmäiset vuodet Taustatukena Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma OSKE Säätiön perustamisen takana oli yhtenä suurena vaikuttajana Oulun kaupungin 400-juhlavuoden päätös ja OSKE-osaamiskeskusohjel-man saaminen Ouluun. OSKE-ohjelman Hyvinvoinnin klusterioh-jelman toteutuksen kautta OWIlle muodostui toiminnan perusra-hoitus vuosille 2007–2013. Ohjelman alkuvuosina Oulu Innovation Oy toimi Oulun seu-dun osaamiskeskusohjelman kokonaisuuden koordinaattorina. Vuo-den 2011 alusta koordinointi siirtyi BusinessOululle. BusinessOulu-liikelaitos: Oulun kaupungin elinkeinotoiminnot eli Ouluseutu yrityspalvelut ja Oulu Innovation Oy lakkautet-tiin 21 ja toiminnat organisoitiin uudeksi elinkeinoliikelaitokseksi nimeltään BusinessOulu. BusinessOululle laadittiin uusi stra-tegia ja organisaatio ja muun muassa toimialat jäsenneltiin siten, että hyvinvointitoimiala kuuluu organisaation Life Science -asiakasryhmään. BusinessOulu aloitti operatiivisen toimintansa 1.1.2011. BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeino-politiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistä-misestä. BusinessOulu oli OSK E-ohjelman vastuutaho ja OWIn yhteistyökumppani. OSKE-ohjelmassa OWI rakensi toimintaympäristöä, verkostoa ja yhteistyöhankkeita Oulun seudun hyvinvointialan yrityksille. Aktii-vinen pioneerijoukko oli olemassa, mutta koska toimiala oli vielä jäsentymätön, oli tärkeää luoda puitteet ja rakenteet innovaatioiden syntymiselle. Lisäksi OWI tuki yritysten liiketoiminnan kehitty-mistä sekä rakensi kansallista ja kansainvälistä kumppaniverkostoa. OSKE: Osaamiskeskusohjelma OSK E oli valtioneuvoston erillisoh-jelma, jonka toiminta-ajatuksena oli korkeatasoisen osaamisen hyödyntäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelmakau-della vuosina 2007–2013 otettiin käyttöön klusteriperustainen toimintamalli, joka verkotti ja kokosi eri puolelle Suomea hajaan-tunutta osaamista ja osaajia.
 20. 20. 2. Ensimmäiset vuodet Tavoitteena hyvinvointialan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen OWIlle oli alusta saakka tärkeää toimia yrityslähtöisesti ja aut-taa yrittäjiä innovatiivisen liiketoiminnan rakentamisessa. OWIn sloganiksi muodostui ”Ideasta liiketoimintaan hyvinvointialalla”. Yrityksiä autettiin esimerkiksi liiketoimintamallin rakentamisessa, tuotteistamisessa ja rahoituksen hankinnassa. Wellness Forumit kokosivat joukot yhteen Wellness Forum -tilaisuudet kokosivat hyvinvointiteeman ympärille joukon alueen vaikuttajia ja innovaattoreita. OWI jatkoi Wellness Forum -tilaisuuksien järjestämistä. Niissä käsiteltiin muun muassa kärkihankekatselmointeja sekä tutustuttiin mielenkiintoisiin yritys-esimerkkeihin. Julkiset ja yksityiset toimijat yhteistyöhön OWI otti aktiivisen roolin heti toimintansa alkuvaiheessa myös jul-kisten 22 toimijoiden ja yritysten vuoropuhelun kehittämisessä. OWI osallistui asiantuntijana Oulun kaupungin Sosiaali- ja Terveys-toimen innovatiiviseen teknologiaterveyskeskushankkeeseen, joka olikin OWIn ensimmäinen ja keskeisin projekti julkisen sektorin kanssa. Teknologiaterveyskeskuksen yhteyteen kehitettiin tuo-tetestauspalvelu, jonka OWI konseptoi. Ensimmäistä kertaa ter-veysteknologia- alan yrityksille luotiin mahdollisuus testata ideoita ja protoja aidossa terveyskeskusympäristössä sekä saada palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta. Kumppanuusprojektit tärkeässä asemassa Kumppanuussuhteet ovat aina olleet tärkeitä OWIlle. OWI oli aktii-visesti mukana toimialan tutkimusta ja kehitystoimintaa edistävien organisaatioiden perustamisessa ja ideoinnissa. Näitä olivat muun muassa Oulun yliopiston Welltech Oulu -tutkimusyksikkö sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen toimintayksikkö Oulu School of Biomedical Engineering OSBE. OSBEn tarkoituksena oli
 21. 21. 2. Ensimmäiset vuodet linkittää Oulun seudun hyvinvointiteknologian koulutus- ja tutki-mustoiminnan mahdollisuudet ja resurssit yhdeksi kokonaisuudeksi. OWI kasvuyritystoiminnan kehittäjänä Oulussa ja Suomessa Alkuvuosina OWIn toiminnan pääteemoja olivat kasvuyrittäjyys ja rahoitus. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM valitsi OWIn toimi-maan osaamiskeskusohjelman kansallisena kasvuyritystoiminnan ja liiketoimintaosaamisen koordinaattorina, vastuualueena oli kaikki 13 Suomen avainklusteria. Tehtävä oli ainutlaatuinen Suomessa ja se heijasti OWIn henkilöstön osaamisen arvostusta ja tasoa. Tehtävän vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja Pasi Sorvisto. TEM:n pää-töksen jälkeen myös Oulun kaupunki nimesi OWIn Oulun alueen kasvuyritystoiminnan kehittämisen vastuutahoksi. Kasvuyritystoiminnan kehittämisessä merkkipaaluja olivat Laun-chPad- valmennusohjelman toteutus sekä Oulun yliopiston taloustie-teiden tiedekunnan Oulu Growth Labin perustaminen ja käynnis-tys. Lisäksi OWI rakensi uraauurtavia kontakteja pääomasijoittajiin Suomessa ja Yhdysvalloissa ja järjesti muun muassa teemaan liittyviä High Growth Venturing -tapahtumia, jotka toivat Piilaakson huip-putason 23 pääomasijoittajia ja bisnesammattilaisia Ouluun. Hyvinvointirahasto aloittaa Oulussa – OWIlla ratkaiseva rooli OWI oli ratkaisevassa asemassa, kun Oulun alueelle synnytettiin 4 miljoonan euron Hyvinvointirahasto. Hyvinvointirahasto oli ihmis-ten ja ympäristön hyvinvointiin kohdentuvan varhaisen vaiheen yrityksille suunnattu pääomasijoitusrahasto. Kumppaneina olivat Fortel Invest Oy, Timedi Oy sekä Oulun kaupunki. Rahaston kerääminen ja aikaansaaminen oli merkittävä teko vuoden 2007 Oulussa. Rahastoon kerättiin Tapio Tammen ja Hannu Säynäjäkankaan johdolla sekä OWIn tukemana 2 miljoo-naa euroa yksityistä ja 2 miljoonaa euroa Oulun kaupungin rahoi-tusta. Lisäksi rahastoon linkittyi enkelisijoittajarinki, jolla oli itse rahastoa suurempi myötäsijoituspotentiaali.
 22. 22. 2. Ensimmäiset vuodet 24 Rahasto käynnisti toimintansa huhtikuussa 2008 Fortel Mana-gement Oy:n hallinnoimana. OWI toimi tiiviisti rahaston yhteis-työkumppanina valmistellen ja välittäen potentiaalisia sijoituskoh-teita rahastolle. Stipendit OWI-säätiöllä oli vuonna 2008 kunnia jakaa stipendejä ansioitu-neille hyvinvointialan opinnäytetöille Oulun yliopistossa ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Huomionosoituksen saivat seuraa-vat valmistuneet: Opinnäytetyö (insinööri): Katariina Liehu, Oulunseudun ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi-teknologian koulutusohjelma, työstään ”Mediaalisen plantaariher-mon hermovasteiden mittaus Mediracer CTS -tutkimuslaitteella”. Diplomityö: Janne Karjalainen, Oulun yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto, tietotekniikan koulutusohjelma, työstään ”Menetelmä ultraäänen takaisinsirontaan perustuvaan osteoporoosidiagnostiikkaan”. Väitöstyö: Aki Vainionpää, Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan laitos ja Fysiologian laitos, työstään ”Luun mukautuminen liikuntaan – kuormituksen intensiivinen merkitys”. Proof-of-Concept-rahoituskokeilu PO C Proof-of-Concept POC -rahoituskokeilu eli varhaisen vaiheen rahoitus oli OWIn luoma pilottihanke, jossa nopeutettiin yrityksen liiketoimintakonseptin todentamista uudella rahoitusmallilla yhdis-tettynä yrityksen valmentamiseen. POC-hankkeessa ohjattiin 120 000 euroa osaamiskeskusoh-jelman rahoitusta yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa alkavien yritysten liiketoimintakonseptin toimivuuden todentami-seen. Kokeilun puitteissa yrityksillä oli mahdollisuus toteuttaa riski-
 23. 23. 2. Ensimmäiset vuodet alttiita, mutta välttämättömiä kokeiluja asiakasrajapinnassa. Tällai-seen konseptin todentamiseen ei Suomessa tuolloin ollut olemassa mitään muuta julkista rahoitusinstrumenttia. Rahoituskokeilun tavoitteena oli puuttua varhaisen vaiheen rahoituskuiluun Suomessa. Yritykset kehittivät OWIn asiantuntijoiden kanssa liiketoimin-taosaamistaan, tuotettaan ja markkinaymmärrystään. Rahoituksella kannustettiin yrityksiä asiakaskeskeiseen tuotekehitykseen. Käy-tännössä tämä tarkoitti mahdollisimman varhaisen asiakassuhteen synnyttämistä, asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä sekä varhaisen palautteen saamista. Oulu muutoksen kynnyksellä Oulun kaupungissa alkoivat muutoksen tuulet vuonna 2008. Ilmassa alkoi olla merkkejä tulevasta ICT- alan rakennemuutoksesta. Oulun kaupunki alkoi selvittää yrityskehitystoiminnan uudel-leenorganisointia. Selvityksellä kaupunki halusi selkiyttää ja linjata tulevaisuuden elinkeinotoimintaa. OWI tiedosti, että selvityksellä saattaisi olla vaikutusta OWIn rooliin seudun kehittämistoimin-nassa. 25 Ensimmäisen toiminnanjohtajan tilinpäätös Pasi Sorvisto, OWIn toiminnanjohtaja 2006–2008, tutkija (pääomasijoitustoiminta) Liiketoiminta ja kasvuyrittäminen keskiössä alusta asti OWIn perustajat olivat pääosin yrityksiä ja markkinaehtoisesti palveluja tuottavia yhteisöjä. Tästä syystä säätiön toimintaa ohjaavat periaatteet muotoutuivat liike-elämän tarpeet huomioiviksi. OWIn perustajayhteisö oli Suomessa varsin poikkeava, koska suurin osa suomalaisista kehittämisyhtiöistä ja muista kehittämisorganisaati-oista on julkisomisteisia osakeyhtiöitä tai liikelaitoksia. Säätiön perustajien tausta näkyi säätiön ohjaavissa periaatteissa. Arvot kuvastavat sitä perustaa, jonka varaan kaikki säätiön toimin-
 24. 24. 2. Ensimmäiset vuodet taan liittyneet valinnat ja linjaukset rakentuivat. Esimerkiksi missio hioutui valmistelu- ja käynnistysvaiheen aikana seuraavaksi: 26 ”Oulu Wellness Instituuttisäätiö tukee yrityksiä ja muita toimi-joita hyvinvointialan huippuosaamisen ja markkinaymmärryksen kehittymisessä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteista-misessa ja kaupallistamisessa. OWI tarjoaa asiakkailleen kansain-välisen tason liiketoimintaosaamista sekä parhaita menetelmiä ja resursseja kasvun tueksi.” Visio muotoutui puolestaan seuraavaksi: ”OWI tunnetaan hyvinvointialalla Euroopan johtavana, parhai-siin globaaleihin toimijoihin verkottuneena huippututkimuksen, liiketoiminnan ja kasvuyritystoiminnan edistäjänä. OWI edistää merkittävällä tavalla suomalaisen ja oululaisen hyvinvointialan nousua kansainvälisesti menestyväksi, kannattavaksi ja kasva-vaksi liiketoiminnaksi.” OWIssa laitettiin töpinäksi ja se huomattiin Säätiön missio ja visio eivät jääneet vain sanojen helinäksi. Jo alusta alkaen Tapio Tammen johtaman hallituksen kokoonpano (Tapio Tammi (pj), Hannu Ahjopalo (vpj), Risto Kimari, Jari Mäki-Runsas, Tero Silvola, Timo Takala), operatiivinen tiimi ja säätiön konkreet-tinen toiminta rakennettiin niiden pohjalta. Hallituksen jäseniltä ja henkilöstöltä edellytettiin toimialaosaamista, mutta myös liiketoi-minnan rakentamisen, rahoituksen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisosaamista. OWIn monipuolinen osaaminen huomioitiin eri sidosryhmien parissa, ja kaikkein merkittävin tunnustus oli yritysten ja muiden asiakkaiden osoittama arvostus ja kiinnostus OWIn osaamista koh-taan. Lukumääräisesti säätiöllä oli eniten yritysasiakkaita, mutta talou­dellisessa mielessä suurimmaksi yksittäiseksi asiakkaaksi muodostui Oulun kaupunki, jonka kanssa yhteistyössä OWI toteutti kansal-lisen Osaamiskeskusohjelman (OSKE) terveys- ja hyvinvointialan klusteria vuosina 2007–2013.
 25. 25. 2. Ensimmäiset vuodet OWIn edustama yritys- ja liiketoimintapainotteisuus sekä ver-kottuneisuus maailmalle näkyivät OSKE-ohjelman toteuttamisessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö havaitsi säätiön poikkeavat osaami-set ja kyvykkyydet, ja valitsi sen kansallisen Osaamiskeskusohjelman hyvinvointiklusterin toiseksi koordinaattoriksi vastuualueena kasvu-yritystoiminnan 27 ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Osaaminen oli siinä määrin ainutlaatuista ja kansallisesti mer-kittävää, että kauppa- ja teollisuusministeriö päätti muuttaa Oulu Wellness Instituuttisäätiön roolia OSKEssa siten, että se toimi 1.1.2008 lukien yli klusterirajojen kansallisena koordinaatiotahona kasvuyritystoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisessä. Osaamis-keskusohjelmaan kuului 13 kansallisesti merkittävintä osaamisklus-teria. OWI tunnettiinkin vuosien ajan yhtenä keskeisenä kasvuyri-tys- ja pääomasijoitustoiminnan edelläkävijänä niin Oulussa kuin koko Suomessa. OWI tavoitteli ja tarjosi maailmanluokan osaamista Useimpiin kehittämistoimijoihin verrattuna säätiön palvelutar-jooma oli huomattavasti rajatumpi, mutta samalla painopistealu-eillaan syvempi (ks. kuva). Tavoitteena oli tarjota osaamista, näke-mystä ja resursseja menestyvien yritysten ja tuotteiden syntymiseksi maailman markkinoille, synnyttää asiakkaiden kanssa uusia korkean tuottavuuden palvelukonsepteja, sekä tukea tutkimuksessa ja koulu-tuksessa uusia maailmanluokan avauksia. Kehittämiskohteiden tarkastelu ja määrittely OWIn palvelutarjooma ja osaamisten kohdentuminen. Kasvuyritystoiminnan kehittäminen ja neuvonta Osaamisresurssien ja partnerien hankkiminen Rahoituspakettien määrittely ja vaiheistaminen Tuotteistamis- ja kaupallistamisprojektien rakentaminen 2
 26. 26. 2. Ensimmäiset vuodet Säätiön tavoitteena oli olla tunnetuin ja näkemyksellisin hyvinvoin-tialan 28 liiketoiminnan, kasvuyritystoiminnan ja rahoituksen osaaja, jolla on maailmanluokan partneriverkostot. OWIn lähestymistapa asiakkaiden kanssa oli jo perustamisvai-heista alkaen korostetun liiketoiminta- ja markkinamahdollisuus-lähtöinen. Lähtökohta kaikelle toiminnalle oli markkina- ja toimintaympä-ristöymmärryksen rakentaminen, sitä kautta kunkin casen asemoi-tuminen markkinoille, sen pohjalta johdettavat strategiset valinnat, riittävät ja oikea-aikaiset resurssit sekä määrätietoinen ja vaiheistettu toimeenpano. OWIn osaaminen ja työkalut tukivat asiakkaita oheisen kuvan mukaisella polulla. OWIn lähestymistapa liiketoiminnan ja tuote- ja palvelukonseptien rakentamiseen.
 27. 27. 2. Ensimmäiset vuodet Yksi merkittävimmistä OWIn toteuttamista uusista kokeiluista oli proof-of-concept-vaiheen rahoitusinstrumentin kehittäminen tuote-, palvelu- ja liikeidean varhaisen vaiheen todentamiseen. Toinen iso merkkipaalu oli toukokuussa 2009, kun OWI toimi Uniform Venture Partners Oy:n järjestämien Piilaakson huippu-pääomasijoittajia (Draper Fisher Jurvetson, Crosslink Capital ja Voyager Capital) tuoneiden tilaisuuksien ”Understanding the Mind of Silicon Valley VCs” sponsorina ja avustajana. Muina sponsoreina olivat DowJones, PricewaterhouseCoopers, Nokia, Kauppalehti ja Veraventure, joten OWI oli arvostetussa mahdollistajien joukossa. Uniformin Oulussa ja Helsingissä järjestämät tilaisuudet olivat merkityksellisiä siksi, että ne toivat ensimmäistä kertaa maailman johtavia venture capitalisteja Ouluun, ja Suomenkin mittakaavassa tilaisuudet olivat ainutlaatuisia. Pääomasijoittajien tasosta kertoo se, että Draper Fisher Jurvetson oli tuolloin arvioitu maailman kärkeen varhaisen vaiheen pääomasijoittajana ja Voyager Capitalin toimi-tusjohtaja Curtis Feeny oli 1990-luvulla vastannut Stanfordin yli-opiston lahjoitusvaroista ja kasvattanut ne 2,5 miljardista 9 miljar-diin dollariin. Yhteenvetona voidaan todeta, että OWI oli sekä terveys-, hyvin-vointi- ja liikunta-alan vahva osaaja, mutta ensimmäisinä toimin-tavuosinaan OWI tunnettiin myös Suomessa poikkeuksellisen vahvasta kasvuyritystoiminnan rakentamisen ja rahoituksen osaa-misesta 29 sekä kansainvälisistä huippuverkostoistaan.
 28. 28. 31 3. Muutosvaihe Vuonna 2009 alkoi suurten muutosten aika Oulun elinkeinoelämässä. Merkit suuresta rakennemuutok-sesta Suomessa alkoivat vahvistua, ja varsinkin Oulun ICT-painotteinen elinkeinorakenne alkoi rajusti muut-tua. Hyvinvointiala uutena, nousevana toimialana alkoi vahvistua. Tästä alkoi uusi aikakausi niin OWIssa, Oulussa kuin koko Suomessa. Oulun kaupunki uudisti elinkeinopalvelunsa, ja kump-paniverkoston organisaatiot joutuivat miettimään roo-linsa uudelleen. Muutosten keskellä OWI haki rooliaan nousevan terveysteknologian alan erityisosaajana. OWIn rooli ja toiminnan visio tarkentuu Muutokset Oulun seudulla antoivat sysäyksen myös OWIn roolin ja visioiden tarkentamiseen. OWIn uudeksi visioksi muodostui: ”OWI yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistää aktiivisesti Oulun seudun kehittymistä hyvinvointitoimialan kansainvälisesti tunnustetuksi osaajaksi. OWIn avulla Oulun seudun terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä palvelujärjestelmät kehittyvät ja toimi-
 29. 29. 3. Muutosvaihe alalle syntyy uusia innovaatioita sekä menestyvää kansainvälistä liiketoimintaa.” Säätiön toiminnan päätavoitteet ovat koostettuna oheisessa kuvassa. TUTKIMUS KOULUTUS TERVEYS- JA HYVINVOINTI-PALVELUT Toimiva yhteistyö Verkottuminen Säätiön toiminnan päätavoitteet. 32 Osaaminen, osaamisen soveltaminen ja innovaatiokyvyn vahvistaminen Yritysten kasvu Kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten määrän lisääntyminen Palvelujärjestelmän tehostuminen Ennaltaehkäisevien menetelmien ja palvelukonseptien hyödyntäminen TOIMIALAYMMÄRRYKSEN LISÄÄNTYMINEN TOIMIALAN KEHITTYMINEN YRITYKSET YRITYSTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANEMINEN RAHOITUKSEN TOIMIVA KOHDENTUMINEN
 30. 30. 3. Muutosvaihe 33 OWIn toiminta vuonna 2009 ›› Hyvinvoinnin klusteriohjelman toteutus; Oulun seu-dun osaamiskeskusohjelma ›› Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämispalvelut Oulun seudulle ›› Kasvuyritystoiminnan kehittämispalvelu Oulun kau-pungille ›› Asiakascaset ›› Kaksi kansainvälistä Gateway-projektia alkaa ›› High Growth Venture; Piilaakson rahoittajat ensim-mäisen kerran Suomessa Kuten jo OWIn toiminnan alkuvaiheessa, asiakastyö yksittäisten asiakasprojektien kautta pysyi toiminnan keskiössä. Lisäksi aiem-milta vuosilta jatkuivat OSKE hyvinvoinnin klusteriohjelman toteu-tus, Hyvinvointiyrittäjyyden kehittämispalvelut Oulun seudulle sekä kasvuyritystoiminnan kehittämispalvelu Oulun kaupungille. Kasvuyrityksen kehittämispalvelun OWIlle toteutti alihankintana Uniform Venture Partners Oy. Painopisteenä liikeideoiden rahoitettavuus ja kansainvälisyys Kauden tärkeimmät toimenpiteet liittyivät hyvinvointiin liittyvien liikeideoiden rahoitettavuuden parantamiseen. Alalle syntyi uusi hyvinvointialan kiihdyttämötoimija Lifeline Ventures Oy. OWI rakensi nopeasti yhteistyösuhteet ja rahoituspolun Lifeline Venture-siin ja sinne ohjattiin ensimmäiset yritykset. Kontaktoinnit johtivat nopeasti rahoituskierrokseen, jonka johdosta oululainen terveystek-nologiayritys sai nopean startin rahoituskierrokselleen. OWI ja Lifeline tekivät hedelmällistä yhteistyötä koko OWIn toiminnan ajan. Lifeline Venturesin founding partner Timo Aho-
 31. 31. 3. Muutosvaihe pelto onkin todennut, että ”OWI oli yksi harvoista todella hyvistä ‘yrittämisen tuki’ -hankkeista.” OWI jatkoi tiivistä yhteistyötä myös Oulun seudun Hyvinvoin-tirahasto 34 Ky:n kanssa. OWI rakensi vuoden aikana OSKE hyvinvoinnin klusteriohjel-man puitteissa yleisiä toimintamalleja, joihin lukeutui kahden mark-kinoillemenoreitin konseptointi. OWI aloitti US Gateway -hank-keen, jonka toteutus jatkui OSKE-ohjelman loppuun saakka. OWI valmisteli myös toista, Japanin markkinoillemenoreittiä kartoittavaa hanketta. Vuoden 2009 lopussa starttasikin Japan Gateway -pro-jekti, jossa OWI loi kontakteja sekä reittejä hyvinvointialan yrityk-sille Japanin markkinoille. Kasvuyritystoiminnan kehittämisen osalta keskeisimpiä oli LaunchPad-valmennusohjelman toteutus sekä Oulussa järjestetty kansainvälisen tason tapahtuma Oulu High Growth Venture.
 32. 32. 3. Muutosvaihe Lähtölaukaus uusille toimintamalleille OWI lähti rohkeasti hakemaan uusia toimintamalleja toimialan kehittämisen ongelmiin. OWI loi uudentyyppisiä tapahtumia, joissa käytiin läpi toimialan kehittymistrendejä, parhaita malleja uuden liiketoiminnan kehittä-miseen ja edistämisen, tutustuttiin mielenkiintoisiin yritysesimerk-keihin sekä ”törmäytettiin” eri alojen toimijoita ja yrityksiä keske-nään. Tapahtumia vuodelta 2009: ›› Luotu-päivät (Luovat alat, Hyvinvointiala ja ICT -verkot-tumistilaisuus) ›› Ideasta Liiketoimintaan -koulutusohjelman seminaari ›› Tuotteistamisen ABC -koulutus kolmannelle sektorille ja hyvinvointialalle ›› Oulu 2020 – miten tulevaisuudessa toteutamme liikunta- ja hyvinvointipalveluja? OWIn uusi rooli löytyy Oulun kaupungin elinkeinotoiminnan uudelleenorganisointi yhdisti kaikki alueen elinkeinotoimijat uudeksi liikelaitokseksi (tuleva Busi-nessOulu). Myös OWIn toimintaa esitettiin yhdistettäväksi Busi-nessOuluun. OWI näki tärkeäksi jatkaa riippumattomana ja itsenäisenä toi-mijana. Se näki riippumattomuuden erityisen tärkeäksi arvoksi ter-veys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisessä ja sen eri toimijoiden välisen yhteistyön aktivoimisessa. Säätiö halusi jatkaa ketteränä, yri-tyksen tarpeisiin nopeasti reagoivana ja neutraalin, syntyvaiheessa olevan toimialan edustajana. Oulun kaupunginhallitus päätti yrityskehityspalveluiden liike-laitoksen BusinessOulun perustamisesta ja linjasi samassa päätök-sessä OWIn jatkavan itsenäisenä. Päätöksen mukaisesti OWIn roo-liksi määrittyi hyvinvointialan erityisosaaminen ja asiantuntijuus. 35
 33. 33. 37 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle Kansainvälisyys oli aina suuressa roolissa hyvinvointi-ja terveysalalla ja niin myös OWIn toiminnassa. Ilman näköalaa siihen, missä maailmalla mennään, ei voi olla perillä toimialan todellisesta kehityksestä. Kannusti-mena OWIn kansainväliselle toiminnalle toimi Polar Electron maailman johtavaksi sykemittaribrändiksi luotsanneen Tapio Tammen sanat: ”Ei riitä että olet Suomen paras, pitää olla maailman paras menestyäk-seen.” Piilaaksosta ideoita omaan toimintaan Koko toimintansa ajan OWI rakensi kansainvälistä verkostoa OSKE-osaamiskeskusohjelmassa määriteltyyn päävastuualuee-seensa USA:an vierailemalla muun muassa Bostonissa, New Yor-kissa ja San Franciscon ja Piilaakson alueella, Silicon Valleyssä.
 34. 34. 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle DEMO 2010 -tapahtuma Piilaaksossa. 38 Tavoitteena oli hankkia uusinta tietoa toimialan markkinatilan-teesta ja innovaatioista sekä rakentaa kontakteja ja markkinoilleme-noreittejä hyvinvointialan yrityksille. OWI-tiimi halusi myös tutus-tua maailman parhaan innovaatioekosysteemin toimintamalleihin tuodakseen niitä Suomeen. Lisäksi tiimi kokosi useita ”oppilistoja” yrittäjille, esimerkiksi:
 35. 35. 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle 39 Basic format of a 2 minute pitch ›› Oneliner – elevator pitch ›› What is the problem you are solving? ›› What is the size of the market? ›› What makes you better than competition? ›› What is your unique, scalable solution/product? ›› What´s your secret sauce? ›› What´s your team? ›› How much funding you are looking for? ›› What are you going to do with the money? Questions from VC’s after a pitch 1. Who is your customer? 2. What is the pain point of your customer that you are fixing? 3. Who are you selling to? 4. What is your plan to protect this? 5 Who has the IP on the content? 6. What is the reaction of your early pilot customer regarding your pricing? 7. What is the regulatory landscape and path? 8. How are you going to monetize this? 9. What is the special magic in your product? 10. Why would a customer want to use your product? 11. Are you building a company or a product?
 36. 36. 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle Koimme Piilaakson yrittäjän silmin Vuonna 2010 OWI-tiimin Eeva ja Anja halusivat tehdä Piilaakson matkan hiukan uudella tavalla. ”Halusimme tehdä matkan kuten kuka tahansa Amerikkaan lähtevä yrittäjä. Pienellä budjetilla ja kovalla jalkatyöllä”, Eeva kertoo. ”Halu hakea ideoita maailman parhailta toimijoilta, seurata missä alan kärki menee ja halu tehdä asioita uudella, yrittäjämäisellä tavalla. Se oli matkamme idea.” ”Matka jätti meihin pysyvän jäljen. Mikään ei olisi enää ennal-laan 40 kun palaamme Ouluun. Uusia tapahtumia, kontakteja, toi-mintamalleja, toimialan trendejä. Kaikki se, mihin hyvinvointiala on menossa, oli nähtävissä jo tuolloin. ”Ihan sitä samaa mitä me teimme Oulussa, ne tekivät siellä. Suunta oli oikea, ja nyt piti saada vain lisää vauhtia ja muutamia uusia Piilaakson keinoja käyttöön.” Kiuru kertoo. ”Me elimme Piilaakson alueella elämän makuisen kuukauden”, Anja Vuorikivi muistelee. ”Asuimme reissun ajan yhdessä pienessä Innin (majatalo) huoneistossa, jossa oli keittokomero, olohuone, makuuhuone ja kylppäri. Eeva majoittui makuuhuoneeseen, minä nukuin olohuoneen lisävuoteella ja työt teimme keittiön noin 60 x
 37. 37. 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle 60 cm -kokoisen keittiön pöydän ääressä. Päivät paiskimme USA-hommia, ja aamuin illoin hoidimme Suomeen kontaktoinnit ja työt. Ja uskokaa tai älkää, se oli ihan mahtavaa.” ”Matkan aikana huomasimme, miten etäisyydet eivät enää nyky-maailmassa merkitse mitään. Pidimme aktiivista reissupäiväkirjaa suoraan OWIn Facebook-profiiliin, jonka kautta yhteisömme Suo-messa pystyi lukemaan kommentteja tapahtumista, linkkejä uusiin juttuihin ja havaintoja ja oppeja reissun päältä. Saimme näin väli-tettyä matkan annin kaikille seuraajillemme reaaliajassa”, Vuorikivi jatkaa. Se oli tuolloin harvinaisen avointa ja suoraviivaista yrityske-hitystoimintaa. NewYorkin ja Piilaakson kiihdyttämöt Alan innovaattoreiden kohokohdaksi muodostui Health 2.0 -tapah-tuma. Myös muut toimijat synnyttivät uusia tapahtumakonsepteja tiheään tahtiin. Niin Health 2.0 kuin muutkin tapahtumat todistivat samaa; toimiala kasvoi kovalla vauhdilla, sen rahoitus oli kuuma, nouseva teema, ja uudet innovaatiot nostivat päätään. Pienten start­ 41
 38. 38. 4. US Gateway avasi reittejä maailmalle up-yritysten ”disruptiivisten” innovaatioiden sekä isojen yritysten toimintakoneistojen yhteistyölle on huutava tarve. Twitter-herätys iski OWIin hiukan ennen vuoden 2011 matkaa. Aiemmalla matkalla tuntui, että Twitter oli läsnä kaikkialla ja kaikki olivat siellä. Mutta vajaan vuoden kypsymisen jälkeen tiimi oli val-mis hyppäämään Twitteriin, josta avautui loppumaton tiedon maa-ilma. 42 – Jos et ole halua olla mukana Twitterissä, niin kannattaa edes lukea twiittejä, sillä siellä kulkee valtava määrä hyvin tuoretta tietoa siitä, missä toimialalla mennään ja mihin suuntaan ollaan menossa. Vuonna 2012 OWI osallistui Kauffman Foundationin järjestämään maailman ensimmäiseen Life Science Venture Sum-mitiin. Reissun aikana OWI-tiimi keskittyi myös brändiosaamiseen. Matkan ohjelmassa oli workshop paikallisten kontaktien kanssa. Sen teemana oli toimialan kasvu ja kehitys, kiihdyttämöt Piilaak-sossa sekä brändin rakentaminen. Workshopin OWI-tiimille piti toimialansa huippuihin kuuluvat Josh Levine, Great Monday ja Adam Dole, The White House, Mayo Clinic ja Method Inc. Vuonna 2013 OWI tutustui New Yorkin terveysteknologia-alan kiihdyttämötoimintaan ja vieraili New York eHealth Collaborative - ja Startup Health -yhteisöissä. OWI osallistui myös Tekesin ja Sitran järjestämän Passion for Health -verkottumismatkan suun-nitteluun ja toteutukseen San Fransiscossa ja San Diegossa syys-ja lokakuussa 2013. Matkan tavoitteena oli hankkia uusinta tietoa toimialan markkinatilanteesta ja innovaatioista, rakentaa kontak-teja ja markkinoillemenoreittejä hyvinvointialan yrityksille ja tutus-tua maailman parhaan innovaatioekosysteemin toimintamalleihin yhdessä suomalaisen kehittäjäyhteisön kanssa. Vuonna 2013 Eeva Kiuru valittiin ensimmäiseen maailman-laajuisesti järjestettyyn, kehittäjä Steve Blankin johdolla pidettyyn kiihdyttämötoimijoiden Lean Startup -koulutukseen Columbian yliopistossa, New Yorkissa. Koulutuksessa hän perehtyi erityisesti siihen, miten Lean-metodologian soveltaminen voi nopeuttaa ter-veysteknologiainnovaatioiden kaupallistamista.
 39. 39. 43 5. Yhteisöllinen aika Uudessa toimintaympäristössä OWI keskittyi autta-maan terveys- ja hyvinvointitoimialalle tähtääviä yrit-täjiä ja välittämään toimialatietoa maailmalta yhtei-sölleen. Tällä tähdättiin toimialan yritysten uusien innovaatioiden syntyyn ja kasvun nopeuttamiseen. Tärkeimmäksi tavoitteeksi määriteltiin terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioiden kaupallistamisen nopeut-taminen, sillä se nähtiin ainoaksi tieksi kohti toimialan kasvua ja menestystä sekä uuden liiketoiminnan syn-nyttämistä. OWI otti käyttöön uusia työkaluja ja tapahtuma-konsepteja vahvistaakseen toimialalle syntynyttä yhteisöä, levittääkseen parhaita käytäntöjä liiketoi-mintaosaamisesta sekä tuodakseen rahoittajat ja rahoituksen hakijat yhteen ja ulos kabineteista. Lisäksi haluttiin aktivoida julkisen ja kolmannen sektorin sekä yritysten vuoropuhelua.
 40. 40. 5. Yhteisöllinen aika OWIn toiminta 2010–2013 ›› OSKE Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma ›› Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan liiton Hyvinvoin-tiohjelman 44 koordinointiin ja kehittämisryhmän toimin-taan ›› Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointiohjelman toi-mintalinja 3:n toiminnan toteutus ›› Asiakascaset ›› Mukana yhteistyössä Oulun seudun kehityksessä; INKA ja OuluHealth ›› Aktiivinen rooli CHT:n perustamisessa ›› US Gateway ›› Tapahtumakonseptit; SUW JA WBC, HealthSome Camp ›› Viestintä; SOME-työkalut ja blogikirjoitukset ›› Rahoittajaportfolio ›› Wellness Showcaset ›› Toimialabarometrit Kiinnostus hyvinvointialaa kohtaan lisääntyy OWIn yrityslähtöinen toimintatapa näkyi sen kaikissa toiminnoissa. Toiminnan kulmakivenä oli aloittelevien yrittäjien auttaminen. Alkuvaiheessa OWIn tyypillinen asiakasyritys oli alalla toiminut yrittäjä, joka haki ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin. Toinen tyy-pillinen asiakasryhmä oli sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka hakivat liiketoimintaosaamista yritysideansa tueksi. Myöhemmässä vaiheessa ICT-alan yritysten irtisanomisaallon seurauksena kiinnostus hyvinvointialaa ja sen yritysmahdollisuuksia kohtaan kasvoi. Tämä näkyi nopeasti myös OWIn asiakaskunnassa. Toimialasta kiinnostuivat uudet alalle tulijat, jotka hakivat OWIn kautta yhä enemmän tietoa hyvinvointi- ja terveystoimialasta.
 41. 41. 5. Yhteisöllinen aika Toimialan haasteet esiin barometreillä OWI keräsi tietoa Oulun seudun hyvinvointialan yritysten tilan-teesta ja tulevaisuudennäkymistä toimialabarometreillä. Baromet-reissä nousi esiin keskeisimpinä asioina rahoitukseen ja rahoitetta-vuuteen liittyvät asiat. Yritykset kaipasivat lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Yri-tykset tunsivat julkiset rahoituslähteet, kuten ELY-keskuksen, Teke-sin ja Finnveran, mutta sen sijaan yksityinen pääomarahoitus oli useille tuntematonta. Tietoa yksityisestä pääomarahoituksesta oli vasta pienessä piirissä. Yritykset kokivat myös, että rahoittajilla voisi olla nykyistä enemmän tietämystä terveys- ja hyvinvointitoimialasta ja sen erityishaasteista. Barometrin mukaan alalle syntyi jatkuvasti uusia, varhaisen vai-heen yrityksiä, joten tunnettuuden ja toimintamekanismien tutuksi tekeminen jo varhaisessa vaiheessa olisi erittäin hyödyllistä kaikille osapuolille. Lisäksi avoin vuoropuhelu myös ”hulluista” ideoista on edellytys luottamuksellisen yhteistyökulttuurin syntymiselle rahoit-tajien ja yritysten välille. Yksi suurimmista haasteista oli yritysten rahoituskelpoisuus, kuten esimerkiksi yrityksen oman tuotekonseptin keskeneräisyys. Yritykset tarvitsivat neuvoja oman tuotekonseptin hiomiseen, rahoi-tuksenhakuprosessin oppimiseen ja koko prosessin kulmakiveen: hyvän rahoitusesityksen tekemiseen. Rahoituksen lisäksi barometrissä nousi esille yritysten tarve saada lisää pilotointimahdollisuuksia sekä ketteryyttä julkiseen hankinta-prosessiin. Barometrin mukaan yritysten rahoitettavuutta heikentää usein kaupallisen näytön puute. Ensimmäisen asiakkaan hankinta on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein asia yrityksen polulla kohti menestyvää liiketoimintaa. Hyvinvointialan yritysten asiakkaat toimivat usein julkisella sek-torilla, jossa monimutkaiset hankintaprosessit hidastavat yritysten kasvua. Erityisesti pienten yritysten on erittäin vaikea osallistua uuvuttaviin hankintaprosesseihin ja päästä kiinni julkisiin asiak-kuuksiin, joten tämän mekanismin nopeuttaminen ja keventämi-nen koettiin hyvin tärkeänä osana toimialan yritysten kasvumah-dollisuuksia. 45
 42. 42. 5. Yhteisöllinen aika OWI otti barometreissä esille nousseet haasteet keskeisiksi kehittämiskohteiksi ja haki toiminnassaan niihin aktiivisesti ratkai-suja. Verkostoitumista, esiintymistaitoa ja pitchausta – StartUp Week Vuoden 2010 maailmassa rahoitusneuvottelut käytiin kabineteissa, suljettujen ovien takana. Muiden yritysten hissipuheita tai pitchejä, joista olisi voinut ottaa oppia, ei kuullut tai nähnyt juuri missään. OWI halusi että aloittavat yritykset, rahoittajat ja muut toimijat tapaavat toisiaan ja että yrittäjät pääsevät seuraamaan myös muiden pitchejä ja oppimaan liiketoiminnan rahoituksen perusasioita. OWI-tiimi haki ideoita uudenlaiselle tapahtumakonseptille Piilaaksosta. Kävimme kymmenissä alueen startupien keskuudessa suosituissa avoimissa ja rennoissa, mutta samalla tiukasti yritysten liiketoimintaa ja rahoitusta tukevissa verkostotapahtumissa. Ihmet-telimme 46 yhteen ääneen, miksei Suomessa järjestetä mitään tällaista. Myös OWIn barometrit sekä Helsingissä juuri tuolloin syntynyt Slush-tapahtuma vahvistivat asian: tarve uudenlaiselle pitchaus- ja tapaamiskulttuurille oli selvä. Näistä syntyi idea StartUp Weekistä. Koska StartUp Weekien alkaessa avoimuuden ja jakamisen kult-tuuri oli vielä uutta, tiimi joutui tekemään paljon töitä. ”Tapahtuman ohjelmat rakennettiin vastaamaan havaittuun lii-ketoimintaosaamisen tarpeeseen ja verkostoitumiskärki edellä”, kertoo Anja Vuorikivi, tapahtumakonseptin toinen luoja. ”Kaikessa haluttiin viestiä rentoa tunnelmaa, ajankohtaista asiaa ja uudenlaista tekemisen mallia. Tämä otettiin huomioon kaikessa viestintämate-riaalista puhujien valintaan ja teemojen nimiin. Jopa tilojen valin-nassa lähdettiin siitä, että kaikki tapahtui samassa tilassa, tunnelma oli välitön ja verkostoituminen helppoa.” Puhujia tapahtumissa oli laajalla skaalalla ja jokaiselta tapahtu-maan valitulta puhujalta vaadittiin kahta ominaisuutta: lujaa osaa-mista ja persoonallisuutta. ”Puhujien laajasta osaamisesta kertoo paljon jo nimet Jari Parantainen, Timo Kotipelto, Petri Kokko, vain muutaman mainitakseni. Lisäksi meillä oli onni saada tapahtumiin
 43. 43. 5. Yhteisöllinen aika pidempiaikaisia kumppaneita, muun muassa esiintymistaidon kou-lutuksesta vastanneet Kalle Siira ja Tuomas Tahvanainen, unohta-matta rahoitus- ja pitchauspuolen ammattilaisia Timo Ahopeltoa sekä Petteri Koposta. Kaikilla heillä oli suuri rooli siinä, että tapah-tumat onnistuivat ja pääsimme tavoitteeseemme luoda erilaista tapahtumakulttuuria yrittäjille ja yritysideaa miettiville”, Vuorikivi lisää. StartUp Week -tapahtumia järjestettiin yhteensä neljä kertaa vuosina 2010 ja 2011, keväällä ja syksyllä. Tapahtumissa kävi jopa yli 200 osallistujaa per tapahtuma. Asiaa ja verkostoitumista aamiaisen äärellä – Wellness Business Club Wellness Business Club -tilaisuudet olivat OWIn suosituin tapah-tumakonsepti. Tilaisuuksien peruspilareina olivat ajankohtainen aihe, hyvä puhuja sekä rento tunnelma. Niissä varattiin runsaasti aikaa vapaalle keskustelulle ja verkostoitumiselle aamiaisen äärellä. Jokainen tilaisuus keräsi 20–60 osallistujaa ja aiheina oli muun muassa hyvinvointialan yrityksen omistajuus- ja rahoitushaasteet, gamification – terveyden pelillistyminen ja ajankohtaisten hyvin-vointiprojektien 47 esittelyt. Avoimuutta viestintään sosiaalisella medialla OWI hyödynsi sosiaalista mediaa toimialatiedon jakamisessa ja yhteisön rakentamisessa. Tärkeimmät työkalut olivat Twitter, Facebook, LinkedIn ja Slideshare. Työkalujen kautta toiminnan avoimuus ja verkostomaisuus konkretisoitui. Lisäksi OWI jätti toiminnastaan digitaalista jalanjälkeä, joka säilyy myös toiminnan päätyttyä. OWI tuotti sisältöä sosiaaliseen mediaan ja onnistui näin luo-maan reaaliaikaisen, nopean ja interaktiivisen viestintäkanavan yhteisöönsä. Sisältö käsitteli toimialan ennakointitietoa, uusimpia innovaatioita sekä rahoitusmahdollisuuksia. Twitterillä oli suuri rooli tiedon keruussa. Sieltä saatiin ajankohtaista tietoa hyvinvointi-
 44. 44. 5. Yhteisöllinen aika StartUp Week -tapahtumissa haettiin uudenlaista asennetta ja fiilistä tapah-tumiin. Uusia tuulia luentoihin toi mm. esiintymisjännityksestä puhunut Timo Kotipelto, kuvassa OWI-tiimin kanssa. ja eHealth-toimialan trendeistä, markkinoista ja tapahtumista suo-raan toimialan mielipidejohtajilta ympäri maailmaa. Innostus sisällöntuotantoon johti Wellness Business Blogin syn-tyyn. Blogikirjoituksia tehtiin suomen ja englannin kielellä ja ne käsittelivät terveyden innovaatioita ja toimialan kehittymistä. Eeva Kiurun blogikirjoituksia julkaistiin lisäksi Oululehden Omalla nimellä -palstalla. Yhteisö oli toimialabarometrin perusteella kaivannut eniten lisätietoa toimialan rahoitusmahdollisuuksista. Sen vuoksi OWI-tiimi 48 toteutti osana blogia neliosaisen kirjoitussarjan suomalaisista, eurooppalaisista ja amerikkalaisista terveys- ja hyvinvointialan rahoittajista ja kiihdyttämötoimijoista OWIn blogiin sekä lisäksi toimialan rahoittajaportfolion.
 45. 45. 5. Yhteisöllinen aika Yrittäjät päärooliin – Showcase Wellness Technology Yritysten määrän lisääntyessä tuli tarve jäsennellä toimialaa ja tuoda esille uusia, innovatiivisia yrityksiä. OWI lähti toteuttamaan yri-tysportfoliota 49 Oulun seudun terveysteknologiayrityksistä. Yhteensä 26 yritystä kategorisoitiin neljään eri segmenttiin; Digital Health, Self Care, Smart Health Services ja Bio & Medtech. Yrittäjien hissipuheet sparrattiin selkeiksi ja ne tallennettiin vide-oille. Videot ja esitteet ladattiin YouTube- ja Slideshare-kanaviin rahoittajien ja muiden kiinnostuneiden nähtäville. Yritykset hyö-dynsivät kertynyttä materiaalia myös omassa markkinoinnissaan, yksi kuvattu video päätyi Reuters-uutiskanavalle sekä teknologia­blogi Techcrunchiin.
 46. 46. 5. Yhteisöllinen aika Avoimen innovaatioympäristön rakentaminen OWI teki aktiivisesti yhteistyötä Oulun kaupungin sosiaali- ja ter-veystoimen 50 kanssa hyvinvointialan hankkeissa. Hankkeiden tärkein tehtävä oli edistää yrittäjien ja julkisen sektorin vuoropuhelua ja yhteisiä innovatiivisia hankkeita. Kansallisesti merkittävän AVAUS-hankkeen myötä OWI loi Oulun kaupungille yksityisen ja julkisen sektorin välistä inno-vaatioyhteistyötä jäsentävän toimintamallin. Yhteistyötä aktivoi-tiin esimerkiksi avoimilla innovaatiotehtävillä, joissa ulkopuoliset kehittäjät hakivat ratkaisuja sosiaali- ja terveystoimen suurimpiin haasteisiin. Hankkeessa kehitettiin seitsemän vaihtoehtoista yhteis-työmallia sektoreiden innovaatioyhteistyöhön. Hankeyhteistyön lisäksi OWI teki tiivistä yhteistyötä Business­Oulun LifeScience-ryhmän kanssa toimintojen suunnittelussa ja koordinoinnissa. Lisäksi OWIlla oli aktiivinen rooli INKA-hankeval-mistelussa sekä OuluHealth-strategiatyössä. OWI oli myös aktiivisesti mukana Oulun hyvinvoinnin innovaatiokeskuksen CHT:n (Center for Health and Technology) perustamisen valmistelussa sekä toimin-nan käynnistyttyä sen ohjausryhmätyössä, tapahtumayhteistyössä ja erityisesti yritysten linkittämisessä CHT:n toiminnan piiriin. Inka on Innovatiiviset Kaupungit -kehitysohjelma, jossa on viisi teemaa. Oululla on valtakunnallinen vetovastuu Tulevaisuuden terveys -teemassa kumppaneinaan Kuopio, pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa), Tampere ja Turku. Ohjelman visiona on tehdä Suomesta tulevaisuuden terveyden edelläkävijä. OuluHealth-hankkeessa luodaan hyvinvointialan toimijakeskit-tymää Oulun Kontinkankaan alueelle. Hankkeessa pyritään luo-maan alueelle oma innovaatio- ja toimijainfrastruktuuri, jossa hyvinvointialan yritykset voivat toimia synergiassa ja kehittää innovaatioita yhteistyössä. Center for Health and Technology CHT on innovaatiokeskus, joka edistää ja koordinoi monialaista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Yksilöllinen terveys ja hyvinvointi CHT :n painopisteenä korostaa ennen kaik-kea yksilön roolia oman terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa
 47. 47. 5. Yhteisöllinen aika 51 ja ennaltaehkäisyssä. CHT käynnistää yhteistyöhankkeita, joiden päämääränä on kehittää yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa edistäviä ratkaisuja ja palveluja sekä luoda uusia liike-toimintamahdollisuuksia. CHT :n toiminnallinen perusajatus on vahvistaa yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yritysten välistä strategista yhteistyötä ja verkottaa alan toimijat monialaisesti, ilman toimialarajoja. Monialaista tutkimustyötä ja innovaatiotoi-mintaa pyritään edistämään yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. CHT toimii vaikuttamis- ja tiedotuskanavana yritysten ja tutkimusrahoittajien suuntaan sekä työkaluna poikkitieteelliseen kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön sekä systemaatti-seen projektirahoituksen hakuun. Muut yhteistyömallit ja verkostot OWI teki yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton kanssa osallistuen Hyvinvointiohjelman koordinointiin sekä kehittämisryh-män toimintaan. Lisäksi OWI toteutti hyvinvointiohjelman toimin-talinja 3:n toimintaa, johon kuului muun muassa ensimmäinen toimi-alabarometri sekä maakuntiin tehdyt Wellness Business Roadshow’t. Roadshow’t olivat OWIn järjestämiä tilaisuuksia, joissa esiteltiin hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökuvioita. Säätiön toiminnanjohtaja Eeva Kiuru oli aktiivisesti mukana alueellisissa sekä kansallisissa yhteistyöelimissä. Kiuru toimi muun muassa Terveysteknologian liiton FiHTAn hallituksessa vuosina 2011–2013. Vuonna 2013 Eeva Kiuru nimitettiin Oulun yliopiston ensimmäiseen Advisory Boardiin. Tässä foorumissa OWI pääsi vai-kuttamaan Oulun yliopiston strategiapainotuksiin ja tuomaan esiin terveysteknologia-alan haasteita ja mahdollisuuksia yliopiston joh-dolle ja sen tueksi kootulle asiantuntijaryhmälle. Toimintaympäristö rajussa muutoksessa Elinkeinoelämän rakennemuutos Oulun seudulla syveni rajusti ICT-alan yritysten irtisanomisaallon seurauksena vuosien 2011– 2012 aikana. OWIn rahoituspohja alkoi supistua sekä rakenne-muutoksen että Oulun toimijakentässä ja OWIn roolissa tapah-tuneiden muutosten myötä. Alueellisten muutosten lisäksi OWIn pääasiallinen toiminta- ja rahoitusohjelma, OSKE-osaamiskes-
 48. 48. 5. Yhteisöllinen aika ,d,Θ/KΘtE^^ d,EKK'z ^dZdhW^,Kt^ KƵůƵͮŝŶůĂŶĚ kusohjelma, päättyisi 31.12.2013. Tuolloin päättyisivät sekä rahoitus että siihen sidotut toimialan edistämistehtävät. Vuoden 2012 alusta OWI ryhtyi suunnitellusti supistamaan toimintaansa sekä sopeutumaan muuttuvaan rahoitustilanteeseen minimoimalla kulurakennettaan. Tämä painosti terävöittämään säätiön toimintaa ja sen tavoitteita. Lisäksi OWI-tiimin piti luoda uusia, kustannustehokkaita, ketteriä ja laajaa joukkoa hyödyntäviä toimintatapoja. Samaan aikaan OWI käynnisti OWI 2014 -projektin, jossa ryh-dyttiin 52 hakemaan toiminnan rahoitukselle jatkuvuutta. Projektissa suunniteltiin toimintaedellytysten vahvistamista ja toiminta- ja rahoitusmallin uudistamista, jotta säätiön toimintaa voitaisiin jat-kaa muuttuvassa kaupungin taloustilanteessa sekä OSKE-ohjel-man päättyessä. Ehdotus uudeksi rahoituspohjaksi sai hyväksyn-nän OWIn valtuuskunnalta kevätkokouksessa 2012, ja OWI-tiimi jatkoi ehdotuksen työstämistä sekä yhteistyöneuvotteluja muun muassa BusinessOulun kanssa.
 49. 49. 53 6. Tehtävä suoritettu Hyvinvointi- ja terveysala nousi vuosien 2012–2013 aikana maailmanlaajuisesti valtamedian otsikoihin yhtenä lupaavimmista tulevaisuudenaloista. Ala nousi myös Oulussa huomattavasti aikaisempaa enemmän esiin uutena kärkialana. Vakiintuneet toimijat vah-vistivat merkittävästi rooliaan toimialan kehittäjinä. Muuttuneessa toimijakentässä alkoi tuntua siltä, että OWIn pioneeritehtävä hyvinvointialan kehittäjänä ja esiintuojana oli suoritettu. Toimialan asema vakiintui Oulun seudulla BusinessOulu lisäsi omia resurssejaan toimialan edistämiseksi ja lisäksi Oulun kaupunki sai vastuulleen valtakunnallisen Innovatii-viset Kaupungit (INKA) -ohjelman Tulevaisuuden Terveys -osion. Panostukset liittyivät näkyvimmin OuluHealth-toimintaympäris-tön rakentamiseen sekä siihen liittyvien tapahtumien järjestämiseen, INKA-ohjelman valmisteluun sekä muuhun alan oululaisen, kan-sallisen ja kansainvälisen ekosysteemin makrotason jäsentämiseen.
 50. 50. 6. Tehtävä suoritettu OWIn toiminta päättyy Muuttuvassa taloustilanteessa sekä toimijakentässä OWI joutui etsimään omaa rooliaan sekä uutta rahoitusmallia vuoden 2013 lopussa päättyvän OSKE-osaamiskeskusohjelman tilalle. Oulun alueella oli selvästi nähtävissä keskittämiskehitys. Julkinen rahoitus suuntautui OWIa suuremmille toimijoille. Vielä vuoden 2014 alussa etsittiin uusia toiminta- ja rahoitus-malleja, 54 mutta uutta pitkäaikaista säätiölle soveltuvaa rahoitusmal-lia tai yhteistyökumppania ei löytynyt. Näin ollen kesäkuussa 2014 säätiön valtuuskunta hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen muuttaa säätiö määräaikaiseksi ja lakkauttaa se 31.12.2014 men-nessä. OWI oli kokoaan suurempi toimija Hannu Ahjopalo, OWIn hallituksen pj. OWIn runsaan kahdeksan vuoden toiminnan aikana vuodesta 2006 vuoteen 2014 toimintaympäristö ehti muuttua kaikilla tasoilla: Oulun seutu joutui kärsimään ICT-alan rakennemuutoksen ja Nokian romahduksen kaikki seuraukset, Suomen terveydenhuol-tojärjestelmä alkoi lopullisesti kriisiytyä ja globaalit terveystekno-logiamarkkinat mullistuivat sosiaalisen median ja matkaviestinnän avatessa aivan uusia kehityspolkuja. Kaiken tämän keskellä OWI pysyi kooltaan pienenä mutta visioltaan ja tavoitteiltaan suurena toimijana, joka loi kattavan kan-sallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkon ennen kaikkea alan uusia yrittäjiä palvelemaan. OWIn operatiivista johtoa auttoi tässä tehtä-vässä ennen kaikkea sen oma ennakkoluulottomuus mutta myös sen kokoonpanoltaan kattavalta hallitukselta saama tuki. Toiminnan konkreettinen taloudellinen tuki jäi kuitenkin lopul-takin Oulun kaupungin eri hankkeisiin kanavoimien määräraho-jen varaan, eikä OWI pystynyt merkittävässä määrin laajentamaan rahoituspohjaansa. Kun kaupungin kanssa sovitut hankkeet oli saatu maaliin ja kaupungin talouden pohja oli ICT-alan kansallisen krii-
 51. 51. 6. Tehtävä suoritettu sin myötä romahtanut, toiminnan jatkamiselle ei ollut enää talou-dellisia edellytyksiä. OWI ja sen toiminnanjohtajat ovat säätiön suhteellisen lyhyeksi jääneen taipaleen varrella pystyneet tuuppimaan eteenpäin ja roh-kaisemaan lukuisia terveysteknologia-alan startup-yrityksiä. Tämä momentum säilyy pitkään säätiön toiminnan lakattuakin. Terveyspalvelualan kehitys ei kuitenkaan ole pysynyt yhtä hyvässä vauhdissa kuin teknologia-ala. Suomen sote-uudistuksen edistyminen on ollut tahmaista, eikä alalla ole voitu kirjata merkit-täviä kehitysaskelia tai vientimenestyksiä. Prosessi-innovaatioiden leviäminen on ilmeisesti jäänyt odottamaan riittävän selkeitä poliit-tisia linjauksia. ICT-teollisuuden paikallinen kriisi Oulun seudulla ja toisaalta alalla jo syntyneet lukemattomat innovaatiot avaavat kuitenkin myös uuden ennennäkemättömän tilaisuuden: kun työtä vaille jää-neet osaajat, jo kehitetyt ja kehitteillä olevat ICT- ja etenkin langat-toman viestinnän teknologiat ja terveysalan täyttämättömät tarpeet kohtaavat, Oulun seudulla on mahdollisuus nousta uuden globaalin terveys(teknologia)sektorin huipulle. Aikaa ei vain ole hukattavissa. Hyvinvointiala siirtyi marginaalista toiminnan ytimeen Eeva Kiuru, OWIn toiminnajohtaja 2010-2014, perustaja Health Innovation Academy Oy OWIa tarvittiin maailmassa, joka oli hyvin erilainen säätiön aloitta-essa kahdeksan vuotta sitten. Oulussa tai Suomessa ei tuolloin ollut juurikaan tarjolla tukea hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille. Pieni joukko alan edelläkävijöitä näki jo 1990-luvulla uuden toi-mialan, hyvinvointi- ja terveysteknologian nostavan vahvasti pää-tään maailmalla. Alan pioneerin ja Polar Electron pitkäaikaisen toimitusjohtajan Tapio Tammen johdolla perustettiin ennennäke-mätön juttu: yrityslähtöinen voittoa tavoittelematon säätiö edis-tämään hyvinvointialan tutkimusta, kehitystä ja yritystoimintaa 55 Oulun seudulla.
 52. 52. 6. Tehtävä suoritettu OWI-säätiön perustajilla oli upea edelläkävijän visio ja minulla etuoikeus päästä osaltani mukaan toteuttamaan tuota visiota. Olen saanut auttaa satoja terveys- ja hyvinvointialan innovaattoreita vie-mään liiketoimintaosaamistaan maailmalle. OWI pureutui toiminnassaan kahteen ehkä kaikkein vaikeim-paan innovaatiotoiminnan kohtaan: yritysten ja julkisten toimijoi-den käytännönläheiseen ja molempia taloudellisesti hyödyttävään innovaatioyhteistyöhön sekä yrittäjien ideoiden kaupallisen hyö-dynnettävyyden 56 ja kansainvälisen tason liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. OWIn toiminnassa oli ainutlaatuista myös päästä synnyttämään avointa ja aktiivista yrittäjäyhteisöä. Intohimoinen suhtautuminen uuden keksimiseen, kehittämiseen, kokeilemiseen ja merkittävien terveys- ja hyvinvointiongelmien ratkaisemiseen on yhdistänyt yhteisömme jäseniä. Olen saanut tavata käsittämättömän älykkäitä ja rohkeita ihmisiä. Olen työskennellyt säätiössä alusta lähtien ja nähnyt tuona aikana toimialalla ja toimijakentässä tapahtuneen valtavan muutok-sen sekä globaalisti että paikallisesti. Terveysteknologia on nous-sut marginaalista lähes kaikkia koskettavaksi, kuumimmaksi kas-vualaksi. Tunnen suurta ylpeyttä OWIn tekemästä pioneerityöstä toimialan ja Oulun seudun uudistuvan, kansainvälisen liiketoimin-nan hyväksi. OWIn teesit terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuuteen Terveysteknologia on toimialana verrattain uusi, ja sen tulevaisuu-dennäkymät on lupaavat. Silti on syytä voimakkaasti jatkaa erityis-panostuksia alan kehittämiseksi. Uusien terveyttä edistävien inno-vaatioiden syntyä voidaan kiihdyttää ja tiellä olevia esteitä voidaan poistaa. OWIn kolme pitkäaikaista vaikuttajaa summaavat kolme ydin-asiaa, joilla terveys- ja hyvinvointiala nousee täyteen kukoistuk-seensa:
 53. 53. 6. Tehtävä suoritettu Teesi 1 Julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteiskehittämistä tulee mer-kittävästi 57 nopeuttaa OWIn valtuuskunnan puheenjohtaja Tuija Pohjola painottaa yhteiskehittämisen tärkeyttä: ”Kuntien taloudesta leijonanosa, yli 60 prosenttia kuluu sosiaali- ja terveysmenoihin ja kasvupaine on jatkuva. Kunnissa on huutava pula uusista kustannuksia säästävistä innovaatioista. Samaan aikaan yritykset tuskailevat ensimmäisen asiakkaan hankkimisessa. Heidän liiketoimintansa perusedellytys on, että he keksivät uusia, parempia, edullisempia toimintatapoja nykyisten toimintamallien tilalle.” ”Jokainen näkee, että tässä on tuhannen taalan paikka. Yritys tarvitsee välttämättä ensimmäisen referenssiasiakkaansa, jonka kanssa todennetaan yrityksen taloudelliset ja laadulliset kustannus-vaikutukset todeksi. Suomalaisen referenssin voimin yrittäjä pää-see vakuuttavammin esittelemään tuotettaan uusille asiakkaille ja myös ulkomaille. Kunta puolestaan voi uusien innovaatioiden avulla parantaa toiminnan tuottavuutta. Kunnalla voi olla todella merkit-tävä rooli uuden liiketoiminnan käynnistämisen tukijana. Tätä mai-niota, kaikkia osapuolia hyödyttävää logiikkaa ei mielestäni ole vielä kunnolla oivallettu. ” Teesi 2 Ainoita oikeita vetureita kehitystoiminnalle ovat yritykset Tapio Tammi peräänkuuluttaa yritysten ja yrittäjien nostamista toiminnan keskiöön: ”Yrityksiä auttaa kaikkein eniten toimintaym-päristö ja alusta, jossa on vapaus olla luova, kokeilla ja testata inno-vaatioita. Näin autetaan yrityksiä tuottamaan uusia, kansainvälisen tason menestystuotteita. Kaikkien tulee tähdätä maailman tasolle. Kaikkien toimijoiden pitää puhaltaa yhteen hiileen, luoda yhteinen oma tahtotila, sillä ilman sitä on vaikeaa luoda edellytyksiä toimialan menestykselle. Kaikki tarvittavat palikat ovat olemassa, mutta ne pitää koota yhdessä.”
 54. 54. 6. Tehtävä suoritettu Teesi 3 Terveys- ja hyvinvointiala kaipaa lisää liiketoimintaosaamista ja ketterää, muuntuvaa koulutusta Yhdeksi tärkeäksi tulevaisuuden kehityskohteeksi Tuija Pohjola nostaa liiketoimintaosaamisen ja ketterän, muuntuvan koulutuksen. ”Yhdistämällä vahva ICT-osaaminen ja hyvinvointi- ja terveysalan substanssiosaaminen saadaan syntymään uutta. Lisäksi tarvitaan nopeasti reagoivaa muuntokoulutusta, jotta voidaan reagoida nope-asti muuttuviin tarpeisiin ja kehittyvään teknologiaan. Terveys- ja hyvinvointialalla on erityinen tarve liiketoimintaosaamisen kehittä-miselle, 58 koska sitä perinteisesti alalla koulutetaan niukasti.” Eeva Kiuru: ”Maailmalle on viimeisen kolmen vuoden aikana perustettu jo yli 100 erilaista terveysteknologia-alaan erikois-tunutta kiihdytysohjelmaa, joissa pureudutaan alan erityishaastei-siin ja nopeutetaan niiden ratkaisemista. Kiihdyttämöistä valtaosa eli noin 90 on Yhdysvalloissa. Kiihdyttämöohjelmat ovat onnistu-neesti suoltaneet maailmaan muutamassa vuodessa satoja menesty-neitä terveysteknologiayrityksiä. Innovaatiovauhti on kova ja siinä tulee pysyä mukana.”
 55. 55. 59 Yrittäjä kiittää ja kuittaa Juuso Nissilä, OWIn hallituksen jäsen 2013-2014, perustaja VALK EE Oy Vuonna 2007 perustimme yhdessä Antti Aunion kanssa Valkeen. Valkee oli ajatus ja visio, joka ei jättänyt rauhaan. Se oli jotain, miksi halusin haaveissani tulla: hyvinvointiteknologian innovaattoriksi ja yrittäjäksi. Samalla aloimme Antin kanssa aavistella, kuinka suurta palaa olimme haukkaamassa. Emme olleet ikinä toimineet yrittäjinä isossa mittakaavassa tai valloittaneet maailmaa. Tajusin vasta jälkeenpäin, mihin uuniin meidät työnnettiin kyp-symään, kun ensimmäistä kertaa tulimme kokoustamaan Eeva Kiu-run kanssa. Löysin nimittäin itseni syksyllä 2008 – juuri täysipäi-väiseksi yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksellä – OWIn järjestämän LaunchPad-koulutuksen keskeltä. Nälkäinen sieluni sai vastauksia siihen, kuinka Born Global -yritys luodaan, rahoitetaan ja minkä-lainen DNA siinä täytyy olla. Otin kaiken tosissani. Kirjaimellisesti. Muodostui työtapa, jossa istuimme OWIlla pyöreää pöytää, vähintään kerran kuussa. Käytössämme oli hyvinvointiteknologian supertiimi, jolla varsinkin siihen aikaan oli täysin poikkeuksellinen
 56. 56. Yrittäjä kiittää ja kuittaa näköala kuluttajille suunnattuun terveysteknologialiiketoimintaan, rahoitukseen ja laajaan verkostoon. Yhteistyö oli ratkaisevan tärkeää, sillä meillä ei ollut vielä ammat-timaista 60 hallitusta, jolle toimitusjohtajana olisin joutunut raportoi-maan, eikä advisory boardeja sparraukseen. OWI hoiti nämä roolit. OWI auttoi meitä kaivamaan timantit esiin ja kirjaamaan yritykselle strategian, joka kantoi vuosia. Eikä kaikki jäänyt puheen ja sparrauksen tasolle, tosiaankaan. Saimme OWIn kautta 2009 rahallista tukea, joka oli rahoitusinstru-menttina ehkä paras saamamme. Tämän Proof of Concept -tuen saimme käyttää liiketoimintaamme parhaiten edistävällä tavalla, syntyvän yrityksen kipeimpiin kasvukipuihin, ilman tukiviidakon kuristavia speksejä. Vasta myöhemmin tajusin, kuinka poikkeukselliseen mari-nointiin olin ollut etuoikeutettu. Ja kuinka epätavallista oli päätyä Suomessa kasvusparraukseen, joka antaa tuoreelle yritykselle pii-laaksolaiset mentaaliset menestyksen eväät. Sain etuajassa tuoretta startup-ajattelua, jota vasta myöhemmin, näinä päivinä koulutetaan nuorille kasvuyrittäjille. Valkeeseen lyötiin jo synnytyssalissa kasvuyrityksen mentali-teetti, pelottomuus ja Iso Ajatus. En nähnyt muuta mahdollisuutta kuin rakentaa yritys skaalautuvaksi, löytää kaikkeen parhaat tekijät ja edetä pelottomasti. OWIn ansioksi voidaan lukea myös tärkeimmät askeleemme rahoituksen suhteen. OWI-tiimi rakensi kontaktin ja pitchasi mei-dät tärkeimmälle rahoittajallemme, LifeLine Venturesille. Kontakti johti nopealla aikataululla rahoituskierrokselle, jonka jatkumona Valkee on jo noin 10 miljoonaa euroa riskirahaa nostanut startup. OWI oli meille täydellinen ”yhden luukun palvelupiste”. Siellä uskottiin, että yrittäjällä on itsellään paras näkemys omaan tekemi-seen ja tuotteeseen. OWI ei ollut meille hautomo vaan synnyttämö – kiitos OWI-tiimille!
 57. 57. 61 Tärkeimmät projektit ja rahoittajat 1) Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma vuonna 2006–2013, Rahoittaja Työ- ja elinkeinoministeriö, Oulun kaupunki sekä Poh-jois- Pohjanmaan Maakuntaliitto PPL ›› Valmennus asiakasprojekteissa ›› Tapahtumakonsepti Wellness Business Club ja StartUp Week -tapahtuman kehitys ›› Proof-of-Concept-rahoituskokeilu ›› US Gateway ›› Wellness Showcaset ›› Japan Gateway 2) Kasvuyritystoiminnan ja liiketoimintaosaamisen koordinaattori-palvelu, rahoittaja työ- ja elinkeinoministeriö ja kasvuyritystoimin-nan kehittämispalvelu, rahoittaja Oulun kaupunki ›› Kasvuyrittäjyys, kansainväliset verkostot ja rahoittajakontak-tit pääroolissa ›› Toimintaympäristön puitteiden ja kasvuyritystoiminnan var-haisten rakenteiden luominen Oulun seudulle
 58. 58. Tärkeimmät projektit ja rahoittajat 62 ›› Liiketoimintaosaamisen tehostaminen ›› Kansallisen yhteistyön rakentaminen ja kansainvälisen ver-koston rakentaminen ›› Pääomasijoitusrahaston perustaminen ›› HGV-tapahtumat 3) Oulun seudun hyvinvointiyrittäjyysohjelma, rahoittaja Oulun-seutu ›› Hyvinvointialan yrittäjyyden kehitys ›› Julkisen sektorin ja OWIn yhteistyö toimialan kehittämiseksi ›› Uusia tapahtumakonsepteja, esimerkiksi Oulu 2020
 59. 59. 63 OWIssa työskennelleet henkilöt Toiminnanjohtajat Pasi Sorvisto (2006–2008) Petteri Lahtela (2009) Eeva Kiuru (2010–2014) Muu henkilökunta Katriina Otsamo Aki Karjalainen Anja Vuorikivi Johanna Pikkarainen Marjo Hanhineva Teija Ahola Veera Virta Yoko Keränen Kalevi Virta Mika Ruostesuo Jukka Hauru
 60. 60. OWIssa työskennelleet henkilöt OWIn luottamushenkilöt Hallitus Puheenjohtajat Tapio Tammi, puheenjohtaja 2006–2008 Hannu Ahjopalo, varapuheenjohtaja 2006–2008, puheenjohtaja 2009–2014 Markku Riipinen, varapuheenjohtaja 2009–2014 Hallituksien varsinaiset jäsenet Hannu Ahjopalo Jouni Ihme Timo Jämsä Risto Kimari Keijo Koski Jari Mäki-Runsas Juuso Nissilä Jari Parkkonen Markku Riipinen Sinikka Salo Tero Silvola Timo Takala Tapio Tammi Varajäseninä toiminut lisäksi Jouni Herranen Marita Korhonen Teppo Linden Pasi Parkkila Säätiön koko toiminnan ajan tilintarkastajayhteisönä on toiminut Ernst Young Oy. Vastuullisina tilintarkastajina Risto J Hyvönen (KHT) vuosina 2006–2008 ja vuosina 2006–2014 Jari Karppinen (KHT). 64
 61. 61. OWIssa työskennelleet henkilöt 65 Valtuuskunta Puheenjohtajat Tuija Pohjola, puheenjohtaja 2006–2014 Tuulikki Ukkola, varapuheenjohtaja 2006–2007 Jari Latvala, varapuheenjohtaja 2008–2011 Paavo Vasala, varapuheenjohtaja 2012–2013 Hannu Leskinen, varapuheenjohtaja 2014 Valtuuskuntien varsinaiset ja varajäsenet Kimmo Alaniska Tuomas Alasalmi Lauri Antila Petri Anttila Matti Anttonen Veli-Pekka Cajan Martti Elsilä Lauri Haapanen Helena Heikka Pertti Huuskonen Jouni Ihme Irene Isohanni Henna Isohätälä Tarja Isohätälä Matias Itkonen Matti Johansson Juha Juntunen Kyösti Juujärvi Sanna Kadenius-Ruotsalainen Heli Kaikkonen Pekka Kaisto Jorma Kaitera Risto Kalliorinne Seppo Kangas Ilari Kerola Heikki Keränen Pirjo Koivukangas Jorma Kudjoi Aarne Kultalahti Ville Kämäräinen Tiina Lahdenperä Jari Latvala Raija Laukkanen Martti Launonen Sasu Leskelä Hannu Leskinen Marko Lind Teppo Lindén Mari Lukkarinen Tuomas Marin Seppo Moilanen Riikka Moilanen-Savolainen Vilho Myllylä Jorma Mäkitalo Hilkka Määttä Jouko Möttönen Tuula Palmén Pasi Parkkila Jari Partanen Allan Perttunen Mika Peteri Arto Pietilä Tuija Pohjola Risto Polojärvi Mikko Raudaskoski Markku Riipinen
 62. 62. OWIssa työskennelleet henkilöt Juha Räsänen Milja Saksi Pertti Sankilampi Juhani Saukkonen Terttu Savela Markku Savusalo Seppo Selmgren Tapio Seppänen Pentti Silvola Tero Silvola Juha Similä Seppo Similä Juha Sipilä Raimo Siurua Hannu Säynäjäkangas Timo Takala Tapio Tammi 66 Reijo Tauriainen Juho Toivonen Vesa Tornberg Tapani Turpeinen Tuulikki Ukkola Jouko Uusitalo Samuli Vanhala Paavo Vasala Janne Vepsäläinen Kari Virolainen Antti Vuolteenaho Eero Väätäinen Kim-Peter Waltzer Matti Weckström Arto Ylimartimo Anssi Ylimaula Minna Åman-Toivio Lähteet OWIn toimintakertomukset ja muu raportointimateriaali Haastattelut Tuija Pohjola, OWIn valtuuskunnan puheenjohtaja 2006–2014, kaupun-ginhallituksen jäsen Timo Jämsä, Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan professori, OWIn hallituksen jäsen 2008–2014 Tapio Tammi, OWIn hallituksen pj 2006–2008 sekä valtuuskunnan jäsen 2006–2014, toimitusjohtaja Gamga Oy, toimitusjohtaja Polar Electro Oy 1985–1998 Hannu Ahjopalo, OWIn hallituksen pj 2009–2014 sekä hallituksen jäsen ja varapj 2006-2008 Hannu Säynäjäkangas, OWIn valtuuskunnan jäsen 2006–2014, toimitus-johtaja Fortel Management Oy, Hyvinvointirahaston manageri Pasi Sorvisto, OWIn toiminnanjohtaja 2006–2008, tutkija (pääomasijoi-tustoiminta) Juuso Nissilä, OWIn hallituksen jäsen 2013–2014, perustaja VALKEE Oy

×