BBiiccaarr aa aallmmaa 
OOss aalloouummiiññooss ddoo AAmmoorr
AA aallmmaa nnoonn ccrreeccee nnaass áárrbboorreess,, 
ccoonn ttooddoo,, nnúúttrreessee ddoo nnoossoo 
ccoonnttoorrnnoo,, ...
AA aallmmaa nneecceessiittaa sseerr aalliimmeennttaaddaa 
ccoonn vviissiióónnss ffeerrmmoossaass,, ppaallaabbrraass 
qquue...
Bicar a alma é saber ter paciencia, 
comprensión, e nunca xulgar a 
ninguén, sinxelamente aceptar as 
persoas como son...
BBiiccaarr aa aallmmaa éé aabbrraazzaarr aa aallgguuéénn 
ccaannddoo sseennttee ssooiiddaaddee,, ccaannddoo sseennttee 
tt...
BBiiccaarr aa aallmmaa,, éé sseennttaarr xxuunnttooss 
ccaannddoo nnoonn hhaaii nneecceessiiddaaddee ddee 
ffaallaarr,, cc...
BBiiccaarr aa aallmmaa éé sseennttiirr oouuttrraass 
mmaannss qquuee ddaann aappooiioo 
ffoorrttaalleecceennddoo eessaa ee...
BBiiccaarr aa aallmmaa,, éé ddiicciirr uunn,, 
qquuéérroottee……ssóó ccooaa oollllaaddaa......
Bicar aa aallmmaa...... éé ffáácciill,, ee éé ggrraattuuííttoo,, ssóó 
aabboonnddaa qquuee ddeecciiddaammooss bbaaiixxaarr...
BBiiccaarr aa aallmmaa...... 
CCaannttooss ddee nnóóss nneecceessiittaammooss ddeessee 
bbiiccoo nnaa aallmmaa qquuee nnuu...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bicar a alma

125 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
125
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Bicar a alma

 1. 1. BBiiccaarr aa aallmmaa OOss aalloouummiiññooss ddoo AAmmoorr
 2. 2. AA aallmmaa nnoonn ccrreeccee nnaass áárrbboorreess,, ccoonn ttooddoo,, nnúúttrreessee ddoo nnoossoo ccoonnttoorrnnoo,, ccoommoo oo ccoorrppoo ddaa ccoommiiddaa......
 3. 3. AA aallmmaa nneecceessiittaa sseerr aalliimmeennttaaddaa ccoonn vviissiióónnss ffeerrmmoossaass,, ppaallaabbrraass qquuee eenncchhaann...... oouu ppoorr qquueenn ssaabbee aatteeiiggaallaa ddee bbiiccooss..
 4. 4. Bicar a alma é saber ter paciencia, comprensión, e nunca xulgar a ninguén, sinxelamente aceptar as persoas como son...
 5. 5. BBiiccaarr aa aallmmaa éé aabbrraazzaarr aa aallgguuéénn ccaannddoo sseennttee ssooiiddaaddee,, ccaannddoo sseennttee ttrriissttuurraa...... sseenn ddiicciirr nnaaddaa,, ssóó ssoosstteerr ccoonn eessee aabbrraazzoo ddee aappooiioo……
 6. 6. BBiiccaarr aa aallmmaa,, éé sseennttaarr xxuunnttooss ccaannddoo nnoonn hhaaii nneecceessiiddaaddee ddee ffaallaarr,, ccaannddoo ssóó ffaaii ffaallllaa oo ssiilleenncciioo,, ccaannddoo ssoobbrraann aass pprreegguunnttaass......
 7. 7. BBiiccaarr aa aallmmaa éé sseennttiirr oouuttrraass mmaannss qquuee ddaann aappooiioo ffoorrttaalleecceennddoo eessaa eessppeerraannzzaa ddee vviiddaa ee ddee ccoommppaaññaa……
 8. 8. BBiiccaarr aa aallmmaa,, éé ddiicciirr uunn,, qquuéérroottee……ssóó ccooaa oollllaaddaa......
 9. 9. Bicar aa aallmmaa...... éé ffáácciill,, ee éé ggrraattuuííttoo,, ssóó aabboonnddaa qquuee ddeecciiddaammooss bbaaiixxaarr ddoo ppeeddeessttaall ddoo oorrgguulllloo qquuee mmooiittaass vveecceess nnooss rrooddeeaa ee nnooss ccoonnssoommee......
 10. 10. BBiiccaarr aa aallmmaa...... CCaannttooss ddee nnóóss nneecceessiittaammooss ddeessee bbiiccoo nnaa aallmmaa qquuee nnuunnccaa cchheeggaa ee qquuee ssee cchhaammaa TTEENNRRUURRAA?? PPeerroo mmeennttrreess cchheeggaa eessee bbiiccoo,, bbiiccaa ttii aa aallmmaa ddooss ddeemmaaiiss ee mmiirraa ccoonn tteennrruurraa oo sseeuu ccoorraazzóónn!! http://peque-semillitas.blogspot.com.ar/

×