O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การศ กษาและค นคว_าอ_สละ

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

การศ กษาและค นคว_าอ_สละ

  1. 1. การศึกษาและค้นคว้าอิสละ สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียน
  2. 2. สถานที่ทางาน :โรงอาหารคาวบอยชั้น 2
  3. 3. สถานที่ทางาน :โรงอาหารคาวบอยชั้น 2
  4. 4. สถานที่ทางาน :โรงอาหารคาวบอยชั้น 2
  5. 5. สถานที่ทางาน :โรงอาหารคาวบอยชั้น 2
  6. 6. บรรยายความคิดเห็นต่อการเรียนในลักษณะนี้ ข้อดี : 1. การเรียนในลักษณะนี้สามารถทาให้เราได้ฝึกถึงการทางานร่วมกับผู้อ่าน 2. ได้มีการระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงโปรมแกรมต่างๆ 3. การเรียนลักษณะนี้มีความเป็นอิสระและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง 4. ไม่มีกาหนดเวลาในการเข้าทางานหรือว่าเลิกทางานที่ตายตัว
  7. 7. บรรยายความคิดเห็นต่อการเรียนในลักษณะนี้ ข้อเสีย : 1. เกิดปัญหาหลายอย่างในการทงาน เช่น สถานที่เพราะด้านบนคาวบอยนั้นร้อน 2. เวลาที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานไม่ได้รับการแก้ไขได้ในทันที 3. เวลาในการรวมตัวหรือรวมกลุ่มนั้นเกิดความล้าช้าเพราะแต่ละคนมาเวลาไม่ ตรงกัน 4. การที่มีเวลาทางานหรือการเรียนที่อิสระเกิดไปทาให้เกิดความขี้เกรียดในการ ทางาน

×