O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим

25.413 visualizações

Publicada em

Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим

 1. 1. 11 Амилуулах суурьАмилуулах суурь тусламжийнтусламжийн ерөнхий зарчимерөнхий зарчим Б.Одгэрэл, ЭХЭМҮТ
 2. 2. 22 Зүрх-амьсгал зогсох шалтгаануудЗүрх-амьсгал зогсох шалтгаанууд  Х гжинг й орон ба х гжиж буйө ү өХ гжинг й орон ба х гжиж буйө ү ө орнуудад р р шалтгаантайөө өөорнуудад р р шалтгаантайөө өө байдагбайдаг  Х гжиж буй оронд жил голө үХ гжиж буй оронд жил голө ү шалтгаан болдогшалтгаан болдог  Х гжинг й орнуудад ЗСС вчн дө ү ө үүХ гжинг й орнуудад ЗСС вчн дө ү ө үү зонхилох шалтгаан болдогзонхилох шалтгаан болдог
 3. 3. 33 Зүрх судасны өвчнүүдЗүрх судасны өвчнүүд  Европод 75-с дээш насны х м сийн насү үүЕвропод 75-с дээш насны х м сийн насү үү баралтын 40%-г ЗСС вчн д эзэлж байнаө үүбаралтын 40%-г ЗСС вчн д эзэлж байнаө үү  З рхний шигдээстэй х м сийн 1/3 ньү ү үүЗ рхний шигдээстэй х м сийн 1/3 ньү ү үү эмнэлэгт очиж тусламж авч чадалг й насүэмнэлэгт очиж тусламж авч чадалг й насү барж байнабарж байна  Дээрхи тохиолдлуудын ихэнх нь ховдлынДээрхи тохиолдлуудын ихэнх нь ховдлын жирвэлзэлжирвэлзэл((ХЖХЖ)) ба ховдлынба ховдлын тахикардитайтахикардитай((ХТХТ)), шокийн байдалтай, шокийн байдалтай байдагбайдаг  ХЖ/ХТ-с бусад шалтгаанаар эмнэлгийнХЖ/ХТ-с бусад шалтгаанаар эмнэлгийн н хц лд з рх зогсох нь ЗСС бусө ө үн хц лд з рх зогсох нь ЗСС бусө ө ү шалгаанаас дэлтэй байдагүүшалгаанаас дэлтэй байдагүү
 4. 4. 44 Яаралтай тусламж үзүүлэхЯаралтай тусламж үзүүлэх гинжгинж
 5. 5. 55 Гэхдээ...Гэхдээ...  Хэвийн бус физиологийн н хц лө өХэвийн бус физиологийн н хц лө ө байгаа эсэхийг эрт таньж мэдэхбайгаа эсэхийг эрт таньж мэдэх  вчт ний эрсдлийн байдлыг з рх-Ө ө үвчт ний эрсдлийн байдлыг з рх-Ө ө ү амьсгал зогссон байдлаас ялганамьсгал зогссон байдлаас ялган оношлохоношлох  З рх-амьсгал зогсохоос урьдчиланүЗ рх-амьсгал зогсохоос урьдчиланү сэргийлэхсэргийлэх
 6. 6. 66 Урьдчилан сэргийлэлт - голУрьдчилан сэргийлэлт - гол зорилтзорилт  З рх-амьсгал зогсох шалтгаануудүЗ рх-амьсгал зогсох шалтгаануудү  вчт ний эрсдлийн байдлыг ялгахӨ өвчт ний эрсдлийн байдлыг ялгахӨ ө  З рх-амьсгал зогсохоос у/с нь чухалүЗ рх-амьсгал зогсохоос у/с нь чухалү болох ньболох нь  Яаралтай тусламжийн багийнЯаралтай тусламжийн багийн г йцэтгэх рэгү үүг йцэтгэх рэгү үү  Эрсдэлд байгаа ба З рх-амьсгалүЭрсдэлд байгаа ба З рх-амьсгалү зогссон вчтнийг удирдахөзогссон вчтнийг удирдахө
 7. 7. 77 Хүнд өвчтөнийгХүнд өвчтөнийг оíîвчтойоíîвчтой бусбус эмчлэх ньэмчлэх нь  Эрчимт эмчилгээний òàñàãò õýâòýãñäèéíЭрчимт эмчилгээний òàñàãò õýâòýãñäèéí áàéäëààñ ¿çâýëáàéäëààñ ¿çâýë – 40%40% нь хэвтүүлэхгүй байж болохоорнь хэвтүүлэхгүй байж болохоор – 37%37% нь оройтож хэвтүүлсэннь оройтож хэвтүүлсэн , , -Амьсгалын зам Амьсгал ЗСС д, , -Амьсгалын зам Амьсгал ЗСС д Анхаарамж муутай хандсанАнхаарамж муутай хандсан McQuillan P et alMcQuillan P et al BMJBMJ 1998;316:1853-18581998;316:1853-1858
 8. 8. 88 Оновчтой бус эмчилгээ нь зүрхОновчтой бус эмчилгээ нь зүрх зогсох ба бусад муу үр дагавартзогсох ба бусад муу үр дагаварт хүргэнэхүргэнэ Эмнэлэгт з рх-амьсгал зогссоныүЭмнэлэгт з рх-амьсгал зогссоныү улмаас эмчлэгдэж байсанулмаас эмчлэгдэж байсан вчт н дийнө ө үүвчт н дийнө ө үү 30-70%30-70%-д нь-д нь урьдчилан физиологийнурьдчилан физиологийн рчл лт д гарч байсан байнаөө ө үүрчл лт д гарч байсан байнаөө ө үү
 9. 9. 99 A… B… C… D… E… Амьсгалын зам Амьсгал Цусны эргэлт Ухаан санааны байдал Орчны нөлөө ABCDE үнэлгээ
 10. 10. 1010 Зүрх-амьсгал зогсох шалтгаанЗүрх-амьсгал зогсох шалтгаан 1.1. Амьсгалын замын бөглөрөлАмьсгалын замын бөглөрөл  ТМС дарангуйлагдахТМС дарангуйлагдах  Цус, б лжис, гадны биет орохөөЦус, б лжис, гадны биет орохөө  ГэмтэлГэмтэл  Халдвар, рэвсэл сэхү үүХалдвар, рэвсэл сэхү үү  ЛарингоспазмЛарингоспазм
 11. 11. 1111 Амьсгалын замын бөглөрөлАмьсгалын замын бөглөрөл Шинж тэмдэгШинж тэмдэг  АмьсгалахадАмьсгалахад х ндрэлтэй байх,үх ндрэлтэй байх,ү зогсуулахзогсуулах  Амьсгал авалтАмьсгал авалт гаргалт богиносохгаргалт богиносох  Стридор болох,Стридор болох, шуугиантайшуугиантай амьсгалахамьсгалах  ““See-sawSee-saw” амьсгалын” амьсгалын хэлбэрхэлбэр Арга хэмжээАрга хэмжээ  Х чилт р гчү ө өХ чилт р гчү ө ө  Соруулах, з вөСоруулах, з вө байрлуулахбайрлуулах  Амь аврах ндсэн аргаүАмь аврах ндсэн аргаү хэмжээ аваххэмжээ авах  АЗ ч л л хө өө өАЗ ч л л хө өө ө мэргэжлийн тусламжмэргэжлийн тусламж з лэхү үүз лэхү үү
 12. 12. 1212 Зүрх-амьсгал зогсох шалтгаанЗүрх-амьсгал зогсох шалтгаан 2.2. Амьсгалын дутагдалАмьсгалын дутагдал  Уушгины вчн дө үүУушгины вчн дө үү – халдвархалдвар – yyyyшги шалчийхшги шалчийх – пневмоторакспневмоторакс – астмаастма  Амьсгалын удирдлага сулрахАмьсгалын удирдлага сулрах – ТМС дарангуйлагдахТМС дарангуйлагдах  Амьсгалыг дэмжих ситем дүүАмьсгалыг дэмжих ситем дүү сулрахсулрах – Булчингийн сулралБулчингийн сулрал – Цээжний х д лг н хязгаарлагдахө ө өөЦээжний х д лг н хязгаарлагдахө ө өө
 13. 13. 1313 Зүрх-амьсгал зогсох шалтгаанЗүрх-амьсгал зогсох шалтгаан 3.3. Зүрхний эмгэгүүдЗүрхний эмгэгүүд АнхдагчАнхдагч  Судасны нарийсалСудасны нарийсал  Миокардын шигдээсМиокардын шигдээс  АД ихэсгэдэг з рхнийүАД ихэсгэдэг з рхнийү вчн дө үүвчн дө үү  Хавхлагийн вчн дө үүХавхлагийн вчн дө үү  Эмийн бодисуудЭмийн бодисууд  ЭлектролитынЭлектролитын рчл лт дөө ө үүрчл лт дөө ө үү ХоёрдогчХоёрдогч  АсфиксиАсфикси  ГипоксиГипокси  Цус алдахЦус алдах  жлийн шокҮжлийн шокҮ
 14. 14. 1414 Цусны эргэлт/ зүрхний тохирооЦусны эргэлт/ зүрхний тохироо алдагдахалдагдах Шинж тэмдэгШинж тэмдэг  ТахикардиТахикарди  БрадикардиБрадикарди  АД буурахАД буурах  Цусны эргэлт муудахЦусны эргэлт муудах  Тархины цусны эргэлтТархины цусны эргэлт муудахмуудах  Капиллярийн эргэнКапиллярийн эргэн д рэх хугацаа уртсахүүд рэх хугацаа уртсахүү  Шээс ялгаралт муудахШээс ялгаралт муудах Арга хэмжээАрга хэмжээ  Х чил т р гчү ө өХ чил т р гчү ө ө  Шингэн сэлбэхШингэн сэлбэх  З рхнийүЗ рхнийү инотропинотроп бодисуудбодисууд хэрэглэххэрэглэх CRT = капиллярын эргэн дүүрэх хугацаа
 15. 15. 1515 ТМС-н өөрчлөлтүүдТМС-н өөрчлөлтүүд АнхдагчАнхдагч  ГэмтэлГэмтэл  ХалдварХалдвар  ХордохХордох ХоёрдогчХоёрдогч  ГипоксиГипокси  БодисынБодисын солилцоонысолилцооны рчл лтөө өрчл лтөө ө
 16. 16. 1616 AVPUAVPU  A –A – сэр н байхүүсэр н байхүү  V –V – дуу чимээнд хариулахдуу чимээнд хариулах  P -P - вд лт нд хариулахө ө өвд лт нд хариулахө ө ө  U –U – хариу урвалг йүхариу урвалг йү
 17. 17. 1717 ТМС-н өөрчлөлтүүдТМС-н өөрчлөлтүүд ТМС дарангуйлагдах ньТМС дарангуйлагдах нь амьсгалын замын, амьсгалын баамьсгалын замын, амьсгалын ба цусны эргэлтийн х ндүцусны эргэлтийн х ндү рчл лт д сгэх аюултайөө ө үү үүрчл лт д сгэх аюултайөө ө үү үү
 18. 18. 1818 Эрсдэлтэй өвчтөнүүдийг танихЭрсдэлтэй өвчтөнүүдийг таних  Т х, злэг, шинжилгээүү үТ х, злэг, шинжилгээүү ү  вчт н дийн 80% з рх –амьсгалӨ ө үү үвчт н дийн 80% з рх –амьсгалӨ ө үү ү зогсох клиникийн шинж тэмдг дүүзогсох клиникийн шинж тэмдг дүү эмнэлэгт ирэхээс мн илэрсэнө өэмнэлэгт ирэхээс мн илэрсэнө ө байдагбайдаг – амьсгалын тоо олшрохамьсгалын тоо олшрох – тахикардитахикарди – АД буурахАД буурах – орчны харьцаа буурахорчны харьцаа буурах
 19. 19. 1919 Эмнэлгийн яаралтайЭмнэлгийн яаралтай тусламжийн багтусламжийн баг((ЭЯТБЭЯТБ)) КритериудКритериуд  Амьсгалын замынАмьсгалын замын гаралтайгаралтай  АмьсгалынАмьсгалын – Амьсгал зогсохАмьсгал зогсох – АТАТ < 5< 5 эсвэл АТэсвэл АТ >36>36  Цусны эргэлтийнЦусны эргэлтийн – З рх зогсохүЗ рх зогсохү – ЗЦТЗЦТ < 40 or< 40 or ЗЦТЗЦТ >140>140 – Систолын даралтСистолын даралт < 90< 90  МэдрэлийнМэдрэлийн – Глазго комынГлазго комын ангиллаарангиллаар > 2> 2  БусадБусад АТ = амьсгалын тоо ЗЦТ = зүрхний цохилтын тоо
 20. 20. 2020 ВВasic Life Supportasic Life Support ОйлголтОйлголт::  Амилуулах тусламжийн едүАмилуулах тусламжийн едү аврагчид тохиолдох эрсдэл дүүаврагчид тохиолдох эрсдэл дүү  Амилуулах тусламжийг хэрхэнАмилуулах тусламжийг хэрхэн г йцэтгэхүг йцэтгэхү  Амилуулах тусламжийн еийнүАмилуулах тусламжийн еийнү “layperson”“layperson” баба “in-hospital”“in-hospital” хоёрын ялгаахоёрын ялгаа
 21. 21. 2121 Аврагчид тохиолдох эрсдлүүдАврагчид тохиолдох эрсдлүүд  Эрсдлийг бууруулахыг хичээхЭрсдлийг бууруулахыг хичээх  Гараар а/х авахГараар а/х авах  Хордох жнь: хорт хий, т лэгдэл сгэхү үүХордох жнь: хорт хий, т лэгдэл сгэхү үү химийн бодисуудхимийн бодисууд  Халдвар авах:Халдвар авах: Neisseria meningitidis;Neisseria meningitidis; ХДХВ,ХДХВ, B&CB&C гепатитын вирусгепатитын вирус,, с рьеүс рьеү -с-с болгоомжилохболгоомжилох  Байгаль орчны аюулаасБайгаль орчны аюулаас болгоомжлох:болгоомжлох: – Машин,Машин, цахилгаанцахилгаан,, хийхий,, усус
 22. 22. 2222 Яаралтай тусламж үзүүлэхЯаралтай тусламж үзүүлэх гинжгинж
 23. 23. Сэгсэрнэ, хашгирна
 24. 24. 2424 Хохирогч хариу урвалтай байнаХохирогч хариу урвалтай байна уууу?? ТиймТийм Гэмтэл байгаа эсэхийгГэмтэл байгаа эсэхийг шалгахшалгах Дахин үзлэг хийхДахин үзлэг хийх Тусламж дуудахТусламж дуудах
 25. 25. 2525 Хохирогч хариу урвалтай байнаХохирогч хариу урвалтай байна уууу?? ҮгүйҮгүй  Тусламж дуудТусламж дууд  Амьсгалын замыг чөлөөлАмьсгалын замыг чөлөөл  Амьсгалыг 10 сек. илүүгүйАмьсгалыг 10 сек. илүүгүй хар, сонс, мэдэрхар, сонс, мэдэр
 26. 26. 2626 Амьсгалын замыг чөлөөлөхАмьсгалын замыг чөлөөлөх  Толгойг гэдийлгэнэТолгойг гэдийлгэнэ  Доод эрүүг өргөнөДоод эрүүг өргөнө  Хэрэв хүзүүнийХэрэв хүзүүний гэмтэлтэй гэж үзвэлгэмтэлтэй гэж үзвэл áîëãîîìæòîé áàéõáîëãîîìæòîé áàéõ
 27. 27. 2727 Амьсгалыг үнэлэхАмьсгалыг үнэлэх  ЦээжнийЦээжний хөдөлгөөнийгхөдөлгөөнийг хараххарах  Амьсгалын дуугАмьсгалын дууг сонсохсонсох  Гарч байгаа агаарыгГарч байгаа агаарыг мэдрэхмэдрэх  Амьсгалгүй гэжАмьсгалгүй гэж үнэлэхээс өмнөүнэлэхээс өмнө 10сек.10сек. хүлээхүлээ
 28. 28. 2828 Хохирогч амьсгалж байна ууХохирогч амьсгалж байна уу?? ТиймТийм  Аюулгүй бол сэрээх байрлалдАюулгүй бол сэрээх байрлалд оруулнаоруулна  Утсаар тусламж дууднаУтсаар тусламж дуудна  Үе үе дахин үзлэг хийхҮе үе дахин үзлэг хийх
 29. 29. Сэрээх байрлалСэрээх байрлал 11-р шат-р шат
 30. 30. Сэрээх байрлалСэрээх байрлал 2-р шат2-р шат
 31. 31. Сэрээх байрлалСэрээх байрлал 3-р шат3-р шат
 32. 32. Сэрээх байрлалСэрээх байрлал 4-р шат4-р шат
 33. 33. 3333 Хохирогч амьсгалж байнаХохирогч амьсгалж байна уууу?? ҮгүйҮгүй  Утсаар тусламж дуудУтсаар тусламж дууд  Аврагч удаанаар амьсгалуулнаАврагч удаанаар амьсгалуулна
 34. 34. 3434 Аврагч амьсгалАврагч амьсгал хийххийх  Хохирогчийн хамрыгХохирогчийн хамрыг чимхэнэчимхэнэ  Доод эрүүг өргөнөДоод эрүүг өргөнө  Гүнзгий амьсгаа авнаГүнзгий амьсгаа авна  Ам амаар завсаргүйАм амаар завсаргүй байхбайх  Цээж 2 см өргөгдөжЦээж 2 см өргөгдөж байхбайх
 35. 35. Цээж эргэж буухыг хүлээЦээж эргэж буухыг хүлээ
 36. 36. 3636 Цусны эргэлтийн үнэлгээЦусны эргэлтийн үнэлгээ Гүрээний судсыг тэмтэрч шалгаГүрээний судсыг тэмтэрч шалга 10сек.-с илүү хүлээхгүй10сек.-с илүү хүлээхгүй
 37. 37. 3737 Цусны эргэлт байна ууЦусны эргэлт байна уу?? ТИЙМТИЙМ Амьсгалыг үргэлжлүүлэн өгнөАмьсгалыг үргэлжлүүлэн өгнө Минут тутам цусны эргэлтийгМинут тутам цусны эргэлтийг шалганашалгана
 38. 38. 3838 Цусны эргэлт байна ууЦусны эргэлт байна уу?? ҮГҮЙҮГҮЙ Цээжний шахалтыг эхлэхЦээжний шахалтыг эхлэх Амьсгалыг үргэлжлүүлэн өгнөАмьсгалыг үргэлжлүүлэн өгнө
 39. 39. Хавирга хоорондын зайг ялгах
 40. 40. Өвчүүний оройг олох
 41. 41. Гараа өвчүүн дээр байрлуулна
 42. 42. Цээж шахах: Өвчүүг 4-5 см дотогш шахна Тоо: 1 мин-д100 удаа
 43. 43. Цээж шахахЦээж шахах
 44. 44. Нэг хүн СААХНэг хүн СААХ үзүүлэхүзүүлэх 3030 шахалтшахалт : 2: 2 амьсгаламьсгал
 45. 45. 4545 Тусламж хэзээ дуудах вэТусламж хэзээ дуудах вэ?? Тусламжийг цагТусламжийг цаг алдалг й дуудахүалдалг й дуудахү ::  Нэгээс дээш аврагчНэгээс дээш аврагч байгаа едүбайгаа едү  Нэг аврагч байгааНэг аврагч байгаа едүедү :: – Амьсгалг й байгааүАмьсгалг й байгааү з рхний эмгэгтэй томүз рхний эмгэгтэй томү х нүх нү Эхлээд 1мин орчимЭхлээд 1мин орчим СААХ авахСААХ авах::  ГэмтэлГэмтэл  ЖивсэнЖивсэн  Хар тамхи баХар тамхи ба архины хордлогоархины хордлого  Нялхас ба х хэдүүНялхас ба х хэдүү
 46. 46. 4646 СААХ-г хэдий болтолСААХ-г хэдий болтол үргэлжлүүлэх вэүргэлжлүүлэх вэ::  Мэргэжлийн тусламж ирж авч явталМэргэжлийн тусламж ирж авч явтал  Хохирогч амьд байгаа ш/т ºãòºëХохирогч амьд байгаа ш/т ºãòºë  ßäàðòàë ¿ðãýëæë¿¿ëíýßäàðòàë ¿ðãýëæë¿¿ëíý
 47. 47. 4747 Ам - хамраар амьсгалуулахАм - хамраар амьсгалуулах  Ам-амаар амьсгалуулах ньАм-амаар амьсгалуулах нь техникийн хувьд хэц едүү үтехникийн хувьд хэц едүү ү  Амны х нд гэмтэлтэй едү үАмны х нд гэмтэлтэй едү ү  Уснаас аварсан едүУснаас аварсан едү  СААХ-г х хэд хийж байгаа едүү үСААХ-г х хэд хийж байгаа едүү ү  Гоо з йн шалтгааны улмаасүГоо з йн шалтгааны улмаасү
 48. 48. 4848 Зөвхөн цээжний шахалтаарЗөвхөн цээжний шахалтаар СААХ авахСААХ авах  Àì-àìààð àìüñãàë õèéõ äóðã¿é áàéâàëÀì-àìààð àìüñãàë õèéõ äóðã¿é áàéâàë  Ямар ч арга хэмжээ авахг йүЯмар ч арга хэмжээ авахг йү байснаас цээжний шахалт хийсэнбайснаас цээжний шахалт хийсэн нь дээрнь дээр  Боломжтой бол толгойг гэдийлгэжБоломжтой бол толгойг гэдийлгэж г хө өг хө ө  Óòàñíû ÑÀÀÕ –ã àâ÷ áîëíîÓòàñíû ÑÀÀÕ –ã àâ÷ áîëíî
 49. 49. 4949 Хүзүүний гэмтэлтэй юүХүзүүний гэмтэлтэй юү??  Õýðýâ áîëîìæòîé áîë õ¿ç¿¿Õýðýâ áîëîìæòîé áîë õ¿ç¿¿,, òîëãîéòîëãîé,,öýýæèéã íýã ò¿âøèíä áàéëãàõöýýæèéã íýã ò¿âøèíä áàéëãàõ  Толгойг аль болох бага гэдийлгэхТолгойг аль болох бага гэдийлгэх  Эр г рг хүү ө өЭр г рг хүү ө ө  Туслах х н шаардагданаүТуслах х н шаардагданаү
 50. 50. 5050 Хүүхдийн цээж шахахХүүхдийн цээж шахах
 51. 51. 5151 2 аврагч СААХ авах2 аврагч СААХ авах
 52. 52. 5252 Амьсгал дутмагшлын аюултайАмьсгал дутмагшлын аюултай шинжшинж  Цээж хотолзохЦээж хотолзох  Амьсгал авалтАмьсгал авалт гаргалт саадтай,гаргалт саадтай, шуугиантай болохшуугиантай болох  Х хр хө өХ хр хө ө  Амьсгалын тооАмьсгалын тоо ц р х эсвэлөө өц р х эсвэлөө ө олшрохолшрох
 53. 53. 5353 АмбуАмбу
 54. 54. 5454 Амьсгал чөлөөтэй болгохАмьсгал чөлөөтэй болгох байрлалбайрлал
 55. 55. 5555 Амьсгал чөлөөтэй болгохАмьсгал чөлөөтэй болгох байрлалбайрлал
 56. 56. 5656 Толгойн байрлал ба маск барихТолгойн байрлал ба маск барих
 57. 57. 5757 Амбу маскаар амьсгалуулахАмбу маскаар амьсгалуулах
 58. 58. 5858 Амбу маскаар амьсгалуулахАмбу маскаар амьсгалуулах
 59. 59. 5959 Эмнэлэгт Basic Life Support Өвчтөн ухаан алдсан Тусламж дуудах ба хариу урвал байгаа эсэхийг шалгах Хариу урвалгүй Хариу урвалтай Зүрхний тусламжийн баг дуудах/ Дефибриллятор олох Дефибриллятор ойр байхгүй бол BLS хэрэгжүүлнэ Эмнэлэгийн тусламж дуудна Судасны цохилт ба амьсгал байна уу? Монитороо залгана Дефибриллятор Хүчил төрөгчтэй амьсгал удирдана Цээжний шахалт Зүрхний сэхээн амьдруулах багтай Мэргэжлийн тусламж үзүүлнэ Амьсгалын зам чөлөөлнө Хүчил төрөгч, монитор г.м. Тэмдэглэл хөтлөнө ҮгүйТийм
 60. 60. 6060 Амьсгалын зам чөлөөлөх баАмьсгалын зам чөлөөлөх ба амьсгал удирдахамьсгал удирдах  ндсэн техникийнҮндсэн техникийнҮ тусламжтайгаар амьсгалынтусламжтайгаар амьсгалын замыг ч л лж болноө өөзамыг ч л лж болноө өө Х чилт р гчү ө өХ чилт р гчү ө ө Т в нхийн хошуувч, хэлө өТ в нхийн хошуувч, хэлө ө дарагч,т в нхийн гуурс зэрэгө өдарагч,т в нхийн гуурс зэрэгө ө нь СААХ-ын ед амьсгалын замүнь СААХ-ын ед амьсгалын замү ч л л х д чухал рэгтэйө өө ө ө үүч л л х д чухал рэгтэйө өө ө ө үү СААХ-ын ед амьсгал удирдахүСААХ-ын ед амьсгал удирдахү
 61. 61. 6161 Зүрх зогсох Öýýæèí äýýð öîõèíî BLS алгоритм Дефибриллятор-монитор холбох Зүрхний хэм үнэлэх Пульс хянах +/- ХЖ/ХТ ХЖ/ХТ-үгүй Дефибриллятор X 1удаа (200,360J) СААХ 2 мин 30:2 СААХ 2 мин 30:2 СААХ үед Эерэг хариу урвалтай Хэрэв үгүй бол: •Электрод, холболтуудаа шалгана •Орлдлого/амьсгалын зам шалгах О2 өгөх, судсанд гуурс тавих •Эпинефрин 1мг с/д 3 мин тутам хийнэ Мөн: амиодарон, атропин, пэйс Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд •Гипокси •Гиповолеми •Гипо/гиперкалеми & бодисын солилцооны өөрчлөлтүүд •Биеийн дулаан буурах •Пневмоторакс •Тампонада •Хордлого ба дотрын өвчнүүд •Тромбоэмболи/ механик бөглөрөл Advanced Life Support Алгоритм
 62. 62. 6262 СААХ-ий дараахи эмчилгээСААХ-ий дараахи эмчилгээ  Цусны эргэлт сэргэх нь СААХ-ийЦусны эргэлт сэргэх нь СААХ-ий т гсг л гэсэн г бишө ө үт гсг л гэсэн г бишө ө ү  СААХ-ий дараах эмчилгээ ньСААХ-ий дараах эмчилгээ нь эдгэрэлтэнд н л лнө өө өэдгэрэлтэнд н л лнө өө ө  Тохирсон хяналт, аюулг йүТохирсон хяналт, аюулг йү тээвэрлэлт ба эрхтэн системийгтээвэрлэлт ба эрхтэн системийг ргэлжл лэн дэмжихү үүргэлжл лэн дэмжихү үү  Тавилан т в гтэйө өТавилан т в гтэйө ө
 63. 63. Асуулт байна ууАсуулт байна уу??
 64. 64. 6464 ДүгнэлтДүгнэлт  Эрсдэлийн байдлыг з рх-амьсгалүЭрсдэлийн байдлыг з рх-амьсгалү зогссон байдлаас ялгахзогссон байдлаас ялгах  З рх-амьсгал зогссон байдлыг оношлохүЗ рх-амьсгал зогссон байдлыг оношлохү  Аюулг й ба р д нтэйү ү үАюулг й ба р д нтэйү ү ү basic life supportbasic life support  Advanced life supportAdvanced life support  СААХ-ий дараахи эмчилгээСААХ-ий дараахи эмчилгээ  Сургалт, х ний н цү өөСургалт, х ний н цү өө ,, тоног т х р мжө өө өтоног т х р мжө өө ө ..

×