C R E R N O A M O R 
26 de outubro de 2014 
30º Tempo ordinario(A) 
Mateu 22, 34 - 40 
José Antonio Pagola 
Rede evanxeliz...
A relixión cristiá resúltalles a non 
poucos un sistema relixioso difícil de 
entender e, sobre todo, un entramado 
de lei...
Non necesitamos ooss ccrriissttiiaannooss 
ccoonncceennttrraarr mmooiittoo mmááiiss aa nnoossaa 
aatteenncciióónn eenn cco...
Os evanxeos recolleron aa rreessppoossttaa ddee XXeessúúss aa 
uunn sseeccttoorr ddooss ffaarriisseeooss qquuee llllee ppr...
AAssíí rreessuummee XXeessúúss oo 
eesseenncciiaall:: 
oo pprriimmeeiirroo éé 
“amarás o 
Señor, o teu 
Deus, con todo o 
...
A afirmación de 
Xesús é clara. 
O amor é todo. 
O decisivo na vida é 
amar. 
Aí está o 
fundamento de todo. 
O primeiro é...
Ao falar do amor a Deus, 
Xesús non está pensando nos 
sentimientos ou emocións 
que poidan agromar do noso 
corazón; tamp...
AAmmaarr oo SSeeññoorr,, oo 
nnoossoo DDeeuuss,, ccoonn 
ttooddoo oo ccoorraazzóónn éé 
rreeccoonnoocceerr aa DDeeuuss 
cc...
Por iso engade Xesús un segundo mandamento. 
Non é posible amar a Deus e vivir de costas 
a seus fillos e fillas. 
Unha re...
A única 
postura 
realmente 
humana ante 
calquera persoa 
que encontramos 
no noso camiño é 
amala e buscar o 
seu ben co...
TTooddaa eessttaa lliinngguuaaxxee 
ppooddee ppaarreecceerr 
ddeemmaassiiaaddoo vveellllaa,, 
ddeemmaassiiaaddoo ggaasstta...
HHaaii uunnss aannooss,, oo ppeennssaaddoorr ffrraannccééss,, 
JJeeaann OOnniimmuuss eessccrriibbííaa aassíí:: 
““OO ccrri...
Os sseegguuiiddoorreess ddee XXeessúúss nnoonn tteemmooss qquuee 
eessqquueecceerr aa nnoossaa rreessppoonnssaabbiilliidda...
CRER NO AMOR 
A relixión cristiá resúltalles a non poucos un sistema relixioso difícil de entender e, sobre todo, un 
entr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

30º domingo toa 2014 bene pagola

289 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

30º domingo toa 2014 bene pagola

 1. 1. C R E R N O A M O R 26 de outubro de 2014 30º Tempo ordinario(A) Mateu 22, 34 - 40 José Antonio Pagola Rede evanxelizadora BUENAS NOTICIAS Difunde a mensaxe do amor. Pásao. Música: Adagio Concierto nº 12 Presentación:B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D.Amundarain
 2. 2. A relixión cristiá resúltalles a non poucos un sistema relixioso difícil de entender e, sobre todo, un entramado de leis demasiado complicado para vivir correctamente ante Deus.
 3. 3. Non necesitamos ooss ccrriissttiiaannooss ccoonncceennttrraarr mmooiittoo mmááiiss aa nnoossaa aatteenncciióónn eenn ccooiiddaarr aanntteess qquuee nnaaddaa oo eesseenncciiaall ddaa eexxppeerriieenncciiaa ccrriissttiiáá??
 4. 4. Os evanxeos recolleron aa rreessppoossttaa ddee XXeessúúss aa uunn sseeccttoorr ddooss ffaarriisseeooss qquuee llllee pprreegguunnttaann ccaall éé oo mmaannddaammeennttoo pprriinncciippaall ddaa LLeeii..
 5. 5. AAssíí rreessuummee XXeessúúss oo eesseenncciiaall:: oo pprriimmeeiirroo éé “amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma e con todo o teu ser”. O segundo é “amarás o teu próximo como a ti mesmo”.
 6. 6. A afirmación de Xesús é clara. O amor é todo. O decisivo na vida é amar. Aí está o fundamento de todo. O primeiro é vivir ante Deus e ante os demais nunha actitude de amor. Non temos que perdernos en cousas accidentais e secundarias, esquecendo o esencial. Do amor arranca todo o demais. Sen amor todo queda pervertido.
 7. 7. Ao falar do amor a Deus, Xesús non está pensando nos sentimientos ou emocións que poidan agromar do noso corazón; tampouco nos está invitando a multiplicar os nosos rezos e oracións.
 8. 8. AAmmaarr oo SSeeññoorr,, oo nnoossoo DDeeuuss,, ccoonn ttooddoo oo ccoorraazzóónn éé rreeccoonnoocceerr aa DDeeuuss ccoommoo FFoonnttee úúllttiimmaa ddaa nnoossaa eexxiisstteenncciiaa,, eessppeerrttaarr eenn nnóóss uunnhhaa aaddhheessiióónn ttoottaall áá ssúúaa vvoonnttaaddee,, ee rreessppoonnddeerr ccoonn ffee iinnccoonnddiicciioonnaall aaoo sseeuu aammoorr uunniivveerrssaall ddee PPaaii ddee ttooddooss.
 9. 9. Por iso engade Xesús un segundo mandamento. Non é posible amar a Deus e vivir de costas a seus fillos e fillas. Unha relixión que predica o amor a Deus e se esquece dos que sofren é unha gran mentira.
 10. 10. A única postura realmente humana ante calquera persoa que encontramos no noso camiño é amala e buscar o seu ben como quixermos para nós mesmos.
 11. 11. TTooddaa eessttaa lliinngguuaaxxee ppooddee ppaarreecceerr ddeemmaassiiaaddoo vveellllaa,, ddeemmaassiiaaddoo ggaassttaaddaa ee ppoouuccoo eeffiiccaazz.. NNoonn oobbssttaannttee,, ttaamméénn hhooxxee oo pprriimmeeiirroo pprroobblleemmaa nnoo mmuunnddoo éé aa ffaallttaa ddee aammoorr,, qquuee vvaaii ddeesshhuummaanniizzaannddoo,, uunn ttrraass oouuttrroo,, ooss eessffoorrzzooss ee aass llooiittaass ppoorr ccoonnssttrruuíírr uunnhhaa ccoonnvviivveenncciiaa mmááiiss hhuummaannaa..
 12. 12. HHaaii uunnss aannooss,, oo ppeennssaaddoorr ffrraannccééss,, JJeeaann OOnniimmuuss eessccrriibbííaa aassíí:: ““OO ccrriissttiiaanniissmmoo eessttáá aaíínnddaa nnooss sseeuuss ccoommeezzooss;; lléévvaannooss ttrraabbaallllaannddoo ssóó ddoouuss mmiill aannooss.. AA mmaassaa éé ppeessaaddaa ee nneecceessiittaarraannssee ssééccuullooss ddee mmaadduurraacciióónn aanntteess ddee qquuee aa ccaarriiddaaddee aa ffaaggaa ffeerrmmeennttaarr””..
 13. 13. Os sseegguuiiddoorreess ddee XXeessúúss nnoonn tteemmooss qquuee eessqquueecceerr aa nnoossaa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee.. OO mmuunnddoo nneecceessiittaa tteesstteemmuuññaass vviivvaass qquuee axuden as futuras xeracións a crer no amor pois non hai un futuro esperanzador para o ser humano se remata por perder a fe no amor.
 14. 14. CRER NO AMOR A relixión cristiá resúltalles a non poucos un sistema relixioso difícil de entender e, sobre todo, un entramado de leis demasiado complicado para vivir correctamente ante Deus. Non necesitamos os cristiáns concentrar moito máis a nosa atención en coidar antes que nada o esencial da experiencia cristiá? Os evanxeos recolleron a resposta de Xesús a un sector dos fariseos que lle preguntan cal é o mandamento principal da Lei. Así resume Xesús o esencial: o primeiro é “amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma e con todo o teu ser”. O segundo é “amarás o teu próximo como a ti mesmo”. A afirmación de Xesús é clara. O amor é todo. O decisivo na vida é amar. Aí está o fundamento de todo. O primeiro é vivir ante Deus e ante os demais nunha actitud de amor. Non temos de perdernos en cousas accidentais e secundarias, esquecendo o esencial. Do amor arranca todo o demais. Sen amor todo queda pervertido. Ao falar do amor a Deus, Xesús non está pensando nos sentimentos ou emocións que poden agromar do noso corazón; tampouco nos está invitando a multiplicar os nosos rezos e oracións. Amar o Señor, o noso Deus, con todo o corazón é recoñecer a Deus como Fonte última da nosa existencia, espertar en nós unha adhesión total á súa vontade, e responder con fe incondicional ao seu amor universal de Pai de todos. Por iso engade Xesús un segundo mandamento. Non é posible amar a Deus e vivir de costas aos seus fillos e fillas. Unha relixión que predica o amor a Deus e se esquece dos que sofren é unha gran mentira. A única postura realmente humana ante calquera persoa que encontramos no noso camiño é amala e buscar o seu ben como quixermos para nós mesmos. Toda esta linguaxe pode parecer demasiado vella, demasiado gastada e poco eficaz. Non obstante, tamén hoxe o primeiro problema no mundo é a falta de amor, que va deshumanizando, un tras outro, os esfuerzos e as loitas por construír unha convivencia máis humana. Hai uns anos, o pensador francés, Jean Onimus escribía así: “O cristianismo está aínda nos seus comezos; lévanos traballando só dous mil anos. A masa é pesada e se necesitarán séculos de maduración antes de que a caridade a faga fermentar”. Os seguidores de Xesús no temos de esquecer a nosa responsabilidade. O mundo necesita testemuñas vivas que axuden ás futuras xeracións a crer no amor pois non hai un futuro esperanzador para o ser humano se remata por perder a fe no amor. José Antonio Pagola

×