Anúncio

Projecte visibilitat positiva

Profesora asociada en UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS em Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
2 de Feb de 2019
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Anúncio
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Projecte visibilitat positiva
Próximos SlideShares
Guia assignatura emprenedoriaGuia assignatura emprenedoria
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Projecte visibilitat positiva (20)

Anúncio

Projecte visibilitat positiva

  1. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO PROJECTE VISIBILITAT POSITIVAPROJECTE VISIBILITAT POSITIVA Índex.Índex. 1.1. ANTECEDENTSANTECEDENTS 2.2. JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓ 3.3. OBJECTIUSOBJECTIUS 4.4. TASQUES / ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPENTASQUES / ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN 5.5. PROFESSIONALS IMPLICATSPROFESSIONALS IMPLICATS 6.6. AVALUACIÓAVALUACIÓ 7.7. REFLEXIONS FINALSREFLEXIONS FINALS 1. ANTECEDENTS Com a professional que va iniciar la seva tasca al curs 99-00 als centres de menors un dels objectius que sempre vaig tenir clar va ser la promoció positiva de la tasca que es feia a l’aula escolar conduïa com a docent responsable d’aquesta. Algunes de les activitats que es varen anar dissenyant com a experiències pilots que ara ja són de trajectòria ferma i necessària ha estat:  REVISTA THINK MAGAZINE  BLOG IES CAN BALO
  2. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO  WEB IES CAN BALO  COL.LABORACIONS A ALTRES REVISTES  EXPOSICIONS DE TASQUES ESCOLAR A PROFESSIONALS I FAMÍLIES  FESTES FINAL DE CURS / FINAL TRIEMSTRE  ACITIVTATS AMB PROFESSIONALS / AGENTS DE LA XARXA  PARTICIPACIONS EN CONGRESSOS I JORNADES  COL.LABORACIONS AMB DIFERENTS ENTITATS, ONG O ASSOCIACIONS (APRENENTATGE SERVEI) Des del curso 20013/14 moment que assumesc la coordinació de les unitats docents ubicades als tres centres de menors existents a la nostra comunitat i a un espai educatiu per FPB. A la vegada assumesc també el compromís d’unificar criteris i actuacions a totes aquestes unitats docents per tal de promoure una única línea d’intervenció que acompanyés cap a l’èxit els alumnes vinculats a les nostres unitats. Una d’aquestes línies d’intervenció era continuar amb l’objectiu de promoure una visibilitat positiva de la tasca que es desenvolupava als nostre centres i sobre tot de l’ imatge dels alumnes. Per promocionar dita tasca es varen anar delineant altres activitats que ens ajudàs a aconseguir els objectius esmentats a l’apartat corresponent.
  3. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO De cada vegada els resultats han estat més satisfactoris i cada convocatòria es rebuda per professionals, diferents entitats, famílies i alumnes amb moltes games i il·lusió. Per tal cosa es fa necessari redactar un document que donés la serietat i estructura que mereix dit projecte. 2. JUSTIFICACIÓ Els alumnes usuaris de les nostres unitats / nostres centres són alumnes que sempre venen acompanyats d’una carrega negativa i etiquetatge pejoratiu el qual és necessari treballar per transformar en positiu. Per una altra banda la imatge que és té dels centres de menors o de la tasca formativa en particular i de dinàmica de centre en general no sempre és justa i no dóna una imatge real del que realment es desenvolupa per això ens plantegem la necessitat de promocionar / dissenyar / gestionar una sèrie de tasques / activitats que donin resposta ala necessitat que se’ns planteja: LA VISIBILITAT POSITIVA DELS MENORS / ALUMNES EN PARTICULAR I DELS CENTRES DE MENORS EN GENERAL. Aquesta necessitat pren forma en aquest document el qual pretén estructurar, protocolaritzar i garantir continuïtat a aquesta tasca ja iniciada fa un cursos i que de cada vegada és més necessària. 3. OBJECTIUS 3.1 GENERAL
  4. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO - Transmetre una visió positiva dels alumnes / menors dels centres així com de la tasca que es desenvolupa en les unitats docents en particular i ampliant a la dinàmica dels centres en general que ens ocupa 3.2 ESPECÍFICS - Potenciar la visibilització positiva els alumnes de les Unitats docents adscrites a la FISE - Mostrar les diferents activitats / dinàmiques formatives / escolars / educatives que es desenvolupen al centres. - Treballar etiquetatges pejoratius el que fa a la imatge dels alumnes i dels centres amb les diferents entitats / organismes i professionals implicats - Estimular activitats i generar referències, donant visibilitat positiva de les tasques desenvolupades i del potencial dels alumnes 4. TASQUES / ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Com hem avançat la tasca que esteim presentant no és una tasca innovadora del present curs ja que fa molts d’anys que s’advoca per la línia de visibilització positiva. Com hem presentat a l’apartat d’antecedents són moltes les activitats / dinàmiques les que s’han anat desenvolupant els darrers anys i totes ells han donat resultats molt positius Per això la idea d’estructurar i donar serietat i forma a totes aquestes actuacions per tal de crear un espai i una seqüenciació i sobre tot garantir el suport de tots els professionals i entitats implicades per tal de obtenir resultats productius i satisfactoris.
  5. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO Ara per ara algunes de les tasques s’estan desenvolupant i que ja formen part d’aquest projecte són les següents:  JORNADES FAMILIES. Trimestral (desenvolupat al document pertinent)  JORNADES PORTES OBERTES A PROFESSIONALS (una o dues convocatòries cada curs)  BLOGs PROPIS (ES FUSTERET , AULES DOCENTS FISE i actuals blog IES CAN BALO)  COL.LABORACIONS A ALTRES REVISTES (sin Mas centre de dia de menors Barritzu i Revista / Blog centre de menors Julisbol)  PRESENTACIÓ DE PROJECTES / TASQUES AL BLOG COL.ABORATIU DE DOCENTS DE TOTES DELS CCAA: TACTICAS  REVISTA THINK MAGAZINE  PÀGINES DE PROMOCIÓ A LES XARXES SOCIALS ( FACEBOOK, GOOGLE +, TWITER, SCCOPPIT,...)  SERVEI DE CATERINGS PER PART ALUMNES FPB CUINA / CERTIFICAT PROFESSIONALITAT A DIFERENTS EVENTOS  PRESENTACIONS I PAETRICIPACIONS A JORNADES I CONGRESSOS  FESTES FINAL DE CURS / FINAL TRMESTRE  ACITIVTATS AMB PROFESSIONALS / AGENTS DE LA XARXA:  PROJECTE ESPAI  SAVE THE CHILDREN ( PUNTS DE LLIBRE I KILOMETRES SOLIDARITAT)
  6. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO  ACTIVITATS DE COL.LABORACIÓ AMB “ALDEAS INFANTILES”  PARTICIPACIÓ A ACTIVITATS PROMOCIONADES PER UNICEF I ODDM  ASSOCIACIÓ JANE GOODAL 5. PROFESSIONALS IMPLICATS Cal aclarir que es fa imprescindible la implicació de tot els professionals vinculats a les unitats docents ubicades als centres SE dependents de la Fundació S’Estel ja que sense el suport d’aquests es fa molt complicat donar viabilitat al projecte però destaquem els processionals següents com a conductors més directes i d’intervenció màxima al pla que ens ocupa: - Equip Docent. Tot l’equip docent té com a tasca compartida amb coordinadora el disseny, promoció, gestió i desenvolupament de tasques / activitats que promocioni procés de visibilització positiva. - Pedagogues vinculades als Centres de Menors. Les pedagogues són les professionals que comparteixen amb l’equip docent dirigit per la coordinadora docent la tasca del vetllar pel bon funcionament del Programa d’Ensenyament reglar. Participen de manera activa a totes les tasques de conducció de dit Programa in cloent, tot allò relacionat amb el procés de visibilització positiva de la tasca dels nostres alumnes.
  7. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO - Altres professionals vinculats als centres. És important tornar a remarcar que són molts el professionals vinculats de manera més directa i/o indirecta en aquest projecte i que l’equip docent necessita de tot l’equip educatiu, tècnic i de coordinació / direcció de centres així com de professionals externs per tal de crear objectius comuns de feina que tenguin com a fites tot allò relacionat amb la visibilitats positiva dels alumnes de les unitats docents ubicades al centre de la FISE 8. AVALUACIÓ Ens plategem dos tipus d’avaluació: *INTERNA. Desenvolupada des de l’ús de rúbriques d’autoavaluació a partir dels ítems que trobem adients i interessants a valorar . *EXTERNA. Feta per professionals / famílies / ... que hagin participat o observats qualque de les tasques desenvolupades. Aquesta es pot fer de manera més estructurada a partir de qüestionaris d’avaluació / sartisfacció o de manera manco estructurada com per exemple a partir de comendataris / aportacions que es puguin deixar als blogs / xarxs socials, mail d’agraïment o feed back de qualque activitat / tasca ..., La idea es podem dissenyar instruments d’avaluació / autoavaluació variats que ens pugui aporta informació productiva i eines per recollir la INFO que ens pugui arribar de manera més informal o manco estructurada per tal de poder marcar nous objectius de feina. 9. REFLEXIONS FINALS
  8. PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA IES CAN BALO Per concloure podem afirmar que tenim l’absoluta fermesa de la necessitat d’estructurar el projecte que s’ha presentat. Per lo qual aquest document just és un primer esborrany del projecte que està en procés de disseny, De qualque manera ha estat la primera passa per la estructuració de la feina, la seqüenciació de les tasques i l’assumpció de les diferents responsabilitats per part dels professionals vinculats de manera més o manco directa. Queda com objectiu pel nou curs continuar la tasca iniciada encaminant-la cap a un itinerari de la formalització amb tota la documentació necessària, recursos, adients i suports necessaris.
Anúncio