Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Rayong super app super city for Tourism Council Rayong(20)

Anúncio

Rayong super app super city for Tourism Council Rayong

 1. Rayong Super App Super City Connected everybody, Transform every business. โครงการ แพลตฟอร ์มบริหารจัดการข้อมูลของเมืองเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบดิจิทัล ดร.อบรม อรัญพฤกษ์ Biz Club Rayong Thailand
 2. The world before and after COVID-19
 3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาประเทศ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน •การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว • เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง ธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการ เดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ ประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
 4. 1.พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้ เติบโตอย่างเข้มแข็ง • ส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ • เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบท การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นพลวัต • พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและกาหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการ ตามมาตรฐานสากล • ยกระดับคุณภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด • พัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งภายในและ ระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล • สนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อขยายตลาด สินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
 5. 2. ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัว และมีศักยภาพในการเติบโต • ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพให้ก้าวไปสู่บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีใหม่ กิจการ Cloud Service แอฟพลิเคชั่นทางการเงิน การเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น • สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการ เติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการ พัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 6. 3. สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็ น เอกภาพ • กาหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ ภาคบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ • บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันสนับสนุนและ ส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ • การกากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาให้เป็ นไปตาม กรอบทิศทางและเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ • จัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อน การพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาที่มี ศักยภาพ
 7. ความเข้าใจที่ถูกต้องของ INDUSTRY 4.0
 8. การเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรง!!
 9. การเปลี่ยนเหล่านี้จะไปหยุดที่จุดไหน?? !!
 10. ความเป็ นจริงในเรื่องของข้อมูล
 11. 5G เหนือกว่า 4G อย่างไร?  การตอบสนองไวกว่า ถ้าเราใช ้4G สั่งงานควบคุมสิ่งต่าง ๆได้เร็วที่ 20 – 30 ms. (Millis-second 1:1,000 วินาที) แต่ถ้าใช ้5G การสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเตอร ์เน็ตได้เร็วขึ้น 10 เท่า  การรับส่งข้อมูลได้มากกว่า 4G โดย 4G จะรับส่งข้อมูลต่อเดือนได้แค่ 7.2 Exabyte's แต่ 5G จะทาให้เรารับส่ง ข้อมูลได้เพิ่มขึ้น 7 เท่า คือ 50 Exabyte's ต่อเดือน  5G มีความถี่สาหรับใช ้งานมากกว่า เราจึงสามารถใช ้งานคลื่นความถี่ได้ถึง 30GHz  5G รับรองจานวนผู้ใช ้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่า โดยที่ 4G สามารถรองรับผู้ใช ้งานได้ราว 1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. แต่ 5G จะรองรับผู้ใช้งานได้ถึง 10 เท่า / 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.  ถ่ายโอนข้อมูลต่อวินาทีได้ปริมาณมากกว่า 4G โดย 4G นั้นโอนข้อมูลได้เพียง 1 GB ต่อวินาที แต่ 5G จะทาได้ ถึง 20 GB ต่อวินาที หรือ 20 เท่าของ 4G
 12. มีความกระตือรือร ้นที่จะเรียนรู้ต้อง รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านยึดติดกับไอเดียเดิม ๆ ท่าน จะไม่สามารถคิดสิ่งใหม่ได้เลยใน อนาคต เข้มแข็ง มองโลกในแง่ดี อนาคตจะถูก สร ้างขึ้นด้วยคนที่แรงจูงใจสูง มีความ ต้องการบางสิ่งด้วยความเชื่อ นักทดลองผู้กระหาย สนับสนุนทุก ไอเดีย เพื่อค้นหาบางส่วนที่สามารถ นามาใช้งานได้
 13. 5 องค์ประกอบสาหรับการทรานสฟอร ์ม
 14. จะทาอะไร เมื่อไหร่เรา คิดว่ามันผิด? เก็บมาคิดเพียงชั่วคราว พักดื่มกาแฟ อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของเรา ทุ่มเทหาแนวทางปรับปรุงแก้ปัญหา ยอมรับความจริง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คิดบวก
 15. การทรานสฟอร ์มต้องวางแผนอย่างไร?
 16. 6 ขั้นตอนสู่ความสาเร็จในการทรานสฟอร ์ม
 17. ดิจิทัลช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 18. ตรวจสอบองค์กรพร้อมที่จะทรานสฟอร ์มหรือยัง?
 19. เศรษฐกิจแพลตฟอร ์ม (Platform Economy)  การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจแพลตฟอร ์มเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่เป็ นทั้งโอกาสและ ความท้าทายของสังคมไทย  ประเทศไทยจะใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเต็มที่ ภาครัฐจาเป็ นต้องปรับตัว ขนานใหญ่  ภาครัฐต้องปรับบทบาทใหม่ ในมุมหนึ่งภาครัฐสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ จากแพลตฟอร ์ม เช่น การใช ้เป็ นเครื่องมือประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชน  ส่งเสริมแพลตฟอร ์มที่เป็ นประโยชน์กับประชาชน  กากับดูแลไม่ให้แพลตฟอร ์มเกิดการเอารัดเอาเปรียบใคร Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 20. หัวใจสาคัญที่ทาให้องค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล  ความต้องการนาดิจิทัลมาใช ้เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น  การนาดิจิทัลไปใช ้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน  การนาไปพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ประเด็นปัญหา  ยังไม่พร ้อมปรับตัวสู่ดิจิทัลมากนัก และยังต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้อง ใช ้การลงทุนและอาจมีความเสี่ยงสูง Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 21. ประเทศไทยต้องปรับตัว 3 เรื่อง  คน  กระบวนการ  เทคโนโลยี สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลก็คือ  คนยังไม่มีทัศนคติที่เปิดกว้าง  ไม่พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี คน  Digital Literacy Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 22.  เอกชนทาได้ดีอยู่แล้ว ภาครัฐก็ไม่ควรเข้าไปทา  ภาคเอกชนก็มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากกว่า  บางแพลตฟอร ์ม ภาครัฐก็ควรเข้าไปทาเอง เช่นเรื่อง Digital ID  เรื่องอื่น ๆ ควรส่งเสริมให้เอกชนทา ภาครัฐควรสร้างแพลตฟอร ์มและเป็ นเจ้าของเองเลยหรือไม่ Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 23. รักษาผลประโยชน์ชาติเมื่อแพลตฟอร ์มต่างชาติบุกตลาด  การกากับดูแลข้อมูลของธุรกิจแพลตฟอร ์มเป็ นเรื่องของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ ดูแลแต่ละธุรกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูเรื่องแพลตฟอร ์ม E-payment  ปัญหาคือ ถ้าเป็ นแพลตฟอร ์มจากต่างประเทศ ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้  ประชาชนผู้ใช้บริการคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริง  การจัดเก็บภาษีจากแพลตฟอร ์ม  ภาครัฐก็ควรจะได้เก็บภาษีจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเอา มูลค่าส่วนเพิ่มนี้ออกไปนอกประเทศทั้งหมด Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 24.  ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว  ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนหรือภาคเอกชนได้รวดเร็ว  Government as a platform ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนผ่านให้เร็วที่สุด ภาครัฐมีความคล่องแคล่ว (Agile) เดินไปสู่ Smart Government Smart Government จะต้องมี 3 องค์ประกอบ  Hyper Awareness คือ รับรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบนโลกได้อย่างรวดเร็ว  Inform Decision-making คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อนาไปตัดสินใจสร ้างนโยบายที่ดี  Fast Execution คือการทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ทันที Reference: www.the101.world/supot-tierawut-interview/
 25. Source: https://www.facebook.com/NIAAcademyTH/photos/pcb.3930265447087952/3930263037088193 5 เทรนด์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง ในยุค New Normal
 26. ความแตกต่างของสิ่งปกติใหม่ ต้องจ่ายเงิน เพื่อ ให้มองเห็นมากขึ้น ข้อมูล อยู่ที่ชาวต่างประเทศ ต้องจ่าย ค่า GP ให้กับต่างประเทศ รัฐเสียดุลด้าน ภาษี ต่างชาติ รู้พฤติกรรมของคนไทย รู้ว่า ต้องการซื้ออะไร อยาก กินอะไร ชอบเที่ยวแบบไหน SUPER APP MINI APP City Super App เรามี ฐานข้อมูล เป็ นของตัวเอง รัฐและเอกชนทางานร่วมกันโดยการใช ้ข้อมูล มาทางานวางแผนพัฒนาเมืองร่วมกัน ลดค่า GP ออกนอกประเทศน้อยลง ภาษีรัฐ จัดเก็บได้มากขึ้น สร ้างการเข้าถึงข้อมูล ด้วยคนในเมือง โดยรัฐสนับสนุน
 27. ความเป็ นจริงในปัจจุบัน
 28. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 29. โครงการ แพลตฟอร ์มบริหารจัดการข้อมูลของเมืองเพื่อพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบดิจิทัล Rayong Super App Super City Connected everybody, Transform every business. ติดปี กผู้ประกอบการด้วยการเป็ นเจ้าของแพลตฟอร ์ม
 30. DATACenter CONNECT TOOL SANDBOX เชื่อมต่อผู้ประกอบการ เป็นเครืองมือสร้างธุรกิจ ดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ สามารถนาข้อมูลไปใช้ บูรณาการร่วมกันเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสนามธุรกิจ(Sandbox) ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น OUR VISION
 31.  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากภาคธุรกิจในจังหวัดผ่านการเชื่อมโยงด้วย แพลตฟอร ์มดิจิทัล  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทรานสฟอร ์มผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่ตลาดโลก ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร ์ม  เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้ องกันโรคระบาดผ่านระบบ RAYONG COVID-19 Mini App Screening Platform  เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์
 32. ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ  กลุ่มเป้ าหมายผู้ประกอบการในจังหวัดระยองสามารถใช้ แพลตฟอร ์มเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสินค้าและ บริการเพื่อเพิ่มรายได้  สามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วย Mini App  ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรายได้ร้อยละ 20 ภายใน 1 ปี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสามารถนาข้อมูลจาก แพลตฟอร ์มไปใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
 33. แผนการดาเนินการ  การเตรียมการ โครงการ  พิมพ์เขียว (Project Preparation and Blue printing) และจัดอบรมให้ ความรู ้ทางดิจิทัล  พัฒนาปรับ แต่ง ระบบให้ผู้ประ กอบการ (Gap Development ) และ การเตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Preparation )  ใช้งานระบบ จริง การสนับสนุนการ ใช้งานจริง และการติดตามผล การใช้งานจริง (GO-LIVE, SUPPORT & Follow Up)
 34. ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ 1. จังหวัดระยอง ได้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้งาน เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ในการ ตัดสินใจอย่าง ถูกต้อง แม่นยา 2. ผู้ประกอบการ ได้รับความรู ้ มีศักยภาพในการทรานสฟอร ์มผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่ตลาดโลกด้วย ดิจิทัลแพลตฟอร ์ม เพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อเติมให้เป็ นแพลตฟอร ์มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ด้วยตัวเอง 3. นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัด ได้รับข้อมูลจากธุรกิจอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการใน จังหวัดระยองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเลือกสินค้า ตามร้านค้าของ ผู้ประกอบการ สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 35. ขอบเขตการดาเนินงาน 1. ดาเนินการกับผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง 2. อบรมให้ความรู ้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ 3. พัฒนาและปรับแต่งแพลตฟอร ์มธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 4. สนับสนุนและติดตามผลดาเนินการของผู้ประกอบการ
 36. ตอบคาถามเพื่อความเข้าใจ 1. City Data Platform แพลตฟอร ์มบริหารจัดการข้อมูลของเมืองคืออะไร ? คือ การที่เมืองสามารถมีข้อมูลรายละเอียดของ ประชาขน ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนกิจกรรมต่างขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีความสัมพันธ ์เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการเมือง 2. Mini App. คืออะไร? คือ หลักการแนวคิดเพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการโดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น กระบวนการผลิต กระบวนการขาย กระบวนการจัดส่ง หรืออื่น ๆ โดยใช้หลักการแบ่งการทางานเป็ นส่วนย่อยเล็ก ๆ เฉพาะเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ บริการใดบริการหนึ่งให้มีความซับซ้อนน้อยที่สุด เพื่อให้ทาการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงได้รวดเร็ว ทั้งนี้โดยส่วนงานย่อย ๆ นี้จะถูกเรียกว่า Mini App ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันตัวเล็ก ๆ ที่ถูกออกแบบมา เพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่งสาหรับธุรกิจของผู้ประกอบการ
 37. ตอบคาถามเพื่อความเข้าใจ (ต่อ) 3. Rayong Super App คืออะไร? คือ ช่องทางในการเข้าถึง Mini App หรือบริการต่าง ๆ ของธุรกิจของผู้ประกอบการ หลังจากที่ได้ ผ่านกระบวนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดย Super App นี้ จะเป็ นช่องทางที่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในทางธุรกิจ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือ บริการของธุรกิจผู้ประกอบการได้ 4. อะไร คือ Super City? คือ การที่เมืองสามารถเอาข้อมูลทุกภาคส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการ และกาหนดทิศทางอนาคต ของเมืองให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมั่งคั่ง 5. City Data Center มีประโยชน์อย่างไร? คือ ศูนย์ข้อมูลกลางของเมืองที่เก็บข้อมูลของทุกภาคส่วนเอาไว้เพื่อวิเคราะห์นาไปใช้งานในการ บริหารจัดการ และวางนโยบายของเมืองได้อย่างตรงเป้ าหมาย แม่นยา
 38. ตอบคาถามเพื่อความเข้าใจ (ต่อ) 6. เกี่ยวข้องและส่งเสริมส่งเสริมผู้ประกอบการ อย่างไร ? ปัจจุบันอยู่ในยุคการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ใคร ปรับตัวไม่ทันจะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยโครงการจะมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ข้อคือ 6.1 ให้ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ มองเห็น โอกาส และสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจได้ 6.2 ให้เครื่องมือในการสร้างธุรกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย เพื่อให้สามารถทาการ นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจได้ 6.3 ติดตามกระตุ้น และวัดผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลของผู้ประกอบการ 7. Mini App ไร้ขีดจากัดในการ Creative ทาได้ขนาดไหน?? Mini App ที่ผู้ประกอบการได้ไปจะไม่ใช่ได้แค่แอปพลิเคชัน แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะได้ในส่วน ซอร ์สโค้ดของโปรแกรมด้วย นั่นคือผู้ประกอบการสามารถทาการพัฒนาเพิ่มเติม ต่อยอดไปยังการ ใช้งานระดับเทียบเคียงกับแพลตฟอร ์มระดับโลกได้ ด้วยการลงทุนทางเทคโนโลยีเพิ่มเติม
 39. จังหวัดระยองจะส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลอย่างไร ?  รัฐบาลดิจิทัล คือ การที่รัฐบาลนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ของรัฐได้อย่าง สะดวกและง่าย ซึ่งในแง่นี้ก็จะมีความต้องการเหมือนกันกับผู้ประกอบการ  ดังนั้นแนวคิด Mini App หรือการกระจายแบ่งงานหรือบริการเป็ นหน่วยเล็ก ๆ เฉพาะเรื่องจะทาให้ ง่ายต่อการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หลังจากนั้นนา Mini App ทั้งหมดมารวมกันและทาการสร้าง Super App เพื่อเป็ นช่องทางให้กับ ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร ์โน้ตบุ๊ก หรือ แม้แต่นาฬิกา เป็ นต้น Rayong Digital Governance !!!
 40. ประชาขน หน่วยงานรัฐ ท่องเที่ยว และ กีฬา SUPER APP - MINI APP Smart government ชมรมร้านอาหาร Otop Bigdata เมืองระยอง สมาคม ผู้ประกอบการ และโรงแรม นักท่องเที่ยว
 41. RAYONG Screening COVID-19 Mini App
 42.  กรอกข้อมูล ส่วนตัว ผ่านการอัพโหลด บัตรประจาตัวประชาชน  สามารถระบุตาแหน่งที่อยู่ได้อัตโนมัติทันที  ระบุตาแหน่งเวลาเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ภายในจังหวัดตลอดเวลา  รายงานอาการทุกวัน ช่วง กักตัวหรือพักที่ระยองบันทึกไว้และส่งข้อมูลอัพเดทอาการทุกวัน  ระบุพื้นที่เสี่ยงได้ทันที อัตโนมัติ ถ้าอาการ เริ่มแสดงเพื่อให้คนรอบข้างพื้นที่รอบข้างระมัดระวัง  ขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา  สามารถบริจาค อาหาร ข้าวสาร และสิ่งของที่จาเป็ น  รายงานสถานการณ์ Real-Time
 43. Read More WORK ทางานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ACCOUNT ใช้ User account ได้หลายแบบ TEMPLATE มินิแอพ เทมเพลต(พัฒนาต่อยอดได้) CHANNEL เข้าใช้ได้หลากหลายช่อวทาง Line Mini App WeChat Mini Program ใช้ Facebook ใช้ Google ใช้ Line สมัครโดยใช้ email QR Code SMS/Mail Line OA Facebook Page FUNCTIONS ช่องmarketing online อาหาร สมาชิก แผนที่ เรียนรู้ วีดีโอคอล โพสต์งาน สุขภาพ อีเว้นท์ สินค้า Otop HOW พณ Line OA Mobile App
 44. Q1-2021 แอพพื้นฐาน Q2-2021 แอพพื้นฐาน Q3-2021 แอพพื้นฐาน Q4-2021 แอพพื้นฐาน MINI APP - ROADMAP บทความ จองคิว อีเว้นท์ สะสมแต้ม แปลง เกษตร หาผู้เชี่ยวชาญ ข่าว เรียนรู้ ห้องศูนย์รวมปราช ชาวบ้าน อาหาร สมาชิก วีดีโอคอล โพสต์งาน แผนที่ สุขภาพ สินค้า แบบสอบถาม ปศุสัตว์ พัฒนาฝีมือแรงงาน ทกจ + พณ + พช ททท เกษตร Smart content ศูนย์รวมแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่
 45. Food Suite : Mini App Set
 46. Line OA Customer Journey
 47. Super Apps (Platform) Line Mini App Mini App Platform Other Super Apps WeChat Mini Program Message Builder Tool App Template Chat Bot Line Facebook MSG Mobile App Line OA SUPER APP PLATFORM จองคิว อาหาร สมาชิก วีดีโอคอล แผนที่ อีเว้นท์ เรียนรู้ โพสต์งาน สุขภาพ สินค้า เข้าใช้งานผ่าน มาระยอง รู้ทุก เรื่อง เข้าถึงทุกช่อง ทาง
 48. ผู้ประกอบการ พัฒนา Mini Apps กระจายภาระค่าใช้จ่ายได้ผลประโยชน์ทั้ง เมือง และผู้ประกอบการ CITY SUPER APP แผนที่ อาหาร สมาชิก เรียนรู้ สุขภาพ วีดีโอคอล จองคิว อีเว้นท์ สินค้า โพสต์งาน Data Center city เมือง พัฒนา Super App
 49. RAYONG SUPER APP … City Super App IOS + Android สมาชิก สุขภาพ อาหาร ศูนย์เรียนรู้ของ เมือง แผนที่ ท่องเที่ยว สินค้า Otop
 50. RAYONG SUPER APP … City Line OA สมาชิก สุขภาพ อาหาร เรียนรู้ แผนที่ สินค้า
 51. Smart - Traveler จบครบที่เดียว ข้อมูลเที่ยวในจังหวัด เที่ยวที่ไหนได้บ้าง ไปยังไง อะไรอร่อย เบอร์ฉุกเฉิน ร้านใหม่ ประจาเดือน ของเด็ดต้องลอง มีกิจกรรมอะไร ของฝากมีอะไร จองคิว
 52. นักท่องเที่ยว อาหาร อาหารมาส่งที่พัก โหลดแอพ ข้อมูล จอง เดินทาง เช้าพัก ข้อมูล สั่ง สแกนเข้า Line OA หาข้อมูล Smart - Traveler City Super App ข่าวสาร แผนที่ ที่พัก
 53. ผู้ประกอบการในจังหวัด อยากขายออนไลน์ ทาการตลาดยังไง อยากได้ข้อมูล ลูกค้า ส่งของให้ลูกค้า ยังไง พัฒนาระบบ ใช้เงินทุนสูง ค่าโฆษณา มีค่าใช้จ่ายสูง ลงขายที่ไหนดี ทาให้คนรู้จักร้าน เราได้อย่างไร
 54. Super App กดลิ้งค์ โฆษณา Mini Apps Youtube Line OA Facebook Page Facebook ลูกค้า เห็นจากโฆษณา เข้าใช้บริการ ผู้ประกอบการในจังหวัด
 55. … … กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ ง่ายขึ้น รวบรวมและ เก็บข้อมูล เพิ่มแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชน สารต่อพันธกิจใน รูปแบบดิจิตอล รับรู้ข้อมูลที่ ถูกต้องและแม่นยา สนับสนุนและ แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพิ่มช่องทาง การเข้าถึงประชาชน
 56. YOUR SUPER APP ภาครัฐมีการเข้าถึงข้อมูลที่ เป็นจริงแบบเรียลไทม์ได้มาก ยิ่งขึ้นและยังสามารถบริหาร จัดการ Mini App รวมทั้ง ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ตรง จุดตามพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตาม เทคโนโลยี เป็นการทางานร่วมกันกับภาครัฐ และเอกชนอย่างไร้รอยต่อตาม นโยบายการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาต่อยอดในรูปแบบDatacenterตามยุทธศาสตร์ ชาติได้ …. … …
 57. YOUR MINI APP ได้ระบบออนไลน์ของตัวเอง และเป็นเจ้าของระบบที่ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ อื่นๆได้ทาให้ขยายตลาดได้ กว้างขึ้น ผู้ประกอบการได้ข้อมูลลูกค้า มีข้อมูลเป็นของตัวเองตาม PDPA (กฏหมาย) … พัฒนาต่อยอดในรูปแบบของคุณ ธุรกิจของคุณพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจากัด … … …
 58. … แผนการดาเนินงาน
 59. PM DiNOQ (Project Manager) Mr.Nisit Payungkorapin นายนิสิต พยุงกรพินธุ์ Saksit Likhitmethakul ศักดิ์สิทธิ์ ลิขิตเมธากุล CEO DiNOQ Chief Executive Officer Anusorn Srisawat อนุสรณ์ ศรีสวัสดิ์ CSO DiNOQ Chief strategy officer ทีมงาน 088-0872222
 60. THANK YOU Technology Company Presentation Template
 61. แพลตฟอร ์มซุเปอร ์แอพ POC
 62. แพลตฟอร ์มขายอาหารออนไลน์ POC
 63. แพลตฟอร ์มสาหรับร้านอาหาร POC
 64. แพลตฟอร ์มขายสินค้าออนไลน์(ร้านค้า) POC
 65. แพลตฟอร ์มขายสินค้าออนไลน์(ลูกค้า) POC
 66. แพลตฟอร ์มค้นหาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ POC
 67. แพลตฟอร ์มค้นหาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์(ลูกค้า) POC
Anúncio