Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Anúncio
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP
Próximos SlideShares
GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TM...GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TM...
Carregando em ... 3
1 de 109
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP(20)

Anúncio

Mais de OnTimeVitThu(20)

Último(20)

Anúncio

Báo cáo thực tập: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện : Lê Ngọc Ánh MSSV : 1723402010009 Lớp : D17TC01 Khoá : 2017 - 2021 Ngành : Tài chính ngân hàng Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Mai i
 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của Cô Nguyễn Ngọc Mai. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tôi thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, trong báo cáo tốt nghiệp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của tác giả, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình. Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2020 ii
 3. LỜI CẢM ƠN .. Thời gian học tập dưới mái trường Đại Học Thủ Dầu Một, được sự truyền đạt tận tình của Quý Thầy Cô, bản thân em đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và làm quen với nhiều phương thức học tập. Nhờ vào những nền tảng tri thức này, em đã dễ dàng lĩnh hội những kiến thức mới trong quá trình thực tập để làm hành trang cho em tiếp cận và làm chủ công việc trong tương lai. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Thầy Cô trường Đại học Thủ Dầu Một. Đặc biệt là giảng viên Nguyễn Ngọc Mai – người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Em xin chúc Quý Thầy Cô nhiều sức khỏe và niềm vui trong công tác giảng dạy. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo cùng toàn thể quý anh chị trong Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Việt Á – Chi nhánh Bình Dương, đặc biệt là các anh chị trong bộ phận Phòng khách hàng cá nhân đã tận tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho em học hỏi công việc thực tế, … Cuối cùng, em xin chúc Quý Thầy Cô, ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh chị phòng ban lời chúc sức khỏe và hoàn thành tốt công việc. Em xin chân thành cảm ơn! Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2020 Sinh viên thực hiện Ánh Lê Ngọc Ánh iii
 4. KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 1.Học viên thực hiện đề tài: Lê Ngọc Ánh Ngày sinh: 14/11/1999 MSSV: 1723402010009 Lớp: D17TC01 Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Điện thoại: 0365050114 Email: lengocanh1499@gmail.com 2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số 1493/QĐ-ĐHTDM ngày 01 tháng 10 năm 2020 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): TS. Nguyễn Ngọc Mai 4. Tên đề tài: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 1 03/11/2020 Viết phần mở đầu 2 12/10/2020 Viết chương 1 3 19/10/2020 Viết tiếp chương 1 Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: Không tiếp tục: 4 26/10/2020 Viết chương 2 iv
 5. Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện Nhận xét của CBHD (Ký tên) 5 2/11/2020 Tiếp tục viết chương 2 6 9/11/2020 Viết chương 3 Kiểm tra ngày: Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục: …………………Không tiếp tục: 7 23/11/2020 Tiếp tục viết chương 3 8 30/11/2020 Tiếp tục sửa bài 9 9/12/2020 Hoàn thành bài Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 01 bản để nộp cùng với Báo cáo tốt nghiệp khi kết thúc thời gian thực hiện BCTN. Ý kiến của cán bộ hướng dẫnBình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2020 (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Ánh Lê Ngọc Ánh v
 6. 07 - BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PHIẾU NHẬN XÉT (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Ngọc Ánh MSSV: 1723402010009 Lớp: D17TC01 2. Tên đề tài: Giái pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Mai II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 2. Khả năng ứng dựng của đề tài ............................................................................................................................................ 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 4. Đánh giá về thái độ và ý thức làm việc của sinh viên ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................  Đồng ý cho bảo vệ  Không đồng ý cho bảo vệ Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên) vi
 7. 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Bình Dương, ngày tháng năm 2020 PHIẾU NHẬN XÉT (Dùng cho các thành viên Hội đồng chấm) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Ngọc Ánh MSSV: 1723402010009 .Lớp: D17TC01 2. Tên đề tài: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Mai II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) vii
 8. 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Bình Dương, ngày tháng năm 2020 PHIẾU NHẬN XÉT (Dùng cho các thành viên Hội đồng chấm) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Lê Ngọc Ánh MSSV: 1723402010009 .Lớp: D17TC01 2. Tên đề tài: Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Mai II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) viii
 9. MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... xii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.................................................................... xiii PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................1 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN 4 1.1 KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN.......................................................................................4 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về cho vay Ngân hàng Thương mại...........................4 1.1.1.1 Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại: ........................................4 1.1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại:...............................4 1.1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại..............................6 1.1.2 Hoạt động cho vay mua bất động sản ...........................................................7 1.1.2.1 Khái niệm về bất động sản.........................................................................7 1.1.2.2 Cho vay mua bất động sản.........................................................................8 1.1.2.3 Quá trình hình thành..................................................................................8 1.1.2.4 Sự cần thiết của cho vay mua bất động sản...............................................9 1.1.3 Đặc điểm của cho vay mua bất động sản....................................................10 1.1.4 Nguyên tắc cho vay mua bất động sản........................................................12 1.1.5 Phân loại cho vay mua bất động sản...........................................................12 1.1.6 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay mua bất động sản.........................14 1.1.6.1 Phản ánh doanh số cho vay mua BĐS.....................................................14 1.1.6.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay mua BĐS:............................................14 1.1.6.3 Tỷ lệ nợ xấu..............................................................................................15 1.1.6.4 Chỉ tiêu phản ánh mở rộng loại hình sản phẩm cho vay mua BĐS.........15 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay mua bất động sản........16 1.1.7.1 Nhân tố khách quan: ................................................................................16 1.1.7.2 Nhân tố chủ quan:....................................................................................19 1.1.7.3 Các nhân tố khác:.....................................................................................20 1.1.8 Những rủi ro trong hoạt động mở rộng cho vay mua bất động sản............21 1.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU............................................................................21 ix
 10. CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG....................................................................................25 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG....................................................................................................25 2.1.1 Lịch sử hình thành ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương................25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương...............29 2.1.3 Tình hình nhân sự của ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương..........32 2.1.4 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương 2017 – 2019..........................................................................................................36 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 38 2.2.1 Các phương thức cho vay............................................................................38 2.2.1.1 Tiện ích và điều kiện: ...............................................................................38 2.2.1.2 Thủ tục: ....................................................................................................39 2.2.2 Quy trình cho vay mua bất động sản...........................................................40 2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay mua bất động sản..........................43 2.2.3.1 Chi tiêu phản ánh doanh số cho vay mua bất động sản.....................43 2.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ CVMBĐS .....................................................44 2.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu ......................................................................45 2.3 ĐÁNH GIÁ CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN BẰNG PHÂN TÍCH SWOT: .................................................................................................................46 2.3.1 Điểm mạnh ..................................................................................................46 2.3.2 Điểm yếu .....................................................................................................47 2.3.3 Cơ hội..........................................................................................................48 2.3.4 Thách thức...................................................................................................49 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ .......................................................51 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG TRONG 5 NĂM TỚI.................................................51 3.2 GIÁI PHÁP – KIẾN NGHỊ............................................................................52 x
 11. 3.2.1 Giải pháp .....................................................................................................52 3.2.2 Kiến nghị.....................................................................................................54 3.2.2.1 Kiến nghị đối với các cơ quan Nhà Nước:...............................................54 3.2.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước..................................................55 3.2.2.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Việt Á ........................................................58 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................62 PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 xi
 12. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích BĐS Bất động sản BLDS Bộ luật Dân sự CIC Trung tâm thông tin tín dụng CMND Chứng minh nhân dân CVMBĐS Cho vay mua bất động sản CVTD Chuyên viên tín dụng ĐVKD Đơn vị kinh doanh GDBĐ Giao dịch ban đầu GDV Giao dịch viên GTGT Giá trị gia tăng HĐMB Hợp đồng mua bán HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QHKH Quan hệ khách hàng SYCC Sao y công chứng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần UBND Ủy ban nhân dân xii
 13. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng Số trang Bảng 2.1 Thống kê tình hình nhân sự ngân hàng Việt Á – 33 Chi nhánh Bình Dương Thổng kê tình hình nhân sự theo trình độ, độ tuổi, Bảng 2.2 giới tính của ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình 35 Dương Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 36 Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Bảng 2.4 Tình hình doanh số cho vay mua bất động sản tại 43 Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Bảng 2.5 Tình hình dư nợ cho vay mua bất động sản tại 44 Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Tình hình nợ xấu về hoạt động cho vay mua bất Bảng 2.6 động sản tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình 45 Dương xiii
 14. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình vẽ Tên hình Số trang Hình 2.1 Logo Ngân hàng TMCP Việt Á 27 Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh 29 Bình Dương Hình 2.3 Quy trình cho vay mua Bất động sản tại Ngân hàng 40 Việt Á xiv
 15. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Theo Tạp chí Mặt Trận thuộc Cơ quan của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thống kê tốc độ tăng trưởng dân số của khu vực Châu Á luôn ở mức cao, con số này tăng lên gấp 4 lần trong vòng 1 thế kỷ qua. Tăng trưởng dân số trong tương lai phụ thuộc nhiều vào khả năng sinh sản. Mức sinh toàn cầu được dự báo sẽ giảm từ 2,5 trẻ/phụ nữ trong gian đoạn 2010-2015 xuống còn 2,4 trẻ/phụ nữ vào giai đoạn 2025-2030 và còn 2,0 trẻ/phụ nữ vào giai đoạn 2095-2100. Tuy nhiên, đối với các nước có mức sinh cao thì không có sự chắc chắn trong việc dự báo mức sinh. Ở những nước này, người phụ nữ có trung bình 5 con trở lên trong suốt cuộc đời của họ. Trong số 21 quốc gia có khả năng sinh sản cao, có 19 quốc gia thuộc khu vực châu Phi và 2 quốc gia ở châu Á. Mặc dù, châu Á có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng sinh học, nhưng sự gia tăng dân số nhanh dẫn đến sự thiếu hụt nguồn lực, đồng thời phá hủy những nguồn tài nguyên hiện có. Theo dự báo, dân số châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao trong một thời gian dài, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nguồn lực. Dựa trên các ước tính hiện tại, đến năm 2050, dân số sẽ tăng ở hầu hết các quốc gia trong khu vực châu Á, ngoại trừ ở Nhật Bản và Kazakhstan. Một số quốc gia bao gồm Afghanistan, Nepal và Pakistan sẽ tăng gấp đôi về dân số trong thời gian này, trong khi Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và các quốc gia khác có tỷ lệ tăng trưởng cao đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng dân số thuộc nhóm cao lại là những quốc gia có thu nhập thuộc nhóm thấp, các nước này ít có khả năng xử lý được những áp lực về tài nguyên và các nguồn lực. Và một nhu cầu nữa không thể thiếu đó là nhu cầu về bất động sản, nhà ở. Dân gian có câu “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”, với mức thu nhập trung bình, chi tiêu hàng ngày càng trở nên đắt đỏ, thật khó khăn để tích góp mua được một ngôi nhà, một miếng đất ưng ý. Nắm bắt được nhu cầu cấp bách trên, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã đưa ra gói sản phẩm cho vay mua bất động sản (BĐS). Hoạt động cho vay mua BĐS tuy còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng lại là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển lớn, là hoạt động mang lại mức lợi nhuận cao cho các NHTM nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, xuất phát từ nhu cầu đầu tư BĐS của người dân Việt Nam và cùng từ chính nhu cầu phát triển của mỗi ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để hạn chế được rủi ro nhưng vẫn không ngừng phát triển nghiệp vụ cho vay mua BĐS, đáp ứng triệt để nhu cầu của người dân chính là bài toán khó mà tất cả các NHTM đều muốn tìm ra đáp án tối ưu nhất. 1
 16. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên và thời gian thực tập nghiên cứu tại phòng Khách hàng cá nhân – ngân hàng Việt Á, nên em chọn để tài: “Giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Bình Dương” làm đề tài cho báo cáo thực tập. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng về hoạt động cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Bình Dương. Đánh giá ưu và nhược điểm, cơ hội, thách thức của hoạt động cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. Đưa ra các giải pháp, kết luận, đề xuất và kiến nghị nhằm mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động cho vay mua BĐS của khách hàng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – chi nhánh Bình Dương. Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. Thông tin và số liệu sử dụng trong đề tài được lấy từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. 4. Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu: các văn bản, tài liệu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. Những cuốn sách liên quan về tài chính, các điều luật … Phương pháp xử lí thông tin số liệu: tổng hợp và thống kê các số liệu lấy từ hoạt động của ngân hàng từ năm 2017, 2018, 2019. Diễn dịch lại bằng lời văn từ các hoạt động, công việc mà mình đã quan sát được trong quá trình thực tập. Phương pháp so sánh: So sánh các cơ sở dữ liệu, tỷ trọng, cơ cấu biểu diễn qua các bảng biểu để chúng ta dễ dàng so sánh qua các năm để thấy được mức độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh. Từ đó phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng và đưa ra giải pháp nhằm mở rộng cho vay mua bất động sản. 2
 17. 5. Ý nghĩa đề tài Từ những số liệu thu thập được trong quá trình thực tập đã trình bày được về thực trạng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. Từ đó, nhìn thấy được ưu điểm, nhược điểm, cơ hội và thách thức trong hoạt động cho vay, đưa ra các kiến nghị và giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng. 6. Kết cấu của đề tài Đề tài được chia thành 3 chương với những nội dung chính như sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cho vay mua bất động sản. - Chương 2: Phân tích thực trạng về giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. - Chương 3: Giải pháp – kiến nghị về giải pháp mở rộng cho vay mua bất động sản tại ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương. 3
 18. CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về cho vay Ngân hàng Thương mại 1.1.1.1 Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại: Cho vay là chức năng kinh tế cơ bản hàng đầu của ngân hàng thương mại. Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Theo Quyết định 1627 về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng với khách hàng đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 127/2005/QĐ – NHNN ngày 03/02/2005 và Quyết định 783/2005/QĐ – NHNN ngày 31/05/2005 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam thông qua thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bão lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. 1.1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại: Tại các Ngân hàng thương mại hiện nay có rất nhiều hình thức cho vay khác nhau. Các hình thức này được sắp xếp vào từng nhóm riêng biệt để phù hợp với từng phân đoạn thị trường cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc quản lý các món vay. Ở các ngân hàng thương mại khác nhau do có nhiều yếu tố khác nhau như chiến lược, quy mô vốn, địa bàn… mà cũng có những cách phân loại điển hình như sau: Căn cứ vào thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay đến dưới 12 tháng. - Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 4
 19. dưới 60 tháng. - Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ 60 tháng trở lên. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng: Tư cách của khách hàng: Điều này rất quan trọng, tư cách của khách hàng quyết định thiện chí trả nợ của khách hàng. Nhưng việc thu thập thông tin của nhóm khách hàng khó có thể đầy đủ và chính xác, dẫn tới những quyết định sa lầm, rủi ro tín dụng là điều khó tránh khỏi. - Cho vay có tài sản đảm bảo: là hình thức cho vay mà ngân hàng yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo như quyền sở hữu, quyền sử dụng, khả năng bán, khả năng tài chính của người thứ ba,… - Cho vay không có tài sản đảm bảo: là hình thức cho vay dựa trên uy tín của khách hàng, thường là đối với khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi, tình hình tài chính lành mạnh,… Căn cứ vào phương thức cho vay: - Cho vay từng lần: mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: ngân hàng và khách hàng thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. - Cho vay theo dự án đầu tư: ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống. - Cho vay hợp vốn: một nhóm ngân hàng cùng cho vay với một dự án vay vốn của khách hàng hoặc phương án vay vốn của khách hàng, trong đó có một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp các ngân hàng khác. - Cho vay trả góp: khi vay vốn, ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số dư nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi tín dụng nhất định. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 5
 20. - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: ngân hàng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý ngân hàng. - Cho vay theo hạn mức thấu chi: là việc cho vay mà ngân hàng thỏa thuận bằng văn bản chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng. - Cho vay luân chuyển: là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển hàng hóa. Khi doanh nghiệp mua hàng mà thiếu vốn, ngân hàng có thể cho vay và sẽ thu nợ khi doanh nghiệp bán được hàng. Căn cứ vào mục đích của hoạt động cho vay: - Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp. - Cho vay tiêu dùng cá nhân. - Cho vay bất động sản. - Cho vay nông nghiệp. - Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu. Căn cứ vào hình thức tài trợ của ngân hàng: - Cho vay trực tiếp: ngân hàng trực tiếp cấp vốn cho khách hàng và khách hàng cũng trực tiếp hoàn trả nợ cho ngân hàng. - Cho vay gián tiếp: đây là hình thức cho vay của ngân hàng thông qua tổ chức trung gian như tổ, đội, nhóm,… hay là thông qua người bán lẻ các sản phẩm đầu vào của quá trình sản xuất. 1.1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Đối với ngân hàng thương mại Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế luôn đặt ra mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận. Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh ngoại tệ và hoạt động cho vay vô cùng quan trọng, gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngân hàng. Hoạt động cho vay là nguồn lợi nhuận chính của ngân hàng nhưng nó là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Với tư cách là một trung gian tài chính kinh doanh ngoại tệ với nguyên tắc tiền gửi của khách hàng. Với số vốn huy động được, ngân 6
 21. hàng tiến hành cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự chênh lệch giữa tiền lãi kiếm được và tiền lãi phải trả cho nguồn vốn huy động chính là lợi nhuận của ngân hàng. Tuy còn nhiều hoạt động đem lại lợi nhuận cho ngân hàng nhưng đây là phần chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đối với khách hàng Hoạt động cho vay của ngân hàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn như thiếu hụt vốn, tạo điều kiện để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Các sản phẩm vay da dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng với mức lãi suất hợp lý. Riêng đối với khách hàng doanh nghiệp, khoản tài trợ này của ngân hàng còn góp phần làm tối ưu hóa cơ cấu vốn cho khách hàng. Do sử dụng đòn bẩy tài chính nên các doanh nghiệp sẽ giảm bớt được gánh nặng về thuế và làm tăng lợi nhuận. Đối với nền kinh tế Giữ vai trò là một trung gian tài chính, ngân hàng được xem là cầu nối giữa những người thừa vốn và những người thiếu vốn. Điều này giúp tập trung và phân phối lại nguồn hàng hóa – vật tư – thiết bị, sức lao động… Tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và trang thiết bị nhờ đó nền kinh tế cũng phát triển theo. 1.1.2 Hoạt động cho vay mua bất động sản 1.1.2.1 Khái niệm về bất động sản Xoay quanh vấn để về khái niệm bất động sản, pháp luật của nhiều nước có những cách đưa ra những quan điểm khác nhau, tuy nhiên các nước đều thống nhất ở chổ coi bất động sản gồm đất đai và những tài sản gắn liền với đất đai và có sự phân chia ranh giới về khải niệm bắt động sản và động sản. Theo Điều 517, 518 Bộ Luật Dân sự (BLDS) Cộng hoà Pháp năm 1998, Điều 86, BLDS Nhật Bản năm 1889, thì đưa ra khái niệm "bất động sản là đất đai và những tài sản có liên quan đến đất đai, không tách rời với đất đai, được xác định bởi vị trí địa lý của đất". (BLDS Cộng Hòa Pháp, 1998 ; BLDS Nhật Bản, 1889). Theo Điều 100, BLDS Thái Lan có quy định: “BĐS là đất đai và những vật gắn liền với đất đai, bao gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu đất đai”. (BLDS Thái Lan, 1995). 7
 22. Tuy nhiên theo BLDS Cộng hoà Liên bang Nga 1994 lại quy định: “BĐS là những đối tượng mà dịch chuyển sẽ làm tổn hại đến giá trị của chúng". Luật này còn liệt kê những vật không liên quan gì đến đất đai như “tàu biển, máy bay, phương tiện N vũ trụ..." cũng là các BĐS. (BLDS Cộng hòa Liên bang Nga, 1994) Theo Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nuớc Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) Việt Nam, tại Điều 174 có quy định: “BĐS là các tài sản bao gồm: Đất đai: Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định". (BLDS Cộng hòa XHCN Việt Nam, 2005) Như vậy, với khái niệm bất động sản rất đa dạng và đều có sự quy định cụ thể bằng pháp luật của mỗi nước, theo đó pháp luật của mỗi nước sẽ quy định những hạng mục tài sản nào được đưa vào mục bất động sản và những tài sản nào được đưa vào hạng mục động sản. Quan điểm của cá nhân đưa ra khái niệm về bất động sản là những tài sản không thể dịch chuyển được bao gồm đất đai và các tài sản khác gắn liên với đất. 1.1.2.2 Cho vay mua bất động sản Sản phẩm “Vay mua bất động sản” là dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của (KHCN) mua nhà và đất ở, đất ở, căn hộ (chung cư, nhà tập thể) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hưu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tài sản bảo đảm (TSBĐ) là BĐS hình thành từ vốn vay hoặc BĐS khác của người vay/của bên thứ ba (bảo lãnh). (VAB – Chi nhánh Bình Dương, 2015) 1.1.2.3 Quá trình hình thành Năm 1993 thị trường bất động sản bắt đầu phát triển do Luật Đất Đai và Pháp lệnh về nhà ở ra đời. Nền kinh tế bắt đầu vươn mình đứng dậy, nhà cửa ruộng vườn còn thưa thớt, đất đai vườn tược rộng rãi, người dân không phải lo lắng nhiều về việc xây dựng nhà cửa, hầu hết mọi người đều an cư lạc nghiệp ngay chính trên mảnh đất quê nhà mà rất ít người phải tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, một phần người thì ít mà đất đai ruộng vườn thì nhiều. Nhưng khi thời kì hiện đại hóa công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng, các khu đô thị lớn thu hút một số lượng lớn dân cư đổ về thành thị làm ăn và sinh sống. Mật độ dân số tăng cao các đô thị, thành phố có mật độ dân số tăng 8
 23. lên, đất đai ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó Việt Nam có một nguồn nhân lực lao động trẻ, các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt đầu tư vào Việt Nam, cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp, các tòa nhà cao tầng cùng với các công trình xây dựng ngày càng mọc lên nhiều hơn. Nền kinh tế tăng trưởng ổn định tạo điều kiện cho thu nhập của người dân tăng cao, chất lượng đời sống bắt đầu ổn kéo theo đó là nhu đầu bất động sản. Nhu cầu đó trở nên khó khăn khi mà đất đai thì càng ngày càng thu hẹp, giá đất thì ngày một leo thang, dù cho thu nhập tăng nhưng tích góp đủ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để mua một mảnh đất để xây nhà hoặc đầu tư kinh doanh là một điều khó khăn phải mất một khoảng thời gian dài. Nhận thấy được nhu cầu cấp thiết của người dân, các NHTM đã đua nhau tung ra sản phẩm cho vay mua bất động sản và ngày càng cải thiện, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của người dân. 1.1.2.4 Sự cần thiết của cho vay mua bất động sản Đối với các NHTM: Cho vay là nghiệp vụ quan trọng nhất của NHTM mang lại lợi nhuận cao. Thị trường cho vay mua BĐS là phân đoạn thị trường khá mới, được đánh giá là tiềm năng, khi mà các khu đô thị, các trung tâm mới được triển khai xây dựng, thu nhập cung như nhu cầu của người dân ngày một tăng cao. Hơn nữa cho vay mua bất động sản chiếm tỉ trọng lớn trong cho vay tiêu dùng với quy mô khá lớn và mức lãi suất rất là cao, là nguồn thu lớn của ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay mua bất động sản còn giúp ngân hàng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, góp phần phân tán rủi ro, thu hút khách hàng nhiều hơn. Ngoài ra, hoạt động cho vay mua bất động sản ra đời đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân, khiến cho người dân tin tưởng vào ngân hàng, tạo cho người dân thói quen tiếp cận các dịch vụ, tiện ích sản phẩm của ngân hàng. Đồng thời phát triển được nhiều sản phẩm liên kết như cho vay mua ô tô, cho vay du học, cho vay sản xuất kinh doanh. Phát triển cho vay bất động sản giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng mình, giúp ngân hàng có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu khách hàng nhằm tăng khả năng huy động vốn của ngân hàng. (Mai Văn Bạn, 2011) Đối với xã hội: Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội. Gia đình có ổn định thì xã hội mới phát triển được. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay mua bất động sản còn có ý nghia 9
 24. hết sức quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng bởi sự tham gia vào thị trường của các NHTM tạo được những đòn bẩy quan trọng kích thích nền sản xuất phát triển và là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản phát triển do nhu cầu về vốn là yếu tố quan trộng, thúc đẩy cung cầu thị trường nhà đất phát triển, thúc đẩy quá trình đô thị hóa đất nước. (Mai Văn Bạn, 2011) Như vậy nghiệp vụ cho vay mua bất động sản ra đời có ý nghĩa quan trọng đối với môi người dân Việt Nam, với các NHTM và với toàn xã hội. 1.1.3 Đặc điểm của cho vay mua bất động sản Cho vay mua bất động sản (CVMBĐS) là một trong các loại hình cho vay tiêu dùng nên nó mang các đặc trưng của cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, chính nhưng đặc điểm riêng của đối tượng được tài trợ mà CVMBĐS có nhưng đặc điểm khác biệt so với những loại hình khác. - Quy mô khoản vay: Quy mô của các khoản CVMBĐS thường lớn hơn nhiều so với quy mô trung bình của các khoản vay tiêu dùng thông thường. - Thời gian cho vay: Cho vay mua bất động sản là loại hình tín dụng tiêu dùng có kỳ hạn dài nhất, giao động từ 10 năm cho đến 30 năm. - Tài sản đảm bảo: Khi mua bất động sản, khách hàng thường thế chấp bằng chính bất động sản đó hoặc bất động sản khác tùy theo quy định riêng của từng ngân hàng. - Rủi ro: CVMBĐS chứa đựng rủi ro tiềm ẩn rất cao mà chủ yếu là rủi ro tín dụng, là rủi ro khách hàng không trả được nợ gốc, lãi, hoặc cả gốc và lãi đúng hạn gây tổn thất cho ngân hàng. Do nguồn trả nợ của khách hàng lấy từ thu nhập thường xuyên, nên ngân hàng sẽ gặp rủi ro khi chu kỳ kinh tế thay đổi theo chiều hướng bất lợi, hay khi khách hàng bị mất việc, tai nạn giao thông… Mặt khác, thời gian cho vay kéo dài, mọi biến cố đều có thể xảy ra nên rủi ro ngân hàng gặp phải là rất cao mà ngân hàng không thể dự đoán trước. Thị trường bất động sản mang tính chu kỳ, mỗi giai đoạn khủng hoảng sẽ kéo dài nhiều năm dẫn đến giá cả có thể biến động, trong khi đó tài sản đảm bảo vay thường chính là bất động sản mà khách hàng vay mua nên trong trường hợp ngân hàng muốn xử lý tài sản đảm bảo sẽ rất khó khăn. Chất lượng thông tin tín dụng 10
 25. ít, thông tin thu được chủ yếu là do ngân hàng cung cấp nên họ có thể đưa ra các thông tin không chính xác, dẫn đến quyết định cấp tín dụng sai. Trong tình hình thị trường bất động sản giảm mạnh, đa phần các ngân hàng đều hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, việc siết chặt tín dụng trong lĩnh vực này trong khi các dự án bất động sản phần lớn phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng đã dẫn đến các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản căn hộ, nhà chung cư bị chậm tiến độ, các dự án chưa hoàn thành nên chưa thể bàn giao cho khách hàng, nguồn vốn không lưu chuyển được, các công ty kinh doanh địa ốc, xây dựng dự án không có tiền để trả nợ ngân hàng làm tăng rủi ro cho ngân hàng trong việc thu hồi nợ. Đối với các khoản cho vay bất động sản kỳ hạn thường dài (có khi đến 25 năm) với mức lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần trong khi tình hình vốn huy động thường là ngắn hạn. Như vậy xét về mặt thời gian và rủi ro, với tình hình biến động lãi suất nhanh như hiện nay, giả sử nếu lãi suất huy động tăng cao trong khi thời gian điều chỉnh lãi suất đối với khách hàng chưa đến hạn sẽ làm cho ngân hàng gặp phải rủi ro về lãi suất. Khi khách hàng không trả được nợ, ngân hàng buộc phải thanh lý tài sản đảm bảo của người vay. Tuy nhiên khó khăn ngân hàng thường gặp phải đó là việc thanh lý tài sản đảm bảo, bởi tài sản đảm bảo là bất động sản là loại tài sản mà tính thanh khoản không cao, giá biến động liên tục nên rất khó bán. Do đó trước khi chovay ngân hàng buộc phải thẩm định khách hàng thận trọng, hạn chế tối đa việc phảithanh lý tài sản đảm bảo. Một rủi ro nữa mà ngân hàng có thể gặp phải khi cho vay bất động sản đó là rủi ro về mặt đạo đức, khi mà khách hàng cấu kết với người bán, làm các giấy tờ giả, cố tình lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. - Lãi suất khoản vay: Thường là rất cao và thả nổi theo từng năm do rủi ro lớn và chi phí họat động cao, bao gồm chi phí huy động vốn trong dài hạn chi phí thẩm định, chi phí định giá tài sản đảm bảo và điều chỉnh kịp thời theo nhưng biến động thị trường, chi phí bù đắp rủi ro… 11
 26. - Phương thức cho vay: Theo Điều 16, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN “Cho vay từng lần là mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng”. 1.1.4 Nguyên tắc cho vay mua bất động sản - Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. - Khách hàng vay vốn sử dụng đúng mục đích như đã cam kết trong hợp đồng vay vốn. Nếu có những hành vi sai trái trong quá trình sử dụng vốn thì khách hàng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. - Nguyên tắc này đề ra nhằm đảm bảo cho các ngân hàng thương mại tồn tại và hoạt động một cách bình thường. Vì nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là vốn huy động. Đó là một bộ phận tài sản của các chủ sở hữu mà ngân hàng tạm thời quản lí và sử dụng, ngân hàng cũng có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng nếu họ yêu cầu. - Nếu các khoản tín dụng không được hoàn trả đúng hạn thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả của ngân hàng. 1.1.5 Phân loại cho vay mua bất động sản - Việc phân loại cho vay bất động sản sẽ có những cách khác nhau, tuy nhiên nếu căn cứ vào mục đích vay bất động sản được chia thành 2 mảng chính: cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng bất động sản. - Mảng cho vay kinh doanh bất động sản dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp để tài trợ cho các dự án bất động sản như xây khu đô thị mới, khu thương mại, khu căn hộ chung cư … - Mảng cho vay tiêu dùng bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân để tài trợ cho nhu cầu về nhà ở như xây dựng, mua đất nền, mua nhà … và đây cũng chính là mảng đề tài muốn hướng đến. - Căn cứ Công văn 5659/NHNN-CSTT về các loại hình tín dụng bất động sản gồm có: + Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh + Xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất + Xây dựng khu đô thị mới + Xây dựng trung tâm thương mại 12
 27. + Xây dựng cao ốc cho thuê + Xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở + Xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán + Quyền sử dụng đất + Đầu tư, kinh doanh BĐS khác - Cho vay theo thời hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn). + Cho vay ngắn hạn: Là các hợp đồng vay dưới 12 tháng. Thường sử dụng để bù đắp vốn trong kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân. (Nguyễn Minh Kiều, 2011). + Cho vay trung hạn: Là hợp đồng vay từ 12 tháng đến 5 năm. Thường sử dụng để mua sắm tài sản cố định, xây dựng nhà xưởng hoặc đầu tư trang thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất. (Nguyễn Minh Kiều, 2011). + Cho vay dài hạn: Là hợp đồng vay từ 5 năm trở lên và có thể kéo dài đến 40 năm. Thường sử dụng để xây dựng nhà ở, các công trình,… (Nguyễn Minh Kiều, 2011). Quy chế cho vay mua bất động sản: Theo quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN, đã cho phép các tổ chức tín dụng thực hiện các loại hình cho vay hợp pháp, trong đó có nêu rõ ở phần điều kiện vay vốn là: Khách hàng có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. Những điều khoản trong quy chế cho vay này mang tính chặt chẽ và logic, phần nào đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay tiêu dùng và cho vay mua nhà, mua bất động sản của các ngân hàng thương mại. Ngoài những quy định trực tiếp trên, hoạt động cho vay mua nhà còn chịu ảnh hưởng gián tiếp của các quy định về thủ tục đảm bảo tiền vay, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm được căn cứ ở Nghị định số 178/1999/NĐ-CP và Nghị định số 85/2002/NĐ-CP. Những quy định trên mang tính gián tiếp đến hoạt động cho vay mua bất động sản nhưng thực tế nó ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay như thời gian giải quyết món vay, quy trình phải phức tạp hơn, chặt chẽ hơn. 13
 28. 1.1.6 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay mua bất động sản 1.1.6.1 Phản ánh doanh số cho vay mua BĐS Chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay mua bất động sản: Doanh số cho vay mua bất động sản (DSCV): Là tổng số tiền mà ngân hàng cho vay mua BĐS trong kỳ, nó phản ánh một cách khái quát về hoạt động cho vay mua BĐS của ngân hàng trong một thời kỳ nhất định, thường tính theo năm tài chính. (Nguyễn Minh Kiều, 2011). Tỷ lệ tăng trưởng DSCV = DSCV năm nay − DSCV năm trước x 100% DSCV năm trước Chỉ tiêu này cho biết tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay mua BĐS năm nay so với năm trước. Khi chỉ tiêu này tăng lên, nó thể hiện rằng doanh số cho vay mua BĐS qua các năm của ngân hàng tăng lên tương đối. Mở rộng doanh số cho vay mua BĐS là kết quả của sự gia tăng về giá trị món vay và số lượng khoản vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này thể hiện ro nhất tốc độ mở rộng cho vay mua BĐS, nguồn vốn NH phục vụ trong hoạt động cho vay mua BĐS càng lớn thì nhu cầu vay của KH ngày một tốt hơn, bên cạnh đó cho thấy khả năng tăng lợi nhuận từ NH. Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng về tỉ trọng: Doanh số CVMBĐS Tỉ trọng = Doanh số cho vay x 100% Chỉ tiêu này cho biết doanh số của hoạt động cho vay mua bất động sản (CVMBĐS) chiểm tỉ lệ bao nhiêu trong tỏng doanh số của hoạt dộng cho vay của ngân hàng. Khi tỉ trọng CVMBĐS tăng lên qua các năm, chứng tỏ tỉ lệ CVMBĐS trong hoạt động cho vay tăng lên và đánh giá được hoạt động CVMBĐS mở rộng. 1.1.6.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay mua BĐS: Dư nợ cho vay mua bất động sản là: là số tiền mà khách hàng đang nợ ngân hàng tại một thời điểm. Chỉ tiêu này thường được sử dụng kết hợp với chỉ tiêu doanh số cho vay mua bất động sản nhằm phản ánh tình hình mở rộng cho vay mua bất động sản của ngân hàng. (Nguyễn Minh Kiều, 2011) Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ = Dư nợ năm nay − Dư nợ năm trước x 100% Dư nợ năm trước 14
 29. Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng. Phản ánh về sự da dạng về loại hình CVMBĐS mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng như: mua nhà và đất ở, đất ở, căn hộ chung cư, nhà tập thể,… Những lọai hình cho vay mua BĐS phản ánh khả năng mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động CVMBĐS của ngân hàng đó. Phản ánh sự đa dạng về cách thức mà ngân hàng cung cấp dịch vụ CVMBĐS, khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng của ngân hàng. Khi loại hình cho vay này được mở rộng thì sẽ thỏa mãn tốt các nhu cầu, mong muốn của khách hàng, qua đó cũng thể hiện hoạt động CVMBĐS của ngân hàng ngày càng phát triển. 1.1.6.3 Tỷ lệ nợ xấu Nợ xấu là: các khoản tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay nhưng khi đến hạn thu hồi nợ lại không thể đòi được do yếu tố chủ quan từ chính phía khách hàng như doanh nghiệp, tổ chức vay tín dụng làm ăn thua lỗ, phá sản dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán khoản nợ đã vay của ngân hàng khi đến kỳ hạn. (Nguyễn Minh Kiều, 2011) Tổng nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ x 100% Tỷ lệ nợ xấu dùng để phân tích thực chất tình hình chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng càng kém và ngược lại. 1.1.6.4 Chỉ tiêu phản ánh mở rộng loại hình sản phẩm cho vay mua BĐS Là chỉ tiêu mà phản ánh sự đa dạng về loại khách hàng mà ngân hàng cho vay mua BĐS như: Khách hàng là cá nhân: trong nhóm khách hàng là cá nhân thì có những cá nhân có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao … mỗi cá nhân có mục đích vay tiền của ngân hàng để mua BĐS với quy mô khác nhau. Từ đó tạo nên sự đa dạng cho hoạt động cho vay mua bất động sản. Khách hàng là các công ty BĐS tư nhân: hầu hết mức vốn vay khá cao. Họ vay tiền để đầu tư mua BĐS vào các mục đích khác nhau như mua BĐS để làm dự án, vay BĐS để cho thuê và làm văn phòng… 15
 30. Khách hàng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, vì vậy cần mở rộng và tiếp cận mới có thể mở rộng hoạt động cho vay bất động sản của ngân hàng. Chỉ tiêu này tăng lên chứng tỏ ngân hàng đã thực sự quan tâm tới nhu cầu của người dân và ngày càng phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó. Để tăng chỉ tiêu này, ngân hàng cần dùng nhiều chiến lượt marketing, đồng thời cải tiến sản phẩm, hình thành các sản phẩm mới để thu hút những nhóm khách hàng mới và giữ chân những khách hàng mới. Như vậy chỉ tiêu mở rộng về khách hàng vay mua BĐS chỉ thực hiện khi ngân hàng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu mở rộng loại hình sản phẩm cho vay mua BĐS. 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay mua bất động sản Hoạt động CVMBĐS nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Có thể chia các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động CVMBĐS ra thành hai nhóm nhân tố: các nhân tố khách quan và các nhân tố chủ quan. Để có thể mở rộng và phát triển hoạt động CVMBĐS thì ngân hàng cần tìm hiểu tới sự biến động của những nhân tố này. 1.1.7.1 Nhân tố khách quan: Môi trường vĩ mô: - Môi trường kinh tế: bao gồm những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu nhập, thanh toán, chi tiêu, nhu cầu về vốn và tiền gửi của dân cư. Môi trường kinh tế là một nhân tố liên tục biến động, nó bao gồm tình hình hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế và được đánh giá bằng các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế: khi nền kinh tế tăng trưởng, mức sống của người dân được nâng cao, thu nhập cao hơn và ổn định, do đó nhu cầu về tiêu dùng của dân cư cung trở nên phong phú và da dạng hơn. Vì vậy nhu cầu vay mua BĐS hay tiêu dùng cá nhân cung trở nên phong phú và đa dạng hơn. Vì vạy nhu cầu vay mua BĐS hay tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình se tăng lên do người dân yên tâm và tin tưởng rằng trong tương lai thu nhập và các điều kiện kinh tế khác sẽ cao và thuận lợi. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, thu nhập của người dân giảm sút, làm cho nhu cầu chi tiêu giảm theo và người dân trở nên bi quan hơn và có tâm lý ngại vay ngân hàng hơn kéo theo nhu cầu vay mua BĐS cũng giảm theo. 16
 31. + Lãi suất: Khi lãi suất trên thị trường tăng thì lãi suất CVMBĐS của các NHTM cũng tăng cao, làm chi phí mua tăng lên, nhu cầu vay mua của khách hàng giảm, ảnh hưởng tới hoạt động CVMBĐS của ngân hàng. + Lạm phát: Nền kinh tế xảy ra lạm phát cho đồng tiền bị mất giá. Lúc này người dân không thích gửi tiền vào ngân hàng. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng gặp khó khăn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động cho vay nó chung và CVMBĐS nói riêng. + Thị trường bất động sản: Thị trường phát triển thì người dân càng dê dàng tiếp cận và mua nhiều hơn. + Thu nhập của dân cư: Tăng cao kéo theo nhu cầu mua BĐS tăng, nhu cầu vốn đáp ứng cho nhu cầu mua BĐS lớn làm cho hoạt động CVMBĐS phát triển mạnh và ngược lại. - Môi trường chính trị - pháp luật: + Tình hình chính trị quốc gia: Luôn là một vấn đề lớn ảnh hưởng tới việc CVMBĐS của các NHTM. Sự ổn định chính trị luôn là yếu tố đầu tiên để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản của nước ta, cở sở hạ tầng phát triển. Tạo điều kiện cho nghiệp vụ CVMBĐS của ngân hàng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. + Pháp luật: Pháp luật điều chỉnh mọi quan hệ kinh tế cũng như xã hội. Mọi thành phần kinh tế đều có quyền tự do kinh doan nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Hoạt động CVMBĐS của NHTM cũng phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, luật dân sự và đặc biệt là luật về bất động sản cung như các quy định về đảm bảo tiền vay bằng bất động sản. Linh vực bất động sản luôn nhạy cảm và thường trong tình trạng không ổn định. Nếu như các văn bản pháp luật quy định không rõ ràng, đầy đủ sẽ tạo ra nhưng khe hở gây rắc rối và tổn hại đến lợi ích của các bên tham gia quan hệ tín dụng, hạn chế sự phát triển của loại hình dịch vụ CVMBĐS. Ngược lại, sự chặt chẽ đồng bộ, chính xác và công bằng về quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thì sẽ góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo tính trật tự và ổn định của thị trường để hoạt động CVMBĐS cũng như các hoạt động kinh tế xã hội khác được phát triển thuận lợi và có hiệu quả. 17
 32. - Môi trường văn hóa xã hội: + Trình độ dân trí: Dân trí của người Việt Nam còn tương đối thấp, đâ cũng là một trở ngại lớn cho việc mở rộng CVMBĐS của các NHTM trong nước. Hiện tại CVMBĐS ở nước ta chỉ tập trung ở những thành phố lớn, nơi mà người dân có trình độ học vấn tương đối cao, thu nhập và nhu tiêu dùng nhiều. + Thói quen: Tiêu xài tiền mặt, không quen thanh toán qua thẻ của người dân Việt Nam khá nhiều. + Tâm lý: Người Việt Nam là e ngại vay mượn, sống đúng với kinh tế của gia đình mình. + Dân số: Tăng dân số, kết cấu dân số trẻ sẽ có nhu cầu cao hơn so với những khu vực có dân số già và dân cư thưa thớt. - Môi trường công nghệ: bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ mới, thiết kế sản phẩm mới và cơ hội thị trường mới. Đây được 18han1818 yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh cho các NHTM. Vì vậy các ngân hàng phải nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh của mình. Đặc biệt là công nghệ thẻ, các phần mềm xử lý nghiệp vụ… giúp ngân hàng giải quyết công việc một cách hiệu qua, nhanh chóng và an toàn, tiết kiệm thời giạn cho ngân hàng và khách hàng. - Đối thủ cạnh tranh: + Trực tiếp: Là những tổ chức tài chính hoạt động trong cùng lĩnh vực, cũng chia sẻ lợi nhuận với ngân hàng như: các ngân hàng khác, các công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân. Các tổ chức tài chính luôn ganh đua và dùng mọi biện pháp để tạo lợi thế cạnh tranh, xâm nhập thị phần cua nhau. Các đối thủ luôn đa dạng hóa kinh doanh , tung sản phẩm mới , các hình thức CVMBĐS mới để thu hút khách hàng , tạo môi trường cạnh tranh và cùng khốc liệt. + Tiềm ẩn: là các tổ chức tài chính sắp hình thành, hoạt động trong cùng một lĩnh vực ngân hàng, như các ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài hay các ngân hàng thương mại cổ phần sắp thành lập. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có những lợi thế của người đi sau là tránh được những sai lầm mà các ngân hàng đi trước đã gặp phải, do đó cũng góp phần làm cho môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. - Khách hàng: + Tư cách đạo đức của khách hàng: Thể hiện thiện chí trả nợ của khách hàng. Khi khách hàng có khả năng tài chính tốt nhưng không có thiện chí trả nợ thì ngân 18
 33. hàng cũng khó khăn thu hồi được các khoản cho vay. Khi đó rủi ro hoạt động CVMBĐS mang lại cho ngân hàng sẽ rất cao, các ngân hàng khó khăn mở rộng CVMBĐS. + Khả năng tài chính của khách hàng: quyết định đến khả năng trả nợ tiền vay cho ngân hàng. Một khách hàng có khả năng tài chính tốt sẽ đảm bao cho khoản vay của ngân hàng được an toàn do khả năng thu hồi nợ cao. Vì vậ, trong CVMBĐS ngân hàng luôn được quan tâm đến khả năng tài chính của khách hàng, mức thu nhập, sự ổn định… ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng. 1.1.7.2 Nhân tố chủ quan: - Nguồn lực về tài chính: + Vốn tự có: Là những giá trị tiền tệ do ngân hang tạo lập được và thuộc quyền sở hữu của ngân hàng. Vốn tự có chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng nhưng có vai trò hết sức quan trọng. Nó được xem như một cái đệm để chống đỡ sự giảm giá trị tài sản. Có của ngân hàng, giúp ngân hàng thoát khỏi tình trạng thiếu khả năng chi trả và phá sản. Nó quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng cũng như góp phần làm tăng lòng tin, hình ảnh, uy tín của ngân hàng với khách hàng. Như vậy, việc huy động vốn của ngân hàng sẽ tốt hơn, tạo nguồn vốn CVMBĐS nhiều hơn và ngược lại. + Khả năng huy động vốn: khi quy mô huy động vốn lớn, ngân hàng có khả năng cho vay ra càng nhiều. Nếu chi phí huy động vốn thấp thì ngân hàng sẽ có điều kiện cho khách hàng vay với lãi suất cạnh tranh. Điều này tạo thuận lợi cho ngân hàng mở rộng tín dụng nói chung và CVMBĐS nói riêng. Đối với khoản CVMBĐS đòi hỏi nguồn vốn có kì hạn dài, do đó để phát triển hoạt động ngân hàng phải có tiềm lực về nguồn vốn dài hạn và cả nguồn vốn ngắn hạn thường xuyên. Ngoài ra công tác marketing, tư vấn, gặp gỡ, tìm hiểu khách hàng, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ vay vốn, giới thiệu các tiện ích của loại sản phẩm CVMBĐS của ngân hàng sẽ góp phần quan trọng trong việc quyết định khả năng thu hút lượng lớn khách hàng tạo ra những thay đổi trong hoạt động CVMBĐS. - Chính sách tín dụng và cơ chế cho vay mua bất động sản: Mỗi ngân hàng có một chính sách tín dụng riêng, bao gồm các yếu tố hạn mức cho vay đối với mỗi khách hàng, kì hạn khoản vay, lãi suất cho vay, mức lệ phí, 19
 34. các thủ tục vay, tài sản đảm bảo…tất cả các yếu tố đó tạo nên đặc tính riêng cho từng sản phẩm cho vay của mỗi ngân hàng, có thể tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến khả năng mở rộng hoạt động tín dụng cũng như họa động CVMBĐS của ngân hàng. Nếu ngân hàng có chính sách tín dụng mở rộng tang cho vay, chấp nhận rủi ro để đạt được lợi nhuận cao hơn thì sẽ thuận lợi cho việc mở rộng CVMBĐS. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần chú ý đến chất lượng của hoạt động cho vay. Nếu ngân hàng có chính sách thắt chặt, đặt mục tiêu an toàn cao hơn lợi nhuận thì việc mở rộng cho vay nói chung và CVMBĐS nói riêng sẽ gặp khó khăn hơn. - Trình độ của cán bộ, nhân viên tín dụng: Cán bộ tín dụng là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thẩm định khách hàng. Một ngân hàng có đội ngũ cán bộ tín dụng giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng động, nhiệt tình sẽ nâng cao chất lượng cho vay nói chung và CVMBĐS nói riêng, tạo được uy tín cho ngân hàng, giúp ngân hàng thành công trong công việc kinh doanh cũng như mở rộng CVMBĐS thuận lợi hơn. - Quá trình thẩm định: Việc thẩm định nhằm rút ra những kết luận chính xác về khách hàng, tính khả thi, khả năng trả nợ và những rủi ro có thể xảy ra khi quyết định cho vay hay từ chối cho vay. Công tác thẩm định ảnh hướng rất lớn đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Nếu việc thẩm định được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc chặt chẽ với chất lượng cao sẽ mang lại các quyết định chính xác, hạn chế rủi ro, đảm bảo khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận cho ngân hàng. Quá trình thẩm định hiệu quả, không rườm rà là một trong những phương thức rất hiệu quả để lôi kéo khách hàng. Một hệ thống các thang điểm, chỉ tiêu đánh giá khách hàng một cách khoa học, đơn giản nhưng hợp lý là yếu tố quyết định đến chất lượng thẩm định, chất lượng khoản vay. Trong việc thẩm định khách hàng và đặc biệt là thẩm định tài sản đảm bảo thì hiện nay các ngân hàng ở Việt Nam còn đang gặp nhiều khó khăn. 1.1.7.3 Các nhân tố khác: Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động cho vay cũng có ảnh hưởng sâu sắc tới việc thu hút khách hàng cũng như tới mục tiêu mở rộng CVMBĐS. Với một cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, phù hợp sẽ đáp ứng kịp thời các nhu cầu 20
 35. của khách hàng, tạo sự thuận tiện, thoải mái trong việc giao dịch. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác marketing trong lĩnh vực cho vay mua nhà, xây dựng một hệ thống thu nhập và xử lý thông tin về khách hàng đem lại hiệu quả cao cho hoạt động điều tra và thẩm định khách hàng, từ đó giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút được nhiều khách hàng hơn. 1.1.8 Những rủi ro trong hoạt động mở rộng cho vay mua bất động sản Rủi ro về đạo đức nhân viên: Là khi nhân viên tín dụng không làm đúng quy trình cho vay đối với các mối quan hệ thân quen, từ đó thông tin của khách hàng không chính xác, dẫn đến các khoản nợ gốc và lãi của khách hàng không thể chi trả. Hoặc nhân viên làm giả hồ sơ khách hàng, chiếm dụng vốn của ngân hàng. Rủi ro trong quá trình thẩm định hồ sơ khách hàng: Thông tin không chính xác từ nhân viên thu thập và khách hàng trong quá trình kê khai hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Từ đó ngân hàng giải ngân cho vay không đúng người, hoặc sau khi vay khách hàng không có khả năng trả nợ. Rủi ro về tài sản và trả nợ: Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều có dịch vụ cho vay mua bất động sản chấp nhận cho khách hàng dùng chính bất động sản đó để thế chấp, việc cho khách hàng vay vốn và được thế chấp ngân hàng phải chấp nhận rủi ro về tài sản. Rủi ro về lãi suất: lãi suất ngoài thị trường luôn luôn biến đổi còn lãi suất trong ngân hàng cho khách hàng vay mua bất động sản là một mức lãi suất cố định. Vì vậy hiện nay các ngân hàng đã ứng phó với lãi suất thả nỗi và lãi suất cố định tùy thỏa thuận với khách hàng. 1.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trần Văn Thuyên (2015) với đề tài “Phân tích hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Đông Sài Gòn” trong bài luận tác giả Trần Văn Thuyên đề cập đến các vấn đề liên quan về hoạt động tín dụng cho vay mua bất động sản. Tác giả trình bày cơ sở lý luận chung về hoạt động cho vay mua bất động sản, trình bày các chính sách tín dụng với hoạt động cho vay bất động sản đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân đội, nêu ra rõ những quy định về chính sách với khách hàng vay và những chính sách hỗ trợ cho hoạt động cho vay mua bất động sản. Để phân tích rõ hơn về hoạt động cho vay mua bất động sản của ngân hàng, tác giả phân tích tới tính cạnh tranh trong và ngoài nước của ngân hàng Quân Đội nói chung và ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đông Sài Gòn nói riêng. Từ đó phân tích đến doanh số cho 21
 36. vay, thu hồi nợ, nợ quà hạn đối với hoạt động cho vay bất động sản. Đứng trước những khó khăn cũng như hạn chế trong hoạt động cho vay mua bất động sản tác giả đã đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định dự án bất động sản như hình thành cơ sở định giá độc lập, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thẩm định. Đồng thời kiến nghị với cơ quan nhà nước đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức và cá nhân, ban hành văn bản pháp luật quy định phương pháp trình tự thủ tục định giá bất động sản thế chấp,… Ngô Thị Phương Thảo (2011), với nghiên cứu “Định giá Bất động sản thế chấp trong các ngân hàng thương mại Việt Nam” về thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá bất động sản. Tác giả tập trung nghiên cứu vào những mục tiêu như hệ thống hoá về mặt lý luâṇ liên quan đến định giá bất động sản. Từ đó đánh giá khái quát thực trạng công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng, thực hiện định giá bất động sản thế chấp trong Ngân hàng TMCP Việt Nam. Nhận thức được thực trạng đó tác giả đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiên hơn công tác định giá bất động sản. Tác giả có những định hướng rõ ràng trong chiến lược hoàn thiện công tác định giá bất động sản cụ thể trong thời gian tới các NHTM Việt Nam cần định hướng hoàn thiện định giá bất động sản thế chấp trong hoạt động cho vay của các NHTM, dự báo nhu cầu định giá bất động sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, cần tiếp tục mở rộng nghiệp vụ cho vay có bảo đảm bằng tài sản trên quan điểm giảm thiểu rủi ro và an toàn hoạt động của ngân hàng. Tiếp tục gia tăng tỷ trọng tín dụng có tài sản đảm bảo là bất động sản trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng, mở rộng đa dạng hóa các loại tài sản đảm bảo thế chấp khác để mọi khách hàng đều có thể tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Tác giả còn có đề cập đến giải pháp hoàn thiện là xây dựng một hệ thống thống nhất trong hoạt động tín dụng cả về tổ chức lẫn quy trình và vận dụng các phương pháp định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng. Kết hợp và phát triển gắn liền với việc xây dựng chính sách phát triển thị trường tín dụng BĐS tại Việt Nam nói riêng trong khu vực nói chung. Nguyễn Thị Thanh Thư (2018), với nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách cho vay bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả đã đưa ra những định nghĩa cơ bản về cho vay bất động sản, chính sách cho vay bất động sản và những yếu tố tác động lên những chính sách này ở các NHTM Việt Nam. Những nhận định này là nền tảng cho những cơ sở lý luận được hình thành. Qua quá trình phân tích chi tiết chính sách cho vay bất động sản của ngân hàng dựa trên từng yếu tố chi tiết. Chương ba của luận văn đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh một cách rõ nét về chính sách cho vay bất động sản của các ngân hàng hiện nay và những đánh giá về mặt hiệu quả của quá trình thực hiện các 22
 37. chính sách này tại các ngân hàng. Tác giả đã đưa ra những dữ kiện thực tế định hướng cho những dự đoán xu hướng trong tương lai. Từ những dự đoán và thực trạng này, những giải pháp từ phía trong và phía ngoài ngân hàng đã được đưa ra để xây dựng một chính sách chặt chẽ trong ngân hàng và môi trường bất động sản lành mạnh làm nền tảng để chính sách ngân hàng hoạt động tốt, hiệu quả và minh bạch. Phan Thị Thanh Tâm (2012), với đề tài “Phân tích hoạt động cho vay thế chấp bất động sản của ngân hàng Eximbank chi nhánh Quận 4” tác giả khẳng định một trong những vấn đề giúp cho hoạt động cho vay của ngân hàng có hiệu quả và mang tính cẩn thận là biện pháp đảm bảo tiền vay do pháp luật điều chỉnh và quy chế của ngân hàng quy định. Do đó, mục tiêu nghiên cứu của tác giả là tìm hiểu các biện pháp đảm bảo tiền vay đang được pháp luật điều chỉnh và quy định, cụ thể hơn là bằng bất động sản thế chấp tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Quận 4. Thông qua việc tìm hiểu các hoạt động, quy trình và kết quả của biện pháp cho vay có đảm bảo bằng bất động sản thế chấp, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu, so sánh, dự báo và các phương pháp thẩm định giá bất động sản để đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn đang gặp phải của hoạt động này. Đỗ Thế Thành (2015), với nghiên cứu “Quản trị rủi ro trong định giá tài sản đảm bảo là bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tây Hà Nội” đã đề cập đến vấn đề quản trị những rủi ro có thể sảy ra trong quá trình quản lý tài sản đảm bảo là bất động sản tại ngân hàng. Tác giả đã chỉ ra những rủi ro khách quan và chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đế quá trình quản lý tài sản đảm bảo của khoản vay tín dụng. Bao gồm rủi ro về mặt pháp lý, rủi ro về hiện trạng BĐS thế chấp, rủi ro phát sinh trong giao đoạn định giá BĐS, rủi ro phát sinh trong giao đoạn quản lý BĐS. Tác giả đề ra nhiều giải pháp như thường xuyên cập nhật các quy định điều chỉnh hoặc bổ sung của Pháp luật và các tình huống phát sinh thực tế, mở rộng thêm các công ty hoặc tổ chức độc lập có chuyên môn trong việc xác thực hồ sơ tài sản bảo đảm, hạn chế tài trợ đối với các dự án không ổn định, chứa đựng nhiều rủi ro. Đồng thời tăng cường công tác cảnh báo rủi ro đến các ĐVKD và các đơn vị có liên quan khác. Thường xuyên giám sát và yêu cầu các ĐVKD báo cáo về hiện trạng TSBĐ, qua đó kịp thời cập nhật những biến động về hiện trạng, liên tục rà soát và có báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về chất lượng định giá của các đơn vị, thường xuyên cập nhật và ban hành khung giá đất mới phù hợp với thực tế, đơn giá phải linh hoạt hơn trước đáp ứng được thay đổi của thị trường,… Qua nghiên cứu của tác giả phản ánh việc quản lý rủi ro trong quản lý tài sản đảm bảo là bất động sản còn được khá ít ngân hàng chú tầm đến vì 23
 38. vậy các ngân hàng cần quan tâm hơn đến việc quản lý rủi ro này để làm tăng lợi nhuận tín dụng cho ngân hàng hơn và hạn chế ít nhất những rủi ro bắt buộc. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Qua những phân tích trên ta thấy được tình cơ sở lý luận về bất động sản nói chung và hoạt động cho vay mua bất động sản của ngân hàng nói riêng. Một là tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về hoạt động bất động sản. Hai là tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về hoạt động cho vay mua bất động sản nói chung và tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Bình Dương nói riêng. Ba là những tài liệu tham khảo từ những đề tài, nghiên cứu. 24
 39. CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VIỆT Á – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 2.1.1 Lịch sử hình thành ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á – chi nhánh Bình Dương, thường được mọi người biết đến với tên gọi Việt Á (VAB). Được thành lập vào ngày 05/04/2010 với vốn điều lệ ban đầu chỉ có 23 tỷ Đồng Việt Nam (VNĐ). Với phương châm “Đồng hành cùng khát vọng”, Việt Á không chỉ là điểm tựa an toàn cho khách hàng cá nhân mà còn sát cánh với các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế chung của tỉnh Bình Dương. Việt Á đã không ngừng nỗ lực phát triển mạnh mẽ với thành tích kinh doanh xuất sắc và được ghi nhận là một tổ chức tài chính uy tín với nhiều danh hiệu và bằng khen của Ngân hàng Nhà nước, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ngoài ra Ngân hàng còn tham gia những phong trào thi đua cùng các Ngân hàng trong khu vực, thực hiện và tham gia các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó còn tham gia các cuộc thi và hoạt động văn hóa gắn kết như VietABank’s Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank,… Triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu “bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân” của Chính phủ, Việt Á – Chi nhánh Bình Dương luôn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, coi đây vừa là trách nhiệm xã hội vừa là động lực để phát triển bền vững. Tham gia các công tác đoàn hội hỗ trợ đời sống những người dân gặp khó khăn trong cuộc sống: ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, thăm tặng quà người già neo đơn, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt … Hôm nay, khi nhìn lại quá trình 10 năm hình thành và phát triển bằng những sự cố gắng và thành tựu VAB – Chi nhánh Bình Dương đã đạt được qua những con số thực tế hiển thị trên báo cáo trong khoảng thời gian vừa qua. Có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được. Chi nhánh đã khắc phục khó khăn, xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở vật chất kỹ thuật ngân hàng hiện đại, định hướng đúng với chiến lược kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế theo xu hướng hội nhập và phát triển. 25
 40. Bên cạnh đó VAB – Chi nhánh Bình Dương đã tập trung đầu tư cho vay vốn vào các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, đầu tư lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu. Tạo được thị trường tài chính vững mạnh, góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực. Thông qua việc chủ động cơ cấu lại kỳ hạn nợ, cho vay với mức lãi suất ưu đãi, giãn thời gian phù hợp với chu kỳ trả lãi của khách hàng. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Việt Á đã dành được nhiều giải thưởng lớn như: - Giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững” 2014 - Top 10 Ngân hàng điện tử được yêu thích nhất – My Ebank - Top 20 đơn vị chấp hành tốt Quy chế hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà Nước. - “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2013” do Thời báo kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương về việc bình chọn và trao giải thưởng. - Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam - Thương hiệu Việt được yêu thích nhất 2012 do Bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng bình chọn. Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á. Tên tiếng Anh: Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank. Tên giao dịch: VietABank. Địa chỉ: Tầng trệt Trung tâm thương mại Becamex, Số 230, Đại lộ Bình - Phường Phú Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương. Điện thoại: 06503872830 Fax: 06503872831 Mã số thuế: 0302963695-011 Slogan: ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁT VỌNG 26
 41. Logo: (Nguồn: www.vietabank.com.vn) Hình 2.1: Logo Ngân hàng TMCP Việt Á - Về hình ảnh: VietABank thiết kế logo với hình ảnh biểu trưng nổi bật là hình tam giác thể hiện sự đoàn kết, liên minh cho thấy sức mạnh, vững bền và chắc chắn. Ở giữa logo được thiết kế chữ “V” màu trắng là biểu tượng viết tắt chữ cái đầu của “Việt Á”, tạo nên vết ngăn cách thành các khối ghép với nhau, thể hiện sự kết nối đồng lòng tạo thành một khối vững chắc. - Về màu sắc: Logo được thiết kế hai màu chủ đạo là màu xanh dương và màu đỏ. Màu đỏ hình tam giác thể hiện sự quyết tâm, khát vọng, may mắn và hưng thịnh. Màu đỏ cho thấy nhiệt huyết bùng cháy như ngọn lửa tượng trưng cho sự quyết tâm phát triển không ngừng. Màu xanh mang đến cảm giác tươi mới, toát lên vẻ hiện đại, bình dị, bền bỉ. Màu xanh còn có ý nghĩa là khát vọng vươn xa và sự tận tâm của ngân hàng Việt Á - Về chữ viết: Với kiểu chữ đơn giản mang đến cảm giác hòa đồng, bình dị, thương hiệu “VietABank” được thiết kế chính giữa như sự khẳng định tên tuổi của ngân hàng. Ngoài ra, câu slogan bên dưới “Đồng hành cùng khát vọng” cũng cho thấy khát vọng phát triển VietABank. Ở đây VietABank muốn nhắn nhủ rằng ngân hàng sẽ luôn phát triển và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, khát vọng của khách hàng. Như vậy qua hình tượng logo, VietABank đã thể hiện được khát vọng phát triển của mình và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo nên một khối liên kết vững mạnh, lâu dài. 27
 42. Sứ mệnh: VietABank vạch ra cho mình những sứ mệnh rõ ràng trong quá trình hoạt động. + Đối với Khách hàng: Không ngừng nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thiết thực và lợi ích cao nhất cho khách hàng, phục vụ mọi giao dịch tận tâm, an toàn và bảo mật. + Đối với Cán bộ nhân viên: Cùng nhau xây đắp môi trường làm việc hạnh phúc và thịnh vượng. + Đối với Cổ đông: Gia tăng giá trị đầu tư trên cơ sở phát triển bền vững. + Đối với Cộng đồng: Tích cực các hoạt động xã hội vì cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày một văn minh, giàu mạnh và hưng thịnh. VietABank luôn nỗ lực tạo dựng văn hóa doanh nghiệp riêng, một môi trường làm việc công bằng, luôn tôn trọng, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Toàn hệ thống VietABank là một khối đoàn kết, luôn đồng tâm hiệp lực để xây dựng và phát triển ngân hàng. Ngoài ra, với phương châm “Đồng hành cùng khát vọng”, VietABank luôn đồng hành với các Doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà ngày càng bền vững và phát triển. Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng có Uy tín và Năng suất lao động cao nhất. Gia tăng giá trị cho khách hàng và cổ đông, gắn kết với cộng đồng để trợ thành một điểm đến tin cậy của khách hàng, cổ đông,… Đó là tầm nhìn chiến lược được VietABank đặt ra trong thời gian tới. Là một ngân hàng trẻ năng động, VietABank đang không ngừng khẳng định mình và định hướng phát triển trong thời gian tới rõ ràng. Bằng những bước đi thận trọng, vững chắc, VietABank tự tin sẽ trở thành một trong những ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) tốt nhất Việt Nam. Mục tiêu: Với mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm của hoạt động kinh doanh, VietABank liên tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. VietABank luôn nỗ lực để khẳng định vị trí là ngân hàng uy tín cao trên thị trường, cùng với chất lượng dịch vụ tốt và mặt 28
 43. bằng lãi suất hấp dẫn, qua đó cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn và linh hoạt. Triết lý kinh doanh: “Sự thịnh vượng của khách hàng Là thành đạt của Ngân hàng Việt Á”. Giá trị cốt lõi: - Chính trực: Người Việt Á luôn trung thực, sống theo những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội và VietABank một cách mạnh mẽ, lề luật. - Đam mê: Người Việt Á yêu thích, khát khao theo đuổi đến cùng một mục tiêu. Là động lực để cống hiến và tận dụng toàn bộ thế mạnh, sở trường của mình cho lĩnh vực đã chọn tại VietABank. - Trách nhiệm: Người Việt Á luôn có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo đột phá, đem lại thành tích cao nhất trong công việc. - Trung thành: Người Việt Á luôn nắm bắt được và hành động vì tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu của VietABank, cam kết cho sự thành công của VietABank. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương (Nguồn: VAB – Chi nhánh Bình Dương) Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương 29
 44. - Giám Đốc (GĐ) Chi Nhánh: Là người đứng đầu, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hoạt động ngân hàng. + Có quyền phân công và ủy quyền cho phó giám đốc giải quyết và ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của mình. + Điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của chi nhánh. + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban. + Quyết định việc đầu tư, bảo lãnh trong phạm vi được Tổng Giám Đốc ủy quyền. + Có quyền quyết định chính thức cho một khoản vay. + Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của chi nhánh và mọi hoạt động tài chính, trích lập quỹ theo quy định của Nhà nước, của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc. - Phó giám đốc (PGĐ): Là người trợ giúp công việc cho giám đốc, phụ trách điều hành một số nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về việc thực hiện các nghiệp vụ được phân công. - Phòng khách hàng doanh nghiệp: ( KHDN) + Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các chủ doanh nghiệp, công ty để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành. + Thực hiện tiếp thị, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ. + Tín dụng, đầu tư, thẻ, các giấy tờ có giá, dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm làm các đầu mối bán các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. 30
 45. - Phòng khách hàng cá nhân: (KHCN) + Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tín dụng, quản lí các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành. + Thực hiện tiếp thị, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ. + Tín dụng, đầu tư, thẻ, các giấy tờ có giá, dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm làm các đầu mối bán các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. - Phòng giao dịch – kế toán kho qũy: + Tham mưu cho giám đốc về quản lí kế toán, tài chính, ngân qũy. + Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán, ngân qũy để quản lí và kiểm soát nguồn vốn và sử dụng vốn, quản lý về tài sản, thu nhập, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. + Thực hiện giải ngân vốn trên cơ sở hồ sơ được duyệt. + Mở tài khoản tiền gửi, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của khách hàng về tài khoản. + Thực hiện các giao dịch tiền gửi và rút tiền bằng nội tệ của khách hàng, các giao dịch chuyển tiền, bán thẻ ATM, thẻ tín dụng… + Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng - Phòng hành chính quản trị: xử lý tín dụng và xử lý nợ: + Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ xấu tại ngân hàng/ tổ chức tài chính để xử lý. + Kiểm tra định kỳ, gia hạn nợ, đánh giá phân loại các khoản nợ, điều chỉnh lại các điều khoản trong hợp đồng theo các nguyên tắc vi phạm tại hợp đồng cũ của khách hàng. + Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống của tổ chức. Lên kế hoạch theo dõi và quản lý danh sách khách hàng theo dữ liệu. + Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. 31
 46. + Thông qua việc tiếp nhận thông tin và quản lý hồ sơ, các chuyên viên xử lý nợ sẽ thực hiện quy trình tìm hiểu nguyên nhân xảy ra quá hạn của khoản nợ, từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết về hợp đồng và khoản vay. + Đưa ra các kế hoạch thu hồi nợ cụ thể đối với các khoản vay theo các tiêu chuẩn về thu hồi, xử lý nợ của đơn vị, tổ chức. + Phối hợp với Ban pháp chế thực hiện các thủ tục pháp lý, thanh toán, trừ nợ và các thủ tục chấm dứt khoản vay đối với các khoản vay nợ xấu. + Làm việc với các cơ quan pháp luật như công an/ tòa án/ thi hành án hoặc cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện các biện pháp tố giác, khởi kiện, thi hành án những trường hợp quan trọng. Nhiệm vụ cốt lõi là đẩy mạnh để yêu cầu khách hàng tất toán các khoản vay. + Liên hệ chính quyền địa phương xác minh nơi cư trú, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, thi hành án và trực tiếp tham gia các buổi hòa giải, các buổi làm việc, các phiên xét xử, ... theo yêu cầu của tòa án hoặc chủ động làm việc theo yêu cầu và tiến độ của công việc. Chịu trách nhiệm cho tổ chức trước các vấn đề tố tụng. +Tiến hành tác nghiệp đôn đốc, yêu cầu khách hàng thanh toán nợ song song với biện pháp tố tụng và thi hành án. Chuyên viên xử lý nợ cũng có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý các tài sản thế chấp của chủ nợ, tổ chức xử lý tài sản, đấu giá tài sản để phục vụ quy trình xử lý nợ. Nhìn chung cơ cấu tổ chức nhân sự tại chi nhánh được bố trí hợp lí. Nhiệm vụ và chức năng của các thành viên được phân định rõ ràng. Mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng khác nhau. Với sự dẫn đầu là ban giám đốc đã rất nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường và có nhiều thành quả nhất định trong lĩnh vực hoạt động nên luôn đề ra những hướnng đi tốt nhất để mang lại những hiệu quả kinh doanh chuẩn xác nhất cho cả một tổ chức. Mỗi cá nhân đều được trang bị những kiến thức được trải nghiệm trên thực tế nhiều năm tiếp xúc với khách hàng nên VAB luôn tự tin là ngân hàng với nguồn nhân lực mạnh nhất. Luôn hoạt động với tư thế sẳn sàng, tận tâm đồng hành cùng khách hàng trong mọi tình huống. 2.1.3 Tình hình nhân sự của ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Bình Dương Trải qua hơn 10 năm hoạt động, VAB – Chi nhánh Bình Dương luôn hướng đến trở thành một ngân hàng có Uy tín và Năng suất lao động cao nhất. Với sứ 32
Anúncio