O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

اله فشار

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Mais recentes (20)

Anúncio

اله فشار

  1. 1. ‫موسسه‬‫افغان‬ ‫عالی‬ ‫تحصیالت‬‫پامیر‬ ‫پو‬‫ه‬‫ن‬‫ځی‬‫ستوماتولوژی‬ ‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬‫سمینار‬‫فشار‬ ‫آله‬‫ن‬‫خو‬ Spagnomanometer ‫رهنما‬ ‫استاد‬:‫کریمیار‬ ‫شیرمحمد‬ ‫پوهندوی‬ ‫تهیه‬‫تنظیم‬ ‫و‬: ‫خان‬ ‫کامران‬
  2. 2. ‫فشارسنج‬‫خون‬‫چیست‬‫؟‬ ‫انواع‬‫آله‬‫فشار‬‫خون‬ ‫فشارسنج‬‫ای‬‫جیوه‬‫یا‬‫سیمآبی‬ ‫فشارسنج‬‫ای‬‫عقربه‬ ‫فشارسنج‬‫دیجیتال‬ ‫استفاده‬‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫خونریزی‬
  3. 3. ‫برای‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دستگاهی‬ ‫خون‬ ‫فشارسنج‬‫اندازه‬‫گیری‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫فشارخون‬.
  4. 4.  ‫ای‬‫جیوه‬ ‫فشارسنج‬:‫استاندارد‬ ‫مهمترین‬ ‫فشارسنج‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫فشارخون‬ ‫گیری‬‫اندازه‬.‫ستون‬ ‫یک‬ ،‫ها‬‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دماسنج‬ ‫دستگاه‬ ‫مثل‬ ‫جیوه‬. ‫است‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫نکردن‬ ‫کار‬ ‫درست‬ ِ‫ل‬‫احتما‬.‫جیوه‬ ‫ستون‬ ‫کند‬‫می‬ ‫حرکت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬.‫باید‬ ،‫فشار‬ ‫خواندن‬ ‫هنگام‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جیوه‬ ‫ستون‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫دقت‬ ‫اعدادی‬ ‫به‬. ‫چون‬ ،‫است‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ای‬‫جیوه‬ ‫فشارسنج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫حال‬‫بااین‬ ‫کند‬ ‫آلوده‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬ّ‫م‬‫س‬ ‫جیوه‬.
  5. 5.  ‫بعضی‬‫هستند‬ ‫ای‬‫عقربه‬ ‫فشارسنج‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫از‬.‫ا‬‫عقربه‬ ‫فشارسنج‬‫ی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ای‬‫عقربه‬ ‫هوا‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫فنردار‬ ‫است‬ ‫ای‬‫وسیله‬ ‫میلیمتر‬ ‫یک‬ ‫نشانگر‬ ‫آن‬ ٔ‫ه‬‫درج‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫حرکت‬ ‫جی‬ّ‫مدر‬ ٔ‫ه‬‫صفح‬ ‫است‬ ‫جیوه‬.‫ای‬‫جیوه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حملش‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫فشارسنج‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫تر‬‫راحت‬.
  6. 6. ‫ازآنجاکه‬‫ر‬ ‫فشارخون‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫نادر‬ ‫موارد‬ ‫در‬‫ا‬ ‫فشارسن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫ترجیح‬ ‫همیشه‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫اشتباه‬‫ج‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ای‬‫جیوه‬‫ای‬ ‫است‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بیمارانی‬‫را‬ ‫اندارد‬ ‫ندارن‬
  7. 7.  ‫خونریزی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫فشارخون‬ ‫بازوبند‬ ‫از‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بند‬‫شریان‬ ‫جای‬‫به‬ ‫پا‬ ‫یا‬ ‫دست‬ ِ‫سرخرگی‬.‫کمی‬ ‫را‬ ‫بازوبند‬ ‫زخم‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫باالتر‬(‫قلب‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ‫بین‬)‫باد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫کند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫خونریزی‬ ‫که‬ ‫کنید‬.‫این‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫فشار‬ ‫میزان‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫دارند‬ ‫طبیعی‬ ‫فشارخون‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫در‬ ‫کار‬mmHg ۱۵۰(‫میلیمتر‬ ‫جیوه‬)‫است‬.
  8. 8. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫؟‬

×