Anúncio

AquaGreen sivø type srd

NYKILDE - I SAMARBEJDE MED NATUREN Vi skaber grønne byrum og natur i vores landskab. em Nykilde
14 de Dec de 2017
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
Anúncio
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
AquaGreen sivø type srd
Anúncio
AquaGreen sivø type srd
Próximos SlideShares
AquaGreen Svømmende Sivøer SRDAquaGreen Svømmende Sivøer SRD
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Nykilde Frø - Grønne tage - Vegetation - Grøn teknik(20)

Anúncio

AquaGreen sivø type srd

  1. AquaGreen svømmende sivøer Type SRD Infoschrift Nr. 26 Nykilde ApS. Lundbæksvej Slots Bjergby DK – 4200 Slagelse Denmark Tl.: +45 58 58 40 72 info@nykilde.dk
  2. 2 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite AquaGreen svømmende sivøer Type SRD En mulighed for at forbedre de økologiske betingelser i stillestående vand.En mulighed for at forbedre de økologiske betingelser i stillestående vand.En mulighed for at forbedre de økologiske betingelser i stillestående vand.En mulighed for at forbedre de økologiske betingelser i stillestående vand. IndledningIndledningIndledningIndledning:::: I mange stillestående vande er der ingen eller ikke nok store sivrørszoner. Dette kan begrundes med morfologien på stedet (for stejle skråninger ved bredden). Men også bideskader fra vandfugle eller gående har en negativ indvirkning på sivrørszonen. Denne manglende dannelse af sivrør er ofte årsag til mangel på ordentlig vandkvalitet, da:: • Sivrør øger vandets evne til at rense sig selv. Planterne udvikler biomasse og trækker næringsstoffer ud af vandet. Planterne omdan- ner skadestoffer og lagrer dem delvis. Halm og rødder øger den biologiske aktive overflade og dermed opvækstmulighederne for mikroorga- nismerne. • Sivrør frembringer et vigtigt strukturelement til et komplekst, aquatisk levende system. Planterne tjener både som næring, som by- ggemateriale og som levested. Sivrørerne til- byder husly for unge fisk og andre organismer, men også skjul for rovdyr. Mangler sivrørerne, er selvreguleringsmekanismerne indskrænket, og det kan komme til en uønsket overbefolk- ning af uønskede organismer (f.eks. alger). • At frembringe mere flade bredzoner så sivrør kan etablere sig er ofte forbundet med betyde- lige byggemæssige omkostninger og resurser. I disse tilfælde kan AquaGreen svømmende sivrørsøer vre et let håndterbart og omkost- ningsgunstigt alternativ. Opbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRD::::
  3. 3 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse:::: AquaGreen svømmende sivrørsøer består af flader, som er selvflydende elementer, som er fuld- stændigt tilvokset med sivrør. Vegetationsbæreren er et stabilt vegetationsbæresystem af typen RepoFloat I2. RepoFloat flydende bæremåtte er en fuldsyntetisk måtte, som bliver fremstillet som et net. Under den maskinelle fremstillingsproces bliver der indsyet en flydeponton i tilpasset størrelse, alt efter brug/krav. Derved er flydedelen en integreret del af bæremåtten modsat andre lignede produkter. Derved undgår vi brug af andre flydedele til RepoFloat produkterne. F.eks. er polystorolplader behandlet med brandbeskyttende midler, men disse indeholder vandskadelige stoffer. Lignende gælder gælder for indholdet af fluorstoffer. Den flydende bæremåtte er meget fleksibel og kan derved tilpasse sig vandbevægelserne på en naturlig måde. Bæremåtten tjener som forankringspunkt for sivrørene. Samtidigt muliggør bæremåtten en let og problemløs håndtering. Dette er vigtigt for både installationen og for et muligt regelmæssigt vedli- gehold (f.eks. ved høst af biomasse). Der er også muligt at fastgøre elementerne til en bestemt placering. Ved større hydrauliske krav kan det dog være nødvendigt med en stabil rammekon- struktion (yderligere detaljer se f.eks. varianten Svømmende Sivrørsmodul eller Svømmeøer). De enkelte elementer leveres i størrelserne fra 1,18 m bredde X 2,5 m længde (andre længder efter forespørgsel). De kan kombineres efter ønsket form og de lokale betingelser. Sivrørene er ved leveringstidspunktet som standard allerede udviklet flademæssigt. AquaGreen svømmende sivrørsøer kan beplantes med alle planter fra det amfibiske område. Sammensætnin- gen af de enkelte plantearter bliver udvalgt udfra de lokale betingelser. Kriterierne for udvalget af de egnede arter kan f.eks. være: • Indskrænkninger i forhold til tolerance overfor vandfugle • At skulle udvikle en særlig tyk eller lang rodfilt • At kunne skygge vandet effektivt • At kunne optage store mængder kvælstoffer fra vandet • At kunne opbygge en sås tor biomasse som muligt En tilsvarende rådgivning er selvfølgelig en del af vores service.
  4. 4 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite Installation af AquaGreen® svømmende sivrørsøer i Spanien. I vandet udvikler sivrørsplanterne et vidt forgrenet rodsystem. Alt efter art og lokalitet kan de vokse op til en meter dybt ned i vandet. Rodudviklingen er ved frit i vandet hængende rødder betydeligt mere intensiv end ved rødder i substrat som f.eks. ler eller sand. Ved Carex acutiformis har vi i en volumen på en liter (dm3) målt en rodlængde på 882 m. Ved en gen- nemsnitlig rodlængde på 30 cm udvikler der sig under 1 m2 svømmende sivrørsø en rodfilt (hoved-, side- og hårrødder) på over 250 km i længde! Denne stærke rodudvikling er også grunden til den positive indvirkning der er på vandkvaliteten. Sådan formår sivrørsplanterne, at lede kvælstof ind i rødderne. Derved bliver nedbrydningsevnen af aerober bakterier forbedret. Ligeså vigtig er udvi- delsen af brugbar overflade. Her igennem opstår en en væsentlig højere og mere differentieret bosæt- ningstæthed af mikroorganismer, den egentlig bærer af selvrensningsstyrken. IndsatsmulighederIndsatsmulighederIndsatsmulighederIndsatsmuligheder:::: 1..1..1..1.. Ofte lider stående eller langsomt flydende vand - mest på grund af overgødskning - af problemet med en overdreven produktion af biomasse. Her kan problemet være en masseproduktion af under- vandsplanter; oftet er det dog alger som er hoved- problemet. Forudsætningen for denne udvikling er det store udbud af plantenæringsstoffer. Kvælstof og fosfor er afgørende her. En reduktion af disse stoffer kan føre til en begrænsning af produktionen af planter. Dette ville være en meningsfyldt handling, der kan udføres men sjældent med rimelige økonomiske omkostninger. Tilbage er kun den anden mulighed: At skygge vandet for at begrænse lysets adgang til vandet. Der er allerede undersøgelser der dokumenterer effekten ved hjælp af træer. Træer er dog ikke en god løsning, da de smider bladene om efteråret og bidrager dermed til processen med biomasse. Til denne effektvirkning kan svømmende sivrørsøer overtage meningsfulde funktioner. De besværer fotosyntesen i åbent vand (specielt for alger), men yder samtidigt et virksomt bidrag til forøgelsen af selvrensningseffekten i vandet (biogen kvæl- stofsoptag, tilgang til vokseflader for mikroorganis- merne - som beskrevet tidligere beskrevet). For at få den opståede biomasse genindbragt i stofkredsløbet, kan de svømmende sivrør uden problemer trækkes på land og nedklippes (alt efter art kan denne høst foregå flere gange om året). Virkningen af denne skyggeeffekt er specifik for lokaliteten. Udover det grundliggende spørgsmål om størrelsen på vandfladen og (i relation dertil) den der igennem afdækkede flade med sivrør, skal faktorer som land- og vandmorfologi, mesoklimatis-
  5. 5 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite ke faktorer og trofigraden af vandet og tages med i overvejelserne. Vigtigt er det dog: Også når saneringen af en vandflade, alt efter de lokale betingelser kræver at der skal flere foranstaltninger til, så er de svømmende sivrørsøer i relation til indsats og effekt en optimal løsning. Målet med saneringen kan ikke være, generelt at stoppe plantevækst. Vegetation har en ubetinget betydning for selvrensningskraften og også for udviklingen af en artsrig undervandsfauna. Det er vigtigt, at benytte sig af foranstaltninger, som forhindrer overskridelser af grænseværdier, hvor til en overdreven biomasseudvikling har negative virkninger på vandkvaliteten. På den baggrund er en indsats med svømmende sivrørsøer til at forstå og begrunde. Et yderligere vigtigt aspekt i denne sammenhæng er de termiske virkninger ved skyggeeffekten på vandoverfladen ved hjælp af de svømmende sivrørsøer. Lysets direkte indstråling bliver reduceret og vandet varmes op langsommere. Dette kan også besværliggøre udviklingen af alger. Samtidigt opstår der områder med forskellige temperaturer og dermed forskelle i densitet og strømninger. 2.2.2.2. Ved flere bredområder ved større og mindre søer er det ikke muligt for siv at overleve, da skråningerne under vandet er for stejle. De entreprenørmæssige omkostninger ved at konstruere fladt vandsområder er for det meste meget høje. Svømmende siv- rørsøer kan forankres ved bredderne og herved fungere som erstatningsbiotop. Det tykke rodnet erstatter undervandsvegetationen (specielt gydeurter). Unge fisk har her en større overlevelseschance. Samtidigt kan det fungere som standplads for Gedden. Samlet kan man forvente, at en kompleks biozønose dannes. Close-up billede af rodsystemet på Carex acutiformis og Iris pseudacorus. Rodlængden på billedet: ca. 50cm. Tætheden af rodfilten og de fine forgreninger er meget tydelige. Dermed kan man let se størrelsen af den bebobare overflade. Her er det også svært at bedømme virkningerne (et grundliggende problem i biotop management). En sikker ting er, at det øger antallet af strukturelemen- ter til selvregulering af systemet. Her udgør struktu- relementet sivrør en vigtig betydning. 3.3.3.3. Det svømmende sivrør opfylder selvfølgelig og landskabsæstetiske funktioner. En sivrørsø øger det optiske udtryk i vandområdet. Det følgende kan anvendes til at laminere bredvægge; også i kombi- nation med AquaGreen svømmende dykvægge. 4.4.4.4. De faktorer som er nævnt under punkt 1 som er selvrensningskraften af vandet kan også målrettet med de svømmende sivrørsøer bruges til klaring af vandet. Der er i øjeblikket undersøgelser igen på dette område.
  6. 6 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite Efterbehandling af vand på en rensningsanlæg. 5.5.5.5. Svømmende sivrørsøer kan yderligere anvendes som retro-fitsæt til forhåndenværende dykvægge af beton-, stål- eller kunstofskonstruktioner. De forhåndenværende klassiske dykvægge kan efter valg eftermonteres med AquaGreen svømmende sivrørdække foran, bagved eller på begge sider. Yderligere information kan du finde i vores in- fo/vejlednings datablad omhandlende AquaGreen svømmende dykvægge. 6666.... Afsluttende kan de svømmende sivrørøer anvendes som sedimentfælder eller algespærre ved ind- og udløb fra større vandområder med stående vand. Her kan sivrørsøerne anvendes i en funktionel enhed med en stabil rammekonstruktion. Denne rammekonstruktion er en vidreudvikling af svømmeøerne, der allerede i mere end to årtier med succes har været anvendt som svømmende øer. Transport og installation:Transport og installation:Transport og installation:Transport og installation: De svømmende sivrørsøer kan installeres året rundt. De eneste vigtigeer , at der skal være vand med det samme efter installationen. Transporten foregår med lastbil. De enkelte ele- menter ligger lagvis. Indefor vegetationsperioden bliver sivplanterne, henholdsvis bredplanterne (alt efter art) skåret tilbage til 1/3 i forbindelse med transporten. På installationsstedet bliver den enkelte elementer efter størrelse og form sat sammen på land. Der efter bliver de svømmende sivrørsøer lagt i vandet og trukket på plads og forankret. Yderligere oplysninger på forespørgsel.
  7. 7 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite AnvendelseeksemplerAnvendelseeksemplerAnvendelseeksemplerAnvendelseeksempler:::: AquaGreen® svømmende sivrørsdæk er så robuste, at de uden problemer kan vedligeholdes med klippeværktøj. SRD-Elementen indsat til rensning af stærkt jernhol- digt vand i Portugal Installation af AquaGreen® svømmende sivrørsøer i en grøn afløbsrende. Foto til venstre: Beplantning af den flydende bæremåtte on-site i 2013. Svømmende sivrørsøer til højre: Stand, Stand 2016.
  8. 8 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite AquaGreen® svømmende sivrørsøer i kombination med BesTex® Fuglebidsbeskyttelse. Foto til venstre: Installation i februar 2009 Foto til højre: Monitoring i Juni 2009
  9. 9 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite AquaGreen® svømmende sivrørsøer i kombination med en AquaGreen® Flydevalse, fungerer som strandbeskyttelse.
  10. 10 von 10Infoschrift Nr. 26 | Seite Opbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRDOpbygning af den svømmende sivrørsø Type SRD::::
Anúncio